Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (18) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelölése

1. § A Kormány a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezetként, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a számviteli szabályozásért felelős minisztert jelöli ki.

2. § A Kormány az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezetként az adópolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

3. § A Kormány a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetként a számviteli szabályozásért felelős minisztert jelöli ki.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A számviteli törvény 151. § (6) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott esetekben a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésről. A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselője a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványt a törlésről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek visszaszolgáltatni."

(2) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Amennyiben a (9), illetve a (10) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása a nyilvántartásba vételt végző szervezet tudomására jut, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll rendelkezésére."

5. § (1) A Korm. rendelet 10/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program - ide értve annak elektronikus változatát - csak egyszer jogosít kreditpontra."

(2) A Korm. rendelet 10/B. §-a a következő (8a)-(8c) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés is, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően a gazdálkodó legalább 2 éve megkezdte a szakmai szerveződés működtetését, amelynek keretében a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi,

b) a gazdálkodó nyilatkozik arról, hogy az általa működtetett szakmai szerveződés által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy, mint a szakmai szerveződés tagja jogosult részt venni,

c) a gazdálkodó évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez a szakmai szerveződés keretében, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végzők, mint a szakmai szerveződés tagjai számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

(8b) Szakmai szerveződés tagja az a természetes személy, aki a gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés létrehozásáról és működtetéséről szóló dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelel és a tagokról vezetett nyilvántartásban szerepel.

(8c) A (8a) bekezdés szerinti szakmai szerveződés tekintetében a (9) és (10) bekezdés szerinti kötelezettséget a működtető gazdálkodó teljesíti."

(3) A Korm. rendelet 10/B. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai szervezetként történő elismerését, valamint a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a szakmai szerveződés szakmai szervezetként történő elismerését a nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a továbbiakban: szakmai szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet a (8) bekezdés szerinti szervezet, illetve a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó a 12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(10) A szakmai szervezet, illetve a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (7) bekezdés szerinti jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül."

(4) A Korm. rendelet 10/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely 10/F. § szerint kreditpontra minősített - papír alapú vagy elektronikus - kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlásáért adható kreditpont elszámolását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban kérheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti a kreditpont elszámolását. Amennyiben egy számlán szereplő minősített kiadvány alapján több továbbképzésre kötelezett kéri kreditpont elszámolását (ideértve azt is, ha a számlán több minősített kiadvány szerepel) a továbbképzésre kötelezett által benyújtott nyilatkozatban fel kell tüntetni a számlán szereplő minősített kiadvány alapján kreditpont elszámolását kérelmező többi továbbképzésre kötelezett nevét és regisztrációs számát is."

6. § A Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szabályszerűen benyújtott (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni."

7. § A Korm. rendelet 10/E. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben a kreditpont-minősítési eljárás iránti kérelemben foglalt képzés elektronikus képzési formában valósul meg, a továbbképzési program akkor minősíthető, amennyiben az elektronikus képzési rendszer elektronikus naplója által rögzítetten biztosított, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 5 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett)

"a) a továbbképzési program, illetve ha a továbbképzési program több részből áll, akkor minden egyes rész megkezdésekor az elektronikus felületre bejelentkezett és a továbbképzési program, illetve ha a továbbképzési program több részből áll, akkor minden egyes rész befejezéséig nem jelentkezett ki,"

8. § (1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Korm. rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Korm. rendelet 12. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § A Korm. rendelet 10/B. § (8) bekezdésében a "társadalmi szervezet, köztestület vagy felnőttképzési intézmény- akkreditációval rendelkező szervezet" szöveg helyébe "egyesület, köztestület" szöveg lép.

10. § A Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet 1. pontjában a "szakterület-csere" szövegrész helyébe a "szakterület-törlés" szöveg lép,

b) 3. számú mellékletében a "nemzetgazdasági minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzetgazdasági Minisztérium" szöveg lép,

c) 11. számú mellékletében az "A továbbképzés kreditpont-minősítési eljárásban kiadott kódja:" szövegrész helyébe a "A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma:" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 4. §-a,

b) 10/D. § (5) bekezdésében az ", amennyiben a program több témakört lefed témakörönkénti kreditpont-értékével" szövegrész,

c) 10. számú melléklet 2. pont b) pontjában az "- a fenti kérelemhez nem csatolt kötelező mellékleteket a ....................................... című, ........................-án benyújtott kérelemhez mellékeltük és tartalmuk a benyújtás óta nem változott;" szövegrész.

3. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 75. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében)

"i) gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásainak vezetéséről."

(2) A Statútum rendelet 75. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége körében)

"d) gondoskodik a könyvvizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásáról."

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 11. § a) pontja és a 12. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet

a) az éves és összevont éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:)

"k) a szakterület, amelyre a felvételét kéri (amennyiben a szakképesítés szakiránya/szakterülete az oklevélen nem szerepel)."

2. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 5. számú melléklet 1. pontja az alábbi n) ponttal egészül ki:

[A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról a továbbképzésben közreműködő szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:]

"n) A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat sorszáma"

3. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

JELENLÉTI ÍV

A továbbképzésben közreműködő szervezet sorszáma:

A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET NEVE, CÍME:
KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM)CSOPORTSZÁM:
TÉMAKÖROKTATÁS IDŐPONTJA
Év, hónapNapKezdési idő
(óra, perc)
Befejezés
(óra, perc)
Előadó neve
1.
2.
3.
4.
SZAKTERÜLET: □vállalkozási □államháztartási □pénzügyi □egyéb szervezeti (nonprofit)□IFRS

RÉSZTVEVŐK

SorszámRegisztrálási számHallgató neveAláírás

"

4. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP

a szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A szakmai szervezeti minősítéshez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szakmai szervezet neve,

b) szakmai szervezet hivatalos rövidített neve,

c) szakmai szervezet székhelye,

d) szakmai szervezet levelezési címe,

e) szakmai szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

f) szakmai szervezet felelős vezetőjének neve,

g) szakmai szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

h) a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt vevők évi átlagos létszáma,

i) szakmai szervezet által évente szervezett szakmai rendezvények bemutatása,

j) szakmai szervezet által biztosított szakmai konzultációs fórum leírása,

k) bejelentő gazdálkodó neve,1

l) bejelentő gazdálkodó székhelye,1

m) bejelentő gazdálkodó levelezési címe,1

n) bejelentő gazdálkodó felelős vezetőjének neve.1

2. Nyilatkozat:

a) Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. A szakmai szervezet megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8), illetve (8a) bekezdésében foglalt feltételeknek.

b) Kijelentem, hogy minden továbbképzési év tekintetében a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a szakmai szervezet az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén megküldi azon továbbképzésre kötelezett személyek Rendeletben meghatározott adatait, akik a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napjáig a szervezet tagjaként jogosult volt szervezetünk szervezésében szakmai konzultáción, képzésen vagy egyéb szakmai rendezvényen részt venni.

3. Dátum

4. Bélyegző

5. Cégszerű aláírás

1 A Rendelet 10/B. § (8a) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás esetén alkalmazandó."

Tartalomjegyzék