105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c) és p) pontjaiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) és o) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1/A. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az Éhk. 1/B. melléklet BARANYA MEGYE alcímet követő 2. pontja, GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE alcímet követő 6. pontja, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE alcímet követő 8. és 11. pontja, NÓGRÁD MEGYE alcímet követő 5. pontja, valamint PEST MEGYE alcímet követő 14. pontja.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő e)-h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) becsült gazdasági élettartam: épület esetében jogszabályban, vagy az építtető által a tervezési programban megadott időtartam, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott épületelem esetében jogszabályban, szabványban, teljesítménynyilatkozatban vagy megfelelőség igazolásban meghatározott időtartam;

f) költségoptimalizált szint: az energiahatékonyság azon szintje, amely egy épület, vagy valamely az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott épületelem becsült gazdasági élettartama folyamán a legalacsonyabb költséget eredményezi a 7. § (4) bekezdése szerinti számítás alapján;

g) önálló rendeltetési egység: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom;

h) épület energiahatékonysága: az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet számított vagy mért mennyisége, amely többek között magába foglalja a fűtéshez, a hűtéshez, a szellőztetéshez, a melegvíz-ellátáshoz szükséges energiát."

4. § (1) Az R1. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 5. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rend.) alapján kell elkészíteni.

(2) Újépület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül."

(2) Az R1. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll."

(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

b) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette."

(4) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában-a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

b) a tanúsítvány azonosító kódját, és

c) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette."

(5) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni a tanúsítvány - 1. melléklet szerinti - összefoglaló lapját

a) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott épület, és

b) a tanúsítvánnyal rendelkező 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület

esetében."

5. § (1) Az R1. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Önálló rendeltetési egység tanúsítványa kiállítható

a) az épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján, a tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben levő helyzetének, tájolásának és eltérő adottságainak figyelembe vételével,

b) ugyanabban az épületben található, azonos rendeltetésű, elrendezésű és azonos méretű és energetikai jellemzőjű épületelemekkel rendelkező önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján, vagy

c) másik azonos rendeltetésű, elrendezésű és azonos méretű és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel rendelkező épület vagy önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött."

(2) Az R1. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tanúsítvány 1. melléklet szerinti összefoglaló lapján az egyéb megjegyzések között fel kell tüntetni, hogy a tanúsítvány a 3. § (1) bekezdése szerinti számítás vagy energiafogyasztási adatok alapján, illetve részletes vagy egyszerűsített módszerrel készült. Amennyiben az egyszerűsített és a részletes módszer felváltva került alkalmazásra, akkor a módszert az egyes részszámításokra vonatkozóan is meg kell határozni."

6. § Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az épületben meglévő fűtési és légkondicionáló rendszerre felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás során annak eredményét tényként kell figyelembe venni."

7. § Az R1. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeletetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerű lehetőség a Rend.-ben meghatározott követelményekhez képest."

8. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatban fel kell tüntetni

a) a határoló szerkezetek jelentős felújításával vagy az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésével járó műszakilag megvalósítható intézkedéseket,

b) a határoló szerkezetek vagy az épületgépészeti rendszerek kisebb felújításával járó műszakilag megvalósítható intézkedéseket, és

c) az épület energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2) A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia felhasználás mennyiségére, az ajánlások megvalósításának lehetséges lépéseire vonatkozóan, továbbá tájékoztatást a támogatási és finanszírozási programokról.

(3) A tulajdonos kérésére az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthető

a) az MSZ EN 15459 szabványban leírt vagy azzal egyenértékű módszerrel, vagy

b) az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott módszertan szerint.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti számításban a legalacsonyabb költséget az energiához kapcsolódó befektetési költségek, a karbantartási és üzemeltetési költségek (ezen belül az energiaköltségek és -megtakarítások, az épület fajtája és adott esetben az előállított energiából származó bevételek), valamint az ártalmatlanítási költségek figyelembevételével kell meghatározni.

(5) Amennyiben a tanúsítvány javaslata nem tartalmaz költséghatékonysági számítást, a tanúsítványban fel kell tüntetni, hol kaphat a tulajdonos, illetve a bérlő további információt a felújítások gazdaságosságára és megvalósítására."

9. § Az R1. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Középületek energetikai jellemzőinek tanúsításakor harmonizált európai uniós tanúsítási rendszer is alkalmazható. Az így kiállított tanúsítvány 1. melléklet szerinti összefoglaló lapján fel kell tüntetni, hogy a tanúsítvány mely rendszer alapján készült."

10. § Az R1. a 9. §-t követően a következő alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:

"A tanúsítvány minőségellenőrzése

9/A. § (1) A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus program segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki előellenőrzést követően a program egyedi tanúsítvány azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány hivatalos példányának minősül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

(2) A tanúsítvány utóellenőrzése során

a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek jellemzőinek megfelelő megállapítása, az energetikai minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága,

b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelő beazonosítása és a felhasznált adatok és a teljes számítás megfelelősége

kerül ellenőrzésre.

(3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerűen kiválasztott 2%-a esetében kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti, és 0,5%-a esetében kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést elvégezni.

(4) Az ellenőrzést végző személy vagy szervezet nem végezhet tanúsítói tevékenységet.

(5) A tanúsítvány utóellenőrzéséről a tanúsítót írásban értesíteni kell. A tanúsító köteles együttműködni a tanúsítvány ellenőrzése során. A feltárt hibákat a tanúsító köteles kijavítani."

11. § Az R1. 11. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) Az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontja, 11., 12., 13. és 18. cikke, továbbá II. melléklete."

12. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) Az önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani.

(2) E rendeletnek az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését az önálló rendeltetési egység esetében a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződés tekintetében kell alkalmazni. "

13. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdés g) pontjában a "20 W/m3" szövegrész helyébe "20 W/m2",

b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az "(önálló rendeltetési egység, lakás)" szövegrész helyébe a "vagy önálló rendeltetési egység",

c) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az "1000 m2-nél nagyobb" szövegrész helyébe az "500 m2-nél nagyobb",

d) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az "500 m2, vagy ennél nagyobb" szövegrész helyébe a "250 m2, vagy ennél nagyobb",

e) 2. § a) pontjában az "épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak)" szövegrész helyébe az "épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek",

f) 4. § (3) bekezdésében a "rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány" szövegrész helyébe a "rendeltetési egységéről készült részletes felmérés vagy tanúsítvány",

g) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "b) és c) pontja szerinti esetekben a mért energiafogyasztási" szövegrész helyébe a "c) pontja szerinti esetekben a tanúsítvány kiállítását megelőző három év energiafogyasztási",

h) 5. § (2) bekezdésében az "A tulajdonos döntése szerint" szövegrész helyébe az "Az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetekben",

i) 9. § (1) bekezdésében az "Energetikai tanúsítói" szövegrész helyébe az "Energetikai tanúsítói (a továbbiakban: tanúsító)"

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (3) bekezdés b) pont bb) pontjában az "egyévet meghaladó" szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdés c) pontja,

c) 4. § (2) bekezdésében a "(lakására)" szövegrész,

d) 6. § (3) bekezdésében az " , és nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére" szövegrész.

3. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a 2002. január 1. és 2007. december 31. között keletkezett, papíron rendelkezésre álló építmény-nyilvántartási adatokat a www.e-epites.hu építésügyi információs portálon közzétett feltöltő felület, vagy minta-táblázat kitöltésével, az ezen időszakra elektronikusan rendelkezésre álló, valamint a 2008. január 1. és 2011. december 31. között keletkezett építmény-nyilvántartási adatokat az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal

a) Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei településekre vonatkozóan az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított hatvan napon belül,

b) Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyei településekre vonatkozóan 2012. augusztus 31-ig,

c) Bács-Kiskun, Fejér, Nógrád és Tolna megyei településekre vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig,

d) Győr-Moson-Sopron, Heves, Vas és Veszprém megyei településekre vonatkozóan 2012. október 31-ig,

e) Zala, Somogy és Baranya megyei településekre vonatkozóan 2012. november 30-ig,

f) Budapest kerületeire és Pest megyei településekre vonatkozóan 2012. december 31-ig elektronikusan megküldi a Dokumentációs Központnak."

4. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető)

"g) a településrendezési tervnek a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel való összhangjának megállapítására (a továbbiakban: összhang igazolása), amennyiben a területrendezési terv elfogadása előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egység nincs összhangban a területrendezési terv térségi szerkezeti tervében kijelölt térségi területfelhasználási kategóriával."

17. § (1) Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Területrendezési hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet "térségi területfelhasználási engedély kérelem" formában az állami főépítészhez kell benyújtani."

(2) Az R2. 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, továbbá)

"f) az összhang igazolására vonatkozó kérelem esetén

fa) a településszerkezeti terv megfelelő részletének másolatát,

fb) az érintett területrendezési terv megfelelő részletének másolatát,

fc) a jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv készítésére vagy módosítására irányuló eljárás folyamatának rövid összefoglalóját, különös tekintettel az eljárás egyeztetésében résztvevőkre és az esetlegesen fennmaradt véleménykülönbségekre, valamint

fd) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot az 1. számú melléklet I. fejezetében meghatározott tartalommal;

g) az 1. § (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontja szerinti eljárások esetén a kérelem benyújtását megerősítő képviselő-testületi (közgyűlési) határozatot, több települési önkormányzat érintettsége esetén az önkormányzatok képviselő-testületi (közgyűlési) határozatát és az érintett települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat kijelölésére vonatkozó települési önkormányzatok közötti megállapodást."

