94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszterelnök általános helyettesét)

"a) a (2) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,"

(helyettesíti.)

2. § A Statútum VII. fejezet címének helyébe a következő fejezetcím lép:

"AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE"

3. § A Statútum 41. §-a következő o)-s) ponttal egészül ki:

[Az emberi erőforrások minisztere (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"o) társadalmi felzárkózásért,

p) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

q) egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,

r) nemzetiségpolitikáért,

s) romák társadalmi integrációjáért"

(felelős tagja.)

4. § A Statútum VII. fejezete a következő 71/A-71/F. §-sal egészül ki:

"71/A. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége körében felelős:

a) a gyermekek esélyteremtéséért,

b) a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózását előmozdító programok kidolgozásáért és részt vesz a megvalósításukban,

c) az alacsony végzettségűek, különösen a romák foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért,

d) a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen romák oktatási esélyegyenlőségének biztosításáért,

e) a társadalmi felzárkózási politika összehangolásáért.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) - a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve - kidolgozza a nemzeti felzárkózás politika koncepcióját - különös tekintettel a magyarországi roma nemzetiségre - összehangoltan a társadalompolitikával, életszínvonal-politikával, oktatáspolitikával, szociálpolitikával, gyermekesély-politikával, az esélyegyenlőségi politikával, foglalkoztatási politikával, lakáspolitikával, egészség- és fogyatékosságügyi politikával,

b) - a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve - elkészíti a társadalmi felzárkózás politikával kapcsolatos stratégiát és cselekvési tervet, figyelemmel a "Legyen Jobb a Gyermekeknek" Nemzeti Stratégia célkitűzéseire; részt vesz a stratégiákat és intézkedési terveket előkészítő jogszabályok tervezetének kidolgozásában, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) működteti a "Legyen Jobb a Gyermekeknek" Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő, követő és értékelő monitoring bizottságot,

d) felügyeli, koordinálja és nyomon követi a társadalmi felzárkózás és gyermekesély-politika koncepciójának, stratégiájának és cselekvési terveinek megvalósítását, és érvényesíti az abban foglaltakat az egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

e) a társadalmi felzárkózás érdekében kidolgozza és koordinálja a felelősségi körébe tartozó azon szakpolitikákat, amelyek a foglalkoztatás bővítést célozzák,

f) közreműködik a hazai és uniós programok előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében, koordinálja a társadalmi felzárkózáshoz és a gyermekek esélyteremtéséhez kapcsolódó programok szakmai tartalmának meghatározását, szakmailag felügyeli a programok lebonyolítását,

g) koordinálja a Strukturális Alapok és más nemzetközi források felhasználására tervezett fejlesztési operatív programok, akciótervek és intézkedések társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó tervezési, értékelési feladatait,

h) együttműködik az Új Széchenyi Terv operatív programjai akcióterveinek társadalmi felzárkózást érintő részeinek elkészítésében, és figyelemmel kíséri azok megvalósítását,

i) koordinálja az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztés elleni nyitott koordinációs együttműködésben való tagállami feladatok ellátását,

j) közreműködik az Európai Unió Európa 2020 stratégiai keretében a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában,

k) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,

l) összefogja és működteti a felelősségi körébe tartozó fejlesztési programokat,

m) koordinálja a felelősségi körébe tartozó kormányzati stratégiai kutatásokat, valamint javaslatot tesz a társadalmi felzárkózással és a gyermekek esélyteremtésével kapcsolatosan a kapcsolódó programok adatgyűjtésére, indikátoraira és tájékoztatási rendszerére,

n) közreműködik a közfoglalkoztatási koncepció és az ahhoz kapcsolódó programok társadalmi felzárkózási szempontok figyelembevételével történő kialakításában és végrehajtásában,

o) irányítja a Türr István Képző és Kutató Intézetet.

71/B. § A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége körében

a) egyetértési jogot gyakorol az egyes kormányzati szervek társadalmi felzárkózást érintő szakpolitikái kapcsán,

b) részt vesz az Új Széchenyi Terv azon operatív programjai monitoring bizottságainak tevékenységében, amelyek társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokat látnak el,

c) koordinálja a felzárkózást célzó kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását,

d) meghatározza a társadalmi felzárkózás akadályait elhárító és megelőző intézkedéseket,

e) koordinálja a társadalmi felzárkózást célzó kormányzati szintű feladatok végrehajtását,

f) a hátrányos helyzetű településeken élők tekintetében a halmozottan megjelenő nemzetiségi, társadalmi és területi hátrányok kezelése érdekében programokat működtet és koordinál,

g) részt vesz a lakhatási programok kidolgozásában és a lakhatással kapcsolatos más kormányzati intézkedések előkészítésében,

h) a társadalmi felzárkózási szempontok érvényesítése érdekében együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életviszonyait e minőségükben érintő előterjesztések esetében,

i) koordinálja a felelősségi körébe tartozó területeken az információs társadalom esélyegyenlőségi kérdéseit és részt vesz az ezzel kapcsolatos kormányzati stratégiák, programok, intézkedések kidolgozásában a nemzetiségi, a társadalmi és a területi hátrányokból fakadó egyenlőtlenségek csökkentése és a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében,

j) részt vesz a társadalmi felzárkózást érintő programok, a foglalkoztatási és területfejlesztési feladatok összehangolásában, tervezésében, végrehajtásában,

k) részt vesz a roma- és társadalmi felzárkózási szakterülettel foglalkozó országos, valamint területi egyeztető fórumok és tanácsok munkájában.

71/C. § A miniszter a romák társadalmi integrációjáért való felelőssége körében

a) a nemzeti felzárkózás politika koncepciójához illeszkedően kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, különös tekintettel az európai roma-keretstratégiában meghatározott szakpolitikai beavatkozási területekre, továbbá kidolgozza az ehhez kapcsolódó stratégiát és döntési javaslatokat,

b) az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációját és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit,

c) koordinálja a kormányzati roma társadalmi integrációs program végrehajtását, a romák társadalmi integrációjának fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási programokat, közreműködik az integrációs kormányzati kapcsolatok szervezésében,

d) többoldalú párbeszédet kezdeményez a romák társadalmi integrációjának társadalmi támogatottsága érdekében, közreműködik az átfogó kommunikációs programok koordinálásában,

e) összehangolja a romák társadalmi integrációját érintő modell értékű fejlesztési programokat, működteti a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét javító programokat, illetve a roma tanulók tanulmányi sikerességét elősegítő ösztöndíjrendszert,

f) közreműködik a romák társadalmi integrációját érintő hazai és uniós programok előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében, koordinálja a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó programok szakmai tartalmának meghatározását, szakmailag felügyeli a programok lebonyolítását, ellenőrzését, nyomon követését és hatásvizsgálatát,

g) kiemelt figyelmet fordít a konfliktuskezelési feladatokra, együttműködik a jogvédő és érdekvédő szervezetekkel,

h) ellátja a Roma Integráció Évtizede Programhoz kapcsolódóan Magyarország nemzeti koordinátori feladatait, valamint részt vesz a Nemzetközi Irányító Bizottság munkájában.

71/D. § A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége körében

a) összehangolja a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait, irányítja az ezzel összefüggő stratégiai kérdések végrehajtását,

b) előkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,

c) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,

d) szervezi az egyházi feladatok kormányzati koordinációját és az ágazati feladatok végrehajtását,

e) ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más jogszabályokból eredő, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodások alapján a Kormányra háruló feladatokat,

f) ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény alapján a 2011. december 31-ével lezárult tulajdonrendezés utólagos munkálataival kapcsolatos feladatokat,

g) gondoskodik az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggő perekben a jogi képviselet ellátásáról,

h) segítséget nyújt az egyházak köznevelési, szociális, kulturális, művészeti, közgyűjteményi és az épített örökség megőrzésével kapcsolatos tevékenységéhez és ellátja azok tudományos, sport és egészségügyi tevékenységével, a gyermek- és ifjúságvédelmi közcélú egyházi intézmények létesítésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

i) koordinálja az egyes, közfeladatokat ellátó intézményekre vonatkozó szabályok átláthatóvá és a közfeladatokat ellátó állami, önkormányzati, valamint egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, illetve finanszírozás egységessé tételét,

j) koordinálja az egyházi köznevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, egészségügyi, sport, kulturális, művészeti, közgyűjteményi és az épített örökség megőrzésével kapcsolatos tevékenységéhez kötődő döntési rendszer működtetését,

k) közreműködik abban, hogy az egyházak és intézményeik mind az európai uniós, mind a hazai pályázati forrásokhoz, vidékfejlesztési támogatásokhoz ugyanolyan eséllyel juthassanak hozzá, mint minden más közfeladatot ellátó szervezet,

l) közreműködik a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében,

m) közreműködik a turizmusfejlesztés koncepciójának és támogatási rendszerének kidolgozásában, szakmai véleményezésében,

n) együttműködik az érintett miniszterekkel a turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtásában,

o) együttműködik az érintett miniszterekkel a vallást érintő a falusi és agroturizmussal kapcsolatos vidékfejlesztési feladatok ellátásában,

p) koordinálja az Új Széchenyi Terv egyházakkal összefüggő projektjeit,

q) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben az egyházakkal és az egyházak nyilvántartásával kapcsolatban a hatáskörébe tartozó feladatokat.

71/E. § A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében

a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait,

b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, ennek során előkészíti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, továbbá a civil szervezetek működését és támogatását érintő jogszabályokat,

c) koordinálja az egységes kormányzati civil stratégia és támogatáspolitika megvalósítását,

d) együttműködik a Kormány közalapítványainak alapítói jogai gyakorlásában, ennek megfelelően vesz részt azok működésében,

e) ellátja a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat,

f) gondoskodik a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről,

g) feladatkörében együttműködik az európai uniós fejlesztésekkel foglalkozó intézményekkel,

h) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,

i) működteti a civil információs centrumokat,

j) működteti a Civil Információs Portált,

k) a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatások összehangolása érdekében, az azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszert működtet,

l) közzéteszi a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet vezető tisztségviselőjének vagyonnyilatkozatát,

m) közreműködik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

n) gyűjti, rendszerezi és közzéteszi a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatokat és közérdekből nyilvános adatokat az ezzel összefüggésben kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából.

71/F. § A miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelőssége körében

a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,

b) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,

c) koordinálja a nemzetiségi jogok és a sajátos nemzetiségi érdekek felmérését, és szervezi ezen igények feltételeinek a biztosítását,

d) előkészíti a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket,

e) előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó szabályozásokat,

f) szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások érvényesülését,

g) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt,

h) felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését,

i) működteti a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott támogatások döntési rendszerének működtetésében,

j) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását."

5. § A Statútum 81. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége körében)

"k) részt vesz az emberi erőforrások miniszterének a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos kormányzati feladatai összehangolásában,"

6. § A Statútum 119. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyes miniszterek megnevezésének rövidített változataiként az alábbi megnevezéseket kell használni:)

"f) az emberi erőforrások minisztere esetében EMMI,"

7. § A Statútum

a) 1. § (2) bekezdésében a "közigazgatási és igazságügyi miniszternek" szövegrész helyébe az "az emberi erőforrások miniszterének" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az "Alkotmány 6. §-ában" szövegrész helyett az "Alaptörvényben" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés a) pontjában, 52. § o) pontjában, 115. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 115. § (5) bekezdés b) pontjában, 115. § (6) bekezdés g) pontjában, 116. § (1) bekezdés p), q) és r) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

d) 15. § (1) bekezdés a) pontjában az "alkotmány-előkészítésért" szövegrész helyébe az "Alaptörvény előkészítéséért" szöveg,

e) 18. § (1) bekezdés b) pontjában az "Alkotmánynak" szövegrész helyébe az "Alaptörvénynek" szöveg,

f) 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

g) 25. § b) pontjában az "Alkotmánnyal" szövegrész helyébe az "Alaptörvénnyel" szöveg,

h) 25/A. §-ában a "kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg, a "nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/N. §-a" szövegrész helyébe a "nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény" szöveg,

i) 27. § a) pontjában, 40. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, 75. § (2) bekezdés h) pontjában a "kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg,

j) 28. § b) pontjában, 35/A. §-ában, 40. § (5) bekezdés c) pontjában, 75. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, 77. § b) pontjában, 81. § (1) bekezdés f), g) és r) pontjában, 92. § (2) bekezdés j) pont jc) alpontjában, 97. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az "a nemzeti erőforrás miniszterrel" szövegrész helyébe az "az emberi erőforrások miniszterével" szöveg,

k) 40. § (2) bekezdés b) pontjában a "helyi kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg,

l) 41. §-ában az "A nemzeti erőforrás miniszter" szövegrész helyébe az "Az emberi erőforrások minisztere" szöveg,

m) 53. §-ában a "nemzeti és etnikai kisebbségek" szövegrészek helyébe a "nemzetiségek" szöveg,

n) 62. § a), b) és i) pontjában a "nemzeti és etnikai kisebbségek" szövegrész helyébe a "nemzetiségek" szöveg,

o) 53. §-ában, 62. § a) és c) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

p) 77. § i) pontjában az "a közigazgatási és igazságügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az emberi erőforrások miniszterének" szöveg,

q) 81. § (2) bekezdés o) pontjában, 92. § (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában az "a nemzeti erőforrás miniszter" szövegrész helyébe az "az emberi erőforrások minisztere" szöveg,

r) 92. § (2) bekezdés e) pontjában az "a Magyar Köztársaságot" szövegrész helyébe a "Magyarországot" szöveg,

s) 115. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Magyar Köztársaságnak" szövegrész helyébe a "Magyarországnak" szöveg,

t) 115. § (3) bekezdés f) pontjában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

u) 118. § h) pontjában az "a nemzeti erőforrás minisztert" szövegrész helyébe az "az emberi erőforrások miniszterét" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Statútum

a) 12. § h), i), q), s), t) pontja,

b) 15. § (2) bekezdés a) pontjában az "az egyesülési jogról," szövegrész,

c) 29-34. §-a,

d) 42. §-a,

e) 53. §-ában az "és a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel" szövegrész,

f) 62. § i) pontjában az "a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és" szövegrész,

g) 67. § h) pontjában az "a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve" szövegrész,

h) 71. § (3) bekezdésében az "- a társadalmi felzárkózást célzó programok kivételével -" szövegrész,

i) 121. § (2) bekezdése.

9. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XLII. törvénnyel egyidejűleg lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök