11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)[1] belügyi szerv: a Belügyminisztérium, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a rendvédelmi oktatási intézmények;

b) nyugállományú: a belügyi szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett személy, továbbá a szolgálati járandóságban, valamit rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülő volt hivatásos állományú személy.

c)[2] alapellátó orvos: a belügyi szerv foglalkozás-egészségügyi orvosa.

2. § (1)[3] A belügyi szervek hivatásos állományú tagjai (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) és a belügyi szervek közalkalmazottai (a továbbiakban: közalkalmazott), rendvédelmi igazgatási alkalmazottai (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) e rendelet alapján[4]

a) fogászati ellátással,

b) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § d) pontjában meghatározott szemüveg (a továbbiakban: képernyős szemüveg) készítésével, és

c) a képernyős szemüveggel történő ellátásba nem tartozó, látásjavító szemüveg, kontaktlencse (a továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse) készítésével

kapcsolatos költségtérítésre jogosultak.

(2)[5] A vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állományú esetében a fogászati költségek, valamint a szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése a foglalkoztató belügyi szervet terheli.

(3)[6] A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott a próbaidő tartama alatt nem jogosult az e rendelet szerinti költségtérítésre.

(4) A nyugállományú szociális helyzetére figyelemmel, a szociális gondozás keretében a fogászati ellátással, valamint látásjavító szemüvegkészítéssel vagy kontaktlencse vásárlással kapcsolatos költségeihez e rendelet szerint nyújtható költségtámogatás.

3. § (1)[7]

(2)[8] A hivatásos állomány tagja, valamint a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott e rendelet szerint akkor jogosult fogászati költségei megtérítésére, ha a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt és erről igazolást kapott.

(3)[9] Fogászati költségtérítésként a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség 75%-a, de évente összesen legfeljebb a központi költségvetésről szóló törvény szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

4. § (1)[10] A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti 1. melléklet szerinti kérelmét az állományilletékes parancsnoknál vagy a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.

(2)[11] Az állományilletékes parancsnok, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott kérelme alapján, a fogászati ellátást végző fogorvos igazolása és a részletes számla benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

5. § (1)[12] A nyugállományú a nyugállományba vonulása előtti utolsó szolgálati helye szerinti állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő a fogászati költségtérítés iránti kérelmét. Ha az utolsó szolgálati hely jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet elintézésre az állomány szerinti rendvédelmi szerv országos parancsnokságához, ennek hiányában a belügyminiszterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint az (1) bekezdésben meghatározott belügyi szerv nevére és címére kiállított, a nyugállományú nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.

(3) Az állományilletékes parancsnok, illetve a belügyminiszter a nyugállományú költségtérítéséről vagy támogatásáról a szerv szociális bizottságának véleménye alapján, a szerv költségvetési helyzetének figyelembe vételével dönt.

(4) Nem jogosult e rendelet szerinti támogatásra a nyugállományú, akinek a szolgálati viszonya 2012. január 1-jét megelőzően, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. § b), f) vagy g) pontja, az 56. § (2) bekezdés b) pontja vagy az 59. § (1) bekezdés d) pontja miatt szűnt meg.

6. § (1) A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az illetményalap 30%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

(2)[13] A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítése iránti 1. melléklet szerinti kérelmét az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse használat indokoltságáról, valamint a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott nevével ellátott részletes számlát.

(3) A nyugállományú a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítését az 5. § szerint kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1) bekezdésében meghatározott belügyi szerv nevére és címére kiállított, a nyugállományú nevével ellátott részletes számlát.

(4) A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

7. § (1)[14] Ha az alapellátó orvos által végzett látásvizsgálat eredményeként a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott részére képernyős szemüveget kell biztosítani, az alapellátó orvos az EüM rendelet 1. számú melléklete szerinti beutalóval szemészeti szakvizsgálatra utalja be a hivatásos állomány tagját vagy a közalkalmazottat, rendvédelmi alkalmazottat.

(2)[15] A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget a hivatásos állomány tagja, illetve a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott készítteti el. A szemüvegkészítés költségeinek megtérítésére irányuló 1. melléklet szerinti kérelemhez csatolni kell a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos állományú vagy a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott nevével ellátott, a szemüveg lencse és a keret árát külön-külön feltüntető részletes számlát, valamint az alapellátó orvos által a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.

(3)[16] A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott a képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.

(4)[17] A képernyős szemüveg esetében a szemüveg lencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások teljes ára, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb mindösszesen az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg. A költségtérítési igény legfeljebb kétévente terjeszthető elő. A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései irányadóak.

8. §[18] Ha a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott, rendvédelmi alkalmazott egyidejűleg készíttet látásjavító szemüveget és képernyős szemüveget is, és azt egy szemüveg lencsébe csiszoltan készítteti el, feltéve, hogy az alapellátó orvos mind a kettő szemüveg viselésének indokoltságát igazolja, akkor az elkészített szemüveg költségtérítésekor a képernyős szemüvegre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. §[19]

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

11. §[20]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 11/2013. (IV. 23.) BM rendelethez

KÉRELEM szemüveg/fogászati kezelés árának megtérítése iránt
NÉV:....................................................................................................................................................................................................
Hivatali egység:....................................................................................................................................................................................
Telefonszám:........................................................................................................................................................................................
Adószám:............................................................................................................................................................................................ .
A vonatkozó jogszabály és a mellékelt számla alapján kérem szemüvegem/kontaktlencsém/fogászati kezelésem
árának részbeni megtérítését.
Kijelentem, hogy tárgyévben fogászati/látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse/képernyős szemüveg
költségtérítésben:
a) nem részesültem
b) .............forint összegben részesültem.
Melléklet: .......................db
...............................................
aláírás
JAVASOLOM:
P. H.
...............................................
vezető
Pénzügyi ellenjegyzés:
...............................................

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 32. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[2] Beiktatta a 13/2014. (II. 25.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.02.26.

[3] Megállapította a 13/2014. (II. 25.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.02.26.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[5] Megállapította a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2016.07.17.

[6] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[7] Hatályon kívül helyezte a 13/2014. (II. 25.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2014.02.26.

[8] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[9] Módosította a 13/2014. (II. 25.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2014.02.26.

[10] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[11] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[12] Módosította a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 71. § b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[13] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[14] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés c), e) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[15] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[16] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[17] Megállapította a 13/2014. (II. 25.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.26.

[18] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[19] Hatályon kívül helyezte a 10/2023. (IV. 27.) MK rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2023.05.12.

[20] Hatályon kívül helyezte a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2019.03.12.

Tartalomjegyzék