178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet előírásait a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára és a termékleírásnak való megfelelés, valamint az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés használatának ellenőrzésére kell alkalmazni.

(2)[1] E rendelet alkalmazása során a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben (a továbbiakban: Vt.), a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: bortörvény), az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 607/2009/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

II. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI OLTALOM IRÁNTI KÉRELEM ÉS A TERMÉKLEÍRÁS

A kérelem

2. § (1) A bor eredetmegjelölésének vagy földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránti kérelmet az agrárpolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is benyújthatók. A kérelemhez csatolni kell:[2]

a)[3] az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (1) bekezdésében, valamint a 607/2009/EK rendelet 3. cikkében és I. mellékletében meghatározott adatokat, illetve egyetlen kérelmező termelő esetében a 607/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott adatok részletes bemutatását, továbbá a termékleírást,

b)[4] az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (1) bekezdés d) pontja és a 607/2009/EK rendelet II. melléklete szerinti, a termékleírást összefoglaló dokumentumot,

c)[5] a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által készített VINGIS térképet a lehatárolt termőhelyről és a feltüntethető, a lehatárolt termőhelynél kisebb földrajzi egységeknek (a továbbiakban: feltüntethető kisebb földrajzi egység) az érintett településeket és azok borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó lehatárolásáról.

(2) A termékleírásnak az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (2) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:[6]

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel jelölhető borok esetében feltüntethető kisebb földrajzi egységek nevét,

b)[7] az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel jelölhető az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt szőlőből készült termékek kategóriáit (a továbbiakban: termékkategória),

c) a hagyományos kifejezéssel vagy a bortörvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott korlátozottan használható kifejezéssel vagy jogszabályban nem meghatározott kifejezéssel jelölt borászati termékeket (a továbbiakban együtt: bortípusok),

d) a szőlőfeldolgozás és a borkészítés földrajzi területének meghatározását, a szőlőtermesztésre vonatkozó technológiai előírásokat,

e) a borászati termék előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályban meghatározott korlátozásokat, továbbá az Európai Unió kötelező jogi aktusai, valamint a bortörvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint a termelők által meghatározott előírásokat (a továbbiakban: különös szabályok),

f) a termékleírás betartása ellenőrzésének elemeit és módszerét,

g) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekkel kapcsolatos hegyközségi feladatok ellátásának rendjét, ideértve a borvidékbe nem sorolt települések esetében a hegyközségi feladatok ellátására a bortörvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban kijelölt hegyközségi szervezet feladatai ellátásának módját.

(3)[8] A kérelemhez csatolni kell

a) annak igazolását, hogy a termékleírást a hegyközségi tagok, illetve több hegyközséget érintő kérelem esetén az érintett hegyközségek tagjai szabályszerűen összehívott közgyűlésén megtárgyalták,

b) a kérelemről tartott hegyközségi szavazások eredményét,

c) a kérelemről a hegyközségi közgyűléseken kifejtett esetleges kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket,

d) módosítás esetén a kérelem egyes pontjaiban foglaltakat részletesen alátámasztó hatástanulmányt.

3. § (1) A termékleírásban az egyes borászati termékek előállítási feltételeit a termék jelölésének és a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése szempontjából egyértelműen kell meghatározni.

(2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni.

(3) A termékleírást termékkategóriánként és bortípusonként szín szerinti bontásban, részletezve kell elkészíteni.

(4) A termékleírásban meg kell határozni a szőlőparcellára, az egyes termékkategóriákra, a hagyományos kifejezések használatára, a jogszabályban nem szabályozott egyéb kifejezések használatára, a palackozásra, a borok visszaminősítésére vonatkozó bejelentési, ellenőrzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályban nem szabályozott előírásokat.

(5) A termékleírásban rendelkezni kell az ellenőrző jegy használatára vonatkozó feltételekről is, ha a 11. §-ban foglaltak szerint a termékleírás benyújtója az ellenőrző jegy használatáról dönt.

A termőhely meghatározása

4. § (1) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében a szőlőtermesztés területe csak I. vagy II. termőhelyi kataszterbe sorolt terület lehet.

(2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység (település, dűlő, vagy egyéb földrajzi egység) esetében a termékleírásban kell meghatározni a 607/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknál szigorúbb szabályokat és az esetleges további termelési korlátozásokat.

Feldolgozási területek

5. § (1) Amennyiben a termékleírás lehetővé teszi a termőhelyen kívüli feldolgozást és borkészítést, a termékleírásban meg kell nevezni a borvidéket, megyét, illetve települést, ahol lehetőség van az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék előállítására. A termékleírásnak tartalmaznia kell a lehatárolt termőhelyen kívüli feldolgozás és borkészítés feltételeit, továbbá az ellenőrzés és a származás igazolására vonatkozó részletes szabályokat.

(2) A termékleírás benyújtójának kezdeményeznie kell a miniszternél az ellenőrzésre vonatkozó megállapodás megkötését a szomszédos tagállam, vagy harmadik ország illetékes hatóságával, ha a lehatárolt termőhelyen kívüli feldolgozás szomszédos tagállam, vagy harmadik ország területén történik. A megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a termékleírásban foglalt ellenőrzési és származás igazolási kötelezettségek teljesítésének vállalását,

b) az érintett hatóságok együttműködésének módját és formáját, ideértve az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a szomszédos területen végzett ellenőrzések eredményéről, a termékleírásban megnevezett hatóságok részére a tájékoztatást megadják.

A feldolgozható szőlőfajták meghatározása

6. § (1) A termékleírásban termékkategóriánként, illetve bortípusonként kell meghatározni a borszőlőfajtákat, amelyből a termék készülhet.

(2) A borszőlőfajta nevének feltüntetése esetén a termékleírásban kell meghatározni a 607/2009/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának (i) alpontjában foglaltaknál szigorúbb szabályokat.

(3) A termékleírásban kell meghatározni a fajtajelöléssel forgalomba hozható borászati termékekre vonatkozó szabályokat.

A borászati termékek előállítására vonatkozó szabályok

7. § (1) A termékleírásban meg kell határozni:

a) a szőlőfajtákra vonatkozóan a művelésmódot, az ültetvénysűrűséget, a térállást, a tőkeformát, valamint a művelésmódra vonatkozó esetleges átmeneti intézkedéseket,

b) az új ültetvények telepítésére vonatkozó előírásokat,

c) a maximális terméshozamot hl/ha-ban meghatározva

ca) termékkategóriánként, valamint bortípusonként vagy

cb) fajtánként vagy

cc) a termékleírásban elfogadott, feltüntethető kisebb földrajzi egységenként,

d) a szüret módjára, a szőlő minőségére vonatkozó különös szabályokat, valamint

e) a szüret időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A termékleírásban legalább termékkategóriánként kell meghatározni az előállításra vonatkozó különös szabályokat.

Analitikai és érzékszervi paraméterek

8. § A termékleírásban legalább bortípusonként kell meghatározni a borászati termék sajátosságát adó analitikai és érzékszervi jellemzőket.

Borbíráló bizottság

9. § A termékleírásban meg kell jelölni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékeknek a bortörvény szerinti érzékszervi vizsgálatát végző helyi borbíráló bizottságot, ideértve azt az esetet is amikor a lehatárolt termőhelyen kívüli előállítás szomszédos tagállam vagy harmadik ország területére terjed ki.

Kiszerelés és címkézés

10. § (1) A termékleírásnak legalább bortípusonként tartalmaznia kell a kiszerelésre vonatkozó, különös szabályokat.

(2) A jelölésre a következő különös szabályok vonatkozhatnak:

a) a borászati termék címkéjén az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés feltüntetésének módjára,

b) a feltüntethető kisebb földrajzi egység nevére,

c) az évjárat feltüntetésére, valamint

d) a fajta feltüntetésére és annak módjára.

11. § (1) A termékleírás benyújtója az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek esetében a termékleírásnak való megfelelést tanúsító ellenőrző jegy alkalmazásáról dönthet.

(2) Az ellenőrző jegynek biztonsági jelzetet és egyedi azonosítható számot kell tartalmaznia. A termékleírás benyújtója készíti el a termelői ellenőrző jegy használatra vonatkozó szabályzatot, továbbá kiadja és nyilvántartja a termelői ellenőrző jegyet.

III. Fejezet

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK NEMZETI SZAKASZA

A kérelem elbírálása

12. § (1) A miniszter a kérelmet a benyújtását követően megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a 2-11. § szerinti kötelező tartalmi elemeket, megfelel-e az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban előírt követelményeknek, valamint a bortörvényben és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben foglaltaknak.

(2)[9] A miniszter a részletes vizsgálat keretében vizsgálja különösen a technológiai előírásokat, valamint a termőhely és a termék közti összefüggés bizonyítottságát. A kérelmet a vizsgálat során a Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) véleményezi. A miniszter Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Vt. 116/A. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát követően haladéktalanul megküldi a kérelmet a BET-nek. A részletes vizsgálat keretében - a BET véleményére figyelemmel - a kérelmező a termékleírást módosíthatja, illetve kiegészítheti. A BET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve javaslatot tesz a miniszter részére.

13. § (1)[10] A miniszter a Vt. 116/A. § (8) bekezdésének megfelelően az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be, és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek.

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben a Vt. 116/A. § (8) bekezdése szerint a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be a miniszterhez.

(3) A kifogás elbírálása előtt a miniszter a megfelelően indokolt kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt. A miniszter a technológiai előírásokat, valamint a termőhely és a termék közti összefüggést érintő kifogást megküldi a BET-nek. A kifogásra vonatkozó javaslatot a BET haladéktalanul megküldi a miniszternek.

(4) Ha az előírt határidőn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a Vt. 116/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

A termékleírás módosítása

14. §[11] (1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 20. cikkében és IV. mellékletében foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott kérelmek esetében a 12. és 13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(2) Amennyiben a termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelem a 607/2009/EK rendelet 20. cikk (4) bekezdése alapján kisebb jelentőségű módosításnak minősül, a kérelemhez elegendő csatolni a kérelem benyújtására jogosult hegyközségi szervezet alapszabálya szerint a kisebb jelentőségű módosítás megtárgyalására és elfogadására feljogosított testület támogató döntését.

A törlés

15. §[12] Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés bejegyzésének törlése iránti kérelmet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 106. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 21. cikkében és V. mellékletében foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet a miniszter nyújtja be az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság). A benyújtást megelőzően a 12-13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

Átalakítás földrajzi jelzéssé

16. § A 607/2009/EK rendelet 28. cikkében foglaltaknak megfelelően a termékleírás benyújtója kezdeményezheti a miniszternél az eredetmegjelölés földrajzi jelzéssé történő átalakítását. A 607/2009/EK rendelet VI. mellékletében foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12-13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

IV. Fejezet

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA

17. § (1)[13] A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kezdeményezheti a hagyományos kifejezések oltalma iránti bejelentést. A Bizottsághoz való benyújtást megelőzően a 13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a hagyományos kifejezés megfelel-e az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikkében foglaltaknak. A hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmet a 607/2009/EK rendelet 29-31. cikkeiben foglaltaknak megfelelően a 607/2009/EK rendelet VII. mellékletében lévő minta szerint a miniszter nyújtja be a Bizottságnak.

(2) A hagyományos kifejezések törlése iránti kérelmet a 607/2009/EK rendelet 45. cikkében és IX. mellékletében foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12-13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

V. Fejezet

A KIFOGÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

A kifogás és a nyilatkozatok továbbítása

18. § (1) A Magyarország által a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemre az Európai Közösség más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a miniszter továbbítja a termékleírás benyújtójának, majd a kifogásra vonatkozó nyilatkozatot megküldi a Bizottságnak.

(2)[14] Más tagállam vagy harmadik ország által benyújtott eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemmel szemben az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 98. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 14. cikkében és III. mellékletében, a hagyományos kifejezés oltalma iránti kérelemmel szemben pedig a 607/2009/EK rendelet 37. cikkében és VIII. mellékletében foglaltaknak megfelelően lehet a kifogást benyújtani.

VI. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés

19. § (1)[15] A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenőrző hatóságként a Kormány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és a megyei kormányhivatalt, Pest megye és a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban együtt: borászati hatóság) jelöli ki.

(2) Az átmeneti, illetve végleges oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekre vonatkozó jogszabályok és a termékleírás betartásának ellenőrzését és a jogkövetkezmények megállapítását a borászati hatóság végzi.

20. § (1) A 607/2009/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerint a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzését a borászati hatóság kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű vizsgálat alapján, éves ellenőrzési tervnek megfelelően végzi.

(2) A borászati hatóság az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekre vonatkozó bejelentést köteles haladéktalanul kivizsgálni és a bejelentőt a vizsgálat, illetve a megtett intézkedés tényéről értesíteni.

21. § A 607/2009/EK rendelet 24. cikkében foglaltak szerint bejelentésre kötelezett természetes személyeknek és jogi személyeknek, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteknek az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek előállítására, az előállítás megszüntetésére és az előállítással kapcsolatos változásokra vonatkozó, adatszolgáltatási kötelezettséget a bortörvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szabályok szerint kell teljesíteniük.

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1)[16] Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 107. cikk (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében a 2-10. §-ban foglaltaknak megfelelő termékleírást a miniszterhez kell benyújtani legkésőbb 2011. május 31. napjáig.

(2) A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy a termékleírást a hegyközségi tagok, illetve több hegyközséget érintő bejelentés esetén az érintett hegyközségek tagjai megismerték, és azt szabályszerűen összehívott közgyűlésen véleményezték. A kérelemhez csatolni kell a kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket.

(3) A termékleírás benyújtója

a) a hegyközségi tanács, amennyiben az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés megegyezik a borvidék nevével,

b) a borvidéki régiót alkotó hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés a borvidéki régió neve,

c) hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben több borvidéket fed le a lehatárolt termőhely vagy a borvidéken kívüli területek is részét képezik a lehatárolt termőhelynek,

d) az érintett hegyközség vagy a hegyközségek együttesen a borvidéken belüli, annál kisebb lehatárolt termőhely esetén.

(4) A (3) bekezdés b)-d) pontjaiban foglalt esetekben a kérelemben meg kell jelölni a képviseletre jogosult hegyközségi tanácsot vagy hegyközséget.

(5) Ha a (3) bekezdés szerint, a termékleírás benyújtására jogosult szervezetek a 607/2009/EK rendelet 28. cikkében foglaltak szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssé kívánják átalakítani, akkor az átalakítás iránti kérelmet a földrajzi jelzésre vonatkozó termékleírással együtt kell benyújtaniuk a miniszterhez. A 607/2009/EK rendelet VI. mellékletében foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12-13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

(6) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő termékleírást, valamint az átalakítás iránti kérelmet haladéktalanul megküldi a BET-nek. A BET-nek két hónapon belül javaslatot kell tennie a miniszter részére a termékleírás elfogadhatóságáról.

(7) A miniszter a termékleírást és a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatot, valamint a (4) bekezdés szerinti átalakítás iránti kérelmet 8 munkanapon belül a Bizottsághoz továbbítja.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

24. § Ez a rendelet megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a)[17] a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92-123. cikkei,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 450. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Megállapította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[10] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 450. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[11] Megállapította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[16] Módosította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Megállapította a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére