103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat a Magyar Turizmus Zrt. látja el, amely során támogatások nyújtására jogosult.

(2) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2011. november 30-án hatályos 24/A. § (3) bekezdése alapján, 2010. december 1. és 2011. november 30. között befizetett bor forgalombahozatali járuléknak a Btv. 2011. november 30-án hatályos 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerint felhasználható, 2012. június 30-ig fel nem használt, a Vidékfejlesztési Minisztérium által a Magyar Turizmus Zrt. részére átadott részét, valamint a bormarketing pályázatokból visszafizetésre kerülő forrásokat a Magyar Turizmus Zrt. kizárólag közösségi bormarketing tevékenységre használhatja fel. A felhasználásról a Magyar Turizmus Zrt. jogosult dönteni.

2. § (1) A Magyar Turizmus Zrt. jogutódja - a (3) bekezdés szerinti védjegyek működtetésének kivételével - az Agrármarketing Centrumnak

a) az Agrármarketing Centrum által a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok,

b) az Agrármarketing Centrum által a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló 66/2008. (V. 16.) FVM rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok,

c) az Agrármarketing Centrum által a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján e rendelet hatálybalépését megelőzően hozott támogatási döntések, illetve létesített támogatási jogviszonyok,

d) az a)-c) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges tevékenységek ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések,

e) egyéb, a feladatellátást biztosító polgári jogi szerződések, valamint

f) az Agrármarketing Centrum által megszerzett szerzői jogok és licencek tekintetében.

(2) A Magyar Turizmus Zrt. az Agármarketing Centrum által a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatosan létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult eljárni

a) a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai elszámolások tekintetében, valamint

c) a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetés, a támogatás csökkentése, a szerződés módosítása, az elállási és felmondási jog, a biztosítékok érvényesítése, valamint a szerződésben meghatározott minden egyéb, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési és halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó egyes eljárási kérdésekről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt támogatói feladat tekintetében.

(3) Az Agrármarketing Centrum jogutódja a 198155, 175790, 154794, valamint 205971 lajstromszámú védjegyek tekintetében a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztérium.

3. § Az Agrármarketing Centrum vagyonkezelésében lévő, a feladatellátáshoz szükséges vagyont 2012. július 1. napjától a Magyar Turizmus Zrt. használatába kell adni.

4. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdését az Agrármarketing Centrumnál a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatok ellátására foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Magyar Turizmus Zrt.-nél való továbbfoglalkoztatása tekintetében kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

6. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 100. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége körében]

"j) szakmai felügyeletet gyakorol a Magyar Turizmus Zrt. által ellátott közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatosan."

7. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. § a) pont aa) alpontjában az "az Agrármarketing Centrumot" szövegrész helyébe az "a Magyar Turizmus Zrt.-t" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R. 113. § (1) bekezdés x) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 210/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.07.28.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére