Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a belügyminiszter ágazatába tartozó, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben kiadott, 33 814 01 0000 00 00 azonosító számú Kéményseprő szakképesítés mestervizsga követelményeit.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a Kéményseprő mestervizsga, különbözeti vizsga követelményeit.

(3) A 3. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek fogalmára, típusaira és szintjeire vonatkozó meghatározásokat.

(4) A Kéményseprő szakképzés során gyakorlati oktató lehet az, aki

a) az (1) bekezdés alapján megszerzett mesterlevéllel rendelkezik,

b) a kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó szakmában szervezendő kéményseprő mestervizsga szakmai és vizsgáztatási követelményeiről szóló BM rendelet alapján mesterlevelet szerzett, ha a 2. melléklet szerinti különbözeti vizsgával vagy épületgépész szakképzettséggel rendelkezik, vagy

c) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (17) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[1]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 53/2013. (IX. 11.) BM rendelethez

Kéményseprő mestervizsga követelményei

I. A Kéményseprő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Kéményseprő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1.A szakképesítés (szakma), szakképzettség
2.megnevezéseazonosító száma
3.Kéményseprő33 814 01 0000 00 00
4.Műszaki középfokú végzettségek közül:
Épületgépész technikus
Magasépítő technikus
Környezetvédelmi méréstechnikus
Tűzoltó technikus
Gázipari technikus
54 582 06 0010 54 01
54 582 03 1000 00 00
54 850 01 0010 54 04
54 861 02 0000 00 00
54 544 02 0010 54 02
5.Felsőfokú műszaki alapképzések közül:
Környezetmérnök
Építőmérnök
Építészmérnök
Gépészmérnök
Energetikai mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatóak a fent megjelölt szakképesítések megfeleltetése tekintetében a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, valamint a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 2. § a) és b) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelő képesítések.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1.A szakmai gyakorlat
2.szakirányaidőtartama (év)
3.Kéményseprő5
4.Műszaki középfokú végzettségek közül:
Épületgépész technikus
Magasépítő technikus
Környezetvédelmi méréstechnikus
Tűzoltó technikus
Gázipari technikus
4
5.Felsőfokú műszaki alapképzések közül:
Környezetmérnök
Építőmérnök
Építészmérnök
Gépészmérnök
Energetikai mérnök
3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Kéményseprő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Kéményseprő mester munkaterületének leírása

Égéstermék-elvezetőt és tartozékokat ellenőriz és tisztít, valamint műszaki felülvizsgálatot végez, tanúsítványt állít ki.

Égéstermék-elvezetőnél és tartozékainál vizsgálatot és szaktanácsadást végez, arról szakmai véleményezést, tanúsítványt készít.

Égéstermék-oldali tisztítást végez a tüzelőberendezésben.

Tüzeléstechnikai műszeres mérést végez.

Légtechnikai rendszerek tisztítását végzi.

Légtechnikai rendszerek esetében mérést végez.

Karbantartja az alkalmazott szerszámokat, műszereket.

Építész- és épületgépész terveken vizsgálja az égéstermék-elvezetők szakszerű kialakítását.

Adminisztrációs tevékenységet folytat, szakmai nyilatkozatot készít, kapcsolatot tart a szolgáltatásban érintettekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal.

A közszolgáltatás irányításával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet folytat.

Nyilvántartást vezet, kezeli a nyilvántartó és egyéb szakmai számítástechnikai rendszereket, programokat.

A felsorolt munkatevékenységeket szervezi, koordinálja, irányítja.

2. A Kéményseprő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Kéményseprő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés (mesterképesítések) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1.A Kéményseprő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
2.azonosítójamegnevezése
3.001-11Pedagógiai ismeretek
4.002-11Vállalkozási ismeretek
5.048-09Égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és tisztítása
6.049-09Tüzelő- és légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát.

A pedagógiai célokat és az azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában).

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet), gyakorlatának tudatos kezelése.

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.

D A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete.

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség.

4 Mennyiségérzék.

4 Szakmai nyelvű beszédkészség.

4 Olvasott szakmai szöveg megértése.

4 Elemi számolási készség.

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.

3 Motivációs készség.

3 A gyermek tanulásának segítése.

3 A pedagógiai módszerek használata.

3 Pedagógiai beszédkészség.

3 A szakképzési eszközök használata.

4 A gyakorlati képzés módszertana.

4 Oktatási eszközök használata.

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége.

4 A célorientált munkavégzés készsége.

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.

4 Az önálló munkavégzés készsége.

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.

3 A minőségi munkavégzés készsége.

4 A szakmai probléma-megoldási készsége.

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.

3 A személyes példamutatás készsége.

Személyes kompetenciák:

Empátia.

Pozitív elvárások attitűdje.

Pozitív jövőkép kialakításának képessége.

Példamutatás a szakmai rutin területén.

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság.

Együttműködési képesség.

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség.

Módszertani strukturálás képessége.

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.

A nevelés és személyes példamutatás képessége.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.

b) Intézi a működési engedélyek beszerzését.

c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.

d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.

e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz.

f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz.

g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Üzleti tervet készít.

b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.

c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.

d) PR és kommunikációs tevékenységet végez.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

a) Kitölti az adónyomtatványokat.

b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.

c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.

d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.

e) Pénzügyi tervet készít.

f) Rezsióradíjat számol.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.

B Egyéni vállalkozás.

B Egyéni cég.

C Gazdasági társaságok csoportosítása.

B Gazdasági társaságok működésének szabályai.

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.

B Kötelmi jog elemei (szerződések).

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing).

C Piacgazdaság, piac.

C A vállalkozások erőforrásai.

C A vállalkozások reálszférája.

C A vállalkozás személyi feltételei.

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei.

C Az elképzelés, az ötlet próbája.

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő-szükséglet felmérése.

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.

B Kommunikáció és információátvitel.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.

B Számviteli rendszer kialakítása.

C A vállalkozás felelősségi rendszere.

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.

B Az üzleti terv felépítése és részei.

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.

C Hitelezés és támogatás.

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.

B Adózás és társadalombiztosítás.

C A munkaszervezés alapjai.

B Az ellenőrzés alapelvei.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése.

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.

4 Kézírás.

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.

4 Köznyelvi beszédkészség.

4 Olvasott szakmai szöveg megértése.

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban.

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.

4 Szakmai nyelvű beszédkészség.

4 Telefonálási technikák.

4 Számítástechnikai ismeretek.

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat.

Megbízhatóság.

Döntésképesség.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Szervezőkészség.

Önállóság.

Kitartás.

Rugalmasság.

Elhivatottság, elkötelezettség.

Kockázatvállalás.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség.

Határozottság.

Kommunikációs készség.

Konfliktusmegoldó képesség.

Irányítási készség.

Kompromisszum készség.

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás.

Tervezés.

Áttekintő és rendszerező képesség.

Kreativitás, ötletgazdagság.

Új ötletek, megoldások kipróbálása.

Nyitott hozzáállás.

Eredményorientáltság.

Hibakeresés (diagnosztizálás).

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

048-09 Égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és tisztítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előzetes értesítési kötelezettségének eleget tesz.

Kiszáll a helyszínre.

Felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal, a megrendelővel.

Beazonosítja az égéstermék-elvezetőt és tartozékait az alsó-, felső tisztítás és az üzemeltetés szintjén, valamint a nyomvonala mentén.

Szemrevételezi az égéstermék-elvezetőt, tartozékait és annak környezetét a teljes nyomvonalon.

Megállapítja az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát, a tisztítás szükségességét.

Előkészíti az égéstermék-elvezetőt és tartozékait a tisztításra.

Kiválasztja a tisztítás módját és a megfelelő szerszámokat.

Elvégzi a tisztítást mechanikus módon.

Meghatározza a tisztítással nem megszüntethető dugulás, szűkület helyét.

Szükség szerint kiégeti az égéstermék-elvezetőt, amennyiben a feltételek adottak, majd tisztítást végez.

Kiszedi a koromzsákból a lesepert égésterméket és egyéb hulladékot.

Építész- és gépész tervet olvas, a tervezett égéstermék-elvezetőkről kéményseprő-ipari nyilatkozatot készít.

Tetőrajzot készít.

Ellenőrzi az égéstermék-elvezető átjárhatóságát.

Ellenőrzi az égéstermék maradéktalan eltávozását.

Ellenőrzi szemrevételezéssel az égési levegő utánpótlásának lehetőségét.

Feltárja szemrevételezéssel az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos hibákat, szabálytalanságokat.

Rögzíti az égéstermék-elvezető adatait.

Megvizsgálja az égéstermék-elvezető tömörségét.

Megállapítja az égéstermék-elvezetőt igénybe vevő tüzelőberendezések hőterhelését.

Szükség esetén hőmérsékletet (külső, belső, égéstermék) és huzatot mér.

Méri az égéstermék összetételét.

Rögzíti az égéstermék-elvezetőre csatlakoztatott tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) adatait, az alkalmazott tüzelőanyag paramétereit.

Az új égéstermék-elvezetőt nyilvántartásba veszi.

Rögzíti az észlelt hibákat, szabálytalanságokat, melyekről írásban tájékoztatja az ingatlan használóját, tulajdonosát.

Kezeli és aktualizálja az égéstermék-elvezetőkről vezetett nyilvántartást.

Kezeli a tevékenységgel kapcsolatos számítástechnikai programokat.

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, használja a munkavédelmi eszközöket.

Elvégzi a munkavégzéssel járó adminisztrációt, szükség szerint számlát készít, pénzt kezel.

A felsorolt feladatokat szervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagismeret.

B Fizika (hő- és áramlástechnika).

A Vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások.

A Vonatkozó szabványok.

A Szakmai számítások.

B Építészeti alapismeretek.

A Égéstermék-elvezetők, kialakítások, típusok.

A Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem.

B Tüzelőberendezések.

A Szerszámok ismerete, alkalmazása, karbantartása.

A Műszerek alkalmazási lehetőségei és karbantartásuk.

A Tüzeléstechnika.

B Szakmai számítógépes programok ismerete.

B Szakmai és pénzügyi adminisztráció.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése.

5 Szakmai nyelvű, hallott szöveg megértése.

4 Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése.

4 Szabadkézi rajzolás.

5 Mérőeszközök, vizsgáló eszközök használata.

1 Elemi szintű számítógép-használat.

Személyes kompetenciák:

Rugalmasság.

Felelősségtudat.

Önállóság.

Térlátás.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség.

Kapcsolatfenntartó készség.

Határozottság.

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás.

Ismeretek helyén való alkalmazása.

Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

049-09 Tüzelő- és légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szemrevételezi és előkészíti a tüzelőberendezést az égéstermék-oldali tisztításhoz.

Az égéstermék-oldali tisztításhoz kiválasztja annak módját és a megfelelő szerszámokat, eszközöket.

A tüzelőberendezésből eltávolítja a lerakódott égésterméket.

Zárja a tüzelőberendezés tisztítónyílásait.

Tájékoztatja a megrendelőt a tüzelőberendezésen észlelt hibákról.

Kialakítja a tüzeléstechnikai mérés feltételeit.

Tüzeléstechnikai műszeres mérést végez.

Elemzi a mért értékeket, és az eredményről tájékoztatja a megrendelőt.

Szemrevételezi a légtechnikai berendezést és annak környezetét a teljes nyomvonalon.

Megállapítja a légtechnikai berendezés ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát.

Előkészíti a légtechnikai berendezést a tisztítási munka elvégzésére.

Kiválasztja az adott rendszerhez szükséges technológiát és szerszámokat.

Elvégzi a légtechnikai berendezés tisztítását.

Összegyűjti és az előírásoknak megfelelően kezeli a szennyeződést.

Visszaállítja a légtechnikai berendezés eredeti állapotát.

A tisztítás után méréseket végez.

Tájékoztatja a megrendelőt a légtechnikai berendezésen észlelt hibákról, valamint a mérések eredményéről.

Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi előírásokat, használja a munkavédelmi eszközöket.

A felsorolt feladatokat szervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagismeret.

B Fizika (hő- és áramlástechnika).

A Tüzeléstechnika.

B Légtechnika.

B Szakmai számítások.

B Gépészeti alapok.

B Műszaki rajz, szakrajz.

B Vonatkozó jogszabályok.

B Vonatkozó szabványok, műszaki előírások.

A Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem.

A Tüzelőberendezések (fajtái, szerkezetük, működésük).

B Légtechnikai berendezések (fajtái, szerkezetük, működésük).

A Szerszámok ismerete, alkalmazása, karbantartása.

A Műszerek alkalmazási, karbantartási lehetőségei.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése.

5 Szakmai nyelvű, hallott szöveg megértése.

5 Komplex eszközhasználat.

5 Mérőeszközök, vizsgáló eszközök használata.

Személyes kompetenciák:

Rugalmasság.

Felelősségtudat.

Önállóság.

Térlátás.

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség.

Kommunikációs készség.

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás.

Ismeretek helyén való alkalmazása.

Gyakorlatias feladatértelmezés.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 30 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 30 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szakmai gyakorlat mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 30 perc.

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi ismeretek.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 30 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Marketing ismeretek.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 30 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 30 perc.

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt.

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

048-09 Égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és tisztítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az égéstermék-elvezető megközelítése, műszaki felülvizsgálata, tisztítása, égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, égési levegő utánpótlás ellenőrzése, égéstermék összetételének mérése, szükséges adminisztráció elkészítése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.

Időtartama: 75 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Égéstermék-elvezető szivárgási érték vizsgálata, szükséges adminisztráció elkészítése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.

Időtartama: 45 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szakrajz, szakmai számítások, anyagismeret, hő- és áramlástechnika, jogszabályok, szabványok, műszaki előírások.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli.

Időtartama: 120 perc.

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az égéstermék-elvezető kialakításai, típusai, a vonatkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírások.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

4. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

049-09 Tüzelő- és légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tüzelőberendezések tüzeléstechnikai mérése, tisztítása.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.

Időtartama: 60 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.

Időtartama: 60 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Tüzelőberendezés hatásfoka, hőterhelés meghatározása, áramló közeg mennyiségének meghatározása és mértékegységek átszámítása.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli.

Időtartama: 60 perc.

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Tüzelő- és légtechnikai berendezések fajtái, szerkezetük, működésük, a vonatkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírások.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

4. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Kéményseprő
mester
5.1.Kéményseprő személyi felszereléseX
5.2.Golyós kötél rugós készülékkelX
5.3.Körkefés golyós készülékX
5.4.CsőkefeX
5.5.TolókefeX
5.6.KézikefeX
5.7.KéménykulcsX
5.8.ZseblámpaX
5.9.Dugulás-szűkület jelző, nyomvonalvizsgáló készülékX
5.10.Ipari kameraX
5.11.EndoszkópX
5.12.Tömörségvizsgáló műszerX
5.13.KazánkefékX
5.14.Tüzeléstechnikai mérőműszerX
5.15.CO-mérőműszerX
5.16.Visszaáramlás-érzékelő eszközX
5.17.HőmérőkX
5.18.Füstgázelemző műszerX
5.19.Áramlástechnikai műszerek, eszközökX
5.20.Prandtl-csőX
5.21.Pitot-csőX
5.22.AnemométerX
5.23.FüstpatronX
5.24.Ipari porszívóX
5.25.TisztítóeszközökX
5.26.Általános kézi szerszámokX
5.27.Kézi kisgépekX
5.28.CélszerszámokX
5.29.Munkavédelmi felszerelésX
5.30.Tűzvédelmi felszerelésX
5.31.SzállítóeszközökX
5.32.SzámítógépX
5.33.SzoftverekX
5.34.SzkennerX
5.35.NyomtatóX
5.36.Kommunikációs eszközök (telefon, fax, internet)X
5.37.Egyéni védőeszközökX
5.38.Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX
5.39.Egy-, kétágú létraX
5.40.FormanyomtatványokX
5.41.A képzésen résztvevők számának megfelelő tanteremX
5.42.Interaktív táblaX
5.43.Flipchart táblaX
5.44.Laptop, projektor, vászonX
5.45.Bemutató program (pl. power point)X

2. melléklet az 53/2013. (IX. 11.) BM rendelethez

Kéményseprő mestervizsga különbözeti vizsga követelményei

I. A Kéményseprő mestervizsga különbözeti vizsgájára jelentkezés feltételei

A kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó szakmában a kéményseprő mestervizsga szakmai és vizsgáztatási követelményeiről szóló 30/1997. (IV. 18.) BM rendelet alapján megszerzett kéményseprő mesterlevél.

II. A különbözeti vizsga munkaterülete és tevékenysége

Munkaterületének leírása

Légtechnikai rendszerek tisztítását végzi.

Légtechnikai rendszerek esetén mérést végez.

Karbantartja az alkalmazott szerszámokat, műszereket.

III. Szakmai követelmények

Légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

Tartalma:

Feladatprofil:

Szemrevételezi a légtechnikai berendezést és annak környezetét a teljes nyomvonalon.

Megállapítja a légtechnikai berendezés ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát.

Előkészíti a légtechnikai berendezést a tisztítási munka elvégzésére.

Kiválasztja az adott rendszerhez szükséges technológiát és szerszámokat.

Elvégzi a légtechnikai berendezés tisztítását.

Összegyűjti és az előírásoknak megfelelően kezeli a szennyeződést.

Visszaállítja a légtechnikai berendezés eredeti állapotát.

A tisztítás után méréseket végez.

Tájékoztatja a megrendelőt a légtechnikai berendezésen észlelt hibákról, valamint a mérések eredményéről.

Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi előírásokat, használja a munkavédelmi eszközöket.

A felsorolt feladatokat szervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagismeret.

B Fizika (áramlástechnika).

B Légtechnika.

B Szakmai számítások.

B Gépészeti alapok.

A Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem.

B Légtechnikai berendezések (fajtái, szerkezetük, működésük).

A Szerszámok ismerete, alkalmazása, karbantartása.

A Műszerek alkalmazási, karbantartási lehetőségei.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése.

5 Szakmai nyelvű, hallott szöveg megértése.

5 Komplex eszközhasználat.

5 Mérőeszközök, vizsgáló eszközök használata.

Személyes kompetenciák:

Rugalmasság.

Felelősségtudat.

Önállóság.

Térlátás.

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség.

Kommunikációs készség.

Módszerkompetenciák:

Problémamegoldás, hibaelhárítás.

Ismeretek helyén való alkalmazása.

Gyakorlatias feladatértelmezés.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A különbözeti vizsga

Légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Légtechnikai berendezések ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.

Időtartama: 60 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Áramló közeg mennyiségének meghatározása és mértékegységek átszámítása.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli.

Időtartama: 20 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Légtechnikai berendezések fajtái, szerkezetük, működésük, a vonatkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírások.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc).

A vizsga egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt.

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt különbözeti vizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát kell tennie, ha egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

-

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Kéményseprő
mester
5.1.KézikefeX
5.2.ZseblámpaX
5.3.Ipari kameraX
5.4.Áramlástechnikai műszerek, eszközökX
5.5.Prandtl-csőX
5.6.Pitot-csőX
5.7.AnemométerX
5.8.FüstpatronX
5.9.Ipari porszívóX
5.10.TisztítóeszközökX
5.11.Általános kézi szerszámokX
5.12.Kézi kisgépekX
5.13.CélszerszámokX
5.14.Munkavédelmi felszerelésX
5.15.Tűzvédelmi felszerelésX
5.16.SzállítóeszközökX
5.17.Egyéni védőeszközökX
5.18.Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX
5.19.Egy-, kétágú létraX

3. melléklet az 53/2013. (IX. 11.) BM rendelethez

Szakmai ismeretek fogalma, típusai és szintjei

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék