32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

a világörökségi gondnokságról

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 13. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A világörökségi gondnokság kiválasztása

1. § (1)[1] A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a világörökségi gondnokságot - a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával - világörökségi és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 5. § e) pontja szerint a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínenként a Vötv. 10. §-ában meghatározottak figyelembevételével

a) felkérés útján,

b) pályázat útján vagy

c) új szervezet létrehozásával

jelöli ki.

(1a)[2] A kijelölés módjáról a miniszter dönt.

(2) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték, vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a világörökségi gondnokság kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti kijelölés esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.

2. § Az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján az a szervezet jelölhető ki világörökségi gondnokságként, amely

a) megfelel a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és

b) képes ellátni a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat.

3. § (1) Amennyiben a miniszter a világörökségi gondnokságot pályázat útján jelöli ki, a világörökségi gondnokság kijelölésére irányuló pályázaton a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza:

a) a pályázat formai követelményeit,

b)[3] a világörökségi gondnokság által ellátandó tevékenységi kört,

c) a világörökségi terület megnevezését,

d) a világörökségi gondnokság megbízásának a Vötv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével meghatározott időtartamát,

e) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,

f) a döntési határidőt,

g) az egyes világörökségi területekre vonatkozó egyedi szakmai értékelési szempontokat.

(3) A pályázati kiírást közzé kell tenni a kormányzati portálon. A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(4) A pályázathoz csatolni kell:

a) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot,

b) ha a pályázó szervezet költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát,

c) ha a pályázó szervezet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű önkormányzati társulás, a társulási megállapodás másolatát,

d) ha a pályázó szervezet egyház, az egyház hatósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

e) ha a pályázó szervezet nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső egyházi szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője által kiadott igazolást a pályázó működési területéről, valamint arról, hogy a pályázó szervezet jogi személyiséggel rendelkezik,

f) ha a pályázó szervezet egyesület, az alapszabály másolatát,

g) ha a pályázó szervezet alapítvány, az alapító okirat másolatát,

h) ha a pályázó szervezet nonprofit gazdasági társaság, a létesítő okirat másolatát, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,

i) ha a pályázó a b)-h) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezet - önkormányzat kivételével -, a létesítő okirat másolatát,

j) az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének jellegéhez kötődő, valamint a kiemelkedő egyetemes érték védelmére és a világörökségi érdekek képviseletére irányuló tevékenységekről szóló, a pályázat benyújtását megelőző két évre vonatkozó beszámolót, amennyiben a pályázó szervezet korábban végzett ilyen tevékenységet,

k) a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelésre vonatkozó szakmai koncepciót az adott világörökségi területre vonatkozóan,

l) az f)-h) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén hatósági igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása,

m) az f) és g) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén a pályázó szervezet nyilatkozatát arról, hogy nem áll felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt,

n) az érintett nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban meghatározott személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

(5) Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázó szervezetet nyolc napos határidővel hiánypótlásra kell felhívni.

(6) Ha a pályázó szervezet a pályázat benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázatot a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell elbírálni; amennyiben az nem lehetséges, a pályázatot haladéktalanul el kell utasítani.

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó szervezet beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

(8) Sikertelen pályázat esetén a pályázó szervezet részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó szervezet az általa benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül nem veszi át, azt meg kell semmisíteni.

4. § (1)[4]

(2)[5] Amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a pályázatokat a természetvédelemért felelős miniszter is véleményezi, és javaslatot tesz a miniszternek a világörökségi gondnokság kijelölésére.

(3)[6] A miniszter a pályázatok tekintetében kikéri a világörökségi testület véleményét, amelyet a világörökségi testület 30 napon belül alakít ki.

5. § (1) A pályázatról - az 1. § (2) bekezdés alkalmazásával - a miniszter dönt, a döntésről írásban értesíti a pályázó szervezeteket, és amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a természetvédelemért felelős minisztert, valamint ezzel egyidejűleg gondoskodik a döntés kormányzati portálon történő közzétételéről.

(2) Pályázat útján a miniszter azt a pályázó szervezetet jelöli ki világörökségi gondnokságként, amely

a) a pályázatát az e rendeletben és a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően nyújtotta be, és

b) a pályázati kiírásban közzétett értékelési szempontok alapján a legalkalmasabb a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.

6. § (1) Ha a kijelöléshez szükséges feltételeknek megfelelő pályázatot nem nyújtottak be vagy csak a kijelöléshez szükséges feltételeknek nem megfelelő pályázatot nyújtottak be, a miniszter a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

(2) A pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén a miniszter - a (3) és (4) bekezdés alkalmazásával - az irányítása alá tartozó szerv felkérése útján vagy a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet létrehozásával jelöli ki a világörökségi gondnokságot.

(3) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges azzal, hogy ebben az esetben a természetvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó szerv is kijelölhető.

(4) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelölése esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.

7. § (1)[7] A miniszter a kijelölt világörökségi gondnoksággal támogatási szerződést köt a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.

(2)[8] Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a világörökségi terület terület nagyságához és lakosságszámához, valamint a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok számához és jellegéhez igazodik.

8. § Amennyiben a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltoznak, a világörökségi gondnokság köteles azokat a változást követő 15 napon belül a miniszternek bejelenteni.

9. § (1) A világörökségi gondnokság kijelölése megszűnik, ha

a)[9] a megbízás időtartama lejárt,

b) a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszűnik,

c) a miniszter a kijelölést visszavonja,

d) a kijelölt szervezet a kijelölésről lemond.

(2) A miniszter a kijelölést azonnali hatállyal írásban visszavonja, ha

a) a világörökségi gondnokság a pályázati eljárás során szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a kijelölésre nem került volna sor,

b)[10] a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.

(3) A miniszter a kijelölést 60 napos határidővel írásban visszavonja, ha

a)[11] a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem a kiemelkedő egyetemes érték és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem anyagi tényező megőrzését biztosító módon látja el,

b) a megváltozott tények, körülmények miatt a kijelölt szervezet nem felel meg a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

c)[12] a (2) bekezdés a) pontja kivételével a világörökségi gondnokság szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott a jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során,

d) a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltozásának 8. § szerinti bejelentését a világörökségi gondnokság elmulasztja.

(4) A kijelölt szervezet a kijelölésről írásban lemondhat, amennyiben a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat személyi, tárgyi vagy anyagi feltételek hiányában nem tudja ellátni. A lemondási idő három hónap.

(5)[13] A miniszter a világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés b)-d) pontjai szerint történő megszűnése esetén haladéktalanul, az (1) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a megbízás időtartamának lejártát megelőző két hónapon belül gondoskodik új világörökségi gondnokság kijelölésének előkészítéséről.

(6) A világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a miniszter a világörökségi gondnokság kijelölését - a világörökségi testület véleményének figyelembevételével - legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés szerinti esetekben a miniszter a világörökségi gondnokság kijelöléséig az irányítása alá tartozó szerv útján gondoskodik a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezeléssel összefüggő feladatok ellátásáról.

(8) A miniszter - a világörökségi testület véleményének figyelembevételével - dönthet a világörökségi gondnokság megbízási időtartamának a Vötv. 10. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról, amennyiben a világörökségi gondnokság a korábbi tevékenységét megfelelő szakmai színvonalon látta el.

2. A világörökségi gondnokság feladatai és működése

10. § A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében:

a) együttműködik a világörökségi kezelési terv készítőjével a megalapozó dokumentáció és a világörökségi kezelési terv elkészítése során, valamint indokolt esetben kezdeményezi a világörökségi kezelési terv rendkívüli felülvizsgálatát;

b) résztvesz a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából eredő nemzetközi együttműködésben, különös tekintettel az időszaki és egyéb jelentéstételi kötelezettségekre;

c) elkészíti a kezelési kézikönyvet, és elősegíti a kezelési kézikönyvben foglalt programok, akciótervek, valamint a kezelési terv végrehajtását, különös tekintettel a pályázati források bevonására;

d) figyelemmel kíséri a Vötv. 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtását;

e) együttműködik a világörökségi területen működő, a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzésével, bemutatásával, turizmusának fejlesztésével foglalkozó szervezetekkel.

11. §[14] A világörökségi gondnokság minden év február 1-jéig írásban beszámol a miniszternek a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

13. §[15]

Dr. Réthelyi Mikós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez

Adatlap

Sor-
szám
1.A pályázó szervezetre vonatkozó
adatok
1.1.név
1.2.jogi forma
1.3.székhely
1.4.adószám
1.5.postacím
1.6.honlap címe
1.7.telefonszám
1.8.faxszám
1.9.e-mail
2.A pályázó szervezet képviseletében
eljárni jogosult személyre vonatkozó
adatok
2.1.név
2.2.munkakör
3.A pályázó szervezet működésére és
tevékenységére vonatkozó tények,
adatok
3.1.a működési terület megnevezése
3.2.a tevékenységi kör rövid leírása
3.3.a világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 7. § (2) bekezdés
szerinti kezelés körébe tartozó
feladatokat ellátó személyek
létszámára és képzettségére
vonatkozó adatok

2. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez[16]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 5/2016. (I. 11.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.19.

[2] Beiktatta az 5/2016. (I. 11.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.19.

[3] Megállapította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.10.

[4] Hatályon kívül helyezte a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[5] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.10.

[8] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[9] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[10] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[11] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[12] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[13] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[14] Módosította az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.08.10.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék