7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 7. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3-5. alcím, valamint a 8-17. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint a 18. és 19. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 20. melléklet tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

EGYES EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni."

2. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R1. 17. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

3. § A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 2. és 3. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni."

5. § (1) Az R2. 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2., 3., 4. és 8. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni."

7. § (1) Az R3. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(5) Az R3. 8. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

8. § Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni."

9. § (1) Az R4. 1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

II. FEJEZET

EGYES EGÉSZSÉGÜGYI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

6. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

10. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1/A. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"8. gyűjtés: az a folyamat, amely során a szöveteket és sejteket rendelkezésre bocsátják, azaz amely során a szövetek és sejtek eltávolítása, majd azok elszállítása történik a tárolást végző első szövetbankba;"

11. § Az R5. 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/C. § Az emberi szövetek, sejtek adományozása, gyűjtése, vizsgálata, feldolgozása, tárolása és elosztása során - ha személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - biztosítani kell, hogy a donor és a recipiens, valamint családjaik ne ismerjék meg egymás személyét."

12. § Az R5. 17/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti az OTH-t a szövetek vizsgálatához, feldolgozásához, tárolásához és elosztásához kapcsolódó valamennyi lényeges információról és bármely súlyos káros eseményről, ide értve azokat, amelyek befolyásolhatják az emberi felhasználásra szánt szövetek minőségét és biztonságát. Az OTH ezekről értesíti a 14. §-ban meghatározott egészségügyi szolgáltatókat és a GYEMSZI-t."

13. § (1) Az R5. 5. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 9. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

14. § Az R5. 1. § a) pontjában az "[Eütv. 202. § (1) bekezdés a) és b) pontja]" szövegrész helyébe az "[Eütv. 3/A. § a) és b) pontja]" szöveg lép.

7. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

15. § A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felelős személy a várandósgondozás során a szakterülete alapján e rendelet szerint elvégzendő feladatokon kívül a következő tevékenységeket végzi: a) figyelemmel kíséri, hogy

aa) részesül-e a várandós védőnői gondozásban,

ab) a várandós számára kötelező vizsgálatokat elvégezték-e, és

ac) az elvégzett vizsgálatokat a várandósgondozási könyvben jelölték-e;

b) szükség szerint konzultál a várandósgondozásban közreműködő, a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti szakemberekkel;

c) a várandóst szükség szerint további szakellátásra irányítja; és

d) intézkedéseiről írásban tájékoztatja az 5. § (1) bekezdése szerinti védőnőt."

16. § (1) Az R6. 5. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően a várandóst a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint területileg illetékes védőnő gondozásba veszi. Ennek keretében:]

"f) szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer fogyasztásról történő leszokást támogató programokról és alkalmazza a minimális intervenció szakmai irányelvben foglalt módszerét, g) tájékozódik a várandós szociális, családi és munkakörülményeiről, valamint"

(2) Az R6. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően a várandóst a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint területileg illetékes védőnő gondozásba veszi. Ennek keretében:]

"h) rögzíti a várandósgondozási könyvben

ha) az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás vagy az annak alapját képező szakorvosi lelet alapján a várandóssági hét meghatározását és a rizikó-besorolást, és

hb) a várandós gondozására területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató nevét, címét."

17. § Az R6. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A védőnő a várandósság 34. hetéig rögzíti a várandósgondozási könyvben a várandós nyilatkozata alapján a várandós által választott házi gyermekorvos vagy a gyermekellátást végző háziorvos (a továbbiakban együtt: házi gyermekorvos) nevét és elérhetőségét. Ha a várandós a 34. hétig nem választ házi gyermekorvost vagy választásáról nem nyilatkozik, a védőnő az illetékes, területi ellátási kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos nevét és elérhetőségét rögzíti a várandósgondozási könyvben."

18. § Az R6. 1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

19. § Az R6. 2. § (2) bekezdésében a "szakellátás keretében" szövegrész helyébe a "védőnő és a háziorvos együttműködésével" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R6.

a) 4. § (1) bekezdésében az "a szakellátás keretében" szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdés d) pontjában az "és a szakmai irányelvben foglalt választható" szövegrész,

c) 5. § (2) bekezdésében az "és választható" szövegrész.

III. FEJEZET

SZOCIÁLIS TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

21. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet "Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez" rész "III. Jövedelem típusai" pont 3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg lép.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15-20. § és a 20. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

23. § A 10-13. § az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

49 ****Felszínpótló protézis
01310Felszínpótló csípőízületi protézis
01323Felszínpótló bokaízületi protézis"

2. Az R1. 1. számú melléklet 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

50 *****0135FVideo-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos
egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű,
lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos
vágóeszköz)"

3. Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletében foglalt "***** Elszámolásra jogosult intézetek" megjelölésű táblázat "0122" megjelölésű sora.

2. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b2. pontja a "0122" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest"

2. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 6/c. és 6/d. ponttal egészül ki:

"6/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A RoActemra monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHA T

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest

0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest

01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest

0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula

0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

0901 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen

0940 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest

9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

6/d.

TÁMOGA TOTTINDIKÁ CIÓK:

Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában -GPA, mikroszkópikus polyangiitisben - MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagydózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHA T/ALKALMAZHA T

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest

0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest

0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

2237 Budai Irgalmasrendi Kórház"

3. Az R1. 1/A. számú melléklet 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e3.1. és 8/e3.2. pontjában az "inoperálibis KRAS" szövegrész helyébe az "inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról -" szöveg lép.

3. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" része a "2662R" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"2662TChromogranin A meghatározása2628"

2. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" része a "42180" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"42190Újszülött kori objektív hallásszűrés1032"

3. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" rész "99993", "99994" és "99995" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
"99993Kiegészítő pont 1 éves kor alatt408
99994Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig254
99995Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig154"

4. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 3 pontja a "0140" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0160 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest"

5. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 3 pontja az "1309" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1401 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház"

6. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 4 pontja a "0140" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0160 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest"

7. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 4 pontja az "1309" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1401 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház"

8. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 5 pontja a "0140" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0160 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest"

9. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 5 pontja az "1309" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1401 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház"

10. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 6 pontja a "0140" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0160 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest"

11. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 7 pontja a "0140" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0160 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest"

12. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 8 pontja a "0140" megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:

"0115 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház"

13. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 10 pontja a "0140" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet"

14. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 12 pont "0502" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

(csak 25053, 25564, 28920, 28930, 28931, 28932, 28933, 28934, 28935, 28936, 28937, 28939, 29881, 29950, 29960, 29970, 29971 OENO végzésére)"

15. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 15 pontja a "0940" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1401 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház"

16. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 27 pontja a "01A6" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"01E8 Szent Margit Kórház"

17. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 29 pontja a "01B4" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"01E8 Szent Margit Kórház"

18. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 29 pontja az "1309" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

" 13B2 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd"

19. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" rész 32 pontja az "1409" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1600 Mediworld Plus Kft., Szolnok"

4. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R1. 3. számú mellékletében foglalt "** Főcsoport: 99" megjelölésű táblázat a "99P", "9634" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 99Főcsoport nélküli homogén
betegségcsoportok
Alsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
"
*99P9650Kisebb szájüregi daganat műtétek21431,69147
*99P9651Állcsont resectio és/vagy
szövetátültetéssel történő
rekonstrukció
21653,72791
*99P9652Orbitasérülések és kiterjedt lágyrész
sérülések
21451,88103
*99P9653Komplex arckoponya sérülések21474,15790
*99P9654Arcfejlődési rendellenességek
műtétei
21432,02504
*99P9655Fej-nyak régió gyulladásainak
kezelése
21441,42137

5. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 4/a., 4/b., 5. és 6. pontja a "0801" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0802 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet"

2. Az R1. 4. számú melléklet 6. pontja a "0109" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest"

3. Az R1. 4. számú melléklet 8. pontja a "0109" megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:

"0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak"

4. Az R1. 4. számú melléklet 14/c. pontja a "0140" megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:

"0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest"

5. Az R1. 4. számú melléklet 66/m. pontja az "1011" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa"

6. Az R1. 4. számú melléklet 93/c. pontja az "1102" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1104 Selye János Kórház, Komárom"

7. Az R1. 4. számú melléklet 94/b. pontja az "1401" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"1402 Siófoki Kórház-Rendelőintézet"

8. Az R1. 4. számú melléklete a következő 123. ponttal egészül ki:

"123.Az alább felsorolt *HBCs-be tartozó sürgősségi indikációval felvett eseteket legkésőbb 48 órán belül, 4
fős traumás team (ebből legalább 2 fő traumatológus szakorvos, a többi traumatológus szakorvosjelölt)
látja el a kijelölt intézetekben:"

9. Az R1. 4. számú melléklete a következő 127-132. ponttal egészül ki:

"127.* 99P 9650Kisebb szájüregi daganat műtétek
0106Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0140Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0643Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1601Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1801Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
1901Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
128.* 99P 9651Állcsont resectio és/vagy szövetátültetéssel történő rekonstrukció
0106Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0140Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ"
0301Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0643Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1601Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1801Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
1901Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
129.* 99P 9652Orbitasérülések és kiterjedt lágyrész sérülések
0106Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0140Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0643Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1601Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1801Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
1901Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
130.* 99P 9653Komplex arckoponya sérülések
0106Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0140Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0643Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1601Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1801Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
1901Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
131.* 99P 9654Arcfejlődési rendellenességek műtétei
0106Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0140Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0643Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1601Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1801Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
1901Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
132.* 99P 9655Fej-nyak régió gyulladásainak kezelése
0106Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0140Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0643Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1601Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1801Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
1901Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg"

10. Az R1. 4. számú melléklet 67/a. pontjában az "Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése eljárásnál" szövegrész helyébe az "Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípőízületi protézis és az 58133 Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése eljárásoknál" szöveg lép.

6. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R1. 17. számú mellékletében foglalt táblázat a "19212" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

[KódNévIdő (perc)]
42190Újszülött kori objektív hallásszűrés15

7. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

"12. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Juvenilis idiopathias arthritis

2. A kórkép leírása

A 16 éves kor előtt kezdődő, legalább 6 hete fennálló, legalább 1 ízületet érintő, ismeretlen eredetű, vagyis egyéb okkal nem magyarázható ízületi gyulladás esetén beszélünk juvenilis idiopathiás arthritisről (JIA).

2.1. A betegség felosztása

2.1.1. Szisztémás forma

2.1.2. Oligoarticularis forma

2.1.3. Polyarticularis forma - rheumatoid factor pozitív

2.1.4. Polyarticularis forma - rheumatoid factor negatív

2.1.5. Arthritis psoriatica

2.1.6. Enthesitishez kapcsolódó arthritis

2.1.7. Nem besorolható

2.2. A főbb klinikai formák közül a polyarticularis JIA-ban (30%) 5 vagy több ízületet érintő, általában szimmetrikus polyarthritis (kéz és láb kisízületek, nyaki gerinc érintettsége) jelentkezik, az esetek egyharmadában rheumatoid faktor pozitivitással. A lány-fiú arány 3:1. Az oligoarticularis JIA (50%) általában az alsó végtagok nagyízületeit (típusosan térdet, bokát) érintő, aszimmetrikus, rheumatoid faktor negatív oligoarthritis. Ebben a formában fordul elő leggyakrabban chronicus uveitis, különösen antinukleáris antitest jelenlétében. Leggyakrabban 1 és 4 éves kor között jelentkezik, lányoknál gyakoribb (4:1).

A szisztémás JIA (10%) lázzal, szisztémás tünetekkel (naponta visszatérő magas láz, tranziens erythemas maculosus kiütések, generalizált lymphadenopathia, hepatosplenomegalia, pericarditis) jár. A betegség extrém ritka 6 hónapos kor előtt, leggyakoribb 1-4 éves kor között, de bármely életkorban megjelenhet, fiúkat és lányokat egyenlő arányban érint.

A juvenilis arthritis psoriatica sokféle klinikai megjelenést mutathat, típusos a kis- és nagyízületeket aszimmetrikusan érintő oligo- vagy polyarthritis, a DIP ízületi érintettség, illetve a kolbászujj jelenség. Psoriasisos köröm jelenségek (Beau-pontok, onycholysis), illetve elsőfokú rokon psoriasisa a családi anamnézisben segít a diagnózis felállításában. Az enthesitishez kapcsolódó formában a betegek jelentős részénél sacroileitis alakul ki, esetenként gerinc érintettséggel, gyakori HLA-B27 asszociációval. A psoriasis itt kizáró kritérium.

2.3. A juvenilis idiopathias arthritis aktivitását Giannini javulási kritériumai szerint az alábbi paraméterek alapján értékeljük:

2.3.1. aktív ízületek száma,

2.3.2. mozgáskorlátozott ízületek száma,

2.3.3. az orvos általános értékelése a betegség aktivitásáról (VAS),

2.3.4. a beteg vagy a szülő / törvényes képviselő általános értékelése a betegség aktivitásáról (VAS),

2.3.5. CHAQ (Childhood Health Assessment Questionnaire),

2.3.6. We (mm/h).

3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4. A juvenilis idiopathias arthritis gyógyszeres kezelési algoritmusa

A biológiai terápia során a vonatkozó alkalmazási előírásban és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet vonatkozó pontjaiban foglaltakat figyelembe kell venni.

4.1. Szisztémás JIA (sJIA)

4.1.1. tüneti kezelés: analgetikum, NSAID,

4.1.2. szteroid kezelés,

4.1.3. infekció, szeptikus arthritis kizárása szükséges,

4.1.4. biológiai terápia: NSAID és szisztémás szteroid kezelés hatástalansága esetén: tocilizumab (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápiás centrumok).

4.2. Polyarticularis lefolyású JIA (pJIA)

4.2.1. Tüneti kezelés (analgetikum, NSAID) (alapellátás + mindhárom szint) (a folyamat kezdetén maximum 2-3 hónapig, illetve később fellángolás esetén rövid ideig).

4.2.2. Szteroid kezelés (mindhárom reumatológiai szint).

4.2.3. Betegségmódosító terápia (mindhárom reumatológiai szint)

4.2.3.1. a methotrexat (MTX) az első választandó szer (kivétel: intolerancia). A forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani,

4.2.3.2. ritka (nagyon enyhe) esetben szulfaszalazinnal (SSZ) is indíthatunk. A forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani.

4.2.4. Betegségmódosító terápia hatástalansága esetén biológiai terápia (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápiás centrumok) - TNF-alfa gátló (etanercept vagy adalimumab) vagy IL-6 receptor-antagonista (tocilizumab).

4.2.5. Legalább egy TNF-alfa gátló hatástalansága esetén CTLA-4 analóg (abatacept) (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápiás centrumok).

4.3. Egyéb JIA alcsoportok

4.3.1. Tüneti kezelés (analgetikum, NSAID).

4.3.2. Szteroid kezelés.

4.3.3. Betegségmódosító terápia (DMARD: pl. MTX, SSZ, immunszuppresszánsok).

4.3.4. Biológiai terápia (etanercept).

4.3.5. A kezelések alkalmazása a diagnosztizált egyes alcsoportok (enthesopathiás forma, fiatalkori arthritis psoriatica, egyéb alcsoportok) szerint történik.

5. Indukciós és fenntartó kezelés súlyos juvenilis idiopathias arthritis esetén

5.1. Juvenilis idiopathias arthritis esetén biológiai terápia indítható, ha a betegség poliartikuláris formája áll fenn, és a beteg legalább 3 hónapig adott 15 mg/m /hét methotrexát kezelés ellenére aktív, azaz 5 vagy több ízület duzzadt és 3 vagy több ízület mozgáskorlátozott, fájdalmas, érzékeny, illetve a beteg állapota 0,25 mg/kg/nap vagy ennél nagyobb szteroid adag mellett is a fentiek szerint aktív. Indokolt a biológiai terápia akkor is, ha a felsorolt kezelések toxikusnak bizonyultak.

5.2. Biológiai terápia (tocilizumab) indítható a betegség szisztémás formájában, ha nemszteroid gyulladásgátló vagy szisztémás szteroid adására nincs kellő terápiás válasz a szisztémás tünetek csökkenése (vörösvérsejt süllyedés, CRP, láz) és/vagy a Giannini kritériumok alapján.

5.3. Biológiai terápia (etanercept) indítható a juvenilis arthritis psoriatica és az enthesopathiás formák esetén is, ha az előbbi esetében methotrexatra, utóbbi esetében axiális érintettség esetén nem-szteroid gyulladásgátló kezelésre, perifériás tünetek esetén szulfaszalazinra nincs kielégítő terápiás válasz a Giannini kritériumok alapján a 3. hónapban esedékes értékeléskor.

5.4. Különös figyelemmel kell lenni minden esetben a készítmények alkalmazási előírásában szereplő indikációs területekre és az életkorra vonatkozó előírásokra. Biológiai terápia esetén a dózis emelése csak az alkalmazási előírásokban foglaltak szerint javasolt.

5.5. Csak a gyermekkori reumatológiai betegségek diagnosztizálásában és kezelésében jártas reumatológus szakorvosok kompetenciája a biológiai terápia indikálása és alkalmazása gyermekgyógyász konzíliárus bevonásával.

5.6. A Giannini javulási kritériumok összetevőit meg kell határozni a kezelés kontrollja során. Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30 %-nál magasabb, vagyis legalább 3 paraméterben a javulás eléri a 30%-ot és csak egy paraméterben haladja meg a romlás a 30%-ot) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig folytatható a terápia.

5.7. sJIA tocilizumab kezelésénél az általános klinikai tüneteket is figyelembe kell venni (Giannini kritériumok mellett láz hiánya, gyulladásos laborparaméterek normalizálódása). Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

5.8. A 18. életév betöltése után, amennyiben a betegség lefolyása kimeríti bármely felnőttkori krónikus arthritis klasszifikációját, a felnőttkori besorolás alkalmazandó és a diagnózis módosítandó.

6. Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

6.1. Opportunista infekciók

6.1.1. szisztémás fertőzésre utaló állapot gondos kivizsgálást igényel,

6.1.2. különös gondot kell fordítani

6.1.2.1. a tuberculosis kizárására a kezelés megkezdése előtt és a kezelés időtartama alatt,

6.1.2.2. a fizikális vizsgálatra,

6.1.2.3. kétes esetben pulmonológiai vagy egyéb társszakmai konzíliumra. Ha fennáll a latens TBC veszélye, gátlószeres kezelés mellett adható az anti-TNF-a kezelés.

6.2. Krónikus vírushepatitis (HBV, HCV) sem jelent kontraindikációt, de különös körültekintéssel és az antivirális gátlószeres kezelés párhuzamos alkalmazásának indikálása miatt hepatológus szakember közreműködésével ajánlott.

6.3. Malignus betegségek

6.3.1. malignus és lymphoproliferatív betegség kialakulásának kockázata fokozott,

6.3.2. az egyébként igen ritkán előforduló, hepatosplenicus T-sejt lymphoma esetén az anti-TNF-alfa készítményt azathioprinnel együttesen alkalmazták.

6.4. Neurológiai eltérések

6.4.1. Nervus opticus neuritis.

6.4.2. Demyelinizációs kórképek.

6.5. Egyéb mellékhatások

6.5.1. Infúziós/injekciós helyi reakciókkal kell számolni.

6.5.2. Autoantitestek, főleg a kiméra, infliximab esetén alakulnak ki (9-17%), de humán készítmény ellen is termelődik autoantitest (0,7-2,6%).

7. A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

7.1. Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

7.1.1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése.

7.1.2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés).

7.1.3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése.

7.2. Szakmai ellenőrzési pontok

7.2.1. A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: M08.0)

7.2.1.1. 16 éves kor alatt,

7.2.1.2. legalább 1 ízület érintett,

7.2.1.3. az ízületi gyulladás tünetei legalább 6 hete fennállnak,

7.2.1.4. egyéb, ismerten ízületi gyulladást okozó betegség kizárható,

7.2.1.5. a 7 alcsoport valamelyikének meghatározása,

7.2.1.6. radiológiai elváltozások identifikálása vagy kizárása (RTG),

7.2.1.7. rheumatoid faktor jelenléte a szérumban (RF faktor) (egyéb labor).

7.2.2. A betegség aktivitásának meghatározása (Giannini kritériumok) és dokumentálásának ellenőrzése

7.2.2.1. az orvos véleménye a betegségről (vizuális analóg skálával, VAS),

7.2.2.2. a beteg vagy szülő / törvényes képviselő véleménye a beteg állapotáról (VAS),

7.2.2.3. a gyermekkorra adaptált Health Assessment Questionnaire (CHAQ) értéke,

7.2.2.4. a gyulladt ízületek száma,

7.2.2.5. a mozgáskorlátozott ízületek száma,

7.2.2.6. vörösvértest-süllyedés és/vagy CRP.

7.2.3. A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

7.2.3.1. TBC kizárása,

7.2.3.2. fertőzések kizárása,

7.2.3.3. demyelinizációs betegség, SLE kizárása az anamnesis és klinikum alapján,

7.2.3.4. labor (rutin, immun: RF, anti-CCP, ANA).

7.2.4. A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

7.2.4.1. havonta: labor (Wgr, Fvs, CRP opcionális, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K),

7.2.4.2. 3 havonta: aktivitási index (Giannini),

7.2.4.3. TBC kizárása,

7.2.4.4. tartós, 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetőségét vizsgálták-e?

7.2.5. Megjegyzés

7.2.5.1. Elfogadott DMARD terápiák esetén a forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani.

7.2.5.2. TNF alfa gátlók: etanercept, adalimumab.

7.2.5.3. Giannini 30% javulás: értékelhető javulásról akkor beszélünk, ha legalább 3 paraméterben a javulás eléri a 30%-ot és csak egy paraméterben haladhatja meg a romlás a 30%-ot.

8. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

8.1. A területre fordított közkiadások alakulása.

8.2. A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

9. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

9.1. Releváns BNO kódok

AB
1KódBNO megnevezése
2M0800Fiatalkori reumás ízületi gyulladás
3M0810Fiatalkori spondylitis ankylopoetica
4M0820Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
5M0830Fiatalkori seronegativ polyarthritis
6M0840Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás
7M0880Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás
8M0890Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.
9M0900Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban

9.2. Releváns ATC kódok

ABCD
1ATC kódHatóanyagKategóriaMegjegyzés
2A07EC01sulfasalazinDMARDBetegségmódosító szerek
3L01BA01metotrexátDMARDBetegségmódosító szerek
4L04AA13leflunomidDMARDBetegségmódosító szerek
5L04AD01ciklosporinDMARDBetegségmódosító szerek
6L04AX01azathioprinDMARDBetegségmódosító szerek
7P01BA01chloroquinDMARDBetegségmódosító szerek
8L04AB01etanerceptTNF-alfa gátlóBiológiai terápia eszközei
9L04AA24abataceptCTLA-4 analógBiológiai terápia eszközei
10L04AB04adalimumabTNF-alfa gátlóBiológiai terápia eszközei
11L04AA17tocilizumabIL-6 RABiológiai terápia eszközei
12M01ANSAIDNSAIDNem szteroid gyulladáscsökkentő
13M02ANSAIDNSAIDNem szteroid gyulladáscsökkentő
14N02BANSAIDNSAIDNem szteroid gyulladáscsökkentő
15H02AB01betamethasonSzteroidSzteroid gyógyszerek
16H02AB04metilprednizolonSzteroidSzteroid gyógyszerek
17H02AB06prednizolonSzteroidSzteroid gyógyszerek
18H02AB09hidrokortizonSzteroidSzteroid gyógyszerek
19H02AB08triamcinolonSzteroidSzteroid gyógyszerek

10. Fogalmak, rövidítések

AB
1RövidítésMegnevezés
2JIAJuvenilis idiopathiás arthritis
3ATCAnatomical therapeutic chemical klasszifikáció
4BNOBetegségek nemzetközi osztályozása
5BASDAIBath ankylosing spondylitis disease activity index
6VASVizuális analóg skála
7CHAQChildhood health assessment questionnaire
8DMARDDisease modifying antirheumatic drug
9TNFTumor nekrózis faktor
10CRPC-reaktiv protein
11MTXMethotrexat
12SSZSzulfaszalazin
13NSAIDNon-steroid anti-inflammatory drug

"

8. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a "2662R" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás01020304 |0506070809101112
2662TChromogranin A meghatározása
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A2OENO kód2);
X2662T

2. Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a "42180" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás01020304 |0506070809101112
42190Újszülött kori objektív hallásszűrésOOX
1314161819222426282931323334383940464850515455565960160465A2OENO kód2);
X42190

9. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet "11041 Vizsgálat" és "11042 Vizsgálat a rendelőn kívül" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"11041 Vizsgálat

Szakmai alapvizsgálat és azt követően a betegdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza az iránydiagnózist, a tervezett további vizsgálatokat és a terápiát. A vizsgálatok tartalmának szakmánkénti részletezését és a kizárási szabályokat ld. az általános részben. Az adott betegség kezelése során egyszer jelenthető. 1 hónap után újabb betegség ellátása során, amennyiben teljes vizsgálat történt, ismét jelenthető.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 11011; 11042; 11048; 11054; 11301; 11302; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12322; 12330; 12331; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 17191; 17192; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42190; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 88930; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

11042 Vizsgálat a rendelőn kívül

Szakmai alapvizsgálat a rendelőn kívül (pl. a beteg lakásán). Meghatározása és jelenthetősége azonos a 11041 kóddal.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 11011; 11041; 11048; 11054; 11301; 11302; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12322; 12330; 12331; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42190; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540"

2. Az R2. 3. melléklet "11301 Kontrollvizsgálat, konzílium" és "11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"11301 Kontrollvizsgálat, konzílium

Egy adott ápolási esemény kapcsán, az első szakorvosi vizsgálatot követő, ellenőrző vizsgálat az állapot változásának és/vagy a kezelés eredményességének megítélésére.

Kizárva: 11011; 11041; 11042; 11048; 11054; 11302; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 17191; 17192; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 1930D; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42190; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül

Egy ápolási esemény során az első szakorvosi vizsgálatot követő ellenőrző vizsgálat, az állapot változásának és/vagy a kezelés eredményességének megítélésére, szakmailag indokolt esetben a rendelőn kívül (pl. a beteg lakásán), technikailag még elvégezhető mértékig.

Kizárva: 11011;11041;11042; 11048; 11054; 11301; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 1209F; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42190; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540"

3. Az R2. 3. melléklet "12393 Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)" és "1239A Emissio otoacusticus transiens et distorsio" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"12393 Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)

Szubjektív visszajelzést kizáró hallásvizsgáló módszer. Akusztikus kiváltott válasz mérése. Éber állapotban vagy narkózisban a hallás-státusz objektív megítélésére, illetve különböző halláscsökkenések differenciálására végzett vizsgálat, melynek során a fejhallgatón át adott hangingerekre keletkezett neuronális válasz regisztrálása történik a fejbőrre, illetve a hallójáratba helyezett elektródákkal.

Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 42190

1239A Emissio otoacusticus transiens et distorsio

A hallásküszöb objektív meghatározására, az idegi halláscsökkenés diagnosztikájára szolgáló eljárás.

Kizárva: 11041; 11042; 11301;11302; 42190"

4. Az R2. 3. melléklete a "2662R Cyfra 21-1 meghatározása" megjelölésű részét követően a következő résszel egészül ki:

"2662T Chromogranin A meghatározása

Chromogranin A meghatározás immunoassay-val

Elszámolási lehetőség: mintánként 1, 1 hónapon belül nem ismétlődhet"

5. Az R2. 3. melléklet "35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel

I -131 Nal per os beadása, majd egy alkalommal 24-48 óra között felvétel(ek) készítése a nyakról és szükség esetén a mediastinumról.

Kizárva: 3520F; 3520G; 35290"

6. Az R2. 3. melléklet "35204 Pajzsmirigy szcintigráfia, jód-123-mal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35204 Pajzsmirigy szcintigráfia, jód-123-mal

I-123 Nal iv. vagy per os beadása, majd egy alkalommal, 6-24 óra között felvétel(-ek) készítése a nyakról és szükség esetén a mediastiumról.

Kizárva: 3520F; 3520G"

7. Az R2. 3. melléklet "3520B Nyálmirigy szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3520B Nyálmirigy szcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után, felvételek a fej-nyak tájékról, minimálisan 3 irányból. Szükség esetén a felvételek megismétlése speciális provokációt követően.

Együtt: 3534C"

8. Az R2. 3. melléklet "3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal

Tc-99m-pertechnetát per os vagy iv. beadása, 15-30 percen belül felvétel(ek) készítése a nyakról és szükség esetén a mediastinum felső részéről.

Kizárva: 3520D; 3520G; 35290"

9. Az R2. 3. melléklet "3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok

Tc-99m-pertechnetát per os vagy iv. beadása, 20 perc múlva felvétel készítése a nyakról. A gammakamerához on-line kapcsolt adatfeldolgozó segítségével a pajzsmirigy radiofarmakon felvételének, százalékos arányának meghatározása a beadott aktivitáshoz képest.

Kizárva: 35203; 35204; 3520D"

10. Az R2. 3. melléklet "3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal)" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal)

A pajzsmirigyben és mellékpajzsmirigyben egyaránt dúsuló radiofarmakon iv. beadása, a farmakonnak megfelelő várakozási idő után számítógépes adatgyűjtés a nyakról, és a mediastinum felső részéről. Ezt követően egy újabb időpontban (Tc-99m-radiofarmakon esetében) az adatgyűjtés megismétlése vagy (TICI esetében) egy újabb, szelektíven a pajzsmirigyben dúsuló radiofarmakon iv. beadását követően, a farmakonra jellemző várakozási idő elteltével az adatgyűjtés megismétlése a nyakról. Különbségkép előállítása számítógéppel.

Kizárva: 35203; 35204; 3520C"

11. Az R2. 3. melléklet "3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, felvételek a mellkasról, legalább 6 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése, kvantitatív adatok meghatározása."

12. Az R2. 3. melléklet "3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal

Az alkalmas radiofarmakon belélegeztetése, felvételek készítése a mellkasról legalább 6 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése, kvantitatív adatok meghatározása.

Kizárva: 3531F"

13. Az R2. 3. melléklet "3521D Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (1 időpontban)" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3521D Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (1 időpontban)

A TI-201 iv. beadása, legalább 3 irányból statikus felvételek készítése a szívtájékról."

14. Az R2. 3. melléklet "3521H Vérpool szcintigráfia, a szívről vagy nagyerekről"

megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3521H Vérpool szcintigráfia, a szívről vagy nagyerekről

Tartósan a keringésben maradó radiofarmakon iv. beadása, legalább 1 statikus felvétel készítése a mellkasról."

15. Az R2. 3. melléklet "3521J Szívizom szcintigráfia nekrózis igazolására" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3521J Szívizom szcintigráfia nekrózis igazolására

Nekrotikus szövetben dúsuló Tc-99m-jelzett radiofarmakon iv. beadása, 1-1,5, illetve 2,5-3 óra múlva, legalább 3 irányú felvételek készítése a mellkasról."

16. Az R2. 3. melléklet "3522A Májszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3522A Májszcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a májtájékról minimálisan 4 irányból."

17. Az R2. 3. melléklet "3522B Lépszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3522B Lépszcintigráfia

Az in vitro jelzett, hőkezelt autológ vvt-k iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a léptájékról, minimálisan 4 irányból.

Együtt: 3527C"

18. Az R2. 3. melléklet "3522D * Mellékvesekéreg szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3522D* Mellékvesekéreg szcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, felvételek készítése a vesetájékról (szükség esetén egyéb testtájékról is) legalább 2 alkalommal 3-14 nap között.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1

Kizárva: 35242"

19. Az R2. 3. melléklet "3522E Bélvérzés lokalizálás izotóppal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3522E Bélvérzés lokalizálás izotóppal

Az alkalmas radiofarmakon v. jelzett autológ vvt-k iv. beadása, 5 percenként felvételek készítése a hasról, legalább 6 alkalommal.

Együtt: 3527C"

20. Az R2. 3. melléklet "35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal

Tc-99m-pertechnetát iv. beadása, folyamatos felvétel készítés a hasról legalább 30 percig. Szükség esetén későbbi, illetve többirányú felvételek készítése.

Kizárva: 35290"

21. Az R2. 3. melléklet "3523B Áttekintő csontszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3523B Áttekintő csontszcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, intenzív hidrálás és a radiofarmakontól függő dúsulási idő eltelte után ún. "spot" felvételek készítése minimálisan a koponyáról, a törzs csontjairól és a végtagok proximális részeiről. "Egésztest" üzemmódú gamma kamerával anterior és posterior felvételi irány egyaránt szükséges. "

22. Az R2. 3. melléklet "3523E Izületi synovia szcintigráfia a teljes testről" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3523E Izületi synovia szcintigráfia a teljes testről

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a radiofarmakontól függő dúsulási idő eltelte után minimálisan 8 "spot" felvétel készítése a vizsgálandó ízületek tájékáról vagy "egésztest" üzemmódú gamma kamerával felvételek készítése a teljes testről anterior és posterior irányból."

23. Az R2. 3. melléklet "3523F Csontvelő (RES) szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3523F Csontvelő (RES) szcintigráfia

Az alkalmas radiokolloid iv. beadása, legkevesebb 20 perc dúsulási idő után felvételek készítése a törzs csontjairól és a végtagok proximális részéről, valamint a májról és a lépről. "Egésztest" üzemmódú gamma kamera esetén anterior és posterior felvételi irány is szükséges."

24. Az R2. 3. melléklet "35240 Vese szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35240 Vese szcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a vesetájékról, 4 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes elemzése."

25. Az R2. 3. melléklet "35242* Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr." megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35242* Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr.

Megfelelő mennyiségű szteroid hormon adásával a mellékvesekéreg működésének visszaszorítása. Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, felvételek készítése a vesetájékról a szuppresszió folyamán és szuppresszió nélkül is, összesen legalább 4 alkalommal. Az egyes felvételek között legalább 3 nap teljen el. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1

Kizárva: 3522D"

26. Az R2. 3. melléklet "35243 Adrenerg receptor szcintigráfia I-131 MIBG-vel" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35243 Adrenerg receptor szcintigráfia I-131 MIBG-vel

A pajzsmirigy jódfelvételének gátlása. I-131 MIBG iv. beadása, majd - legalább két alkalommal egy héten belül - felvételek készítése a vesetájról. Szükség esetén felvételek készítése a törzs területéről is."

27. Az R2. 3. melléklet "35244* Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35244* Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel

A pajzsmirigy jódfelvételének gátlása. I-123 MIBG iv. beadása, majd - legalább két alkalommal 2 napon belül - felvételek készítése a vesetájról. Szükség esetén felvételek készítése a törzs területéről is.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1"

28. Az R2. 3. melléklet "3524B Thrombus kimutatása in vitro jelzett thrombocytával" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3524B Thrombus kimutatása in vitro jelzett thrombocytával

Vérvétel a betegtől, a trombociták szeparálása, in vitro jelölése alkalmas radiofarmakonnal, iv. reinjectálás a betegbe. Ezt követően felvételek készítése egy vagy több testtájékról.

Együtt: 3527C"

29. Az R2. 3. melléklet "3525A Gyulladás, tályog kimutatás, jelzett leukocytákkal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3525A Gyulladás, tályog kimutatás, jelzett leukocytákkal

Vérvétel a betegtől, a leukociták szeparálása, in vitro jelölése alkalmas radiofarmakonnal, iv. reinjectálás a betegbe. Ezt követően felvételek készítése egy vagy több testtájékról, legalább 2 időpontban.

Együtt: 3527C"

30. Az R2. 3. melléklet "3526A Jódtároló tumor keresés" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3526A Jódtároló tumor keresés

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a test minimálisan 3 területéről."

31. Az R2. 3. melléklet "3526C Immunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testről" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3526C Immunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testről

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a test minimálisan 6 területéről. "Egésztest" üzemmódú gamma kamera esetén anterior és posterior felvételi irány is szükséges"

32. Az R2. 3. melléklet "35272 Tumor, metasztázis keresés MIBI-vel" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35272 Tumor, metasztázis keresés MIBI-vel

Tc-99m-MIBI (vagy egyéb, Tc-99m-jelzett perfúziós radiofarmakon) iv. injekciója, felvételek készítése a teljes testről (ún. spot felvételek esetén: minimálisan a törzs területéről, egésztest üzemmódú gamma kamera esetén a teljes testről, anterior és posterior felvételi irányból)."

33. Az R2. 3. melléklet "35273 Tumor, metasztáziskeresés Tl-201 izotóppal /TlCl/" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35273 Tumor, metasztáziskeresés Tl-201 izotóppal /TlCl/

Tl-201 iv. injekciója, többirányú felvételek készítése a vizsgált testtájék(ok)ról"

34. Az R2. 3. melléklet "35274 * Szomatostatin receptor szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35274* Szomatostatin receptor szcintigráfia

Jelzett szomatosztatin iv. beadása, felvételek készítése a teljes testről (ún. spot felvételek készítése esetén a koponyáról és a törzsről, egésztest üzemmódú gamma kamera esetén anterior és posterior felvételi irányból is) legalább 2 időpontban, 6 és 48 óra között.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1"

35. Az R2. 3. melléklet "3530A Agyi angioszcintigráfia és statikus agyszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3530A Agyi angioszcintigráfia és statikus agyszcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, felvételek készítése a fejről gyors szekvenciával és/vagy számítógépes értékelés + a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után statikus felvételek minimálisan 4 irányból."

36. Az R2. 3. melléklet "3530B Liquor keringés izotópvizsgálata" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3530B Liquor keringés izotópvizsgálata

Az alkalmas radiofarmakon liquortérbe történő beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek a fejről, 4 irányból, 2 napon át, 4 ízben. A gerinc liquorterének vizsgálatakor több időpontban 1 irányból (egy eljárás keretében)."

37. Az R2. 3. melléklet "3530D Liquor shunt-átjárhatóság vagy liquorcsorgás izotópos vizsgálata" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3530D Liquor shunt-átjárhatóság vagy liquorcsorgás izotópos vizsgálata

Az alkalmas radiofarmakon direkt, a reservoirba történő beadása, - a shunt típusától függően -felvételek készítése a koponyáról legalább 4 irányból és a mellkas, has területéről, 2 napon át, 4, szükség esetén több ízben egy eljárás keretében. Szükség esetén az orrba vagy fülbe elhelyezett tamponok radioaktivitásának mérése. "

38. Az R2. 3. melléklet "3530E Dinamikus nyálmirigy szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3530E Dinamikus nyálmirigy szcintigráfia

A nyálmirigyben dúsuló radiofarmakon iv. beadása, majd ezt közvetlenül követően felvételek készítése a nyakról, folyamatosan detektálva. Adatfeldolgozó segítségével a nyálmirigyek időaktivitás görbéinek elemzése."

39. Az R2. 3. melléklet "3531A Bal/jobb shunt izotópos meghatározása" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3531A Bal/jobb shunt izotópos meghatározása

Az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, számítógépes sorozatfelvétel a szívtájékról. Shunt értékének számolása."

40. Az R2. 3. melléklet "3531B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3531B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás

Az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, EKG-val vezérelt, gyors, dinamikus számítógépes adatfelvétel. Perctérfogat, tranzitidők, ejekciós frakció, ürülési-telődési paraméterek, stb. számolása.

Kizárva: 3531C; 3531D"

41. Az R2. 3. melléklet "3531E Dinamikus szívizom anyagcsere vizsgálat izotóppal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3531E Dinamikus szívizom anyagcsere vizsgálat izotóppal

Szívizomban dúsuló radiofarmakon i.v. beadása, majd ezt közvetlenül követően, számítógépes támogatással felvételsorozat készítése a mellkasról."

42. Az R2. 3. melléklet "3531F Dinamikus inhalációs tüdőszcintigráfia, Tc-jelzett farmakonnal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3531F Dinamikus inhalációs tüdőszcintigráfia, Tc-jelzett farmakonnal

Az alkalmas radiofarmakon belélegeztetése, számítógépes sorozatfelvételek készítése folyamatosan, legalább 30 percig a mellkas területéről egy irányból. Kvantitatív adatok meghatározása számítógépes értékeléssel.

Kizárva: 3521B"

43. Az R2. 3. melléklet "3531G Oesophagus passzázs vizsgálata izotóppal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3531G Oesophagus passzázs vizsgálata izotóppal

Az alkalmas radiofarmakon per os beadása, folyamatos számítógépes adatgyűjtés a mellkas területéről egy irányból maximum 5 percig. Szükség esetén további felvételek készítése későbbi időpontban 1 irányból. Számítógépes értékeléssel kvantitatív adatok meghatározása."

44. Az R2. 3. melléklet "3531K Radioizotópos phlebográfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3531K Radioizotópos phlebográfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása egy végtag-perifériás vénájába. Közvetlenül ezután gyors szekvenciájú felvételsorozat készítése a vizsgált testtájékról. A felületi és a mély vénás rendszer szeparált vizsgálata céljából a felszínes vénák leszorítása, majd a leszorítás felengedése melletti felvételek készítése. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2"

45. Az R2. 3. melléklet "3532A Májperfúzió vizsgálata izotóppal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3532A Májperfúzió vizsgálata izotóppal

Az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv beadása, folyamatos számítógépes adatgyűjtés a májtájékról. Számítógépes értékelés."

46. Az R2. 3. melléklet "3532B Dinamikus choleszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3532B Dinamikus choleszcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, felvételek készítése a májtájékról legalább 5 különböző időpontban vagy folyamatos adatgyűjtés egy irányból számítógépes értékeléssel + mindkét esetben - szükség esetén - késői felvételek."

47. Az R2. 3. melléklet "3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel

A szükséges perchlorát blokkolás után, I. fázis: az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, majd gyors szekvenciális felvételsorozat a májról (3534A) vagy számítógépes adatgyűjtés maximum 2 percig. II. fázis: korai 4 irányú statikus felvételek készítése a májtájékról. III. fázis: 2 időpontban (45, 90 perc elteltével) 4 irányból statikus felvételek készítése a májtájékról.

Együtt: 3527C"

48. Az R2. 3. melléklet "3532F Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3532F Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata

I. fázis: az epébe kiválasztódó radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, majd gyors szekvenciális felvételsorozat a májtájékról, számítógépes adatgyűjtéssel, maximum 2 percig.

II. fázis: korai (5-15 perc között) 4 irányú statikus felvételek készítése a májtájékról. III. fázis: késői (60 perc után) 4 irányú statikus felvételek készítése a májtájékról."

49. Az R2. 3. melléklet "3532G Vese angioszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3532G Vese angioszcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, folyamatos számítógépes adatgyűjtés a vesetájékról egy irányból gyors szekvenciával (min. 0,3 sec) maximum 2 percig, majd lassú szekvenciával 20percen keresztül. Számítógépes értékelés."

50. Az R2. 3. melléklet "3532L Dinamikus here szcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3532L Dinamikus here szcintigráfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, majd közvetlenül ezt követően folyamatos adatgyűjtés a heretájékról. Szükség esetén időaktivitásgörbék és nagyított felvételek segítségével a herék vérellátásának és vértartalmának elemzése. "

51. Az R2. 3. melléklet "3533A 3 fázisú csontszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3533A 3 fázisú csontszcintigráfia

I. fázis: az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, majd gyors szekvenciális felvétel sorozat vagy számítógépes adatgyűjtés maximum 2 percig a választott csontrégióról. II. fázis: kb. 5 perc múlva korai statikus felvételek készítése 1 vagy több irányból. III. fázis: 3 óra dúsulási idő és intenzív hidrálás után késői statikus felvételek készítése 1 vagy több irányból."

52. Az R2. 3. melléklet "3533H Kamera renográfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3533H Kamera renográfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, majd azonnal számítógépes felvételsorozat folyamatos készítése egy irányból a vesetájékról, min. 20 percen keresztül. Kvantitatív adatok meghatározása számítógépes értékeléssel."

53. Az R2. 3. melléklet "35341 3 fázisú ízületi synoviaszcintigráfia" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35341 3 fázisú ízületi synoviaszcintigráfia

I. fázis: az alkalmas radiofarmakon bólusszerű iv. beadása, majd folyamatosan számítógépes felvételsorozat készítése legalább 1 percig a vizsgált ízület tájékáról. II. fázis: korai statikus felvétel készítése 1 vagy több irányból 5 és 10 perc között. III. fázis: a radiofarmakontólfüggő idő eltelte után késői felvételek készítése a vizsgált ízület tájékáról."

54. Az R2. 3. melléklet "3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)

A standard eljárás elvégzése során felmerülő problémák megoldása speciális (gyakran per os vagy iv. adott gyógyszeres) provokációval, megfelelő felvételek ismételt készítésével és kiértékelésével, pl. renographia, nyálmirigy vizsgálatok, stb. során."

55. Az R2. 3. melléklet "3540A Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3540A Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása

A Cr-51-el jelzett autológ vvt iv. beadása, minimum 3 különböző időpontban (pl. 5, 15, 30 perc) vérminták aktivitás méréséből a hígítási elv alapján vvt massza térfogatának meghatározása.

Együtt: 3527C"

56. Az R2. 3. melléklet "3540B Plazma térfogat izotópos meghatározása" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3540B Plazma térfogat izotópos meghatározása

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, minimum 3 különböző időpontban (pl. 5, 15, 30perc) vérminták aktivitás méréséből a hígítási elv alapján plazma térfogatának meghatározása."

57. Az R2. 3. melléklet "3540C Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3540C Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása

A Cr-51-el jelzett autológ vvt iv. beadása, legalább 10 különböző időpontban 25-30 napon keresztül vett vérminták aktivitásának méréséből a vvt-kféléletidejének meghatározása.

Együtt: 3527C; 3540D"

58. Az R2. 3. melléklet "3540E Vas kinetika izotópos vizsgálata" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3540E Vas kinetika izotópos vizsgálata

A radiovas iv. beadása, közvetlenül utána 120 percen keresztül, majd legalább 6-8 különböző időpontban 15-20 napon keresztül vett vérminták aktivitásának mérése. Vas clearance és a vas vvt-kbe épülésének számítása."

59. Az R2. 3. melléklet "3540F Trombocita élettartam mérése izotóppal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3540F Trombocita élettartam mérése izotóppal

A Cr-51-el in vitro jelzett autológ donor trombocyták élettartamának mérése naponkénti mintavétellel iv. beadásukat követően (minimum 3 alkalommal).

Együtt: 3540D"

60. Az R2. 3. melléklet "35605* Agyi receptor SPECT vizsgálat" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"35605* Agyi receptor SPECT vizsgálat

A J123 jelzett ligandum iv. beadása, SPECT felvételek készítése az agyról. Transverzális, longitudinális, szagittális metszetek előállítása. A pajzsmirigy radiojód felvételének gátlására a beteg gyógyszeres előkészítése szükséges."

61. Az R2. 3. melléklet "3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után SPECT adatgyűjtés, majd transzverzális metszetek + minimum 3-3 balkamra rövid, illetve hossztengelyével párhuzamos metszet előállítása.

Elszámolási lehetőség: terhelés esetén 2"

62. Az R2. 3. melléklete a "42180 * Zsíranyagcsere vizsgálat bioimpedancia módszerrel" megjelölésű részét követően a következő résszel egészül ki:

"42190 Újszülött kori objektív hallásszűrés

Újszülött korban teljes körűen, lehetőleg kórházból történő hazabocsátás előtt OAE-vel, vagy szűrő BERA-val történő hallásvizsgálat. Normál újszülött osztályon szűrő üzemmódú OAE, intenzív újszülött részlegen szűrő BERA(AABR)-val.

Kizárva: 12393, 1239A, 11041, 11042, 11301, 11302"

63. Az R2. 3. melléklet "42700 * Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"42700 * Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat

Cervix carcinomának vagy más nőgyógyászati daganatos betegségnek fokozottan kitett egyénekből származó anyagok citológiai vizsgálata, melynek célja a rák vagy rákmegelőző állapotok felderítése. Az anyag átvétele, regisztrálása, festése, fedése, jelölése, értékelése.

Elszámolási lehetőség: 3 éven belül nem ismétlődhet

Kizárva: 29602"

10. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R3. 1. melléklet "I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái" rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

"

11. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet "**** 06 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év felett" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"**** 06 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év felett

BETEGSÉGEK

D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata

D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata

D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata

D1910 A hashártya mesothelialis szövete

D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete

D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata

D2010 Peritoneum j óindulatú daganata

D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

I8400 Belső, rögösödött aranyerek

I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel

I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül

I8430 Külső, rögösödött aranyerek

I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel

I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül

I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek

I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n.

I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel

I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n.

I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül

I8640 Gyomor varicositas

I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás

K20H0 Nyelőcsőgyulladás

K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel

K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül

K2200 Achalasia

K2220 Nyelőcső obstructio

K2230 Nyelőcsőátfúródás

K2240 A nyelőcső dyskinesise

K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett

K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei

K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n.

K2910 Egyéb heveny gastritis

K2920 Alkoholos gastritis

K2930 Idült felszínes gastritis

K2940 Idült atrophiás gastritis

K2950 Idült gastritis k.m.n.

K2960 Egyéb gastritis

K2970 Gastritis k.m.n.

K2980 Duodenitis

K2990 Gastroduodenitis k.m.n.

K30H0 Dyspepsia

K3100 Heveny gyomortágulás

K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület

K3120 A gyomor homokóra-szűkülete

K3130 Pylorus spasmus, m.n.o.

K3140 Gyomordiverticulum

K3150 Nyombélszűkület

K3160 Gyomor- és nyombélsipoly

K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei

K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n.

K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással

K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal

K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n.

K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás

K37H0 Appendicitis k.m.n.

K3800 Hyperplasia appendicis

K3810 Féregnyúlvány concretiók

K3820 Féregnyúlvány gurdély

K3830 Féregnyúlvány sipoly

K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei

K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel

K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül

K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel

K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel

K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel

K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4210 Köldöksérv üszkösödéssel

K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel

K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel

K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel

K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül

K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel

K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K5200 Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis

K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis

K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis

K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis

K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis

K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei

K5510 A belek idült vascularis rendellenességei

K5520 A vastagbél angiodysplasiája

K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei

K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal

K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül

K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül

K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül

K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel

K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül

K5900 Székrekedés

K5910 Funkcionális hasmenés

K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o.

K5930 Megacolon m.n.o.

K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek

K5990 Bélműködési rendellenesség k.m.n.

K6000 Akut végbélnyílás fissura

K6010 Krónikus végbélnyílás fissura

K6030 Végbélnyílás-sipoly

K6040 Végbélsipoly

K6050 Anorectalis sipoly

K6100 Végbélnyílás-tályog

K6110 Végbéltályog

K6120 Anorectalis tályog

K6130 Ischiorectalis tályog

K6140 Intrasphinctericus tályog

K6200 Analis polypus

K6210 Rectalis polypus

K6220 Prolapsus ani

K6230 Polapsus recti

K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület

K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély

K6270 Irradiatiós proctitis

K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei

K6300 Béltályog

K6310 Bélátfúródás (nem traumás)

K6320 Bélsipoly

K6330 Bélfekély

K6340 Enteroptosis

K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei

K6500 Heveny hashártyagyulladás

K6501 Abscessus abdominopelvicus

K6502 Abscessus mesentericus

K6503 Abscessus omenti

K6504 Abscessus peritonei

K6505 Abscessus retrocoecalis

K6506 Abscessus retroperitonealis

K6507 Abscessus subhepaticus

K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus)

K6509 Peritonitis acuta generalisata

K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál)

K650B Peritonitis acuta subphrenica

K650C Peritonitis acuta suppurativa

K6580 Egyéb hashártyagyulladás

K6600 Hashártya-összenövések

K6610 Haemoperitoneum

K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei

K9000 Coeliakia

K9010 Trópusi sprue

K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o.

K9030 Steatorrhoea pancreatica

K9080 Egyéb felszívódási zavar

K9090 Felszívódási zavar k.m.n.

K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után

K9110 Gyomorműtét utáni syndromák

K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar

K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.

K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei

N8050 Bél endometriosis

N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően

Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül

Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal

Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül

Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura

Q3940 Nyelőcső-hártya

Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat

Q3960 Nyelőcső-gurdély

Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei

Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület

Q4010 Veleszületett hiatus-hernia

Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n.

Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell.

Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q4300 Meckel-gurdély

Q4310 Hirschsprung-féle betegség

Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei

Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei

Q4340 Bél-kettőzöttség

Q4350 Ectopiás végbélnyílás

Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya

Q4370 Perzisztáló cloaca

Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei

Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q7900 Veleszületett rekesz-sérv

Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei

Q7920 Exomphalos

Q7930 Gastroschisis

Q7940 " Szilvakék has" -syndroma

Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei

R1000 Akut has

R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom

R1020 Medence és gáttáji fájdalom

R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom

R13H0 Dysphagia

R15H0 Széklet incontinentia

R18H0 Ascites

R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet

S3110 A hasfal nyílt sebe

S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe

S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe

S3630 A gyomor sérülése

S3640 A vékonybél sérülése

S3650 A vastagbél sérülése

S3660 A végbél sérülése

S3670 Több hasi szerv sérülése

S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése

S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése

T1810 Idegentest a nyelőcsőben

T1820 Idegentest a gyomorban

T1830 Idegentest a vékonybélben

T1840 Idegentest a vastagbélben

T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban

T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén

T2810 A nyelőcső égése

T2820 Az emésztőrendszer más részének égése

T2860 A nyelőcső maródása

T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása

VAGY BETEGSÉGEK

A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta)

A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta)

A0090 Cholera k.m.n.

A0100 Hastyphus

A0110 Paratyphus "A"

A0120 Paratyphus "B"

A0130 Paratyphus "C"

A0140 Paratyphus k.m.n.

A0200 Salmonella bélhurut

A0220 Salmonella helyi fertőzések

A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések

A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta

A0310 Shigellosis, Shigella flexneri miatt

A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt

A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt

A0380 Egyéb shigellosis

A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés

A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés

A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés

A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés

A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n.

A0450 Campylobacter okozta bélhurut

A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut

A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás

A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések

A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés

A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés

A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés

A0540 Bacillus cereus ételmérgezés

A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések

A0600 Heveny amoebás dysenteria

A0610 Idült bél amoebiasis

A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal j áró

A0630 Bél amoeboma

A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés

A0700 Balantidiasis

A0710 Giardiasis [lambliasis]

A0720 Cryptosporidiosis

A0730 Isosporosis

A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek

A0800 Rotavirus bélhurut

A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség

A0820 Adenovirus okozta bélhurut

A0830 Egyéb vírusos bélhurut

A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések

A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut

A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja

A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája

A2220 Gyomor-bél anthrax

A4210 Hasi actinomycosis

A5110 A végbél elsődleges syphilise

A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése

A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése

A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése

A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek

B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró

B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével"

2. Az R3. 2. melléklet "**** 06 297N Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"**** 06297N Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata

D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata

D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata

D1910 A hashártya mesothelialis szövete

D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete

D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata

D2010 Peritoneum jóindulatú daganata

D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

I8400 Belső, rögösödött aranyerek

I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel

I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül

I8430 Külső, rögösödött aranyerek

I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel

I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül

I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek

I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n.

I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel

I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n.

I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül

I8640 Gyomor varicositas

I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás

K20H0 Nyelőcsőgyulladás

K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel

K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül

K2200 Achalasia

K2220 Nyelőcső obstructio

K2230 Nyelőcsőátfúródás

K2240 A nyelőcső dyskinesise

K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett

K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei

K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n.

K2910 Egyéb heveny gastritis

K2920 Alkoholos gastritis

K2930 Idült felszínes gastritis

K2940 Idült atrophiás gastritis

K2950 Idült gastritis k.m.n.

K2960 Egyéb gastritis

K2970 Gastritis k.m.n.

K2980 Duodenitis

K2990 Gastroduodenitis k.m.n.

K30H0 Dyspepsia

K3100 Heveny gyomortágulás

K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület

K3120 A gyomor homokóra-szűkülete

K3130 Pylorus spasmus, m.n.o.

K3140 Gyomordiverticulum

K3150 Nyombélszűkület

K3160 Gyomor- és nyombélsipoly

K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei

K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n.

K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással

K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal

K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n.

K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás

K37H0 Appendicitis k.m.n.

K3800 Hyperplasia appendicis

K3810 Féregnyúlvány concretiók

K3820 Féregnyúlvány gurdély

K3830 Féregnyúlvány sipoly

K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei

K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel

K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül

K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel

K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel

K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel

K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4210 Köldöksérv üszkösödéssel

K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel

K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel

K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel

K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül

K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel

K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K5200 Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis

K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis

K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis

K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis

K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis

K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei

K5510 A belek idült vascularis rendellenességei

K5520 A vastagbél angiodysplasiája

K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei

K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal

K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül

K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül

K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül

K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel

K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül

K5900 Székrekedés

K5910 Funkcionális hasmenés

K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o.

K5930 Megacolon m.n.o.

K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek

K5990 Bélműködési rendellenesség k.m.n.

K6000 Akut végbélnyílás fissura

K6010 Krónikus végbélnyílás fissura

K6030 Végbélnyílás-sipoly

K6040 Végbélsipoly

K6050 Anorectalis sipoly

K6100 Végbélnyílás-tályog

K6110 Végbéltályog

K6120 Anorectalis tályog

K6130 Ischiorectalis tályog

K6140 Intrasphinctericus tályog

K6200 Analis polypus

K6210 Rectalis polypus

K6220 Prolapsus ani

K6230 Polapsus recti

K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület

K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély

K6270 Irradiatiós proctitis

K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei

K6300 Béltályog

K6310 Bélátfúródás (nem traumás)

K6320 Bélsipoly

K6330 Bélfekély

K6340 Enteroptosis

K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei

K6500 Heveny hashártyagyulladás

K6501 Abscessus abdominopelvicus

K6502 Abscessus mesentericus

K6503 Abscessus omenti

K6504 Abscessus peritonei

K6505 Abscessus retrocoecalis

K6506 Abscessus retroperitonealis

K6507 Abscessus subhepaticus

K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus)

K6509 Peritonitis acuta generalisata

K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál)

K650B Peritonitis acuta subphrenica

K650C Peritonitis acuta suppurativa

K6580 Egyéb hashártyagyulladás

K6600 Hashártya-összenövések

K6610 Haemoperitoneum

K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei

K9000 Coeliakia

K9010 Trópusi sprue

K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o.

K9030 Steatorrhoea pancreatica

K9080 Egyéb felszívódási zavar

K9090 Felszívódási zavar k.m.n.

K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után

K9110 Gyomorműtét utáni syndromák

K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar

K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.

K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei

N8050 Bél endometriosis

N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően

Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül

Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal

Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül

Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura

Q3940 Nyelőcső-hártya

Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat

Q3960 Nyelőcső-gurdély

Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei

Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület

Q4010 Veleszületett hiatus-hernia

Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n.

Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell.

Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q4300 Meckel-gurdély

Q4310 Hirschsprung-féle betegség

Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei

Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei

Q4340 Bél-kettőzöttség

Q4350 Ectopiás végbélnyílás

Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya

Q4370 Perzisztáló cloaca

Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei

Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q7900 Veleszületett rekesz-sérv

Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei

Q7920 Exomphalos

Q7930 Gastroschisis

Q7940 " Szilvakék has" -syndroma

Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei

R1000 Akut has

R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom

R1020 Medence és gáttáji fájdalom

R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom

R13H0 Dysphagia

R15H0 Széklet incontinentia

R18H0 Ascites

R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet

S3110 A hasfal nyílt sebe

S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe

S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe

S3630 A gyomor sérülése

S3640 A vékonybél sérülése

S3650 A vastagbél sérülése

S3660 A végbél sérülése

S3670 Több hasi szerv sérülése

S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése

S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése

T1810 Idegentest a nyelőcsőben

T1820 Idegentest a gyomorban

T1830 Idegentest a vékonybélben

T1840 Idegentest a vastagbélben

T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban

T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén

T2810 A nyelőcső égése

T2820 Az emésztőrendszer más részének égése

T2860 A nyelőcső maródása

T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása"

3. Az R3. 2. melléklet "**** 06 337Z Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos társult betegséggel" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"**** 06 337Z Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta)

A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta)

A0090 Cholera k.m.n.

A0100 Hastyphus

A0110 Paratyphus "A"

A0120 Paratyphus "B"

A0130 Paratyphus "C"

A0140 Paratyphus k.m.n.

A0200 Salmonella bélhurut

A0220 Salmonella helyi fertőzések

A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések

A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta

A0310 Shigellosis, Shigella flexneri miatt

A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt

A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt

A0380 Egyéb shigellosis

A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés

A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés

A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés

A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés

A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n.

A0450 Campylobacter okozta bélhurut

A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut

A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás

A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések

A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés

A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés

A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés

A0540 Bacillus cereus ételmérgezés

A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések

A0600 Heveny amoebás dysenteria

A0610 Idült bél amoebiasis

A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó

A0630 Bél amoeboma

A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés

A0700 Balantidiasis

A0710 Giardiasis [lambliasis]

A0720 Cryptosporidiosis

A0730 Isosporosis

A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek

A0800 Rotavirus bélhurut

A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség

A0820 Adenovirus okozta bélhurut

A0830 Egyéb vírusos bélhurut

A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések

A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut

A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja

A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája

A2220 Gyomor-bél anthrax

A4210 Hasi actinomycosis

A5110 A végbél elsődleges syphilise

A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése

A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydias fertőzése

A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése

A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek

B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró

B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével

B6510 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél]

B6520 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis

B6580 Egyéb schistosomiasisok

B6590 Schistosomiasis, k.m.n.

B6650 Fasciolopsiasis

B6800 Taenia solium taeniasis

B6810 Taenia saginata taeniasis

B6890 Taeniasis, k.m.n.

B7000 Diphyllobothriosis

B7010 Sparganosis

B7100 Hymenolepiasis

B7110 Dipylidiasis

B7180 Egyéb meghatározott cestoda fertőzések

B7190 Cestoda fertőzés, k.m.n.

B72H0 Dracunculiasis

B7600 Ancylostomiasis

B7610 Necatoriasis

B7680 Egyéb horogféreg betegségek

B7690 Horogféreg betegség, k.m.n.

B7700 Ascariasis bélszövődményekkel

B7780 Ascariasis egyéb szövődményekkel

B7790 Ascariasis, k.m.n.

B7800 Bél strongyloidiasis

B7810 Bőr strongyloidiasis

B7870 Disszeminált strongyloidiasis

B7890 Strongyloidiasis, k.m.n.

B79H0 Trichuriasis

B80H0 Enterobiasis

B8100 Anisakiasis

B8110 Bél capillariasis

B8120 Trichostrongyliasis

B8130 Bél angiostrongyliasis

B8140 Kevert bél helminthiasisok

B8180 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok

B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok

C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

C1710 Jejunum rosszindulatú daganata

C1720 Ileum rosszindulatú daganata

C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata

C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben

C4510 A hashártya mesotheliomáj a

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7620 Has rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

D0010 Nyelőcső in situ carcinomája

D0020 Gyomor in situ carcinomája

D0100 Vastagbél in situ carcinomája

D0110 Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája

D0120 Végbél in situ carcinomája

D0130 Végbélnyílás és csatornáj ának in situ carcinomáj a

D0140 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája

D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája

D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n.

D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata

D1210 Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata

D1220 Colon descendens jóindulatú daganata

D1230 Colon transversum jóindulatú daganata

D1240 Colon descendens jóindulatú daganata

D1250 Colon sigmoideum jóindulatú daganata

D1260 Colon k.m.n. jóindulatú daganata

D1270 Rectosigmoidealis átmenet jóindulatú daganata

D1280 Végbél jóindulatú daganata

D1290 Végbélnyílás és analis csatorna jóindulatú daganata

D1300 Nyelőcső jóindulatú daganata

D1310 Gyomor jóindulatú daganata

D1320 Patkóbél jóindulatú daganata

D1330 Vékonybél egyéb és k.m.n. részeinek jóindulatú daganata

D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata

D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata

D1910 A hashártya mesothelialis szövete

D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete

D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata

D2010 Peritoneum jóindulatú daganata

D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

I8400 Belső, rögösödött aranyerek

I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel

I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül

I8430 Külső, rögösödött aranyerek

I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel

I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül

I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek

I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n.

I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel

I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel

I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül

I8640 Gyomor varicositas

I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás

K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel

K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül

K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma

K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel

K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással

K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2550 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2560 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással

K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel

K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással

K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2650 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással

K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel

K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással

K2720 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel és átfúródással

K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2750 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. átfúródással

K2760 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült - k.m.n. vérzéssel - átfúródással

K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel

K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással

K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2850 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2860 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással

K2900 Heveny vérzéses gastritis

K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással

K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal

K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n.

K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás

K37H0 Appendicitis k.m.n.

K3800 Hyperplasia appendicis

K3810 Féregnyúlvány concretiók

K3820 Féregnyúlvány gurdély

K3830 Féregnyúlvány sipoly

K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei

K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel

K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül

K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel

K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel

K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel

K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4210 Köldöksérv üszkösödéssel

K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel

K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel

K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül

K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel

K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül

K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel

K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K5000 A vékonybél Crohn-betegsége

K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség

K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával

K5010 A vastagbél Crohn-betegsége

K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség

K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával

K5080 Crohn-betegség, egyéb

K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség

K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával

K5090 Crohn-betegség, k.m.n.

K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica)

K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica)

K5120 Proctitis ulcerosa (chronica)

K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K5140 Pseudopolyposis intestini crassi

K5150 Proctocolitis mucosa

K5180 Colitis ulcerosa egyéb

K5190 Colitis ulcerosa k.m.n.

K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei

K5510 A belek idült vascularis rendellenességei

K5520 A vastagbél angiodysplasiája

K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei

K5600 Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus)

K5610 Bélbetüremkedés

K5620 Volvulus

K5630 Epekő ileus

K5640 Egyéb bél-impactiók

K5650 Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás

K5660 Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás

K5670 Bélelzáródás k.m.n.

K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal

K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül

K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül

K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül

K5930 Megacolon m.n.o.

K6000 Akut végbélnyílás fissura

K6010 Krónikus végbélnyílás fissura

K6030 Végbélnyílás-sipoly

K6040 Végbélsipoly

K6050 Anorectalis sipoly

K6100 Végbélnyílás-tályog

K6110 Végbéltályog

K6120 Anorectalis tályog

K6130 Ischiorectalis tályog

K6140 Intrasphinctericus tályog

K6200 Analis polypus

K6210 Rectalis polypus

K6220 Prolapsus ani

K6230 Polapsus recti

K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület

K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés

K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély

K6270 Irradiatiós proctitis

K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei

K6300 Béltályog

K6310 Bélátfúródás (nem traumás)

K6320 Bélsipoly

K6330 Bélfekély

K6340 Enteroptosis

K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei

K6500 Heveny hashártyagyulladás

K6501 Abscessus abdominopelvicus

K6502 Abscessus mesentericus

K6503 Abscessus omenti

K6504 Abscessus peritonei

K6505 Abscessus retrocoecalis

K6506 Abscessus retroperitonealis

K6507 Abscessus subhepaticus

K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus)

K6509 Peritonitis acuta generalisata

K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál)

K650B Peritonitis acuta subphrenica

K650C Peritonitis acuta suppurativa

K6580 Egyéb hashártyagyulladás

K6600 Hashártya-összenövések

K6610 Haemoperitoneum

K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei

K9080 Egyéb felszívódási zavar

K9130 Műtét utáni bélelzáródás

K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar

K9200 Vérhányás

K9210 Vérszékelés

K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.

K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei

N8050 Bél endometriosis

N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően

Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül

Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal

Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül

Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura

Q3940 Nyelőcső-hártya

Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat

Q3960 Nyelőcső-gurdély

Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei

Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q4000 Veleszületett, hypertrophies pylorus szűkület

Q4010 Veleszületett hiatus-hernia

Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n.

Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell.

Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q4100 A patkóbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete

Q4110 Az éhbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete

Q4120 A csípőbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete

Q4180 Vékonybél egyéb meghat. részeinek veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veleszületett hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4200 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal

Q4210 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül

Q4220 A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal

Q4230 A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül

Q4280 A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4290 A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4300 Meckel-gurdély

Q4310 Hirschsprung-féle betegség

Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei

Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei

Q4340 Bél-kettőzöttség

Q4350 Ectopiás végbélnyílás

Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya

Q4370 Perzisztáló cloaca

Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei

Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q7900 Veleszületett rekesz-sérv

Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei

Q7920 Exomphalos

Q7930 Gastroschisis

Q7940 " Szilvakék has" -syndroma

Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei

R1000 Akut has

R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom

R1020 Medence és gáttáji fájdalom

R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom

R13H0 Dysphagia

R15H0 Széklet incontinentia

R18H0 Ascites

R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet

S3630 A gyomor sérülése

S3640 A vékonybél sérülése

S3650 A vastagbél sérülése

S3660 A végbél sérülése

S3670 Több hasi szerv sérülése

S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése

S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése

T1810 Idegentest a nyelőcsőben

T1820 Idegentest a gyomorban

T1830 Idegentest a vékonybélben

T1840 Idegentest a vastagbélben

T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban

T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén

T2810 A nyelőcső égése

T2820 Az emésztőrendszer más részének égése

T2860 A nyelőcső maródása

T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI"

4. Az R3. 2. melléklet "**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "A"

5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)

5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó

5814G Térdprotézis beültetés, szánkó

5814H Térdprotézis beültetés, total

5814I Térdprotézis csere, revisio

5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris

5814S Alsóvégtag nagy ízületi protézis revisio, implantátum nélkül

58150 TEP total csípő protézis, primer (cementes)

58151 TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli)

58152 TEP total csípő protézis, primer luxatios típus (cementes)

58153 TEP dysplasias típus

58154 Csípő protézis eltávolítás (cementes)

58155 Csípő protézis eltávolítás (cement nélküli)

58156 Csípő vápa csere, cementes-cementesre

58157 Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire

58158 Csípő szár csere, cementes-cementesre

58159 Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire

5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre

5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire

5815C Csípőprotézis fej csere

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli - cementesre

5815E Csípő protézis hibrid TEP

5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

58168 Polygonalis medence osteotomia

58169 Hemiarthroplastica et prothes. cervico-capit coxae

BEAVATKOZÁSOK "B"

5815H Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése

58133 Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése

ESZKÖZÖK "C"

01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

01323 Felszínpótló bokaízületi protézis

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("A" BEAV. VAGY ("B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ))"

5. Az R3. 2. melléklet "**** 09 4980 Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"**** 09 4980 Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek

BETEGSÉGEK "A"

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

D0500 Lobularis in situ carcinoma

D0510 Intraductalis in situ carcinoma

D0590 Az emlő in situ carcinomája k.m.n.

N6202 Emlő hypertrophia (szimmetrikus) a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb oldalankénti szövettöbblet

N6203 Emlő hypertrophia (a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb térfogatbeli aszimmetria)

N6204 Emlő hypertrophia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria)

N6205 Gynecomastia

N6481 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő aszimmetria 30% feletti)

N6482 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő aszimmetria a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb mértékű)

N6483 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő helyreáll. utáni aszimm. vagy emlő szerzett deform-a dag. eltáv. vagy korábbi műtét, sérülés miatt)

N6484 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő szerzett hiánya daganat eltávolítás vagy korábbi műtét, sérülés következtében)

Q8300 Az emlő és mellbimbó veleszületett hiánya

Q8382 Emlő hypoplasia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria)

Q8383 Emlő hypoplasia Poland syndromában

BETEGSÉGEK "B"

L9181 Jelentős fokú túltengéses bőrrendellenesség

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

Z5181 Súlyvesztés előtti BMI nagyobb, mint 35 kg/m2

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "D"

Z5182 Súlyvesztés 35-45 kezdő BMI esetén min. 10 BMI

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "E"

Z5183 Súlyvesztés 45 feletti kezdő BMI esetén min. 12 BMI

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "F"

Z5184 Stabil súlyvesztés (a csökkent testsúlyt min. 6 hónapon át tartja)

BEAVATKOZÁSOK "G"

58730 Plastica mammae per augmentationem

58731 Plastica mammae c. transplant.

58732 Plastica mammae c. implant., autogen

58733 Plastica mammae c. implant., allogen

58740 Plastica mammae per reductionem

58750 Plastica mammae

58751 Mastopexia

BEAVATKOZÁSOK "H"

59011 Bőrfelesleg eltávolítása

("A" DIAGN. ÉS "G" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "V" TÍPUSKÉNT: [("C" ÉS "D" ÉS "F" DIAGN.) VAGY ("C" ÉS "E" ÉS "F" DIAGN.)] ÉS "H" BEAV.)"

6. Az R3. 2. melléklet "**** 99 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"" része helyébe a következő rendelkezés lép:

99 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "C1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "D"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "H"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "J"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Q"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "U"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "U1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK"W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7023* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*B"

7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7037* Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7045* Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*E"

7091* Kemoterápia, CAV protokoll szerint

7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint

7263* Kemoterápia, MM/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*F"

7101* Kemoterápia, ADOC protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*G"

7161* Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint

7170* Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint

7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*H"

7172* Kemoterápia, VPB protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint

7188* Kemoterápia, PE/B protokoll szerint

7189* Kemoterápia, PE/C protokoll szerint

7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint

7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*J"

7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint

7237* Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint

7241* Kemoterápia, MM protokoll szerint

7247* Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint

7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint

7251* Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő)

7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*K"

7304* Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*L"

7305* Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint

7309* Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*M"

7333* Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint

7341* Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére

KEMOTERÁPIÁK "*N"

7364* Kemoterápia, CEP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*O"

7903* Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint

7915* Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*P"

7124* Monoterápia, CBP protokoll szerint

7126* Monoterápia, BCNU protokoll szerint

7197* Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint

7905* Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt

7907* Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt

7931* Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*Q"

7913* Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*R"

7917* Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*S"

7927* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*T"

7949* Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*U"

7960* Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*V"

7979* Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*W"

7992* Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt

7993* Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*X"

7321* Kemoterápia, CISCA protokoll szerint

7322* Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*Y"

7000* Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt

7219* Kemoterápia, FOSA protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*Z"

7032* Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *AA"

7062* Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*BB"

7097* Kemoterápia, PE protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*CC"

7141 * Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *DD"

7238* Kemoterápia, FEC protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *EE"

7325* Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *FF"

7360* Kemoterápia, FAP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *GG"

7402* Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *HH"

7982* Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*II"

7271* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint

7272* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*JJ"

7270* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint

7543* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *KK"

7436* Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint

BEAVATKOZÁSOK "*VV"

06036 Bevacizumab

BEAVATKOZÁSOK "*ZZ"

06014 Cetuximab

(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "El" VAGY DAG. "FI" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C")

VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*H")

VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M")

VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P")

VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*S")

VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "TI" VAGY DAG. "U" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*U")

VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V")

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*X") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*Y")

VAGY ([DAG. "C1" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*AA")

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*DD")

VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*FF")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*GG") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*JJ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")"

7. Az R3. 2. melléklet "**** 99 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"" része helyébe a következő rendelkezés lép:

99 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "D"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK"H"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "J"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Q"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "U1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z7"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7030* Kemoterápia, EEP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*B"

7031* Kemoterápia, ELF protokoll szerint

7035* Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7033* Kemoterápia, FAM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7088* Kemoterápia, PEV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*E"

7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint

7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*F"

7119* Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*G"

7117* Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint

7123* Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

7284* Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt

7906* Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt

7933* Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*H"

7143* Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső)

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7163* Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint

7169* Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint

7354* Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*J"

7266* Kemoterápia, CBP monoterápia szerint

KEMOTERÁPIÁK "*K"

7319* Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*L"

7235* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint

7240* Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint

7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint

7261* Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő)

7385* Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint

7724* Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*M"

7372* Kemoterápia, MVAC protokoll szerint

7405* Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*N"

7579* Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*O"

7911* Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz

KEMOTERÁPIÁK "*P"

7908* Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt

7935* Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*Q"

7929* Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*R"

7928* Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*S"

7980* Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt

7981* Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt

7983* Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*T"

7987* Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*U"

7326* Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint

7916* Kemoterápia, PBD protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*V"

7914* Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*W"

7946* Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*X"

7041* Kemoterápia, MBC protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*Y"

7042* Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*Z"

7044* Kemoterápia, MAYO protokoll szerint

7063* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint

7574* Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *AA"

7092* Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*BB"

7160* Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint

7307* Kemoterápia, CMVB protokoll szerint

7313* Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint

7359* Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*CC"

7202* Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint

7900* Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *DD"

7205* Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint

7206* Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *EE"

7214* Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*FF"

7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *GG"

7957* Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt

7961* Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*HH"

7966* Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt

7971* Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*II"

7972* Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*JJ"

7975* Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt

7978* Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*KK"

7988* Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK " *LL"

7168* Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *MM"

7515* Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4 protokoll szerint

7544* Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint

BEAVATKOZÁSOK "*VV"

06036 Bevacizumab

([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "El" VAGY DAG. "FI"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "El" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. " *C")

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "D" ÉS KEMOT. "*H")

VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "R2"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*M")

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "FI" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "El" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "Ul" ÉS KEMOT. "*S")

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*V")

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*X")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*Z")

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "II" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*AA") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "KI" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*CC")

VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. " W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*GG")

VAGY ([DAG. "VI" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "Z7" ÉS KEMOT. "*KK") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*LL")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*MM" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")"

8. Az R3. 2. számú melléklet "**** 99 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"" része helyébe a következő rendelkezés lép:

* * * * 99 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "D"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "H"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P" A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Q"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7034* Kemoterápia, FAMB protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*B"

7142* Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7152* Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7036* Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*E"

7153* Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*F"

7027* Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*G"

7049* Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*H"

7207* Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7212* Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*J"

7215* Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint

7262* Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő)

KEMOTERÁPIÁK "*K"

7116* Kemoterápia, DTIC+CCNU protokoll szerint

7281* Kemoterápia, MBL-MTX protokoll szerint 18 év alatt

7283* Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt

7285* Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt

7287* Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt

7288* Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*L"

7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*M"

7358* Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*N"

7317* Kemoterápia, CMV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*O"

7306* Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*P"

7959* Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*Q"

7327* Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*R"

7404* Kemoterápia, MVEC protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*S"

7200* Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint

7201* Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*T"

7918* Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*U"

7926* Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*V"

7969* Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*W"

7973* Kemoterápia, GCareb protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*X"

7974* Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*Y"

7744* Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

7958* Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*Z"

7989* Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt

7991* Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK " *EE"

7346* Kemoterápia, PEB protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK " *FF"

7462* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint

7463* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*GG"

7289* Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt

KEMOTERÁPIÁK " *HH"

7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*JJ"

7582* Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*KK"

7268* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint

7542* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*LL"

7495* Kemoterápia, PAN+FOLFOX-4 protokoll szerint

7496* Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint

BEAVATKOZÁSOK " *VV"

06036 Bevacizumab

BEAVATKOZÁSOK "*WW"

06071 Panitumumab

(DAG. "E1" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "W2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. "*C")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*H")

VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*M")

VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*Q")

VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*R") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*U")

VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "W4" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*Y")

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY (DAG. "R" ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*GG")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*JJ")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3'-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*L")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*LL" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*WW")"

9. Az R3. 2. melléklet "**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"" rész "7295*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"7295* Kemoterápia, NBL Course "B" protokoll szerint 18 év alatt"

10. Az R3. 2. melléklet "**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"" rész "7954*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"7954* Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt"

11. Az R3. 2. melléklet "**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"" rész "7294*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"7294* Kemoterápia, NBL Course "A" protokoll szerint 18 év alatt"

12. Az R3. 2. melléklet "**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"" rész "7968" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"7968* Kemoterápia, GCT IE protokoll szerint 18 év alatt"

13. Az R3. 2. melléklete a "**** 99 9634 Kissebészeti beavatkozások III." részt követően a következő részekkel egészül ki:

"**** 99 9650 Kisebb szájüregi daganat műtétek

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó aj ak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Aj akzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I. st.

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata

C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata

C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C8190 Hodgkin kór, k.m.n.

C8370 Burkitt-lymphoma

C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8450 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C8500 Lymphosarcoma

C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C8590 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C9000 Myeloma multiplex

C9670 A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata

C9690 A nyirok és vérképző szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.

D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0300 Az ajak in situ melanomája

D0310 A szemhéj, szemzug in situ melanomája

D0320 A fül és a külső hallójárat in situ melanomája

D0330 Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája

D0340 A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája

D0400 Az ajak bőrének in situ rákja

D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja

D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

D0430 Az arc egyéb és meghatározatlan része bőrének in situ rákja

D0490 Bőr in situ rákja, k.m.n.

D0440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének in situ rákja

D1000 Ajak jóindulatú daganata

D1010 Nyelv jóindulatú daganata

D1020 Szájfenék jóindulatú daganata

D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata

D1050 A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata

D1060 Orrgarat jóindulatú daganata

D1100 Parotis jóindulatú daganata

D1170 Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata

D1190 Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n.

D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1642 Az arckoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1700 A fej, az arc és a nyak bőre és subcutisa jóindulatú lipomája

D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata

D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban

D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban

D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata

D2200 Az ajak festéksejtes naevusai

D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai

D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai

D2230 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai

D2240 A hajas fejbőr és a nyak festéksejtes naevusai

D2290 Festéksejtes naevus k.m.n.

D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata

D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata

D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata

D2330 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének jóindulatú daganata

D2340 A hajas fejbőr és nyak bőrének jóindulatú daganata

D2390 Bőr jóindulatú daganata, k.m.n.

D34H0 A pajzsmirigy jóindulatú daganata

D3510 Mellékpajzsmirigy jóindulatú daganata

D3600 Nyirokcsomók jóindulatú daganata

D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4770 A nyirok és vérképző szövetek meghat. bizonytalan természetű daganatai

D4790 A nyirok és vérképző szövetek bizonytalan természetű daganata, k.m.n.

D4850 Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok

B8390 Helminthiasis, k.m.n.

L2800 Lichen simplex chronicus

L2801 Lichen simplex chronicus (nem kiterjedt)

L2802 Lichen simplex chronicus (18% felett)

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven

K1330 Szőrös leukoplakia

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5832A Fej-, nyak régió extraorális és intraorális lágyrészdaganatok eltávolítása, lokális mobilizáció és sebzárás

58988 Ajaktumor eltávolítása, rekonstrukciója

**** 99 9651 Állcsont resectio és/vagy szövetátültetéssel történő'rekonstrukció

BETEGSÉGEK

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső, ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0912 Mandulaív (mellső, ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső, ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső, ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II. st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III. st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV. st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata

C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata

D4400 Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4420 Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei

G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.

S0450 A n. facialis sérülése

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920 Egyéb állcsonti cysták

K1010 Centrális és óriássejtes granuloma

M8610 Egyéb akut osteomyelitis

M8620 Szubakut osteomyelitis

M8630 Idült, multifokális osteomyelitis

M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel

M8650 Egyéb idült, haematogen osteomyelitis

M8660 Egyéb idült osteomyelitis

M8680 Egyéb osteomyelitis

M8690 Osteomyelitis, k.m.n.

M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció

M8718 Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb

M8719 Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció

M8798 Csontelhalás, k.m.n. egyéb

M8799 Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5832B Fej-, nyak régió extraorális lágyrészdaganatok eltávolítása és rekonstrukciója távoli nyeles lebennyel

5832C Fej-, nyak régió extraorális lágyrészdaganatok eltávolítása és rekonstrukciója távoli mikrosebészeti lebennyel

52741 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás lokális lebennyel

52742 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás lokális lebennyel

52743 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, pótlás lemezzel, zárás lokális lebennyel

52744 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, mikrosebészeti lágyrészpótlással

52745 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, pótlás lemezzel, szövetpótlás távoli nyeles lebennyel

52746 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás mikrosebészeti csont vagy kompozit lebeny átültetéssel

52747 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás távoli nyeles lebennyel

54432 Jóindulatú állcsontdaganat vagy cysta miatt állcsont részleges eltávolítása, pótlás autológ csípőcsontblock beültetéssel

54433 Jóindulatú állcsontdaganat vagy cysta miatt állcsont részleges eltávolítása, pótlás érnyeles csontblock beültetéssel

57631 Maxilla részleges eltávolítása, pótlás obturátorral

57632 Maxilla részleges vagy teljes eltávolítása, pótlás mikrosebészeti csontátültetéssel

**** 99 9652 Orbitasérülések és kiterjedt lágyrész sérülések

BETEGSÉGEK

S0230 Az orbitafenék törése

S0240 Az arccsont törése

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0710 A koponya zúzódása

K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

M9500 Az orr szerzett deformitása

S0100 A fejbőr nyílt sebe

S0191 A fej felületes nyílt sebe

S0220 Az orrcsont törése

S0250 A fogak törése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5832D Arc lágyrészsérüléseinek ellátása mikrosebészeti varrattechnikák igénybevételével (arcideg sérülés, Stenon vezeték sérülés)

57651 Orbitasérülések ellátása osteosynthesissel

57652 Orbitasérülések ellátása orbitafal pótlásával

**** 99 9653 Komplex arckoponya sérülések

BETEGSÉGEK

M9520 A fej egyéb szerzett deformitása

M9530 A nyak szerzett deformitása

S0140 Az arc és rágóízület területének nyílt sebe

S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe

50170 A fej többszörös nyílt sebe

S0171 A fej többszörös felületes nyílt sebe

S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0180 A fej egyéb területeinek sérülése

S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n.

S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0240 Az arccsont törése

S0260 Az állkapocs törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0272 Arccsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0700 Az arc zúzódása

S0710 A koponya zúzódása

S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása

S0790 A fej k.m.n. részének zúzódása

S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

S0970 A fej többszörös sérülései

S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései

S0990 A fej k.m.n. sérülése

S1070 A nyak többszörös felületes sérülései

S1080 A nyak k.m.n. részeinek sérülése

S1090 A nyak k.m.n. részének felületes sérülése

S1170 A nyak többszörös nyílt sebe

S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe

S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe

S1970 A nyak többszörös sérülése

S1980 A nyak egyéb meghatározott sérülései

S1990 A nyak k.m.n. sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52203 Sinus frontalis tabula externa és NOE törések ellátása coronalis feltárásból

52204 Sinus frontalis tabula externa és interna ellátása coronalis feltárásból. Sinus obliteráció

57620 Panfaciális törés ellátása

57690 Arckoponyacsontok töréseinek secunder korrekciója többszörös osteotomiával

57691 Arckoponyacsontok többszörös hiánytöréseinek ellátása autológ csontátültetéssel

**** 99 9654Arcfejlődési rendellenességek műtétei

BETEGSÉGEK

K0000 Foghiány

K0010 Számfeletti fogak

K0020 A fogak nagysági és alaki rendellenességei

K0040 A fogfejlődés zavarai

K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

K0740 Occlusiós zavar k.m.n.

K0750 Dentofacialis működési zavarok

K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei

Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei

Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q1890 Az arc és nyak veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560 Szájpadhasadék, középvonali

Q3570 Hasadt nyelvcsap

Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600 Ajakhasadék, kétoldali

Q3610 Ajakhasadék, középvonali

Q3690 Ajakhasadék, egyoldali

Q3700 Keményszájpad-ajakhasadék, kétoldali

Q3710 Keményszájpad-ajakhasadék, egyoldali

Q3720 Lágyszájpad-ajakhasadék, kétoldali

Q3730 Lágyszájpad-ajakhasadék, egyoldali

Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810 Ankyloglossia

Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei

Q3870 Garat-tasak

Q6700 Arc-aszimmetria

Q6710 Összenyomott arc

Q6720 Hosszúfejűség (dolichocephalia)

Q6730 Ferdefejűség (plagiocephalia)

Q6740 A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei

Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510 Dysostosis craniofacialis

Q7520 Hypertelorismus

Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia)

Q7540 Dysostosis mandibulofacialis

Q7550 Dysostosis oculomandibularis

Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q8700 Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák

ÉS BEAVATKOZÁSOK

57633 Mentoplastica

57634 Osteotomía maxillae sec. Le Fort I

57635 Osteotomia bimaxillaris

58989 Primer ajak rekonstrukció

58990 Secunder ajak-, orrkorrekció

**** 99 9655 Fej-nyak régió gyulladásainak kezelése

BETEGSÉGEK

A1840 A bőr és a bőralatti szövet gümőkórja

A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae

A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis

A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis

A1884 Pajzsmirigy gümőkór

A2010 Cellulocutan pestis

A2200 Bőr anthrax

A2390 Brucellosis k.m.n.

A3110 Bőr mycobacterium fertőzés

A3200 Bőr listeriosis

A4220 Nyaki-arci actinomycosis

A4280 Sugárgomba fertőzés egyéb formái

A4290 Sugárgomba fertőzés k.m.n.

A4410 A bőr, ill. a bőr és nyálkahártya bartonellosisa

A4880 Egyéb baktériumok okozta betegségek m.n.o.

A4900 Staphylococcus fertőzés k.m.n.

A4910 Streptococcus fertőzés k.m.n.

A4980 Egyéb bakteriális fertőzések k.m.n. lokalizációban

A5130 A bőr és a nyálkahártya másodlagos syphilise

I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist

I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás

K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400 Fogbélgyulladás

K0410 Fogbélelhalás

K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450 Periodontitis apicalis chronica

K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480 Foggyökér-cysta

K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500 Heveny fogínygyulladás

K0510 Idült fogínygyulladás

K0520 Heveny periodontitis

K0530 Idült periodontitis

K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.

K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030 Fogmedergyulladás

K1220 Cellulitis és abscessus a szájban

L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus

L0210 A nyak bőrtályogj a, kelése, carbunculusa

L0320 Az arc cellulitise

L0380 Egyéb lokalizációjú cellulitis

L0390 Cellulitis, k.m.n.

L0400 Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon

L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken

L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.

L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései

M8050 Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel

M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel

M8610 Egyéb akut osteomyelitis

M8630 Idült, multifokális osteomyelitis

M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel

M8660 Egyéb idült osteomyelitis

M8680 Egyéb osteomyelitis

M8690 Osteomyelitis, k.m.n.

M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció

M8718 Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb

M8719 Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció

M8798 Csontelhalás, k.m.n. egyéb

M8799 Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció

R5910 Generalizált nyirokcsomó megnagyobbodás

R5990 Megnagyobbodott nyirokcsomók, k.m.n.

R6000 Lokalizált oedema

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52701 Extraorális incisio, drainage"

12. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R3. 3. mellékletében foglalt táblázat az "N6200" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

[BNO
KÓD
JELBNO MEGNEVEZÉSTILTOTT
FŐ-
DIAG-
NÓZIS
CSAK "P"
JELŰ
(MŰTÉTES)
HBCS-BEN
ELFO-
GADOTT
CSAK "K"
TÍPUS-
JELLEL
KÓDOL-
HATÓ]
N6202Emlő hypertrophia (szimmetrikus) a testtömeg
0,5%-ánál nagyobb oldalankénti szövettöblet
*
N6203Emlő hypertrophia (a testtömeg 0,5%-ánál
nagyobb térfogatbeli aszimmetria)
*
N6204Emlő hypertrophia (30%-ot meghaladó
térfogatbeli aszimmetria)
*
N6205Gynecomastia*

13. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "00017" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
00017Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agy, gerincvelősérültek),
polytraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs
ellátása

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "00022" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
00022Hospice ellátás

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "01050" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
01050Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor

4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "01176" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
01176Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran. érképletek zárásához*

5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a "01322" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KODMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
01323Felszínpótló bokaízületi protézis*

6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "0135F" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
0135FVideo-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált
bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak,
lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos
egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)

7. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "33933" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
33933Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban*

8. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "50215" és "50216" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
50215Intracranialis vénás sinusok reconstrukciój a*
50216Cranialis meningocele és encephalocele reconstructio*

9. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "52202" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
52203Sinus frontalis tabula externa és NOE törések ellátása coronalis feltárásból*
52204Sinus frontalis tabula externa és interna ellátása coronalis feltárásból. Sinus
obliteráció
*

10. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "52700" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
52701Extraorális incisio, drainage*

11. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "52740" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
52741Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával, nyaki
nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás lokális
lebennyel
*
52742Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett
mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes
eltávolításával, szövetpótlás lokális lebennyel
*
52743Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett
mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes
eltávolításával, pótlás lemezzel, zárás lokális lebennyel
*
52744Szájüregi daganat resectiqja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett
mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes
eltávolításával, mikrosebészeti lágyrészpótlással
*
52745Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett
mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes
eltávolításával, pótlás lemezzel, szövetpótlás távoli nyeles lebennyel
*
52746Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett
mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes
eltávolításával, szövetpótlás mikrosebészeti csont vagy kompozit lebeny
átültetéssel
*
52747Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett
mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes
eltávolításával, szövetpótlás távoli nyeles lebennyel
*

12. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "53479" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
53500Transzkatéteres szívbillentyű beültetés, szívbillentyűvel együtt

13. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "53958" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
53958Intracranialis érszűkületek percutan transluminalis angioplastikája*

14. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "54430" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
54432Jóindulatú állcsontdaganat vagy cysta miatt állcsont részleges eltávolítása,
pótlás autológ csípőcsontblock beültetéssel
*
54433Jóindulatú állcsontdaganat vagy cysta miatt állcsont részleges eltávolítása,
pótlás érnyeles csontblock beültetéssel
*

15. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "5456B" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
5456BProctocolectomia laparoscopica cum ileostomiam*

16. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "55002" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KODMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
55002Albumindialízisen alapuló supportív májpótló kezelés

17. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "55675" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
55675Neoimplantatio ureteris laparoszkópos technikával*

18. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "57610" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
57620Panfaciális törés ellátása*

19. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "57630" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
57631Maxilla részleges eltávolítása, pótlás obturátorral*
57632Maxilla részleges vagy teljes eltávolítása, pótlás mikrosebészeti
csontátültetéssel
*
57633Mentoplastica*
57634Osteotomia maxillae sec. Le FortI*
57635Osteotomia bimaxillaris*

20. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "57650" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
57651Orbitasérülések ellátása osteosynthesissel*
57652Orbitasérülések ellátása orbitafal pótlásával*

21. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "57680" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
57690Arckoponyacsontok töréseinek secunder korrekciója többszörös osteotomiával*
57691Arckoponyacsontok többszörös hiánytöréseinek ellátása autológ
csontátültetéssel
*

22. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "58329" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
5832AFej-, nyak régió extraorális és intraorális lágyrészdaganatok eltávolítása,
lokális mobilizáció és sebzárás
*
5832BFej-, nyak régió extraorális lágyrészdaganatok eltávolítása és rekonstrukciója
távoli nyeles lebennyel
*
5832CFej-, nyak régió extraorális lágyrészdaganatok eltávolítása és rekonstrukciója
távoli mikrosebészeti lebennyel
*
5832DArc lágyrészsérüléseinek ellátása mikrosebészeti varrattechnikák
igénybevételével (arcideg sérülés, Stenon vezeték sérülés)
*

23. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az "58987" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
58988Ajaktumor eltávolítása, rekonstrukciója*
58989Primer ajak rekonstrukció*
58990Secunder ajak-, orrkorrekció*

24. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "72811", "72821", "72831", "72841", "72851", "72861", "72871" és "72881" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
72811Kemoterápia, MBL-MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72821Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72831Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72841Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72851Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72861Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72871Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
72881Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

25. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "72941" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
72941Kemoterápia, NBL Course "A" protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

26. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "72951" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
72951Kemoterápia, NBL Course "B" protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

27. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "72981" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
72981Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)*

28. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "72991" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
72991Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01.
fázis)
*

29. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "74901", "74902" és "74903" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
74901Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)*
74902Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)*
74903Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)*

30. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "74911", "74912" és "74913" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
74911Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)*
74912Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)*
74913Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)*

31. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "74921", "74922" és "74923" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
74921Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)*
74922Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)*
74923Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)*

32. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "74931", "74932" és "74933" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
74931Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01.
fázis)
*
74932Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02.
fázis)
*
74933Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03.
fázis)
*

33. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "74941", "74951", "74961", "74971" és "74981" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
74941Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)*
74951Kemoterápia, PAN+FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)*
74961Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)*
74971Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)*
74981Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)*

34. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a "75411" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
75421Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)*
75431Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)*
75441Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint (01. fázis)*

35. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "75991" és "76001" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
75991Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)*
76001Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)*

36. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "76971*", "76981*" és "76991*" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
76971Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)*
76981Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)*
76991Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)*

37. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79491" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79491Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

38. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79541" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79541Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

39. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79561" és "79571" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79561Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*
79571Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

40. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79661" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79661Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

41. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79681" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
79681Kemoterápia, GCT IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

42. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79691" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79691Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

43. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "79701" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79701Kemoterápia, MAHO PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)*

44. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a "79971" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
79999Gyógyszerészeti hatóság engedélye alapján végzett, nyilvántartott protokollal
nem rendelkező kemoterápiás kezelés

45. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "85741" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
85741Surfactant adása*

46. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a "88531" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
88532Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis (ellátási napban)*

47. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat "95320" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓDMEGNEVEZÉSBESOROLÁSI
SZEMPONT)
"
95320Rehabilitációs oktatás

48. Hatályát veszti az R3. 4. mellékletben foglalt táblázat

a) "06064", "70414", "70892", "71012", "75251", "75252" megjelölésű sora,

b) "01001", "01191", "01316", "01404", "06032", "12602", "12603", "12604", "12625", "19190", "33031", "33032", "33990", "33994", "33995", "35830", "39422", "59030", "87640", "88116", "88161", "88572", "92200", "92251", "94740", "94741", "94744", "94746" és "94747" megjelölésű sor "BESOROLÁSI SZEMPONT" megjelölésű oszlopában a "*" szövegrész.

14. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7281*", "7282*", "7283*", "7284*", "7285*", "7286*", "7287*" és "7288*" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
"
7281* Kemoterápia, MBL-MTX protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7282* Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7283* Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7284* Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7285* Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7286* Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7287* Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alattC70-C72
7288* Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alattC70-C72

2. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7294*" és "7295*" megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
7294* Kemoterápia, NBL Course "A" protokoll szerint 18 év alattC14, C30-C31, C38, C40-
C41, C44, C47-C49, C69-
C72, C74
7295* Kemoterápia, NBL Course "B" protokoll szerint 18 év alattC38, C69-C72, C74

3. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7949*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
"
7949* Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alattC30-C34, C49, C64-C70

4. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7954*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
7954* Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alattC30-C34, C64-C70

5. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7957*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
"
7957* Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alattC64

6. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7966*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
7966* Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alattC57, C63

7. Az R3. 8. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "7970*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(ProtokollIndikáción túli diagnózisok)
"
7970* Kemoterápia, MAHO PVB protokoll szerint 18 év alattC57, C63

15. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a "75393" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezés)
75421Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)
75431Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)
75441Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint (01. fázis)

16. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R4. 2. melléklete a "7539* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint" részét követően a következő részekkel egészül ki:

"7542* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75421 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
5FUFluorouracylAdagolás: 1000,0mg/m2
BEVACBevacizumabAdagolás: 10,0mg/kg
CPT-11IrinotecanAdagolás: 180,0mg/m2
FOLCalcium folinateAdagolás: 200,0mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
BEVACBevacizumab*
CPT-11Irinotecan*
FOLCalcium folinate**

7543* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75431Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1Fázis hossza: 2 [nap]
5FU FluorouracylAdagolás:1000,0mg/m2
BEVAC BevacizumabAdagolás:10,0mg/kg
FOL Calcium folinateAdagolás:200,0mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
BEVACBevacizumab*
FOLCalcium folinate**

7544* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75441 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX4/B protokoll szerint (01. fázis)
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
5FUFluorouracylAdagolás:1000,0mg/m2
BEVACBevacizumabAdagolás:10,0mg/kg
FOLCalcium folinateAdagolás:400,0mg/m2
OXALIOxaliplatinAdagolás:85,0mg/m2
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:12
Fázisok:11
5FUFluorouracyl**
BEVACBevacizumab*
FOLCalcium folinate**
OXALIOxaliplatin*

"

17. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat "C18" megjelölésű része a "7529" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezésMelyik HBCS-be sorolódik
C18A vastagbél rosszindulatú daganata)
"
7542Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B
protokoll szerint
959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B
protokoll szerint
959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544Kemoterápia, Bevacizumab +FOLFOX4/B
protokoll szerint
959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat "C19" megjelölésű része a "7529" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezésMelyik HBCS-be sorolódik
C19A szigmabél-végbél határ rosszindulatú
daganata)
"
7542Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B
protokoll szerint
959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B
protokoll szerint
959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544Kemoterápia, B evacizumab +FOLFOX4/B
protokoll szerint
959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat "C20" megjelölésű része a "7529" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezésMelyik HBCS-be sorolódik
C20A végbél rosszindulatú daganata)
"
7542Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B
protokoll szerint
959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B
protokoll szerint
959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX4/B
protokoll szerint
959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

4. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat "C77" megjelölésű része a "7518" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezésMelyik HBCS-be sorolódik
C77A nyirokcsomók másodlagos és nem
meghatározott rosszindulatú daganata)
7542Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B
protokoll szerint
959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B
protokoll szerint
959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX4/B
protokoll szerint
959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

5. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat "C78" megjelölésű része a "7518" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezésMelyik HBCS-be sorolódik
C78A légzőszervek és emésztőszervek
másodlagos rosszindulatú daganata)
7542Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B
protokoll szerint
959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B
protokoll szerint
959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX4/B
protokoll szerint
959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

6. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat "C79" megjelölésű része a "7518" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódMegnevezésMelyik HBCS-be sorolódik
C79Egyéb lokalizációk másodlagos
rosszindulatú daganata)
7542Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B
protokoll szerint
959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B
protokoll szerint
959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX4/B
protokoll szerint
959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

18. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

1. Az R5. 5. számú melléklet 1. pontja a következő 1.7. alponttal egészül ki:

(Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, illetve élő személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók)

"1.7. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Mellkassebészeti Klinika (tüdő)"

2. Az R5. 5. számú melléklet 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:

(Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók)

"2.8. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Mellkassebészeti Klinika (tüdő)"

19. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

Az R5. 9. számú melléklet 1. Donációs és gyűjtési eljárások pont 1.1. Szövetek és sejtek gyűjtése alpontja a következő 1.1.7. alponttal egészül ki:

(Donációs és gyűjtési eljárások Szövetek és sejtek gyűjtése)

"1.1.7. A gyűjtés megkezdése előtt a donor egészségügyi dokumentációjában igazolni és rögzíteni kell azt, hogy a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat csatolására sor került, valamint azt, hogy a donor személyazonosságának azonosítására milyen módon és ki által került sor."

20. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelethez

A várandós anya gondozási könyve
1. Tartalmi követelmények
1.1. a várandós személyi adatai (név, születési név, lakcím, TAJ, születési idő)
1.2. a várandósgondozást végző felelős személy neve, elérhetősége, rendelési ideje, valamint
azon egészségügyi szolgáltató neve, elérhetősége, akinek a nevében és felelősségére az
ellátást igénybe veszik
1.3. a várandósgondozást végző háziorvos neve, elérhetősége, rendelési ideje
1.4. a várandósgondozást végző védőnő neve, elérhetősége, tanácsadási ideje
1.5. a választott vagy a területi ellátási kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos neve,
elérhetősége
1.6. a gondozásba vételkor rögzített rizikó-besorolás és a várandóssági hét (gesztációs hét)
1.7. a szülés várható időpontjának meghatározása
1.8. a vizsgálatok értékelése
1.9. előző várandósságok száma, lefolyása, esetleges szövődmények
1.10. anamnézis
1.11. javaslatok a rizikó-besorolás megváltoztatására
1.12. szakellátásba utalás ideje, indoka
1.13. egyéb igazolások, megállapítások, csatolt leletek
2. Beutaló térítésmentes, kötelező vizsgálatokra
Várandós neve: ............................................................................................................................ TAJ: ...............................
Születési idő: ........év...........................hó...........nap
BNO:.....................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
Beutalás időpontja:........év.............hó...........nap
Naplószám: ...............
HSZKOD
ABC
Vizsgálat időpontjaOrvos/intézmény aláírás, időpont,
pecsét
(nap/időszak)
1. A várandósság első harmadában végzendő vizsgálatok
vérkép
(hemoglobin,
hematokrit, vvt
indexek, fehérvérsejt szám,
vérlemezke szám),
Se kreatinin, KN,
eGFR, SGOT,
SGPT, SeBi
vizelet (fehérje,
genny, cukor,
aceton, UBG,
üledék)
HBsAg szűrés
VDRL
vércsoport
meghatározás és
vörösvértest
ellenanyagszűrés
ultrahang
szűrővizsgálat
11-13. hét
genetikai
tanácsadás
(fogamzáskor
betöltött 37.
életévtől kezdve)
fogorvosi vizsgálat
2. A várandósság második harmadában végzendő vizsgálatok
ultrahang
szűrővizsgálat
18-20. hét
terheléses vércukor
vizsgálat (éhomi és
75 g glukóz
fogyasztás után 120
perccel)
24-28. hét
vérkép
(hemoglobin,
hematokrit, vvt
indexek, fehérvérsejt szám,
vérlemezke szám)
24-28. hét
vizelet (fehérje,
genny, cukor,
aceton, UBG,
üledék)
24-28. hét
3. A várandósság harmadik harmadában végzendő vizsgálatok
ultrahang
szűrővizsgálat
30-32. hét
vérkép
(hemoglobin,
hematokrit, vvt
indexek, fehérvérsejt szám,
vérlemezke szám),
vörösvértest-
ellenanyagszűrés,
Se Creatinin, KN,
eGFR, SGOT,
SGPT, SeBi
36-37. hét
vizelet (fehérje,
genny, Cukor,
aceton, UBG,
üledék)
36-37. hét
kardiotokográfos
szűrővizsgálat
38. hét
39. hét
40. hét
P. H...............................................
háziorvos aláírása"

"

Tartalomjegyzék