60/2012. (VI. 28.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. hardver: a számítógépes egység tárgyi megvalósulással rendelkező részei;

2. internet csatlakozás: a világhálóhoz való kapcsolódáshoz szükséges fizikai összeköttetés és az ahhoz nyújtott szolgáltatás;

3. konfiguráció: egy adott hordozható számítógép (notebook) vagy egy asztali számítógép (PC) gazdasági tevékenység céljából történő használatához szükséges hardver eszközök összessége, beleértve az üzemeltetési időszak alatt szükséges és a hardvereszköz működését biztosító, a hardvereszközzel együtt telepített szoftvereket is;

4. ügyfél regisztráció: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-a szerinti regisztráció;

5. üzemeltetési időszak: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, a konfiguráció átvételének időpontját követő 5 év időtartam.

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozóan nem kell alkalmazni a Vhr. 19. § (8) bekezdését, 20. § (2) és (4) bekezdését, 23. § (1) bekezdés b) pontját, 27. § (1) bekezdés g) pontját, 29. § (1), (3), (8), valamint (11)-(12) bekezdését.

2. A támogatás jellege

2. § E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a 3. § (8) bekezdése szerinti, internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő ügyfél, akinek 2012. január 1-jétől a támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző hónap utolsó napjáig az átlagos terület, illetve állatlétszám adatok alapján a Standard Fedezeti Hozzájárulásról értékeket meghatározó hatályos IH közlemény alapján számított mezőgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai Méretegységet (a továbbiakban: EUME), de nem éri el a 4 EUME-t (a továbbiakban: ügyfél). A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően az üzemeltetési időszak végéig az ügyfél mezőgazdasági üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t.

(2) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatott fejlesztés megvalósításával az ügyfél internet csatlakozásra képes és jogszerűen feltelepített operációs rendszerrel ellátott konfigurációval rendelkezzen.

(3) A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha

a) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

aa) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben konfiguráció vagy szoftver beszerzésére az európai unió társfinanszírozásával támogatást nem vett igénybe;

ab) legalább egy ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik, amely nem természetes személy ügyfél esetén a cég képviselőjének a nevére szól;

b) a konfiguráció átvételét követő 90 napon belül saját maga, vagy általa kijelölt alkalmazottja, családi gazdaság esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja részt vesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen, kivéve, ha a konfiguráció átvételét követő 90 napon belül nem volt képzés, vagy ha bármely felsőoktatási szakon megszerzett végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy az Európai Számítógép-használói Jogosítvány bármely két moduljának megszerzését tanúsító okirattal, vagy a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítések közül legalább egynek a megszerzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik;

c)[1] a támogatási határozatban jóváhagyott konfigurációt az ügyfél vagy meghatalmazottja az (5)-(7) és (11) bekezdésben meghatározott módon, legkésőbb 2013. május 10-ig a Herman Ottó Intézet által megjelölt időpontban és helyszínen átveszi;

d)[2] a konfiguráció átvételét követő 30 napon belül belép a Herman Ottó Intézet honlapjáról elérhető GAZDANet honlapra, amelynek információtartalmát a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei szolgáltatják, fejlesztését és fenntartását a Herman Ottó Intézet koordinálja, és az üzemeltetési időszak végéig a belépést havonta legalább egyszer megismétli, úgy, hogy a belépést követően saját döntése szerint használhatja a honlapot;

e) a hardvert legalább az üzemeltetési időszakban üzemben tartja;

f) amennyiben képzés hiányában a b) pont szerinti képzési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, azt pótlólagosan teljesíti a konfiguráció átvételét követő 1 éven belül;

g)[3] hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási eljárás lebonyolításához szükséges adatait a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Herman Ottó Intézet részére átadja, és azokat a Herman Ottó Intézet kezelje.

(4) A támogatás igénybevételének feltételeként az ügyfél köteles

a)[4] hozzájárulni ahhoz, hogy az ügyfél-nyilvántartási rendszer számára megadott elektronikus levélcímére a Herman Ottó Intézet havonta tájékoztató elektronikus hírlevelet küldjön, amely a GAZDANet oldallal, az elektronikus ügyintézéssel, az agrár- és vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos, valamint egyéb aktuális mezőgazdasági információkat tartalmaz, illetve fogadja a havonta kötelező egyszeri bejelentkezéskor küldött frissítéseket;

b) a konfiguráció átvételét követő három hónapon belül az MVH Hírlevél szolgáltatására regisztrálni, valamint az ügyfélnyilvántartási-rendszerbe a kapcsolattartás érdekében elektronikus levélcímet bejelenteni.

(5)[5] Ha az ügyfél meghatalmazottja veszi át a konfigurációt, vesz részt az átadási tájékoztatón és nyújtja be a kifizetési kérelmet, akkor az erről szóló meghatalmazást a Herman Ottó Intézet által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton be kell jelentenie a Herman Ottó Intézet részére, a konfiguráció átadásának napját legalább 10 nappal megelőzően. A meghatalmazás kinyomtatott, az ügyfél és a meghatalmazott által aláírt példányát a meghatalmazott a konfiguráció átvételekor átadja a Herman Ottó Intézet megbízottja részére.

(6)[6] Az ügyfél legkésőbb 2013. február 10-ig a Herman Ottó Intézet elektronikus felületén megrendeli a támogatási határozattal jóváhagyott konfigurációt. Az elektronikus felületről kinyomtatott megrendelőt aláírásával ellátja, és a konfiguráció átvételekor átadja a Herman Ottó Intézet képviselője részére.

(7)[7] Az elektronikus megrendelést követő 20 napon belül a Herman Ottó Intézet a megrendelést proforma számla megküldésével, tértivevényes levélben visszaigazolja az ügyfél részére, és egyben tájékoztatja a konfiguráció átvételének helyszínéről és időpontjáról.

(8)[8] Az ügyfél támogatási kérelmében megjelölt konfigurációt a Herman Ottó Intézet szerzi be, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon mint közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeten keresztül. A beszerzésre kerülő konfigurációk legalább az 1. mellékletben meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkeznek. Kizárólag a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a konfigurációk pontos adatait, és beszerzési árát tartalmazó IH közleményben közzétett konfigurációk igénybevételére van lehetőség. A konfiguráció átvételével kapcsolatos további információkat a Herman Ottó Intézet tájékoztatóban teszi közzé a honlapján.

(9) A Herman Ottó Intézet koordinálja[9]

a) az ügyfél által megrendelt konfiguráció kiszállítását az ügyfél részére való átadásának helyszínére, amely az ügyfél lakhelye vagy telephelye szerinti megyeszékhely, vagy az ügyfél lakhelyéhez vagy telephelyéhez ennél közelebb található település;

b) a konfiguráció átadásakor az ügyfél tájékoztatását a konfiguráció műszaki jellemzőire, biztonságos kezelésének, szállításának és tárolásának a követelményeire, a feltelepített operációs rendszerre, valamint az ügyfélnek a jogcím keretében vállalt kötelezettségeire vonatkozóan;

c) a konfiguráció átadásával és a kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokelvégzését.

(10) A (9) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feladatok végrehajtásában közreműködhet a Magyar Agrárkamara, az NT Nonprofit Közhasznú Kft., a Regionális Szaktanácsadási Központok és a Területi Szaktanácsadási Központok.

(11)[10] Az ügyfél a Herman Ottó Intézet által részére megküldött proforma számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a konfiguráció ellenértékét a proforma számlán megjelölt számlaszámra befizetni.

(12)[11] A Herman Ottó Intézet folyamatosan ellenőrzi az ügyfél (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségeinek teljesítését. Az ügyfél kötelezettségének elmulasztásáról írásban tájékoztatja az MVH-t.

(13) Az ügyfél (3) bekezdés ab) pontja és (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének teljesítését az MVH ellenőrzi.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló GAZDANet Program támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, ami 11 156 659 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,5 milliárd forint.

(2) Egy ügyfél részére legfeljebb 300 eurónak megfelelő forintösszegű, de legfeljebb 90 ezer Ft támogatás nyújtható.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, a Vhr. 3. §-ának 30. pontja szerinti fiatal mezőgazdasági termelő esetében 50%-a.

(4) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül a 3. § (5)-(11) bekezdése szerint beszerzett konfiguráció beszerzési ára.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1)[12] A támogatási kérelmet 2012. szeptember 1-je és október 8-a 16 óra 30 perc között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz.

(2) Az elektronikus formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) ügyfél azonosítási adatok;

b) a beszerezni kívánt konfigurációra vonatkozó adatok;

c) az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben konfiguráció vagy szoftver beszerzésére az Európai Unió társfinanszírozásával támogatást nem vett igénybe;

d) egyszerűsített pénzügyi terv adatai (az üzemeltetési időszakra vonatkozóan az éves árbevétel és az éves kiadások adatai);

e) az ügyfél üzemméretének számításához szükséges adatok hasznosítási irányonként;

f) az ügyfél nyilatkozata a kötelező képzés alól a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti mentességéről, amennyiben valamelyik mentességi feltételnek megfelel;

g)[13] az ügyfél hozzájárulása ahhoz, hogy a támogatási eljárás lebonyolításához szükséges adatait az MVH a Herman Ottó Intézet részére átadja, és azokat a Herman Ottó Intézet kezelje.

(3) Ha az ügyfél őstermelő, akkor az elektronikus támogatási kérelméhez szkennelt formában csatolni kell az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolványának a másolatát.

(4) Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, amelyben egy konfigurációra nyújthat be igényt.

(5) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdés f) pontja szerint nyilatkozott, úgy csatolnia kell a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti mentességet igazoló okirat szkennelt másolatát.

(6)[14] Az MVH a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak után, a feldolgozást követően elektronikus formában átadja a beérkezett támogatási kérelmek adatait a Herman Ottó Intézet részére.

(7) A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.

6. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket a Tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatási kérelmek beérkezési sorrendje alapján bírálja el.

(2)[15] Az MVH a támogatási határozatokat legkésőbb 2012. december 15-én megküldi az ügyfél részére. A támogatási határozatok adatait elektronikus formában átadja a Herman Ottó Intézet részére.

(3) Az MVH a mezőgazdasági üzemméretre vonatkozóan benyújtott adatok keresztellenőrzését a rendelkezésre álló hatósági nyilvántartások alapján végzi.

7. Kifizetési kérelem

7. § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a támogatási kérelmét jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal, a támogatott fejlesztést a 3. § (2) bekezdés szerint megvalósította, és a 3. § (3) bekezdés c) pontja, (5), (6) és (11) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljesítette.

(2)[16] Az ügyfél a kifizetési kérelmet a Herman Ottó Intézet által biztosított elektronikus felületen - az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - rögzíti és kinyomtatja, a konfiguráció átvételekor, a Herman Ottó Intézet képviselőjének segítségével. A kinyomtatott és az ügyfél által aláírt kifizetési kérelmeket a Herman Ottó Intézet begyűjti az átadáson résztvevő ügyfelektől, és 2013. február 1. és május 31. között összesítve benyújtja az MVH-hoz. A kifizetési kérelem benyújtási időpontjának a Herman Ottó Intézet által összesített kifizetési kérelem MVH részére történő benyújtásának időpontja tekintendő. A Herman Ottó Intézet a kifizetési kérelmek adatait elektronikusan megküldi az MVH részére az elektronikus felületen történt rögzítést követő 5 napon belül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott formanyomtatványt az MVH a következő adattartalommal rendszeresíti:

a) ügyfél-azonosítási adatok;

b) a konfiguráció átvételének helye és időpontja;

c) az átvett konfiguráció megnevezése;

d)[17] az átvett konfiguráció ellenértékeként a Herman Ottó Intézet részére kifizetett összeg.

(4) A teljes támogatási összegre vonatkozóan egy kifizetési kérelem nyújtható be. Egy újabb kérelem benyújtására csak abban az esetben van lehetőség, ha korábban benyújtott kérelmét az ügyfél visszavonta.

(5)[18] A 3. § (3) bekezdés b)-d) és f), valamint a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatokat ellenőrzés céljából a Herman Ottó Intézet havonta összesítve, elektronikus úton megküldi az MVH részére tárgyhót követő hónap 5-éig.

8. Jogkövetkezmények

8. § (1) Ha az ügyfél a 3. § (2), (6) és (11) bekezdésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy az ellenőrzés során kiderül, hogy a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatokban valótlant állított, akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(2) Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés b-f) pontjában, valamint a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségeit - neki felróható ok miatt - nem teljesíti, akkor a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 50%-át köteles visszafizetni.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. §[19] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] által megállapított 3. § (6) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

12. §[20] E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 3. § (3) bekezdés c) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

A konfiguráció műszaki jellemzői

1. Hordozható számítógép (notebook) esetében:

1.1. az 5 éves fenntarthatóságot garantáló, tartós kialakítású, fém burkolat,

1.2. X86 kompatibilis architektúra, legalább két magos processzor (Core i3 vagy azzal egyenértékű),

1.3. cseppálló billentyűzet,

1.4. 1000/100/10 Ethernet csatlakozás,

1.5. legalább 3 db USB port,

1.6. legalább 4GB RAM,

1.7. legalább 500 GB HDD,

1.8. legalább 13,3" HD felbontású kijelző (1366x768 WXGA),

1.9. DVD RW meghajtó,

1.10. Energy Star 5.0 minősítés,

1.11. környezetvédelmi elvárásként, a számítógép életciklusa végén 90%-ot vagy azt meghaladó mértékben újrahasznosítható, vagy újrafelhasználható alkatrészekből áll,

1.12. nyílt forráskódú operációs rendszer,

1.13. 5 éves szerviz garancia (országos szervízhálózattal).

2. Asztali munkaállomás (PC) esetében:

2.1. X86 kompatibilis architektúra, legalább két magos processzor (Core i3 vagy azzal egyenértékű),

2.2. 1000/100/10 Ethernet csatlakozás,

2.3. legalább 6db USB port,

2.4. VGA, DVI csatlakozó,

2.5. legalább 4GB RAM,

2.6. legalább 500 GB HDD,

2.7. DVD RW meghajtó,

2.8. Energy Star 5.0 minősítés,

2.9. környezetvédelmi elvárásként, a számítógép életciklusa végén 90%-ot vagy azt meghaladó mértékben újrahasznosítható, vagy újrafelhasználható alkatrészekből áll,

2.10. legalább 19" LCD monitor:

2.10.1. legalább 1440x900 felbontás,

2.10.2. legfeljebb 5ms válaszidő,

2.10.3. VGA, DVI csatlakozó,

2.11. nyílt forráskódú operációs rendszer,

2.12. 5 éves szerviz garancia (országos szervízhálózattal).

2. melléklet a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések közül informatikai végzettséget vagy megfelelő informatikai kompetenciát nyújtó szakképesítések köre

ABC
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
21997. január 5-ig1997. január 6-tól
3-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő
informatikus
4-52 4641 01Egészségügyi operátor
5-55 5483 01Energetikai mérnökasszisztens
6-52 5401 04Földmérő és térinformatikai technikus
720 5 3112 16 90 04-Földmérő technikus
847 4 4220 13 90 0152 3426 01Földügyi számítógépes adatkezelő
920 5 3112 16 90 0553 5401 02Földügyi térinformatikai szaktechnikus
104343139 13 100154 4641 01Gazdasági informatikus I.
114343139 13 100152 4641 02Gazdasági informatikus II.
12-52 5442 04Gépipari számítástechnikai technikus
13-54 4641 02Információrendszer-szervező
14-52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
1509 4 7449 02 32 0551 5223 03Informatikai műszerész
16-55 4641 01Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
174353139 13 100354 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
18-52 3434 02Infostruktúra-menedzser
194753129 1690 1052 5423 03Ipari informatikai technikus
203053122 1690 1552 5832 02Közlekedésépítő, informatikai technikus
21-54 3404 01Menedzserasszisztens
22-54 8409 01Multimédia-fejlesztő
23-55 5423 02Műszaki informatikai mérnökasszisztens
24-55 5423 02Műszaki informatikai mérnökasszisztens
2547 4 3139 13 10 02-Műszaki informatikus (szint megjelölésével)
2647 5 3129 16 30 1452 5423 07Műszaki számítástechnikai technikus
27-34 4641 01PLC-programozó
2809 4 7449 02 32 1551 5223 10Számítástechnikai műszerész
2947 5 3132 13 20 0254 4641 04Számítástechnikai programozó
3047 4 3139 13 20 0352 4641 03Számítástechnikai szoftver-üzemeltető
3147 1 3139 13 90 0333 4641 05Számítógép-kezelő (-használó)
3247 5 3139 13 20 0454 4641 05Számítógéprendszer-programozó
33-52 4641 04Térinformatikai menedzserasszisztens
3443 4 3139 13 10 03-Térinformatikus (szint megjelölésével)
3520 5 3129 16 90 26-Térképésztechnikus
36-54 3404 02Ügyintéző titkár

3. melléklet a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesítések közül informatikai végzettséget vagy megfelelő informatikai kompetenciát nyújtó szakképesítések köre

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakmacsoport, szakképesítés megnevezése
2Egészségügy
354 723 01 1000 00 00Ápoló
433 723 01 1000 00 00Ápolási asszisztens
554 723 02 1000 00 00Csecsemő- és gyermekápoló
652 720 01Egészségügyi asszisztens
754 146 01 0000 00 00Egészségügyi gyakorlatvezető
831 853 02Egészségügyi kártevőirtó fertőtlenítő
954 345 01 0000 00 00Egészségügyi menedzser
1054 724 01 1000 00 00Fogtechnikus
1154 789 01 0000 00 00Gyógyászati-segédeszköz-forgalmazó
1254 725 02Kórszövettani, szövettani szakasszisztens
1352 726 01Masszőr
1452 723 01 0000 00 00Mentőápoló
1552 725 02Műtéti asszisztens
1651 542 01Ortopédiai eszközkészítő
1754 725 03 1000 00 00Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
1852 725 04 1000 00 00Radiográfus
1954 726 01 1000 00 00Rehabilitációs tevékenység terapeuta
20Szociális szolgáltatások
2155 761 01 0000 00 00Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
2254 762 01 0010 54 03Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
23Oktatás
2455 146 01 0000 00 00Gyakorlati oktató
2552 813 01Sportedző (sportág megjelölésével)
2652 813 02 0000 00 00Sportszervező, -menedzser
27Művészet, közművelődés, kommunikáció
2854 211 03 0000 00 00Bútorműves
2954 211 04 0000 00 00Dekoratőr
3054211 15001054 02Díszítő szobrász
3154 211 09Grafikus
3254 213 02 0000 00 00Hangtechnikus
3352 213 01 0000 00 00Kiadványszerkesztő
3455 213 01Kommunikátor
3554 211 11 0000 00 00Könyvműves
3654211 15001054 03Kőszobrász
3755 213 02 0000 00 00Moderátor
3855 213 02Mozgóképgyártó szakasszisztens
3954 213 03 0000 00 00Mozgóképi animációkészítő
4054 322 01 0000 00 00Segédkönyvtáros
4154 521 04 0000 00 00Színháztechnikus, szcenikus
4254 321 01Újságíró, konferanszié
4354 211 18Zománcműves
44Gépészet
4554 544 02Energiatermelő és -hasznosító technikus
4654 525 01 0000 00 00Építő- és anyagmozgató-gépész technikus
4731 521 03 0000 00 00Építő- és szállítógép-szerelő
4831 521 22 0000 00 00Öntészeti mintakészítő
4954 521 05Üzemeltető gépésztechnikus
50Elektrotechnika-elektronika
5152 523 01 1000 00 00Automatikai műszerész
5231 544 02 0000 00 00Elektrolakatos és villamossági szerelő
5333 521 01 1000 00 00Elektromechanikai műszerész
5431 522 01 0000 00 00Elektromos gép- és készülékszerelő
5533 522 01 0000 00 00Elektronikai műszerész
5654 523 01 0000 00 00Elektronikai technikus
5754 522 01 0000 00 00Erősáramú elektrotechnikus
5831 521 14 0000 00 00Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
5931 521 18 0000 00 00Kötő- és varrógép műszerész
6051 521 01 0000 00 00Másoló- és irodagép műszerész
6152 523 03 0000 00 00Mechatronikai műszerész
6233 521 07 0000 00 00Órás
6354 523 02 0000 00 00Orvosi elektronikai technikus
6433 523 02 0000 00 00Távközlési és informatikai hálózatszerelő
6533 523 03 1000 00 00Távközlési műszerész
6654 523 03Távközlési technikus
6731 522 04 0000 00 00Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
6833 522 04 1000 00 00Villanyszerelő
69Informatika
7054 482 01Adatbázis adminisztrátor
7155 481 01 0000 00 00Általános rendszergazda
7254 481 01 1000 00 00CAD-CAM informatikus
7354 481 02Informatikai alkalmazásfejlesztő
7454 481 03Informatikai rendszergazda
7555 481 02 0000 00 00Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
7654 481 04Informatikus
7754 482 02IT kommunikációs szolgáltató
7854 213 04Multimédia-alkalmazás fejlesztő
7933 523 01 1000 00 00Számítógép-szerelő, -karbantartó
8055 481 03 0000 00 00Telekommunikációs asszisztens
8155 481 04 0000 00 00Webprogramozó
82Vegyipar
8355 524 01 0000 00 00Farmakológus szakasszisztens
8454 524 01Laboratóriumi technikus
8555 524 02Vegyipari technológus
86Építészet
8754 543 01 0000 00 00Építőanyag-ipari technikus
8831 582 11 0000 00 00Ingatlanfenntartó, karbantartó
8931 840 01 0000 00 00Úszómunkagép-kezelő
9054 582 05 0000 00 00Vízépítő technikus
91Könnyűipar
9233 542 01 1000 00 00Bőrdíszműves
9333 542 02 1000 00 00Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
9431 542 01 0000 00 00Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
9554 542 01Könnyűipari technikus
9633 542 05Szabó
9731 542 02 1000 00 00Szíjgyártó és nyerges
9833 542 07 0000 00 00Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló
9933 542 09 0000 00 00Tímár, bőrkikészítő
100Faipar
10133 543 01 1000 00 00Bútorasztalos
10231 582 08 1000 00 00Épületasztalos
10354 543 02Fa- és bútoripari technikus
104Nyomdaipar
10554 213 05 0000 00 00Nyomdaipari technikus
10631 213 01 0000 00 00Szita-, tampon- és filmnyomó
107Közlekedés
10854 841 01 0000 00 00Hajózási technikus
10952 523 02 1000 00 00Közlekedésautomatikai műszerész
11054 582 02Közlekedésépítő technikus
11152 841 01Közlekedésüzemvitel-ellátó
112Környezetvédelem-vízgazdálkodás
11331 853 01 0000 00 00Csatornamű-kezelő
11431 853 03 0000 00 00Fürdőüzemi gépész
11554 850 01Környezetvédelmi technikus
11654 851 01 0000 00 00Települési környezetvédelmi technikus
11754 850 02 0000 00 00Természet- és környezetvédelmi technikus
11854 850 03Víz- és szennyvíztechnológus
11931 853 06 1000 00 00Vízműkezelő
12054 853 01 0000 00 00Vízügyi technikus
121Közgazdaság
12252 343 02 0010 52 01Független biztosításközvetítő
12352 343 02 0010 52 02Függő biztosításközvetítő
12454 345 04 0100 52 01Nonprofit ügyintéző
12552 344 01 0000 00 00Pénzügyi számviteli ügyintéző
12654 343 05 0000 00 00Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
127Ügyvitel
12852 347 01 0000 00 00Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs
12933 346 01 1000 00 00Irodai asszisztens
13054 346 01Ügyviteli titkár
131Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
13255 345 02 0000 00 00Kereskedelmi menedzserasszisztens
13333 341 02Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő
134Vendéglátás-idegenforgalom
13552 812 01 0000 00 00Hostess
13655 812 01Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser
13754 812 01 1000 00 00Idegenvezető
13854 812 02Protokoll és utazásügyintéző
13954 812 03 0000 00 00Szállodai portás, recepciós
14052 811 02 0000 00 00Vendéglős
141Egyéb szolgáltatások
14252 861 01 0001 52 01Büntetés-végrehajtási főfelügyelő
14361 313 01 0000 00 00Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens
14452 863 01 1000 00 00Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltető)
14552 863 01 1000 00 00Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat elektronikai műszerész)
14652 863 01 1000 00 00Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető)
14752 863 01 1000 00 00Honvéd tiszthelyettes I. (katonai informatikai-rendszer üzemeltető
ágazat, katonai informatikai-rendszer üzemeltető)
14852 863 01 1000 00 00Honvéd tiszthelyettes I. (rádióelektronikai felderítő ágazat,
rádióelektronikai felderítő)
14954 863 01 0000 00 00Honvéd zászlós (biztonsági ágazat, katonai felderítő)
15054 863 01 0000 00 00Honvéd zászlós (biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítő)
15152 345 03 0000 00 00Munkaelemző
152Mezőgazdaság
15352 621 01 1000 00 00Agrárkörnyezetgazda
15454 621 01 0000 00 00Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
15554 621 02Agrártechnikus
15655 621 02Agrártechnológus
15731 621 03Állattenyésztő
15854 621 03Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
15933 622 01 1000 00 00Dísznövénykertész
16054 581 01Földmérő, térképész és térinformatikai technikus
16133 621 02 1000 00 00Gazda
16251 621 01 0000 00 00Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
16331 641 01Inszeminátor
16431 622 01Kertész
16552 621 02 1000 00 00Laborállat-tenyésztő és -gondozó
16654 621 04Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus
16754 622 01 0000 00 00Parképítő és -fenntartó technikus
168Élelmiszeripar
16954 541 01Élelmiszeripari technikus
17051 541 01Vágóállat-minősítő
171Több szakmacsoportba tartozó, szakképesítés-elágazásokkal
rendelkező szakképesítések
17255 621 01Agrármenedzser-asszisztens
17355 810 01Mérnökasszisztens

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[2] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[3] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[4] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[5] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[6] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[7] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[8] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[9] A felvezető szöveget módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[10] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[11] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[12] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.10.01.

[13] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[14] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[15] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[16] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[17] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[18] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[19] Beiktatta a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 17. §-a. Hatályos 2013.02.05.

[20] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

Tartalomjegyzék