556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § tekintetében a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelemre vonatkozó kiegészítő szabályok

1. § (1) A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: uniós rendelet) 3. cikke alkalmazásában a nemzeti vagy uniós kérelmet előterjeszteni jogosultak alatt

a)[1] az uniós rendelet 3. cikk 1. pont b) alpontjában a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény szerinti közös jogkezelő szervezeteket,

b) az uniós rendelet 3. cikk 1. pont c) alpontjában a szellemi tulajdonjogok jogosultjainak (az alapszabályban) jogérvényesítésre felhatalmazott érdekvédelmi szervezetet,

c) az uniós rendelet 3. cikk 1. pont d) alpontjában a nemzeti földrajzi árujelző-oltalmak megszerzése iránt közösen fellépő termelői csoportosulásokat,

d) az uniós rendelet 3. cikk 2. pont b) alpontjában a c) pontnál említett szervezeteket, valamint a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében kijelölt ellenőrző hatóságokat

kell érteni.

(2)[2] Az uniós rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti, a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukkal kapcsolatos vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelmet, továbbá az uniós rendelet 12. cikke szerinti meghosszabbítás iránti, valamint 13. cikke szerinti módosítás iránti kérelmet Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

(3) Az uniós rendelet 18. cikk (3) bekezdés negyedik francia bekezdése alapján a kérelem benyújtására jogosult személyek vagy szervezetek azonosítása céljából a vámhatóság iparjogvédelmi jogok esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok esetében a közös jogkezelést végző szervezetet keresi meg konzultációs célból.

2. § (1) Az uniós rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti határidőt a hiánypótlásra vonatkozó vámhatósági felhívás kézbesítésétől kell számítani.

(2) Az Igazgatóság a kérelmet - a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti eljárásában - elutasítja, ha legalább az alábbi okok valamelyike fennáll:

a) a kérelmet nem az uniós rendelet 6. cikke szerint előírt, az 1352/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott formanyomtatványon nyújtják be;

b) a kérelmező az uniós rendelet 6. cikk (3) bekezdés c) pontjának megfelelően nem igazolja, hogy a kérelemben megjelölt árukon fennálló szellemi tulajdonjognak a jogosultja;

c) képviselő útján benyújtott kérelem esetén a képviselő az uniós rendelet 6. cikk (3) bekezdés d) pontjának megfelelően a képviseleti jogát nem igazolja;

d) az áruknak a kérelemben szereplő leírása a vámhatósági intézkedéseket végző vámhivatal számára nem teszi lehetővé az áruk azonosítását;

e) a kérelemhez nem csatolták az uniós rendelet 6. cikk (3) bekezdés l)-q) pontjai szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

2. A vámhatósági intézkedések végrehajtására vonatkozó kiegészítő szabályok

3. § (1)[3] Az áruk kiadásának felfüggesztése vagy azok visszatartása időtartamára az árukat a vámhatóság az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. § szerinti vámhatósági rendelkezés alá vonja.

(2)[4] A vámhatóság az áruk kiadása vagy visszatartásának megszüntetése érdekében azok vámhatósági rendelkezés alá vonását megszünteti, és az árukat a kért vámeljárás alá vonja.

3. Költségek

4. § Ha a határozat jogosultja polgári jogi igényeinek érvényesítése érdekében eljárást indít az érintett szellemi tulajdonjogok megsértésének megállapítása iránt, és a bíróság ideiglenes intézkedést rendel el, az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés keltétől - ha a bíróság az árukat lefoglalni rendeli - az eljárás jogerős lezárásáig mentesek a raktárdíj fizetési kötelezettség alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban tárolt lefoglalt áruk.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról szóló, 2013. december 4-i 1352/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. §[5]

8. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2016.08.22.

[2] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[3] Módosította a 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.05.01.

[4] Megállapította a 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére