117/2011. (XII. 15.) VM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) tejkvóta összessége: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerinti beszállítási és közvetlen értékesítési tejkvóta együttes összege."

2. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezőgazdasági termelőt (a továbbiakban: termelő) illető egyéni támogatási felsőhatárt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH) az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló hatályos rendelet alapján hozott döntésében állapítja meg."

3. § (1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A termelő támogatási jogosultságát vagy annak egy részét az állatállomány átruházása, illetve bérbeadása nélkül más termelő részére átruházhatja, illetve bérbeadhatja, összhangban a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1121/2009/EK bizottsági rendelet) 43. cikk (3) bekezdésében és 68. cikk (3) bekezdésében foglaltakkal."

(2) Az R1. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A támogatási jogosultságok átruházása vagy bérbeadása esetén megállapított új egyéni felső határ megállapítás vonatkozásában az 1121/2009/EK bizottsági rendelet 45. és 70. cikkében foglaltakat kell alkalmazni."

4. § Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bérbe adásra legfeljebb három egymást követő évben kerülhet sor. Ezen időszakot követően a támogatási jogosultságot legalább két egymást követő évig a bérbe adó maga köteles kihasználni, kivéve, ha azt átruházza más mezőgazdasági termelő részére."

5. § Az R1. 10. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az országos támogatási felső határt, annak előző évi kihasználtságának szintjét és az adott évre vonatkozó országos tartalék mértékét az MVH az egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatások (top up) igénybevételének feltételeit szabályozó miniszteri rendeletben az adott jogcímre, adott támogatási évre, a támogatási döntések meghozatalára megállapított határidő lejártát követő harminc napon belül honlapján közzéteszi.

(3) Ha a termelő adott támogatási évben az egyéni támogatási felsőhatár kilencven százaléka alatt használja ki támogatási jogosultságát, akkor az összes ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék javára ellenérték nélkül megvonásra kerül, függetlenül attól, hogy a termelő saját vagy használatba vett támogatási jogosultságát érinti. Kivételt képeznek az 1121/2009/EK bizottsági rendelet 43. cikk (2) bekezdése és 68. cikk (2) bekezdése szerinti esetek."

6. § Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendeletet a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendeletre, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre figyelemmel kell alkalmazni."

7. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 117/2011. (XII. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított 1. § (2) bekezdés d) pontját, 2. § (1) bekezdését, 3. § (2) bekezdését, 6. § (1) és (7) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, továbbá a 10. § (6) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

8. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Támogatási jogosultság az országos tartalékból a következő szempontok figyelembevétele mellett kerül kiosztásra:

a) jogerős határozaton alapuló igénnyel rendelkező;

b) anyajuh-, illetve anyatehén-tartási támogatási jogosultsággal nem rendelkező;

c) a "Fiatal gazdálkodók induló támogatás"-ban részesülő;

d) a fenti a)-c) kategóriákba nem sorolható

termelők között.

(2) Az országos tartaléknak az (1) bekezdés a) pontja szerinti igények kielégítését követően fennmaradó része egyenlő arányban kerül szétosztásra az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igények között. Amennyiben a fenti igények kielégítését követően marad kiosztható támogatási jogosultság, úgy azokat a d) pont szerinti igénnyel rendelkezők között kell felosztani. Az a) pont szerinti igények kielégítése során is figyelemmel kell lenni a b)-d) pontok szerinti sorrendre.

(3) Az igényelhető támogatási jogosultság legmagasabb mértéke abban az esetben, ha a felsőhatár kihasználtsága az adott évben legalább kilencvenöt százalékos:

a) anyajuhtartás esetén háromszáz támogatási jogosultság;

b) anyatehéntartás esetén az országos tartalék 5 %-a.

(4) Támogatási jogosultságot az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: termelő) is igényelhet, valamint jogosultság annak a termelőnek is kiosztásra kerülhet, aki (amely) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

(5) A termelő:

a) az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében, az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követő egy naptári évig,

b) az anyajuh, valamint a juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás esetében az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követő egy naptári évig

a rendelkezésére álló támogatási jogosultságot nem ruházhatja át, illetve nem adhatja bérbe, azt maga köteles kihasználni, kivéve, ha az átruházás az adott jogosultság típusnak megfelelő teljes (anyajuh vagy anyatehén) állatállománnyal történik, illetve ha a vonatkozó állattartó tevékenységét az átadó - tenyészete felszámolásával egyidejűleg - megszünteti. Amennyiben a jogosultság átruházása jóváhagyásra kerül, az átadó a következő támogatási évben nem juthat támogatási jogosultsághoz az országos tartalékból."

9. § (1) Az R1. 1. § (1) bekezdésében, az R2. 3. § (1) és (3) bekezdésében az "Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből" szövegrész helyébe az "Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból" szöveg lép.

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek" szövegrész helyébe a "vidékfejlesztési miniszternek" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R1. 10. § (6) bekezdése.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter