271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról

A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Ajánlás a Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra

1. §

(1) Kossuth-díjra a kulturális és művészeti alkotások, a Széchenyi-díjra a tudományok, a kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért személyeket lehet ajánlani.

(2) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj ismételt adományozására - az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén - csak olyan eredmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a jelölt az előző Kossuth-díj, illetve Széchenyi-díj adományozása óta eltelt időszakban ért el.

A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díj[1]

2. §[2]

A Kormány a kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenység elismerésére a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díjat (a továbbiakban együtt: művészeti díjak) alapít és adományoz.

3. §

(1)[3] A Magyarország Érdemes Művésze díj azoknak adományozható, akik a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka (színház-, zene-, tánc-, artista-, mozgókép-, képző-, fotó-, iparművészet) területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak létre, és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti díjjal.

(2)[4] A Magyarország Érdemes Művésze díjban - a 6. §-ban meghatározott kivétellel - évente tizenöt személy részesülhet.

4. §

(1)[5] A Magyarország Kiváló Művésze díj azoknak a Magyarország Érdemes Művésze díjjal rendelkezőknek adományozható, akik pályájuk során magas szintű igényes teljesítményt nyújtva gyarapították a magyar művészet értékeit.

(2)[6] A Magyarország Kiváló Művésze díj - az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmenően - akkor adományozható, ha a Magyarország Érdemes Művésze díj adományozása óta legalább 5 év eltelt.

(3)[7] A Magyarország Kiváló Művésze díjban - a 6. §-ban meghatározott kivétellel - évente hat személy részesülhet.

5. §

(1)[8] A Magyarország Babérkoszorúja díj azoknak adományozható, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar irodalom területén és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti díjjal.

(2)[9] A Magyarország Babérkoszorúja díjban - a 6. §-ban meghatározott kivétellel - évente három személy részesülhet.

6. §[10]

Ha egy adott évben a kiemelkedő művészeti teljesítményeknek a művészeti területek közötti eltérő megoszlása indokolja, a Kormány a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezésektől eltérhet azzal, hogy a díjazottak száma ebben az esetben együttesen nem haladhatja meg a huszonnégy főt.

Az adományozás közös szabályai

7. §

(1) A Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra, valamint a művészeti díjakra nem javasolható

a)[11] a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető és a Kit. 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető, valamint

b)[12] a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság, és a Művészeti Díj Bizottság tagja.

(2) A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság posztumusz díjak adományozására nem tesz ajánlást.

8. §

(1) A Kossuth- és Széchenyi-díj megosztott adományozása esetén a jutalom személyenként a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott összeg fele.

(2) A művészeti díjak csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozhatóak.

(3) A művészeti díjak ismételten nem adományozhatóak.

(4) A művészeti díjjal adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár, amelynek összege:

a)[13] a Magyarország Kiváló Művésze díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 85%-a,

b)[14] a Magyarország Érdemes Művésze díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a,

c)[15] a Magyarország Babérkoszorúja díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 85%-a.

9. §[16]

(1) A Kormány a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak adományozására vonatkozó javaslatok értékelésére, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2)[17] A Bizottság elnöke a miniszterelnök, alelnöke a miniszterelnök általános helyettese. A Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a nemzetpolitikáért felelős miniszter útján az általános politikai koordinációért felelős miniszter látja el.

(3)[18] A Bizottság tagjai:

a)[19] a kultúráért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter és a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter,

b)[20] a Sándor-palota által delegált egy fő,

c)[21] a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és a Nemzeti Kulturális Tanács elnöke, valamint

d) a Kossuth-díjjal, Széchenyi-díjjal vagy az Állami Díjjal korábban kitüntetettek, továbbá a tudományos, a műszaki, a gazdasági, a művészeti és a kulturális élet mértékadó képviselői köréből a Bizottság elnöke által egyéves időtartamra felkért tíz fő.

(3a)[22] A Bizottság elnöke a művészeti élet mértékadó képviselői köréből a Magyar Művészeti Akadémia elnöke javaslatára kér fel tagot vagy tagokat.

(4) A Bizottság tagjai sorából előkészítő, jelölő bizottságot alakíthat. A Bizottság, illetve a jelölőbizottság a véleménynyilvánításra külső szakértőt is felkérhet. A felkért szakértő véleményét a Bizottság ülésén fejti ki.

(5) A művészeti díjra vonatkozó javaslatok értékelését a Művészeti Díj Bizottság végzi.

(6)[23] A Művészeti Díj Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese, tagjai az általános politikai koordinációért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, valamint a Bizottság elnöke által a Bizottság egyes művészeti ágakat képviselő tagjai közül felkért négy fő.

10. §

(1) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak adományozására vonatkozó javaslatot az adományozást megelőző év november 1-jéig kell a Bizottsághoz eljuttatni. A határidő után előterjesztett javaslatot a következő adományozási évben lehet figyelembe venni.

(2) A Kossuth-díj és Széchenyi-díj adományozására a Kormány tagjai, az országos köztestületek, a Kossuth-díjjal, Széchenyi-díjjal és Állami Díjjal korábban kitüntetettek, a tudományos és művészeti élet területén működő országos szervezetek elnökségei, valamint az országos érdekképviseleti szervek jogosultak javaslatot tenni.

(3) A művészeti díjak adományozására a művészeti élet területén működő jogi személyek - így különösen a művészeti intézmények, művészeti érdekképviseleti szervezetek, művészeti társadalmi szervezetek, művészeti intézményeket fenntartó önkormányzatok, könyvkiadók - jogosultak javaslatot tenni.

(4) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj és a művészeti díjak adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti.

11. §

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, valamint azoknak az eredményeknek, alkotásoknak, illetve művészeti teljesítménynek az ismertetését, amelyek a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj és a művészeti díjak odaítélését megalapozhatják, illetve megfelelnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

12. §

(1)[24]

(2)[25] A Bizottság a javaslatok értékelését követően ajánlást tesz a Kormánynak a Kossuth-díjjal és a Széchenyi-díjjal, valamint a Művészeti Díjjal kitüntetendő személyekre.

(3) A Bizottság az általa Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra, valamint művészeti díjra ajánlani kívánt személyeket az ajánlásról az ajánlástételt megelőzően tájékoztatja. Ha a kitüntetendő személy a tájékoztatás kézhezvételét követő tizenöt napon belül úgy nyilatkozik, hogy a kitüntetést nem fogadja el, a Bizottság személyére ajánlást nem tesz.

13. §

(1) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak ünnepélyes átadására - általában - nemzeti ünnepünk alkalmával, minden év március 15-én kerül sor. Ha a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj átadására nem ekkor kerül sor, a javaslattételi eljárásra a 10-11. §-okban foglalt szabályok az irányadóak.

(2) A művészeti díjakat a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy adja át.

14. §[26]

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, 2-4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. §-a, 9. § (3) bekezdése, 10. § (2) bekezdés a)-c) pontja és 11-12. §-a hatályát veszti.

(2)[27]

(3)[28]

(4)[29]

16. §[30]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[5] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[8] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[9] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[10] Módosította a 18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.02.08.

[11] Megállapította a 74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.02.20.

[12] Módosította a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.20.

[13] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[14] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[15] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[16] Megállapította a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.01.20.

[17] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[18] Megállapította az 1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.19.

[19] Megállapította a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[20] Megállapította a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[21] Megállapította a 74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.20.

[22] Beiktatta a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[23] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[24] Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.20.

[25] Módosította az 1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.19.

[26] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[27] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[28] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[29] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[30] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

Tartalomjegyzék