37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4., 6., 10., 11., 12. és 12a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. § d)-g) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 5. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) rész 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. pontjában kapott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,

a 10. § (1) bekezdése tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,

a 10. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § (2) bekezdés 2. pontja tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemnek az adott jogcímre az erre közleménnyel rendszeresített, a tervezett tételeket részletező formanyomtatványain a támogatási alapra vonatkozó adatok valamelyikét nem adja meg, hiánypótlásnak nincs helye, és a támogatási kérelem érintett részét a Kincstár elutasítja. A Kincstár a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél a Kincstár erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő."

(2) Az R1. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:)

"c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - a 10. §-ban foglalt kivétellel - nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a beruházás tárgya a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélhető."

(3) Az R1. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EMVA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles azt az eljárás megindításáról szóló értesítést követő munkanapon a Kincstárnak az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni."

(4) Az R1. VI. Fejezete a következő 36/R. §-sal egészül ki:

"36/R. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseket a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(5) Az R1.

a) 3. § 30. pont a) alpontjában az "az IH" szövegrész helyébe az "az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH)" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 12. § (4)-(6) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 16/A. §-ában, 16/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 20. § (6) bekezdésében, 25. § (4), (6) és (8) bekezdésében, 29. § (2) és (3) bekezdésében, 30. § (7) és (8) bekezdésében, 30. § (9) bekezdés d) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 35. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az "MVH kirendeltséghez" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében, 25. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

f) 9. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 25. § (7) bekezdésében és 35. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár" szöveg,

g) 10. § (4) bekezdésében az "az MVH által rendszeresített, az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

h) 15. § (2) bekezdésében az "MVH által" szövegrészek helyébe az "erre" szöveg,

i) 19. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 30. § (1) bekezdés c) pontjában, 30. § (9) bekezdés b) pontjában az "MVH által" szövegrész helyébe az "erre" szöveg,

j) 32. § (5) bekezdésében az "az MVH-t" szöveg helyébe az "a Kincstárt" szöveg,

k) 33. § (2) bekezdés a) pontjában az "MVH által" szövegrész helyébe az "az erre" szöveg,

l) 35. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár" szöveg,

m) 35. § (4) bekezdésében a "2003. évi CXXIX. törvény 327. §-a, illetve a Kbt. 140. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Kbt." szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (5) bekezdése,

b) 8. § (1) bekezdés a) pontjában az "az MVH által kibocsátott" szövegrész,

c) 9. § (3a), (3b) és (4) bekezdése,

d) 10. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 23. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH-nak" szövegrész,

e) 25/A. § (3) bekezdésében az "az MVH által hozott," szövegrész,

f) 27. és 28. §-a,

g) 28/A. § (5) bekezdésében az "Az IH köteles tájékoztatni az MVH-t a kérelem elbírálásának eredményéről." szövegrész,

h) 28/C. § a) és b) pontjában az "MVH" szövegrész,

i) 33. § (1) bekezdésében a "2011. évi CVIII." szövegrész,

j) 33. § (6) bekezdése.

2. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosítása

2. § A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ" szövegrész helyébe az "a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

3. A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

a) 4. § (1) bekezdése,

b) a 4. § (2) bekezdésében az "- a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1) bekezdésben meghatározott véleménye és javaslata mellett -" szövegrész,

c) a 4. § (3) bekezdésében az "- az (1) és (2) bekezdésben meghatározott javaslat megküldésével -" szövegrész.

4. A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosítása

4. § A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet

a) 2. §-ában a "Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ)" szövegrész helyébe a "kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "Központ" szövegrészek helyébe a "kulturális javak hatósága" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében a "Központnak" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatóságának" szöveg,

d) 7. § (1) és (3) bekezdésében a "Központ" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatósága" szöveg,

e) 7/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Központnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001461769-00000000 számú fizetési számlájára" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökségnek a 1003200000294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára" szöveg,

f) 7/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "Központ" szövegrészek helyébe a "kulturális javak hatósága" szöveg,

g) 7/A. § (4) bekezdésében a "Központ" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatósága" szöveg,

h) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1)-(3) bekezdésében, 10. § (3)-(5) bekezdésében a "Központ" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatósága" szöveg,

i) 8. § (5) bekezdésében, a "Központnál" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatóságánál" szöveg,

j) 9. § (4) bekezdésében, 10. § (3)-(4) bekezdésében a "Központot" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatóságát" szöveg

lép.

5. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosítása

5. § (1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. melléklet szerinti eszközökön kizárólag a külön jogszabályban kijelölt, kijelölés hiányában a BM által jóváhagyott szolgáltató által telepített, a BM által meghatározott vagy jóváhagyott alkalmazások működtethetőek."

(2) Az R2.

a) 3. § (1) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)" szöveg,

b) 3. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "BM" szöveg,

c) 3. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "BM-et" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 3. melléklet 2.2. pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "NISZ Zrt." szöveg,

f) 3. melléklet 1. pontjában a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "NISZ Zrt." szöveg,

g) 3. melléklet 2.1. pontjában a "Hivataltól" szövegrész helyébe a "NISZ Zrt.-től" szöveg,

h) 3. melléklet 2.2. pontjában a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "NISZ Zrt.-nek" szöveg,

i) 3. melléklet 4.2. pontjában a "Hivatalhoz" szövegrészek helyébe a "NISZ Zrt.-hez" szöveg

lép.

6. A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosítása

6. § A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a) 1. mellékletébe foglalt táblázat B:27 mezőjében a "Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg,

b) 1. mellékletébe foglalt táblázat C:27 mezőjében a "1021 Budapest, Budakeszi út 51/B." szövegrész helyébe a "1021 Budapest, Budakeszi út 51/E." szöveg

lép.

7. A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 2. melléklet "Az 1. sorszámú Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 7. pont 7.2. alpontja.

8. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet 1. melléklet 4. pontja.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások tekintetében

aa) a támogatási jogviszony keletkezése előtti eljárási szakaszban, továbbá az első kifizetési igénylés - beleértve az előlegigénylést is - benyújtásáig a Kr. szerinti közbenső szervezetként,

ab) ezt követően bekövetkezett vis maior esemény tekintetében a Kr. szerinti kifizető ügynökségként,

b) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott támogatások tekintetében az (1) bekezdés szerinti eljárást a Kincstár mint közreműködő szervezet

folytatja le."

(2) Az R4. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bejelentést az FMR. szerinti vis maior bejelentő elektronikus felületen kell megtenni, és az esemény bekövetkeztének igazolását, valamint a vis maior elismerését a Kincstár végzi."

(3) Az R4.

a) 2. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

b) 3. § (4), (5) és (8)-(10) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében a "megyei kormányhivatalt mint a Kr. szerinti közbenső, illetve közreműködő szervezet által bevont szervezetet" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz" szöveg

lép.

10. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

10. § (1) Hatályát veszti

1. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet,

2. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet,

3. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet,

4. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,

5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,

6. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet,

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,

10. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,

12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet,

14. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet,

15. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet,

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet,

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet,

18. a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet,

19. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet,

20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet,

21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet,

22. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet,

23. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet,

24. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet.

(2) Hatályát veszti

1. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet, közreműködő szervezetként való kijelöléséről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2008. (XII. 5.) NFGM-KHEM együttes rendelet,

2. a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A 10. § (1) bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat a 10. § (1) bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabályok 2016. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell befejezni.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Tartalomjegyzék