18. § (1) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakhatóságok megkeresése az ügyfél által benyújtott kérelem megküldésével történik. Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott eljárás esetén az állami főépítész kikéri azon szomszédos települési önkormányzatok véleményét, amelyek közigazgatási területét az eljárás tárgyát képező műszaki infrastruktúra-hálózati elem érinti."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az állami főépítész az összhang igazolására irányuló eljárás során a területrendezési tervekkel való összhang megállapítása körében vizsgálja, hogy a településszerkezeti tervben kijelölt, az eljárás tárgyát képező területfelhasználási egység nem akadályozza vagy lehetetleníti el a területrendezési tervben meghatározott műszaki infrastruktúra-hálózat elemének vagy egyedi építménynek a kialakítását."

19. § Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § Az R2.

a) 2. § (3) bekezdésben a "b)-f) pontjában" szövegrész helyébe a "b)-g) pontjában",

b) 2. § (4) bekezdésében a "továbbá a területcserére vonatkozó" szövegrész helyébe az "a területcserére, valamint az összhang igazolására vonatkozó",

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "f) pontjában" szövegrész helyébe az "f) és g) pontjában",

d) 3. § (2) bekezdésben az "a)-d) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-d) és g) pontjában",

e) 3. § (5) bekezdésében "továbbá az országos jelentőségű elem beillesztésére vonatkozó" szövegrészek helyébe az "az országos jelentőségű elem beillesztésére, továbbá az összhang igazolására vonatkozó",

f) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal" szövegrész helyébe a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal"

szöveg lép.

21. § Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében az "az Étv. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint tervellenőr ellenőrzi, egyéb esetekben ellenőrizheti" szövegrész helyébe az "a mechanikai ellenállás és stabilitás követelményét tervellenőr ellenőrzi, egyéb esetekben az építtető tervellenőrt alkalmazhat",

b) 4. melléklete nyitó szövegrészében az "a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá" szövegrész helyébe az "a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá",

c) 4. melléklet 7. pontjában az "A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá" szövegrész helyébe az "A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá",

d) 6. melléklet 3. pont a) alpontjában "a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá" szövegrész helyébe "a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá"

szöveg lép.

6. Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A tervellenőri tevékenység engedélyezésének nem feltétele a jogosultsági vizsga igazolása."

24. § Az R3.

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az "a (3) és (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2a)-(4) bekezdésben",

b) 4. § (5) bekezdésében az "a)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "b)-c) pontjában" szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az R3.

a) 2. § (1) bekezdésében az "- a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -" szövegrész,

b) 1. melléklet II. Különös követelmények fejezet 2. pontja.

7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

26. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Aki az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésekor az 1. melléklet I. pont 4. alpontja alapján jogász végzettséggel, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség nélkül, döntés-előkészítésre vagy döntéshozatalra irányuló építésügyi igazgatási feladatok feladatkörben alkalmazásban áll, e feladatkört 2012. szeptember 1-ig töltheti be."

27. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 4. alpontjában a "jogász szakképzettség; " szövegrész helyébe a "jogász szakképzettség a döntés-előkészítő és a döntéshozó munkakör kivételével; " szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. § (2), (4) és (5) bekezdése, a 7-11. § és a 13. § c) pontja 2013. január 9-én lép hatályba.

(3) A 13. § d) pontja 2015. július 9-én lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2015. július 10-én hatályát veszti.

29. § E rendelet 2. alcíme az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontjának, 11., 12., 13. és 18. cikkének, továbbá II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelethez

1. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Komló ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Komlóellátási illetékességi területeKomló
Bodolyabér
Kárász
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szászvár
Vékény
készenléti illetékességi területeEgyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Köblény
Szárász
Tófű"

2. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Győr ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Győrellátási illetékességi területeGyőr
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyű
Gyömöre
Győrladamér
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Lébény
Mecsér
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagyszentjános
Nyalka
Öttevény
Pázmándfalu
Pér
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sokorópátka
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
készenléti illetékességi területeKisbajcs
Nagybajcs
Nyúl
Vének"

3. Az Éhk. 1/A. mellékletében az Esztergom ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Esztergomellátási illetékességi területeEsztergom
Dömös
Mogyorósbánya
Pilismarót
Süttő
Tát
készenléti illetékességi területeLábatlan"

4. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Salgótarján ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Salgótarjánellátási illetékességi területeSalgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsalja
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar"

5. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Veresegyház ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Veresegyházellátási illetékességi területeVeresegyház
Csomád
Erdőkertes
Galgamácsa
Vácegres
Váckisújfalu
készenléti illetékességi területeŐrbottyán"

2. melléklet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

"12.Minden esetben.Környezet-egészségügyi
követelmények érvényesítése.
fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve
13.Honvédelmi és katonai célú
építmény vagy ingatlan
védőterületét vagy működési
területét érintő esetben.
A Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségesi védelmi feladatai
biztosíthatók-e.
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal"

Tartalomjegyzék