88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. § (2) bekezdés a)-j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 118. § d) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm.r.) 5. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(A Központi Irányítás)

"n) ellátja a vámjogszabályok alkalmazása tekintetében az Európai Bizottság felé teljesítendő tagállami feladatokat;

o) ellátja a több tagállamot érintő engedélyek másik tagállam vámhatósága részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat."

2. § (1) A NAV Korm.r. 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti]

"h) az AEO feltételek vizsgálatát, az engedélyezett gazdálkodói engedély (a továbbiakban: AEO engedély) kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését."

(2) A NAV Korm.r. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Repülőtéri Igazgatóság kiadja az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 47. §-a szerinti, a tranzitterület létesítéséről szóló engedélyt."

(3) A NAV Korm.r. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Repülőtéri Igazgatóság hivatalból vagy kérelemre ellátja a vámazonosító szám kiadásával és nyilvántartásával, valamint érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat."

3. § A NAV Korm.r. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megyei igazgatóság, valamint a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén kívül az állami adó- és vámhatóság vezetője adott ügyre vonatkozó engedélyével végezhet - a mélységi ellenőrzés és az EMGA utólagos ellenőrzés kivételével - ellenőrzést. Ilyen esetben az ellenőrzést követő elsőfokú hatósági eljárást is ez a megyei igazgatóság folytatja le. Az EMGA utólagos ellenőrzés esetén a Különleges Szolgálat vezetője jelöli ki az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint az ehhez kötődő Vtv. 108. § szerinti kapcsolódó vizsgálatot lefolytató megyei igazgatóságot."

4. § A NAV Korm.r. 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjesztett beadványa alapján - a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt adózók kivételével - az alábbi ügyekben a NAV bármelyik megyei igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat]

"b) a magánszemély részére az adóazonosító jel kiadása, a vámazonosító szám kiadása és érvénytelenítése, valamint az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;

c) az adószám kiadása, vámazonosító szám kiadása és érvénytelenítése közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnál bejelentésre kötelezett személyek, illetve szervezetek részére;"

5. § A NAV Korm.r. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) Az áruk vámeljárás alá vonása, az áruk uniós státuszának igazolása és az exportszállításokhoz igényelt származási igazolás kiadása és utólagos megerősítése - a nem preferenciális származás és a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével - tekintetében, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság illetékes, amelynek illetékességi területén az árukat vám elé állítják.

(2) Vámellenőrzés - ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is - lefolytatására - a (3) bekezdés kivételével -az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság az illetékes, amelynél az ellenőrzéssel érintett árunyilatkozatot vagy az értesítést benyújtották.

(3) Ha az érintett személy árunyilatkozatait vagy az értesítéseit több területi vámszervnél nyújtják be, az a területi szerv az illetékes, ahol a gazdálkodó vámügyi tevékenységével kapcsolatos főkönyveit vezetik, vagy azok hozzáférhetőek.

(4) Ha vámellenőrzés a vámügyi engedélyekkel folytatott tevékenységek jogszerűségének ellenőrzésére irányul, a vámellenőrzést az érintett személy állandó üzleti telephelye szerint illetékes területi szerv is lefolytathatja.

(5) Vámügyekben az engedélyezési eljárás lefolytatását - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az illetékességi területén a kérelmező vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyveit vezetik, vagy ahol ezek hozzáférhetőek, és ahol a határozat hatálya alá eső tevékenységeknek legalább egy részét végezni fogják.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a kérelmező székhelye a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi

a) a vámtanácsadói vagy vámügynöki tevékenységre irányuló kérelem előzetes vizsgálatát,

b) a könyvelés szerinti elkülönülés engedélyezését,

c) az A.TR. engedélyezett exportőri tevékenység engedélyezését,

d) az INF 4 adatlap hitelesítését,

e) a preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését, valamint a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételét,

f) az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: Vámkódex) 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek közötti ügyletekkel kapcsolatos engedélyezését.

(7) A Vámkódex 230. cikke alapján a TIR-műveletek engedélyezett címzetti státusa, illetve az áruk uniós árutovábbítási eljárás alá vonására jogosító, a Vámkódex 233. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti engedélyezett címzetti státus kapcsán az engedélyezési feladatokat az érkeztetés helye szerint illetékes megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el. Abban az esetben, ha több igazgatóság is illetékes - mivel több érkeztetési helyszín van - az engedélyezési feladatokat az az igazgatóság látja el, ahová a kérelmet először benyújtják.

(8) A Vámkódex 233. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezett feladói státus kapcsán az engedélyezési feladatokat az indítás helye szerint illetékes megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el. Abban az esetben, ha több igazgatóság is illetékes - mivel több indítási helyszín van - az engedélyezési feladatokat az az igazgatóság látja el, ahová a kérelmet először benyújtják.

(9) Az Áfa törvény 4. számú mellékletében meghatározott engedélyezési feladatokat az adóraktár működési helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el. Az adóraktár felügyeletét az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el, amelynek illetékességi területén az adóraktár található.

(10) A vámszabad területen történő ellenőrzéseket, valamint az ilyen területen történő építkezésre vonatkozó előzetes jóváhagyást az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az illetékességi területén a vámszabad terület található.

(11) A Magyar Honvédség és a Magyarországon állomásozó fegyveres erők valamely egysége érdekében vagy által, NATO 302. formanyomtatvány használatával végzett árumozgások esetén a vámellenőrzések és vámalakiságok lefolytatására valamennyi megyei igazgatóság, a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság és a Repülőtéri Igazgatóság jogosult.

(12) A NATO 302. formanyomtatványoknak az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 286. cikk a) pontja szerinti előzetes hitelesítésére a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság jogosult."

6. § A NAV Korm.r. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § (1) A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a megyei igazgatóságnak, illetve a Repülőtéri Igazgatóságnak a feladata, amelynek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett vagy a Vámkódex 87. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a vámösszegek megállapítása áruátengedést követő ellenőrzés eredménye, akkor a vámtartozás összegének megállapítását, azok beszedését, könyvelését az áruátengedést követő ellenőrzést lefolytató szerv végzi."

7. § A NAV Korm.r. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áru tekintetében a behozatali és kiviteli irányú forgalom esetén egyaránt a helyhez kötött szállítóberendezést üzemeltető gazdálkodónak a szállított áru mennyiségének hiteles mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye szerinti megyei igazgatóság jár el.

(2) A helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áruk árutovábbítás keretében történő vámfelügyeletének módszereiről szóló megállapodás megkötésében az eljárás jogosultjának a szállított áru mennyiségének hiteles mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye szerinti megyei igazgatóság illetékes."

8. § A NAV Korm.r. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 163. cikke szerinti vám-árunyilatkozat útján történő engedélyt az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság adhatja ki, amelynek illetékességi területén az árut vámeljárás alá bejelentik."

9. § A NAV Korm.r. 39. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Vtv. 57. §-ban meghatározott biztosíték nyújtása alóli mentességet a mentességre jogosult székhelye, magyarországi székhely hiányában a telephelye szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság állapítja meg.

(2) A tranzitterület - Vtv. 47. §-ban meghatározott - felügyeletét és a belépési engedélyek érvényesítését a nemzetközi közforgalmú repülőtér helye szerinti megyei igazgatóság, Budapesten a Repülőtéri Igazgatóság látja el.

(3) A vámok és az azokkal együtt kiszabott, beszedett egyéb terhek visszafizetése vagy elengedése tekintetében a döntéshozatallal, felügyelettel és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat a könyvelést végző megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el."

10. § A NAV Korm.r. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § Az AEO feltételek vizsgálata, az AEO engedély kiadása, az AEO státus nyomon követése, újraértékelése során a megyei igazgatóság illetékességi területén kívül is eljárhat."

11. § A NAV Korm.r. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § (1) Az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a külön jogszabály szerinti helyszíni szemlét illetékességi területén kívül is végezhet.

(2) A Vtv. 108. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi szervet.

(3) Az (2) bekezdés szerinti esetben az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a Vtv. 108. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezheti."

12. § (1) A NAV Korm.r. 61. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"c) a Vtv. 70. §-ában meghatározott halasztott vámfizetés engedélyezése;"

(2) A NAV Korm.r. 61. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"q) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 2015/2446/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló 2016/341/EU bizottsági rendelet 25. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyezés, illetve a 41. cikke szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése."

(3) A NAV Korm.r. 61. §-a az alábbi t) és u) ponttal egészül ki:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"t) a Vámkódex 35. cikke szerinti kötelező érvényű felvilágosítás határozatok kiadása;

u) a kapcsolatban álló személyek közötti ügyletek esetén a Vámkódex 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezése."

13. § A NAV Korm.r. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § A KAVIG végzi a 61. § a)-b), l) és n) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő vámellenőrzést, ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is."

14. § A NAV Korm.r. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § (1) A KAVIG jár el:

a) a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint

b) az a) pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező - jogszabályban meghatározott - kiemelt adózók adóügyeiben, az illetékügyek kivételével, ide nem értve az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem tekinthető kiemelt adózónak a csoportos adóalany abban az esetben sem, ha a külön jogszabályban meghatározottak szerint kiemeltnek minősül."

15. § (1) A NAV Korm.r. 66. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

"a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat (ide nem értve a budapesti és Pest megyei kiemelt adózók tekintetében végzett áruátengedést követő ellenőrzést, ha annak KAVIG általi lefolytatása célszerűségi, szakmai szempontból indokolt), továbbá az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint az e rendelet alapján a hatáskörébe utalt vámigazgatási feladatokat,"

(2) A NAV Korm.r. 66. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

"c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére meghatározott kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzést."

16. § A NAV Korm.r. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"67. § A preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését, a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételt, az engedélyes mérlegelői tevékenység, valamint a könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezését azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a KAVIG végzi."

17. § A NAV Korm.r. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"69. § (1) Az AEO feltételek vizsgálatát, az AEO engedély kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a KAVIG végzi.

(2) Az AEO feltételek vizsgálata, az AEO engedély kiadása, az AEO státus nyomon követése, újraértékelése során a KAVIG illetékességi területén kívül is eljárhat."

18. § (1) A NAV Korm.r. 90. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési Igazgatóság)

"c) végzi a NAV tv. 36/M. §-a szerinti feladatokat,"

(2) A NAV Korm.r. 90. § (1) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési Igazgatóság)

"g) lefolytatja a Jöt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, általa felderített jogsértések esetén a gyorsított eljárást,"

(3) A NAV Korm.r. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Bevetési Igazgatóság hivatalból ellátja - a megyei igazgatóságok, a Repülőtéri Igazgatóság, valamint a KAVIG mellett - a vámazonosító szám megállapításával, nyilvántartásával és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat."

19. § A NAV Korm.r. 98. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 15. §, a 35. §, a 36-42. §, a 61-62. § és a 67. § a Vámkódex 159. cikkének való megfelelést szolgálja."

20. § A NAV Korm.r. 40. §-ának nyitó szövegrészében az "Az AEO tanúsítvány kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát" szövegrész helyébe az "Az AEO feltételek vizsgálatát, az AEO engedély kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a NAV Korm.r.

1. 43. §-a,

2. 45. §-a,

3. 61. § g) pontja,

4. 61. § p) pontja.

2. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

22. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Áruexport e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését az Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. Az áruk magyar származásának megállapítására és igazolására a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendeletet, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/EU bizottsági rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a származási bizonyítványt az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézethez benyújtani."

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MEHIB Korm. rend.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Áruexport esetén a Mehib Rt. kockázatviselésének feltétele, hogy a külkereskedelmi ügylet keretében kiszállított áruk legalább fele magyar származásúnak minősüljön, amely feltétel teljesülését a Mehib Rt. belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha az áruexport részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre meghatározott teljesítési ütemterv szerinti magyar hányadnak. Amennyiben a biztosítási kötvényben nem kerül rögzítésre az áruexport teljesítési ütemterve, és a külkereskedelmi ügylet keretében megvalósuló áruexport az e bekezdésben előírt magyar hányadot nem éri el, úgy a Mehib Rt. kockázatvállalása - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - csak a magyar hányadra terjedhet ki. Az áruk magyar származásának megállapítására és igazolására a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendeletet, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/EU bizottsági rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a származási bizonyítványt az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni, és azt a Mehib Rt. részére átadni."

(2) A MEHIB Korm. rend.

a) 21. § (3) bekezdésében és a 3. számú melléklet 6. cikkében az "Európai Közösségek" szövegrész helyébe az "Európai Unió" szöveg,

b) a 21. § (5) bekezdésében az "Európai Közösségek" szövegrészek helyébe az "Európai Unió" szöveg,

c) a 2. számú melléklet 5.2. pontjában a "Közösségi" szövegrész helyébe az "Uniós" szöveg,

d) a 3. számú melléklet 5. cikkében a "közösségi" szövegrész helyébe az "uniós" szöveg

lép.

4. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében, a 16. § (3) bekezdésében, és a 29. § (6) bekezdésében az "a közösségi" szövegrész helyébe az "az uniós" szöveg,

b) 29. § (6) bekezdésében a "közösségi jogszabályoknak" szövegrész helyébe az "az uniós jogi aktusoknak" szöveg,

c) 45. § (4) bekezdésében az "a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben" szövegrész helyébe az "az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben" szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

25. § A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a Magyarországról induló és az Európai Unió valamely más tagállamát nem érintő kiszállítás esetén a kivitelre vonatkozó kötelezettség teljesítésének bizonyítékául szolgál a kiviteli vámhivatal által az áru kilépésére vonatkozóan az exportőr vagy a nyilatkozattevő számára kiadott, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet 334. cikkében említett igazolás. A vámhatóság a kilépés tényét igazoló okmányt továbbítja az MVH részére."

6. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

26. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 7. § (7) bekezdés c) pontjában az "a vámhatóságot az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken feltárt hiányosságokról" szövegrész helyébe az "a vámhatóságot a nemzetközi személy-, vagy áruforgalom számára megnyitott repülőtereken feltárt hiányosságokról" szöveg,

b) 16. §-ának nyitó szövegrészében az "A vámhatóság az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken" szövegrész helyébe az "A vámhatóság a nemzetközi személy-, vagy áruforgalom számára megnyitott repülőtereken" szöveg,

c) 16. § d) pontjában az "a közösségi vámkódex" szövegrész helyébe az "az uniós vámkódex" szöveg

lép.

7. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KETTŐS Korm. rend.) 2. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Behozatal:)

"b) az Európai Unió vámterületén kívüli területről az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 201. cikk c) pontjában foglalt ideiglenes behozatalra kerülő áru, valamint a 210. cikk d) pontjában foglalt aktív feldolgozásra kerülő áru, a 210. cikk d) pontjában foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt áru visszahozatala, valamint a 203. cikkében meghatározott tértiáru behozatala, vagy"

(2) A KETTŐS Korm. rend.

a) 2. § 1. pont a) alpontjában a "közösségi" szövegrész helyébe az "uniós" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) alpontjában az "a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 6. §-ában" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésben a "vámáru-nyilatkozat" szövegrészek helyébe a "vám-árunyilatkozat" szöveg

lép.

8. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: HADITECHNIKA Korm. rendelet) 1. § 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területről (a továbbiakban: harmadik ország)]

"a) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet (a továbbiakban: Vámkódex). 5. cikk 23. pontjában meghatározott, az uniós áruk fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra,

b) a Vámkódex 210. cikk b) pontjában foglalt vámraktározás, 210. cikk c) pontjában foglalt ideiglenes behozatal, 210. cikk d) pontjában foglalt aktív feldolgozás és passzív feldolgozás céljára szánt áru, valamint a Vámkódex 203. cikkében meghatározott tértiáru kerül behozatalra, és"

(2) A HADITECHNIKA Korm. rend.

a) 1. § 2. pont a) alpontjában az "a Vámkódex 4. cikk 4b. pontjában 5. cikkében, illetve a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 1. § (3) bekezdés 1/c pontja alapján meghatározott vámhivatal" szövegrész helyébe az "az a vámhivatal" szöveg és "a Vámkódex 79., 98., 114., 137. és 185. cikke" szövegrész helyébe "a Vámkódex 201, 203., 240., 250. és 256. cikke" szöveg,

b) 1. § 5. pontjában a " 3. cikkében" szövegrész helyébe a "4. cikkében" szöveg,

c) 1. § 7. pont a) alpontjában az "a Vámkódex 161. és 182. cikke" szövegrész helyébe az "a Vámkódex 197., 199., 269. és 270. cikke" szöveg,

d) 1. § 10. pont a) alpontjában az "a Vámkódex 4. cikk 16. pont a), c), d), f) alpontja, valamint 185. cikke" szövegrész helyébe az "a Vámkódex 201., 203., 240., 250. és 256. cikke" szöveg, továbbá a "Vámáru-nyilatkozatokat" szövegrész helyébe a "Vám-árunyilatkozatokat" szöveg,

e) 1. § 11. pont a) alpontjában az "a Vámkódex 161. cikkében" szövegrész helyébe az "a Vámkódex 269. cikkében" szöveg,

f) 1. § 12. pont a) alpontjában az "a Vámkódex 4. cikk 4c. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában" szövegrész helyébe az "a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendelet 1. cikk 16. pontjában" szöveg és az "a Vámkódex 145., 161. és 182. cikke" szövegrész helyébe az "a Vámkódex 197., 199., 259., 269. és 270. cikke" szöveg,

g) 1. § 20. pont a) alpontjában az "a Vámkódex 182. cikkében" szövegrész helyébe az "a Vámkódex 197., 199., és 270. cikkében" szöveg,

h) 1. § 23. pontjában a "beléptető vámhivatal: az a Vámkódex 4. cikk 4a. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal" szövegrész helyébe a "belépési vámhivatal: az a vámhivatal" szöveg,

i) 1. § 24. pontjában a "kiléptető vámhivatal: a Vámkódex 4. cikk 4d. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal" szövegrész helyébe a "kilépési vámhivatal: az a vámhivatal" szöveg

lép.

9. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletet, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19. §-ában foglaltakat, a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe az "a Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet, a Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban" szöveg lép.

10. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. § A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet" szöveg lép.

11. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 6. pont a) alpontja szerinti közvetlen vámfelügyelet alá veszi" szövegrész helyébe az "az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. § szerinti vámhatósági rendelkezés alá vonja" szöveg lép.

(2) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) A vámhatóság az áruk kiadása vagy visszatartásának megszüntetése érdekében azok vámhatósági rendelkezés alá vonását megszünteti, és az árukat a kért vámeljárás alá vonja."

12. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

"d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetként"

(a minisztert jelöli ki.)

(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 91. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében)

"e) gondoskodik a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartásának vezetéséről."

13. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

33. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a "beléptetését, és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben" szövegrész helyébe a "belépését, és az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben" szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék