317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

Egyes veszélyhelyzeti normák:

135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (különösen: 5. § (3) bekezdés)

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felhívás, illetve a dokumentáció tartalma

1. § (1)[1] A települési önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívást, vagy többszakaszos eljárás esetén az ajánlattételi felhívást (a továbbiakban együtt: felhívás), illetve dokumentációt úgy készíti el, hogy az a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ht.), az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel (a továbbiakban: OHT), a területi hulladékgazdálkodási tervekkel, az Országos Megelőzési Programmal (a továbbiakban: OMP) és a területi megelőzési programokkal, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel (a továbbiakban: OHKT), valamint a Ht. 35. §-ának végrehajtására megalkotott települési önkormányzati rendelettel összhangban legyen.

(2) A felhívásban - többszakaszos eljárás esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívásban -, illetve a dokumentációban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottakkal összhangban meg kell határozni:[2]

a)[3] a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési, földrajzi és az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzőit;

b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának számát az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal;

c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartamát;

d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzőit;

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyiségét, fajtáját és összetételét;

f) az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok számát;

g)[4] az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területi megelőzési programban megfogalmazott célokat, előírt feltételeket és követelményeket;

h) a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítményeket, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a települési önkormányzat kijelölt, vagy a települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítményt;

i) a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki állapotát, technológiai tulajdonságait, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitását, az alkalmazott kezelési módszereket, valamint

j) a települési önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában lévő járműveket, gépeket, berendezéseket és eszközöket, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a települési önkormányzat kijelölt, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges - és az ajánlattevő által biztosítandó - járműveket, gépeket, berendezéseket és eszközöket;

k) a j) pont szerinti - az ajánlatkérő által biztosított - járművek, gépek, berendezések és eszközök közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló, és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából lényeges műszaki és technológiai tulajdonságait.

(3) A felhívásnak, illetve a dokumentációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek bemutatását, figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire.

(4) A felhívásban, illetve a dokumentációban az ajánlattevő részére elő kell írni arra vonatkozó nyilatkozattételi-kötelezettséget, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

(5)[5] A felhívásban az ajánlatkérő előírja, hogy a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül, akit - nyertességük esetén - az ajánlatkérő közszolgáltatónak tekint.

(6)[6] A felhívásban hivatkozni kell arra, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatást ellátni.

(7)[7] Az ajánlatkérő a közszolgáltató kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont vagy a legalacsonyabb költség értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.

(8)[8] A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, amely alkalmas arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szakmai színvonalát javítsa. Az ajánlatkérő értékelési résszempontként veheti figyelembe különösen

a) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető szakemberek létszáma, állandó munkatársak létszáma, feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása),

b) az ajánlattevő személyi állományának képzettségét és tapasztalatát,

c) a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül

ca) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó módszer bemutatását,

cb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi, fenntarthatósági megoldásokat,

cc) az OHKT-ben az adott közszolgáltatási területre előírt minimumfeltételeken felüli plusz szolgáltatások nyújtását.

(9)[9] Az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.

(10)[10] Az ajánlati ár értékelési szempont keretében a szolgáltatási díjon felüli, az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevőnek fizetendő díjak értékelhetők.

(11)[11] Az ajánlatkérő nem értékelheti a közszolgáltatási díj, valamint a szolgáltatási díj mértékét.

(12)[12] A Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alatt az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő részére kiadásra kerülő teljesítésigazolás értendő.

2. Az ajánlat

2. § (1) Az ajánlatnak

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre;

c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására;

d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatására;

e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;

f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására;

g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;

h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;

i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;

j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;

k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint

l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére

vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia.

(2) A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.

(3)[13] Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.

(4)[14] Az ajánlatkérő a szakmai ajánlat keretében nem értékelhet olyan körülményt, amelyet a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság körében feltételül szabott.

(5)[15] Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények, vagy az értékelési szempontok között köteles legalább az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételekre kiterjedő előírást megfogalmazni.

3. § A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie:

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére;

b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel;

d)[16] a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott minősítési engedéllyel

e)[17] a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket tartalmazza:

a)[18] a közszolgáltatás minőségi ismérveit, a hulladékgazdálkodási hatóság által meghatározott minősítési osztályt;

b) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit;

c) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget vállal;

d)[19]

e)[20] azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 138-140. §-ában foglaltakra is.

f)[21] az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként meg kell határozni:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja;

c)[22] a hulladékgazdálkodási hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét;

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését;

f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételét;

g) a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését;

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését;

i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint

j) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként meg kell határozni:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését;

c) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;

d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározását; valamint

e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.

5. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a közszolgáltatási szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak kell megfelelnie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződésben meghatározott - a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, azaz a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek - ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - különbségét. A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti finanszírozás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti finanszírozással együtt a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó finanszírozásban részesül, a túlkompenzációt a közszolgáltatási szerződésben meghatározott határidőn belül visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetők.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

(3) Az 5. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

7. §[23] A felhívásban, illetve a dokumentációban az 1. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak meghatározásától abban az esetben lehet eltekinteni, ha az OHT és az OMP elfogadásáról a Kormány határozatot még nem hozott, vagy a területi hulladékgazdálkodási terveket és a területi megelőzési programokat a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter még nem hagyta jóvá.

8. §[24]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § 1. pontja. Hatályos 2016.04.01.

[2] A felvezető szövegrészt módosította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja. Hatályos 2016.04.01.

[3] Módosította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § 3. pontja. Hatályos 2016.04.01.

[4] Módosította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § 4. pontja. Hatályos 2016.04.01.

[5] Megállapította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[6] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[7] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[8] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[9] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[10] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[11] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[12] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[13] Megállapította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[14] Megállapította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[15] Megállapította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[16] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.04.30.

[17] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[18] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.04.30.

[19] Hatályon kívül helyezte a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2016.04.01.

[20] Módosította a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 8. § 5. pontja. Hatályos 2016.04.01.

[21] Beiktatta a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[22] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.04.30.

[23] Módosította a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.07.26.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék