61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3-5. § és az 1. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6-8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 9. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges (8) bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát - a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával - az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) lehet kezdeményezni. A körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedőképesség minősítése érdekében. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni."

2. § Az Lr.

a) 9. § (8) bekezdés a) pontjában az "a) pontja" szövegrész helyébe az "a) pont aa)-ac) alpontja" szöveg,

b) 46. §-ában a "2012. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2012. december 31-éig" szöveg

lép.

2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 2. §-a a következő a) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult,)

"a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,"

(és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.)

4. § A Pr. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedőképesség minősítése érdekében. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni."

5. § (1) A Pr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pr. 13. § (2) bekezdés b) pontjában a "2012. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2012. december 31-éig" szöveg lép.

3. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad)

"g) a közlekedőképességről,"

7. § A Hr. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Hivatal - jogszabályban meghatározott esetekben - komplex minősítést végez, amely során szakhatósági állásfoglalást ad a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról, illetve - erre irányuló kérelem esetén - szakvéleményt ad a közlekedőképességről.

(3) A Hivatal - jogszabályban meghatározott esetekben - az érintett személy kérelmére komplex minősítést végez, és hatósági bizonyítványt állít ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról, illetve - erre irányuló kérelem esetén - szakvéleményt ad a közlekedőképességről."

8. § Hatályát veszti a Hr. 6. § c) pontja.

4. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) súlyos mozgáskorlátozott személy:

aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,

ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll;"

10. § Az R. 6. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető. Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában)

"c) a közlekedési kedvezményben részesülés időpontjaként - ha a jogosult a támogatást ténylegesen felhasználta - a megállapító határozat jogerőre emelkedését kell figyelembe venni."

11. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a pont a következő ad) alponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,)

"aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy"

"ac) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy"

"ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)-ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, és"

(2) Az R. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés b), c) és d) pontja, valamint a (4) bekezdés szerint igazolandó körülményeknek a kérelem benyújtásának időpontjában kell fennállniuk."

12. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hivatal minden év szeptember 15-éig - a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérdésben az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével - dönt a tárgyévi jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki."

(2) Az R. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a költségvetési keretek lehetővé teszik, év közben pótkeretszám hirdethető a 2. § e) pontja szerint. Ha pótkeretszám meghirdetésére kerül sor, annak erejéig a (2) bekezdés szerinti sorrend szerint kell a jogosultakat kijelölni. Ha a meghirdetett pótkeretszámot a 4. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti közlekedési kedvezmény iránti kérelmek nem merítették ki, a hivatal a másik típusú szerzési támogatást kérelmező - a keretszám kimerülése miatt elutasított - igénylőket nyilatkoztatja arról, hogy a pótkeretszám ismeretében a meghirdetett támogatást igénybe kívánják-e venni, és a jogosultakat az eredetileg általuk igényelt támogatás szerint megállapított sorrendnek megfelelően jelöli ki."

13. § Az R. a 8. §-át követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. A közlekedőképesség minősítése

8/A. § (1) Ha a kérelmező a 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratok egyikét sem csatolta, a hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - a 7. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti iratok megküldésével - megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

(2) A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

a) mozgásszervi részkárosodása,

b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,

c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,

d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont szerinti két részkárosodása együttesen

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített.

(3) A szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza

a) a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását,

b) a következő felülvizsgálat időpontját.

(4) A közlekedőképesség vizsgálata a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti komplex minősítés keretében is kérhető.

(5) Ha a közlekedőképesség vizsgálata nem folyamatban levő hatósági eljárás keretében válik szükségessé, azt az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél lehet kezdeményezni, aki a továbbiakban az (1) bekezdés szerint jár el."

14. § Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kereskedő az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából - legkésőbb az utalvány lejártát követő 15 napon belül - a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy példányát."

15. § Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A 7. § (3) bekezdés a) pontjának az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkmr.) hatálybalépését megelőző napon hatályos ac) alpontja szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. szeptember 15-éig felhasználható az e rendelet szerinti súlyos mozgáskorlátozottság igazolására.

(2) 2012. december 31-éig a szakértői szerv a közlekedőképesség minősítését tartalmazó szakvéleményét az iratok alapján adja ki, ha a kérelmező csatolja az R. 2. vagy 3. számú melléklete szerinti hatályos orvosi szakvéleménye eredeti példányát vagy hiteles másolatát, és az annak kiállítását megalapozó orvosi dokumentációt.

(3) A szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem alapján az Mkmr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben - ha a 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratok nem állnak rendelkezésre - a hivatal az Mkmr. hatálybalépését követő öt napon belül a hiánypótlásra vonatkozó szabályok szerint felhívja a kérelmezőt a közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtására."

16. § Az R.

a) 1. § nyitó szövegrészében és c) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 2. § e) pontjában a "költségvetési" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "jármű, vagy" szövegrész helyébe a "jármű, kivéve a quad, vagy" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "személygépkocsinak" szövegrész helyébe a "súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a 2. § g) pont ga)-gb) alpontja szerinti személy tulajdonában álló személygépkocsinak" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében a "március 31-éig" szövegrész helyébe a "május 15-éig" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdésében az "április 30-ig" szövegrész helyébe a "július 31-éig" szöveg,

g) 14. § (4) bekezdésében a "2012. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2012. december 31-éig" szöveg

lép.

5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Mmr.) 6. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az adatlap és az elektronikus űrlap tartalmazza a kérelmező)

"d) erre vonatkozó igénye esetén a közlekedőképességének vizsgálatára vonatkozó kérelmet."

(2) Az Mmr. 6. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez csatolni kell)

"g) a közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat."

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 1. számú melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

"1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény."

Tartalomjegyzék