30/2013. (IV. 30.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, az 1. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 4. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés b) pontjában, a 6. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés p) pontjában, a 8. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 3. és 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), e) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 33. § (3) bekezdésében a "mezőőr, valamint" szövegrész helyébe a "mezőőr, a természetvédelmi őr, valamint" szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet] 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"i) köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség;"

(2) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 1. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"s) bejelentési rendelet: az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló kormányrendelet."

(3) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az agrár de minimis rendelet szerinti küszöbérték ellenőrzése céljából a mezőgazdasági vállalkozás kezességvállalási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy a kezességvállaló intézmény a Tv. 26. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerében lévő, a mezőgazdasági vállalkozás szabad csekély összegű (de minimis) keretére vonatkozó adatokat kérjen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH), továbbá ahhoz, hogy az igényelt kezességvállalás támogatásának összege az MVH nyilvántartási rendszerében zárolásra kerüljön."

(4) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kezességvállaló intézmény a támogatástartalomról szóló igazolás adattartalmáról a bejelentési rendelet szerint tájékoztatja az MVH-t is. A támogatástartalomról szóló igazoláson fel kell tüntetni a mezőgazdasági vállalkozás nevét, ügyfél-azonosítóját, a támogatás jogcímét, a forint/euró átváltási árfolyamot és a támogatástartalom összegét."

(5) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatástartalom euróban történő meghatározásakor a kezesség-elbírálás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni."

(6) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (5) bekezdésében a "bejelentési rendelet 5. § (7) bekezdésének" szövegrész helyébe a "bejelentési rendeletnek" szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatásra jogosult köteles:

a) az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni,

b) a művelési ág változását bejelenteni a járási földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány Adattáron történő átvezetéséről szóló jogerős határozattal, annak közlését követő nyolc napon belül, és

c) a művelési ág változását a járási földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig."

(2) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás az első kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezését az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és arról jogerős határozatot hozott. A második és azt követő kifizetési kérelmek alapján támogatás csak azon erdőrészlet vonatkozásában folyósítható, amelynél az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az adott kifizetési kérelem évében június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént."

(3) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése előtt - az első kifizetési kérelem kivételével -benyújtott további kifizetési kérelmek elbírálását az ingatlan-nyilvántartásban még nem átvezetett erdőrészletek vonatkozásában fel kell függeszteni. Az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően támogatás attól az évtől kezdődően folyósítható újra, amelyben az átvezetés június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént. A művelési ág váltás átvezetése utáni első kifizetéssel együtt a korábbi években -az átvezetés késedelme miatt - felfüggesztéssel érintett támogatást is folyósítani kell."

(4) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha]

"e) az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig nem történik meg."

(5) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 16/C. §-sal egészül ki:

"16/C. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 5. § (5) bekezdését, a 12. § (2a) bekezdését, valamint a 13. § (1) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell."

4. A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet] 3/A. § (2) bekezdésében az "a hozzá beérkezett ültetvénytelepítést" szövegrész helyébe az "a hozzá beérkezett, az árutermő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és alanyszőlő) telepítéséhez készített ültetvénytelepítést" szöveg lép.

(2) A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] a 7. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében

7/A. § (1) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés hatálybalépésének napját követő tizenöt napon belül a képzések megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmet nyújt be az MVH-hoz postai úton, amelyhez csatolni kell a képzések szolgáltatására kötött aláírt és hatályos szerződés másolatát. Az MVH tíz napon belül hozza meg döntését.

(2) A jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzésre kötelezettek részére teljesített képzésekre vonatkozóan - a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal - kifizetési kérelmet nyújt be elektronikus űrlapon az MVH-hoz.

(3) A kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetnek be kell nyújtani az MVH-hoz elektronikusan, szkennelt formában:

a) a képzési díjat igazoló bizonylatot, melyet a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet képviseletére jogosult személynek alá kell írnia;

b) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;

c) amennyiben a képzésen a képzésre kötelezett meghatalmazottja vesz részt, az erről szóló meghatalmazást, valamint a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást, mely igazolja, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll;

d) a képzések 3. számú melléklet szerinti jelenléti íveit;

e) az erdőgazdálkodó képzésre kötelezett nyilatkozatát a képzés első napját megelőző kettő pénzügyi évben és a képzés teljesítésének pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.

(4) A képzések elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon fel kell tüntetni a lefolytatott képzésnek (képzéseknek) a 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést.

(5) Egy adott képzés díja legkésőbb a képzés befejezése utáni hatodik kérelem benyújtási időszakban benyújtott kifizetési kérelemben számolható el. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a hat időszakot.

(6) Az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet, valamint a képzéseket, beleértve a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.

(7) A kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka 2013. évtől kezdődően minden hónap 20. napjától a hónap utolsó napjáig tart. Kifizetési kérelem legkésőbb 2014. december 31-én nyújtható be. Kifizetési kérelem csak a benyújtási időszak első napját megelőző napig lezárult képzésre nyújtható be.

(8) Nem számolható el támogatás azoknak az erdőgazdálkodóknak a képzésére vonatkozóan, akik részére a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés díját a 4/A. § (3) bekezdése alapján jogosult felszámítani.

7/B. § 2013. augusztus 1. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában a kérelmek benyújtására 2013. szeptember 1-jétől 30-ig van lehetőség."

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az MVH a képzésre kötelezettek jegyzékét első alkalommal 2013. augusztus 31-ig megküldi az IH részére."

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] 16. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramok esetében a támogatásra jogosultnak az MVH által közleményben közzétett módon be kell jelentenie:]

"a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a növényállomány beforgatását megelőzően a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját;"

(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben vis maior kérelem keretében pihentetett hasznosítást adtak meg, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre."

(3) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés szerinti rendszer keretében a támogatásra jogosultak közül reprezentatív mintasokaság kerül kiválasztásra."

(4) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A mintasokaság kiválasztási eljárását követően az IH a kiválasztásra került támogatásra jogosultak körét a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján közleményben teszi közzé."

(5) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a támogatásra jogosult valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészére nem tudja igazolni a támogatási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor

a) a támogatásra jogosultság mértéke az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül a nem igazolt területrész méretével csökkentésre kerül, és

b) a nem igazolt területrészre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni."

(6) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Kizárólag az 5. gazdálkodási évben bejelentett, és elfogadott vis maior esetén mentesülhetnek az ügyfelek a vetésszerkezetre vonatkozó előírások alól."

(7) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(8) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 25. § (10) bekezdésében az "(1) bekezdés a) pontjától eltérően az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet szerinti gazdaságátadás esetén" szövegrész helyébe az "(1) bekezdéstől eltérően az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás igénybe vétele esetén" szöveg lép.

(9) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 81/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"81/C. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 139/2012. (XII. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 27. §-át, 42. § (2) bekezdését, 53. § (6) bekezdés a) pontját, 53. § (8) bekezdését a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(10) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet a következő 81/D. §-sal egészül ki:

"81/D. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 16. § (7) bekezdés a) pontját, a 16. § (10) bekezdését, valamint az 57. § (8) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 3. § c) pontja szerinti célprogram esetében a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett rész-erdőrészlet területméretét igazolni kell. Igazolásként kizárólag a kérelmezett rész-erdőrészlet külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáit bizonyító mérési jegyzőkönyv másolati példánya fogadható el. A másolati példányt a kifizetési kérelemmel egyidejűleg az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti hatóságához postai úton kell megküldeni."

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet III. Fejezete a következő 27/B. §-sal egészül ki:

"27/B. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (5) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell."

8. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: erdőtörvény vhr.] 1. § (1) bekezdése a következő m)-v) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"m) közjóléti berendezés: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett, a pihenés, a közjóléti célú közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgáló, ingyenesen használható erdei építmény, amely erdészeti létesítménynek minősül;

n) közjóléti létesítmény: a közjóléti berendezések funkcionális egysége, amely hozzájárul az erdőt látogatók egészségének megőrzéséhez, tudásuk gyarapításához, a sportolás és rendszeres testedzés lehetőségének biztosításához;

o) pad: fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez rögzített közjóléti berendezés;

p) erdei bútor garnitúra: fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles asztalból és két padból álló, helyhez rögzített közjóléti berendezés;

q) tűzrakóhely: minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, beton alappal;

r) szemétgyűjtő: felületkezelt fa szerkezetű, minimum 40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló helyhez rögzített közjóléti berendezés;

s) tájékoztató tábla: faoszlopra vagy felületkezelt favázra rögzített színes információs felületű, 12 dm2 vagy annál nagyobb információs felületű, időjárásnak ellenálló kialakítású, és UV védelemmel ellátott tábla; t) védőház: fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült épület, 6-20 m2 közötti alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel;

u) erdei épület: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett épület;

v) erdei kilátó: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területen

va) kizárólag fából,

vb) kizárólag kőből, vagy

vc) a va) és vb) alpontban meghatározott anyagokból vegyesen,

alapozással és villámvédelemmel épített, legalább 6 méter padlómagasságú létesítmény, amely biztosítja a környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét, magasságán a legfelső járószint terepszinttől mért függőleges távolsága értendő."

(2) Az erdőtörvény vhr. a következő 3/A-3/E. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Pad, erdei bútor garnitúra, tájékoztató tábla, tűzrakóhely típusú közjóléti berendezés az erdészeti hatósághoz történő (5) bekezdés szerinti, előzetes bejelentést követő 31. naptól létesíthető.

(2) A bejelentés időpontjának az erdészeti hatósághoz történő beérkezés napja számít.

(3) Erdei épület kivételével a közjóléti berendezést felújítani, korszerűsíteni, helyreállítani az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad.

(4) Erdei épület kivételével a közjóléti berendezés lebontását, megszüntetését az erdészeti hatóságnak az (5) bekezdés szerint kell bejelenteni a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal.

(5) A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani, amely a következő adatokat tartalmazza:

a) erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódszáma;

b) tevékenység megnevezése;

c) közjóléti létesítmény, közjóléti berendezés megnevezése;

d) közjóléti berendezés elhelyezkedését legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordináta.

3/B. § A közjóléti berendezés létesítési engedélyezési tervének tartalmaznia kell:

a) a létesítés helyének bemutatását (lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés, megközelítés, meglévő infrastruktúra, meglévő közjóléti berendezések);

b) a tervezett közjóléti berendezés funkciójának bemutatását;

c) a közjóléti berendezés tervezett helyét legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordinátát, vagy vonalas berendezés típus esetén a nyomvonal kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátáját;

d) a tervező vagy az erdőgazdálkodó nyilatkozatát arról, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak;

e) a közjóléti berendezés műszaki vázrajzát;

f) ha a kérelmet nem az erdőgazdálkodó nyújtotta be, az erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozatát.

3/C. § A közjóléti létesítmény létesítési engedélyezési tervének tartalmaznia kell:

a) a tervezési terület jellemzését (lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés, megközelítés, meglévő infrastruktúra);

b) korábbi létesítmény bővítése esetén a meglévő közjóléti létesítmény adatait;

c) a tervezett közjóléti létesítmény megközelítési lehetőségeit (gépkocsis, kerékpáros, lovas, gyalogos);

d) a tervezett közjóléti berendezések jegyzékét, mennyiségi mutatóit;

e) a tervező nyilatkozatát arról, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak;

f) a közjóléti berendezések elhelyezését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet, valamint a tervezett közjóléti berendezések helyét legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordinátákat, vonalas berendezés típusok esetén azok kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátáit;

g) pad, erdei bútor garnitúra, tájékoztató tábla, tűzrakóhely kivételével a közjóléti berendezések műszaki vázrajzait;

h) ha a kérelmet nem az erdőgazdálkodó nyújtotta be, az erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozatát.

3/D. § A közjóléti berendezés és létesítmény használatbavételét az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és honlapján közzétett, 20/A. § szerinti adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell bejelenteni.

3/E. § (1) Nem helyezhető el közjóléti berendezésként meghatározóan reklám célú irányító- és tájékoztató tábla.

(2) Fokozottan tűzveszélyes állományban nem létesíthető tűzrakóhely.

(3) A 3/A. § (1) bekezdés szerint bejelentés alapján létesíthető közjóléti berendezés elhelyezéséhez, rögzítéséhez csak természetes anyag használható fel, és a berendezés elhelyezése érdekében fakitermelésnek minősülő tevékenység nem végezhető. Ha a berendezés elhelyezése, rögzítése fakitermeléssel vagy idegen anyag elhelyezésével jár, annak létesítését a 3/B. § vagy 3/C. § szerint engedélyeztetni kell.

(4) A közjóléti berendezésekhez és létesítményekhez kapcsolódó festett jelzések, irányító táblák az erdőgazdálkodó hozzájárulásával helyezhetőek el.

(5) Élő fára tábla csak a fa növekedését nem akadályozó, egészségi állapotát nem veszélyeztető módon helyezhető el.

(6) Erdőben csak az erdő rendeltetéseivel, közjóléti szerepével és a fenntartható erdőgazdálkodással összhangban álló, rendeltetésszerű használatra alkalmas közjóléti berendezés és létesítmény helyezhető el és tartható fenn.

(7) Az Evt. 93. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt turistaútvonal 20/A. § (4) bekezdés szerinti adatait az erdőgazdálkodó a létesítést követő 30 napon belül köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak."

(3) Az erdőtörvény vhr. a következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki:

"A közjóléti létesítmények nyilvántartására vonatkozó szabályok

20/A. § (1) Az Adattárban a közjóléti létesítmény alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) nevét, egyedi azonosítóját, típusát;

b) földrajzi elhelyezkedését (megye, hely, tag, részlet);

c) a létesítés évét;

d) a létesítmény befogadóképességét (fő);

e) a létesítmény által elfoglalt teljes területet 0,01 ha-os pontossággal vagy hosszát 20 m-es pontossággal;

f) az elhelyezkedését jellemző súlypont EOV koordinátáját;

g) erdészeti nyilvántartási térképen ábrázolva súlypontját és nevét, továbbá vonalas létesítmény-típusnál nyomvonalát, 3 ha-nál nagyobb kiterjedés esetén területét;

h) a területén található közjóléti berendezések típusait és mennyiségét.

(2) Az Adattárban a nem közjóléti létesítményhez kapcsolódó közjóléti berendezés alábbi adatait kell nyilvántartani: a) közjóléti berendezés megnevezését;

b) közjóléti berendezés helyét legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordinátáját vagy vonalas berendezés típus esetén a nyomvonal kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátáit.

(3) Az Adattárban az Evt. 92. § (2) bekezdése szerint lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) engedélyezett használat típusát;

b) út nyomvonalát legalább 5 m pontossággal.

(4) Az Adattárban az Evt. 93. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt turistaútvonal alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) a turistaútvonal nyomvonalát legalább 5 m pontossággal;

b) a turistaútvonal jelzését."

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. állatállomány-szaporulat: az adott tenyésztő saját állatainak olyan szaporulatából adódó állatlétszám,

a) amelynek mértékét a támogatási kérelem benyújtásakor az elismert tenyésztőszervezet igazolta; és

b) amely

ba) saját tenyészetében született,

bb) a program végéig állománynövelésre állítanak be, és

bc) támogatható állatállománynak minősül."

(2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Ha a kifizetési kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozatban - a szarvasmarha, a bivaly, a ló, a szamár, a juh, a kecske és a sertés faj esetében a kifizetési kérelem benyújtását megelőző évben beállított szaporulat figyelembe vétele nélkül - az aktuális állatállománynál kisebb a támogatott állatlétszám, akkor az, az állomány csökkentésének minősül."

(3) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdésében meghatározott, az aktuális állatállományra vonatkozó tartási kötelezettségének, vagy a kifizetési kérelemben szereplő egyed egyéb okból elutasításra kerül, akkor

a) az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbségre vonatkozó támogatási joga megszűnik, és

b) köteles visszafizetni az a) pont szerinti különbség után korábban felvett támogatási összeget."

(4) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 2. § (1) bekezdés 2. pontját, 13. § (2) bekezdését és 26. § (1) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet] 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 5. melléklet szerinti tételek esetében a kérelmező az 500 db/tétel mintanagyságot köteles elérni."

(2) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(3) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet

a) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)",

b) 6. § (5) bekezdésében a "2015. szeptember 30-ig" szövegrész helyébe a "2015. október 31-ig",

c) 6. § (6) bekezdésében a "2015. szeptember 30-ig" szövegrész helyébe a "2015. október 31-ig",

d) 6. § (6) bekezdésében az "MgSzH-tól" szövegrész helyébe a "NÉBIH-től",

e) 13. § (3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrészek helyébe a "NÉBIH",

szöveg lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés alapján elkészített ismeretterjesztő anyagok közül gazdálkodási évente legfeljebb egyre adható támogatás. Ha az ügyfél a támogatási kérelmében bármely gazdálkodási évre vonatkozóan ismeretterjesztő anyag és szakkönyv elkészítését is vállalta, akkor az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésénél a szakkönyvet kell figyelembe venni."

(2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelmet, a 2012/2013-as gazdálkodási évre vonatkozóan 2013. június 14. és július 15. között, azt követően pedig, gazdálkodási évente a tárgyévet követő május 1. és május 31. között lehet postai úton benyújtani az MVH-hoz, az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon. A nyomtatványnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,

b) a célprogram azonosítása,

c) a támogatás megítéléséhez szükséges nyilatkozatok,

d) az ügyfél aláírásának helye, és

e) ex situ célprogram esetén a támogatható állatok egyedenkénti - baromfifélék esetén állományonkénti - azonosítója"

(3) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 13. § alapján támogatási kérelmet benyújtó ügyfelek közül a 2013. évben kifizetési kérelmet az nyújthat be, akire vonatkozóan az MVH nem hozott már jogerőssé vált

a) érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést,

b) támogatási kérelmet elutasító határozatot, vagy

c) eljárást megszüntető végzést."

(4) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell]

"a) a támogatás megítéléséhez szükséges bizonylatok másolatát és a kifizetési jegyzékeket;"

(5) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell]

"d) tenyésztésszervezés célprogram esetén a tenyésztésvezetővel és a körzeti tenyésztő alkalmazásával kapcsolatos szerződés másolatát;"

(6) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell]

"e) in vitro megőrzés célprogram esetén, amennyiben a vállalt feladat teljesítéséhez építéssel járó tevékenység elvégzése szükséges:

ea) a jogerős építési engedély hiteles másolatát - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást - vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

eb) engedélyköteles építési tevékenység esetén az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedély egy példányát vagy annak hiteles másolatát;

ec) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát;

ed) építéssel érintett terület tulajdoni lapjának másolatát, valamint a térképrészlet másolatát;

ee) amennyiben az építéssel érintett terület nem a kérelmező tulajdonában van, akkor a tulajdonos bizonyító erejű hozzájáruló nyilatkozatát, mely legalább a támogatási időszakra szól;

ef) az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőt;

eg) építési műszaki ellenőr alkalmazását alátámasztó dokumentum másolatát;

eh) építési napló és felmérési napló másolatát;

f) in vitro megőrzés célprogram esetén valamennyi gép, technológiai elem minőségi tanúsítványának másolatát."

(7) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kifizetési kérelemben az adott gazdálkodási év befejező napjáig (április 30-ig) a 9-12. § szerint elvégzett tevékenységekre igényelhető támogatás."

(8) A 17/2012 (II.29.) VM rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Egy kifizetési időszakban egy kérelmező csak egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Ha több kifizetési kérelem kerül benyújtásra, akkor az utolsóként benyújtott, a korábbi kérelmek módosításának számító kérelem alapján történik a kifizetési kérelem elbírálása."

(9) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § E rendelet alapján, ex situ célprogram megvalósítása esetén, nem adható támogatás azokra a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedeire, baromfifélék esetén állományaira, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet alapján már támogatásban részesülnek."

(10) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 12.§ (1a) pontját, valamint a 29. §-át a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(11) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 2. mellékletében foglalt 4. táblázat

a) A:3 mezőjében az "Ismeretterjesztő könyv" szövegrész helyébe "Szakkönyv" ;

b) B:4 mezőjében a "1 800 Euró/tenyésztőszervezet/év" szövegrész helyébe az "1 800 Euró/év";

c) B:5 mezőjében a "21 600 Euró/tenyésztőszervezet" szövegrész helyébe a "21 600 Euró"

szöveg lép.

(12) A 17/2012 (II.29.) VM rendelet 6. melléklet C:5 mezőjében, és C:6 mezőjében a "48" szövegrész helyébe a "12" szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

12. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően 2013. évben a kifizetési kérelmet a 9. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani."

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosítása

13. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet] 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezésre lép:

[A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha]

"c) a támogatási határozatban jóváhagyott konfigurációt az ügyfél vagy meghatalmazottja az (5)-(7) és (11) bekezdésben meghatározott módon, legkésőbb 2013. május 10-ig a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által megjelölt időpontban és helyszínen átveszi;"

(2) A 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 3. § (3) bekezdés c) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet] 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően 2013-ban kifizetési kérelmet - a 9. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés sérelme nélkül - február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani."

(2) A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (6) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Nem lép hatályba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4) VM rendelet] 9. §-a és 11. § (2) bekezdése.

(2) A 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1- 8. §, a 10. §, a 12. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 13. §, valamint a 2., 3. és 5. melléklet 2013. augusztus 15-én lép hatályba."

16. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. augusztus 16-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. melléklet 5.2. pont 5.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"[5.2. Ellenőrző talajvédelmi tervek részletes tartalmi és szakmai követelményei típusonként]

5.2.1. Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználásának ellenőrző vizsgálata

Talajmintavétel módja, vizsgálatok köre:

A hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználását megalapozó talajvédelmi tervhez a helyszíni mintavétel pontjait úgy kell kiválasztani, hogy azok jellemezzék a területet talajtanilag, de feltárják a veszélyeztetett így különösen a mélyebb fekvésű, összefolyással veszélyeztetett, telep közeli talajfoltokat.

Táblánként, de legalább 25 hektáronként 0-30, 30-60, 60-90 cm mélységből rétegenként 1-1 talajmintát kell venni.

50 ha-onként nitrátérzékeny területen 5 méteren, nem nitrátérzékeny területen 2 méteren belül elérhető talajvízszint esetén talajvíz mintát kell venni. 50 ha-nál kisebb területre készülő talajvédelmi terv esetén legalább egy talajvíz minta vétele szükséges.

Tápanyag vizsgálathoz 5 ha-onként átlagmintavétel szükséges a 0-30 cm-es talajrétegből.

A felhasználásra kerülő hígtrágya laboratóriumi vizsgálatához reprezentatív átlagmintát kell venni.

Laboratóriumi vizsgálatok:

a) talajminták laboratóriumi vizsgálata

aa) 25 ha-onkénti rétegmintákból minden esetben vizsgálandó paraméterek:

- kémhatás pH(H2O),

- kötöttségi szám (Ka),

- humusztartalom (%),

- NO3 + NO2 - nitrogén,

- összes karbonát tartalom (CaCO3 %), vagy hidrolitos aciditás (y1),

- vízben oldható összes sótartalom %,

- báziscsere vizsgálat,

ab) az átlagmintákból elvégzendő vizsgálatok

- tápanyag-vizsgálat (pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3 vagy hidrolitosaciditás, - NO3 + NO2 nitrogén, K2O, P2O5, Na, Mg, SO42-, Cu, Zn, Mn),

b) hígtrágya laboratóriumi vizsgálata:

- össznitrogén, nitrát, ammónium, K2O, P2O5, sótartalom, szárazanyag, szervesanyag.

c) talajvíz laboratóriumi vizsgálata:

- általános vízkémiai vizsgálat (pH, összes oldott anyag, vezetőképesség Cl-, CO32-, HCO3-, SO42-, NO3-, PO43 , NH4+, K, Ca, Mg, Na, Na%, Mg%, fenolftalein lúgosság, szóda egyenérték).

Tartalmi követelmények:

A tervnek tartalmazni kell a 2. melléklet 2.7. pontjában meghatározott tartalmi követelmények összehasonlítását az ellenőrzés időpontjában fennálló adatokkal, jellemzőkkel, kiemelve az esetlegesen bekövetkezett változásokat, különös tekintettel a hígtrágyát kibocsátó állattartó telepre vonatkozó információkra, a külön jogszabály szerinti területi érzékenységre.

Az ellenőrző talajvédelmi tervben ismételten meg kell határozni

- a felhasználható hígtrágya mennyiségét a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, tápanyagtartalma, továbbá a termeszteni kívánt vagy termesztett növény víz- és tápanyag-(elsősorban nitrogén) igénye, valamint a hígtrágya beltartalmi tulajdonságai alapján,

- a kiegészítő tápanyag-kijuttatást,

- az egyéb beavatkozásokat (kémiai talajjavítás, mélylazítás stb.),

- a hígtrágya-kijuttatást korlátozó, vagy az egyes területeket kizáró tényezőket indoklással.

Nitrátérzékeny területen a dózisszámítás és a trágyakijuttatás esetében a külön jogszabályban meghatározottakat kell érvényesíteni.

Mellékletként csatolni kell:

- a hígtrágya-felhasználás lehetőségére vonatkozó kartogramot."

2. melléklet a 30/20213. (IV. 30.) VM rendelethez

1. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet I. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

6.) a vetésváltás szabályainak
betartása;
HE (GN alapján)éventetábla6. a) cukorrépa, cékla
takarmányrépa, burgonya, lóbab,
szója és csillagfürt négy éven belül
egynél többször került termesztésre
6. aa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
6. ab) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
6. b) napraforgó egynél többször
került termesztésre
6. ba) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
6. bb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
6. c) szárazborsó egynél többször
került termesztésre
6. ca) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
6. cb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
6. d) 2 évnél kevesebb telt el két
hüvelyes növény termesztése között
6. da) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
6. db) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
6. e) lucerna után hüvelyes növény
került termesztésre
6. ea) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
6. eb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
6. f) szója/olajrepce/napraforgó
követi egymást
6. fa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
6. fb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5

2. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet II. Tanyás gazdálkodás célprogram táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

16.) a vetésváltás
szabályainak betartása;
HE (földhasználati terv
alapján)
éventetábla16. a) cukorrépa, cékla
takarmányrépa, burgonya, lóbab,
szója és csillagfürt négy éven belül
egynél többször került termesztésre
16. aa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
16. ab) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
16. b) napraforgó egynél többször
került termesztésre
16. ba) a célprogram
területének 20%
S4S5
alatti részén
16. bb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
16. c) szárazborsó egynél többször
került termesztésre
16. ca) a célprogram
területének 20%
S4S5
alatti részén
16. cb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
16. d) 2 évnél kevesebb telt el két
hüvelyes növény termesztése között
16. da) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
16. db) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
16. e) lucerna után hüvelyes növény
került termesztésre
16. ea) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
16. eb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
16. f) szója/olajrepce/napraforgó
követi egymást
16. fa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
16. fb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5

3. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

27.) a vetésváltás
szabályainak betartása;
HE (földhasználati terv
alapján)
éventetábla27. a) cukorrépa, cékla
takarmányrépa, burgonya, lóbab,
szója és csillagfürt négy éven belül
egynél többször került termesztésre
27. aa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
27. ab) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
27. b) napraforgó egynél többször
került termesztésre
27. ba) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
27. bb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
27. c) szárazborsó egynél többször
került termesztésre
27. ca) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
27. cb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
27. d) 2 évnél kevesebb telt el két
hüvelyes növény termesztése között
27. da) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
27. db) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
27. e) lucerna után hüvelyes növény
került termesztésre
27. ea) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
27. eb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
27. f) szója/olajrepce/napraforgó
követi egymást
27. fa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
27. fb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5

4. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

50.) a vetésváltás
szabályainak betartása;
HE (földhasználati terv
alapján)
éventetábla50. a) cukorrépa, cékla
takarmányrépa, burgonya, lóbab,
szója és csillagfürt négy éven belül
egynél többször került termesztésre
50. aa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
50. ab) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
50. b) napraforgó egynél többször
került termesztésre
50. ba) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
50. bb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
50. c) szárazborsó egynél többször
került termesztésre
50. ca) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
50. cb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
50. d) 2 évnél kevesebb telt el két
hüvelyes növény termesztése között
50. da) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
50. db) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
50. e) lucerna után hüvelyes növény
került termesztésre
50. ea) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
50. eb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
50. f) szója/olajrepce/napraforgó
követi egymást
50. fa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
50. fb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5

5. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

57.) A vetésszerkezetben
szereplő szálas pillangós
takarmánynövény
betakarítása esetén is
alkalmazni kell ugyanezen
célprogramnak az évelős
szálas pillangós
takarmánynövények
betakarítására vonatkozó
előírásait
Lásd az egyes előírásoknál, azzal, hogy a 48.) és 49.) pontok esetében az ellenőrzés és a szankcionálás kötelezettség-
vállassal érintett egybefüggő terület szinten történik.

6. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

68.) a vetésváltás szabályainak
betartása;
HE (földhasználati terv
alapján)
éventetábla68. a) cukorrépa, cékla
takarmányrépa, burgonya, lóbab,
szója és csillagfürt négy éven belül
egynél többször került termesztésre
68. aa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
68. ab) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
68. b) napraforgó egynél többször
került termesztésre
68. ba) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
68. bb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
68. c) szárazborsó egynél többször
került termesztésre
68. ca) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
68. cb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
68. d) 2 évnél kevesebb telt el két
hüvelyes növény termesztése között
68. da) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
68. db) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
68. e) lucerna után hüvelyes növény
került termesztésre
68. ea) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
68. eb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5
68. f) szója/olajrepce/napraforgó
követi egymást
68. fa) a célprogram
területének 20%
alatti részén
S4S5
68. fb) a célprogram
területének 20%
feletti részén
S5

7. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

69.) a célprogram 5 éve alatt a
célprogramba bevitt teljes
területen a következő
vetésszerkezet betartása
kötelező fővetésű növények
tekintetében: legalább 30%
kalászos gabona, legalább 20%
szemeskukorica, legalább 20%
szálas pillangós
takarmánynövény (szálas
pillangósok, vagy azok
keveréke, illetve füves
keveréke), legalább 20%
zöldugar, legfeljebb 10% egyéb
kultúra
HE (GN) + adminisztratív ellenőrzés5. év végéncélprogram69. a) A kalászos gabona aránya
nem éri el a 30%-ot
69. aa) A részarány
mértéke 20%
alatti
S8
69. ab) A részarány
mértéke 20%
feletti
S7
69. b) A szemes kukorica aránya
nem éri el a 20%-ot
69. ba) A részarány
mértéke 10%
alatti
S8
69. bb) A részarány
mértéke 10%
feletti
S7
69. c) A szálas pillangós
takarmánynövény (szálas
pillangósok, vagy azok keveréke,
illetve füves keveréke) aránya nem
éri el a 20%-ot
69. ca) A részarány
mértéke 10%
alatti
S9
69. cb) A részarány
mértéke 10%
feletti
S8
69. d) A zöldugar aránya nem éri el a
20%-ot
69. da) A részarány
mértéke 10%
alatti
S8
69. db) A
részarány
mértéke 10%
feletti
S7
69. e) Az egyéb kultúra aránya
meghaladja a 10%-ot
69. ea) A részarány
mértéke 10 és
15% közötti
S7
69. eb) A részarány
mértéke 15%
feletti
S8

8. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85.) rovarölő szerek nem
alkalmazhatók, kivéve repce, a
mustár, illetve az olajretek
rovarirtását;
HE (GN és permetezési
napló alapján)
éventekötelezettség-
vállassal érintett
egybefüggő terület
85.) Rovarölő szer is alkalmazásra
került
85. a) a terület
20% alatti részén
S2S3
85. b) a terület
20% feletti
részén
S3S4

9. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

89.) a célprogram 5 éve alatt a
célprogramba bevitt teljes
területen a következő
vetésszerkezet betartása
kötelező fővetésű növények
tekintetében: legalább 30%
kalászos gabona, legalább 20%
szálas pillangós
takarmánynövény (szálas
pillangósok, vagy azok
keveréke illetve füves
keveréke), legalább 10%
zöldugar, legfeljebb 25% egyéb
kultúra
HE (GN) +
adminisztratív ellenőrzés
5. év végénCélprogram89. a) A kalászos gabona aránya nem éri el a 30%-ot89. aa) A részarány
mértéke 20%
alatti
S8
89. ab) A részarány
mértéke 20%
feletti
S7
89. b) Az szálas pillangós
takarmánynövény aránya nem éri el a 20%-ot
89. ba) A részarány
mértéke 10%
alatti
S9
89. bb) A részarány
mértéke 10%
feletti
S8
89. c) A zöldugar aránya nem éri el a
10%-ot
89. ca) A részarány
mértéke 5% alatti
S8
89. cb) A részarány
mértéke 5%
feletti
S7
89. d) Az egyéb kultúra aránya
meghaladja a 25%-ot
89. da) A részarány
mértéke 25 és
30% közötti
S7
89. db) A részarány
mértéke 30%
feletti
S8

10. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 106. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

106.) tápanyag-utánpótlás
tilos, kizárólag telepítéskor
és felülvetéskor
megengedett, amelynek
során a műtrágyával
kijuttatott nitrogén-
hatóanyag mennyisége nem
haladhatja meg a 90 kg/ha
mértéket
HE (GN)éventekötelezettség-
vállassal érintett egybefüggő
terület
106. a) Nem telepítés vagy
felülvetés esetén került
műtrágyával kijuttatásra nitrogén-
hatóanyag
104. aa) 90 6kg/ha alattS2S3
106. ab) 90 kg/ha felettS4S5
106. b) telepítéskor és felülvetéskor 90 és 110
kg/ha közötti nitrogén-hatóanyag mennyiség
került kijuttatásra műtrágyával
S2S3
106. c) telepítéskor és felülvetéskor 110 kg/ha
feletti nitrogén-hatóanyag mennyiség került
kijuttatásra műtrágyával
S4S5

11. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VIII. Vízerózió elleni célprogram táblázat 133. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

133.) a célprogram 5 éve alatt a
vetésszerkezeten belül a
szemes kukorica,
csemegekukorica és a
napraforgó együttes részaránya
legfeljebb 20% lehet;
HE (GN) +
adminisztratív ellenőrzés
5. évCélprogram133.) a szemes kukorica,
vetőmagkukorica, csemegekukorica és
a napraforgó együttes részaránya
133. a) 20 és 30% közöttiS9
133. b) meghaladja a 30%-otS10

12. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet IX. Szélerózió elleni célprogram táblázat 143. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

143.) a célprogram 5 éve alatt a
vetésszerkezeten belül őszi
vetésű vagy évelő növények
aránya legalább 60% és tavaszi
vetésű növények aránya
legfeljebb 40% lehet, az alábbi
növények összesített
részaránya el kell hogy érje a
20%-ot: köles, pohánka, cirkok,
szudáni fű, mohar, rostkender,
baltacim, bükkönyök, somkóró,
homoki bab, lucerna, facélia,
tarka koronafürt;
HE (GN),
adminisztratív
ellenőrzés
5. év végecélprogram143. a) Az őszi vetésű vagy évelő
növények aránya nem éri el a 60%- ot
143. aa) A részarány
mértéke 50%
alatti
S10
143. ab) A részarány
mértéke 50%
feletti
S9
143. b) A köles, pohánka, cirkok,
szudáni fű, mohar, rostkender,
baltacim, bükkönyök, somkóró,
homoki bab, lucerna, facélia,
somkóró, tarka koronafürt együttes
részaránya nem éri el a 20%-ot
143. ba) A részarány
mértéke 10%
alatti
S9
143. bb) A részarány
mértéke 10%
feletti
S8

3. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

5. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A 6. § (5a) bekezdése szerinti tételek megnevezése

ABCD
1.Termesztett fajA növény magyar neveTámogatott megőrzési
mód
Tétel megnevezése
2.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono1A
3.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono2A
4.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono3A
5.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono4A
6.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono5A
7.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono6A
8.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono7A
9.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono1B
10.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono2B
11.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono3B
12.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono4B
13.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono5B
14.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono6B
15.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono7B
16.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono1D
17.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono2D
18.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono3D
19.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono4D
20.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono5D
21.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono6D
22.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSmono7D
23.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono1A
24.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono2A
25.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono3A
26.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono4A
27.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono5A
28.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono6A
29.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono7A
30.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono1B
31.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono2B
32.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono3B
33.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono4B
34.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono5B
35.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono6B
36.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono7B
37.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono1D
38.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono3D
39.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono4D
40.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNNmono6D
41.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono1A
42.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono2A
43.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono3A
44.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono4A
45.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5A
46.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono6A
47.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono7A
48.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono1B
49.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono2B
50.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono3B
51.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono4B
52.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5BS-7BS
53.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5BL-7BL
54.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono6B
55.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono1D
56.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono2D
57.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono3D
58.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono4D
59.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono5D
60.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono6D
61.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CAPmono7D
62.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono1A
63.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono2A
64.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono3A
65.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono4A
66.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono5A
67.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono6A
68.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono7A
69.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono1B
70.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono2B
71.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono3B
72.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono5B
73.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono6B
74.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono7B
75.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono1D
76.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono2D
77.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono3D
78.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono4D
79.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono5D
80.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono6D
81.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1PMmono7D
82.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono1A
83.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono2A
84.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono3A
85.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono4A
86.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono5A
87.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono6A
88.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono7A
89.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono1B
90.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono2B
91.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono3B
92.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono4B
93.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono5B
94.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono6B
95.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono7B
96.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono1D
97.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono2D
98.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono3D
99.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono4D
100.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono5D
101.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono6D
102.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1MIRmono7D
103.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono1A
104.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono2A
105.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono3A
106.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono4A
107.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono5A
108.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono6A
109.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono1B
110.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono2B
111.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono3B
112.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono5B
113.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono6B
114.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono7B
115.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono1D
116.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono2D
117.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono4D
118.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono5D
119.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono6D
120.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1RANmono7D
121.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-1AL
122.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-2AS
123.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3Aa
124.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3Aß
125.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-4Aa
126.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-5AL
127.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-6Aa
128.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7AL
129.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-1BL
130.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-2BL
131.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3BL
132.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-4BL
133.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-5BL
134.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-6BS
135.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7BL
136.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7BS
137.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-1DL
138.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-2Da
139.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-3Da
140.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-4Da
141.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-5DL
142.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-6Da
143.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDT-7DS
144.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-1A
145.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-2A
146.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-3A
147.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-4A
148.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-5A
149.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-6A
150.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-7A
151.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-1B
152.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-3B
153.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-4B
154.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-5B
155.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-6B
156.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-7B
157.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-4D
158.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-5D
159.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-6D
160.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSDDT-7D
161.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 1A
162.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 3A
163.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 4A
164.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 5A
165.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 6A
166.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 7A
167.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 1B
168.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 3B
169.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 4B
170.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 5B
171.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 6B
172.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 7B
173.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 1D
174.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 2D
175.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 3D
176.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 4D
177.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 6D
178.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CAP 7D
179.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 1A
180.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 2A
181.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 3A
182.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 4A
183.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 5A
184.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 6A
185.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 7A
186.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 1B
187.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 2B
188.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 3B
189.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 4B
190.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 5B
191.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 6B
192.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 7B
193.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 1D
194.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 2D
195.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 3D
196.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 4D
197.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 5D
198.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 6D
199.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/CNN 7D
200.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 1A
201.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 2A
202.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 3A
203.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 4A
204.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 5A
205.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 6A
206.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 7A
207.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 1B
208.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 2B
209.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 3B
210.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 4B
211.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 5B
212.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 6B
213.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 7B
214.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 1D
215.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 2D
216.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 3D
217.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 4D
218.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 6D
219.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/HOPE 7D
220.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 1A
221.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 2A
222.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 3A
223.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 4A
224.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 5A
225.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 6A
226.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 7A
227.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 1B
228.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 2B
229.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 3B
230.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 4B
231.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 5B
232.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 6B
233.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 7B
234.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 1D
235.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 2D
236.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 3D
237.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 4D
238.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 5D
239.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 6D
240.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CNN/WI 7D
241.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 1A
242.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 2A
243.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 3A
244.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 4A
245.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 5A
246.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 6A
247.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 7A
248.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 1B
249.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 2B
250.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 3B
251.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 4B
252.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 5B
253.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 6B
254.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 7B
255.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 1D
256.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 2D
257.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 3D
258.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 4D
259.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 5D
260.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 6D
261.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1WI/CNN 7D
262.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.dicoccoides 5A
263.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.tauschii 5D
264.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum1E
265.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum2E
266.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum3E
267.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum4E
268.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum5E
269.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum6E
270.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Tr.elongatum7E
271.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial1R
272.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial2R
273.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial3R
274.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial4R
275.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial5R
276.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial6R
277.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial7R
278.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/Imperial Amp.
279.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima1SL
280.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima2SL
281.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima3SL
282.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima4SL
283.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima5SL
284.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima6SL
285.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.longissima7SL
286.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/disomic add. 4/7SL
287.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add. 6tSl
288.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/disomic add. 7/4SL
289.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 1Ss
290.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 2Ss
291.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 3Ss
292.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 4Ss
293.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 5Ss
294.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T.searsii 5Ss
295.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ Ae.cylindrica 2C
296.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/T. dicoccoides 5B
297.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.1RS
298.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.1RL
299.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.3RS
300.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.4RS
301.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.4RL
302.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.5RS
303.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.6RL
304.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.7RS
305.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CS/ditelo add.7RL
306.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN1A
307.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN1B
308.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN3B
309.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN6A
310.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN7A
311.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN7B
312.Triticum aestivumKözönséges búzaI/1CSN7D
313.Triticum aestivumKözönséges búzaI/13DS-3
314.Triticum aestivumKözönséges búzaI/13DS-6, 4AL-11
315.Triticum aestivumKözönséges búzaI/13DL-3
316.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-4
317.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-5
318.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-6
319.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BS-8
320.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BL-1
321.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15BL-6
322.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BS-2
323.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BS-3
324.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BS-5
325.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BL-5
326.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BL-3
327.Triticum aestivumKözönséges búzaI/16BL-6
328.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AS-8, 7AL-17
329.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17BS-1
330.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17BL-2
331.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17BL-7
332.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DL-2
333.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DL-3
334.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DL-5
335.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DS-4
336.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17DS-5
337.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AL-1
338.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AL-15
339.Triticum aestivumKözönséges búzaI/17AL-211
340.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-1
341.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-2
342.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-3
343.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-5
344.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-7
345.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-8
346.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-9
347.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-10
348.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-11
349.Triticum aestivumKözönséges búzaI/15DL-12
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére