528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f)-i) pontjában,

a 15. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)-e) pontjában,

a 16. § tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)-e), g)-j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 4. §-ában meghatározott Nemzeti Nyilvántartási Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) működtetéséhez szükséges adatokkal rendelkező állami szervekre, és

b) az évi 100 tonna széndioxid-egyenértéket vagy azt meghaladó mennyiségű üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetekre.

2. A Rendszer működtetése

2. § (1) A Rendszert a környezetvédelemért felelős miniszter az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter közreműködésével az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részeként működteti.

(2) A Keretegyezmény 4. Cikkelye és 12. Cikkely 1. bekezdés a) és c) pontja szerinti, valamint a Jegyzőkönyv 7. cikk (1) bekezdésében, továbbá a nemzetközi kötelezettségvállalásokban meghatározott Nemzeti Kibocsátási Leltár és a kapcsolódó leltárjelentés elkészítéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) készít javaslatot a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak

a) az erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése, valamint 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, az Erdészeti Tudományos Intézet közreműködésével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére,

b) a forgalmi jegyzékre vonatkozó részének tartalmára az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) szerinti forgalmi jegyzék kezelője tesz javaslatot a Szolgálat részére.

(4) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a kapcsolódó leltárjelentést a környezetvédelemért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter és a miniszter jóváhagyásával a Szolgálat nyújtja be minden év április 15. napjáig a Keretegyezmény Titkárságának.

(5) A miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik 2015-től kezdődően a (2) bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazata nem erdészeti részének összeállításáról.

3. § (1) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti jelentést a Szolgálat által elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság részére.

(2) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés g), h), k) és o) pontja szerinti forgalmi jegyzék és annak műveleteire vonatkozó információkat a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője küldi meg a Szolgálat részére minden év január 5-ig. A Jegyzőkönyv 6., 12. és 17. cikke szerinti együttes végrehajtás, tiszta fejlesztési mechanizmus és nemzetközi kibocsátáskereskedelem alkalmazására vonatkozó információkat a miniszter az adatszolgáltatás során feltünteti a jelentésben. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3. cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt, a kibocsátási jogosultságok átruházására vonatkozó szándékáról a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot a 2015. évben.

(3) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó hozzávetőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést a Szolgálat által elkészített és legkésőbb minden év július 25-ig megküldött javaslata alapján a miniszter nyújtja be minden év július 31-ig az Európai Bizottság részére. A megközelítőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést először 2014-ben kell teljesíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének a tartalmára az Erdészeti Tudományos Intézet közreműködésével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére. A miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik 2015-től kezdődően a jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazata nem erdészeti részének összeállításáról.

4. § (1) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerinti, a kötelezettségek teljesítésére megállapított kiegészítő időszak leteltével készítendő jelentést a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője által tett javaslat alapján a miniszter nyújtja be a Keretegyezmény Titkárságának.

(2) A Szolgálat, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Erdészeti Tudományos Intézet és a miniszter gondoskodik az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. és 23. cikke szerint a Keretegyezmény Titkársága, illetve az Európai Bizottság által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzéséről. A Szolgálat koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő részvételét.

3. A jelentések készítéséhez szükséges információk

5. § A Rendszer működtetéséhez és a nemzeti jelentések, valamint a nemzeti szintű előrejelzés elkészítéséhez szükséges információk gyűjtésére a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Szolgálat jogosult.

6. § (1) A Szolgálat részére

a) az 1. § a) pontjában meghatározott állami szervek az 1. mellékletben,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott létesítmények a 2. mellékletben

felsorolt információkat küldik meg.

(2) Ha az 1. § b) pontjában meghatározott létesítmények által szolgáltatandó adatok más jogszabályi előírások alapján a hatóság rendelkezésére állnak, azokat nem kell ismételten benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ingyenesen történik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti előzetes információkat a tárgyévet követő év június 15. napjáig, a végleges információkat a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig kell megküldeni, ha az 1. melléklet másképp nem rendelkezik.

(5) A Szolgálat a leltárjelentés megfelelő elkészítése céljából elektronikus hozzáféréssel rendelkezik

a) a 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények tevékenységéből származó üvegházhatású gáz kibocsátásoknak a Főfelügyelőség rendelkezésére álló adatbázisához,

b) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti testület rendelkezésére álló, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázok adatbázisához,

c) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti PRTR adatbázishoz,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelkezésére álló, az energiastatisztikáról szóló, 2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatbázishoz,

e) a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete talajinformációs rendszerének adataihoz,

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 49. §-a szerinti Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) általános lekérdező és térinformatikai rendszeréhez (KAR-tér).

7. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson túlmenően a Szolgálat és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogosult az adatok kiegészítésének, pontosításának és a felülvizsgálat során szükségessé vált kijavítások elvégzésének érdekében adatot kérni az 1. § a) és b) pontjában meghatározott adatszolgáltatótól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határidejét a Szolgálat, illetve a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal határozza meg, az azonban legalább 30 nap.

8. § (1) A 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatszolgáltatás az adatállomány postai úton, telefaxon, elektronikus adathordozón vagy elektronikus levélben való megküldésével teljesíthető.

(2) Az állami szervek között az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton történik, kivéve, ha az adatok csak papír alapon állnak rendelkezésre. Az adatokat elektronikus továbbítás esetén további feldolgozásra alkalmas, szerkeszthető formátumban kell átadni.

(3) Az adatszolgáltatók kötelesek térképi alapú adatbázisok esetében az adatszolgáltatónál rendelkezésre álló legnagyobb megbízhatóságú digitális állományt hozzáférhetővé tenni.

4. Bírság

9. § Az Éhvt. 4. § (4) bekezdésében meghatározott bírság mértéke ötvenezertől ötszázezer forintig terjedhet.

5. A Nemzeti Kibocsátási Leltárról szóló jelentés nyilvánossága

10. § (1) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az arról készült jelentést a jelentéstételi kötelezettség teljesítését követően a környezetvédelemért felelős miniszter és a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) A Nemzeti Kibocsátási Leltár adatai a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatók.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § és a 14. § (2) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

12. §[1]

13. §[2]

14. § (1)[3]

(2)[4]

15. §[5]

16. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Állami szervek által szolgáltatandó adatok

ABCDE
AdatszolgáltatóAdattípusAdat megnevezéseAdatszolgáltatásA 6. § (4)
bekezdésében
meghatározottaktól
eltérő
adatszolgáltatási
határidő
1.Agrárgazdasági
Kutató Intézet
Műtrágyázás.
PÁIR adatok.
- Műtrágya-
értékesítés
értékesítési irányok
szerint (hatóanyag-
tartalom).
- Nyers tehéntej éves
beltartalmának
alakulása (fehérje%,
zsír%).
2.Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal,
Növény-, Talaj - és
Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság
Talajvédelmi
Információs és
Monitoring rendszer
adatai az összes
mérőhelyre
vonatkozóan.
Termőföldön
felhasznált
talajmeszező anyagok
adatai a hatályos
talajjavítási
engedélyek alapján,
meszező anyagonként
és művelési áganként
(szántó és gyep).
A vizek
mezőgazdasági
eredetű
nitrátszennyezés-sel
szembeni védelméről
szóló
kormányrendelet
alapján gyűjtött nitrát
adatbázis adatai.
- Talaj szervesanyag-
tartalma.
- Szén-dioxid
produkció.
- Összes nitrogén
tartalom; nitrát-nitrit
tartalom.
- Felhasznált
mennyiség (t).
- Kijuttatással
érintett terület (ha).
A trágyatermelésre
vonatkozó adatok
állatfajonként és
tartásmódonként.
3.környezetvédelemért
felelős miniszter
Légszennyező pont-
és diffúz források
kibocsátási és
technológiai és
engedélyezési adatai.
- A levegő
védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet
szerint bejelentett
adatok (KAR-Tér).
- Az Európai
Szennyezőanyag-
kibocsátási és -
szállítási
Az adatok
rendelkezésre
állásának
megfelelően.
Nyilvántartás
létrehozásáról,
valamint a
91/689/EGK és a
96/61/EK tanácsi
irányelv
módosításáról szóló,
2006. január 18-i
166/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti
nemzeti jelentés
elkészítéséhez a
tárgyévet megelőző
évekről összegyűjtött
adatok
- a 842/2006/EK
európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
valamint az
ózonréteget lebontó
anyagokkal és egyes
fluortartalmú
üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos
tevékenységekről
szóló 310/2008. (XII.
20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.)
szerint [különösen az
R. 11. § (7)
bekezdése szerinti]
összegyűjtött adatok.
4.környezetvédelemért
felelős miniszter
Hulladékok
keletkezésével,
hasznosításával és
ártalmatlanításá-val
kapcsolatos adatok
(HIR, LANDFILL).
Keletkezett,
hasznosított és
ártalmatlanított
hulladék mennyisége,
típusa, összetétele.
A hulladékkal
kapcsolatos
nyilvántartási és
adatszolgáltatási
kötelezettségekről
szóló 440/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet
szerinti információk.
A rendelkezésre álló
adatsor.
5.környezetvédelemért
felelős miniszter
Szennyvizek és
szennyvíziszapok
paramétereivel,
kezelésével és
kibocsátásával
kapcsolatos adatok.
A használt és
szennyvizek
kibocsátásának
ellenőrzésére
vonatkozó részletes
szabályokról szóló
27/2005. (XII. 6.)
KvVM rendelet
szerinti adatok
(VAL/VÉL).
A rendelkezésre álló
adatsor.
Nyers szennyvíz
minőségi
paraméterei.
6.Főfelügyelőségnél
rendelkezésre álló
adatok
Európai Közösség
kibocsátási
egységkereskedelmi
rendszerének (EU
ETS) hatálya alá
tartozó kibocsátási
adatok.
A 2012. évi CCXVII.
törvény szerinti (EU
ETS) kibocsátási
engedélyek és
jelentések adatai.
Az 525/2013/EU
európai parlamenti és
tanácsi rendelet 7.
cikk (1) bekezdés k)
pontja szerinti adatok
CRF kód szerinti
összesítésben az
525/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendelet 7. cikk (1)
bekezdése szerinti
jelentés esetében x-2
évre vonatkozóan, az
525/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendelet 8. cikke
szerinti jelentés
esetében x-1 évre
vonatkozóan.
2005-ig
visszamenőleg.
7.nemzeti fejlesztési
miniszter
(Közlekedés-
tudományi Intézet)
Közlekedés-
statisztikai és
kibocsátási adatok.
Közlekedési
kibocsátásokra
vonatkozó
számítások (CH4,
N2O, NOx, CO,
NMVOC, SO2 stb.
kibocsátott
mennyisége az
inputadatokkal együtt
modellezés/számítás
alapján).
A rendelkezésre álló
adatsorok és
COPERT
adatbázisok.
8.Magyar Bányászati
és Földtani
Hivatalnál
rendelkezésre álló
adatok
Szénbányászat fugitív
emissziójának
számításához
szükséges adatok.
- A bányászott
nyersanyag
mennyisége és
fűtőértéke külön a
mélybányákban és
külön a külszíni
fejtésekre, illetve
bányánként.
- Az elfáklyázott
vagy kiszellőztetett
metán éves
mennyisége,
bányánként, vagy
sújtólégveszély
szerinti
kategorizálásuk.
1994-ig
visszamenően a teljes
adatsor.
- A bányászott szén
és lignit átlagos
metán, kén és szén-
dioxid tartalma
bányánként.
9.Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Kőolaj és földgáz
fugitív emissziójának
számításához
szükséges adatok.
- Gáztermelés,
(földgáz, szén-
dioxid), millió m3,
1994-től.
- Földgáz szállító
vezeték hossza, km.
- Gázelosztó vezeték
hossza, km (földgáz,
PB, egyéb gáz).
- Kőolajtermelés,
ezer m3, 1994-től.
1985-ig
visszamenőleg a
teljes adatsor.
10.Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
- A kitermelésbe
bevont kutak száma,
kutatófúrás,
kútmélyítés (külön a
meddőre),
kútmunkálatok,
kútszervíz (átképzés,
kútjavítási, tisztítási,
és rétegserkentési
műveletek,
kútfelszámolás),
próbatermelés.
A rendelkezésre álló
adatsor.
11.Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
- Inertes gáz
termelése; földalatti
gáztárolás, millió m3.
A rendelkezésre álló
adatsor.
12.Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
A tőzegbányászat
emissziójának
számításához a
tőzegbányák adatai.
- Adott évben nyitott
új tőzegbányák
területe, és a
kibányászott tőzeg
szervesanyag-
tartalma (átlagérték
vagy 2 kategóriában
alacsony, illetve
magas szerves-
anyag-tartalom
szerint).
13.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási
Hivatalnál
rendelkezésre álló
adatok
Energia-
gazdálkodási
statisztikai adatok.
Energiagazdálkodási
Statisztikai Évkönyv
adatai.
A megjelenéssel
egyidejűleg.
14.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
Nemzetközi
jelentéstétel adatai.
A Nemzetközi
Energia Ügynökség
és az Európai
Közösségek
Statisztikai Hivatala
részére elküldött
energiamérleg-
adatok.
Az adatok
megküldésével
egyidejűleg.
15.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
Gázmotorokra
vonatkozó adatok.
Felhasznált
tüzelőanyag
mennyisége.
2003-ig
visszamenőleg a
teljes adatsor.
16.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
Villamosenergia-
statisztika.
Villamos Energia
Statisztikai Évkönyv.
-Megjelenéssel
egyidejűleg.
17.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
Repülőgépek és vízi
járművek
üzemanyag-
felhasználása.
- Magyarország
területén értékesített
üzemanyag
mennyisége
típusonként hazai és
nemzetközi
bontásban.
1985-ig
visszamenően a teljes
adatsor.
18.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
A 2012. évi CCXVII.
törvény hatálya alá
tartozó ágazatok
energiafelhasználási
adatai (2005-től),
visszamenőleg
korrigált adatok
jelzése.
2005-ig
visszamenőleg a
teljes adatsor.
19.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
Tüzelőanyagok
alapanyagként vagy
nem- energetikai
célra történő
felhasználásával
kapcsolatos adatok.
A tüzelőanyagok
alapanyagként vagy
nem-energetikai célra
történő
felhasználásáról szóló
energiastatisztikai
célra beérkezett
adatlapok.
1985-ig
visszamenően a
rendelkezésre álló
adatsor.
20.Magyar Energetikai
és Közmű-
szabályozási Hivatal
Villamos
energiatermelő
létesítmények
tüzelőberendezéseiről
szükséges adatok.
Villamosenergia-
termelés
technológiájának
típusa (például
gáztüzelésű
gázturbina),
felhasznált
energiahordozó
mennyisége, első
üzembe helyezés
időpontja (vagy
becsült kora),
beépített hő és/vagy
villamos
teljesítmény, távozó
füstgázban lévő
direkt és indirekt
üvegházhatású
gázkibocsátások
csökkentésére
vonatkozó adatok
(például kéntelenítő
beszerelésének
időpontja).
- Indirekt
üvegházhatású gáz
kibocsátások (NOx,
SO2, CO).
1994-ig
visszamenően a
rendelkezésre álló
adatsor.
Változás esetén eseti
adatszolgáltatás.
21.Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Országos gépjármű-
nyilvántartás adatai.
A közúti járművek
környezetvédelmi
felülvizsgálatának
szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.)
KHEM-IRM-KvVM
együttes rendeletben
szereplő
kategóriákban a
darabszám, az átlagos
kilométeróra-állás.
1985-ig
visszamenően a
rendelkezésre álló
adatsor.
22.Központi Statisztikai
Hivatal
Gazdaság-
statisztikai (termelési
és fogyasztási)
adatok.
- Termelési adatok
BTO vagy ITO kód
szerint.
- Gazdasági mutatók
(GDP, hozzáadott
érték szektoronként
az 525/2013/EU
európai parlamenti és
tanácsi rendelet III.
melléklete szerint).
- Élelmezési adatok
(lakosság
fehérjefogyasztása).
- Közműadatok
(közcsatornára kötött
lakosság aránya).
Az adatok
rendelkezésre
állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint a 6.
§ (4) bekezdésében
megjelölt
határidőkre.
23.Központi Statisztikai
Hivatal
Környezeti adatok.Szennyvíz- és
hulladék-statisztika.
Városi zöldterületek
nagysága (ha).
Az adatok
rendelkezésre
állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint a 6.
§ (4) bekezdésében
megjelölt
határidőkre.
24.Központi Statisztikai
Hivatal
Mezőgazdasági
adatok.
- Szántóföldi
vetésszerkezet
megyénként.
- Növényi termékek
terméseredményei
megyénként.
- Állatállomány
évközi és év végi
adatai állatfajonként
és megyénként.
- Állati termékek
termelése.
- Rendelkezésre álló
agrotechnikai adatok
(szerves- és
műtrágyázás,
talajmeszezés,
növényvédelem,
öntözés) területi és
mennyiségi adatai -
országos összesítés.
- Az Általános
Mezőgazdasági
Az adatok
rendelkezésre
állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint a 6.
§ (4) bekezdésében
megjelölt
határidőkre.
Összeírás adatai
megyei bontásban
[szántó művelése;
mezőgazdasági
terület trágyázása;
mezőgazdasági
terület öntözése;
legeltetés;
trágyatárolás;
állattartás épületei;
megújulóenergia-
termelő berendezések
(biometán termelés)].
25.Központi Statisztikai
Hivatal
Földhasználati adatok- A földterület
használata művelési
ágak szerint,
megyénként.
Az adatok
rendelkezésre
állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint a 6.
§ (4) bekezdésében
megjelölt
határidőkre.
26.helyi önkormányza-
tokért felelős
miniszter által
vezetett minisztérium
(a Belügyminisz-
térium Országos
Katasztrófa-védelmi
Főigazgatóságnál
rendelkezésre álló
adatok)
Erdőt és a
mezőgazdasági
művelés alatt álló
területeket ért
tűzesetek.
Az erdőt és a
mezőgazdasági
művelés alatt álló
területeket ért
tűzesetek területi
adatai (országos
statisztikaként,
művelési áganként,
ha).
1998-ig
visszamenően a teljes
adatsor.
27.Belügyminiszté-rium
Országos
Katasztrófa-védelmi
Főigazgatóság
Tűzvédelmi
berendezésekbe
betöltött
üvegházhatású
oltógázok.
Tűzvédelmi
berendezésekbe
betöltött
üvegházhatású
oltógázok
mennyisége
(lehetőleg HFC, PFC,
SF6 bontásban).
28.Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesz-tési
Intézet -Országos
Gyógyszerészeti
Intézet
Üvegházhatású
gázokat tartalmazó
gyógyszer-termékek
forgalmazása.
Belföldi fogyasztási
adatok üvegházhatású
gázokat tartalmazó
gyógyszer-
termékekről [ideértve
a HFC-134a
(norfluran), HFC-
227ea, valamint N2O
gázokat].
29.Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet
Felszínalatti vizek
kitermelése során
évente kibocsátott
üvegházhatású gázok.
Felszínalatti vizek
kitermelése és a
kitermelt vizek
metántartalma, és az
elfáklyázott metán
mennyisége.
1985-től a
rendelkezésre álló
adatsor.

2. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetek által szolgáltatandó adatok

Adatszolgáltató (tevékenységet
végző szervezet)
Adat megnevezése
Vas- és acélgyártás.Vas- és acélgyártás során felhasznált mészkő és
dolomit mennyisége, jellemzői.
Egyéb mészkő és dolomit
felhasználás.
Kéntelenítéshez használt mészkő/dolomit
mennyisége és egyéb szén-dioxid-kibocsátással járó
mészkő- és dolomitfelhasználás.
Cement-és mészgyártás.- Termelt klinker és cement mennyisége, termelési
technológia,
- termelt mész mennyisége, termelési technológia.
Vegyipar.Ammóniagyártás: termelt ammónia és ehhez
felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke
(kémiai bontásra és fűtőföldgáz), karbamidgyártás
során felhasznált ammóniagyártásból eredő szén-
dioxid mennyisége.
Hidrogéngyártás: termelt hidrogén és ehhez
felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke,
gyártási technológia (és/vagy a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás
módszere).
Salétromsavgyártás: termelt salétromsav
mennyisége, füstgáztisztítási technológia (és/vagy a
kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és
számítási módszere).
Egyéb vegyipar:
- termelt műtrágyák (ammónium-nitrát, ammónium-
szulfát, ammónium-foszfát, NPK műtrágyák,
foszfát műtrágyák, karbamid) mennyisége,
- termelt növényvédőszerek mennyisége,
- termelt korom mennyisége és ehhez felhasznált
földgáz és/vagy egyéb energiahordozó mennyisége
és fűtőértéke,
- termelt metanol, etilén, propilén, vinil-klorid, 1,2
diklór etán, etilén-oxid, sztirén, PE LD, PE HD, PP,
PVC, polisztirén, akrilonitril, akrilnitril-butadién-
sztirol-(ABS)-kopolimerek,formaldehid, illetve
egyéb ömlesztett szerves vegyszerek mennyisége és
gyártási technológiája (és/vagy a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás
módszere) és ehhez felhasznált energiahordozó
típusa, mennyisége és fűtőértéke.
Alumíniumgyártás.Kohófémtermelés, effektszám, átlag üzemelő
kádszám, effektidő.
Fluortartalmú üvegházhatású
gázok (HFC, PFC, SF6, NF3
HFE, PFPMIE) forgalmazása és
felhasználása, visszanyerése,
újrahasználata, regenerálása és
ártalmatlanítása.
Az R. körén kívül eső technológiai, termelési és
forgalmazási (import/export) adatok, a gázok típusa
(HFC, PFC, SF6, NF3HFE, PFPMIE) szerinti
bontásban: mennyiség, felhasználási mód,
technológiai adatok. Ideértve:
- orvosi és egyéb aeroszolok hajtógázai;
- félvezető- és napelem gyártásban és fémek
felületkezelésében és elektoronikai iparban
felhasznált HFC, PFC, SF6, NF3;
- szigetelőhabok és egyéb habok gyártásához
használt habosítógázok;
- orvosi, kutatási és egyéb célokra használt HFC,
PFC, SF6, NF3 HFE, PFPMIE.
Dinitrogén-oxid gyártása és
forgalmazása.
Dinitrogén-oxid gyártása és forgalmazása, ideértve:
- altatógáz és egyéb célokra gyártott és forgalmazott
(importált és exportált, és belföldön felhasznált)
dinitrogénoxid mennyisége, felhasználási módja,
technológiai adatai,
- tejszínhabpatron töltőgáz gyártása és forgalmazása:
gyártott patronmennyiség (t), betöltött dinitrogén-
oxid mennyiség (t), töltési veszteség (t).
Légi és vízi személyszállítás és
árufuvarozás.
Felhasznált üzemanyag mennyisége és fajtája
belföldi és nemzetközi bontásban.
Kőolaj és földgáz termelése,
feldolgozás és értékesítése.
Magyarországon forgalmazott energetikai- és
üzemanyagok, vegyipari termékek átlagos
kéntartalma, átlagos fűtőértéke anyagonként (kőolaj,
finomítói gáz, PB gáz, motorbenzin, repülőgép
benzin, ipari finomított benzin, benzin típusú
sugárhajtómű üzemanyag, kerozin, egyéb petróleum,
gázolaj (dízel-motorokhoz), tüzelőolaj, fűtőolaj,
bitumen, kőolajkoksz, kenőanyagok, paraffinok és
egyéb olajok, biodízel, bioetanol);
magyarországi finomítókban katalitikus krakkolással
előállított termékek mennyisége, kilotonna;
gázfeldolgozás, édes gáz előkészítés, millió m3 input;
gázfeldolgozás, savanyú gáz előkészítés, millió m3
input; gázfeldolgozás, mélyfeldolgozás, millió m3
input; gázkondenzátum és pentán plusz transzport,
ezer m3; szállított földgáz mennyisége (tranzit),
millió m3;
finomított kőolaj mennyisége, PJ és kilotonna;
- kőolajszállítás csővezetéken, tankautón és vasúton,
ezer m3;
- kőolajszármazékok termékvezetéken történő,
valamint közúti, vasúti és vízi szállítása, tonna.
Hulladékkezelés.Hasznosított / elfáklyázott depóniagáz mennyisége;
lerakott hulladék összetétele.
Nitrogén-trifluorid termelése és
forgalmazása.
NF3 termelése, forgalmazása, és felhasználása:
mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék