40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

1. alternatív rendszer: a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási rendszer, a kapcsolt energiatermelés, a táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, vagy a hőszivattyús rendszer;

2. épületelem: a határoló szerkezetek vagy az épületgépészeti rendszerek valamely eleme;

3. épületgépészeti rendszer: az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, melegvíz-ellátására, világítására, vagy ezek kombinációjára szolgáló berendezések és vezetékrendszerek összessége;

4. határoló szerkezet: az épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a külső környezettől vagy az épület fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségétől elválasztó épületszerkezet;

5. jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás;

6. kapcsolt energiatermelés: hő- és villamos vagy mozgási energia egyetlen folyamat során, egyidejűleg történő előállítása;

7. meglévő épület: az e rendelet hatálybalépése előtt használatbavételi engedéllyel rendelkező épület;

8. összesített energetikai jellemző: az épület energiafelhasználásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket; az épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságait; az épületgépészeti berendezések és rendszerek jellemzőit, a felhasznált energia fajtáját, az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a sajátenergia-előállítást;

9. primerenergia: az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, amely nem esett át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson."

2. § Az R. 5. §-a és 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű új épületnek az építése esetén a tervezési programban és az építészeti-műszaki dokumentációban vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a 4. mellékletben foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer szerint.

(2) Az alternatív rendszerek elemzését el lehet végezni egyedi épületekre vagy hasonló épületek csoportjaira vagy azonos területen levő, azonos adottságú épülettípusokra vonatkozóan, illetve közös fűtési vagy hűtési rendszer esetében valamennyi, a rendszerre rákötött épületre vonatkozóan is.

6. § (1) Meglévő hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épület energia megtakarítási célú felújításakor az építési-szerelési munkával érintett épületelemeknek meg kell felelniük az 1. melléklet I. és V. részében meghatározott követelményeknek.

(2) Meglévő hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épület bővítésekor, ha a bővítés mértéke nem haladja meg a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az új határoló szerkezeteknek meg kell felelniük az 1. melléklet I. és V. részében meghatározott követelményeknek.

(3) Meglévő hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épület (2) bekezdésnél nagyobb mértékű bővítése, vagy jelentős felújítása esetében a 3. § szerinti előírásokat kell alkalmazni.

(4) Meglévő hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épület jelentős felújítását megelőzően az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét és a gazdaságos megvalósíthatóságot az 5. §-ban előírt módon vizsgálni és dokumentálni kell."

3. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13. pontjának, 3-4. és 6-8. cikkének, továbbá I. mellékletének való megfelelést szolgálja."

4. § (1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § (1) Az R. 1. § (2) bekezdés f) pontjában a "20 W/m3" szövegrész helyébe "20 W/m2" szöveg lép.

(2) Az R. 4. mellékletének címe helyébe a következő szöveg lép:

"Új épületek alternatív rendszereinek vizsgálata"

6. § Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdésében, valamint 1. § (2) bekezdés h) pontjában az "illetve annak tervezésére" szövegrész.

7. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdésében az "A hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű újépületnek" szövegrész helyébe az "Új épületnek" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 6. § (1)-(4) bekezdésében a "hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű" szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2013. január 9-én lép hatályba.

(3) A 7. § 2013. július 9-én lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13. pontjának, 3-4. és 6-8. cikkének, továbbá I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

10. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő V. résszel egészül ki:

"V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások

1. A belső hőmérsékletre vonatkozó előírások

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tervezésnél a belső hőmérsékletre vonatkozóan az alábbi táblázatban levő hőmérsékleteket kell figyelembe venni. Megfelelő megoldás az MSZ

EN 15251 szabványban levő légállapot követelmények alkalmazása is.

Általános esetben az alábbi 1. táblázat tartalmazza a hőmérsékletet és a beszabályozási tartományt.

1. táblázat: Az épületgépészeti rendszer tervezéséhez figyelembe vehető légállapot adatok

Az épület vagy a helyiség
funkciója
A minimális belső
hőmérséklet
fűtésnél, °C
Hőmérséklet
tartomány
fűtésnél, °C
A maximális belső
hőmérséklet
hűtésnél, °C
(amennyiben van
gépi hűtés)
Hőmérséklet
tartomány
hűtésnél, °C
Lakóépület, huzamos
tartózkodásra szolgáló
helyiségek
(szobák, étkező
hálószoba stb.)
2020-252623-26
Lakóépület: egyéb
helyiségek (konyha,
tároló stb.)
1616-25--
Iroda (cellás vagy egyterű)
Konferenciaterem
Előadó, osztályterem
Étterem/büfé
2020-242623-26
Óvoda2222-242623-26
Áruház1616-222521-25

Megjegyzés: A táblázatban levő hőmérsékletek operatív hőmérsékletet jelentenek.

2. Az épület szellőző levegő igénye

2.1. Nem lakó funkciójú épület

Légtechnikai rendszer esetén, folyamatos emberi tartózkodásra használatos helyiségben a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget az alábbi összefüggéssel lehet megállapítani alacsonyan szennyező épületet figyelembe véve. Ettől eltérő igényeket a tervezési programban kell rögzíteni.

Összes légmennyiség:

A belső térben a CO2 koncentráció a külső tér levegőjéhez képest maximum 500 ppm-mel lehet magasabb.

Alacsonyan szennyezőnek minősül az az épület, ahol a burkolatok és a berendezések alacsony emissziójú anyagok (pl. kő és üveg), továbbá olyan anyagok, amelyek kielégítik a következő feltételeket:

a) TVOC emisszió < 0,2 [mg/m2h]

b) Formaldehid emisszió < 0,05 [mg/m2h]

c) Ammónia emisszió < 0,03 [mg/m2h]

d) IARC emisszió < 0,005 [mg/m2h]

e) Az anyagnak nincs jellegzetes szaga (az anyag szagával elégedetlenek aránya 15% alatti)

2.2. Lakóépület

Légtechnikai rendszer esetén, az alábbi helyiségekben a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget a 2. táblázat szerint lehet megállapítani

2. táblázat: Friss levegő igény

(1.)(2.)(3.)
átlagos légmennyiség m2-
re vetítve
nappali
fő-re
hálószoba
m2-re vetítve
m3/h,m3/h/főm3/h,
1,525,23,6

A friss levegő mennyiséget ki kell számítani az (1.) oszlop szerint a lakás hasznos alapterülete alapján, a (2.) oszlop szerint a lakást használó személyek száma alapján és a (3.) oszlop szerint a nappali és a hálószoba alapterülete alapján. A három térfogatáram közül a legnagyobbat kell figyelembe venni.

3. A hőtermelőre vonatkozó előírások

3.1. Hőtermelő

Új épület létesítése esetében és meglévő épületben a fűtési rendszer cseréje esetében, ha földgáz az energiaforrás, akkor zárt égésterű kondenzációs kazán létesítése javasolt gazdaságossági számítás alapján. Meglévő épületekben az épület műszaki adottságaitól függően ettől el lehet térni.

3.2. A hőtermelő szabályozása

Ha egy épületben az egy rendszerről ellátott fűtött alapterület 100 m2-nél nagyobb, központi időjárásfüggő szabályozás alkalmazása kötelező, ez alatt javasolt. A kazán előremenő vízhőmérsékletét a szabályozás a külső hőmérséklettől függően a szabályozási görbe szerint állítja be.

4. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások

4.1 Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás

Új fűtési rendszer létesítésekor és meglévő fűtési rendszer korszerűsítésekor a helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozást javasolt megvalósítani gazdaságossági számítás alapján. Ha az épületben több különböző tulajdonú épületrész található, akkor javasolt az épületrészenkénti hőmennyiségmérés.

4.2. Beszabályozás, próbaüzem, átadás

A fűtési rendszereket a beszabályozási terv alapján kötelező beszabályozni és a beszabályozást dokumentálni:

a) statikus beszabályozó szelep alkalmazása esetén a tervezett térfogatáramok méréses beszabályozása és a szivattyú munkapontjának a beállítása kötelező. A mérés után szúrópróbával a szelepek min. 10%-át kötelező ellenőrizni,

b) dinamikus beszabályozó szelep alkalmazása esetén a tervezett térfogatáramok szúrópróbaszerű ellenőrzése és a szivattyú munkapontjának a beállítása kötelező. A szúrópróbával a szelepek min. 10%-át kötelező ellenőrizni.

