500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), n) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha)

"i) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal."

2. § A TnyR. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban)

"a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon, ha

aa) az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye,

ab) az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben tájékoztatást kér,

ac) az ügyfél szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy

ad) az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal;"

3. § A TnyR. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a korábban megszűnt rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíj mellett szerzett, a Tny. 22/A. §-a szerinti növelésre való jogosultságot már megállapították, az öregségi nyugdíj megállapítása esetén a növelés összegét a megállapítását követő emelésekkel együtt, külön határozat hozatala nélkül, az öregségi nyugdíjjal együtt kell folyósítani."

4. § (1) A TnyR. 72/B. §-a a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha

a) az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett,

b) az árva középfokú iskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat,

c) az árva az elhunyt jogszerző halálakor a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, és egészségi állapota - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint - legfeljebb 20 százalékos, vagy

d) az elhunyt jogszerző Magyarországon nem szerezte meg a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt, az árva alapvető szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és az árvaellátásra való jogosultság fennállása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alapján figyelembe vehető szolgálati időre vonatkozó adatoknak a beérkezéséig nem bírálható el.

(5a) Az (5) bekezdés c) pontja alapján megállapított kivételes árvaellátást meg kell szüntetni, ha az árva már nem megváltozott munkaképességű."

(2) A TnyR. 72/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (5) bekezdés d) pontja alapján kivételes árvaellátás az árvaellátás iránti kérelem elbírálásának időtartamára állapítható meg. Az (5) bekezdés d) pontja alapján megállapított kivételes árvaellátás folyósított összege előlegnek minősül, ha az árvaellátásra való jogosultságot megállapítják."

5. § A TnyR.

a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a "megállapítani." szövegrész helyébe a "megállapítani, vagy" szöveg,

b) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2014." szövegrész helyébe a "2015." szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a TnyR. 1. § (2) bekezdés g) pontjában a "vagy" szövegrész.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kenyr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -]

"b) a korhatár előtti ellátás, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

ba) a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

bb) a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,

bc) a korhatár előtti ellátást, a balettművészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy

bd) a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik."

8. § A Kenyr.

a) 9. § (3) bekezdés d) pontjában a "családi kedvezmény" szövegrész helyébe a "családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény" szöveg,

b) 9. § (5) bekezdés b) és c) pontjában a "családi kedvezmény" szövegrész helyébe a "családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Kenyr. 13. §-a.

3. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a "2013." szövegrészek helyébe a "2015." szöveg lép.

4. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 7. §-ában a "való megfelelést szolgálja" szövegrész helyébe a "végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg" szöveg lép.

12. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 1. § 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki)

"6.4. fogyatékossági támogatásban részesül;"

14. § Az Mmtr. 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha)

"a) a rehabilitációs szakigazgatási szerv megállapítja, hogy a megállapodásban részes munkavállaló nem minősül az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,"

15. § (1) Az Mmtr. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az 1. § 6. pont 6.3. alpontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs járadékban részesül, a támogatás a rehabilitációs járadékra való jogosultság időtartama alatt végzett foglalkoztatáshoz használható fel."

(2) Az Mmtr. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást az (1) bekezdésben - rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló esetén az (1a) bekezdésben - meghatározott időtartamra köti meg a munkáltatóval."

16. § Az Mmtr.

a) 1. § 6. pont 6.3. alpontjában a "személyi körbe;" szövegrész helyébe a "személyi körbe, vagy" szöveg,

b) 1. § 9. pontjában a "6.2. és 6.3. alpontja" szövegrész helyébe a "6.2-6.4. alpontja" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "vagy" szövegrész helyébe az "és" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az Mmtr. 53. § (1) bekezdésében az "időtartama" szövegrész.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2013. december 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-9. §, a 11-17. §, a 19. § és az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. § A 11. §, a 12. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 50. sorral egészül ki:

[A kereset, jövedelem
megszerzésének éve
Járulékmérték %
(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték %
(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]
"
50.201430,130,1
"

Tartalomjegyzék