Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására az állam által létrehozott Koordináló szervre,

b) a koncessziós társaságra,

c) a 2023. július 1-jét megelőző időszakban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó közszolgáltatóra (a továbbiakban: közszolgáltató),

d) a települési önkormányzatra,

e) a települési önkormányzatok társulására,

f) a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosára,

g) az ingatlanhasználóra, valamint

h) az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CXXXIV. törvény) alapján ideiglenes ellátást végző közérdekű szolgáltatóra

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések, határidő-számítás

2. §[2]

3. A Koordináló szerv kijelölése és feladatai

3. § (1)[3]

(2)[4] A Koordináló szerv a Ht. 92/H. § (1) bekezdése szerinti koncessziós szerződés alapján műszaki képviselőként ellátja a koncessziós társaság általi állami hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátás megvalósulásának felügyeletét és ellenőrzését.

3/A. §[5] A Koordináló szerv a Ht. 32/A. § (4e) bekezdés c) pontja szerinti szerződés alapján látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység számlázási feladatát.

4. A koordináció szabályai

4. §[6]

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése OHKT-nak való megfelelősége megállapítására vonatkozó szabályok

5. §[7]

6. §[8]

6.[9]

7. §[10]

8. §[11]

7. Az ellátásért felelős vagyonának kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. §[12]

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

9. Az ideiglenes ellátási díj meghatározása[16]

13. §[17]

14. §[18]

10. A Koordináló szerv adatkezelésének részletes szabályai

15. § A Koordináló szerv adatkezelése - a Ht. 32/A. § (4h) bekezdésében meghatározottakon túl és a személyes adatok kivételével - az alábbi célokat szolgálhatja:[19]

a)[20]

b) fizetési kötelezettség meghatározása, számlázás, kintlévőségek kezelése,

c) ingatlanhasználó panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása,

d) jogszabály által keletkezett és egyéb jogviszonyból származó igények érvényesítése,

e)[21]

16. § A Koordináló szerv ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az Ügyfélszolgálatnál keletkezik, valamint az ingatlanhasználó és az Ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

17. §[22]

18. § (1) Az adatkezelésről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. A Koordináló szerv gondoskodik az eltérő célú adatkezelések elkülönítéséről.

(2) A Koordináló szerv a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja azon adatfeldolgozóként közreműködő harmadik személyek részére, akik az Koordináló szerv számára olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével függ össze.

(3) A Koordináló szerv az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.

(4) A Koordináló szerv az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a Koordináló szerv megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

19. § A Koordináló szerv rendszeres adattovábbítást adatfeldolgozásra kötött szerződés alapján, valamint jogszabályban meghatározott szerveknek végezhet, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal.

11. A koncessziós társaság adatszolgáltatása[23]

20. §[24] (1) A Ht. 53/J. § (2) bekezdése szerinti, a koncessziós társaság által évente benyújtott tevékenységi beszámoló alapján a miniszter dönt a koncessziós szerződésben foglalt további jelentések szükségességéről és tartalmáról. Ha a tevékenységi beszámoló alapján nem állapítható meg, hogy biztosított-e a koncessziós szerződésben foglalt célértékek határidőben történő teljesítése, vagy ha a miniszter a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyása során az indokolásban előírta, a koncessziós társaság a jelentésben további felvilágosítást és adatszolgáltatást ad a miniszter által előírt tartalommal.

(2) A koncessziós társaság részére a Ht. 53/J. §-a szerinti kötelezettség teljesítéséhez a miniszter a rendelkezésére álló, környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezeti adatokhoz - az adatvédelemre vonatkozó előírások betartása mellett - ingyenes adatkérési jogot biztosít a koncessziós szerződésben foglalt célértékek teljesülésének nyomon követése érdekében.

(3) A koncessziós társaság minden naptári negyedévet követő 10 napon belül elkészíti és benyújtja a miniszter által a koncessziós szerződés alapján megbízott műszaki képviselő részére a koncessziós szerződés szerinti beruházási munkák előrehaladását ismertető tájékoztatást.

(4) Európai uniós jogi aktusban vagy hazai jogszabályban előírt adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettség teljesítése érdekében a koncessziós társaság Ht. 53/J. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatása a miniszter megkeresése alapján az 1. mellékletben foglalt adatokra is kiterjedhet.

(5) A koncessziós társaság rögzíti az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatos adatokat, azokról nyilvántartást vezet, amelyhez a miniszter számára ellenőrzés céljából elektronikus úton hozzáférést biztosít.

21. §[25]

21/A. §[26]

12. Az ellátásért felelős adatszolgáltatására vonatkozó szabályok

22. §[27]

13. Tájékoztatás beavatkozást igénylő esetről[28]

23. §[29] (1) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat a koncessziós társasághoz, vagy annak az érintett szolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó gyűjtési feladatot ellátó koncesszori alvállalkozójához fordul intézkedésért, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának folyamatossága terén hiányosságot, problémát tapasztal.

(2) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat - ha a koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozó részére ezt megelőzően adott azonos tartalmú tájékoztatás észszerű időn belül nem vezetett eredményre - haladéktalanul tájékoztatást ad a miniszter részére, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának hiánya vagy akadályoztatása merül fel, és az közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti a környezetet vagy az emberi egészséget. A tájékoztatásban megadja a településen ellátásban nem részesülő lakosok számát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátását érintő problémát, valamint - ha részére a koncessziós társaság megküldte - a koncessziós társaság problémával kapcsolatos álláspontját.

