Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2013. évi CXCVI. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról[1]

1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

1. § A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) preambuluma az alábbi 4. és 5. bekezdéssel egészül ki:

"A törvény célja a törvényben leírt részvénytársasági és szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetek számára egységes és átlátható jogi keretek biztosítása, arra is tekintettel, hogy a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetek működésére vonatkozó szabályok a jogszabályalkotást megelőzően több jogszabályban szétszórva, részben egymással ellentétes megfogalmazással, gyakran egymásnak ellentmondó módon kerültek szabályozásra.

A törvény személyi hatálya a törvényben meghatározott szövetkezeti hitelintézetekre, azaz a takarékszövetkezetekre, a hitelszövetkezetekre és a törvényben meghatározott olyan más hitelintézetekre terjed ki, amelyek a törvény hatálybalépését megelőzően bármikor szövetkezeti formában működtek és szövetkezetből alakultak a törvény hatálybalépése előtt részvénytársasággá, de takarékszövetkezeti kötődésüket nem veszítették el, amit az is jelez, hogy továbbra is takarékszövetkezeti érdekvédelmi szervezet tagjaként működtek."

2. § Az Szhitv. 1. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(5) A szövetkezeti hitelintézetek integrációja az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK módosított irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról 3. cikk 1. bekezdése és 3. cikk 2. bekezdése szerint és az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelet 10. cikke szerint minősül a jelen törvény 1. § (4) bekezdése szerinti új kockázatkezelési szabályzat Takarékbank Zrt. általi kibocsátását követő 30. naptól és így mentesül a fenti irányelv 7. és 11. cikk (1) bekezdésének és az irányelv 9. és 10. cikkei, valamint az irányelv V. cím 2. fejezete 2., 3., 4., 5. és 6. szakaszának, valamint 3. fejezete rendelkezései (illetve az ezeket implementáló magyar jogszabályok rendelkezései) és a fenti rendelet második- nyolcadik részében meghatározott követelmények alkalmazása alól, mivel a magára a központi bankra vonatkozó említett rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a központi bank és a vele kapcsolt szövetkezeti hitelintézetek által együttesen alkotott egységre azok a rendelkezések összevont alapon vonatkoznak. Az integráció megszűnése esetén illetve amennyiben bármilyen okból a szavatoló tőke egyes tagokhoz történő allokációjára lenne szükség, akkor a fenti összeg 50%-át a Takarékbank Zrt.-hez kell allokálni míg a fennmaradó 50%-át a Takarékbank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek között szétosztja az integráció megszűnését megelőző utolsó lezárt és a könyvvizsgálói jelentéssel ellátott legutóbbi mérlegben szereplő saját tőke összege alapján."

3. § Az Szhitv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Integrációs Szervezet - intézményvédelmi céllal - a 17/C. § (2) bekezdése alapján végrehajtott intézkedés vagy intézkedések sikertelensége esetén tőkeemeléssel tulajdont szerezhet a Takarékbank Zrt.-ben és a szövetkezeti hitelintézetben. Az Integrációs Szervezet az ily módon a Takarékbank Zrt.-ben, illetve a szövetkezeti hitelintézetben tulajdonába került részvényeket, illetve részjegyet vagy üzletrészt két éven belül köteles elidegeníteni. A Takarékbank Zrt. intézményvédelmi céllal szerzett részvényeinek elidegenítése esetében a Takarékbank Zrt. részvényeseinek, míg a szövetkezeti hitelintézet intézményvédelmi céllal szerzett részjegyeinek vagy üzletrészeinek elidegenítése esetén az adott szövetkezeti hitelintézet tulajdonosainak elővásárlási joga van."

4. § Az Szhitv. 12. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 11.§ (4) bekezdésében leírt esetben az Integrációs Szervezet átmeneti jelleggel tulajdont szerezhet a Takarékbank Zrt.-ben. A 12. § (2) bekezdése nem korlátozza a törvény hatálybalépésekor a Takarékbank Zrt. részvényeit jogszerűen tulajdonoló személyeket tulajdoni jogaik gyakorlásában."

5. § (1) Az Szhitv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Takarékbank Zrt. ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét, és jogszabályoknak, valamint az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. által kiadott szabályzatoknak vagy korábbi utasításnak megfelelő működés érdekében utasítást adhat a szövetkezeti hitelintézetnek. A szövetkezeti hitelintézet az utasításnak köteles eleget tenni. Az utasítást indokolni kell és abban meg kell jelölni a teljesítés határidejét is. A szövetkezeti hitelintézet mint az utasítás címzettje - jogosult bírósághoz fordulni abban a körben, hogy az utasítás a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és a Takarékbank Zrt., illetve az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az utasítás attól függetlenül az utasításban megjelölt határidőben végrehajtandó."

(2) Az Szhitv. 15. §-a a következő (19)-(22) bekezdéssel egészül ki:

"(19) A Takarékbank Zrt. mint a szövetkezeti hitelintézetek és az integráció központi bankja, a prudens működés biztosítása érdekében kizárólagos jogkörrel jogosult előzetesen jóváhagyni az egyes szövetkezeti hitelintézeteknek és az Integrációs Szervezetnek más gazdálkodó szervezetben, illetve jogi személyben történő tulajdonszerzését vagy a szerzett tulajdon értékesítését, ha az értékesíteni vagy megszerezni tervezett tulajdon értéke, illetve vételára meghaladja az integráció konszolidált alapon számított szavatoló tőkéje 0,1%-át. A tizenkét hónapon belül végrehajtott ügyleteket ugyanazon tulajdoni részesedés vonatkozásában össze kell számítani.

(20) A 15. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a szövetkezeti hitelintézet a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat a Takarékbank Zrt. igazgatóságának jelen törvény szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.

(21) A szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy a döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.

(22) A szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank és az Integrációs Szervezet a 15. § (3), (20) és (21) bekezdésében meghatározott egyes vitákra a rendes bíróságok helyett választottbírósági vitarendezésben állapodhatnak meg."

6. § Az Szhitv. 7.4. alcíme a következő 15/A. §-sal, 15/B. §-sal és 15/C. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) A szövetkezeti hitelintézet közgyűléséről a Takarékbank Zrt.-t előzetesen, a meghívó tulajdonosoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót és annak mellékleteit. A szövetkezeti hitelintézet közgyűlése nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. A Takarékbank Zrt. képviselője a szövetkezeti hitelintézet közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

(2) A szövetkezeti hitelintézet közgyűléséről készült jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Takarékbank Zrt. részére.

(3) A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága az ügyrendjét köteles az elfogadást illetve a módosítást követő 5 napon belül megküldeni a Takarékbank Zrt. részére. Amennyiben az elfogadott ügyrend ellentétes a Takarékbank Zrt. által meghatározott az ügyrend szempontjából releváns szabályzattal, illetve a szövetkezeti hitelintézet alapszabályával, a Takarékbank Zrt. indítványozhatja annak módosítását, amelynek megfelelően a szövetkezeti hitelintézet igazgatósága köteles a Takarékbank Zrt. ilyen indítványának kézhez vételét követő 15 napon belül módosítani az ügyrendjét.

(4) A szövetkezeti hitelintézet igazgatósági üléséről a Takarékbank Zrt.-t előzetesen, a meghívó az igazgatósági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az ülés előtt értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. A Takarékbank Zrt. képviselője a szövetkezeti hitelintézet igazgatósági ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

(5) Az igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyvet a Takarékbank Zrt. részére az igazgatósági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.

(6) A szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottsága az ügyrendjét az elfogadást illetve a módosítást követő 5 napon belül köteles megküldeni a Takarékbank Zrt. részére. Amennyiben az elfogadott ügyrend ellentétes a Takarékbank Zrt. által meghatározott, az ügyrend szempontjából releváns szabályzattal, illetve a szövetkezeti hitelintézet alapszabályával, a Takarékbank Zrt. indítványozhatja annak módosítását, amelynek megfelelően a szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottsága köteles a Takarékbank Zrt. ilyen indítványának kézhezvételét követő 15 napon belül módosítani az ügyrendjét.

(7) A szövetkezeti hitelintézet felügyelő bizottsági üléséről a Takarékbank Zrt.-t előzetesen, a meghívó a felügyelő bizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az ülés előtt értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. A szövetkezeti hitelintézet felügyelő bizottsága nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. A Takarékbank Zrt. képviselője a szövetkezeti hitelintézet felügyelő bizottsági ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

(8) A szövetkezeti hitelintézet felügyelőbizottságának elnöke a felügyelőbizottság ülését követő 15 napon belül a Takarékbank Zrt.-nek megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a szövetkezeti hitelintézet belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

(9) A jelen szakasz (1)-(8) bekezdései alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy a Takarékbank Zrt. ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani.

15/B. § (1) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet könyvvizsgálója észleli, hogy a szövetkezeti hitelintézet éves beszámolója nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem megbízható és valós képet ad a szövetkezeti hitelintézet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen megállapításairól az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Takarékbank Zrt.-t.

(2) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet könyvvizsgálója tudomást szerez arról, hogy a szervezet vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről szerez tudomást, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a Takarékbank Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatni.

15/C. § A szövetkezeti hitelintézet vezérigazgatója illetve igazgatóságának elnöke köteles a szövetkezeti hitelintézet általi kézhez vételt követő legfeljebb 3 munkanapon belül a beadvány és annak mellékleteinek megküldésével értesíteni a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságát, könyvvizsgálóját, az Integrációs Szervezetet, a Takarékbank Zrt.-t és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapját, amennyiben a szövetkezeti hitelintézet ellen peres vagy peren kívüli jogi eljárást indítottak vagy ilyennel fenyegetnek. Az ilyen - az egyetemleges felelősséget érintőeljárások kezelésére vonatkozóan a Takarékbank Zrt. szabályzatban magatartási szabályokat határozhat meg és a tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában is."

7. § (1) Az Szhitv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kormánybiztos az OTIVA, a REPIVA, a HBA és a TAKIVA által a (2) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott adatok alapján haladéktalanul megvizsgálja, hogy szükség van-e az adott jog illetve kötelezettség az Integrációs Szervezetre történő átszállására a szövetkezeti hitelintézetek illetve az Integrációs Szervezet hatékony működéséhez. A kormánybiztos az e törvény hatálybalépését követő 60. nap végéig a (3) bekezdés szerinti szempontrendszer alapján meghatározza, hogy mely jogok és kötelezettségek nem szállnak át a jogutódra, és erről az érintett másik feleket is tájékoztatja. Azon szerződésekre, amelyek a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség megszegésével a (2) bekezdésben írt határidőn túl kerültek az Integrációs Szervezet részére átadásra, a kormánybiztos az ezen szerződések neki történt átadását követő 60. nap végéig jogosult meghatározni, hogy mely jogok és kötelezettségek nem szállnak át a jogutódra, és erről az érintett másik feleket is tájékoztatja."

(2) Az Szhitv. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az 5. §-ban foglaltakra tekintettel a Fővárosi Törvényszék az OTIVA-t, REPIVA-t, HBA-t és TAKIVA-t az e törvény szerinti megszűnésüket követő 120 napon belül törli a civil szervezetek nyilvántartásából. Az eljárást az Integrációs Szervezet kezdeményezheti."

(3) Az Szhitv. 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A Felügyelet visszavonja a működési engedélyét annak a szövetkezeti hitelintézetnek, amelyik a 17/K. § (1) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, a 19. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy nem határidőben tesz eleget. A Felügyelet visszavonhatja a működési engedélyét annak a szövetkezeti hitelintézetnek is, amelyik a 15/A. §-ban foglalt kötelezettségeinek ismételten nem tesz eleget."

8. § Az Szhitv. a 17. §-t követően a következő III. Fejezettel egészül ki:

"III. FEJEZET

A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

8/A. A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó szabályok

17/A. § A szövetkezeti hitelintézet alapítására, szervezetére, működésére, megszűnésére, átalakulására, a tagok tagsági jogviszonyára és a velük kapcsolatos egyes további kérdésekre a szövetkezetekről szóló törvényben, a gazdasági társaságokról szóló törvényben, a polgári törvénykönyvről és a hitelintézetekről szóló törvényben foglalt rendelkezéseket a jelen törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

8/B. A szövetkezeti hitelintézet tevékenysége

17/B. § (1) A szövetkezeti hitelintézet forintban, illetőleg devizában, valutában üzletszerűen a következő tevékenységeket végezheti és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatja

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása;

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;

c) pénzügyi lízing;

d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;

e) elektronikus pénz kibocsátása;

f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak;

g) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;

i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése;

j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, valamint

k) kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként

ka) pénzváltási tevékenység és

kb) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

(2) A hitelszövetkezet az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket - a pénzváltás kivételével - kizárólag saját tagjai tekintetében végezheti.

8/C. Tőkekövetelmények

17/C. § (1) Szövetkezeti hitelintézet legalább kétszázötvenmillió forint induló részjegytőkével alapítható. Működési formájától függetlenül a szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje nem süllyedhet az Integrációs Szervezet által egyedi (nem konszolidált) alapon időről-időre megállapított szint alá.

(2) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje az (1) bekezdésben meghatározott szint alá süllyed vagy a 19. § (13) bekezdésében meghatározott esetben, az Integrációs Szervezet jogosult - a Felügyelet jogait, feladatait és hatásköreit nem érintve, és amennyiben a Felügyelet ilyen intézkedést még nem tett -, a Felügyeletet előzetesen értesítve az alábbi kivételes intézkedésekkel élni:

a) előírhatja a szövetkezeti hitelintézet

aa) nem banküzemi célú eszközeinek eladását,

ab) az általa megállapított határidőn belül és követelményeknek megfelelően - ideértve az eszközök eladását is -rendezze tőkeszerkezetét,

ac) a pénzügyi intézmény által végzett pénzügyi szolgáltatásokra, a pénzügyi intézmény által vállalt kockázatokra tekintettel az (1) bekezdésben írtnál magasabb, a Hpt. 76. § (1) bekezdésében meghatározott tőkekövetelmény értékét elérő egyedi tőkekövetelményt határozhat meg;

b) korlátozhatja, illetőleg megtilthatja a szövetkezeti hitelintézet számára

ba) a tulajdonosok és a szövetkezeti hitelintézet közötti ügyleteket,

bb) a betétek és más visszafizetendő források kifizetését,

bc) a kötelezettségek vállalását;

c) meghatározhatja a szövetkezeti hitelintézet által kiköthető kamat legnagyobb mértékét;

d) kötelezheti a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságát a közgyűlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi pontok megtárgyalására és meghatározott döntések meghozatalának szükségességére hívhatja fel az igazgatóság és a közgyűlés figyelmét, illetve

e) felszólíthatja a szükséges intézkedések megtételére a szövetkezeti hitelintézet

ea) részvénykönyvben, szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetén tagnyilvántartásban, nyilvántartott tulajdonosai közül az öt százalékot elérő vagy meghaladó közvetlen tulajdoni hányaddal, továbbá

eb) minősített befolyással

rendelkező tulajdonosát.

A fentiek nem érintik az Integrációs Szervezet törvényből fakadó egyéb jogait és hatásköreit.

(3) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor a szövetkezetekről szóló törvénytől és a Gt.-től eltérően a közgyűlést annak napját huszonegy nappal megelőzően kell összehívni.

(4) Ha a szövetkezeti hitelintézet nem tesz eleget az (2) bekezdés d) pontja szerinti intézkedésnek az Integrációs Szervezet által megadott határidőn belül, az Integrációs Szervezet a cégbíróságnál kezdeményezheti a szövetkezeti hitelintézet közgyűlésének összehívását, és a kérelemben javaslatot tesz a közgyűlés összehívásának helyére, idejére, napirendi pontjaira. A közgyűlés összehívásáról a cégbíróság nyolc napon belül határoz.

(5) Az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézet tulajdonosainak szavazati jogát meghatározott időre, de legfeljebb egy évre az (2) bekezdésben felsorolt és a törvényből fakadó egyéb intézkedések mellett felfüggesztheti, ha a tulajdonos tevékenysége, illetve a szövetkezeti hitelintézetre gyakorolt befolyása a rendelkezésre álló tények alapján veszélyezteti a szövetkezeti hitelintézet megbízható, biztonságos működését; ilyen esetben a határozatképesség megállapításánál a korlátozással érintett szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.

(6) A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága a (4) bekezdésben írt esetben a (4) bekezdésben írt határidőben intézkedik aziránt, hogy a tulajdonosok

a) betéteit és a hitelintézettel szemben fennálló más követeléseit zárolják,

b) érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások hitelezését felfüggesszék,

c) részére kötelezettségvállalást tartalmazó pénzügyi szolgáltatás nyújtását mellőzzék.

(7) Ha a (6) bekezdésben felsorolt intézkedések megtörténtek, a tulajdonosok a szövetkezeti hitelintézettel szemben beszámítással nem élhetnek.

(8) Az (6) bekezdésben felsorolt korlátozásokat a szövetkezeti hitelintézet igazgatósága megszüntetheti, amennyiben a tulajdonosok az intézkedések megtételére szolgáló okot a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságának és az Integrációs Szervezet igazgatóságának egybehangzó álláspontja szerint megszüntették, vagy a szövetkezeti hitelintézet felszámolását a bíróság el nem rendeli.

(9) Az Integrációs Szervezet az e §-ban meghatározott intézkedéseket - szükség szerint - külön-külön vagy együttesen és ismételten illetve más intézkedésekkel együtt is alkalmazhatja.

(10) Az Integrációs Szervezet az e §-ban meghatározott intézkedéseket legfeljebb egy évre vezetheti be.

8/D. Alapítás és működés

17/D. § (1) A szövetkezeti hitelintézet szövetkezet formában, 2014. június 30-ig az Integrációs Szervezet, 2014. július 1-től a Takarékbank Zrt. által meghatározott mintaalapszabálynak megfelelően alapítható és működhet. (2) Az Integrációs Szervezet illetve a Takarékbank Zrt. a hatékony, prudens és biztonságos működés és az alapszabályában meghatározott más célok megvalósítása érdekében hatáskörrel rendelkezik a mintaalapszabály meghatározására és módosítására.

17/E. § (1) Szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetet legalább kétszáz tag alapíthat, illetve szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet legalább kétszáz taggal működhet.

(2) A tagok nyilvántartását a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet igazgatósága vezeti. A tagok nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: a tag nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát és mellékletként a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. A tagok nyilvántartását és a részvénykönyvet és a bennük szereplő adatokat - bárki megtekintheti, aki jogi érdekét igazolja illetve a tagok nyilvántartása és a részvénykönyv és azok mellékletei nyilvánosak a Takarékbank Zrt. szabályzatában meghatározott módon és körben. A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága a tagok nyilvántartásában illetve a részvénykönyvben történő minden módosításról - ideértve a 17/F. § (2) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés vizsgálatát is - a neki történt bejelentést követő 3 munkanapon belül bejelentést tesz az Integrációs Szervezetnek is.

(3) Amennyiben - működési formájától függetlenül - a szövetkezeti hitelintézet tagja vagy részvényese jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy, akkor annak a közvetlen vagy közvetett tagjait, tulajdonosait illetve részvényeseit és tényleges tulajdonosait is a fenti (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően fel kell tárni és nyilvántartásba kell venni oly módon, hogy valamennyi közvetett vagy közvetlen tulajdonos gazdasági társaság vagy jogi személy közvetett vagy közvetlen természetes személy tulajdonosait és tényleges tulajdonosait is folyamatosan tartalmazza a nyilvántartás. A fentiek alól kivételt képeznek a tőzsdén jegyzett nyilvánosan működő részvénytársaságok. Új tag vagy részvényes köteles a fenti feltárást a szövetkezeti hitelintézetnek történő bejelentéssel együtt a szövetkezeti hitelintézet részére elvégezni. A feltárt adatokat a szövetkezeti hitelintézet a bejelentést követő 3 munkanapon belül bejelenti az Integrációs Szervezetnek. Az Integrációs Szervezet szabályzatban a feltárásra vonatkozóan további szabályokat állapíthat meg.

(4) A szövetkezeti hitelintézetben tagsági jogokat csak a tagok nyilvántartásába illetve a részvénykönyvbe történő bevezetést és (3) bekezdés szerinti feltárást erről az Integrációs Szervezetnek történő bejelentést követő naptól lehet gyakorolni.

17/F. § (1) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a részjegy névértéke nem haladhatja meg a tízezer forintot.

(2) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada (részesedése) - a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, az Integrációs Szervezet, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével - nem lehet több tizenöt százaléknál.

(3) Szövetkezeti hitelintézetnek természetes és jogi személyek lehetnek a tagjai, a jogi személyek száma azonban nem haladhatja meg a tagok számának egyharmadát.

17/G. § (1) A szövetkezeti hitelintézet alapszabályának a cégbíróságon bejegyzett tőke összegét kell tartalmaznia, vagy arra történő egyértelmű utalást, hogy a jegyzett tőke megegyezik a cégbíróság által vezetett cégjegyzékben jegyzett tőkeként nyilvántartott összeggel.

(2) Szövetkezeti hitelintézet esetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 106. §-ának (5) és (8) bekezdését nem kell alkalmazni.

17/H. § (1) Szövetkezeti hitelintézet csak az Integrációs Szervezet tagjaként, szövetkezeti vagy zártkörű részvénytársasági formában működhet.

(2) A szövetkezeti hitelintézet alapszabálya az Integrációs Szervezet - illetve 2014. július 1-től a Takarékbank Zrt. -által meghatározott mintaalapszabálynak megfelelően módosítható, illetve amennyiben az Integrációs Szervezet - illetve 2014. július 1-től a Takarékbank Zrt. - új minta alapszabályt ad ki, akkor a szövetkezeti hitelintézet alapszabályát köteles legkésőbb 60 napon belül annak megfelelően módosítani.

(3) A szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a tag csak a szövetkezet tagját hatalmazhatja meg a közgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet.

(4) Szövetkezeti hitelintézet esetében a közgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót-minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal, amennyiben vannak ilyenek kötelező valamennyi tagnak legalább a közgyűlés napját megelőző 15 nappal megküldeni, valamint az összehívásról hirdetményt közzétenni. A közgyűlés által meghozott határozatokról valamennyi tagot levélben tájékoztatni kell.

17/I. § A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a tagok létszámától függetlenül lehetőség van arra, hogy az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő.

17/J. § (1) A szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézetnek az alapszabályában

a) a külön törvényben szabályozott tagi kölcsön nyújtásának feltételeként legalább egy éves tagsági jogviszonyt kell meghatároznia,

b) meg kell határoznia azokat az alapelveket, amelyek révén üzletpolitikai kedvezményeket nyújt a tagoknak, amennyiben nem kizárólag tagoknak nyújt szolgáltatásokat.

(2) Szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásához a Takarékbank Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges.

17/K. § (1) A szövetkezeti hitelintézet kötvénykibocsátásához, tőkéjének leszállításához illetve felemeléséhez a Takarékbank Zrt. kifejezett előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

(2) Szövetkezeti hitelintézet esetében a cégjegyzésre - ideértve a fizetési számla feletti rendelkezést is - és a szövetkezet nevében pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra két igazgatósági tag, illetve két ügyvezető együttesen jogosult.[2]

(3) A (2) bekezdés szerinti együttes aláírási jog - az igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - átruházható. A szövetkezeti hitelintézettel jogviszonyba lépő személy kérésére be kell mutatni a szövetkezeti hitelintézet nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogát rögzítő belső szabályzatot.

(4) A szövetkezeti hitelintézet igazgatóságában legalább egy belső tagnak kell lennie.

(5) A szövetkezeti hitelintézet legalább egy belső ellenőrt foglalkoztat. A szövetkezeti hitelintézet írásban megállapodhat arról, hogy a belső ellenőr más pénzügyi intézménnyel közös foglalkoztatása ellen nem emel kifogást. Ugyanazon személy legfeljebb három szövetkezeti hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, illetve pénzforgalmi intézménynél foglalkoztatható belső ellenőrként.

(6) A Hpt.-ben előírtakon túlmenően további követelmény a szövetkezeti hitelintézeti természetes személy könyvvizsgálóval szemben, hogy

a) egyidejűleg legfeljebb öt szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,

b) egy-egy szövetkezeti hitelintézettől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) harminc százalékát,

c) az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó szövetkezeti hitelintézettől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.

(7) A hitelintézeti könyvvizsgáló társaságokkal szemben a Hpt.-ben foglaltakon túlmenően további követelmény, hogy a könyvvizsgálói társaságon belül a (6) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb öt szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot.

(8) A könyvvizsgálónak a Hpt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt az érintett szövetkezeti hitelintézet igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelő bizottság elnökének, a Felügyeletnek valamint a Takarékbank Zrt.-nek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig meg kell küldenie.

(9) A szövetkezeti hitelintézet által a Hpt. 139/A. §-a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt. 139/A. § (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint és a (10) bekezdésben szereplő változó díj.

(10) A változó díj a Hpt. 76. § (1) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény 3,8 ezrelékének, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke 0,25 ezrelékének összege.

(11) A szövetkezeti hitelintézet bankszámláit és értékpapír számláit a Takarékbank Zrt. vezeti.

17/L. § A szövetkezeti hitelintézet Hpt. 49. § (2) bekezdésében előírt titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Takarékbank Zrt.-vel és az Integrációs Szervezettel, valamint a feladatkörében eljáró kormánybiztossal szemben. A szövetkezeti hitelintézet a Hpt. 50. §-a szerinti banktitkot kiadhatja a szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Takarékbank Zrt.-nek, az Integrációs Szervezetnek, valamint a feladatkörében eljáró kormánybiztosnak, és e körben a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn.

8/E. A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja

17/M. § (1) A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja (a továbbiakban: Alap) a szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank Zrt. és az Integrációs Szervezet tagságával működő jogi személy. Az Alap célja, hogy elsődlegesen helyt álljon a szövetkezeti integráció tagjaival szemben egyetemlegesség alapján érvényesített követelésekért.

(2) Az Alap székhelye: Budapest.

(3) Az Alap saját vagyona, bevételei és jövedelme után sem társasági adó, sem helyi adó, sem illeték fizetésére nem kötelezhető.

(4) Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, és az e törvényben meghatározottól eltérő célra nem használhatók fel.

(5) Az Alap saját tőkéje nem osztható fel.

(6) Az Alap könyvvizsgálót bíz meg.

17/N. § (1) Az Alap irányító szerve az igazgatótanács.

(2) Az Alap igazgatótanácsának tagjai az Integrációs Szervezet által jelölt három személy és a Takarékbank Zrt. által jelölt két személy. Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács választja saját tagjai közül.

(3) Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az igazgatótanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) Az igazgatótanács

a) irányítja és ellenőrzi az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét,

b) elfogadja az Alap szabályzatait,

c) meghatározza az Alap ügyvezető igazgatójának és megbízottainak feladatait, valamint megállapítja díjazásukat,

d) dönt az Alap költségvetéséről, ezen belül a működési költségeiről,

e) évente egyszer, legkésőbb a gazdasági év befejezését követő év május 30. napjáig elfogadja az Alap éves beszámolóját és a könyvvizsgáló jelentését,

(5) Az igazgatótanács nevezi ki, és menti fel az ügyvezető igazgatót, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(6) Az igazgatótanács ellenőrzi az Alap ügyvezető igazgatójának tevékenységét.

(7) Az Alap önálló munkaszervezettel rendelkezik.

(8) Az Alap tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető igazgató látja el. Az ügyvezető igazgató gyakorolja az Alap alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

(9) Az ügyvezető igazgató - az igazgatótanács egyetértésével - egyes feladatok ellátására munkaviszonyon kívüli megbízást adhat ki, illetve együttműködési megállapodásokat köthet.

(10) Az Alap vezetője és alkalmazottai tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17/O. § Az Alap forrásai a szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. által a 17/P. §-a alapján befizetett összegek.

17/P. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősségvállalásuk fedezetét elsődlegesen az Alapba történő éves befizetéssel és az Alap által elrendelt rendkívüli befizetéssel teljesítik.

(2) A szövetkezeti hitelintézet a jelen törvény alapján éves befizetési kötelezettségének első alkalommal azt követő 15 napon belül köteles eleget tenni, hogy a szövetkezeti hitelintézet vonatkozásában a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a 20/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határozatot meghozta. A szövetkezeti hitelintézet éves befizetési kötelezettségének ezt követően legkésőbb minden év május 31-ig eleget tenni. Az éves díj 0,06%. Az éves díjat az Alap jogosult évente egyszer felülvizsgálni. Az éves díj alapja a Hpt. 121. § (1) bekezdése szerint a szövetkezeti hitelintézet tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-ei auditált és közgyűlés által elfogadott mérlegében kimutatott betétállomány összege (teljes állománya), melybe a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében beletartozik a hitelintézet által 2003. január 1-től kezdődően kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek) teljes állománya is. Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti és azt az Alap felszólításában megjelölt póthatáridőben sem pótolja, a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét visszavonja. A törtévekben az éves befizetési kötelezettség mértékét 12-vel osztani kell, majd meg kell szorozni az évből még hátralévő hónapok számával. A törthónapot még hátralévő hónapnak kell tekinteni.

(3) Az Alapba a (2) bekezdés szerint befizetett összeg kizárólag az integráció tagjaival szemben az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére használható fel, visszakövetelésére sem a szövetkezeti hitelintézet sem annak felszámolója vagy hitelezője nem jogosult; sem a szövetkezeti hitelintézet fennállása alatt, sem működési engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód nélküli megszűnése esetén.

(4) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézettől a 20/A. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogerős ítélet vagy nem vitatott tartozás alapján követel harmadik fél teljesítést, akkor a szövetkezeti hitelintézet erről az Alapot és a Takarékbank Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatja.

(5) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet által a 20/A. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogerős ítélet vagy nem vitatott tartozás alapján fizetendő összeg az Alap egyenlegét meghaladja, az Alap rendkívüli befizetés teljesítését rendeli el a szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. számára; a rendkívüli befizetés teljesítésének határidejét az Alap jelöli meg. A rendkívüli befizetés mértéke oly módon kerül meghatározásra, hogy az Alap és a harmadik fél által támasztott követelés összegének különbségét az Alap a tagintézmények teljes állománya arányában elosztja. A teljes állomány a tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-i auditált, és a közgyűlés által elfogadott mérlegében kimutatott betétállomány összege, amelybe a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében beletartozik a hitelintézet által 2003. január 1-től kezdődően kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek) teljes állománya is.

(6) A Takarékbank Zrt. éves befizetési kötelezettségének első alkalommal a 20/A. § (2) a) pontja szerinti kezdő időpontot követő 15 napon belül, ezt követően a (2) bekezdésben foglalt szabályok szerint köteles eleget tenni.

(7) Az Alapba történő befizetést a szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. ráfordításként számolhatják el.

8/F. Kifizetés a tagok részére, a jegyzett tőke leszállítása

17/Q. § (1) A szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézet tagjának tulajdonában álló részjegy(ek) tekintetében a szövetkezeti hitelintézet kizárólag abban az esetben számolhat el a taggal, ha a tag tagsági jogviszonya a 17/R. § alapján megszűnik.

(2) A tagsági jogviszony fenntartása esetén a tag által tulajdonolt részjegyek tekintetében a szövetkezeti hitelintézetet visszaváltási kötelezettség nem terheli. A szövetkezeti hitelintézet a saját maga által kibocsátott részjegy tulajdonjogát még átmenetileg sem szerezheti meg.

(3) A jegyzett tőke leszállításáról vagy a tagnak (részvényesnek) tagsági (részvényesi) jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetésről vagy visszafizetésről a szövetkezeti hitelintézet közgyűlése (küldöttgyűlése) dönt és ahhoz a Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes hozzájárulása is szükséges.

(4) A fenti (3) bekezdéssel kapcsolatban a Takarékbank Zrt. igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, amennyiben az osztalékfizetés a szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét vagy üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke szint elérését nem veszélyezteti. A fenti (3) bekezdéssel kapcsolatban a Takarékbank Zrt. igazgatósága köteles megtagadni az előzetes hozzájárulást, amennyiben az adott szövetkezeti hitelintézet 19. § (5) bekezdés szerinti vizsgálata még nem ért véget, illetve amennyiben az véget ért, de az - illetve a 15. § (16) bekezdés szerinti vizsgálat - tőkepótlás szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra.

(5) Ha a részjegy tőkét veszteségrendezésre kell felhasználni, a közgyűlés (küldöttgyűlés) a részjegyek összegét arányosan csökkenti.

8/G. A tagsági jogviszony megszűnése

17/R. § (1) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet tagja, illetőleg annak örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye összegére tarthat igényt.

(2) Ha a tagsági jogviszony a tag halálával, a jogi személy megszűnésével vagy kilépéssel, kizárással szűnik meg, legfeljebb a megszűnést követő második éves beszámolót megállapító közgyűlés (küldöttgyűlés) napjától számított harmincadik napig az igazgatóság köteles meghosszabbítani a részjegy összegének visszafizetését, ha ennek következtében a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet saját tőkéje, illetőleg szavatoló tőkéje nem éri el a Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben - két éven belül - a volt tag, illetőleg örököse (jogutódja) részére azt követően kell esedékessé válásuk sorrendjében a kifizetést teljesíteni, hogy ennek fedezete rendelkezésre áll.

8/H. Átalakulás

17/S. § Szövetkezeti hitelintézet átalakulása esetén a lekötött tartalékba helyezett, fel nem osztható vagyont, a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.

8/I. Jogutód nélküli megszűnés

17/T. § (1) Amennyiben a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét a törvényben foglalt bármely esetben visszavonja, a visszavonásról szóló határozatban egyúttal kijelöli a felügyeleti biztost, aki a 17. § (4)-(6) bekezdésében foglalt határidőkben javaslatot tesz a szövetkezeti hitelintézet likvid vagyona által fedezett betétállomány mértékére és annak az állománynak a Takarékbank Zrt. által történő átvételére vonatkozóan. Az átvételre kerülő betétállományt a teljes betétállomány értékének és a likvid eszköz értékének arányával megegyezően úgy kell megállapítani, hogy valamennyi betét ennek az aránynak megfelelő hányada kerül a Takarékbank Zrt-hez.

(2) A Felügyelet az állományátvétel jóváhagyásáról az azt követő 15 napon belül dönt, hogy a felügyeleti biztos részéről a 17. § (6) bekezdésben foglalt határidők szerinti tájékoztatást kézhez vette. Az állomány átvételhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

(3) A felügyeleti biztos a Felügyelet (2) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően kiadott jóváhagyását követő 10 napon belül felméri, hogy a szövetkezeti hitelintézet esetében végelszámolásnak vagy felszámolásnak van-e helye, és a javaslatát haladéktalanul megküldi a Felügyelet részére. Amennyiben a felügyeleti biztos javaslata alapján felszámolási eljárás kezdeményezésének vagy egyébként végelszámolásnak lenne helye, akkor javaslatáról egyidejűleg tájékoztatja az Országos Betétbiztosítási Alapot is.

(4) A Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet jogutód nélküli megszűnésének kezdeményezésére vonatkozó határozatát a felügyeleti biztos javaslata alapján, a Hpt. végelszámolásra illetve felszámolásra vonatkozó szabályai szerint hozza meg.

(5) Amennyiben a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet végelszámolásának elhatározásáról dönt, és a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyének visszavonására egyébként a Hpt. 30.§ (1) bekezdés b) pontja alapján is helye lett volna, akkor ezt a tényt a Felügyelet a végelszámolást kimondó határozatában feltünteti és a határozatát haladéktalanul megküldi az Országos Betétbiztosítási Alap számára is.

(6) A szövetkezeti hitelintézet végelszámolására vagy felszámolására egyebekben a Hpt. rendelkezései alkalmazandóak."

9. § Az Szhitv. 9. alcímében a "Záró és átmeneti" szövegrész helyébe a "Záró, átmeneti és értelmező" szöveg lép.

10. § (1) Az Szhitv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezet első igazgatóságát e törvény hatálybalépésétől számított 3 napon belül létre kell hozni. A jogszabály hatálybalépését követően átmeneti jelleggel az első igazgatóság valamennyi tagját az MFB bízza meg, és e személyek visszahívására is jogosult. Az első igazgatóság tagjának halála, összeférhetetlensége, visszahívása vagy lemondása esetén az MFB más személyt is megbízhat, amíg az első igazgatóság megbízatása tart. Az első igazgatóság megbízatása addig tart, amíg a tagjait a Közgyűlés a 7. § (1) bekezdés szerinti jogkörével élve vissza nem hívja a tisztségükből és helyettük új igazgatósági tagokat nem nevez ki."

(2) Az Szhitv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 3. § (2) bekezdésétől eltérően a jelen törvény hatályba lépésekor működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézet köteles az alábbi határidőben az alábbiakra és arról értesíteni a Felügyeletet és az Integrációs Szervezetet:

a) e törvény hatálybalépése után 45 napon belül elfogadni új alapszabályukat vagy alapító okiratukat az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott szöveggel,

b) amennyiben az a) pont szerinti új alapszabályuknak vagy alapító okiratuknak vagy ezek bármely későbbi módosításának az Integrációs Szervezet igazgatósága - illetve 2014. július 1-től a Takarékbank Zrt. - által meghatározott szöveggel történő bejegyzését bármely okból a cégbíróság elutasítja, akkor az érintett szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet igazgatósága - illetve 2014. július 1-től a Takarékbank Zrt. - által meghatározott új szöveggel az új szöveg az érintett szövetkezeti hitelintézet részére történt megküldését követő 30 napon belül köteles elfogadni új alapszabályát vagy új alapító okiratát, vagy azok módosítását, és azt hiánytalanul benyújtani a cégbíróságnak.

A fenti kérdésekben a Felügyelet ügyintézésére 8 munkanapos határidő áll rendelkezésre."

(3) Az Szhitv. 19. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Nem jogosult "C" típusú elsőbbségi részvényre és nem csatlakozhat az Integrációs Szervezethez a Takarékbank Zrt. azon részvényese, amely a 12. § (2) bekezdésben meghatározottakon túl a jelen törvény hatálybalépésekor a Takarékbank Zrt. részvényese.

(7) Amennyiben a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét bármely okból visszavonja, akkor a Felügyelet egyidejűleg kezdeményezi a Hpt. 176/B. §-a szerint a szövetkezeti hitelintézet végelszámolását vagy a Hpt. 177. §-a szerint a felszámolását és a Hpt. 157. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Hpt. 151. § (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése nélkül is felügyeleti biztost rendel ki. Ebben az esetben a Takarékbank Zrt. köteles az érintett szövetkezeti hitelintézet betéteseinek védelmében a betétállományokat 60 napon belül e törvény 17. §-a rendelkezései szerint átvenni."

(4) Az Szhitv. 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) E törvénynek a Takarékbank Zrt.-vel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselője általi megsértése azonnali hatályú felmondást alapoz meg."

(5) Az Szhitv. 19. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Felügyelet 2014. január 6-áig értesíti az Integrációs Szervezetet, amennyiben egy takarékszövetkezet vagy hitelszövetkezet Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézetnek minősül. Az Integrációs Szervezet igazgatósága az értesítés kézhez vételét követő 15 napon belül határozatban eldönti, hogy a Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet milyen feltételek teljesítése esetén és milyen határidővel válik az Integrációs Szervezet tagjává vagy azt, hogy nem válik az Integrációs Szervezet tagjává. Az utóbbi határozatot Integrációs Szervezet igazgatósága köteles megindokolni. A Felügyelet illetve az Integrációs Szervezet igazgatósága is átmeneti magatartási szabályokat határozhat meg a Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet számára. A Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet az átmeneti magatartási szabályok szerint működhet, amíg nem válik az Integrációs Szervezet tagjává. A Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet köteles a jelen szakasz (3) bekezdése szerint eljárni azzal, hogy az ott írt határidők az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott időponttól kezdődnek. A 17/C. § alkalmazásában a Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet szövetkezeti hitelintézetnek minősül."

11. § Az Szhitv. 20. §-ának (13) és (14) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(13) A "B" sorozatú elsőbbségi részvényeket a Takarékbank Zrt. közgyűlése - a részvényesek ezzel kapcsolatos döntése esetén - bevonja.

(14) Az MFB kizárólag egy "C" sorozatú elsőbbségi részvény alapján gyakorolhatja szavazati jogát, abban az esetben is, ha átmenetileg több "C" sorozatú elsőbbségi részvénnyel rendelkezik. Az MFB az Integrációs Szervezetbe újként belépni szándékozó részére az Integrációs Szervezet szabályzata szerint névértéken "C" részvényt értékesít."

12. § Az Szhitv. 8. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában nem minősül folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézetnek az a zártkörű részvénytársaság formájában működő hitelintézet, amely már e törvény elfogadása előtt zártkörű részvénytársasággá alakult.

(2) Az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemlegesség kezdő időpontjára az alábbiak irányadóak:

a) az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. esetében a kezdő időpont a kockázatkezelési szabályzat Takarékbank Zrt. általi kibocsátását követő 30. nap;

b) a szövetkezeti hitelintézetek esetében a Takarékbank Zrt, igazgatósága külön igazgatósági határozatban állapítja meg a kockázatkezelési szabályzat adott szövetkezeti hitelintézetre vonatkozó kibocsájtásának időpontját a 19. § (5) bekezdése szerinti átvizsgálás előrehaladása és eredménye függvényében, és e határozatban meghatározza, hogy a szövetkezeti hitelintézet mely időponttól keletkezett kötelezettségeire terjed az egyetemlegesség;

c) az Integrációs Szervezetbe belépő új tagok felvételét követően a Takarékbank Zrt. igazgatósága külön igazgatósági határozatban állapítja meg a kockázatkezelési szabályzat adott szövetkezeti hitelintézetre vonatkozó kibocsájtásának időpontját. Az ezen időponttól a szövetkezeti hitelintézet által vállalt kötelezettségekre a jelen törvény alapján kiterjed az egyetemlegesség. Ettől az időponttól a szövetkezeti hitelintézet a szövetkezeti hitelintézeti integráció többi tagja által vállalt azon kötelezettségekért is a fentiek szerint egyetemlegesen felel, amelyeket azok attól az időponttól vagy azoktól az időpontoktól vállaltak, hogy kiterjedt rá illetve rájuk az egyetemlegesség;

d) az Integrációs Szervezetbe belépő új tag egyetemlegesen felel a szövetkezeti hitelintézeti integráció többi tagja által vállalt azon kötelezettségekért is, amelyeket azok attól az időponttól vagy azoktól az időpontoktól vállaltak, hogy kiterjedt rá illetve rájuk az egyetemlegesség;

e) az egyetemlegesség a határozatban megjelölt időpontban az érintett szövetkezeti hitelintézet külön nyilatkozata vagy egyéb jogcselekménye nélkül beáll. A Takarékbank Zrt. a határozatot a honlapján közzéteszi;

f) azon szövetkezeti hitelintézet esetében, amelynek a vonatkozásában a Takarékbank Zrt. igazgatósága nem hozza meg 2014. december 10-ig a b) pont szerinti határozatot, a Takarékbank Zrt. igazgatósága kezdeményezi az Integrációs Szervezet igazgatóságának döntését a szövetkezeti hitelintézet kizárásáról az Integrációs Szervezetből.

(3) Az 1. § (4) bekezdésében szereplő egyetemleges felelősség minden szövetkezeti hitelintézettel és a Takarékbank Zrt-vel szembeni követelésre kiterjed, kivéve az alábbi követelésekre:

a) a szövetkezeti hitelintézet és a Takarékbank Zrt. tulajdonosa által tulajdonosi jogcímen a szövetkezeti hitelintézettel illetve a Takarékbank Zrt.-vel szemben fennálló követelése,

b) a szövetkezeti hitelintézet és a Takarékbank Zrt. tulajdonosa által tulajdonosi vagy tagi kölcsön jogcímen a szövetkezeti hitelintézettel szemben fennálló követelés,

c) az átváltozó kötvény alapján fennálló követelés,

d) a befektetői üzletrész alapján fennálló követelés,

e) tagi kölcsön jogcímén fennálló követelés,

f) az alárendelt kölcsön vagy kötvény alapján fennálló követelés.

(4) Az 1. § (4) bekezdésében szereplő egyetemleges felelősség alapján az adóson kívül az Alaptól, a többi szövetkezeti hitelintézettől, az Integrációs Szervezettől illetve a Takarékbank Zrt.-től lehet az egész követelést követelni. Az adóson kívül az Alaptól akkor lehet követelni az adós fenti tartozását, ha az adós jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott tartozását az esedékességtől számított további 30 napon belül sem teljesíti. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alap 60 napon belül köteles az adós helyett a fenti határidőt követően helyt állni. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alapot követően - az alábbi sorrendben - a többi szövetkezeti hitelintézet, az Integrációs Szervezet illetve a Takarékbank Zrt. áll helyt, amennyiben a sorrendben megelőző helyen álló személyek a követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős bírósági ítélet mondta ki.

(5) Az 1. § (4) bekezdésében szereplő egyetemlegességre alapozott követelés érvényesítését úgy kell megkezdeni, hogy

a) a jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott követelésről a követelés közvetlen adósát, az Alapot és a Takarékbank Zrt.-t írásban kell értesíteni,

b) a vitatott követelés esetén a pert - ha perre sor kerül - a közvetlen adós ellen kell megindítani. E perbe az Alap és a Takarékbank Zrt. beavatkozhat.

(6) Az 1. § (4) bekezdésében szereplő egyetemlegességre alapozott követelést az Országos Betétbiztosítási Alap által nem fedezett betétekre lehet érvényesíteni.

(7) Az egyetemlegességre alapozott követelésekkel kapcsolatban a szövetkezeti hitelintézetek, az Alap, a Takarékbank valamint az Integrációs szervezet egymással kapcsolatos együttműködésének kérdéseit a Takarékbank Zrt. szabályzatban határozhatja meg.

(8) A 2. § (5) bekezdésében írtak körében sem az Integrációs szervezet igazgatósága sem a Közgyűlése nem jogosult az Integrációs szervezet alapszabályának 3.1. pontját és V. fejezetét a törvény alapján meghatározott szövegtől eltérve módosítani.

(9) 2013. évben az Integrációs Szervezet a 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem köteles közgyűlést tartani.

(10) Ahol e törvényben kormánybiztos megnevezés szerepel, ott 2014. január 1-től az Integrációs Szervezet igazgatósága teljesíti a kötelezettséget, illetve gyakorolja a hatáskört.

(11) Az Integrációs Szervezet, illetve a Takarékbank Zrt. által az integráció tárgyában jelen törvény alapján kibocsátott szabályzatok az azokban megjelölt hatálybalépés napjától, bármiféle külön nyilatkozat vagy egyéb jogcselekmény nélkül közvetlenül kötelezőek a szövetkezeti hitelintézetekre.

(12) A kilépési szándékát bejelentett szövetkezeti hitelintézet a jelen törvényből fakadó kötelezettségeket mindaddig köteles hiánytalanul teljesíteni, amíg meg nem szűnik az Integrációs Szervezet tagja lenni. A 11. § (7) bekezdése vonatkozásában a bejelentett kilépési szándék akkor hatályosul, és a szövetkezeti hitelintézet az azt követő munkanappal szűnik meg az Integrációs Szervezet tagja lenni, amennyiben és amikor

a) a Felügyelet a működési engedély kiadása iránti kérelem alapján a működési engedélyt az ott megjelölt határidőn belül megadta,

b) a szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezettel és annak valamennyi tagjával elszámolt, azok felé tartozással nem rendelkezik, ide nem értve azt az esetet, ha nála az Integrációs Szervezet valamely tagja betétetet helyezett el, és ide nem értve a (2) bekezdésben és az 1.§ (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősség körében fennálló függő kötelezettséget,

c) teljesültek a kilépés vonatkozásában az Integrációs Szervezet kilépéskor hatályos alapszabályában meghatározott feltételek,

d) teljesült a (13) bekezdésben írt feltétel, valamint

e) a Szövetkezeti Hitelintézet az Integrációs Szervezettel a kilépés folyamatáról közös nyilatkozatot írt alá.

(13) A 11. § (8) bekezdése vonatkozásában a kizárt illetve kilépő tag köteles az Integrációs szervezeti tagság tagsági viszony keletkezésekor fennállt saját tőke értékét a Takarékbank Zrt.-nél elkülönített számlán tartani a kizárás vagy kilépési szándék bejelentését követő 730 napig és erről köteles cégszerűen értesíteni az Integrációs Szervezetet. A Tőkefedezeti Közös Alapba a szövetkezeti hitelintézet által a kilépési szándék bejelentéséig befizetett összeg levonható a jelen bekezdés szerint a Takarékbank Zrt.-nél elkülönített bankszámlán elhelyezendő összegből. A Takarékbank Zrt.-nél elkülönített bankszámlán elhelyezendő összeg felszabadítására vonatkozóan a (7) bekezdésben írt szabályzatban meghatározandó feltételekkel és időpontokban kerül sor az ott megjelölt személyek számára.

(14) A kilépési szándékát az egyetemlegesség beállta előtt bejelentett szövetkezeti hitelintézetre nem vonatkozik a (13) bekezdésben írt feltétel.

(15) Az MFB jelen törvény 20. § (1) bekezdés szerint meghatározott értékű vagyoni hozzájárulását - ide nem értve az MFB 4. § (2) bekezdés első fordulata szerint szolgáltatott 1 milliárd forintos összeget - a 2013. évi CLVI. törvényben meghatározott módon, illetve a 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott módon és összegben kell az Integrációs Szervezet részére teljesíteni."

13. § Az Szhitv. 9. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXCVI. törvény hatálybalépését követő egy évvel hatályát veszíti a 15. § (8) bekezdése.

(2) 2017. december 31-én hatályát veszíti a 14. § (3) bekezdése és a 14. § (4) bekezdés b) pontja."

14. § (1) Az Szhitv. "9. Hatálybalépés" alcímének címe helyébe a "10. Hatálybalépés" szövegrész lép.

(2) Az Szhitv. "10. Módosuló jogszabályok" alcímének címe helyébe a "11. Módosuló jogszabályok" szövegrész lép.

15. § Hatályát veszti az Szhitv.

a) 7. § (1) bekezdés d) pontja,

b) 18. § (2)-(4) bekezdése,

c) 19. § (10) bekezdése,

d) 20. § (3)-(6) és (11) bekezdése.

2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

16. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet illetve részvénytársaság vagy szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézet lehet."

(2) A Hpt. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó további, e törvénytől eltérő, illetve az e törvényt kiegészítő szabályokat külön törvény állapítja meg."

17. § A Hpt. 8. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet szövetkezetként vagy részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vagy fióktelepként, pénzforgalmi intézmény részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként, szövetkezetként vagy az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény fióktelepeként, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként, szövetkezetként vagy az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező elektronikuspénzkibocsátó intézmény fióktelepeként működhet.

(2) A részvénytársasági formában működő pénzügyi intézményre, pénzforgalmi intézményre, elektronikuspénzkibocsátó intézményre, szövetkezeti hitelintézetekre és korlátolt felelősségű társaságként működő pénzforgalmi intézményre és elektronikuspénz-kibocsátó intézményre a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket, a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetekre és pénzforgalmi intézményre és elektronikuspénz-kibocsátó intézményre a szövetkezetekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozásra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, a fióktelep formájában működő pénzügyi intézményre, pénzforgalmi intézményre és elektronikuspénz-kibocsátó intézményre az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

18. § A Hpt. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) részvénytársasági formában működő hitelintézet esetében két igazgatósági tag, illetve két ügyvezető"

19. § A Hpt. 49. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

"b) az Országos Betétbiztosítási Alappal,"

(szemben.)

20. § A Hpt. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás kuratóriumában legalább egy, az alapítvánnyal munkaviszonyban álló tagnak kell lennie."

21. § (1) A Hpt. 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzügyi vállalkozás és a pénzforgalmi intézmény legalább egy belső ellenőrt foglalkoztat. A pénzügyi vállalkozás és a pénzforgalmi intézmény írásban megállapodhat arról, hogy a belső ellenőr kölcsönös foglalkoztatása ellen nem emel kifogást. Ugyanazon személy legfeljebb három szövetkezeti hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, illetve pénzforgalmi intézménynél foglalkoztatható belső ellenőrként."

(2) A Hpt. 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Részvénytársasági formában működő hitelintézet ügyvezetését legalább két ügyvezetőnek kell ellátnia."

22. § (1) A Hpt. 98. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alap feladata)

"b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása vagy a tevékenységi engedélyének az MNB által a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén, vagy az előző szabályok érintése nélkül, amennyiben a szövetkezeti hitelintézet végelszámolásának elhatározására szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/T.§ (5) bekezdése alapján kerül sor, a betétes részére a 101. §-ban meghatározott kártalanítási összeg kifizetése, illetve"

(2) A Hpt. 105. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Alap a betétek befagyása vagy az MNB-nek a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja vagy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/T. § (5) bekezdése alapján hozott határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzététele után - a három időpont közül a legkorábbiban -(a továbbiakban: a kártalanítás kezdő időpontja) megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az Alap kérésére az MNB engedélyezheti a kifizetési határidő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal."

(3) A Hpt. 107. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Alap csak azzal a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerinti szövetkezeti hitelintézettel szemben érvényesíthet követelést, amelynél a betétet elhelyezték."

(4) A Hpt. 110. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az Alap igazgatótanácsának tagjai:)

"c) a szövetkezeti hitelintézetek Integrációs Szervezetének igazgatósági elnöke által kijelölt személy,"

23. § A Hpt. 133. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a hitelintézeti természetes személy könyvvizsgálóval szemben, hogy

a) egyidejűleg legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,

b) egy-egy hitelintézettől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) harminc százalékát,

c) az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményektől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.

(5) A hitelintézeti könyvvizsgáló társaságokkal szemben az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további követelmény, hogy

a) a könyvvizsgálói társaságon belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,

b) könyvvizsgálói társaság egy-egy hitelintézettől származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének tíz százalékát,

c) a könyvvizsgáló társaságnak az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményektől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének harminc százalékát."

24. § (1) A Hpt. 151. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Az MNB-nek e törvény, továbbá a prudens működésre vonatkozó jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb előírásainak súlyos megsértése esetén meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, vagy kivételes intézkedéseket (157-160. §), ha a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény)

"n) működési engedélye a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. tv. alapján visszavonásra kerül."

(2) A Hpt. 176/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő pénzügyi vállalkozás valamint a szövetkezeti hitelintézet végelszámolására vagy felszámolására - ide nem értve a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozást - a Cstv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, és a gazdasági társaságokról szóló törvény, a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény végelszámolására vagy felszámolására az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben és a 2013. évi CXXXV. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(3) A Hpt. 179. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A bíróság a felszámolási eljárást

a) a részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény vagy a szövetkezeti formában működő pénzügyi vállalkozás,

b) a szövetkezeti hitelintézet

c) a fióktelepet működtető külföldi pénzügyi intézmény

fizetésképtelenségének megállapítása nélkül köteles elrendelni."

25. § Hatályát veszti a Hpt.

a) 5. § (7) bekezdése,

b) 9. § (3) bekezdése,

c) 163. § (2) bekezdés d) pontja,

d) XXX. Fejezete.

3. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

26. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdése az alábbi m) ponttal egészül ki:

[9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni:]

"m) a 2013. évi CXXXV. törvénnyel létrehozott Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének és az ugyanezen törvénnyel létrehozott Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja beszerzéseire."

4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

27. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 204. §-a az alábbiak szerint módosul:

"204. § (1) Köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

(2) Többségi befolyás az a kapcsolat, amelynek alapján a befolyással rendelkező jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik. A közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok aránya az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. Amennyiben a befolyással rendelkező több közvetett tulajdonnal is rendelkezik az adott jogi személyben a nem többségi közvetett befolyás mértéke nem adódik hozzá a másik nem többségi közvetett befolyás mértékéhez."

4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

28. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:

"b) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el nem érő közvetett befolyást."

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

29. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

"e) a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók - kivéve a (2) bekezdés szerinti adó- és járuléktartozásokat - és adók módjára behajtható köztartozások, a büntetőeljárásban a 6/A. § (8) bekezdés alapján az állam javára fizetendő összeg, továbbá a visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi szerződésen alapuló más nemzetközi forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak és a társasházi közös költség, az Országos Betétbiztosítási Alap és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja felé fennálló tartozások,"

6. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

30. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 4. § (1) bekezdése az alábbi új l) ponttal egészül ki, a korábbi l) pont számozása m) pontra változik:

[4. § (1) A bíróság tartja nyilván]

"l) a 2013. évi CXXXV. törvénnyel létrehozott Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetét és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapját."

7. Hatálybaléptető rendelkezés

31. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 17/K. § (2) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(3) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 17/E. § (2) bekezdésében írt tagok nyilvántartását illetve részvénykönyvet és a (3) bekezdésében írt feltárást a jelen törvény hatálybalépésekor tulajdoni hányaddal rendelkező tagok illetve részvényesek illetve közvetett tulajdonosok és valódi tulajdonosok vonatkozásában az e törvény hatályba lépését követő 30. napig kell elkészíteni és az Integrációs Szervezet részére megküldeni.

(4)[3] A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 17/E. § (4) bekezdésében írt jogkövetkezményt a jelen törvény hatálybalépésekor tulajdoni hányaddal rendelkező tagok illetve részvényesek vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti határidőt követően kell alkalmazni.

(5) A 2013. évi CXXXV. tv. 1. mellékletének helyébe e törvény 1. melléklete lép. Az Integrációs Szervezet új alapszabályát az Integrációs Szervezet igazgatósága e törvény mellékletének megfelelő tartalommal fogadja el a jelen törvény hatályba lépését követő tíz napon belül.

(6) Ez a törvény a kihirdetését követő 91. napon hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXCVI. törvényhez

"1. melléklet a 2013. évi CXXXV. törvényhez

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE ALAPSZABÁLYA 2013

I. Fogalmak

"Éves beszámoló" A számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített beszámoló valamint kapcsolódó üzleti jelentés.

"Központi Bank" A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.01-10-041206).

"Magyar Fejlesztési Bank" A Cg.01-10-041712 cégjegyzékszámú MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 31.).

"Mintaszabályzat" Jogszabály vagy jelen szabályzat szerint megkövetelt szabályzat, melyet a Központi Bank kötelező jelleggel tesz közzé a Szövetkezeti hitelintézetek számára.

"MNB" Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

"Szervezet" A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete.

"Szövetkezeti hitelintézet" Az integrációban részt vevő takarékszövetkezeti, hitelszövetkezeti vagy hitelintézeti formában működő jogi személyek.

"Tagdíj" A Szövetkezeti hitelintézetek által a Szervezet részére fizetendő éves díj.

"Törvény" A 2013. évi CXXXV. tv.

"Utasítás" A Központi Bank által egy vagy több szövetkezeti hitelintézet vezetésének kiadott, és a szövetkezeti hitelintézet által követendő egyedi kötelezettséget teremtő, a Szövetkezeti hitelintézet szervezetével, működésével illetőleg gazdálkodásával kapcsolatban hozott központi banki igazgatósági határozat.

"Üzleti Intézkedés" A Központi Bank által kiadott utasítás és/vagy szabályzat.

II. A Szervezet elnevezése, jogi státusza, székhelye

2.1. A Szervezet elnevezése: Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete.

2.2. A Szervezet jogi személy.

2.3. A Szervezet az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (a továbbiakban: OTIVA), a Regionális Pénzintézetek Pénzügyi Alapja (a továbbiakban REPIVA), a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (a továbbiakban HBA) és a Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA) jogutódja.

2.4. Az Integrációs Szervezet székhelye: Budapest.

III. A Szervezet célja

3.1. A Szervezet kötelező intézményvédelmi szervezet. A Szervezetet a Törvény hozta létre, azzal a céllal, hogy a Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek intézményvédelmi és garancialappal összefüggő feladatait a korábbinál hatékonyabb szervezeti rendszerben biztosítsák, oly módon, hogy a Szövetkezeti hitelintézeteket érő kedvezőtlen külső tényezőkre a Szövetkezeti hitelintézetek külön-külön és együttesen gyorsabban reagálhassanak, és nagyobb biztonsággal tervezhessenek hosszú távra.

IV. A Szervezet és az integráció felépítése

4.1. A Szervezet a Központi Bankból, a Magyar Fejlesztési Bankból és a Szövetkezeti hitelintézetekből áll.

4.2. A Szervezet testületeit az V. pont határozza meg.

V. A Szervezet testületei

5.1. Közgyűlés

5.1.1. A Szervezet közgyűlése a tagokból áll, akik a Magyar Fejlesztési Bank, a Központi Bank és Szövetkezeti hitelintézetek.

5.1.2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze.

5.1.3. A közgyűlésen minden tag a Szervezet részére teljesített vagyoni hozzájárulása arányában rendelkezik szavazati joggal, az 5.1.4. és az 5.1.5. pontban foglaltakra is tekintettel.

5.1.4. Az 5.1.3. pont tekintetében a Szövetkezeti hitelintézet által az OTIVA, REPIVA, TAKIVA illetve HBA javára teljesített vagyoni hozzájárulását úgy kell tekinteni, hogy azt a Szövetkezeti hitelintézet a Szervezet javára teljesítette.

5.1.5. Az 5.1.3. pont tekintetében a Magyar Állam OTIVA, REPIVA, TAKIVA illetve a HBA javára teljesített vagyoni hozzájárulását a Magyar Fejlesztési Bank által teljesített vagyoni hozzájárulásnak kell tekinteni.

5.2. A Közgyűlés hatásköre

5.2.1. A Szervezet alapszabályának elfogadás, megállapítása és módosítása, az első alapszabály kivételével.

5.2.2. Az igazgatósági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása.

5.2.3. A felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása díjazásának megállapítása.

5.2.4. A Szervezet költségvetésének elfogadása.

5.2.5. A Szervezet éves beszámolójának és költségvetési beszámolójának elfogadása.

5.3. A Közgyűlés határozatképessége

5.3.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a Szervezet tagjai által megtestesített szavazatok több mint a fele képviselve van.

5.3.2. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt helyen és időpontban kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés időpontjaként az eredeti közgyűlés napja is meghatározásra kerülhet. Az eredeti és a megismételt közgyűlés kezdőidőpontja között legalább 1 óra időkülönbségnek kell lennie, azonban a különbség nem lehet több mint 21 nap.

5.3.3. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 napra felfüggeszthető.

5.4. A Közgyűlés tisztségviselői

5.4.1. A közgyűlésen jelenlévő tagok levezető elnököt, valamint maguk közül két jegyzőkönyv hitelesítőt és szavazatszámlálót választanak.

5.4.2. A közgyűlés elnöke

a) hacsak a közgyűlés másként nem dönt, a meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a tanácskozást;

b) elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát;

c) kinevezi a jegyzőkönyv vezetőjét;

d) aláírja a jegyzőkönyvet és a közgyűlésen felvett jelenléti ívet.

5.4.3. A közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

5.4.4. A szavazás egyidejű, nyílt szavazással történik, hacsak a közgyűlés a szavazás más módját nem állapítja meg.

5.5. A jegyzőkönyv

5.5.1. A közgyűlésen megjelent Szövetkezeti hitelintézetekről jelenléti ívet, a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a közgyűlés helyét és idejét;

b) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámlálóknak a nevét;

c) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

d) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

5.5.2. A jegyzőkönyv a közgyűlésen elhangzottak lényegét és a határozatokat (ez utóbbiakat szó szerint) tartalmazza.

5.5.3. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá.

5.5.4. A jegyzőkönyv üzleti titkot képez. Bármely Szövetkezeti hitelintézet a közgyűlési jegyzőkönyv rá vonatkozó részéről kivonatot kérhet az Igazgatóságtól.

5.6. Igazgatóság

5.6.1. Az Igazgatóság tagjai

5.6.1.1. A Szervezet ügyvezetését 3 főből álló Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg az 5.6.1.3. pont szerinti kivétellel hét éves időtartamra.

5.6.1.2. A Törvény hatálybalépését követően átmeneti jelleggel az első igazgatóság összes tagját a Magyar Fejlesztési Bank jelöli.

5.6.2. Az Igazgatóság hatásköre

5.6.2.1 Az első Igazgatóság a Törvény alapján fogadja el illetve szükség szerint módosítja ezt az alapszabályt.

5.6.2.2 A Szervezet nevében az Igazgatóság dönt, kivéve a kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe utalt kérdésekben. Az Igazgatóság hatásköre nem vonható el, az Igazgatóság a hatáskörébe tartozó ügyben vagy az Igazgatóság tagja nem utasítható.

5.6.2.3 Az Igazgatóság ellátja a Szervezet képviseletét. Az Igazgatóság elnöke illetve bármely két tagja jogosult a Szervezetet képviselni és jegyezni illetve a bankszámlája fölött rendelkezni.

5.6.2.4 Az Igazgatóság ellátja valamennyi a Szervezet valamennyi Törvényből fakadó feladatát.

5.6.2.5 A Szervezet működésére vonatkozó szabályzatokat - így a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a beszerzési szabályzatot és az IT-biztonsági szabályzatot is - a Szervezet Igazgatósága fogadja el.

5.6.2.6 Az Igazgatóság a Szervezet költségvetését évente előre maga állapítja meg.

5.6.3 Az Igazgatóság működése

5.6.3.1. Az Igazgatóság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az Igazgatóság legalább négy ülést tart évente. Az ülések között eltelt idő 3 hónapnál hosszabb nem lehet.

5.6.3.2. Az Igazgatóságot abban az esetben is össze kell hívni, ha azt a cél és ok megjelölésével az Igazgatóság valamely tagja, vagy a Felügyelő Bizottság indítványozza. Az ülések időpontját, helyét és napirendjét az Igazgatóság elnöke határozza meg, amiről az érdekelteket az ülést megelőzően, 15 nappal korábban írásban értesíti.

5.6.3.3. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke vezeti.

5.6.3.4. Az Igazgatóság a hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha minden tagja szabályszerű meghívást kapott és legalább 2 tag jelen van vagy mindhárom tag jelen van és a napirendet elfogadják. Határozatképtelenség esetén újabb igazgatósági ülést kell összehívni, változatlan napirenddel, a meghiúsult igazgatósági ülés időpontjától számított nyolc napon belül.

5.6.3.5. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.6.3.6. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelen lévő tagok nevét, az ülés időpontját és helyét, a javasolt napirendet, valamint a meghozott döntéseket. Ezt a jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke vagy egy kijelölt tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.6.3.7. Az Igazgatóság döntéseit postai úton vagy telefaxon történő továbbítással is meghozhatja, kivételes és indokolt esetben, és csak az Igazgatóság tagjainak együttes jóváhagyásával. Ebben az esetben a határozatokat az Igazgatóság minden tagja postai úton vagy telefaxon megszavazza, természetesen azzal, hogy ez az eljárás az Igazgatóság tagjainak egyhangú egyetértésével történt.

5.6.3.8. A postai úton vagy telefaxon történt határozathozatalt az Igazgatóság soron következő ülésén formailag jóvá kell hagyni.

5.6.3.9. Az Igazgatóság munkáját az Igazgatóság elnöke irányítja.

5.6.3.10. Amennyiben az Igazgatóság Tanácsadó Testület létrehozásáról dönt, akkor az Igazgatóság elnökének a munkáját Tanácsadó Testület támogatja. A Tanácsadó Testület működésének elveit és szabályait a létrehozó igazgatósági határozat állapítja meg.

5.6.3.11. Amennyiben az Igazgatóság a 2013. évi CXXXV. tv. 19. § (2) bekezdés b) pontjából fakadó hatásköreinek gyakorlásával kapcsolatban a döntés-előkészítésre igazgatósági határozatban előkészítő bizottságot hoz létre, akkor a Szervezet tagjainak a fenti törvényhely hatálya alá eső jogügyletek dokumentumait az előkészítő bizottságnak kell megküldenie.

5.7. Felügyelő Bizottság

5.7.1. A Felügyelő Bizottság tagjai

5.7.1.1. A Szervezet Működését 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

5.7.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre

5.7.2.1. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a Szervezet tevékenysége jogszabályba, szabályzatba vagy valamilyen Igazgatósági határozatba ütközik akkor írásban jelentést tesz az Igazgatóságnak és javaslatot tesz a meghozandó intézkedésre.

5.7.2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

5.7.2.3. A Felügyelő Bizottság ellátja valamennyi a Törvényben nevesített feladatát.

5.7.3. A Felügyelő Bizottság működése

5.7.3.1. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Köteles a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést összehívni, ha azt két felügyelő bizottsági tag együttesen a cél és az ok megjelölésével, írásban kéri.

5.7.3.2. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke 8 napon belül nem intézkedik, a kérést eredetileg benyújtó két tag közvetlenül összehívhatja a Felügyelő Bizottság ülését.

5.7.3.3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a meghiúsult ülést követő nyolc (8) napon belül össze kell hívni egy újabb felügyelő bizottsági ülést változatlan napirenddel.

5.7.3.4. A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.

VI. A Szervezeti tagság keletkezése és felfüggesztése

6.1. A Szervezethez bármely Szövetkezeti hitelintézet csatlakozhat, feltéve, hogy

- írásbeli csatlakozási kérelmet intéz a Szervezethez, amelyet a Szervezet igazgatósága megvizsgál és elfogad;

- az MNB jogerős alapítási és működési engedélyével rendelkezik.

6.2. A Szervezethez a jogszabály által meghatározott határidőben benyújtandó csatlakozási kérelem mintáját a jelen alapszabály melléklete tartalmazza.

6.3. A 6.1 és 6.2 ponttól eltérően a jelen alapszabály hatályba lépésekor működési engedéllyel rendelkező Szövetkezeti hitelintézet a Törvény erejénél fogva a Szervezet tagja.

6.4. A Központi Bank igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből a Szervezet igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet szervezeti tagságának a felfüggesztéséről vagy - indokolt esetben - a szövetkezeti hitelintézet Szervezetből történő kizárásáról.

6.5. A Szervezet igazgatósága dönt az Integrációs Szervezeti tagság felfüggesztésének a megszüntetéséről, amennyiben a szövetkezeti hitelintézet az utasításnak eleget tesz illetve helyreállította a jogszabályoknak és a Mintaszabályzatoknak megfelelő működését.

6.6. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet vagy a Szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja a Takarékbank Zrt. igazgatósága szerint válsághelyzetben van, akkor a Központi Bank igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből a Szervezet igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet szervezeti tagságának a felfüggesztéséről vagy - indokolt esetben - a szövetkezeti hitelintézet Szervezetből történő kizárásáról.

6.7. Amennyiben a Központi Bank igazgatósága a Szervezet igazgatóságának kezdeményezése ellenére -5 munkanapon belül - nem hozza meg a 6.4. és 6.6 szerinti intézkedést, akkor azt a Szervezet igazgatósága is megteheti.

VII. A Szervezeti tagság megszűnése

7.1. A Szövetkezeti hitelintézet jogutód nélküli megszűnése

A Szövetkezeti hitelintézet jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnés napjának hatályával illetve amennyiben elveszíti a működési engedélyét, akkor a Szövetkezeti hitelintézet Szervezetben fennálló tagsága automatikusan megszűnik.

7.2. A Szövetkezeti hitelintézet kilépése a Szervezetből

7.2.1. A Szervezetből a Törvény 19. § (5) bekezdésében leírt átvilágítás Szervezet általi, Igazgatósági határozatban megállapított lezárását követő 90. napig nem lehet kilépni.

7.2.2. A 7.2.1. pontban írt határidőt követően a Szervezetből kilépni szándékozó Szövetkezeti hitelintézet kilépési nyilatkozatához köteles csatolni a Szövetkezeti hitelintézet kilépési szándék bejelentésének napjára elkészített a Szervezet által elfogadott könyvvizsgáló által független könyvvizsgálói nyilatkozattal ellátott mérlegét és eredménykimutatását, valamint a Szövetkezeti hitelintézet ezen a napon fennálló valamennyi kötelezettségének listáját egyenként az azokat alátámasztó minden dokumentummal fénymásolatban együtt a Szervezet számára elfogadható formában és cégszerűen aláírt teljességi nyilatkozattal és a fénymásolatok hitelességére vonatkozó nyilatkozattal (a továbbiakban: "Kilépési dokumentáció").

7.2.3. Kivéve, ha a Szervezet és a Szervezetből kilépni szándékozó Szövetkezeti hitelintézet írásban másban nem állapodnak meg, a Szervezetből kilépni szándékozó Szövetkezeti hitelintézet kilépési nyilatkozata legkorábban a kilépési szándék Szervezetnek történt bejelentését követően azon a napon hatályosul, amelyen a Szövetkezeti hitelintézet a Törvény 11. § (7) bekezdésének második fordulatában írt működési engedélyét jogerősen megszerzi, azonban ebben az esetben is csak akkor, ha az alábbi feltételek erre a napra teljesülnek:

(1) a kilépni szándékozó Szövetkezeti hitelintézetnek nincsen és nem is lehet olyan fennálló kötelezettsége, amely miatt a Szervezet tagjainak az egyetemleges felelősség alapján bármiféle fizetési vagy helytállási kötelezettségük lehetne és ezt a Szervezet is írásban kifejezetten elfogadta; és

(2) a 11. § (7) bekezdésének második fordulatában írt jogerős működési engedély megszerzésének napjára vonatkozóan a Kilépési dokumentációba tartozó dokumentumokat a kilépni szándékozó Szövetkezeti hitelintézet a Szervezetnek megfelelő formában átadta és ez a Szervezet álláspontja szerint megfelelően alátámasztja az (1) pont szerinti megállapításokat,

(3) a 11. § (7) bekezdésének második fordulatában írt jogerős működési engedély megszerzésének napjáig a Szövetkezeti hitelintézet valamennyi, a szervezeti tagságából fakadóan a Törvény, ill. a jelen Alapszabály, a Szervezet igazgatóságának határozataiból reá irányadó kötelezettségnek a Szervezet igazgatósága szerint maradéktalanuk és teljes körűen eleget tett,

(4) a kilépni szándékozó Szövetkezeti hitelintézetnek nincsen semmilyen lejárt kötelezettsége a Szervezettel vagy annak tagjaival szemben és erről a Szervezet is írásban kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a felek egymással teljes körűen elszámoltak és egymással szemben további követelésük nincs. Nem kell teljesíteni a fenti (1) feltételt és a feltétel teljesülése nélkül is hatályosul a kilépési nyilatkozat, amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a kilépési szándék bejelentését követően a Szervezet által írásban kifejezetten elfogadhatónak ítélt biztosítékot adott a Szervezetnek illetve a Szervezet tagjainak az egyetemleges felelősség alapján esetleg felmerülő valamennyi fizetési vagy helytállási kötelezettségeire.

7.2.3. A kilépési szándék bejelentése napjának hatályával:

7.2.3.1. a Szövetkezeti hitelintézet Szervezettel és annak valamennyi tagjával szembeni valamennyi tartozása esedékessé válik (kivéve, ha az érintettek a kilépési szándék bejelentése után írásban kifejezetten másban állapodnak meg),

7.2.3.2. azok az ingyenes juttatások vagy kedvezmények, amelyeket a kilépő tag a kilépési nyilatkozatot megelőző öt évben kapott a Szervezettől, átalakulnak esedékes kölcsöntartozássá, kivéve amennyiben azok vonatkozásában a Szervezet írásban másként dönt,

7.2.3.3. a kilépési szándékát bejelentő tag elveszíti jogát bármilyen, a Szervezet által nyújtott szolgáltatásra vagy támogatásra, ideértve a korábban a Szervezet által vállalt, de még nem teljesített kötelezettségekre is,

7.2.3.4. megszűnik a kilépő tag vonatkozásában a Szervezet tagjainak egyetemleges felelőssége. A Szervezetből kilépő tag a kilépési szándék bejelentésének időpontjáig keletkezett saját és más tagok kötelezettségeiért a kilépési szándék bejelentésének időpontjától számított további 730 napig felel a Törvény - különös tekintettel a 11. § (8) bekezdése -rendelkezéseinek megfelelően. E rendelkezés a Ptk. általános felelősségi szabályainak alkalmazhatóságát egyebekben nem érinti.

7.2.3.5. a kilépő tagnak igazoltan meg kell kezdenie leválását a központi informatikai rendszerről, és e folyamatnak visszaállíthatatlanul és végérvényesen be kell fejeződnie 15 (tizenöt) napon belül.

7.2.4. A kilépés hatályosulásának napjával kilépő tagnak megszűnik az a kötelezettsége, hogy a Törvényből és a jelen alapszabályból fakadó kötelezettségeket maradéktalanul betartsa.

7.3. A Szövetkezeti hitelintézet kizárása a Szervezetből

7.3.1. A Szövetkezeti hitelintézet kizárásáról a Központi Bank kezdeményezésére az Igazgatóság dönt.

7.3.2. A Központi Bank az alábbi esetekben jogosult a Szövetkezeti hitelintézet kizárását kezdeményezni:

7.3.2.1. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a jelen Alapszabályban foglalt bármely kötelezettségét ismételten megszegi; különösen, de nem kizárólag, amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank által közölt Üzleti Intézkedésben foglaltakat a Központi Bank felhívásában rögzített póthatáridőn belül sem hajtja végre.

7.3.2.2. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank a jelen alapszabályban rögzített jóváhagyást ismételten nem szerzi be valamilyen intézkedéséhez, noha az adott intézkedéshez ilyen jóváhagyás szükséges.

7.3.2.3. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a Törvény rendelkezéseit megszegi.

7.3.3. A kizárás napjának hatályával:

7.3.3.1. a Szövetkezeti hitelintézet Szervezettel szembeni valamennyi tartozása esedékessé válik,

7.3.3.2. azok az ingyenes juttatások vagy kedvezmények, amelyeket a kizárt tag a kilépő nyilatkozatot megelőző öt évben kapott a Szervezettől, átalakulnak esedékes kölcsöntartozássá.

7.3.3.3. a kizárt tag elveszíti jogát bármilyen, a Szervezet által nyújtott szolgáltatásra vagy támogatásra,

7.3.4.5. megszűnik a kizárt illetve kilépő tag vonatkozásában a Szervezet tagjainak egyetemleges felelőssége. A Szervezetből kizárt tag a Szervezetben fennállt tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett kötelezettségekért a Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított további 730 napig felel.

VIII. A Szervezet és az integráció működési elvei

8.1. A Szervezet vagyona a Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek összevont szavatoló tőkéjének tekintendő.

8.2. A Központi Bank, a Szervezet és a Szövetkezeti hitelintézetek a Törvényben meghatározott időpont után vállalt kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

8.3. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek azonnali és mindenkori fizetőképességének nyomon követése összevont alapon történik.

IX. A Szervezet feladatai

9.1. A Szervezet a tagjaira - a Magyar Fejlesztési Bank kivételével - kötelező szabályzatot fogad el

(a) a számviteli rendről

(b) a belső ellenőrzés rendjéről;

(c) a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének módjáról;

(d) a szövetkezeti hitelintézet számára nyújtható pénzügyi segítségnyújtás szabályairól,

(e) a Központi Bank illetve a Szövetkezeti hitelintézetek számára is kötelezően alkalmazandó Mintaalapszabályokat fogad el;

(f) a Szervezet a Törvény 4. § (4) bekezdése szerinti eszközeinek feltöltésére vonatkozó szabályokról.

(g) A Szervezet ellátja valamennyi a Törvényben nevesített feladatát.

9.2. A Központi Bank a Törvény hatálybalépése után elfogadandó, Törvénynek megfelelő új alapszabályát első alkalommal a Szervezet határozza meg, és az így meghatározott alapszabályt a Központi Bank közgyűlése fogadja el.

9.3. A Szervezet nyomon követi a Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását. Ennek körében ellenőrzési hatáskörei vannak.

9.4. A Szervezet igazgatósága dönt a Szövetkezeti hitelintézet kizárásáról a Szervezetből a Központi Bank igazgatóságának kezdeményezésére.

X. A Szervezet vagyona

10.1. A Szervezet induló vagyona a Magyar Fejlesztési Bank által a Törvény alapján rendelkezésre bocsátott hozzájárulás, valamint az a vagyon, amely a Szervezet részére az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (a továbbiakban: OTIVA), a Regionális Pénzintézetek Pénzügyi Alapja (a továbbiakban REPIVA), a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (a továbbiakban HBA) és a Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA) jogutódlásával átadásra kerül.

10.2. A Szövetkezeti hitelintézetek a Közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetnek a Szervezetnek. A tagdíj mértéke a Szövetkezeti hitelintézet kockázattal súlyozott kitettségének 0,1%-a.

10.3. A tagdíj megfizetésének rendjét az Igazgatóság szabályzatban határozza meg azzal, hogy a tagdíjat megfizetése negyedévente esedékes.

10.4. A Szervezet eszközeinek átlagos értéke az év egy napján sem lehet kevesebb a Szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank összesített eszközei értékének 3 százalékánál. Amennyiben az Integrációs Szervezet eszközeinek évi átlagos értéke az előírt határ alá csökkenne, az Igazgatóság dönt a Szervezet eszközeinek a feltöltéséről.

10.5. A Szervezet pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag törvényben valamint a jelen Alapszabályban meghatározott célokra használhatók fel.

10.6. A Szervezet saját tőkéje nem osztható fel.

10.7. A Szervezet pénzeszközeit a Központi Bank kezeli.

XI. Intézményvédelem

11.1. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek kötelezettségei egyetemlegesek a Törvényben meghatározott időponttól.

11.2. A Szervezet az Igazgatóság által elfogadott külön szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kölcsönnyújtással segítheti a Szövetkezeti hitelintézetek működésének fenntartását.

11.3. A Szervezet saját döntése alapján tőkeemeléssel tulajdont szerezhet a Központi Bankban illetve valamely Szövetkezeti hitelintézetben, amennyiben az érintett hitelintézet tőkeellátottsága - egyedileg -a jogszabályban meghatározott mérték alá süllyed. Az Integrációs Szervezet az ily módon tulajdonába került részvényeket, illetve üzletrészt két éven belül köteles elidegeníteni. Ezen tőkeemelés esetén a tőkeemeléssel érintett hitelintézet igazgatósága köteles előkészíteni a tőkeemelést, és a tagok kötelesek megszavazni a tőkeemelést.

11.4. A Szervezet ellátja az OTIVA-tól, a REPIVA-tól, a HBA-tól és a TAKIVA-tól átvett alábbi feladatait:

- válságmegelőzés, válságelhárítás

- a tag hitelintézetek egységes és kölcsönös szakmai segítése,

- a tag hitelintézetek üzleti együttműködésének elősegítése,

- a tag hitelintézetek jó üzleti hírnevének megőrzése, az ügyfelek bizalmának erősítése, a hosszú távon stabil

üzletmenet kialakítása.

XII. A Központi Bank feladatai

12.1. A Központi Bank jóváhagyja a tagintézmények által csatlakozáskor kötelezően alkalmazandó mintaalapszabály egyes módosításait. A módosítás hatálybalépésének feltétele a központi banki jóváhagyás.

12.2. A Központi Bank egyeztetett üzletpolitikát és eljárási rendet alakít ki a Szövetkezeti hitelintézetek számára, azzal a céllal, hogy csak a területi illetve üzleti lehetőségek által indokolt eltérések jelenjenek meg a Szövetkezeti hitelintézetek üzletági feltételeiben.

12.3. A Központi Bank összehangolja a Szövetkezeti hitelintézetek tevékenységét a Szövetkezeti hitelintézetek gazdálkodási önállósága és felelősségük megtartása mellett.

12.4. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek a Törvényben meghatározott időponttól integrált IT rendszert működtetnek, amelynek működését a Központi Bank felügyeli, és amellyel kapcsolatos beszerzési döntéseket a Központi Bank hozza meg.

12.5. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek kockázatvállalási, forrásgyűjtési valamint eszköz-forrás management tevékenységét (beleértve az egyes treasuryk működését is) a Központi Bank irányítja.

12.6. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek közös termékfejlesztési és marketing tevékenységet végeznek a Központi Bank irányítása mellett.

12.7. A Központi Bank is felügyeli a Szövetkezeti hitelintézetek prudens és jogszerű működését.

12.8. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek közös likviditáskezelést folytatnak. A kötelező tartalékot a Központi Bank kezeli. A Szövetkezeti hitelintézetek kötelesek szabad pénzeszközeiket folyamatosan a Központi Banknál elhelyezni.

XIII. A Központi Bank intézkedései

13.1. A Központi Bank szabályzatokat bocsát ki, mintaszabályzatokat fogad el, utasításokat ad, ajánlásokat bocsát ki és ellenőrzést végez.

13.2. A Szövetkezeti hitelintézetek üzletpolitikájának összehangolása körében a Központi Bank legalább az alábbi területeken köteles a Szövetkezeti hitelintézetek számára kötelezően alkalmazandó Mintaszabályzatot fogad el:

(a) a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait valamint a jogszabályokon és egyéb kötelező szabályokon felüli addicionális egyedi tőkekövetelményekre vonatkozó szabályokat;

(b) a kockázatmérés, a kockázatértékelés és a kockázati kontroll folyamat elveire és módszertanára vonatkozóan

(c) a követendő üzletpolitikáról;

(d) a követendő marketing folytatásáról;

(e) az egységes informatikai rendszerének kialakításáról.

A Szövetkezeti hitelintézet köteles a Mintaszabályzatnak megfelelő saját szabályzatot elfogadni és alkalmazni a mintaszabályzat meghirdetésétől számított 15 napon belül.

13.3. A Központi Bank ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét. A Központi Bank a jogszabályoknak, valamint a Szervezet és a Központi Bank által kiadott szabályzatoknak megfelelő működés érdekében utasítást adhat a Szövetkezeti hitelintézetnek. A Szövetkezeti hitelintézet az utasítást köteles betartani. Az utasítás be nem tartása illetve a Mintaszabályzatnak megfelelő alapszabály vagy szabályzat határidőre elfogadásának elmaradása illetve a Központi Bank által jóváhagyására szoruló szabályzat vagy intézkedés Központi Bank által jóváhagyása nélküli elfogadása esetén a Központi Bank kezdeményezi a Szervezetnél a Szövetkezeti hitelintézet integrációs tagságának felfüggesztését illetve megszüntetését.

13.4. A Központi Bank ellenőrzi a Szövetkezeti hitelintézetek Éves Beszámolóját.

13.5. A Központi Bank előzetesen jóváhagyja a Szövetkezeti hitelintézetek költségvetését.

13.6. A Központi Bank jogosult bármely Szövetkezeti hitelintézetnél akár helyszínen, akár helyszínen kívül ellenőrzést végezni, a Szövetkezeti hitelintézetek bármely testületétől adatszolgáltatást kérni.

XIV. A Szövetkezeti hitelintézetek jogai és kötelezettségei

14.1. A Szövetkezeti hitelintézet köteles a Központi Bank által kibocsátott Mintaszabályzatokat alkalmazni.

14.2. A Szövetkezeti hitelintézet köteles a Szervezet Igazgatósága által előírt határidőben a Központi Bank rendelkezésére bocsátani a következő évre üzleti tervét, költségvetési tervét, valamint az Éves Beszámolója tervezetét.

14.3. Szövetkezeti hitelintézet üzleti tevékenységét a Központi Bankkal egyeztetett módon folytatja, a Központi Bank által e körben az Üzleti Intézkedést köteles végrehajtani.

14.4. A Szövetkezeti hitelintézet a vezető tisztségviselő megválasztásához köteles kikérni a Központi Bank előzetes írásbeli hozzájárulását.

14.5. A Szövetkezeti hitelintézet alapszabálya módosításához köteles kikérni a Központi Bank előzetes írásbeli jóváhagyását.

14.7. A Szövetkezeti hitelintézetek a Központi Bank által működtetett készpénzellátási rendszer fenntartására kötelesek, és kötelesek továbbá, annak-a Központi Bankkal kötött szerződésben rögzített-szabályait megtartani.

14.8. A Szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank által megjelölt tárgykörben és gyakorisággal rendszeres adatszolgáltatást valósít meg. A Szövetkezeti hitelintézet kötelezhető a Központi Bank által további adatszolgáltatás is teljesítésére is, illetve az adatszolgáltatás köre évente felülvizsgálható, amennyiben a közös biztonsági rendszer működtetése indokolttá teszi.

XV. Hatályba lépés, egyéb rendelkezések

15.1. A Jelen Alapszabály az elfogadásának napján lép hatályba.

15.2. A jelen Alapszabály a 2006/48/EK irányelvével, az 515/2013/EU rendelettel, a CEBS (Committee of European Banking Supervisors) 2010. november 8-án kiadásra került Irányelvével, az 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban lévő rendelkezéseket tartalmaz.

MELLÉKLET

CSATLAKOZÁSI KÉRELEM MINTA

Csatlakozási Kérelem
Alulírott, [ ], az [cím, cégjegyzékszám, MNB alapítási engedély szám, MNB működési engedély szám] bank/
takarékszövetkezet/hitelszövetkezet képviseletében
kérem
hogy a [ ] bank/takarékszövetkezet/hitelszövetkezet (az alábbiakban mint "Kérelmező szervezet") a Szövetkezeti
Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez csatlakozhasson.
Nyilatkozom, hogy a Kérelmező elfogadta és aláírta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által
a Takarékbank Zrt. kapcsán elfogadott mintaszabályzatot és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.
Nyilatkozom, hogy a Kérelmező elfogadta és aláírta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének
Alapszabályát.
Nyilatkozom, hogy a Kérelmező elfogadta és bevezette a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által
a tagszervezetek számára elfogadott mintaszabályzatnak megfelelő alapszabályt.
A Kérelmező szervezet tudomásul veszi azt, hogy a Magyar Takarékbank Zrt. Igazgatósága a Kérelmező szervezet
eszközeit illetve kötelezettségeit a törvényben meghatározott határidőben átvizsgálhatja.
A Kérelmező szervezet tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a fentiek szerint felmért eszközei illetve
kötelezettségei nem felelnek meg a törvényben meghatározott határnap előtt publikált utolsó nyilvános
mérlegének (az évközi eltérést figyelembe véve), vagy gazdálkodása nem felelt meg a jogszabályoknak és
a MNB-előírásoknak illetve belső szabályzataiknak, akkor a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete
a törvényben meghatározott határidőben kizárhatja a kérelmezőt az integrációból, és ennek a jogszabályban
meghatározott következményei vannak.
Kelt...................................., 2013. [ ]
cégszerű aláírás"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 12-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Ezen törvény 31. § (2) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2014.02.20.

[3] Módosította a 2013. évi CCXXXVII. törvény 307. § (10) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

Tartalomjegyzék