Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendeletnek az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 117/2011. (XII. 15.) VM rendelet által megállapított 2. §-át az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § (1) A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A támogatás összege és forrása

4. § (1) A támogatás összege a szőlő- és a gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a (2) bekezdés szerinti gázolajmennyisége után literenként kilencvenöt forint."

(2) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdését és Melléklete 3. pont d) alpontját a 2012. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

(3) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet Mellékletének 3. pont d) alpontjában szereplő, a támogatás kiszámításának módjára vonatkozó képletben a "70" szövegrész helyébe a "95" szöveg lép.

3. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:]

"c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés a) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

4. § A R1. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében:]

"b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés b) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

5. § A R1. 7. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 3. § (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.

(10) A 3. § (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott jogcímek esetében a Vhr. 24. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni."

6. § A R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 3-5. §-aival megállapított 7. § (7) bekezdés c) pontját, 7. § (8) bekezdés b) pontját, valamint a 7. § (9) és (10) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 2. § (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni."

8. § A R2. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ültetvénytelepítés esetében, eltérően a Vhr. 3. § 29. pontjától, a beruházás befejezése a támogatott tevékenységek megvalósítása. "

9. § A R2. 10. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:]

"b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó beruházási kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag a 4. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

10. § A R2. 11. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag az 5. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

11. § A R2. 13. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a támogatott tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelem összegét a támogatási határozattal jóváhagyott támogatás összegének 5%-ával csökkenti."

12. § A R2. 22. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti időszakokban elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun vagy postai úton keresztül az MVH regionális kirendeltségéhez kell benyújtani. Az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás használata esetén a kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."

13. § A R2. a következő 25/B. §-sal egészül ki:

"25/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 7-12. §-aival megállapított 3. § (9) bekezdését, 6. § (9) bekezdését, 10. § (7) bekezdés b) pontját, 11. § (8) bekezdését, 13. § (4) bekezdését, valamint 22. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter