33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrárvidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint rangsorba állított támogatási kérelmek esetén a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében az IH úgy határozza meg, hogy a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezze a minimális ponthatárt elért kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét. Az így megállapított ponthatárt el nem érő támogatási kérelmet az MVH a Tv. 56. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forráshiány miatt elutasítja.

(3b) Amennyiben a Tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a benyújtás vagy beérkezés sorrendjébe állított, jóváhagyható vagy részben jóváhagyható támogatási kérelmek kumulált forrásigénye meghaladja az intézkedésre fordítható forrásnak az IH által megállapított összegét, úgy azon támogatási kérelmet, amelynek jóváhagyása vagy részbeni jóváhagyása kizárólag a jogosultsági keretre tekintettel nem lehetséges, az MVH a Tv. 56. § (1) bekezdés b) pontja szerint forráshiány miatt elutasítja."

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet "ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK" címe a következő 36/M. §-sal egészül ki:

"36/M. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3a) és (3b) bekezdést a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében az "az IH részeként a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)" szövegrész helyébe az "a Herman Ottó Intézet" szöveg,

b) 3. § 36. pontjában a "NAKVI-tól" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézettől" szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 9. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézettől" szöveg lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 1. § 9. pontjában a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

a) 2. § b) pontjában a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

b) 3. § (2) és (3) bekezdésében, a 6. § (5), (6), és (12) bekezdésében, a 7. § (7) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, 1. számú mellékletének 266. sorában a "NAKVI" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a "NAKVI-hoz" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézethez" szöveg,

d) 6. § (4) bekezdés f) pontjában a "NAKVI-val" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézettel" szöveg

lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés q) pontjában a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés q), r) és t) pontjában, a 8. § (7) bekezdés b) pontjában, a 8. § (8) bekezdés a), d), e) pontjában, a 8. § (9) és (10) bekezdésében, a 11/B. § (1), (4) és (4a) bekezdésében a "NAKVI" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

c) 7. § (14) bekezdésében a "NAKVI-t" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézetet" szöveg,

d) 8. § (8) bekezdés c) pontjában a "NAKVI-val" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézettel" szöveg,

e) 6. számú mellékletében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg

lép.

6. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

7. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Amennyiben szolgáltatás igénybevétele, vagy a 2. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő feladatonként számított költség a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási időszakban meghaladja a bruttó 500 000 Ft-ot, akkor a szolgáltatás megrendeléséhez vagy a feladatellátás megkezdéséhez az IH előzetes jóváhagyása szükséges. Az IH jóváhagyását a 6. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványon lehet kérelmezni."

(2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel megállapított 5. § (4) és (9) bekezdést az 5. § (10) bekezdésétől eltérően a 2015. június 9. napját követően megkezdett szolgáltatás megrendelésre is alkalmazni kell."

8. § A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében a "beszerzése, szolgáltatás igénybevétele vagy önként vállalt többletfeladat elvégzése IH előzetes jóváhagyás" szövegrész helyébe a "beszerzése az IH előzetes jóváhagyása" szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet

a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés d) és g) pontjában, 3. § (4) bekezdés a) pontjában, 3. § (5), (6), (7), (8), (9), (11) és (12) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdés g) pontjában, 5. § (6) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés d) pontjában, 7. § (5) bekezdésében a "NAKVI" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg

lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] 9. §-a a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) A Vhr. 29. § (11) bekezdése szerinti módosítás során, amennyiben a kifizetési kérelem alapját képező gép azonosítható az e jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban kódokkal ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a kifizetési kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, az 5. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gép kerül elfogadásra.

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép

a) a gépkatalógus szerinti gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és

b) az 1. melléklet szerint melyik tevékenység végzésére alkalmas, valamint melyik célból került értékesítésre.

(8) Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be."

(2) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított

a) 3. § (7) bekezdést és 9. § (4) bekezdést a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,

b) 9. § (6)-(8) bekezdést és az 5. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell."

(3) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az e rendelet 1. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki.

12. § A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 3. § (7) bekezdésében és 9. § (4) bekezdésében a "május" szövegrész helyébe az "augusztus" szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

b) 4. § (1), (5), (7), (8) és (10) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, az 5. § (6), (8), (11) és (13) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdés b) pontjában, 7. § (6) és (9) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a "NAKVI" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg

lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 7. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 11. §-a a következő (12)-(14) bekezdésekkel egészül ki:

"(12) A Vhr. 29. § (11) bekezdése szerinti módosítás során, amennyiben a kifizetési kérelem alapját képező gép azonosítható az e rendelet vonatkozásában lezárt gépkatalógusban kódokkal ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a kifizetési kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, a 9. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gép kerül elfogadásra.

(13) A (12) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép

a) a gépkatalógus szerinti gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és

b) e rendelet szerinti melyik tevékenység végzésére alkalmas, valamint melyik célból került értékesítésre.

(14) Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be."

(2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet "13. Záró rendelkezések" alcíme a következő 15/F. §-sal egészül ki:

"15/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított 11. § (12)-(14) bekezdést és a 9. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása

16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg lép.

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet módosítása

17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet [a továbbiakban: 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet] a 1. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően támogatásra jogosult az az ügyfél is, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet szerint nyújtott támogatás kapcsán áll kizárás hatálya alatt."

(2) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított 1. § (5) bekezdést, a 2. mellékletet és a 7. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(3) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

a) 4. § (6) bekezdésében a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében a "FRU02; VEG 45" szövegrész helyébe a "FRU02; VEG 33; VEG45" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "de legfeljebb az elszámolt költségek 40%-a," szövegrész.

15. Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelethez

"5. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

A 9. § (6) bekezdés szerinti árajánlat minimális tartalmi elemei:

I. Árajánlat kérő:

1. neve

2. lakhelye vagy székhelye

3. adószáma vagy adóazonosító jele

4. MVH ügyfél-azonosító száma

II. Árajánlat tevő:

1. megnevezése

2. lakhelye vagy székhelye

3. adószáma vagy adóazonosító jele

4. kiadási tétel műszaki adatai

5. kiadási tétel mennyisége

6. kiadási tétel mértékegysége

7. kiadási tétel nettó összege, felszámított általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kiadási tétel bruttó összege, vagy

8. ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa

9. a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő

10. korszerűségi mutató

11. ha releváns, a forgalmazó 9. § (8) bekezdés szerinti nyilatkozata

12. árajánlat érvényességi ideje

III. Az árajánlattevő aláírása

IV. Az árajánlat kiállításának dátuma"

2. melléklet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelethez

"9. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

A 11. § (12) bekezdés szerinti árajánlat minimális tartalmi elemei:

I. Árajánlat kérő:

1. neve

2. lakhelye vagy székhelye

3. adószáma vagy adóazonosító jele

4. MVH ügyfél-azonosító száma

II. Árajánlat tevő:

1. megnevezése

2. lakhelye vagy székhelye

3. adószáma vagy adóazonosító jele

4. kiadási tétel műszaki adatai

5. kiadási tétel mennyisége

6. kiadási tétel mértékegysége

7. kiadási tétel nettó összege, felszámított általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kiadási tétel bruttó összege, vagy

8. ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa

9. a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő

10. korszerűségi mutató

11. ha releváns, a forgalmazó 11. § (14) bekezdés szerinti nyilatkozata

12. árajánlat érvényességi ideje

III. Az árajánlattevő aláírása

IV. Az árajánlat kiállításának dátuma"

3. melléklet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelethez

1. A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. melléklet táblázata 12., 14., 35. és 51. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Gépcsoport kód:Gépcsoport megnevezése:)
12.1912Forgó rakodók
14.1992Permetezők
35.2311Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya juttató gépek
51.2511Vontatott és rászerelt rakodógépek

2. A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. melléklet táblázata a következő 89. sorral egészül ki:

(Gépcsoport kód:Gépcsoport megnevezése:)
89.1913Teleszkópos rakodók

Tartalomjegyzék