23/A. §[30] A hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság útján haladéktalanul tájékoztatást ad a miniszter részére, ha a koncessziós társaság e létesítménnyel összefüggésben, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körében végzett cselekménye vagy mulasztása következtében környezetkárosodás következett be, vagy környezetveszélyeztetés történt, és ezzel a környezetkárosodás veszélye és jelentősége olyan mértékben áll fenn, amely állami beavatkozást indokol.

14. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (1) és (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

25. § (1) A szolgáltatási díj első alkalommal történő kifizetésének feltétele a Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerint módosított közszolgáltatási szerződés megküldése.

(2)[31]

(3)[32]

(4)[33]

(5)[34]

(6)[35]

(7)[36]

(8)[37]

(9)[38]

26. §[39] A közszolgáltatási díjak számlázásakor a 2023 első félévében alkalmazott számlázási gyakoriságot kell alkalmazni a 2023. július 1-jét követő időszakra is.

27. §[40] (1)[41]

(2)[42]

(3)[43]

28. §[44]

29. §[45]

30. §[46]

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez[47]

A koncessziós társaság miniszter részére nyújtott adatszolgáltatásának elemei

1. Az élelmiszer-hulladékok képződött mennyiségére (tonna) vonatkozó adatok

1.1. Az élelmiszer-ellátási lánc alábbi szakaszai szerinti bontásban az 1.2. pontban meghatározott azonosító kódú hulladékokat érintően:

1.1.1. Éttermek és étkeztetés

1.1.2. Háztartások

1.2. Az alábbi hulladékjegyzék szerinti azonosító kódú hulladékokra vonatkozó mennyiség:

1.2.1. 20 01 08 Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok

1.2.2. 20 01 25 Étolaj és zsír

1.2.3. 20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is

1.2.4. 20 03 02 Piacokon keletkező hulladék

2. A települési hulladékokra vonatkozó adatok

2.1. Települési hulladék mennyisége (tonna) az alábbi bontásban:

2.1.1. Képződött:

2.1.1.1. Összes települési hulladék

2.1.1.2. Közszolgáltatási résztevékenységből származó hulladék[48]

2.1.1.3. Intézményi résztevékenységből származó hulladék

2.1.1.4. Elkülönített hulladékgyűjtésből származó (az összes keletkezett települési hulladékból)

2.1.2. Kezelt:

2.1.2.1. Összes települési hulladék (függetlenül attól, hogy melyik országban történt a kezelés)

2.1.2.2. Hasznosított hulladék:

2.1.2.2.1. Újrahasználatra való előkészítésen átesett

2.1.2.2.2. Újrafeldolgozott, anyagában hasznosított

- ebből fémhulladék

2.1.2.2.3. Újrafeldolgozott, komposztált és rothasztott

- ebből a keletkezés helyén elkülönített gyűjtött és újrafeldolgozott biohulladék (házi komposzt)

2.1.2.2.4. Energetikai hasznosításon átesett (R1)

2.1.2.2.5. Egyéb hasznosításon átesett

2.1.2.3. Ártalmatlanított hulladék mennyisége:

2.1.2.3.1. Égetés (D10)

2.1.2.3.2. Hulladéklerakás (D1, D5, D12)*

2.1.2.3.3. Egyéb (D2-D4, D6-D7)

2.2. Képződött települési hulladékok mennyisége (tonna) az alábbi anyagáramok tekintetében az elkülönített gyűjtés, az újrahasználatra való előkészítés, az anyagában történő hasznosítás, az energetikai hasznosítás és az egyéb hasznosítás (az egyéb hasznosítás magában foglalja a feltöltést) szerinti bontásban:

AB
1.AnyagáramAzonosító kód
2.Fémek20 01 40, 15 01 04, 15 01 11*
3.Üveg20 01 02, 15 01 07
4.Műanyag20 01 39, 15 01 02
5.Papír és karton20 01 01, 15 01 01
6.Biohulladék20 01 08, 20 01 25, 20 02 01
7.A biohulladékok szétválogatása és újrahasznosítása
a forrásnál (házi komposztálás)
20 01 08, 20 01 25, 20 02 01
8.Fa20 01 37*, 20 01 38, 15 01 03
9.Textil20 01 10, 20 01 11, 15 01 09
10.Elektromos és elektronikus berendezések20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
11.Akkumulátorok20 01 33*, 20 01 34
12.Lom hulladék20 03 07
13.Kevert hulladék20 03 01, 15 01 06

3. A Ht. 53. §-a szerint működtetett ügyfélszolgálatra beérkezett bejelentések intézésével és panaszok kivizsgálásával, orvoslásával kapcsolatos adatok

ABC
1.MutatóÉrtékeMértékegysége
2.Beérkező ügyfélmegkeresések számadarabszám
3.Beérkező panaszok számadarabszám
4.Megalapozott panaszok számadarabszám
5.Fogyasztóvédelmi bírságok számadarabszám
6.Fogyasztóvédelmi bírságok összegeforint

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 1. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[4] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[5] Beiktatta a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.31.

[6] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 3. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 3. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 3. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[9] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2021.06.22.

[10] Hatályon kívül helyezte a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2021.06.22.

[11] Hatályon kívül helyezte a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2021.06.22.

[12] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 3. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 4. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 4. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 4. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[16] Az alcím címét módosította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 7. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 4. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 8. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[20] Módosította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[21] Módosította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2023.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 10. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[23] Az alcím címét módosította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[24] Megállapította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 11. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 11. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 12. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[28] Az alcímet megállapította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[29] Megállapította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2023.12.31.

[30] Beiktatta a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 13. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[39] Megállapította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[40] Beiktatta a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 14. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 14. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 15. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 16. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 16. pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § 17. pontja. Hatálytalan 2023.07.01.

[47] Megállapította a 277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 13. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.07.01.

[48] Módosította a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2023.12.31.

Tartalomjegyzék