46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági "de minimis" rendelet: az Európai Bizottság 1535/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;

b)[1] mezőgazdasági termelő: az a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy székhellyel, telephellyel rendelkező, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerint regisztrált természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Magyarország területén termőföldet külön jogszabályban meghatározottak szerinti érvényes jogcím alapján használ;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004/C 244/02 Bizottsági közlemény (2004. október 1.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

d) tárgyév: a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a mezőgazdasági termelő saját nevére szóló számlák kiállításának éve.

A támogatás célja, jellege

2. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során felhasznált gázolajhoz.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezőgazdasági "de minimis" rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételének feltételei

3. §

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során felhasznált gázolajhoz támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági termelő, aki:

a) legalább 0,5 hektár területű ültetvényen szőlő- vagy gyümölcstermesztést folytat;

b) a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával rendelkezik, és akinek a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adó-visszatérítési igényét a Vám- és Pénzügyőrség (a továbbiakban: vámhatóság) teljesítette (kiutalta);

c) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági "de minimis" rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

d) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

da) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett - vagy adók módjára behajtható köztartozással,

db) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

dc) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

dd) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás összege és forrása[2]

4. §

(1)[3] A támogatás összege a szőlő- és a gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a (2) bekezdés szerinti gázolajmennyisége után literenként kilencvenöt forint.

(2) A támogatás összegének megállapításánál kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kilencvenhét liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de hektáronként évente legfeljebb száz liter vehető figyelembe.

(3) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti kezelésű, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla, száma: 10032000-01220191-51200002.

(4) A támogatási összeg euróra történő átszámításkor a támogatási kérelem Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH) történő benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott euró deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. §

(1) A támogatási kérelem évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig nyújtható be. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(2)[4] A támogatás igénybevétele iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon lehet postai úton vagy személyesen benyújtani a mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez. A termelőnek a kérelemhez csatolnia kell a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a tárgyévben kiállított, saját nevére szóló eredeti számlákat és azok egy másolati példányát, valamint a 3. § b) pontja szerinti adó-visszatérítés teljesítésének igazolását. Gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a számlán a gázolajmennyiségét külön fel kell tüntetni.

(3)[5] A mezőgazdasági termelő a támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy

a) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett - vagy adók módjára behajtható köztartozással,

b) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

c) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

d) vállalkozása nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

e) folyó évben és a megelőző kettő pénzügyi évben az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete, illetve az 1535/2007/EK rendelet alapján "de minimis" támogatásban részesült vagy nem részesült (jogcímenkénti bontásban, euróban),

f) hozzájárul a felhasznált számlákra vonatkozó adatoknak a vámhatóság részére történő továbbításához,

g) a jövedéki adó visszaigénylést papír alapon vagy elektronikus úton nyújtotta be,

h) a jövedékiadó-visszatérítést a vámhatóság részére teljesítette,

i) hozzájárul, hogy e jelen rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a Vám- és Pénzügyőrség a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki-adóvisszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat további felhasználás, és az eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés céljából átadja a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

6. §

(1)[6] Az MgSzH - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § b) pontja alapján - megvizsgálja a mezőgazdasági termelő de minimis támogatásra való jogosultságát, ellenőrzi a támogatás kiszámított összegét és ezt követően a támogatás igénybevétele iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon záradékolja, a benyújtott számlákat pedig olyan záradékkal látja el, amely egyértelművé teszi, hogy azokra alapozva a mezőgazdasági termelő e rendelet szerinti támogatás igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be.

(2)[7] Az MgSzH a záradékolt kérelmet, a számlákat, azok másolati példányát, a 3. § b) pontja szerinti adó-visszatérítés teljesítésének igazolását, valamint a benyújtás időpontját igazoló borítékot - személyes benyújtás esetén az átvétel időpontjára szóló, az MgSzH által kiállított elismervényt - évi egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére továbbítja. Ha az MgSzH a kérelemben megjelölt támogatási összeghez képest csak annak egy részére vonatkozóan igazolja a támogatásra való jogosultságot, akkor a kérelmet az indok megjelölésével visszaküldi a mezőgazdasági termelő részére, aki arra a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül észrevételt, illetve hiánypótlást tehet. Ha az MgSzH a mezőgazdasági termelő által tett észrevétellel nem ért egyet, akkor a záradékolt kérelmet a mezőgazdasági termelő észrevételeivel együtt küldi meg az MVH részére.

(3) Az MVH a támogatási kérelmek adatait adatbázisában rögzíti, és az MgSzH záradéka alapján - a mezőgazdasági "de minimis" rendelet szerinti keret figyelembevételével - határozatot hoz a jóváhagyott támogatás összegéről.

(4) Az MVH köteles határozatában tájékoztatni a támogatásra jogosultat a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági "de minimis" jellegéről. A határozatban utalnia kell a mezőgazdasági "de minimis" rendeletnek e rendelet 1. §-ának a) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve. Az MVH a határozattal együtt a támogatási kérelemhez mellékelt, az MgSzH által záradékolt számlák eredeti példányát is visszaküldi a mezőgazdasági termelő részére.

(5) Az MVH a kérelmek feldolgozását követően a jóváhagyott összegekről tájékoztatja az FVM költségvetési elszámolásokért felelős szervezeti egységét, amely a támogatás fedezetét a 4. § (3) bekezdésben meghatározott számla terhére biztosítja.

(6)[8] Az MVH - a Tv. 60. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított negyvenöt napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(7) Az MgSzH által záradék nélkül továbbított támogatási kérelmet az MVH elutasítja és az erről szóló határozatát - a támogatási kérelemhez csatolt számlák eredeti példányával együtt - megküldi a mezőgazdasági termelő részére.

(8) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a termelő által igénybe vett más mezőgazdasági "de minimis" támogatásokkal együttesen meghaladja a mezőgazdasági "de minimis" rendeletben meghatározott küszöbértéket, a kérelmet az MVH - a mezőgazdasági "de minimis" rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alapján - elutasítja.

A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

7. §

(1) E rendelet vonatkozásában a mezőgazdasági "de minimis" rendelet 4. cikkének 5. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) A támogatás ellenőrzéséről az MVH - az MgSzH bevonásával - gondoskodik.

(3) Ha a vámhatóság utólagos ellenőrzés keretében jogerős határozatban megállapítja a 3. § b) pontjában említett jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát, az e rendelet szerinti támogatás igénybevétele is jogosulatlannak minősül. A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát megállapító döntéséről tájékoztatja az MVH-t.

(4) Ha a támogatás igénybevétele - a Tv.-ben, illetve e rendeletben foglaltak szerint - jogosulatlannak minősül, akkor a támogatás jogosulatlan igénybevételét az MVH határozatban állapítja meg és e határozatban elrendeli a támogatási összeg visszafizetését. A visszafizetést a 10032000-01220191-51200002 számú FVM fejezeti kezelésű, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat felhasználási számlára kell teljesíteni.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy támogatást első ízben a 2008-ban vásárolt és felhasznált gázolajmennyiség után lehet igényelni.

(2) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 337., 2007.12.20., 35. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §[9]

E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdését és Melléklete 3. pont d) alpontját a 2012. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez[10]

Támogatási kérelem adattartalma a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséhez

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

Az ügyfél adószáma/adóazonosító jele, regisztrációs száma

2. A támogatás igényléséhez szükséges alapadatok:

a) A megművelt szőlő- és gyümölcsterület(ek) adatai

aa) Település neve

ab) Helyrajzi szám

ac) Terület (hektár, kéttizedes pontossággal)

b) A szőlő- és gyümölcsterület(ek) használatának adatai

ba) Jogcím (tulajdonjog, haszonbérlet, egyéb)

bb) Használat időtartama (év, hó, tól-ig)

bc) Bérbeadó neve

bd) Bérbeadó címe (irányítószám, település, utca, házszám)

c) Összesítés

[A megművelt szőlő- és gyümölcsterületeket saját tulajdon és egyéb használati jogcím (haszonbérlet, egyéb) szerint elkülönítve, ezen belül helyrajzi számonként külön-külön kell feltüntetni.]

3. A támogatás összegének megállapítása a szőlő- és gyümölcsös ágazatban:

a) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján:

aa) a számla sorszáma

ab) a számla száma

ac) a számla kibocsátásának kelte

ad) a visszatérítés alapját képző gázolajmennyisége literben

ae) a jövedékiadó-visszatérítés összege forintban

af) összesítés

A jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár)

b) A támogatás igényléséhez felhasznált számlák alapján:

ba) a számla sorszáma

bb) a számla száma

bc) a számla kibocsátásának kelte

bd) a visszatérítés alapját képző gázolajmennyisége literben

be) a jövedékiadó-visszatérítés összege forintban

bf) összesítés

1 hektárra jutó gázolajmennyiség (liter/hektár)

c) Az igényelt támogatás számított összege (T)

d) Az igényelt támogatás összege

A támogatás összegének megállapításakor a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 97 liter/hektár mennyiségen felüli, számlával igazolt ténylegesen felhasznált gázolajmennyiség vehető figyelembe, ami nem lehet több, mint 100 liter/hektár/év.

A támogatás kiszámításának módja:

T = t (ha) x Q (l/ha) x 95 (Ft/l)[11]

ahol

T: a támogatás számított összege;

t: az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);

Q: a ténylegesen felhasznált üzemanyag-mennyisége csökkentve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év.

Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a három pénzügyi év vonatkozásában a 7500 eurónak megfelelő forintösszeget. Az igényelt támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott mezőgazdasági de minimis támogatások összegét is figyelembe kell venni és a számított támogatás összegét - szükség szerint - csökkenteni.

4. A kérelmező nyilatkozatai

5. Keltezés és a kérelmező aláírása

6. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal záradéka, amellyel a földhasználati lap alapján a megművelt földterület nagyságát, a földterület művelésben tartását, valamint a támogatás 3. pont c) alpontja szerint kiszámított összegének helyességét igazolja. A záradék kiterjed arra, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a támogatásra való jogosultság megállapítását javasolja, módosítással javasolja, vagy nem javasolja.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 37. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[2] A címet megállapította a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.14.

[3] Megállapította a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.14.

[4] Megállapította a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.30.

[5] Beiktatta a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.30.

[6] Megállapította a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.30.

[7] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (23) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[8] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (23) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[9] Beiktatta a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.14.

[10] Megállapította a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.12.30.

[11] Módosította a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.04.14.

Tartalomjegyzék