6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási, civil és kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú melléklet "GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA" megjelölésű fejezetében a "Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva) minimumfeltételei" megjelölésű sor helyébe a "Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva, minimum 5 ágy) minimumfeltételei" megjelölésű sor lép.

2. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a "30 percen belül" szövegrész helyébe a "45 percen belül" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti

a) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet, és

b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (II. 2.) EüM rendelet.

4. § A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

a) 18. § (2) bekezdésében a "2012. június 30. napján" szövegrész helyébe a "2013. január 1. napján" szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a "2012. június 30. napjáig" szövegrész helyébe a "2013. január 1. napjáig" szöveg

lép.

5. § (1) Nem lép hatályba a muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2012. (IV. 25) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 4. és 5. §-a.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 6. § (1) bekezdésében az "- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdése.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. június 29-én lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 3-án hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere