4/2013. (II. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) ÚMVP Képző Szervezet: az 1. számú mellékletben felsorolt, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;"

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"i) Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet: a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott szervezet, amely a 6. számú mellékletben felsorolt, az ÚMVP által e rendelet alapján támogatott kötelező képzéseket szolgáltatja."

2. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez, valamint a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések szolgáltatásához. A támogatott képzések szervezése a VM által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:

a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.

(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül

a) az 1. célterületre vonatkozóan a NAKVI által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti - előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott - óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott - legalább 5 gépelt oldal terjedelmű - oktatási segédlet költségét;

b) a 2. célterületre vonatkozóan a képzés díja, amely a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés szerinti meghatározott összeg.

(3) Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazási költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához."

3. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet "A támogatás igénybevételének feltételei" alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A támogatás igénybevételének feltételei az 1. célterület esetében"

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. célterület vonatkozásában támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő és az erdőgazdálkodó (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki

a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére - annak számlája alapján - kifizette és

b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján

ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett és

bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett."

4. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 4. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A támogatás igénybevételének feltételei a 2. célterület esetében

4/A. § (1) A 2. célterület vonatkozásában támogatás igénybevételére jogosult a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet, aki a 6. számú mellékletben meghatározott valamely képzést a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján képzésre kötelezett, vagy képzésre kötelezett egyéni vállalkozó esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint képzésre kötelezett nem természetes személy esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, önkormányzat esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, mint meghatalmazottja részére megtartotta.

(2) A képzésre kötelezettek jegyzékét - a képzésre kötelezett nevével, regisztrációs számával, értesítési címével és telefonszámával - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) háromhavonta megküldi az IH részére, aki tájékoztatja a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet arra vonatkozóan, hogy a kötelező képzéseket mely képzésre kötelezetteknek a részére kell megszerveznie. A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést küld a képzésre kötelezett részére.

(3) A 2. célterület keretében megvalósított kötelező képzések esetében a képzésre kötelezett díjmentesen vesz részt a képzésen, kivéve azokat az erdőgazdálkodó képzésre kötelezetteket, akiknek a 7/A. § (3) bekezdés e) pont szerinti nyilatkozatában meghatározott összeg meghaladja a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Utóbbi esetben a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet jogosult felszámítani a képzésre kötelezett részére az adott képzésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben meghatározott képzési díjat.

(4) Egy felnőttképzési szerződés egy képzésre vonatkozhat.

(5) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a szolgáltatott képzés után támogatásra csak akkor jogosult, és a képzésre kötelezett a képzési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a képzésre kötelezett a képzések 6. számú mellékletben meghatározott elméleti és gyakorlati óráinak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett."

5. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az 1. célterületre vonatkozóan egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege legfeljebb 570 000 forint.

(2) Az 1. célterületre vonatkozóan nem támogatható az az egyesített támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a jóváhagyható támogatás nem éri el a 10 000 forintot.

(3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, az 1. célterületre vonatkozóan az egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.

(4) Az 1. célterület esetében csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.

(5) Az 1. és 2. célterület esetében a támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.

(6) A 2. célterületre vonatkozóan az egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadás nem haladhatja meg a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet kiválasztására irányuló a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben meghatározott összeget."

6. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet "A képzést szolgáltató szervezetek" alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A képzést szolgáltató szervezetek az 1. célterület esetében"

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az 1. célterületre vonatkozóan egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait a NAKVI jelenti az MVH felé a képzés kezdési időpontját követő első egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőző hetedik munkanapig."

7. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 6. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A képzést szolgáltató szervezet a 2. célterület esetében

6/A. § (1) A 2. célterület esetében a képzést szolgáltató szervezet a 2. § i) pontja szerinti Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet, amely a 6. számú mellékletben felsorolt képzéseket az IH által jóváhagyott képzési programnak megfelelően, a 6. § (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően valósítja meg.

(2) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet kiválasztásáról az IH közleményben ad tájékoztatást a kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés hatályba lépésének napját követő tíz napon belül."

8. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet "A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása" alcím címe helyébe a következő cím lép:

"Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az 1. célterület esetében"

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

"b) elektronikusan, szkennelt formában csatolni kell az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;"

(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

"e) amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, elektronikusan, szkennelt formában csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen részt vevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll."

(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé teszi az MVH honlapján."

9. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 7. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében

7/A. § (1) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés hatálybalépésének napját követő tizenöt napon belül a képzések megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmet nyújt be az MVH-hoz postai úton, amelyhez csatolni kell a képzések szolgáltatására kötött aláírt és hatályos szerződés másolatát. Az MVH tíz napon belül hozza meg döntését.

(2) A jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzésre kötelezettek részére teljesített képzésekre vonatkozóan - a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal - kifizetési kérelmet nyújt be elektronikus űrlapon az MVH-hoz.

(3) A kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetnek be kell nyújtani az MVH-hoz elektronikusan, szkennelt formában:

a) a képzési díjat igazoló bizonylatot, melyet a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet képviseletére jogosult személynek alá kell írnia;

b) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;

c) amennyiben a képzésen a képzésre kötelezett meghatalmazottja vesz részt, az erről szóló meghatalmazást, valamint a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást, mely igazolja, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen részt vevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll;

d) a képzések 3. számú melléklet szerinti jelenléti íveit;

e) az erdőgazdálkodó képzésre kötelezett nyilatkozatát a képzés első napját megelőző kettő pénzügyi évben és a képzés teljesítésének pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.

(4) A képzések elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon fel kell tüntetni a lefolytatott képzésnek (képzéseknek) a 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést.

(5) Egy adott képzés díja legkésőbb a képzés befejezése utáni hatodik kérelem benyújtási időszakban benyújtott kifizetési kérelemben számolható el. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a hat időszakot.

(6) Az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.

(7) A kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka 2013. évtől kezdődően minden hónap 20. napjától a hónap utolsó napjáig tart. Kifizetési kérelem legkésőbb 2014. december 31-én nyújtható be. Kifizetési kérelem csak a benyújtási időszak első napját megelőző napig lezárult képzésre nyújtható be.

(8) Nem számolható el támogatás azoknak az erdőgazdálkodóknak a képzésére vonatkozóan, akik részére a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés díját a 4/A. § (3) bekezdése alapján jogosult felszámítani."

10. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Ha a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzésre kötelezettek több mint 10%-ának képzését neki felróható okból nem teljesíti a képzési kötelezettség fennállásának időtartamán belül, a részére e rendelet alapján kifizetett támogatás 15%-át köteles visszafizetni, továbbá köteles az elmaradt képzést az érintettek részére 2013. december 15-ig megtartani, és ezt az MVH felé igazolni. E rendelkezés szempontjából képzésre kötelezettnek az tekintendő, akinek az azonosító adatait az MVH a 4/A. § (2) bekezdése szerint megküldte az IH részére."

11. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/C. §-sal egészül ki:

"10/C. § Amennyiben a képzésre kötelezett a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy a képzésre kötelezett a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a NAKVI köteles biztosítani részére a kötelező képzésen való részvétel lehetőségét legkésőbb 2014. december 15-ig."

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. április 30. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az MVH a képzésre kötelezettek jegyzékét első alkalommal 2013. május 15-ig megküldi az IH részére."

12. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 4. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

(5) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az 5. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

13. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "Támogatás igénybevételére jogosult" szövegrész helyébe a "Az 1. célterület vonatkozásában támogatás igénybevételére jogosult" szöveg lép.

14. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. § b) és c) pontjában, 3. § (1) bekezdés bevezető szövegében és a) pontjában, 4. § (5) bekezdésében, valamint 7. § (3) bekezdés a) pontjában az "1. számú mellékletben" szövegrész helyébe az "1. és 6. számú mellékletben" szöveg lép.

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet] 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ügyfél legkésőbb 2013. február 10-ig a NAKVI elektronikus felületén megrendeli a támogatási határozattal jóváhagyott konfigurációt. Az elektronikus felületről kinyomtatott megrendelőt aláírásával ellátja, és a konfiguráció átvételekor átadja a NAKVI képviselője részére."

16. § A 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az ügyfél a NAKVI által részére megküldött proforma számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a konfiguráció ellenértékét a proforma számlán megjelölt számlaszámra befizetni."

17. § A 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] által megállapított 3. § (6) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell."

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet] 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ügyfél számára a támogatási összeg fennmaradó 10%-a kifizethető, ha az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában benyújtott és a 8. § (2) bekezdése szerinti összegre vonatkozó kifizetési kérelem alapján legfeljebb 10%-kal maradt el az üzleti tervben a 4. évre vállalt EUME mérettől, de nem csökkent a 3. § (2) bekezdés szerinti, a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória alá."

19. § A 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet által megállapított 9. § (9) bekezdését a 2013. január 1-jétől benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni."

20. § (1) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet] 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az MVH a forráshiány miatt elutasított és ismételten benyújtott kérelmekről a forráshiány miatt elutasított kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hoz döntést a befejezett ápolások és tisztítások esetében."

(2) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] megállapított 2. § (4a) bekezdését a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

21. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelettel [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] megállapított 9. § (5) bekezdését a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 7. § (2) bekezdését a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban nem kell alkalmazni."

22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésében a "2013. január 31." szövegrész helyébe a "2013. február 15." szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése.

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-10. §, a 11. § (2) bekezdése, a 12. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 13. §, valamint a 2., 3. és 5. melléklet 2013. április 30-án lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

"1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

1. célterület: választható képzések

1.ABCD
2.A képzés
3.kódszámamegnevezéseidőtartama
(45 perces tanóra)
4.elméletgyakorlat
5.Szakképesítést nem adó képzések
6.an1Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
követelményei
22-
7.A képzés tartalma:
8.1. Kölcsönös megfeleltetés
9.- célja, alapelvei;
10.- jogszabályi háttere;
11.a követelmények csoportosítása,
általános ismertetésük;
12.a követelmények ellenőrzése,
jogkövetkezmények;
13.- természetvédelmi követelmények;
14.- környezetvédelmi követelmények;
15.- állatjelölés és nyilvántartás.
16.2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot előírásai
17.2.1. Európai Uniós jogszabályok
rendelkezései, illetve az azoknak való
megfelelés.
18.2.2. Előzmények
19.a korábbi években alkalmazott HMKÁ
előírások;
20.- a változtatás szükségessége.
21.2.3. Az új, 2008. évtől alkalmazandó
HMKÁ előírásokról általában
22.- a szabályozásról;
23.- kikre és hol vonatkozik.
24.2.4. Az uniós jogszabályban
meghatározott 4 témakör és a hazai
8 HMKÁ előírás ismertetése
25.talajerózió elleni védelemre vonatkozó
előírások;
26.- a talaj szervesanyag tartalmára
vonatkozó előírások;
27.- talajszerkezetére vonatkozó előírások;
28.- minimális művelés szintjének
megőrzése.
29.3. A parlagfű elleni védekezés módszerei
30.an2Az agráriumban előállítható vagy
keletkező biomassza hasznosítása és
elsődleges feldolgozása
22-
31.A képzés tartalma:
32.- az energetikai célú biomassza
előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz
igényelhető támogatások;
33.- lágy szárú energianövények
termesztése;
34.- fás szárú energianövények
termesztése, és annak jogi szabályozása;
35.- a biomassza begyűjtése, felhasználása,
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás),
különös tekintettel a mezőgazdasági és
kistérségi alkalmazásokra;
36.- az agrárszakigazgatás rendszere.
37.an3Aktuális növényvédelmi ismeretek157
38.A képzés tartalma:
39.Elméleti képzés
40.- új növényvédő szerek ismertetése;
41.- új védekezési módszerek egyes
károsítók ellen;
42.- a használatból kivont növényvédő
szerek és helyettesítési lehetőségeik;
43.- a növényvédelem ökonómiája;
44.- növényvédelmi előrejelzési
információk, és azok felhasználása;
45.- a növényvédelem környezetvédelmi
vonatkozásai;
46.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
47.Gyakorlati képzés
48.- fontosabb kórképek, kárképek,
gyomnövények felismerése;
49.- permetezőgépek beállítása;
50.- permetlékészítési, kijuttatási
számítások.
51.an4Kistermelői élelmiszer előállítás,
elsődleges feldolgozás és értékesítés
szabályai
22-
52.A képzés tartalma:
53.- kistermelői élelmiszer-előállítás,
elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi
szabályozása;
54.- élelmiszerhigiénia;
55.- a termékek csomagolása;
56.- a jogszabályban előírt nyilvántartások
vezetése;
57.- a termékek nyomonkövethetősége;
58.- az agrárszakigazgatás rendszere.
59.an5Talaj-tápanyaggazdálkodási terv
készítése
157
60.A képzés tartalma:
61.Elméleti képzés
62.- a növények tápanyagfelvétele;
63.- a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló
tényezői;
64.- a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai,
ökonómiai vonatkozásai;
65.- a tápanyaggazdálkodási terv
készítésének elve, lépései;
66.- a nitrát-direktíva lényege, betartásának
módja;
67.- az agrárszakigazgatás rendszere.
68.Gyakorlati képzés
69.- tápanyaggazdálkodási terv készítése.
70.an6Agrárvállalkozói ismeretek22-
71.A képzés tartalma:
72.1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai
tervezése
73.- a stratégia kialakításának folyamata;
74.- a cég tőkeköltségvetése;
75.- beruházási változatok értékelése,
beruházási döntés;
76.- a kisvállalkozás életére ható kockázati
tényezők, kockázatmenedzselés.
77.- humánerőforrás (szakmai
végzettségek)
78.2. A vállalkozás működtetése
79.- az üzlet finanszírozása;
80.- költséggazdálkodás, költségelemzés;
81.- a vállalati hozamok mérése, elemzése;
82.- egyszerűsített mérleg,
eredménykimutatás;
83.- a nyereség növelésének lehetőségei
a mezőgazdasági termelésben;
84.- főbb pénzügyi mutatók képzése.
85.3. Üzleti terv készítése
86.4. Adózási ismeretek
87.5. Társadalombiztosítás
88.6. Az agrárszakigazgatás rendszere
89.an7Ökológiai gazdálkodás22-
90.A képzés tartalma:
91.- az ökológiai gazdálkodás fogalma,
célja, alapelvei;
92.- az ökológiai növénytermesztés
jellemző technológiai elemei;
93.- az ökológiai állattenyésztés jellemző
technológiai elemei;
94.- az ökológiai kertészet jellemző
technológiai elemei;
95.- átállás az ökológiai gazdálkodásra;
96.- ökológiai gazdálkodáshoz igénybe
vehető támogatások;
97.- az ökológiai gazdálkodás jogszabályi
háttere;
98.- a biotermékek értékesítési lehetőségei;
99.- az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;
100.- az agrárszakigazgatás rendszere.
101.an8Termékértékesítés lehetőségei, termelői
csoportok alakítása, helyi termékek
értékesítése
22-
102.A képzés tartalma:
103.- termelői csoportok formái, alakításuk
lépései;
104.- piacrajutási lehetőségek;
105.- a helyi termékek marketingje,
értékesítési lehetőségei;
106.- az agrárszakigazgatás rendszere.
107.an9Alkalmazott számítástechnika, alapfokú
számítógép-kezelői ismeretek
gazdálkodók számára. Szaktanácsadási
szolgáltatások igénybevétele
830
108.A képzés tartalma:
109.Elméleti képzés:
110.- általános informatikai ismeretek
(hardver, szoftver, OP rendszerek);
111.- a Word és az Internet alapszintű
ismertetése;
112.- a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevétele.
113.Gyakorlati képzés:
114.- a Word használata;
115.- az Internet használata (gazdálkodók
számára hasznos honlapokról
információszerzés);
116.- elektronikus levelezés.
117.an10Jó Mezőgazdasági Gyakorlat157
118.A képzés tartalma
119.Elméleti képzés:
120.- a mezőgazdaság és környezet viszonya,
alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok,
EU és hazai szabályozási rendszer, az
EMVA tengelyei;
121.- a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)
helye a termesztési rendszerekben;
122.- a JMGy alkalmazása
a növénytermesztésben;
123.- termőterület kiválasztása, vetésforgó,
fajtakiválasztás;
124.- talajművelés, trágyázás, öntözés;
125.- növényvédelem, hulladékanyagok
kezelése;
126.- betakarítás és betakarítás utáni
kezelések;
127.- élelmiszer- és takarmánybiztonság,
a termékek nyomonkövetése;
128.- a JMGy alkalmazása az
állattenyésztésben, általános
követelmények, telephely, az állomány
nyomonkövetése, nyilvántartási
rendszerek;
129.- takarmányozás, takarmánygyártás és
tárolás, állatjólét, állatszállítás;
130.- a JMGy és a mezőgazdasági
minőségbiztosítási rendszerek
kapcsolata;
131.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
132.Gyakorlati képzés:
133.- helyzetelemzések, gyakorlati
kivitelezések.
134.an11Az integrált növény- és talajvédelmi
ismeretek
5030
135.A képzés tartalma:
136.az integrált növényvédelem helye,
szerepe az élelmiszerláncban
137.integrált növénytermesztési ismeretek
(szántóföldi, zöldség- gyümölcs);
138.a növényvédelem közegészségügyi
vonatkozásai, munkavédelem
követelményei, eszközei;
139.a növényvédő szerek alkalmazásának
kockázatai és veszélyei, ezek felismerése
és szabályozása;
140.a növényvédelem környezetvédelmi
vonatkozásai;
141.a növényvédelem jogi szabályozása;
142.tápanyag-utánpótlás az integrált
növény-termesztésben;
143.talajművelés az integrált
növény-termesztésben;
144.a növény - és talajvédelmi szakigazgatás
rendszere.
145.an12A fás szárú energiaültetvények telepítése
és kezelése
22-
146.A képzés tartalma:
147.- az agrárszakigazgatás rendszere;
148.- fás szárú energiaültetvények
telepítésére vonatkozó jogszabályok;
149.- a fás szárú energianövények
termesztéstechnológiája, betakarítása,
tárolása;
150.- a biomassza felhasználása, illetve
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
151.an13Élelmiszerbiztonsági ismeretek
gazdálkodók részére
22-
152.A képzés tartalma:
153.- az élelmiszerbiztonság fogalma,
jelentősége;
154.- biztosításának lehetőségei
a termőföldtől a fogyasztó asztaláig;
155.- élelmiszerek minősége, mikrobiológiai
minősége, meghatározó tényezői;
156.- alap- és adalékanyagok minősége,
a késztermék minőségére gyakorolt
hatása;
157.- élelmiszerek biztonságos előállítása,
csomagolása, tárolása, szállítása,
értékesítése;
158.- nyomon követés biztosítása az egész
termékpályán;
159.- romlást okozó tényezők,
élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai,
következményei, megelőzési
lehetőségek;
160.- élelmiszer-előállítás higiéniája,
személyi higiénia jelentősége,
biztosításának lehetőségei az
élelmiszer-előállításban, HACCP;
161.- génmódosított élelmiszerrel
kapcsolatos információk;
162.- a kistermelői élelmiszer előállítás és
forgalmazás jogi szabályozása;
163.- fogyasztóvédelem célja, feladata,
jelentősége, biztosításának lehetőségei;
164.- az agrárszakigazgatás rendszere.
165.an14Erdőgazdálkodás22-
166.A képzés tartalma:
167.- az erdőgazdálkodás keretrendszerét
jelentő jogszabályi környezet ismertetése;
168.- az erdő, mint ökoszisztéma;
169.- alapfokú dendrológiai ismeretek;
170.- az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
171.- erdőgazdálkodói szervezeti formák;
172.- erdőgazdálkodó hatósági
nyilvántartásba vétele;
173.- erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;
174.- erdőtervezés;
175.- erdőnevelési, fakitermelési módok
ismertetése;
176.- erdőfelújítás;
177.- az erdőgazdálkodási tevékenység
hatósági engedélyezése;
178.- erdőtelepítés;
179.- természetközeli erdőgazdálkodási
módszerek ismertetése;
180.- az agrárszakigazgatás rendszere.
181.an15Vízgazdálkodás, belvízvédelem,
melioráció (gazdákat érintő területe), Víz
Keretirányelv fő követelményei
22-
182.A képzés tartalma:
183.1. Melioráció, mezőgazdasági
vízgazdálkodás természeti tényezői
184.- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
185.- időjárási szélsőségek;
186.- a klímaváltozás történelmi
vonatkozásai.
187.2. A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
188.3. Aszály
189.- történelmi aszályos időszakok;
190.- aszálykárok;
191.- az aszály enyhítésének lehetőségei.
192.4. Melioráció és az öntözés kapcsolata
193.- melioráció;
194.- a melioráció összetevői;
195.- hatósági engedélyek;
196.a meliorációs tervek talajvédelmi
szempontból történő megítélése;
197.- a melioráció kivitelezése.
198.5. Vízgazdálkodás
199.- víz Keretirányelv hazai végrehajtása;
200.- vízkárelhárítás, belvízvédelem;
201.= belvíz által veszélyeztetett területek;
202.= erózió által veszélyeztetett területek;
203.= belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb
teendők;
204.= belvízvédekezés szervezeti rendje.
205.6. Agrárstratégiánk
206.7. Az uniós csatlakozásból adódó
lehetőségeink
207.8. Az agrárszakigazgatás rendszere
208.an16Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben,
aktuális földügyi és birtokrendezési
kérdések
22-
209.A képzés tartalma:
210.1. Az SPS rendszer
211.2. Aktuális földügyi és birtokrendezési
kérdések
212.a termőföld tulajdonjogának
megszerzése;
213.- a birtokrendezés eszközei;
214.a termőföld használata és
a földhasználati nyilvántartás;
215.a termőföldet érintő hasznosítási
kötelezettség és a parlagfű-mentesítés;
216.- a termőföld más célú hasznosítása.
217.3. Az agrárszakigazgatás rendszere
218.an17Vadgazdálkodási ismeretek22-
219.A képzés tartalma:
220.- a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;
221.vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés
és az ÚMVP kapcsolata;
222.- apróvad-gazdálkodási alapismeretek;
223.- az agrárszakigazgatás rendszere.
224.an18Borpiaci ismeretek157
225.A képzés tartalma
226.világpiaci és hazai trendek a borpiac
alakulásában
227.a szőlő-bor ágazat hazai
intézményrendszere
228.- új borpiaci szabályozás az EU-ban
229.- szőlő-bor ágazati támogatások
230.- borkészítés és forgalomba hozatal
szabályai
231.- szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási
kötelezettségek
232.- az eredetmegjelölés szabályai,
termékleírások
233.- a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti
vonatkozásai
234.an19Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás
speciális esetei
166
235.A képzés tartalma
236.- a megengedett össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó
járművek közlekedésének feltételei
237.- az üzemanyag és mezőgazdasági
vegyszer szállítására vonatkozó általános
előírások
238.- a főbb veszélyek
239.- a különböző veszélytípusoknak
megfelelő megelőző és biztonsági
intézkedések
240.- a járművek és a küldeménydarabok
jelölése
241.- a be- és kirakodás, valamint a szállítás
során alkalmazandó óvintézkedések
242.- a rendkívüli esemény során
alkalmazandó magatartási szabályok,
a tűzoltó készülék használata
243.an20Természetközeli gazdálkodás22-
244.A képzés tartalma
245.1. Általános ismeretek
a természetvédelemről
246.- természetvédelmi alapismeretek;
247.- a mezőgazdaság kulcsszerepe
a környezet- és természetvédelemben;
248.- a hazai természetvédelem működése;
249.- Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás
a NP-ok területén;
250.- Magyarország védett állatai és
növényei;
251.- gyógynövény és gombaismeret.
252.2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás
253.3. A vadkár megelőzése, csökkentése
a mezőgazdaságban
254.4. Környezetvédelmi bevallási
kötelezettségek, bevallások készítése
255.an21Pályázatírási ismeretek22-
256.A képzés tartalma:
257.- EU források, EU alapok
258.- A projekt fogalma, felépítése, projekt
menedzsment
259.- Üzleti terv szerepe a pályázatírásban
260.- Tervezési technikák
261.- Pályázatok formai és tartalmi
követelményei
262.- Közbenső ellenőrzések
263.- Pályázatírási praktikák
264.- Pályázatok bírálata, döntéshozatal
265.A sikeres pályázatok megvalósítása,
elszámolások, beszámolók
266.Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelet alapján indítható képzések
a hatályos Szakmai és
Vizsgakövetelményekben meghatározott
maximális képzési időtartam legalább
30%-a, amit a NAKVI a képzési projektterv
felülvizsgálata során ellenőriz
267.ao133 621 02 0100 31 01 Aranykalászos
gazda
268.ao254 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági
vállalkozó
269.ao331 521 19001031 03 Elágazás: Kertészeti
gép kezelő
270.ao431 521 19001031 04 Elágazás:
Majorgép-kezelő
271.ao531 521 19001031 06 Elágazás:
Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
272.ao631 521 19001031 07 Elágazás:
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
273.ao731 521 19001031 09 Elágazás:
Növényvédelmi gépkezelő
274.ao831 521 19001031 10 Elágazás: Önjáró
betakarítógép kezelője
275.ao954 621 04010031 02 Részszakképesítés:
Növényvédő és méregraktár-kezelő
276.ao1031 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Motorfűrész-kezelő
277.ao1131 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Fakitermelő
278.ao1231 621 05 0000 00 00 Méhész
279.ao1331 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő
280.ao1431 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
281.ao1531 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
282.ao1654 625 01 0100 31 01 Vadász,
vadtenyésztő
283.ao1731 621 04 0000 00 00 Lótartó és
-tenyésztő
284.ao1831 621 04 0001 31 01 Belovagló
285.ao1952 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és
tenyésztő
286.ao2052 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító
287.ao2152 621 01 0100 31 03
Bionövény-termesztő
288.ao2252 621 01 0100 33 01 Ökogazda
289.ao2333 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari
gépsor-és rendszerüzemeltető
290.ao2433 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Csomagológép-kezelő
291.ao2533 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépkezelő
292.ao2633 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari készülék kezelője
293.ao2733 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Növényolaj-gyártógép kezelője
294.ao2833 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Palackozógép-kezelő
295.ao2933 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági
gépkezelő
296.ao3033 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Erdészeti felkészítőgép kezelője
297.ao3133 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés:
Erdészeti kötélpálya kezelője
298.ao3233 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Erdészeti közelítőgép kezelője
299.ao3333 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés:
Erdészeti rakodógép kezelője
300.ao3433 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés:
Többfunkciós fakitermelőgép kezelője
301.ao3554 525 02 0010 54 01 Elágazás:
Erdőgazdasági gépésztechnikus
302.ao3654 525 02 0010 54 02 Elágazás:
Mezőgazdasági gépésztechnikus
303.ao3733 215 02 0000 00 00 Virágkötő,
-berendező, virágkereskedő
304.ao3833 215 02 0100 31 01 Részszakképesítés:
Virágbolti eladó
305.ao3933 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Virágdekoratőr
306.ao4033 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés:
Virágkereskedő
307.ao4133 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Virágkötő
308.ao4231 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti
gépszerelő, gépjavító
309.ao4331 521 01 0010 31 02 Elágazás: Kertészeti
gépszerelő, gépjavító
310.ao4431 521 01 0010 31 03 Elágazás:
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
311.ao4531 521 01 0001 33 01 Ráépülő
szakképesítés: Dieseladagoló-javító
312.ao4631 521 01 0001 33 02 Ráépülő
szakképesítés: Erő- és munkagépjavító
313.ao4731 521 01 0001 33 03 Ráépülő
szakképesítés: Hidraulika-javító
314.ao4831 521 01 0001 33 04 Ráépülő
szakképesítés: Járműelektromos szerelő
315.ao4954 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági
technikus
316.ao5054 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési
technikus
317.ao5131 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Állattartó-telepi munkás
318.ao5231 621 01 0010 31 03 Elágazás:
Haszonállat-gondozó
319.ao5331 621 03 0010 31 01 Elágazás:
Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
320.ao5431 621 03 0010 31 02 Elágazás:
Állattenyésztő (juh és kecske)
321.ao5531 621 03 0010 31 03 Elágazás:
Állattenyésztő (sertés)
322.ao5631 621 03 0010 31 04 Elágazás:
Állattenyésztő (szarvasmarha)
323.ao5754 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés:
Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
324.ao5854 621 03 0010 54 01 Elágazás:
Állategészségügyi technikus
325.ao5954 621 03 0010 54 02 Elágazás:
Állattenyésztő technikus
326.ao6033 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Faiskolai munkás
327.ao6133 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Faiskolai termesztő
328.ao6233 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Növényházi dísznövénytermesztő
329.ao6333 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés:
Szabadföldi dísznövénytermesztő
330.ao6431 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Erdészeti növényvédő
331.ao6531 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Erdőművelő
332.ao6631 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Erdőőr
333.ao6754 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés:
Digitálistérkép-kezelő
334.ao6854 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés:
Földügyi számítógépes adatkezelő
335.ao6954 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés:
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
336.ao7054 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérő
és térinformatikai technikus
337.ao7154 581 01 0010 54 02 Elágazás:
Térképésztechnikus
338.ao7254 581 01 0001 54 01 Ráépülő
szakképesítés: Földügyi térinformatikai
szaktechnikus
339.ao7354 581 01 0001 54 02 Ráépülő
szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus
340.ao7433 621 02 1000 00 00 Gazda
341.ao7533 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Ezüstkalászos gazda
342.ao7633 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés:
Mezőgazdasági munkás
343.ao7731 624 01 0001 31 01 Ráépülő
szakképesítés: Elektromos halászgép
kezelője
344.ao7851 621 01 0000 00 00
Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
345.ao7952 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető
346.ao8031 641 01 0010 31 01 Elágazás:
Inszeminátor (baromfi és kisállat)
347.ao8131 641 01 0010 31 02 Elágazás:
Inszeminátor (juh és kecske)
348.ao8231 641 01 0010 31 03 Elágazás:
Inszeminátor (ló)
349.ao8331 641 01 0010 31 04 Elágazás:
Inszeminátor (sertés)
350.ao8431 641 01 0010 31 05 Elágazás:
Inszeminátor (szarvasmarha)
351.ao8531 622 01 Kertész
352.ao8631 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Fűszernövénytermesztő
353.ao8731 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Gombatermesztő
354.ao8831 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Gyógynövénytermesztő
355.ao8931 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Kerti munkás
356.ao9031 622 01 0010 31 02 Elágazás:
Gyümölcstermesztő
357.ao9131 622 01 0010 31 04 Elágazás:
Zöldségtermesztő
358.ao9231 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Lóápoló és gondozó
359.ao9331 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Méhészeti munkás
360.ao9431 521 19001031 01 Elágazás: Fejő- és
tejkezelőgép kezelője
361.ao9531 521 19001031 02 Elágazás:
Keltetőgép kezelő
362.ao9631 521 19001031 05 Elágazás:
Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő
363.ao9731 521 19001031 08 Elágazás:
Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő
364.ao9835 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti
gépüzemeltető, gépkarbantartó
365.ao9935 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti
gépüzemeltető, gépkarbantartó
366.ao10033 521 06 0010 33 01 Elágazás:
Mezőgazdasági munkagépjavító kovács
367.ao10133 521 06 0010 33 02 Elágazás:
Patkolókovács
368.ao10252 621 01 1000 00 00
Agrárkörnyezetgazda
369.ao10354 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Növénytermesztő
370.ao10454 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Vetőmagtermesztő
371.ao10554 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és
növényvédelmi technikus
372.ao10654 621 04 0010 54 02 Elágazás:
Növénytermesztő és növényvédelmi
technikus
373.ao10754 622 01 0000 00 00 Parképítő és
-fenntartó technikus
374.ao10854 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés:
Kertépítő
375.ao10954 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Kertfenntartó
376.ao11054 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Parkgondozó
377.ao11154 622 01 010031 03 Részszakképesítés:
Temetőkertész
378.ao11254 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási
technikus
379.ao11333 621 01 0000 00 00 Borász
380.ao11433 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Pincemunkás
381.ao11533 621 01 0001 33 01 Ráépülő
szakképesítés: Sommelier (borpincér)
382.ao11633 621 01 0001 51 01 Ráépülő
szakképesítés: Vincellér
383.ao11754 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és
pezsgőgyártó technikus
384.ao11854 541 01 0010 54 05 Elágazás:
Élelmiszer-higiénikus
385.ao11954 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és
üdítőitalipari technikus
386.ao12054 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és
baromfiipari technikus
387.ao12154 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom- és
keveréktakarmány-ipari technikus
388.ao12254 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütő- és
cukrászipari technikus
389.ao12354 541 01 0010 54 10 Elágazás:
Tartósítóipari technikus
390.ao12454 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari
technikus
391.ao12533 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Gyümölcspálinka-gyártó
392.ao12633 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Sörgyártó
393.ao12733 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Szesz- és szeszesitalgyártó
394.ao12833 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Szikvízgyártó
395.ao12933 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Üdítőital -és ásványvízgyártó
396.ao13031 541 01 1000 00 00 Húsipari
termékgyártó
397.ao13131 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Baromfifeldolgozó
398.ao13231 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Bolti hentes
399.ao13331 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Csontozó munkás
400.ao13431 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Halfeldolgozó
401.ao13531 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Szárazáru készítő
402.ao13631 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés:
Vágóhídi munkás
403.ao13733 541 03 0000 00 00 Molnár
404.ao13833 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés:
Keveréktakarmány-gyártó
405.ao13933 541 04 0000 00 00 Pék
406.ao14033 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyorspékségi sütő és eladó
407.ao14133 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés:
Sütőipari munkás
408.ao14233 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés:
Száraztésztagyártó
409.ao14333 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
410.ao14433 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Mézeskalács-készítő
411.ao14533 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari
termékgyártó
412.ao14633 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyümölcsfeldolgozó
413.ao14733 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés:
Hűtőipari munkás
414.ao14833 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés:
Konzervgyártó
415.ao14933 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényolajgyártó
416.ao15033 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés:
Olajütő
417.ao15133 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés:
Savanyító
418.ao15233 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés:
Zöldségfeldolgozó
419.ao15333 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés:
Elsődleges tejkezelő
420.ao15433 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés:
Friss és tartós tejtermékek gyártója
421.ao15533 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés:
Sajtkészítő
422.ao15651 541 01 Vágóállat-minősítő
423.ao15751 541 01 0010 51 01 Elágazás:
Juhminősítő
424.ao15851 541 01 0010 51 02 Elágazás:
Sertésminősítő
425.ao15951 541 01 0010 51 03 Elágazás:
Szarvasmarhaminősítő
426.ao16031 623 01 1000 00 00 Erdészeti
szakmunkás
427.ao16131 623 01 0001 33 01 Ráépülő:
Lakott-területi fakitermelő
428.Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: új OKJ) alapján indítható képzések
az új OKJ-ben meghatározott minimális
képzési időtartam
429.ao16255 621 01 Agrár áruforgalmazó
szaktechnikus
430.ao16335 621 01 Állattartó szakmunkás
431.ao16435 813 01 Belovagló
432.ao16534 622 01 Dísznövénykertész
433.ao16634 623 01 Erdészeti szakmunkás
434.ao16734 541 01 Édesipari termékgyártó
435.ao16834 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás
436.ao16955 482 01 Földügyi térinformatikai
szaktechnikus
437.ao17034 621 01 Gazda
438.ao17152 621 01 Hobbiállat-tenyésztő és
-forgalmazó
439.ao17255 541 04 Hús- és baromfiipari
szaktechnikus
440.ao17334 541 03 Húsipari termékgyártó
441.ao17434 622 02 Kertész
442.ao17555 622 01 Kertészeti szaktechnikus
443.ao17654 812 02 Lovastúra-vezető
444.ao17734 621 02 Lovász
445.ao17855 545 05 Malom- és
keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
446.ao17934 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony,
falusi vendéglátó
447.ao18034 521 08 Mezőgazdasági gépész
448.ao18135 521 02 Mezőgazdasági gépjavító
449.ao18232 621 02 Méhész
450.ao18332 541 01 Molnár
451.ao18455 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus
452.ao18535 521 03 Patkolókovács
453.ao18634 541 04 Pék
454.ao18735 811 01 Sommelier
455.ao18835 541 01 Speciális állatfeldolgozó
456.ao18934 541 05 Szőlész-borász
457.ao19055 541 08 Tejipari szaktechnikus
458.ao19155 581 01 Térképész szaktechnikus
459.ao19255 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus
460.ao19335 215 02 Virágdekoratőr
461.ao19434 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
462.ao19535 622 02 Zöldség- és
gyümölcstermesztő
463.ao19631 621 02 Aranykalászos gazda
464.ao19731 621 01 Állatgondozó
465.ao19831 541 02 Borász
466.ao19921 541 01 Csontozó munkás
467.ao20051 581 01 Digitálistérkép- kezelő
468.ao20121 623 01 Erdőművelő
469.ao20231 623 01 Fakitermelő
470.ao20331 811 01 Falusi vendéglátó
471.ao20431 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó
472.ao20531 541 05 Húskészítmény gyártó
473.ao20651 581 02 Ingatlan-nyilvántartási
ügyintéző
474.ao20731 622 01 Kertépítő és- fenntartó
475.ao20831 622 01 Kerti munkás
476.ao20931 541 06 Keveréktakarmány-gyártó
477.ao21021 621 01 Lóápoló és gondozó
478.ao21121 621 02 Mezőgazdasági munkás
479.ao21221 215 02 Mézeskalács-készítő
480.ao21321 623 02 Motorfűrész-kezelő
481.ao21421 622 02 Parkgondozó
482.ao21531 541 07 Sajtkészítő
483.ao21631 541 08 Sörgyártó
484.ao21713 541 09 Tejtermékgyártó
485.ao21851 581 03 Térinformatikai ügyintéző
486.ao21921 541 03 Vágóhídi munkás
487.ao22031 541 11 Vincellér
488.ao22131 215 01 Virágbolti eladó
489.ao22231 215 02 Virágkötő
490.ao22331 541 12 Zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó
491.Hatósági képzések
492.h1Mezőgazdasági vontatóvezető képzés
[a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben
meghatározott követelmények szerint]
493.h280 órás Növényvédelmi Tanfolyam
[szervezése a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló
2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3)
bekezdésének e) pontjában foglaltak
alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamarával
együttműködésben történhet]

"

2. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Jelenléti ív
az 1. célterület esetében
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató
aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja:......................,.......év...................................hó.....nap
Az oktatást végzők:
........... órától........... óráigOktató neveOktató aláírása
A képzésen részt vevők:
Ügyfél neveÜgyfél reg. számaRészt vevő személy
neve
Részt vevő személy
aláírása
Részt vevő személy
adószáma vagy
adóazonosító jele
(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)
Jelenléti ív
a 2. célterület esetében
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató
aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés helye, időpontja:......................,.......év...................................hó.....nap
Az oktatást végzők:
...........órától...........óráigOktató neveOktató aláírása
A képzésen részt vevők:
Képzésre kötelezett
neve
Képzésre kötelezett
reg. száma
Részt vevő személy
neve
Részt vevő személy
aláírása
Részt vevő személy
adószáma vagy
adóazonosító jele
(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)"

"

3. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke
ABCD
1.MegnevezésSzakképesítést nem adó képzés
(an1-an21)
OKJ szerinti képzés
(ao1-ao223)
és 80 órás Növényvédelmi
Tanfolyam
(h2)
Mezőgazdasági vontatóvezető
képzés
(h1)
2.elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem adó
képzések esetén az
oktatási segédlet
költségeit is)
1100 Ft/fő/óra500 Ft/fő/óra800 Ft/fő/óra
3.gyakorlati óra1 300 Ft/fő/óra600 Ft/fő/óra5 000 Ft/fő/óra**
1 000 Ft/fő/óra***
4.szervezési költség5 000 Ft/fő5 000 Ft/fő5 000 Ft/fő
5.vizsgaköltség18 000 Ft/fő*30 000 Ft/fő12 000 Ft/fő
* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott
vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról
kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan."

"

4. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

2. célterület: kötelező képzések

ABCD
1.A kötelező képzés
2.kódszámamegnevezéseidőtartama
(45 perces tanóra)
3.elméletgyakorlat
4.b1Beruházások a szántóföldi
növénytermesztésben és a kertészetben
című képzés a növénytermesztési
létesítmények korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatásokról
(terményszárítók) szóló 35/2008. (III. 27.)
FVM rendelethez, a kertészet
korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.)
FVM rendelethez, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
kapcsolódóan.
14
A képzés tartalma:
5.Általános rész
6.- a KAP aktuális kérdései;
7.- az SPS rendszer;
8.- a kölcsönös megfeleltetés;
9.- az agrárszakigazgatás rendszere;
10.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
11.Speciális rész
12.- jogcím-specifikus kötelezettségek
(monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
13.- terményszárítók üzemeltetése,
energiagazdálkodási ismeretek;
14.- magtisztítás (szabványok);
15.- magtárolás (szabványok, eljárások
a veszteségek csökkentésére stb.);
16.- kapcsolódó jogszabályok.
b1/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános
szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt
a b1 képzésen még nem vett részt.
7
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- jogcím-specifikus kötelezettségek
(monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
- terményszárítók üzemeltetése,
energiagazdálkodási ismeretek;
17.b2Beruházások az állattenyésztésben című
képzés az állattartó telepek
korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelethez, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerűsítéséhez
2012. évtől nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 61/2012.
(VI. 29.) VM rendelethez kapcsolódóan.
14-
18.A képzés tartalma:
19.Általános rész
20.- a KAP aktuális kérdései;
21.- az SPS rendszer;
22.- a kölcsönös megfeleltetés;
23.- az agrárszakigazgatás rendszere;
24.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
25.Speciális rész
26.- az elnyert összeg felhasználási rendje,
jogkövetkezmények, jogorvoslat;
27.- az állattartó telepekre vonatkozó
fontosabb környezetvédelmi szabályok;
28.- állattartó telepi nyilvántartások
szabályos vezetése;
29.- szaktanácsadói szolgáltatások
igénybevétele.
b2/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b2 képzésen még nem
vett részt.
7-
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- az állattartó telepekre vonatkozó
fontosabb környezetvédelmi szabályok;
- állattartó telepi nyilvántartások
szabályos vezetése;
30.b3GAZDANet című képzés az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a GAZDANet programhoz nyújtott
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.)
VM rendelethez kapcsolódóan.
830
31.A képzés tartalma:
32.Számítástechnikai alapismeretekkel nem
rendelkezők részére
33.- jogcím-specifikus kötelezettségek;
34.- általános informatikai ismeretek
(hardver, szoftver, OP rendszerek);
35.- a Word alapszintű ismerete, használata;
36.- az Internet alapszintű ismerete,
használata;
37.- elektronikus levelezés;
38.- a GazdaNet programcsomag
használata;
39.Számítástechnikai alapismeretekkel
rendelkezők részére
40.- jogcím-specifikus kötelezettségek;
41.- az Internet, a Word és az Excel
használata;
42.- elektronikus levelezés;
43.- a GazdaNet programcsomag
használata;
44.- a VM hatáskörébe tartozó ügyek
elektronikus intézése;
45.- elektronikus eszközök alkalmazása
a mezőgazdaságban;
46.- automatikus mérőeszközök
alkalmazása a mezőgazdaságban;
47.- mezőgazdasági célszoftverek típusai,
alkalmazási lehetőségei;
48.- vállalatirányítási rendszerek.
49.b4Évelő ültetvények telepítése című képzés
a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvény telepítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 72/2007.
(VII. 27.) FVM rendelethez, az évelő, lágy
szárú energiaültetvény telepítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 71/2007.
(VII. 27.) FVM rendelethez,
a mezőgazdasági energiafelhasználás
megújuló energiaforrásból történő
előállításához nyújtandó támogatásról
szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez,
valamint - a gyümölcs ültetvényekről
szóló speciális részt alkalmazva - az
ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatásról
szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez,
és az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és
kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez,
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM
rendelethez kapcsolódóan.
14-
50.A képzés tartalma:
51.Általános rész
52.- a KAP aktuális kérdései;
53.- az SPS rendszer;
54.- a kölcsönös megfeleltetés;
55.- az agrárszakigazgatás rendszere;
56.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
57.Speciális rész (biomassza)
58.- a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez
kapcsolódó kötelezettségek;
59.- a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez
kapcsolódó kötelezettségek;
60.- a lágy szárú energianövények
termesztése;
61.- a fás szárú energianövények
termesztése, kapcsolódó jogszabályok;
62.- a biomassza felhasználása, illetve
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
63.Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
64.- a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez
kapcsolódó kötelezettségek;
65.- az ültetvény ápolása termőrefordulásig
(gyakori problémák);
66.- az ültetvény fenntartásának
környezetvédelmi követelménye;
67.- az öntözés módjai és gazdaságossága;
68.- termékértékesítési lehetőségek.
b4/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b4 képzésen még nem
vett részt.
7-
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész (biomassza)
- a lágy és fás szárú energianövények
termesztése;
- a biomassza felhasználása, illetve
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
- az ültetvény fenntartásának
környezetvédelmi követelménye;
- az öntözés módjai és gazdaságossága;
- termékértékesítési lehetőségek.
69.b5A fiatal mezőgazdasági termelők
elindítása című képzés a fiatal
mezőgazdasági termelők támogatásáról
szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez,
az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához
a 2009. évtől nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 113/2009.
(VIII. 29.) FVM rendelethez, valamint az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások részletes feltételeiről
57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez
kapcsolódóan.
14-
70.A képzés tartalma:
71.Általános rész
72.- a KAP aktuális kérdései;
73.- az SPS rendszer;
74.- a kölcsönös megfeleltetés;
75.- az agrárszakigazgatás rendszere;
76.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
77.Speciális rész
78.- az elnyert összeg felhasználási rendje,
a gazdaság működésével kapcsolatos
bizonylatok szabályos vezetése,
szankciók, jogorvoslati lehetőségek;
79.- az üzleti terv megvalósulásának
nyomonkövetése;
80.- forrásbevonás lehetőségei,
hitelfelvétel;
81.- piacrajutási lehetőségek;
82.- szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevétele.
83.b6Mezőgazdasági termékek értéknövelése
című képzés a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó
támogatásról szóló 47/2008. (IV. 17.)
FVM rendelethez, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem élelmiszeripari célú kiskapacitású,
növényi alapú nyersszesz, nyersolaj
előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez,
valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági
termékek értéknöveléséhez 2012. évtől
nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.)
VM rendelethez kapcsolódóan.
14-
84.A képzés tartalma:
85.Általános rész
86.- a KAP aktuális kérdései;
87.- az SPS rendszer;
88.- a kölcsönös megfeleltetés;
89.- az agrárszakigazgatás rendszere;
90.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
91.Speciális rész
92.- termelői együttműködések;
93.- élelmiszer-biztonsági ismeretek.
b6/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b6 képzésen még nem
vett részt.
7-
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- élelmiszer-biztonsági ismeretek.
94.b7A szerkezetátalakítás alatt álló félig
önellátó gazdaságok támogatása című
képzés a külön jogszabályban
meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan.
14-
95.A képzés tartalma:
96.Általános rész
97.- a KAP aktuális kérdései;
98.- az SPS rendszer;
99.- a kölcsönös megfeleltetés;
100.- az agrárszakigazgatás rendszere;
101.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
102.Speciális rész
103.- az elnyert támogatási összeg
felhasználási rendje;
104.- az üzleti terv megvalósulásának
nyomonkövetése;
105.- az igénylés módja, szüneteltetése,
visszalépés a támogatástól;
106.- jogorvoslati lehetőségek (vis maior).
107.b8Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
című képzés az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
108.A képzés tartalma:
109.1. Általános kérdések, jogszabályok,
eljárásrend
110.- agrár-környezetgazdálkodás
Magyarországon (a korábbi évek
tapasztalatai);
111.- minimum követelmények az AKG-ban;
112.- az AKG jogszabályi követelményei;
113.- eljárásrendi kérdések (pl. részleges
visszavonás, kötelezettségátadás,
öröklés);
114.- helyszíni ellenőrzés,
jogkövetkezmények.
115.2. Agrár-környezetgazdálkodási
célprogramok
116.- szántóföldi célprogramok;
117.- ültetvényes gazdálkodás;
118.- gyepgazdálkodás;
119.- vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.
120.3. Talaj tápanyag-gazdálkodás
121.4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz
kapcsolódó egyéb kérdések
122.- a Gazdálkodási Napló vezetése;
123.- a különböző támogatások együttes
felvételének lehetőségei;
124.- az Agrár-környezetgazdálkodási
Információs Rendszer (AIR).
125.5. Az agrárszakigazgatás rendszere
126.b8/2Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
II. [az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet második képzési
időszakához kapcsolódóan]
7
127.A képzés tartalma:
128.- a jogcímrendelet változásai,
129.- az AKG intézkedés kapcsolata
az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának
egyéb intézkedéseivel,
130.- az AKG hatásindikátorainak
monitoringja,
131.- a Gazdálkodási Napló kitöltésével
kapcsolatos tapasztalatok,
132.- gyakran ismételt kérdések,
133.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
134.b9Erdő-környezetvédelmi kifizetések című
képzés az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az
erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
14-
135.A képzés tartalma:
136.1. A természetközeli erdőgazdálkodás
feltételrendszere
137.- az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
138.- az erdőgazdálkodási szemlélet,
gyakorlat változásai;
139.- jogi szabályozás;
140.- természetvédelem és erdőgazdálkodás
kapcsolata;
141.- speciális erdőgazdálkodás védett
területeken.
142.2. Az erdő-környezetvédelmi
célprogramok
143.- a célprogramok előírásainak részletes
ismertetése;
144.- a legkedvezőbb célprogramok
kiválasztásának szempontjai;
145.- eljárásrendi kérdések (pl. támogatás
igénylése, részleges visszavonás,
kötelezettség-átadás, öröklés);
146.- helyszíni ellenőrzés,
jogkövetkezmények.
147.3. Az erdő-környezetvédelmi intézkedés
és más támogatási lehetőségek
kapcsolata a különböző támogatások
együttes igénybevételének lehetőségei
148.4. Az agrárszakigazgatás rendszere
149.b10Natura 2000 kifizetések című képzés az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.)
FVM rendelete alapján.
14-
150.A képzés tartalma:
151.1. Általános ismeretek
a természetvédelemről és a Natura 2000
területekről
152.- természetvédelmi alapismeretek;
153.- a mezőgazdaság kulcsszerepe
a környezet- és természetvédelemben;
154.- a hazai természetvédelem működése;
155.- az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000
hálózat bemutatása;
156.- jogi szabályozás;
157.- a Natura 2000 területeken előforduló
közösségi és kiemelt közösségi
jelentőségű élőhelyek, valamint
a növény- és állatfajok bemutatása.
158.2. A Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodás
159.3. A Gazdálkodási Napló vezetése
160.4. Az agrárszakigazgatás rendszere
161.b10/2Natura 2000 kifizetések
erdőgazdálkodóknak című képzés az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.)
VM rendelethez kapcsolódóan.
7-
162.A képzés tartalma:
163.1. A vonatkozó támogatási rendelet
ismertetése
164.2. A Natura 2000 területek kijelölése az
Európai Unióban és Magyarországon
165.3. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek
legfontosabb kötelezettségeinek
ismertetése
166.4. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek
átültetését tartalmazó hazai jogszabályi
környezet
167.5. A Natura 2000 hatásbecslés beépülése
a körzeti erdőtervekbe
168.6. A Natura 2000 feltételeknek megfelelő
erdőgazdálkodási gyakorlat
169.7. Az országos jelentőségű
természetvédelmi területek és a
Natura 2000 erdőterületek kapcsolata
170.b11Öntözési, meliorációs és egyéb
vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés
című képzés az öntözés, melioráció,
területi vízgazdálkodás mezőgazdasági
üzemi és közösségi létesítményei
fejlesztésének támogatásáról szóló
34/2008. (III. 27.) FVM rendeletben
meghatározott 2.1. és 3.1. célterülethez
kapcsolódóan.
14
171.A képzés tartalma:
172.Általános rész
173.- a KAP aktuális kérdései;
174.- az SPS rendszer;
175.- a kölcsönös megfeleltetés;
176.- az agrárszakigazgatás rendszere;
177.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások.
178.Speciális rész
179.- jogcím-specifikus kötelezettségek
(monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
180.- kifizetés igénylés eljárási rendje;
181.- szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
182.Szakmai rész
183.Öntözés természeti tényezői
184.- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
185.- időjárási szélsőségek;
186.- a klímaváltozás történelmi
vonatkozásai;
187.A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
188.Aszály
189.- történelmi aszályos időszakok;
190.- aszálykárok;
191.- az aszály enyhítésének lehetőségei;
192.Öntözés
193.- öntözésre vízjogilag engedélyezett
területek;
194.- öntözött területek;
195.- felhasznált vízmennyiség.
b11/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a
részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b11 képzésen még
nem vett részt.
7
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások.
Speciális rész
- kifizetés igénylés eljárási rendje;
- szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
Szakmai rész
Öntözés természeti tényezői
- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
- a klímaváltozás történelmi
vonatkozásai;
A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
Aszály
- aszálykárok;
- az aszály enyhítésének lehetőségei;
Öntözés
- öntözésre vízjogilag engedélyezett
területek;
- öntözött területek;
- felhasznált vízmennyiség.

"

5. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

"7. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

- a Kötelező Képzést Szolgáltató Szervezet azonosító adatai,

- a képzések kódja, megnevezése,

- a képzés kezdete és vége,

- a képzés helyszíne,

- a képzést teljesítő képzésre kötelezettek neve, regisztrációs száma, de minimis adatai,

- a képzésen részt vevő neve, adószáma, adóazonosító jele,

- az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),

- a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója,

- az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfakulcs."

Tartalomjegyzék