148/2012. (XII. 28.) VM rendelet

az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1-25. § tekintetében

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 26-35. § tekintetében

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § f) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben;

a 36. § tekintetében

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve azok jogosultját tartalmazza:]

"h) olyan egyéb jog, amelynek bejegyzését törvény rendeli el."

(2) Az Inyvhr. 4. § (2) bekezdésének 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:

[A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, illetve annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:]

"22. ügyészi felhívás és ügyészi fellépés ténye,

23. helyi védelem ténye,

24. olyan egyéb tény, amelynek feljegyzését törvény elrendeli."

(3) Az Inyvhr. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az illetékességi terület-változásból eredő átcsatolás esetén a tulajdoni lap III. része - ideértve az egyidejűleg megszüntetett tulajdoni lapot is - önálló sorszám alatt tartalmazza a változásra történő utalást, annak dátumát, valamint az átadó, illetve az átvevő földhivatal 4/A. § (6) bekezdése szerinti rövidített nevének megjelölését."

2. § Az Inyvhr. 4/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának járási földhivatala megnevezés helyett az (1) bekezdés a) pontja szerinti rövidített névként

a) a földhivatal székhelyének megjelölésével a járási földhivatal,

b) a budapesti székhelyű földhivatal esetében

ba) Budapesti 1. Számú Földhivatal,

bb) Budapesti 2. Számú Földhivatal,

bc) Budakörnyéki Járási Földhivatal

megnevezést kell használni."

3. § Az Inyvhr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogot, továbbá a vezetékjogot, a vízvezetési és bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmakat és használati jogokat egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni az ezek gyakorlására jogosult szerv javára.

(2) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapponthálózati pontok adatbázisában nyilvántartott alappontok esetében az Fttv. 26. § (4) bekezdése szerinti közérdekű használati jog bejegyzése során az adatbázisban szereplő pontazonosítót (pontszámot) is fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartásban."

4. § Az Inyvhr. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A vételi jog gyakorlása esetén nem kell csatolni a vételi jog bejegyzését követően bejegyzett elővásárlási vagy visszavásárlási jog jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy e jogával nem kíván élni."

5. § Az Inyvhr. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak irányadók a bányaszolgalmi jog alapítására, valamint a részarány-tulajdonnak megfelelő föld kiadása, illetve a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárásra is."

6. § Az Inyvhr. 39/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39/A. § (1) Az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhető

a) a társasház;

b) szövetkezeti ház;

c) bányatelek;

d) műemlék;

e) műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet);

f) régészeti lelőhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely);

g) tanya;

h) birtokközpont;

i) helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület;

j) törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó;

k) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -; továbbá

l) olyan egyéb, a tulajdonjog közérdekű korlátozásával járó tény, amelynek ingatlan-nyilvántartási feljegyzését törvény elrendeli.

(2) Jogi jelleget egész ingatlanra vagy annak területi mértékben meghatározott részére lehet feljegyezni.

(3) Az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg feljegyzése vagy törlése az erdészeti hatóság megkeresésére, annak jogerős határozata alapján történik.

(4) Az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg erdő művelési ágban nyilvántartott földrészletre nem jegyezhető fel.

(5) Az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg az 1 hektárnál kisebb belterületi földrészleten csak az egész ingatlanra jegyezhető fel."

7. § Az Inyvhr. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § Halastó az a vízi létesítmény, amelyet a vízügyi hatóság engedélyével haltenyésztésre használnak (üzemeltetik), ideértve a teleltető és ivadéknevelő tavakat, valamint ezek tartozékait (pl. védtöltés, táp- és lecsapoló csatorna, a kiszolgáló épületek által elfoglalt területet is). A halastóként nyilvántartott ingatlannak minőségi osztálya és kataszteri tisztajövedelme nincs."

8. § (1) Az Inyvhr. 50. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban művelés alól kivett területek]

"a) az üzemek telepei, meddőhányók és egyéb lerakóhelyek,"

(2) Az Inyvhr. 50. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[A termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban művelés alól kivett területek]

"p) a 62/A. § és 62/B. §-ban foglalt feltételek fennállásától függően beruházási célterület, és beruházási terület."

(3) Az Inyvhr. 50. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (6) bekezdésben felsorolt ingatlanok közül

a) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanokat -a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel - "Állami terület I.",

b) a belügyminiszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanokat "Állami terület II.",

c) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanokat "Állami terület III."

megnevezéssel művelés alól kivett területként kell nyilvántartani.

(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti "Állami terület I." megjelölésű területek közül azokat, amelyeket a honvédelemért felelős miniszter határozatával honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított, és ezzel egyidejűleg a területeknek a Nemzeti Földalapba történő átadása céljából való kijelöléséről döntött - a honvédelemért felelős miniszter megkeresése alapján - művelés alól kivett területként "honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület" megnevezéssel kell nyilvántartani, függetlenül attól, hogy az ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint a tulajdonosi joggyakorló részére átadásra került.

(9) A tulajdonosi joggyakorló kérelmére a (8) bekezdés szerinti területek tényleges művelési ágát és minőségi osztályát a Nemzeti Földalapról szóló törvényben előírt környezetvédelmi, vegyvédelmi, illetve tűzszerészeti mentesítés szükségtelenségét, illetve megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványnak a földhivatalhoz történő beérkezését követően meg kell állapítani és a vonatkozó előírásoknak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásban a változást át kell vezetni."

9. § Az Inyvhr. 62/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62/A. § A terület végleges más célú hasznosításával összefüggő, beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetéséhez szükséges:

a) a terület beruházási célterületté nyilvánításáról szóló Magyar Közlönyben közzétett Kormányhatározat megjelölése,

b) a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező jogerős határozat,

c) a b) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetésének igazolása,

d) a beruházással érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) a művelési ág változás átvezetéshez hozzájáruló nyilatkozata."

10. § (1) Az Inyvhr. 65. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Amennyiben a (3a) bekezdés szerinti változás társasházat érint, a hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell a tulajdonostársak külön tulajdonban lévő lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség alaprajz szerinti alapterületét is."

(2) Az Inyvhr. 65. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az épület feltüntetésére irányuló eljárásban a (3) bekezdésben meghatározott vázrajz nem áll a földhivatal rendelkezésére, a kérelmezőt hatvan napos határidő tűzésével felhívja annak pótlására.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz helyett

a) az alábbi tények feljegyzéséhez

aa) helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület,

ab) törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület,

ac) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület,

ad) vízkárelhárítási célú tározó,

ae) nagyvízi meder jogi jelleg; továbbá

b) az alábbi jogok bejegyzéséhez

ba) földmérési jelek elhelyezését biztosító,

bb) földminősítési mintatérre vonatkozó

használati jog

az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával készített, külön jogszabályban meghatározott olyan változási vázlat is elfogadható, amelyen a megkereső hatóság vagy a megkereső államigazgatási szerv megjelöli az ingatlan érintett részét, egyben megadja annak nagyságát négyzetméter pontossággal. A terület nagyságának ellenőrzéséhez a határoló vonal koordinátáit EOV rendszerben kell megadni."

11. § Az Inyvhr. a következő 55/A. alcímmel és 76/A. §-sal egészül ki:

"55/A. Tulajdonjog bejegyzéshez kapcsolódó lakcímváltozás átvezetése

76/A. § (1) A tv. 27. § (7) bekezdésében meghatározott, tulajdonjog-változással összefüggő lakcím-változás átvezetése iránti eljárás a tulajdonjog bejegyzésről szóló határozatnak a jogosult részére történő közlésétől számított harmincadik napot követő napon indul meg.

(2) A járási földhivatal az eljárás megindulását követő 30 napon belül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból ellenőrzi a lakcímváltozás bejelentésének megtörténtét és az adatváltozást az illetékességi területén fekvő ingatlanokról vezetett számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban átvezeti.

(3) Amennyiben a lakcímváltozás személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történő bejelentésére a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés időpontjáig nem került sor, a járási földhivatal az adatváltozás-átvezetése iránti eljárást megszünteti."

12. § Az Inyvhr. 77-78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"77. § (1) Ha a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti kérelmet eredeti okiratokkal együtt ugyanazon a napon több járási földhivatalhoz is benyújtották, a döntés meghozatalára, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére az a járási földhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén

a) az eljárás több ingatlant érint, ennek hiányában

b) a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban első helyen megjelölt ingatlan fekszik.

(2) A R. 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti kérelem, megkeresés széljegyzését, a döntés foganatosítását, továbbá - a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal megkeresése alapján - a fellebbezés, bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati kérelem, eljárás felfüggesztése, valamint az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés tényének feljegyzését és törlését az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal végzi.

(3) A (2) bekezdésben részletezett intézkedést a járási földhivatal - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -5 napon belül foganatosítja, és annak megtörténtéről a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatalt egyidejűleg elektronikus úton is értesíti.

(4) A döntés kézbesítéséről - a foganatosításról történt tudomásszerzést követően - a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal haladéktalanul gondoskodik.

(5) A döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal a fellebbezés, a bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati kérelem, valamint az ügyészi felhívásra és az azon alapuló ügyészi fellépésre irányuló megkeresés másolatának megküldésével haladéktalanul megkeresi az eljárással érintett többi járási földhivatalt a fellebbezés, a bírósági jogorvoslati kérelem, a felülvizsgálati kérelem, valamint az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés tényének az érintett ingatlan tulajdoni lapjára történő feljegyzése végett.

(6) A bejegyzésben fel kell tüntetni a döntést hozó járási földhivatal nevét és döntésének számát.

(7) Az eljárás lefolytatása szempontjából lényeges intézkedésekről (például az eljárás akadályát képező megelőző széljegy elintézése) az eljárással érintett járási földhivatalok haladéktalanul elektronikus úton is értesítik egymást.

(8) A döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal döntése ellen - ideértve a (2) bekezdés szerinti intézkedéseket is - benyújtott fellebbezést elbíráló megyei földhivatal döntését, jogorvoslat esetén a bírósági jogerős döntését, továbbá a felülvizsgálati eljárásban született döntést valamennyi az ügyben érintett földhivatallal közvetlenül közli.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott döntésekkel kapcsolatos foganatosító intézkedésekre a (2) és (3) bekezdésben, azok közlésére pedig a (4) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók.

78. § Az R. 7. § (4) és (5) bekezdésében szabályozott esetekben a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal a vagyonszerzési illeték (a továbbiakban: illeték) kiszabáshoz szükséges iratokat az okiratban első helyen megjelölt ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóságnak továbbítja."

13. § Az Inyvhr. a 99. §-t követően a következő 99/A. §-sal egészül ki:

"99/A. § A megyei földhivatal az első és másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás során hozott döntést, külföldre történő kézbesítés végett, az igazságügyért felelős miniszterhez terjeszti fel, kivéve, ha a kézbesítésre vonatkozó uniós rendelet vagy nemzetközi egyezmény alapján közvetlen postai úton kerül sor a kézbesítésre."

14. § Az Inyvhr. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"112. § (1) Ha a kérelmező a tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelmét postai úton terjeszti elő, a kérelmet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(2) Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen történik, a kérelemhez mellékelni kell - a tv. 68. §-ában meghatározottak érvényesülése érdekében - a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát.

(3) A külföldön kelt kérelemre a tv. 35. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

15. § Az Inyvhr. a következő 112/A. §-sal egészül ki:

"112/A. § (1) A tv. 70/A. §-ában meghatározott, az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet természetes személy - a Ket.-ben meghatározottakon túl a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal - a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél (a továbbiakban: FÖMI) nyújthat be. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványt az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter rendszeresíti, melyet közzé kell tenni az általa vezetett minisztérium, a FÖMI, valamint a földhivatalok honlapján.

(2) A kérelem ügyfélkapun vagy más, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban lévő más szolgáltatás igénybevételével, az erre a célra rendszeresített űrlapon is benyújtható.

(3) Ha a kérelmező a formanyomtatványon a hatósági bizonyítvány kiállítását soron kívül kéri, a kérelmet - a külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése esetén - 3 napon belül kell teljesíteni.