A beszabályozás után tartós próbaüzemet kell tartani, mely során a fűtési rendszerek megkövetelt működését, az üzemelési paraméterek teljesülését ellenőrizni és dokumentálni kell.

5. A használati melegvíz (HMV) rendszerre vonatkozó előírás

5.1. A cirkulációs szivattyú működtetése

Amennyiben a használati melegvíz rendszerhez cirkulációs rendszer tartozik, akkor lehetőséget kell biztosítani a cirkulációs szivattyú időprogram szerinti működtetésére.

5.2. Beszabályozás, próbaüzem, átadás

A cirkulációs vezetékkel rendelkező használati melegvíz rendszereket a beszabályozási terv alapján javasolt beszabályozni és a beszabályozást dokumentálni. A mérés után szúrópróbával a szelepek min. 10%-át kötelező ellenőrizni.

6. A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások

6.1. Hővisszanyerő

A légtechnikai rendszer levegőjének fűtése esetén legalább 70%-os hővisszanyerő beépítése javasolt.

6.2. Ventilátorok energiafogyasztása

A ventilátor munkapontjának a maximális hatásfoknál kell lennie. A követelménynek megfelelő megoldást ad az MSZ EN 13779 szabvány előírásainak alkalmazása is.

6.3. Nyomásveszteségek

A ventilátor energiafogyasztásának csökkentése érdekében a légtechnikai elemek nyomásveszteségét korlátozni kell. A légtechnikai elemek nyomásvesztesége akkor megfelelő, ha nem nagyobb, mint a 3. táblázatban megadott érték. Megfelelő megoldás az MSZ EN 13779 szabvány "normál" előírásának teljesítése is. A "normál" kategória előírásánál nagyobb nyomásveszteségű elem is beépíthető, de ebben az esetben más légtechnikai elem(ek) nyomásveszteségének csökkentésével kell kompenzálni az eltérést.

3. táblázat: Légtechnikai elemek megengedett nyomásvesztesége

Légtechnikai elemNyomásveszteség, Pa
Befúvó légcsatorna300
Elszívó légcsatorna200
Fűtő kalorifer80
Hűtő kalorifer140
Hő visszanyerő, H3*150
Hővisszanyerő, H2-H1*300
Nedvesítő100
Mosókamra200
Szűrő F5-F7**150
Szűrő F8-F9**250
HEPA szűrő500
Gáz szűrő150
Hangcsillapító50
Levegő bemenet, kimenet50
*H1-H3 osztály az MSZ EN 13053:2006 szabvány alapján
"Szűrőcsere előtti nyomásesés

6.4. Légcsatornák légtömörsége

A légcsatornák megengedett maximális levegő veszteségének ajánlott értékei a 4. táblázatból olvashatók ki, de megfelelő műszaki megoldás az MSZ EN 12237 szabvány előírásainak teljesítése is. A légtömörséget a szerelés után a szerelőcégnek kell tanúsítania.

4. táblázat: Légcsatornák megengedett maximális levegő vesztesége

Statikus
nyomás[Pa]
10020030040050060070080090010001200150018002000
Levegő veszteség [1/s
.m2 ] [m3/h.m2]
A osztály0.54
1.94
0.84
3.04
B osztály0.18
0.65
0.28
1.01
0.37
1.32
C osztály0.06
0.22
0.09
0.34
0.12
0.44
0.15
0.53
0.17
0.61
D osztály0.02
0.07
0.03
0.11
0.04
0.15
0.05
0.18
0.06
0.20
0.06
0.23
0.07
0.25
0.08
0.28
0.08
0.30
0.09
0.32
0.01
0.36
0.12
0.42
0.13
0.47
0.14
0.50

6.5. Beszabályozás, próbaüzem, átadás

A légtechnikai rendszereket a beszabályozási terv alapján kell beszabályozni és a beszabályozást dokumentálni. A mérés után szúrópróbával a mérési pontok min. 10%-át ellenőrizni kell. Tartós próbaüzemet kell tartani, mely során a rendszerek megkövetelt működését, az üzemelési paraméterek teljesülését ellenőrizni és dokumentálni kell.

7. A hűtési rendszerre vonatkozó előírások

Szabad hűtést kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a külső hőmérséklet ezt lehetővé teszi. Amennyiben műszakilag lehetséges magas hőmérsékletű hűtés alkalmazása javasolt. A hűtési rendszereket a beszabályozási terv alapján kötelező beszabályozni és a beszabályozást dokumentálni. A mérés után szúrópróbával a szelepek min. 10%-át ellenőrizni kell. Tartós próbaüzemet kell tartani, mely során a rendszerek megkövetelt működését, az üzemelési paraméterek teljesülését ellenőrizni és dokumentálni kell."

2. melléklet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelethez

"2. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez

Számítási módszer

I. Számítási módszer leírása

A részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, vegyesen is alkalmazhatók.

1. Az épület rendeltetésének, alapadatainak, és az ehhez tartozó követelményeknek a meghatározása.

2. Geometriai adatok meghatározása, beleértve a vonalmenti hőveszteség alapján számítandó szerkezetek (talajon fekvő padló, pincefal) kerületét és a részletes eljárás választása esetén a csatlakozási élhosszakat is.

2.1. Az épület felület/térfogatarány számítása.

3. A fajlagos hőveszteségtényező határértékének meghatározása a felület/térfogatarány függvényében.

3.1. A fajlagos hőveszteségtényező tervezett értékének megállapítása.

Ez a határértéknél semmiképpen sem lehet magasabb, de magas primer energiatartalmú energiahordozók és/vagy kevésbé energiatakarékos épületgépészeti rendszerek alkalmazása esetén a határértéknél alacsonyabbnak kell lennie.

3.2. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése.

4. A fűtési rendszer

4.1. Nettó hőenergia-igény számítás

4.2. Veszteségek meghatározása

4.3. Villamos energiaigény meghatározása

4.4. Primerenergia-igény meghatározása

5. A melegvízellátás

5.1. Nettó hőenergia igény számítása

5.2. Veszteségek meghatározása

5.3. Villamos energiaigény meghatározása

5.4. Primerenergia-igény meghatározása

6. A légtechnikai rendszer

6.1. Hőmérleg számítás

6.2. Veszteségek meghatározása

6.3. Villamos energiaigény meghatározása

6.4. Primerenergia-igény meghatározása

7. A hűtés primer energiaigényének számítása

8. A világítás éves energia igényének meghatározása

9. Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása

10. Az összesített energetikai jellemző számítása

II. Kiegészítés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz

1. A határoló szerkezetek kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a kedvezőtlen felület/térfogat arányú vagy tagoltabb épület esetében a határoló szerkezetek hőveszteségéhez még jelentős hőhídveszteség is hozzáadódik. Ehhez tájékoztató adatként használható az átlagos hőátbocsátási tényezőre vonatkozó diagram (1. melléklet II. fejezet 2. ábra) és összefüggés [1. melléklet (II. 2.)].

2. A határoló szerkezetek felületét a belméretek alapján, a nyílászárók felületét a névleges méretek alapján kell meghatározni.

3. A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/(m2-K) mértékegységű] jellemző, amely tartalmazza nem homogén szerkezetek esetén a szerkezeten belüli pontszerű hőhidak hatását is. Megfelelő megoldás az MSZ EN ISO 6946 szabvány szerinti vagy azzal azonos eredményt adó számítás.

4. Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső környezettel, hanem attól eltérő tx hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos épület), akkor ezen felületek U hőátbocsátási tényezőit a következő:

arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó átlagértékek.

a) Részletes módszer alkalmazása esetén, a szomszédos terek hőmérséklete szabvány alapján határozható meg.

b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén ez az arányszám pincefödémek esetében 0,5, padlásfödémek esetében 0,9 értékkel vehető figyelembe.

5. Az épületnek azokra a határoló szerkezeteire, amelyek hőveszteségét nem egydimenziós hőáramok feltételezésével kell számítani (pl. talajjal érintkező határolás, lábazat) a veszteségáramokat

a) részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 13370 szabvány előírásai szerinti számítással,

b) egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a 3. mellékletben közölt vonalmenti hőátbocsátási tényezők alkalmazásával

kell meghatározni.

6. A hőhídveszteségeket

a) részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 10211 szabvány szerinti vagy azzal azonos eredményt adó számítás alapján,

b) egyszerűsített módszer alkalmazása esetén a következő összefüggés szerint:

kell figyelembe venni.

A x korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében az II.1. táblázat tartalmazza.

II.1. táblázat. A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező

Határoló szerkezetekA hőhidak hatását
kifejező
korrekciós tényező
X
Külső falak 1)külső oldali, vagy szerkezeten belüli
megszakítatlan hőszigeteléssel
gyengén hőhidas0,15
közepesen hőhidas0,20
erősen hőhidas0,30
egyéb külső falakgyengén hőhidas0,25
közepesen hőhidas0,30
erősen hőhidas0,40
Lapostetők [1])gyengén hőhidas0,10
közepesen hőhidas0,15
erősen hőhidas0,20
Beépített tetőteret határoló szerkezetek [2])gyengén hőhidas0,10
közepesen hőhidas0,15
erősen hőhidas0,20
Padlásfödémek [3])0,10
Árkádfödémek 4)0,10
Pincefödémek )szerkezeten belüli hőszigeteléssel0,20
alsó oldali hőszigeteléssel0,10
Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon
hőszigetelt falak
0,05

1) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva).

2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe véve).

3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve).

4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve

A besoroláshoz szükséges tájékoztató adatokat a II. 2. táblázat tartalmazza.

II.2. táblázat: Tájékoztató adatok a x korrekciós tényező kiválasztásához

Határoló szerkezetekA hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2)
Határoló szerkezet besorolása
gyengén
hőhidas
közepesen
hőhidas
erősen
hőhidas
Külső falak< 0,80,8 - 1,0> 1,0
Lapostetők< 0,20,2 - 0,3> 0,3
Beépített tetőtereket határoló szerkezetek< 0,40,4 - 0,5> 0,5

III. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások

1. Benapozás

a) részletes számítási módszer alkalmazása esetén a transzparens szerkezetek benapozásának ellenőrzését homlokzatonként a november 15. - március 15. közötti időszakra, illetve november és június hónapokra kell elvégezni,

b) egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a benapozás ellenőrzése elhagyható.

2. Fajlagos hőtároló tömeg (m)

a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 13790 szabvány szerinti számítás is alkalmazható.

Az épület hőtároló tömege az épület belső levegőjével közvetlen kapcsolatban lévő határoló szerkezetek hőtároló tömegének összege:

Az összegzést minden szerkezet minden rétegére el kell végezni a legnagyobb figyelembe vehető vastagságig, mely a belső felülettől mérve 10 cm, vagy a belső felület és az első hőszigetelő réteg, vagy a belső felület és az épületszerkezet középvonalának távolsága, attól függően, hogy melyik a legkisebb érték.

b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a hőtároló tömeg szerinti besorolás a födémek és a külső falak rétegterve alapján megítélhető.

Az épület nettó fűtött alapterületére vetített fajlagos hőtároló tömege alapján az épület:

- nehéz, ha m ≥ 400 kg/m2;

- könnyű, ha m < 400 kg/m2.

3. Direkt sugárzási nyereség fűtési idényre vonatkoztatva (Qsd)

a) Részletes számítási módszer esetén a következő összefüggéssel lehet meghatározni:

A fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam értékek a 3. mellékletben előírt tervezési adatok. A hasznosítási tényező értéke:

- nehéz szerkezetű épületekre: 0,75

- könnyűszerkezetű épületekre: 0,50.

b) Egyszerűsített számítási módszer esetén elhanyagolható vagy az északi tájolásra vonatkozó sugárzási energiahozammal számítható.

4. Direkt sugárzási nyereség egyensúlyi hőmérséklet számításához (Qsd)

a) Részletes számítási módszer esetén a következő összefüggéssel lehet meghatározni:

A napsugárzás intenzitásának értékei a 3. mellékletben C I.2. november hónapra előírt tervezési adatok.

b) Egyszerűsített számítási módszer esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számítása elhagyható.

5. Nyári sugárzási hőterhelés (Qsdnyár)

a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén célszerű meghatározni ehhez a lépéshez kapcsolódóan, az esetleges társított (napvédő) szerkezet hatását is figyelembe véve.

a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén célszerű meghatározni ehhez a lépéshez kapcsolódóan, az esetleges társított (napvédő) szerkezet hatását is figyelembe véve.

A napsugárzás intenzitásának értékei a 3. mellékletben a nyári idényre előírt tervezési adatok.

b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a zavartalan benapozás feltételezésével az adott tájolásra vonatkozó intenzitás adattal számítható.

6. Indirekt sugárzási nyereség (Qsid)

a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 13790 szabvány szerint, vagy azonos eredményt adó módszerrel lehet meghatározni, ha az épületnek van csatlakozó üvegháza, energiagyűjtő fala.

b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a számítás elhagyható.

7. A fajlagos hőveszteségtényező (q)

A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső - külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve.

a) Részletes számítási módszer szerint számolva:

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, pincefalak vonalmenti veszteségei mellett a csatlakozási élek is szerepelnek.

b) Egyszerűsített módszerrel:

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, pincefalak vonalmenti veszteségei szerepelnek, a hőhidak hatását és a külső hőmérséklettől eltérő túloldali hőmérsékletet a korrigált hőátbocsátási tényező fejezi ki.

IV. A fűtés éves nettó hőenergia igénye (Qf)

1. Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén:

A légcsereszám, a belső hőterhelés fajlagos értéke és a szakaszosan (éjszakára, hétvégére) leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező g csökkentő tényező a 3. mellékletben megadott, az épület rendeltetésétől függő adat.

2. Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a következő összefüggéssel kell számítani az egyensúlyi hőmérsékletkülönbséget:

3. Az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében a 3. melléklet C I. pontja szerint meg kell határozni a fűtési idény hosszát és a fűtési hőfokhidat.

4. Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az éves nettó fűtési energiaigényt a következő összefüggéssel lehet számítani:

5. A nettó fűtési energiaigényt fedezheti

a) a fűtési rendszer,

b) a légtechnikai rendszerbe beépített hővisszanyerő,

c) a légtechnikai rendszerbe beépített léghevítő

különböző teljesítmény és üzemidő kombinációkban.

Ha a fűtési energiaigényt kizárólag a fűtési rendszer fedezi, akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigényt a (IV.1.) összefüggéssel kell kiszámítani.

Ha a nettó fűtési energiaigény fedezéséhez a fűtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe beépített folyamatos működésű hővisszanyerő is hozzájárul (pl. lakóépület), akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul:

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és Zf = 4,4 helyettesítési értékkel lehet számolni.

Ha a nettó fűtési energiaigény fedezéséhez a fűtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe beépített szakaszos működésű hővisszanyerő is hozzájárul (pl. középület), akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul:

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési értékkel lehet számolni.

Ha a légtechnikai rendszerben a levegő felmelegítésére léghevítőt (is) beépítenek, akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul:

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és Zf = 4,4 helyettesítési érték alkalmazandó.

A nettó fűtési energiaigénynek a légtechnikai rendszerrel fedezett része a VIII. 3. pont szerint számítandó.

6. A fűtési rendszerrel biztosított nettó fűtési energiaigény fajlagos értékét a következő összefüggéssel kell kiszámítani:

V. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

1. A belső és a külső hőmérséklet napi átlagos különbségét a következő összefüggéssel lehet kiszámítani:

A légcsereszámot a 3. mellékletben a nyári feltételekre megadott értékekkel kell figyelembe venni.

VI. A fűtés primer energia igénye (Ef)

1. A fűtés fajlagos primer energia igényét a következő összefüggéssel kell kiszámítani:

A fűtés fajlagos primer energiaigénye nem tartalmazza a légtechnikai rendszer esetleges hőigényét, utóbbi számítása a IV 5.3. összefüggéssel történhet.

A fűtés villamos segédenergia igényének meghatározásához a szabályozás, az elosztás, a tárolás és a hőtermelő (primer energiában kifejezett) villamos segédenergia igényét kell összegezni.

a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén minősítési iratokon alapuló teljesítménytényező (hatásfok) adatok alkalmazhatók, a veszteségek és a segédenergia igény (elosztó vezetékek hővesztesége, szivattyúk villamos energiafogyasztása) a szakma szabályai szerint számítandók.

b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a VI.2. - VI.6. pontokban közölt tájékoztató adatok használhatók.

2. Központi fűtések hőtermelőinek teljesítménytényezői és segédenergia igényének meghatározása.

A teljesítménytényező meghatározásához azt az alapterületet kell figyelembe venni, amelynek fűtésére az adott berendezés szolgál. (Erre különösen olyan társasházaknál kell figyelni, ahol lakásonként vannak hőtermelők beépítve.)

A VI.1. táblázatban megadott értékek αk=1 lefedési arány mellett készültek.

Távfűtés

Távfűtés esetén a teljesítménytényező: 1,01, a villamos segédenergia igény: 0.

Á folyékony és gáznemű tüzelőanyagokkal üzemelő hőtermelők teljesítménytényezői és villamos segédenergia igénye

VI.1. táblázat. A fűtött téren kívül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői, Ck és segédenergia igénye, qk,v

Teljesítménytényezők Ck[-]Segédenergia qk,v
[kWh/m2/a]
Alapterület
An [m2]
Állandó hőmérsékletű
kazán
Alacsony hőmérsékletű
kazán
Kondenzációs
kazán
1001,381,141,050,79
1501,331,131,050,66
2001,301,121,040,58
3001,271,121,040,48
5001,231,111,030,38
7501,211,101,030,31
10001,201,101,020,27
15001,181,091,020,23
25001,161,091,020,18
50001,141,081,010,13
100001,131,081,010,09

VI.2. táblázat: A fűtött téren belül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői, Ck és segédenergia igénye, qk,v

Teljesítménytényezők Ck[-]Segédenergia qkv
[kWh/m2/a]
Alapterület
AN [m2]
Állandó hőmérsékletű
kazán
Alacsony hőmérsékletű
kazán
Kondenzációs
kazán
1001,300,79
1501,240,66
2001,210,58
3001,180,48
5000,38
7501,081,010,31
10000,27
15001,150,23
25000,18
50000,13
100000,09

Elektromos üzemű hőszivattyúk esetén a Ck teljesítménytényező a szezonális teljesítménytényező (SPF) reciproka: Ck = 1/SPF.

VI. 3. táblázat: Elektromos üzemű hőszivattyúk teljesítménytényezője, Ck

Hőforrás / FűtőközegFűtővíz
hőmérséklete
Teljesítménytényező
Ck [-]
Víz/Víz55/450,23
35/280,19
Talajhő/Víz55/450,27
35/280,23
Levegő/Víz55/450,37
35/280,30
Távozó levegő/Víz55/450,30
35/280,24

VI.4. táblázat: Földgáz üzemű hőszivattyúk teljesítménytényezője, Ck

Hőforrás / FűtőközegFűtővíz
hőmérséklete
Teljesítménytényező
Ck [-]
Levegő/Víz45/400,58

VI. 5. táblázat: Szilárd- és biomasszatüzelés teljesítménytényezője, Ck

Szilárd-
tüzelésű
kazán
Fatüzelésű
kazán
Pellet-
tüzelésű
kazán
Faelgázosító
kazán
1,851,751,491,2

VI.6. táblázat: Szilárd- és biomasszatüzelés segédenergia igénye, qk,v

Alap-Szilárd-FatüzelésűPellet-tüzelésű
területigtüzelésűkazánkazán
An [m2]kazán(szabályozóval)(Ventilátorral/
(szabályozóelektromos gyújtással)
nélkül)
10000,191,96
15000,131,84
20000,101,78
30000,071,71
50000,041,65

3. A hőelosztás veszteségei

VI.7. táblázat. A hőelosztás fajlagos veszteségei az alapterület és a rendszer méretezési hőfoklépcső függvényében, f (vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren kívül)

Alap-
területig
An [m2]
A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2/a]
Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren kívül
90/70°C70/55°C55/45°C35/28°C
10013,810,37,84,0
15010,37,75,82,9
2008,56,34,82,3
3006,85,03,71,8
5005,43,92,91,3
> 5004,63,42,51,1

A táblázattól eltérő hőfoklépcső esetén a közepes hőmérsékletkülönbségre viszonyított lineáris regresszióval kell meghatározni a hőelosztás veszteségét.

VI.8. táblázat: A hőelosztás fajlagos vesztesége az alapterület és a rendszer méretezési hőfoklépcső függvényében, qf,v (vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül)

Alap-
területig
An [m2]
A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2/a]
Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül
90/70°C70/55°C55/45°C35/28°C
1004,12,92,10,7
1503,62,51,80,6
2003,32,31,60,6
3003,02,11,50,5
5002,82,01,40,5
> 5002,71,91,30,5

A táblázattól eltérő hőfoklépcső esetén a közepes hőmérsékletkülönbségre viszonyított lineáris regresszióval kell meghatározni a hőelosztás veszteségét.

A hőelosztás segédenergia igénye

Az elektromos segédenergia igényt az épület alapterülete, a rendszer méretezési hőfoklépcsői és további befolyásoló tényezők függvényében tartalmazza a táblázat. A vezetékrendszer alatt az elosztó vezetékek (vízszintes vezetékek), strangok (függőleges vezetékek) és bekötővezetékek értendők.

VI.9. táblázat: Fajlagos villamos segédenergia igény [kWh/m2/a] 20, 15, 10 és 7 K hőfoklépcső esetén, EFSz

Fordulatszám szabályozású szivattyúÁllandó fordulatú szivattyú
Alap-Szabad fűtőfelületekBeágyazottSzabad fűtőfelületekBeágyazott
területigfűtőfelületekfűtőfelületek
An [m2]20 K15 K10 K7 K20 K15 K10 K7 K
90/7070/5555/4590/7070/5555/45
°C°C°C°C°C°C
1001,691,851,983,522,022,222,384,22
1501,121,241,352,401,421,561,713,03
2000,860,951,061,881,111,241,382,44
3000,610,680,781,390,810,911,041,85
5000,420,480,571,010,570,650,781,38
7500,330,380,470,830,450,520,641,14
10000,280,330,420,740,390,460,581,02
15000,230,280,370,650,330,390,510,90
25000,200,240,330,580,280,340,460,81
50000,170,220,300,530,240,300,420,74
100000,160,200,280,500,220,280,400,70

Az eltérő méretezési hőfoklépcső esetén a közelebb eső szomszédos táblázati értékkel kell számolni.

4. A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek

VI.10. táblázat: A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek qf,h

RendszerSzabályozásqf,h
[kWh/m2/a]
Megjegyzések
Vízfűtés
Kétcsöves
radiátoros
és beágyazott
fűtések
Szabályozás nélkül15,0
Épület vagy rendeltetési egység egy
központi szabályozóval
(pl. szobatermosztáttal)
9,6
Termosztatikus szelepek és más arányos
szabályozók 2 K arányossági sávval
3,3
1 K arányossági sávval1,1
Elektronikus szabályozó0,7Idő- és hőmérséklet szabályozás
PI - vagy hasonló tulajdonsággal
Elektronikus szabályozó optimalizálási
funkcióval
0,4Pl. ablaknyitás, jelenlét
érzékelés funkciókkal kibővítve
Egycsöves
fűtések
Épület vagy rendeltetési egység 1
központi szabályozóval
(pl. szobatermosztáttal)
9,6Pl. lakásonkénti vízszintes
egycsöves rendszer
Időjárásfüggő központi szabályozás
helyiségenkénti szabályozás nélkül
5,5Pl. panelépületek átfolyós vagy
átkötő szakaszos rendszere
Termosztatikus szelepekkel3,3

Az elektromos segédenergia igény 0 kWh/m2/a értékkel számolható, ha a hőátadásnál nincs szükség ventilátorra.

5. A hőtárolás veszteségei és segédenergia igénye

VI.11. táblázat: Hőtárolás fajlagos energiaigénye, qf,t és segédenergia igénye, Eft

Alap-
területig
An
[m2]
Fajlagos energiaigény qf,t
[kWh/m2/a]
Segéd-
energia
igény
[kWh/m2/a]
Elhelyezés a
fűtött térben
Elhelyezés a
fűtött téren kívül
55/45°C35/28°C55/45°C35/28°C
1000,30,12,61,40,63
1500,21,91,00,43
2000,21,50,80,34
3000,10,01,10,60,24
5000,70,40,16
7500,50,30,12
10000,00,40,20,10
15000,30,20,08
25000,20,10,07
50000,20,10,06
100000,20,10,05

Szilárdtüzelésű vagy biomassza tüzelésű rendszer tárolóinál a táblázatban szereplő fajlagos energiaigény értékeket 2,6 szorzótényezővel meg kell szorozni. A segédenergia igény értékei változtatás nélkül felhasználhatóak.

6. Egyedi fűtések

VI.12. táblázat: Egyéb berendezések teljesítménytényezője, Ck

Hőforrás / FűtőközegTeljesítménytényező
Ck [-]
Elektromos hősugárzó1,0
Elektromos hőtárolós kályha1,0
Cserépkályha1,60
Kandalló1,80
Egyedi fűtés kályhával1,90
Hőmérsékletszabályozó nélküli, vagy csak folyamatos
hőmérsékletszabályozásra képes gázkonvektorok (A készülék
nem képes a csökkentett gázterhelés állapotából a főégő
kikapcsolt állapotába kapcsolni.)
1,40
Kombinált hőmérsékletszabályozással ellátott, hagyományos
gázkonvektor (A készülék képes a csökkentett gázterhelés
állapotából a főégő kikapcsolt állapotába kapcsolni.)
1,32
Kombinált hőmérséklet szabályozóval ellátott és szakaszos gáz-
levegő arányszabályozást megvalósító nyílt égésterű, gravitációs
kéménybe kötött gázkonvektorok, amelyek csökkentett
terhelésen mért hatásfoka legalább 89%.
1,12
Kombinált hőmérséklet szabályozóval ellátott és szakaszos gáz-
levegő arányszabályozást megvalósító külsőfali gázkonvektorok,
amelyek csökkentett terhelésen mért hatásfoka legalább 93%.
1,07

Elektromos üzemű hőtárolós kályháknál a ventilátor energiája a hőátadás fajlagos energiájába bele van számítva.

VI.13. táblázat: A hőleadás veszteségei, qf,h (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

RendszerSzabályozásqf,h[kWh/m2/a]
Egyedi fűtésekGázkonvektorSzabályozó termosztáttal5,5
Szabályozás nélkül
Egyedi kályhaSzabályozás nélkül15,0
KandallóSzabályozás nélkül10,0
Elektromos fűtésekHősugárzóSzabályozás nélkül5,5
Szabályozó termosztáttal0,7
Hőtárolós kályhaSzabályozó termosztáttal4,4

VII. A melegvízellátás primer energia igénye (Ehmv)

1. A melegvízellátás primer energiaigényét a következő összefüggéssel kell számítani:

a) Részletes eljárás esetén minősítési iratokban megadott teljesítménytényező (hatásfok) adatok alkalmazhatók, a veszteségek és a segédenergiaigény (elosztó vezetékek hővesztesége, szivattyúk villamosenergia-fogyasztása stb.) a szakma szabályai szerint számítandók.

b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a VII. fejezet 2-4. pontjaiban közölt tájékoztató adatok használhatók.

2. A melegvíztermelés teljesítménytényezői és fajlagos segédenergia igényei

VII.1. táblázat: Kazánüzemű HMV készítés teljesítménytényezője, Ck és fajlagos segédenergia igénye, EK

Alap-
területig
TeljesítménytényezőSegédenergia
AnÁllandóAlacsonyKonden-Kombi-KondenzációsKombi-Más
[m2]hőm. Kazánhőm.zációskazánkombikazánkazánkazánok
(olaj és gáz)kazánkazánÁF/KT*áf/kt*
Ck [-]Ek [kWh/m2/a]
1001,821,211,171,27/1,411,23/1,360,200,30
1501,711,191,151,22/1,321,19/1,280,190,24
2001,641,181,141,20/1,271,16/1,240,180,21
3001,561,171,131,17/1,221,14/1,190,170,17
5001,461,151,121,15/1,181,11/1,150,170,13
7501,401,141,110,11
10001,361,141,100,10
15001,311,131,100,084
25001,261,121,090,069
50001,211,111,080,054
100001,171,101,080,044

A VII.1. táblázatban az ÁF jelölés a fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő átfolyós üzemmódban ha, V<2 l, a KT jelölés a fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő kis tárolóval ha, 2<V<10 l.

VII.2. táblázat. Elektromos üzemű HMV készítés teljesítménytényezője, Ck

Teljesítménytényező
Ck [-]
Elektromos fűtőpatron1,0
Átfolyós vízmelegítő, tároló1,0
Hőszivattyú
HMV
készítésre
Távozó levegő0,26
Távozó levegő/Friss levegő hővisszanyerő nr=0,60,29
Távozó levegő/Friss levegő hővisszanyerő nr=0,80,31
Pince levegő0,33

VII.3. táblázat: Egyéb HMV készítő rendszerek teljesítménytényezője, CK és villamos segédenergia igénye, Ek

RendszerTeljesítménytényezőSegédenergia
Ck [-]Ek [kWh/m2/a]
Távfűtés1,140,40
Gázüzemű bojler1,220
Átfolyós gáz-vízmelegítő1,300
Szilárdtüzelésű fürdőhenger2,000

3. A melegvíz tárolás fajlagos vesztesége

VII.4. táblázat: A melegvíztárolás fajlagos vesztesége, qHMV,t (a tároló a fűtött légtéren belül)

Alap-A tárolás hővesztesége a nettó melegvízkészítési hőigény százalékában
terü-A tároló a fűtött légtéren belül
letigIndirekt fűtésűCsúcson kívüli árammal működőNappali árammal működőGázüzemű
Antárolóelektromos bojlerelektromos bojlerbojler
[m2]%%%%
10024201378
15017161066
2001414858
3001012751
50078643
> 50056535

VII.5. táblázat: A melegvíztárolás fajlagos vesztesége, qHMv,t (a tároló a fűtött légtéren kivül)

Alap-A tárolás hővesztesége a nettó melegvízkészítési hőigény százalékában
terü-A tároló a fűtött légtéren kívül
letigIndirekt fűtésűCsúcson kívüli árammalNappali árammal működőGázüzemű
Antárolóműködő elektromos bojlerelektromos bojlerbojler
[m2]%%%%
10028241697
15021201280
20016161069
3001214861
500910653
75068549
100058446
150047440
250046332
500035226
1000024222

4. A melegvíz elosztás veszteségei

VII.6. táblázat: A melegvíz elosztó és cirkulációs vezeték fajlagos energiaigénye, Qhmv,v

Alap-
területig
An
[m2]
Az elosztás hővesztesége a nettó melegvíz készítési hőigény százalékában
CirkulációvalCirkuláció nélkül
Elosztás a fűtött
téren kívül
Elosztás a fűtött
téren belül
Elosztás a fűtött
téren kívül
Elosztás a fűtött
téren belül
%%%%
10028241310
1502219
2001917
3001715
5001413
7501312
> 7501312

5. A cirkulációs vezeték fajlagos segédenergia igénye

VII.7. táblázat. A cirkulációs vezeték fajlagos segédenergia igénye, Ec

Alapterületig
An
[m2]
Fajlagos segédenergia igény [kWh/m2/a]
1001,14
1500,82
2000,66
3000,49
5000,34
7500,27
10000,22
15000,18
25000,14
50000,11
> 50000,10

VIII. A szellőzési rendszerek primer energia igénye (ELT)

1. A légcserét és a levegő melegítését szolgáló szellőzési rendszerek fajlagos primer energia igénye a következő összefüggéssel számítható:

Az összefüggés első tagja a rendszer hőigényét, második tagja a villamos energiaigényt fejezi ki.

Ha a légtechnikai és a fűtési rendszer energiaellátása azonos forrásról történik, akkor a fűtési rendszer energiahordozójának primer energiatartalma mérvadó, egyéb esetben a légtechnikai rendszerben használt energiahordozó a mértékadó.

A hőtermelők teljesítménytényezőjét és a primer energia átalakítási tényezőket a fűtésnél megadott módon kell felvenni.

Ha egy épületben több egymástól független légtechnikai rendszer van, akkor minden légtechnikai rendszer fajlagos primer energia igénye külön számítandó, és azokat a végén kell összegezni és az alapterülettel elosztani.

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a VIII. fejezet 2-5. pontjaiban közölt tájékoztató adatok és összefüggések használhatók.

2. A légtechnikai rendszerekbe épített ventilátorok villamos energiaigényét az alábbi összefüggéssel lehet meghatározni:

A ventilátor összhatásfoka magában foglalja a ventilátor, a hajtás és a motor veszteségeit. Értéke pontosabb adat hiányában az VIII.1. táblázat szerint vehető fel:

VIII.1. táblázat: Ventilátorok összhatásfoka, ηvent

Ha az épületben több ventilátor/légtechnikai rendszer üzemel, azok fogyasztását összegezni kell.

3. A légtechnikai rendszer nettó éves hőenergia igénye (QLT,h)

4. A légtechnikai rendszer bruttó éves energia igénye

A bruttó éves hőigény számításához a szabályozás (a teljesítmény és az igény illesztésének) pontatlanságát, valamint a fűtetlen terekben haladó légcsatornák hőveszteségét kell figyelembe venni.

A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség fajlagos értékét a VIII.2. táblázat tartalmazza.

VIII.2. táblázat: A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség a nettó hőigény százalékában, fLT,sz

RendszerHőmérséklet szabályozás módjafLT,sz
%
Megjegyzés
20 °C feletti befúvási
hőmérséklet esetén
Helyiségenkénti szabályozás5Érvényes az egyes helyi
(helyiségenkénti) és a
központi kialakításokra,
függetlenül a levegő
melegítés módjától.
Központi előszabályozással,
helyiségenkénti szabályozás nélkül
10
Központi
és helyiségenkénti
szabályozás nélkül
30
20 °C alatti befúvási
hőmérséklet esetén
0Pl.: hővisszanyerős rendszer utófűtő nélkül

Levegő elosztás hövesztesége QLTv

Ha a szállított levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletnél 15 K-nél magasabb, akkor a befúvó hálózat hővesztesége az alábbi összefüggésekkel számítható:

a) kör keresztmetszetű légcsatorna hővesztesége hosszegységre vonatkoztatva:

b) négyszög keresztmetszetű légcsatorna hővesztesége felületre vonatkoztatva:

VIII.3. táblázat: Kör keresztmetszetű légcsatornák egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási tényezője Ukör [W/mK] a csőátmérő, sebesség és hőszigetelés függvényében

Cső
átmérő
d [mm]
Szigetelés nélkül20 mm hőszigetelés50 mm hőszigetelés
Áramlási sebesség wlev [m/s]
246246246
1001,391,832,080,530,570,590,320,330,34
1501,952,572,930,730,800,830,430,450,46
2002,483,283,740,941,031,060,530,560,57
3003,494,635,291,331,471,520,750,790,80
5005,497,278,302,132,342,431,171,231,25
8008,3011,012,53,293,633,781,791,881,92
100010,113,415,34,054,484,662,202,322,37
125012,216,218,54,995,525,762,712,862,92
160015,220,123,06,296,977,283,423,613,69

VIII.4. táblázat: Négyszög keresztmetszetű légcsatornák belső felületre vonatkoztatott hőátbocsátási tényezője a sebesség és hőszigetelés függvényében, Unsz [W/m2K]

Áramlási sebesség
wlev [m/s]
Szigetelés vastagsága [mm]
010203040506080100
12,601,601,160,910,750,640,550,440,36
23,691,951,331,010,820,680,690,460,38
34,402,121,411,050,840,700,600,470,39
44,902,231,451,080,860,720,610,480,39
55,292,301,481,100,870,720,620,480,39
65,602,361,511,110,880,730,620,480,39

A légcsatorna fv veszteségtényezője fűtött téren kívül haladó légcsatorna esetén fv = 1, fűtött térben haladó vezetékeknél fv = 0,15 értékkel számítható.

5. A légtechnikai rendszer villamos segédenergia fogyasztása

Az ELT,s villamos segédenergia igény számításához az átadás, elosztás és hőtermelés igényeit kell összegezni. Egy légtechnikai rendszer esetében jellemzően csak a hőtermelő és hővisszanyerő működtetéséhez szükséges segédenergia, esetleg a helyiségenkénti szabályozás, vagy a befúvószerkezethez tartozó ventilátor segédenergia igényét kell fedezni. A segédenergia igény alapvetően a rendszer kialakításnak és alkalmazott berendezésnek a függvénye, ezért azt a rendszer ismeretében kell meghatározni. A segédenergia igény ELT,s mértékegysége kWh/a. Ha az épületben több rendszer van, akkor ezek fajlagos segédenergia igényét összegezni kell. E tételben vehető figyelembe az esetleges villamos árammal történő fagyvédelmi fűtés is.

A berendezések segédenergia igénye a következő összefüggéssel számítható:

IX. A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása

A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása a bruttó energiafogyasztásból kell kiszámítani:

A beépítendő teljesítményre és az üzemidőre nem adható általánosan használható összefüggés, mert a követelmények az épület egészére vonatkoznak, a hűtési hőterhelés számítása viszont csak helyiségenként vagy zónánként végezhető.

A mesterséges hűtés átlagos teljesítményét és évi üzemóráinak számát vagy a beépített teljesítményt és a csúcskihasználási óraszámot a tervező adja meg.

A beépítendő teljesítményre és az üzemidőre nem adható általánosan használható összefüggés, mert a követelmények az épület egészére vonatkoznak, a hűtési hőterhelés számítása viszont csak helyiségenként vagy zónánként végezhető.

A mesterséges hűtés átlagos teljesítményét és évi üzemóráinak számát vagy a beépített teljesítményt és a csúcskihasználási óraszámot a tervező adja meg.

A nettó hűtési energiaigény előzetes becslésére a következő közelítés alkalmazható:

ahol nhü azoknak a napoknak a száma, amelyre teljesül a

feltétel.

A hűtőgép villamos vagy hőenergia fogyasztását a hűtőgép gyári adataiban megadott EER szezonális teljesítménytényező alapján lehet meghatározni. Elektromos üzemű hőszivattyúk esetén a Ch hűtési teljesítménytényező a szezonális teljesítménytényező reciproka:

A tervezéskor irányadó szezonális teljesítménytényező és hűtési teljesítménytényező értékek az IX.1. táblázatból olvashatók le:

IX.1. táblázat: szezonális teljesítménytényező, EER és hűtési teljesítménytényező értékek, Ch

Hűtőgép típusaEERCh
Kompresszoros léghűtés (split)2,50,40
Léghűtéses kompakt és osztott kivitelű
(távkondenzátoros) folyadékhűtő
3,00,33
Vízhűtéses folyadékhűtők (scroll
kompresszor)
4,30,23
Vízhűtéses folyadékhűtők (csavar
kompresszor)
5,00,20
Vízhűtéses folyadékhűtők (turbó
kompresszor)
7,00,14
Talajhő/víz elektromos hőszivattyú5,00,20
Fölgáz üzemű hőszivattyú, a gázmotor
hulladékhője hasznosítva van
1,70,58
Fölgáz üzemű hőszivattyú, a gázmotor
hulladékhője hasznosítva van
1,40,71

X. A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása

A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása:

A beépített világítás fajlagos energia igényére vonatkozó tervezési adatokat a 3. melléklet tartalmazza.

XI. Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok

Az épület saját energetikai rendszereiből származó, az épületben fel nem használt és más fogyasztóknak átadott (fotovillamos vagy mechanikus áramfejlesztésből származó elektromos, vagy aktív szoláris rendszerből származó hő-) energia az épületben felhasznált primer energia összegéből levonható.

XII. Az összesített energetikai jellemző számítása

Az összesített energetikai jellemző az épületgépészeti és világítási rendszerek primer energiafogyasztása összegének egységnyi fűtött alapterületre vetített értéke."

3. melléklet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelethez

"3. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez

Jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok

I. Jelölések és mértékegységek

Sorszám1.Jelölés2.A mennyiség megnevezése3.Mértékegység
1.Afelület, a belméretek alapján számolvam2
2.Annettó fűtött szintterületm2
3.az üvegezés felülete, az üvegezés mérete alapján számolvam2
4.Cka hőtermelőteljesítménytényezője
5.Cha hűtőgép teljesítménytényezője
6.Eca cirkulációs szivattyú fajlagos éves energiaigényekWh/m2/a
7.Efa fűtés fajlagos éves primer energiaigényekWh/m2/a
8.Efagya fagyvédelmi fűtés éves villamos energiaigényekWh/a
9.Efsza keringtetés fajlagos éves energiaigényekWh/m2/a
10.Efta tárolás éves segédenergia igényekWh/m2/a
11.Ehmva melegvízellátás fajlagos éves primer energiaigényekWh/m2/a
12.Ehűa gépi hűtés fajlagos éves primer energia igényekWh/m2/a
13.Eka melegvíztermelés éves segédenergia igényekWh/m2/a
14.Elta légtechnikai rendszer fajlagos éves primer energiaigényekWh/m2/a
15.Epaz összesített energetikai jellemző (éves)kWh/m2/a
16.Eventa légtechnikai rendszerbe épített ventilátorok éves villamos
energiaigénye
kWh/a
17.ELT,sa légtechnikai rendszer éves villamos segédenergia igényekWh/a
18.Evila beépített világítás fajlagos éves primer energia igényekWh/m2/a
19.Evil,na beépített világítás fajlagos éves nettó villamos energia igényekWh/m2/a
20.Haz éves fűtési hőfokhíd ezredrészehK/a
21.Iba napsugárzás intenzitása egyensúlyi hőmérséklet számításáhozW/m2
22.Inyára napsugárzás intenzitása a nyári túlmelegedés kockázatának
számításához
W/m2
23.Mhőtároló tömegkg
24.QFéves nettó fűtési energiaigénykWh/a
25.Qhűa gépi hűtés éves nettó energiaigényekWh/a
26.QLT,na légtechnikai rendszer éves nettó hőigényekWh/a
27.QLT,va levegő elosztás éves hőveszteségekWh/a
28.Qsda direkt sugárzási hőnyereség vagy hőterhelésW
29.Qsidaz indirekt sugárzási hőnyereségW
30.QTOTa hagyományos fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozamW/m2
31.Uhőátbocsátási tényező. Üvegezett szerkezetek esetében
tartalmazhatja a társított szerkezetek (redőny, stb.) hatását is, ekkor
a társított szerkezet "nyitott" és "csukott" helyzetére vonatkozó
hőátbocsátási tényezők számtani átlaga vehető figyelembe.
W/m2K
32.Umaz átlagos hőátbocsátási tényezőW/m2K
33.URhőhidak hatását kifejező szorzóval korrigált ("eredő")
hőátbocsátási tényező
W/m2K
34.Ukörkörkeresztmetszetűlégcsatorna hosszegységre vonatkozó
hőátbocsátási tényezője
W/mK
35.Unsznégyszög keresztmetszetű légcsatorna hőátbocsátási tényezőjeW/m2K
36.Va fűtött térfogat, belméretek szerint számolvam3
37.VLTa levegő térfogatáramam3/h
38.Za,LTa légtechnikai rendszer egész évi működési idejének ezredrészeh/1000a
39.ZLTa légtechnikai rendszer működési idejének ezredrésze a fűtési
idényben
h/1000a
40.ZFa fűtési idény hosszának ezredrészeh/1000a
41.a és ba négyszög keresztmetszetű légcsatorna belső élméreteim
42.drétegvastagságm
43.eprimer energia átalakítási tényező
44.efa fűtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási
tényezője
45.eHMVa melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energia
átalakítási tényezője
46.ehűa gépi hűtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási
tényezője
47.eLTa légtechnikai rendszer hőforrása által használt energiahordozó
primer energia átalakítási tényezője;
48.eva villamos energia primer energia átalakítási tényezője
49.evila világításra használt energiahordozó primer energia átalakítási
tényezője
50.fLT,sza teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlanságából
származó veszteség
51.fva légcsatorna veszteségtényezője
52.gaz üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége
53.gnyáraz üvegezés és a "zárt" társított szerkezet együttesének összesített
sugárzásátbocsátó képessége.
54.lcsatlakozási élek hossza vagy kerületm
55.lva légcsatorna hosszam
56.mfajlagos hőtároló tömegkg/m2
57.nlégcsereszám (átlagos)1/h
58.nLTlégcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében1/h
59.ninflégcsereszám a légtecnikai rendszer üzemszünete alatt1/h
60.nhűhűtési napok száma1/a
61.nnyárlégcsereszám nyáron1/h
62.qfajlagos hőveszteségtényezőW/m3K
63.qba belső hőterhelés fajlagos értékeW/m2
64.qfa fűtés fajlagos éves nettó hőenergia igényekWh/m2/a
65.qf,ha teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti
fajlagos éves veszteségek
kWh/m2/a
66.qf,ta hőtárolás fajlagos éves veszteségekWh/m2/a
67.qf,vaz elosztóvezeték fajlagos éves veszteségekWh/m2/a
68.qHMVa melegvíz készítés nettó éves energiaigényekWh/m2/a
69.qHMV,va melegvíz elosztás fajlagos éves veszteségekWh/m2/a
70.qHMV,ta melegvíz tárolás fajlagos éves veszteségekWh/m2/a
71.qk,véves segédenergia igénykWh/m2/a
72.qmfajlagos hőveszteségtényezőmegengedett legnagyobb értékeW/m3K
73.thőmérsékletoC
74.tbefa befújt levegő átlagos hőmérséklete a fűtési idénybenoC
75.tea külső hőmérsékletoC
76.ea külső hőmérséklet napi átlagértékeoC
77.tia belső hőmérsékletoC
78.ti,átla légcsatorna körüli átlagos környezeti hőmérsékletoC
79.tl,köza légcsatornában áramló levegő közepes hőmérsékleteoC
80.txa szomszédos tér hőmérsékleteoC
81.Wleva levegő áramlási sebessége légcsatornábanm/s
82.∆pLTa rendszer áramlási ellenállásaPa
83.∆tbegyensúlyi hőmérsékletkülönbségK
84.∆ tbnyára belső és külső hőmérséklet napi középértékeinek különbsége
nyári feltételek között
K
85.αka hőtermelőáltal lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált
rendszer esetén)
86.αha hűtőgép által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált
rendszer esetén)
87.εhasznosítási tényező
88.ηra szellőző rendszerbe épített hővisszanyerőhatásfoka
89.ηventa ventilátor összhatásfoka
90.ρsűrűségkg/m3
91.σa szakaszos üzemvitel hatását kifejező korrekciós tényező
92.υa szabályozás hatását kifejező korrekciós tényező
93.χa hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező
94.ψvonalmenti hőátbocsátási tényező az élek vagy a kerület
hosszegységére vonatkozóan
W/m.K

II. Állandó értékek

0,35szellőzési hőveszteség számításánál: a levegő sűrűségének, fajhőjének és a mértékegység
átváltásához szükséges tényezőknek a szorzata
72hőfogyasztás számításánál: az órafokban kifejezett konvencionális (12 oC határhőmérséklethez, azaz
8 K egyensúlyi hőmérséklet-különbséghez tartozó) hőfokhíd értékének ezredrésze (a W/kW
átszámítás miatt)
4,4hőfogyasztás számításánál: a konvencionális (12 oC határhőmérséklethez, azaz 8 K egyensúlyi
hőmérsékletkülönbséghez tartozó) fűtési idény órában mért hosszának ezredrésze (a W/kW
átszámítás miatt)
4külső hőmérséklet átlaga a fűtési idényben

III. Tervezési adatok

I. Éghajlati adatok

1. Az éves fűtési hőszükséglet számítása során a hőfokhidat és a fűtési idény hosszát az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében az alábbi értékekkel kell figyelembe venni:

I.1. táblázat: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 20 OC belső hőmérséklet esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében

Egyensúlyi hőmérséklet-
különbség [K]
Hőfokhíd
[hK]
Idény hossza
[h]
< 8,0720004400
9,0703254215
10,0684004022
11,0661243804
12,0634053562
13,0600103295
14,0559383003
15,0511912687
16,0457662346
17,0396661980
18,0328891590
19,0254361175

Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség (K)

1. ábra: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 20 OC belső hőmérséklet esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében

Az épület átlaghőmérsékletét az egyes helyiségek hőmérsékletének a helyiségtérfogattal súlyozott átlagaként kell meghatározni:

Ezt nevezzük a helyiséghőmérséklet meghatározás szempontjából részletes eljárásnak.

Amennyiben az épületet nem helyiségenként feldolgozva a lakóépület, iroda és oktatási épületek esetén egyaránt + 20 °C átlagos helyiséghőmérséklettel kell számolni. Ezt nevezzük a helyiséghőmérséklet meghatározás szempontjából egyszerűsített eljárásnak.

A fűtetlen terek hőmérsékletét a számítás készítésekor érvényes funkció szerint kell felvenni.

A téli egyensúlyi hőmérsékletkülönbséget a 2. melléklet (IV.2.) szerint kell meghatározni. Az épülethez tartozó fűtési határhőmérséklet az átlagos belső hőmérséklet és az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség különbsége:

A fűtési idény hossza és a hőfokhíd értéke az átlagos belső hőmérséklet és a fűtési határhőmérséklet segítségével az I.2. táblázat segítségével számítható:

I.2. táblázat: Az átlagos belső hőmérséklet és a fűtési határhőmérséklet

Napi középhőmérséklet
tköz
tköz-nél alacsonyabb
átlaghőmérsékletű órák száma
H20
°ChhK/a
-190,930,9
-181,761,0
-173,3120,5
-164,9178,4
-155,7206,1
-145,7206,1
-138,9312,2
-1216,1542,6
-1125,7840,2
-1035,31128,2
-952,11615,4
-884,02509,2
-7135,93908,9
-6173,34882,3
-5230,96322,3
-4317,38395,9
-3415,710659,1
-2551,313642,3
-1706,116893,1
0929,321357,1
11178,926099,5
21486,131629,1
31831,737504,3
42174,942995,5
52496,547819,5
62822,952389,1
73158,956757,1
83451,760270,7
93756,563623,5
104073,366791,5
114361,369383,5
124615,771418,7
134886,973317,1
145147,374879,5
155452,176403,5
165759,377632,3
176104,978669,1
186450,579360,3
196810,579720,3
207154,979720,3
217502,979372,3
227829,378719,5
238135,377801,5
248375,376841,5
258545,775989,5
268632,175471,1
278679,675138,5
288720,774810,1
298732,774702,1
308738,274646,9
318739,874629,2

A fűtési idény hossza (ZF) a táblázatból olvasható ki, megegyezik a fűtési határhőmérséklet mint napi átlaghőmérséklethez tartozó, az adott értéknél kisebb hőmérsékletű órák számával. A táblázatban 20 °C átlaghőmérsékletű épületre készült. Ettől eltérő belső hőmérséklet esetén a fűtési hőfokhíd értéke az alábbi összefüggéssel számítható:

Amennyiben a fűtési határhőmérséklet nem kerek érték, akkor a táblázat szomszédos értékeinek felhasználásával interpolálni kell.

Az épületszerkezetek téli hőtechnikai méretezéséhez jogszabályban előírt vagy a tervezési programban meghatározott értékeket kell alkalmazni. Egyéb előírás hiányában a belső hőmérséklet és relatív légnedvesség értékeket az MSZ 24140 számú szabvány M1:8 fejezet 11. táblázata alapján lehet felvenni.

2. A napsugárzásra vonatkozó tervezési adatok

I.3. táblázat: A napsugárzásra vonatkozó tervezési adatok

A számítás céljaTájolás
EDK - N
Sugárzási energiahozam a fűtési idényre fajlagos hőveszteségtényező
számításához QTOT[kWh/m2/a]
100400200
Átlagintenzitás egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számításához Ib[W/m2]279650
Átlagintenzitás nyári túlmelegedés kockázatának számításához Imár[W/m2]85150150
Az ÉK-ÉNY szektorban az északi tájolás adatai mérvadók.

3. A külső hőmérséklet gyakorisági adatai a nyári félévre

A külső napi középhőmérsékletek eloszlása a nyári félévben: nhü azon napoknak a száma, amelyek napi középhőmérséklete az adott értéknél magasabb.

I.4. táblázat: A nyári félévben a középhőmérsékletek eloszlása 1.

II. Légcsereszám tervezési adatok a nyári túlmelegedés kockázatának megítéléséhez

II.1. táblázat: Légcsereszám tervezési adatok a nyári túlmelegedés kockázatának megítéléséhez természetes szellőztetés esetén

A légcsereszám tervezési értékei nyáron,
természetes szellőztetéssel
Nyitható nyílások
egy homlokzatontöbb homlokzaton
Éjszakai szellőztetésnem lehetséges36
lehetséges59

Éjszakai szellőztetés esetében a nagyobb érték az alacsonyabb hőmérsékletű külső levegő kedvező előhűtő hatását fejezi ki.

III. Vonalmenti hőátbocsátási tényező tájékoztató adatok talajjal érintkező szerkezetek hőveszteségének számításához.

III. 1. táblázat: A talajon fekvő padlók vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére vonatkoztatva

1)A szigetelt sáv függőleges is lehet: a szigetelés a pincefalon vagy a lábazaton is elhelyezhető (a magasságkülönbség előjelének megfelelően). A vízszintes és függőleges helyzetű szigetelt sávok összegezett kiterített szélességének minimális szélessége 1,5m.

III.2. táblázat: A pincefalak vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére vonatkoztatva

A talajjal érintkező falszakasz magassága [m]A falszerkezet hőátbocsátási tényezője
0,30...
0,39
0,40...
0,49
0,50...
0,64
0,65...
0,79
0,80...
0,99
1,00...
1,19
1,20...
1,49
1,50...
1,79
1,80...
2,20
...-6,001,201,401,651,852,052,252,452,652,80
-6,00...-5,051,101,301,501,701,902,052,252,452,65
-5,00...-4,050,951,151,351,501,651,902,052,252,45
-4,05...-3,050,851,001,151,301,451,651,852,002,20
-3,00...-2,050,700,851,001,151,301,451,651,802,00
-2,00...- 1,550,550,700,851,001,151,301,451,651,80
-1,50...- 1,050,450,600,700,851,001,101,251,401,55
- 1,00...-0,750,350,450,550,650,750,901,001,151,30
-0,70...-0,450,300,350,400,500,600,650,800,901,05
-0,40...-0,250,150,200,300,350,400,500,550,650,74
-0,40...0,100,100,150,200,250,300,350,450,45

IV. Épületekre vonatkozó tervezési adatok

IV.1. táblázat: Tervezési adatok

1) Légcsereszám a használati időben

2) Légcsereszám használati időn kívül

3) Átlagos légcsereszám a használati idő figyelembevételével (ha nincs gépi szellőztetés). Megjegyzés: az átlagos légcsereszámmal számítandó az éves nettó fűtési hőigény, a használati időre vonatkozó légcsereszámmal számítandók azok az adatok, amelyek a szellőzési rendszer üzemidejétől függenek.

4) A világítási energia igény csökkenthető, ha a rendszer jelenlét- vagy mozgásérzékelőkkel és a természetes világításhoz illeszkedő szabályozással van ellátva.

5) A szakaszos éjszakai - hétvégi leszabályozott teljesítményű fűtési üzem hatását kifejező korrekciós tényező

6) Folyamatos használat

7) Napi és heti szakaszosságú használat

8) Napi és heti szakaszosságú használat két hónap nyári szünet feltételezésével

9) Lakóépületek esetében nem kell az összevont jellemzőben szerepeltetni.

A tervezési alapadatok szempontjából:

A lakóépületre vonatkozó adatok használhatók az egyéb szállásjellegű épület esetében is (pl. szanatórium, idősek otthona, diákszálló).

Az irodaépületre vonatkozó adatok középületek, irodaépületek, kisebb belső hőterhelésű szolgáltató építmények esetében használhatók. Kivételt képezhetnek a hőérzeti előírások alapján "A" kategóriába sorolt épületek, amelyek egyébként is jellemzően az összetett energetikai rendszerű kategóriába tartoznak.

Az oktatási épületre vonatkozó adatok a gyermekintézmények, alap- és középfokú iskolák esetében is alkalmazhatók. Tanműhelyekkel, laboratóriumokkal, sportlétesítményekkel ellátott oktatási épületek esetében az épület különböző rendeltetésű részekre is bontható.

V. Energiahordozókra vonatkozó adatok

A primer energia átalakítási tényezőket az V.1. táblázat tartalmazza.

V.1. táblázat. Primer energia átalakítási tényezők.

Energiae
elektromos áram2, 50
csúcson kívüli elektromos áram1,80
földgáz1,00
tüzelőolaj1,00
szén1,00
tüzifa, biomassza, pellet0,60
megújuló (pl. napenergia)0,00
Távfűtés eseténe
földgázbiomassza
fűtőművi távfűtés*1,26076
távfűtés kapcsolt
energiatermelés*
kombinált ciklusú
(ellennyomású)
0,710,43
kombinált ciklusú (elvételes-
kondenzációs)
0,430,26
gőzkörfolyamatú
(ellennyomású)
0,870,52
gázmotor ( > 1 MWe)0,550,33
gázmotor ( <1 MWe)0,720,43
gázturbina hőhasznosítóval0,820,49

*A távfűtési rendszer primer energiaátalakítási tényezőjének pontos értékét az adott épületet ellátó távhőszolgáltatótól lehet beszerezni."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére