Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet

a családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 2., 6., 7., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 27. alcím és az 1. melléklet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3-5., 8-10., 12., 13.,14. alcím, a 2. és a 3. melléklet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában,

a 15. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

a 18., 120., 28. és 29. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 21. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5., 33. és 37. pontjában, valamint

a 26. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosítása

1. § Az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelkérelmeket az igénylők két eredeti példányban kötelesek záradékolásra benyújtani, amelyek egy példánya záradékolásra és 6 munkanapon belül az igénylőnek postázásra, egy példánya pedig a záradékoló szervnél letétbe helyezésre kerül. A záradékoláshoz az igénylőnek csatolnia kell)

"a) a gazdálkodási formát igazoló okmányt (vállalkozói igazolvány; 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy az igénylő nyilatkozatát arról, hogy szerepel az őstermelői nyilvántartásban,"

2. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet] 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú melléklet C:21 mezőjében az "értékesítési betétlap" szövegrész helyébe az "értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat

a) 14. sorában az "őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező hitelesített" szövegrész és

b) 15. és 16. sora.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 28/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

"a) az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozatot, az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy szerepel az őstermelői nyilvántartásban, az egyéni vállalkozásról szóló hatósági bizonyítványt, jegyzői igazolást, vagy a nyilatkozatát arról, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló szándékáról az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervhez az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtott be,"

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

a) 3. § 19. pontjában az "egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására" szövegrész helyébe az "egyéni vállalkozói vagy az őstermelői nyilvántartásba vételére" szöveg,

b) 28/A. § (3) bekezdés b) pontjában az "őstermelői igazolvány száma" szövegrész helyébe az "őstermelői nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója" szöveg

lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet] 3. számú melléklet 1.1.3. pontjában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

a) 9. § (2) bekezdés b) pontjában az "a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) által kiállított hatósági bizonyítvány hiteles másolatát arról, hogy a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az őstermelői igazolvány visszavonásra került, vagy" szövegrész,

b) 9. § (2) bekezdés c) pontja és

c) 3. számú melléklet 1.1.2. pontja.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. melléklet C:19 mezőjében az "értékesítési betétlap" szövegrész helyébe az "értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat

a) 13. sorában az "őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező hitelesített" szövegrész és

b) 14. és 15. sora.

6. Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

6. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (1a) bekezdés a) pontjában az "igazolvány száma" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója" szöveg lép.

7. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

7. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.4. pontjában az "igazolvány száma" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója" szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

8. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

a) 22. § (1) bekezdésében a "Családi gazdaságok" szövegrész helyébe az "Őstermelők családi gazdasága" szöveg, az "a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának bármely tagja" szöveg,

b) 22. § (3) bekezdés d) pontjában az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának" szöveg,

c) 5. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a "Családi gazdaság" szövegrész helyébe az "Őstermelők családi gazdaságának" szöveg, *-gal jelölt lábjegyzetében az "A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet" szöveg

lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet

a) 19. § (2) bekezdésében a "Családi gazdaságok" szövegrész helyébe az "Őstermelők családi gazdasága" szöveg, az "a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának bármely tagja" szöveg,

b) 19. § (4) bekezdés c) pontjában az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 és B:3 mezőjében a "Családi gazdaság" szövegrész helyébe az "Őstermelők családi gazdaságának" szöveg, *-gal jelölt lábjegyzetében az "A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet" szöveg

lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet

a) 14. § (3) bekezdésében a "Családi gazdaságok" szövegrész helyébe az "Őstermelők családi gazdasága" szöveg, az "a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának bármely tagja" szöveg,

b) 14. § (5) bekezdés e) pontjában az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának" szöveg

lép.

11. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

11. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) mezőgazdasági kistermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján az átalányadózás választására jogosult őstermelő;"

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet] 3. melléklete a 3. melléklet szerinti módosul.

13. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

13. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg, a "családi gazdálkodó" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságának képviselője" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága" szöveg és

c) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg

lép.

14. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

14. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. mezőgazdasági őstermelő: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csgtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy;"

(2) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 1. §-a a következő 15a. és 15b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15a. őstermelők családi gazdasága: a Csgtv. 6. § (1) bekezdése szerinti termelési közösség;

15b. őstermelők családi gazdaságának képviselője: a Csgtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy;"

(3) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"18. tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában meghatározott fogalom;"

(4) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg, a "családi gazdálkodó" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságának tagja" szöveg és

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 1. § 2. és 3. pontja.

15. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

15. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki

termeléstől elválasztott támogatási jogcím esetén)

"bb) őstermelők családi gazdasága esetében - ha a történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultság az őstermelők családi gazdasága tagjának a nevén szerepel a nyilvántartásban - a támogatásra az őstermelők családi gazdaságának képviselője akkor jogosult, ha megfelel a termeléstől elválasztott támogatásra vonatkozó egyéb feltételeknek, valamint a tárgyév szeptember 30-ig az őstermelők családi gazdaságának képviselője igazolja a Kincstár részére, hogy a bázis jogosultsággal rendelkező személy az őstermelők családi gazdaságának tagja."

16. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

16. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy - ideértve a törvényben meghatározott őstermelők családi gazdaságának képviselőjét is - (a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult, aki vagy amely"

17. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

17. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (6) bekezdésében az "A családi gazdaságba" szövegrész helyébe az "Az őstermelők családi gazdaságába" szöveg, az "a fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő családi gazdálkodó" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő tagja" szöveg lép.

18. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet módosítása

18. § A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet 4. § (8) bekezdésében az "őstermelő" szöveg helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg lép.

19. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

19. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] 1. §-a a következő 25a. és 25b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"25a. őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelő termelési közösség;

25b. őstermelők családi gazdaságának képviselője: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy;"

(2) A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg, a "családi gazdálkodó" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságának tagja" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 1. § 4. és 5. pontja.

20. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

20. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a) 1. § 9. pontjában a "családi gazdaságban" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságában" szöveg és

b) 4. § (3) bekezdésében az "a családi gazdálkodó" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdaságának képviselője" szöveg

lép.

21. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

21. § Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "családi gazdálkodó" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságának tagja" szöveg, a "családi gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságának tagjaként" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az "érvényes őstermelői igazolvánnyal" szövegrész helyébe az "őstermelői nyilvántartásban FELIR azonosítóval" szöveg és

c) 1. mellékletében foglalt táblázat I. rész 1. sor 2. pontjában az "őstermelő, családi gazdálkodó" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdaságának tagja" szöveg

lép.

22. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

22. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet] 1. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"29a. őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelő termelési közösség;"

(2) A 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg és

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet 1. § 4. pontja.

23. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

23. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, valamint a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői nyilvántartási (FELIR) számmal rendelkező természetes személy - ideértve a törvényben meghatározott őstermelők családi gazdaságának képviselőjét is - (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely"

24. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

24. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet] 1. §-a a következő 37a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"37a. őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelő termelési közösség;"

(2) A 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1. § 7. pontja.

25. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása

25. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (2) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében a "családi gazdaság" szövegrészek helyébe az "őstermelők családi gazdasága" szöveg lép.

26. A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet módosítása

26. § A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "családi gazdálkodóról" szövegrész helyébe az "őstermelők családi gazdaságának tagjáról" szöveg lép.

27. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

27. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "őstermelő" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági őstermelő" szöveg és

b) 3. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésében az "a családi gazdaság" szövegrész helyébe az "az őstermelők családi gazdasága" szöveg

lép.

28. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

28. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 4. § nyitó szövegrészében az "a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is -" szövegrész helyébe az "a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője" szöveg lép.

29. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

29. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 3. § nyitó szövegrészében az "a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is -" szövegrész helyébe az "a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője," szöveg lép.

30. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelethez

1. A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(3.)Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy
a szerepel az őstermelői nyilvántartásban

2. A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat 10-12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, az őstermelők családi gazdaságának
teljes bevételét figyelembe kell venni, amely az őstermelők családi gazdaságának tagjai által a támogatási
kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások "adóalapba beszámító
bevételek" sorain szereplő értékek együttes összege.
11.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi
gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét,
valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely
a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás "adóalapba
beszámító bevételek" során szereplő érték.
12.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői
minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható
támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető
figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.

2. melléklet a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelethez

1. A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(3.)Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy
a szerepel az őstermelői nyilvántartásban

2. A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 9-11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9.Ha az őstermelők családi gazdaságának képviselője veszi fel a támogatást, az őstermelők családi
gazdaságának teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a tagok által a támogatási kérelem
benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások "adóalapba beszámító bevételek" sorain
szereplő értékek együttes összege.
10.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi
gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét,
valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely
a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás "adóalapba
beszámító bevételek" során szereplő érték.
11.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői
minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható
támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető
figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.

3. melléklet a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelethez

A 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 3. melléklet 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átadó gazdálkodóra vonatkozóan)

"1.1.2. értékesítési betétlapok vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás,"

Tartalomjegyzék