56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szervezetét érintő egyes jogszabályok módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VIII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

"4/B. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közigazgatás-szervezéssel összefüggő feladatai

8/B. § (1) A Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként

a) elemzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodását,

b) biztosítja az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesülését, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén végrehajtja a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket,

c) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetési keretszámaira,

d) javaslatot tesz előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás, -zárolás, -törlés és -felhasználás tekintetében,

e) összesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzat-maradványát, javaslatot tesz a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljára,

f) költségvetési kérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) javaslatot tesz költségvetési kérdésben egyedi utasítás adására, feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

h) ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az irányító szervet megillető belső ellenőrzési feladatokat, gyakorolja a belső ellenőrzési tevékenységet az irányítása alá tartozó kormányhivatalok felett,

i) a h) pont alapján elkészíti az irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalokra vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési tervet, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, az összefoglaló éves ellenőrzési tervet (és a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves ellenőrzési tervét) minden év november 30-ig, míg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést (és a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves ellenőrzési jelentését) a tárgyévet követő év február 28-ig megküldi az irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére,

j) részt vesz a miniszter által a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében végzett ellenőrzési tevékenységben,

k) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalainak a miniszter szakmai irányítása alá tartozó ügycsoportjai törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésében,

l) közreműködik a miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek tevékenysége tekintetében a szakmai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai irányító központi államigazgatási szervek által végzett törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzések koordinációjára irányuló tevékenységében, az éves ellenőrzési terv összeállításában, a részletes ellenőrzési programok elkészítésében, valamint az ellenőrzési jelentések összesítésében, feldolgozásában.

(2) A Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként

a) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységéről szóló, a miniszter által kidolgozott egységes módszertan alapján történő beszámoltatást, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,

b) felelős a fővárosi és megyei kormányhivatalok funkcionális igazgatási működésének összehangolásáért, a hatékony együttműködés és információáramlás elősegítéséért, szervezéséért,

c) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt költségvetés-, időközi mérlegjelentés készítési és zárszámadási, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben előírt beszámolási tevékenységét, végzi a költségvetések és beszámolók felülvizsgálatát, összegzését és értékelését,

d) teljesíti a jogszabályban, illetve az irányító szerv által előírt, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő adatszolgáltatásokat, elvégzi a szükséges összesítéseket, ellenőrzéseket,

e) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső szabályzatai elkészítését és ellenőrzi azok érvényesülését,

f) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes pernyilvántartásának, továbbá az egységes perviteli szabályzatának elkészítését, összesített pernyilvántartást készít,

g) közreműködik a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányításával kapcsolatos feladatok ellátásban,

h) az intézményi működés biztosítását szolgáló feladatkörében megvalósítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához szükséges, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó jelentősebb értékű beszerzéseket, eszközpark üzemeltetésével összefüggő egyes feladatköröket lát el."

(2) Az R1. 5. és 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi igazgatási feladatai

9. § (1) A Hivatal

a) ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerre (KSzSzR) vonatkozó rendeletben meghatározott feladatokat, az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító tartinfó rendszerrel összefüggésben jogszabályokban meghatározott feladatokat,

b) bevezeti és működteti a központi humánkontrolling rendszert,

c) biztosítja a jogszabályban meghatározott pályázati és kiválasztási eljárásokkal összefüggő szolgáltatásokat,

d) fejleszti és működteti a közigazgatási szervek munkaerő-utánpótlási igényei alapján a gyakornoki- és utánpótlásprogramokat,

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével működteti a kompetencia és munkaköralapú közszolgálati továbbképzés tervezési, beiskolázási és módszertani feladatait,

f) javaslatot tesz a miniszternek a munkakör alapú rendszerre és támogatja annak működtetését,

g) javaslatot tesz a miniszternek az objektív teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerre és támogatja annak működtetését,

h) javaslatot tesz a miniszternek a közszolgálati életpályát támogató belső karrier- és tehetségmenedzsmentre, és módszertani támogatást nyújt a közigazgatási szervek számára.

(2) A Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatási feladataival összefüggésben

a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikájának kialakításában és az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések előkészítésében, valamint személyügyi döntéseinek előkészítésében,

b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek előkészítésében,

c) nyilvántartja a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi állománytábláját, valamint összegyűjti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos aktualizálásáról.

6. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal egyéb feladatai

10. § A Hivatal

a) módszertani és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységeket lát el,

b) részt vesz az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében,

c) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és működését érintő projektek előkészítésében, végrehajtásában, adminisztrációjában,

d) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányablakok fejlesztését, a kormányablakok elhelyezésével összefüggően javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki."

(3) Az R1. következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központ 2013. február 28. napjával a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal, mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén megszűnik.

(2) A beolvadást követően a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint általános és egyetemes jogutód látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait."

2. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § A miniszter működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét és gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt -üdülőingatlanok üzemeltetéséről. A miniszter ezen tevékenységeihez az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait veszi igénybe."

(2) Az R2. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter az Új Nemzedék Jövőjéért Ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért való felelőssége körébe tartozó, az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban rögzített tevékenységének koordinációjához, valamint az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe."

(3) Az R2. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal útján - amely e tevékenységéhez a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe - irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot."

3. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdésében a "Nemzeti Államigazgatási Központ" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében a "Nemzeti Államigazgatási Központ" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a.

4. § Hatályát veszti a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdése, a 3. § és a 4. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök