40/2012. (IV. 27.) VM rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) kistermelő: a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti fogalom;

b) kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti fogalom;

c)[1] mezőgazdasági kistermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján az átalányadózás választására jogosult őstermelő;

d) mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti fogalom.

2. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) meghatározott felügyeleti díj (a továbbiakban: felügyeleti díj) összegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell megfizetni ezer forintra kerekítve.

(2) A felügyeleti díj megfizetését átutalással kell teljesíteni. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a 3. § (5) bekezdése szerinti tranzakció azonosítót.

3. § (1) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve kell bevallani a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozattal (a továbbiakban: bevallási nyilatkozat), az alábbi adattartalommal:

a) a bevallási nyilatkozatot tevő neve (cégneve), lakhelye (székhelye, telephelye), természetes személy esetében anyja neve, születési helye és ideje;

b) adóazonosító jele (adószáma);

c) előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke;

d) felügyeleti díj alapjául szolgáló előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke tevékenység szerinti bontásban;

e) felügyeleti díj összege;

f) bevallás időszaka (naptári évtől eltérő üzleti év jelzése);

g) kapcsolattartó (képviselő) neve és elérhetősége;

h) fizetési számla száma, amelyről a felügyeleti díj utalásra kerül a NÉBIH számlaszámára;

i) a bevallásra kötelezett által végzett, élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenység megnevezése, és a tevékenység végzésének helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával teljesíthető a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével.

(3)[2] A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat írásban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus azonosítással rendelkező természetes személy számára. Amennyiben a meghatalmazást nem a rendelkezési nyilvántartásban rögzítették, úgy a képviseletet a NÉBIH-hez be kell jelenteni, a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus azonosítással nem rendelkező vagy elektronikusan eljárni nem kívánó meghatalmazó esetén a meghatalmazás vagy megbízás eredeti vagy hiteles másolati példányát postai úton kell megküldeni a NÉBIH számára.

(4) Amennyiben olyan természetes személy nyújt be bevallási nyilatkozatot, akinek képviseleti jogosultsága a (3) bekezdés szerint nem igazolt, a NÉBIH hiánypótlás keretében a képviseleti jogosultság igazolására szólítja fel a benyújtót.

(5) A NÉBIH a bevallásról elektronikus úton egyedi tranzakció azonosítót tartalmazó visszaigazolást küld az ügyfél részére.

(6) A bevallási nyilatkozatban a kötelezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy

a) mezőgazdasági kistermelőnek minősül-e, és a mezőgazdasági kistermelői tevékenységből származó jövedelme mellett rendelkezik-e a felügyeleti díj alapját képező egyéb jövedelemmel,

b) élelmiszert kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő mikrovállalkozásnak minősül-e,

c) élelmiszert kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő kistermelőnek minősül-e,

d) élelmiszert kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő kisvállalkozásnak minősül-e, amennyiben az Éltv. 47/B. § (5) bekezdés b) pontja szerinti felügyeleti díj fizetési kötelezettséget választja,

e) termelői szerveződésnek minősül-e, amennyiben a termelői szerveződés tagjától az Éltv. 47/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget átvállalja, vagy

f) a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás, amennyiben a termelői szerveződés tagjától az Éltv. 47/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget átvállalja.

(7) A mezőgazdasági kistermelő bevallási nyilatkozatot csak akkor köteles kitölteni, ha az Éltv. 47/B. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet nem őstermelői tevékenység keretében is végez.

(8) Amennyiben a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás az Éltv. 47/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget tagjától átvállalja, a bevallási nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg köteles a felügyeleti díj fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződés eredeti vagy hiteles másolati példányát a NÉBIH részére megküldeni.

(9) Az Éltv. 47/B. § (4) bekezdése szerinti átvállalás esetén, a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában álló vállalkozás és annak tagja közötti értékesítésből származó árbevétel nem része az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti értékesítés nettó árbevételének.

4. § (1) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett gazdasági társaság a naptári évtől eltérő üzleti évet választ, az Éltv. 47/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előző évi nettó árbevétel alatt a május 31-ét megelőzően benyújtott társasági adóbevallás szerinti időszak nettó árbevétele értendő.

(2) Költségvetési szervek esetében az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti éves nettó árbevétel alatt a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből befolyt árbevételét kell érteni.

(3) Az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti értékesítés nettó árbevételének, illetve jövedelemnek nem része a jogszabály alapján kapott állami támogatás összege.

5. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallási nyilatkozatban feltüntetett felügyeleti díj alapját képező előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, valamint a felügyeleti díj összegét módosíthatja.

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett köteles a bevallási nyilatkozatot módosítani, ha

a) a társasági adóbevallásban a nettó árbevétel összege,

b) az egyszerűsített vállalkozói adóbevallásban a bevétel összege,

c) a személyi jövedelemadó bevallásban az egyéni vállalkozói, illetve mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem összege

ezen bevallások önellenőrzése vagy adóhatóság általi ellenőrzése eredményeként akként módosul, hogy az a felügyeleti díj alapjául szolgáló előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, illetve a felügyeleti díj összegét is érinti.

(3) A bevallás módosítását a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon kell teljesíteni elektronikus úton, amelynek a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) módosítással érintett időszak;

b) felügyeleti díj alapjául szolgáló előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem módosított mértéke;

c) felügyeleti díj módosított összege;

d) visszajáró, illetve fizetendő felügyeleti díj összege.

6. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és az azt alátámasztó nyilvántartásokat, bizonylatokat a bevallás teljesítésének évét követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni.

7. § Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett az Éltv. 47/B. § (3)-(5) bekezdésében meghatározottnál nagyobb összegű felügyeleti díjat fizetett meg, a NÉBIH a túlfizetés visszafizetéséről, annak megállapítását követő harminc napon belül intézkedik.

8. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

9. §[3]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.08.21.

[2] Megállapította a 173/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 23/2023. (V. 10.) AM rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2023.05.15.