(4) Amennyiben a kérelmező Magyarország területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, a hatósági bizonyítvány kizárólag az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal megjelölését tartalmazza.

(5) A hatósági bizonyítványt az adattartalmának megfelelő típusú közokiratként, papír alapon kell kiadni, mely a kiállításától számított harminc napig hatályos.

(6) A kérelmező részére - erre irányuló külön kérelme esetén - a papír alapon kiállított hatósági bizonyítványról készített hitelesítés nélküli elektronikus másolatot is meg kell küldeni."

16. § Az Inyvhr. 113/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"113/C. § (1) A közigazgatási szervek kivételével a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek a kérelemhez csatolniuk kell a keletkezésüket tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát, vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot, vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak szerint kiállított közjegyzői tanúsítványt, amely 30 napnál nem lehet régebbi.

(2) Ha a kérelmező a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a FÖMI - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a képviselet igazolására szolgáló iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg."

17. § Az Inyvhr. a következő 113/D-113/E. §-sal egészül ki:

"113/D. § Bírósági végrehajtó számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérelméhez mellékelni kell az önálló bírósági végrehajtók tekintetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara igazolását a bírósági végrehajtói kamarai tagság fennállásáról, a törvényszéki végrehajtók tekintetében pedig az illetékes törvényszék 30 napnál nem régebben kiállított igazolását a törvényszéki végrehajtói szolgálat fennállásáról.

113/E. § Felszámoló szervezet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a felszámolók névjegyzékének vezetésére kijelölt hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a szervezet szerepel a felszámolók névjegyzékében."

18. § Az Inyvhr. a következő 126/B-126/C. §-sal egészül ki:

"126/B. § Ha törvény, kormányrendelet, vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani.

126/C. § A 4/A. § (6) bekezdése szerinti rövidített megnevezést kell használni a tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott egyszerűsített határozatra is."

19. § Az Inyvhr. az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

20. § Az Inyvhr. 1. számú mellékletének 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő 2.8. ponttal egészül ki:

[Az ingatlan-nyilvántartási kérelem második része a változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza:]

"2.7. a bejelentett állandó lakcím átvezetésére vonatkozó nyilatkozat;

2.8. a kérelmező, vagy képviselő aláírása."

21. § (1) Az Inyvhr. 5. számú mellékletének 1.9. és 1.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő 1.11. ponttal egészül ki:

[A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személy kérelmező esetén az alábbi adatokat tartalmazza:]

"1.9. díjmentességi körök (tárgyi díjmentes eljárások) megjelölése jogszabályi hivatkozással;

1.10. a kérelem keltének helye és ideje;

1.11. az igénylő aláírása, és - amennyiben annak használatára jogszabály alapján köteles - bélyegzőjének lenyomata."

(2) Az Inyvhr. 5. számú mellékletének 2.8. és 2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő 2.10. ponttal egészül ki:

[A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet kérelmező esetén az alábbi adatokat tartalmazza:]

"2.8. díjmentességi körök (tárgyi díjmentes eljárások) megjelölése jogszabályi hivatkozással;

2.9. a kérelem keltének helye és ideje;

2.10. az igénylő szabályszerű aláírása és bélyegzőjének lenyomata."

22. § Az Inyvhr. 21/A. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 35. § (1) és (4) bekezdésében, 60. § (1) és (2) bekezdésében, 61. §-ában, 62/B. § c) pontjában, 62/C. § (2) bekezdésének d) pontjában, 65. § (3) bekezdésében, 73. § (3) bekezdésében, 56. alcímében, 82. §-ában, 83/A. §-ában, 85. § (2) bekezdésében, 93. § (3) bekezdésében, 95. § (2) bekezdésében, 102. §-ában, 106. §-ában, 108. §-ában, 109. §-ában, 111/A. § (1) és (2) bekezdésében, 119. § (2) bekezdésében, 119/C. § (2) bekezdésében, 119/F. § (1)-(3) bekezdésében, 120. §-ában, 121. §-ában a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

23. § Az Inyvhr. 62/B. § b) pontjában, 62/C. § (1) bekezdésének b) pontjában, 62/C. § (2) bekezdésének b) pontjában a "megfizetése" szövegrész helyébe a "megfizetésének igazolása" szöveg lép.

24. § Az Inyvhr.

a) 4/A. § (1) bekezdésének a) pontjában a "neve" szövegrész helyébe a "rövidített neve" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "Magyar Állam tulajdonában" szövegrész helyébe a "Magyar Állam, vagy helyi önkormányzat tulajdonában" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "állami tulajdonban álló ingatlannak" szövegrész helyébe az "ingatlannak" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében a "vagyonkezelőjeként más-más szerv" szövegrész helyébe a "vonatkozásában más-más vagyonkezelő" szöveg,

e) 9. § (4) bekezdésében a "körzeti földhivatal" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. és 2. számú Földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal)" szöveg,

f) 21. címében a "Fellebbezés" szövegrész helyébe a "Fellebbezés, ügyészi felhívás" szöveg,

g) 26. §-ában a "fellebbezés tényének" szövegrész helyébe a "fellebbezés, ügyészi felhívás tényének" szöveg, a "fellebbezést" szövegrész helyébe a "fellebbezést, ügyészi felhívást" szöveg,

h) 22. címében a "Bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati kérelem" szövegrész helyébe a "Bírósági jogorvoslati kérelem, ügyészi fellépés, felülvizsgálati kérelem" szöveg,

i) 27. §-ában a "Bírósági jogorvoslati kérelemre, valamint" szövegrész helyébe a "Bírósági jogorvoslati kérelemre, ügyészi fellépésre, valamint" szöveg, a "bírósági jogorvoslati kérelmet" szövegrész helyébe a "bírósági jogorvoslati kérelmet, ügyészi fellépést" szöveg

j) 60. § (1) és (2) bekezdésében, 111/A. § (1) és (2) bekezdésében, 114. §-ában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szöveg,

k) 65. § (3) bekezdésében az "egyidejű benyújtásával" szövegrész helyébe az "alapján" szöveg,

l) 97. § (1) bekezdésében az "ingatlan-nyilvántartási térképén" szövegrész helyébe az "állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisában" szöveg,

m) 114. §-ában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál" szövegrész helyébe a "FÖMI-nél" szöveg,

n) 115. §-ában az "a rendszer üzemeltetőjének" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszternek" szöveg,

o) 119/A. § (1) bekezdésében a "térképet" szövegrész helyébe az "állami földmérési térképi adatbázist" szöveg,

p) 119/B. § (1) és (2) bekezdésében az "új térképen" szövegrész helyébe az "új állami földmérési térképi adatbázisban" szöveg,

q) 119/F. § (1) bekezdésében az "alaptérképet" szövegrész helyébe az "alaptérképi adatbázist" szöveg,

r) 120. § (1) bekezdésében a "megyei (fővárosi) földhivatalhoz" szövegrész helyébe a "megyei földhivatalhoz" szöveg,

s) 120. § (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) földhivatal" szövegrész helyébe a "megyei földhivatal" szöveg

lép.

25. § (1) Hatályát veszti az Inyvhr. 44. § (2) bekezdés d) pontjában a "faiskolát," szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Inyvhr. 50. § (6) bekezdés d) pontja.

2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

26. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmába történő, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 67. §-a szerinti betekintés biztosítása, valamint az Inytv. 68. §-ában meghatározott hiteles tulajdoni lap másolat kiállítása a járási földhivatal saját illetékességi területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén is az 5. § (1) bekezdés szerinti infrastruktúrán keresztül történik."

27. § A Díjvhr. 3. §-át követő alcím helyébe a következő alcím lép:

"A tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése"

28. § (1) A Díjvhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A járási földhivatal által - ideértve a földhivatali kirendeltséget, valamint az ügyfélszolgálati irodát is - kiállított tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj azon részét, amely a (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak szerint az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalát (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal), illetve a FÖMI-t illeti, az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI számlájára."

(2) A Díjvhr. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A FÖMI az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó igazgatási szolgáltatási díjnak az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt a (3) bekezdésben foglaltak szerint megillető részét 15 napon belül köteles átutalni az arra jogosult megyei földhivatal részére."

29. § (1) A Díjvhr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A FÖMI előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni

a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó - külön jogszabályban meghatározott - díj (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj),

b) a Díjtörvény

ba) 31. § (6) bekezdésében, valamint

bb) 32/G. §-ában meghatározott díj

megfizetését."

(2) A Díjvhr. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Díjtörvény 31. § (6) bekezdésében meghatározott kétszeres díjtételből

a) az elektronikus adatszolgáltatási díj a (3) bekezdésben meghatározottak szerint az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt és a FÖMI-t,

b) az elektronikus adatszolgáltatási díjon felüli rész a TAKARNET felhasználónál végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: TAKARNET ellenőrzés) lefolytató megyei földhivatalt

illeti meg."

(3) A Díjvhr. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A FÖMI a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított számla alapján az elektronikus adatszolgáltatási díjnak a (3) bekezdésben meghatározott részét az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

b) a TAKARNET ellenőrzés során a Díjtörvény 31. § (6) bekezdése szerinti határozat alapján a (3a) bekezdés

ba) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatási díjat az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

bb) b) pontja szerinti összeget a TAKARNET ellenőrzést lefolytató

megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalja."

30. § A Díjvhr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az eljárásért fizetendő díjat az illetékességi területén kívül - jogszabályi rendelkezés, vagy kijelölés alapján -eljáró járási földhivatalnál (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti járási földhivatal) kell megfizetni, és a befizetés tényét igazolni.

(2) A díj megfizetésének elmulasztása esetén hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti járási földhivatal adja ki.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

a) 50%-a az ingatlan fekvése szerinti illetékességi területén kívül eljáró földhivatalt,

b) 50%-a egyenlő arányban az eljárásban résztvevő többi földhivatalt

illeti meg

(4) Amennyiben az eljárás több megye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti járási földhivatal az eljárást lezáró döntésével értesíti a díjfizetés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt, mely 15 napon belül gondoskodik a díj eljárásban résztvevő többi földhivatalt, a (3) bekezdés szerint megillető részének az érintett megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalásáról."

31. § A Díjvhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető."

32. § A Díjvhr. 17. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 29. §-ával módosított 7. § (2)-(4) bekezdését az Mr2. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell."

33. § A Díjvhr.

a) 2. § (1) bekezdésében a "körzeti földhivatal" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. és 2. számú Földhivatal (a továbbiakban együtt: járási földhivatal)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "65%-a" szövegrész helyébe a "95%-a" szöveg, a "35%-a" szövegrész helyébe az "5%-a" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a "32,5%-a" szövegrész helyébe a "47,5%-a" szöveg, a "35%-a" szövegrész helyébe az "5%-a" szöveg

lép.

34. § A Díjvhr. második alcímében, 3. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

35. § A Díjvhr. Melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. Záró rendelkezés

36. § Hatályát veszti a birtokhasznosítási bizottság létrehozatalának és működésének rendjéről szóló 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelet.

37. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 16. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelethez

"7. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmező anyja születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. a kérelmező állampolgársága;

3. a kérelmező lakcíme;

4. a kérelmező értesítési címe;

5. a kérelmező elektronikus levelezési címe, amennyiben a kérelmező a hitelesítés nélküli hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldését is kéri;

6. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

7. a fizetés módjának megjelölése;

8. a kérelem keltének helye és ideje;

9. a kérelmező aláírása."

2. melléklet a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelethez

"Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez

NévSzámlaszám
Földmérési és Távérzékelési Intézet10032000-01474527-00000000
Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala10024003-00300960-00000000
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala10025004-00299657-00000000
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala10026005-00321127-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala10027006-00302814-00000000
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala10028007-00302515-00000000
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala10029008-00302649-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala10033001-00301617-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala10034002-00301813-00000000
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala10035003-00302089-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala10045002-00301820-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala10036004-00301428-00000000
Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala10037005-00302106-00000000
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala10023002-00302247-00000000
Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala10039007-00301112-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala10044001-00302261-00000000
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala10046003-00302436-00000000
Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala10047004-00301507-00000000
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala10048005-00301569-00000000
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala10049006-00303004-00000000
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala10023002-00301208-00000000

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére