80/2013. (XII. 23.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -,

a 4. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b, c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet módosítása

1. § A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A felügyelő szabálysértés észlelése esetén az eljárás alá vont ismert személy adatainak feltüntetésével feljelentést tesz, ha

a) a szabálysértés miatt helyszíni bírság nem szabható ki, a szabálysértési eljárásról szóló törvény szerinti szóbeli figyelmeztetés nem alkalmazható, vagy, ha a cél a helyszíni bírságolással vagy szóbeli figyelmeztetéssel nem érhető el, vagy

b) az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetését nem ismeri el, vagy a kiszabott helyszíni bírság megfizetéséhez a felajánlott készpénz-átutalási megbízás átvételét megtagadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülményekre a feljelentésben utalni kell."

2. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

2. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: 30/2011. BM rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendőr szabálysértés észlelése esetén feljelentést tesz, vagy - jogszabály által meghatározott esetekben -helyszíni bírságot szab ki, vagy helyszíni bírság kiszabása helyett - ha a szabálysértési eljárásról szóló törvényben megállapított feltételek fennállnak - szóbeli figyelmeztetést alkalmaz.

(2) A szóbeli figyelmeztetés során a rendőr a szabálysértés elkövetését elismerő személyt felszólítja a tevékenysége abbahagyására."

3. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet módosítása

3. § A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 17/2012. BM rendelet) 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elkövetőt figyelmeztetni kell, hogy]

"c) a jelentkezés elmulasztása esetén elővezetését, továbbá annak eredménytelensége esetén a körözését rendelik el, és az elővezetés költségét a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. tv.) foglaltak szerint meg kell térítenie."

4. § (1) A 17/2012. BM rendelet 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az elővezetést elrendelő határozat tartalmazza:]

"c) a szabálysértés megnevezését, a Szabs. tv. szerinti minősítését, valamint a kiszabott elzárás tartamát, a Szabs. tv. 9. § (3) bekezdésének figyelembevételével,

d) annak a büntetés-végrehajtási intézetnek a megnevezését, ahová az elkövetőt elő kell vezetni, valamint azt, hogy az elkövetőt melyik napon kell a büntetés-végrehajtási intézetbe elővezetni, továbbá az arra való figyelmeztetést, hogy ha az elővezetés megkísérlését követő ismételt elővezetési kísérlet sem vezet eredményre, a körözését kell elrendelni,"

(2) A 17/2012. BM rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A megismételt elővezetés sikertelenségét követő öt napon belül a szabálysértési hatóság az elkövető körözését rendeli el."

5. § A 17/2012. BM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elővezetést elrendelő határozat tartalmazza:]

"a) a 4. § (2) bekezdésben felsoroltakat a körözés elrendelésére utaló figyelmeztetés kivételével, továbbá."

6. § A17/2012. BM rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elzárás elhalasztása iránti kérelmet az első fokon eljárt vagy az átváltoztatásról rendelkező bíróságnál lehet előterjeszteni vagy jegyzőkönyvbe mondani. A kérelem előterjesztésének nincs halasztó hatálya."

4. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

7. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 21/2012. BM rendelet) a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. Az állami foglalkoztatási szerv adatközlési kötelezettsége

11/A. § (1) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az állami foglalkoztatási szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés g) és m) pontjában meghatározott adatokat a közérdekű munkára történő jelentkezést követően haladéktalanul közli.

(2) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az állami foglalkoztatási szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat a közérdekű munkára történő jelentkezéstől, illetve a közérdekű munka teljesítéséről vagy teljesítésének elmaradásáról szóló tudomásszerzést követően haladéktalanul közli."

8. § A 21/2012. BM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatósági bizonyítvány a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére kerül kézbesítésre."

9. § A 21/2012. BM rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében a "153. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "153. § (3)-(5) bekezdésében",

2. 3. § a) pontjában az "a) pontjának aa), ab), ad), ae), af), ag), ah) és ai) alpontjában" szövegrész helyébe az "a) pontjában",

3. 3. § b) pont ba) alpontjában az "aa), ad), ae) és ah) alpontjában" szövegrész helyébe az "aa), ac), ad) és ag) alpontjában",

4. 3. § b) pont bb) alpontjában az "ab), af) és ai) alpontja" szövegrész helyébe az "ab), ae) és ah) alpontja",

5. 4. §-ban az "aa)-af), ah), és ai) alpontjai" szövegrész helyébe az "aa)-ae), ag) és ah) alpontjai",

6. 5. § b) pontjában az "f)-h) és n) pontjában" szövegrész helyébe az "f) pontjában",

7. 5. § c) pontjában az "és o) pontjában" szövegrész helyébe az "és n) pontjában",

8. 7. § nyitó szövegrészében a "nyilvántartása a részére" szövegrész helyébe a "nyilvántartása részére",

9. 7. § b) pontjában a "bekezdésének l) pontjában" szövegrész helyébe a "bekezdés k) pontjában",

10. 9. § (1) bekezdésében a "bekezdésének j) és k) pontjában" szövegrész helyébe a "bekezdés j) pontjában",

11. 10. § a) pontjában a "bekezdés l) pontjában" szövegrész helyébe a "bekezdés k) pontjában"

12. 10. § b) pontjában a "bekezdés m) pontjában" szövegrész helyébe a "bekezdés l) pontjában",

13. 11. § (1) bekezdésében a "bekezdés p) pont pa)-pc) és pe) alpontjában" szövegrész helyébe a "bekezdés o) pont oa)-oc) és oe) alpontjában", továbbá a "bekezdés p) pont pd) alpontjában" szövegrész helyébe a "bekezdés o) pont od) alpontjában",

14. 17. § (2) bekezdésében a "Szabs. tv. 158-162. §-ában" szövegrész helyébe a "Szabs. tv. 156/A-157. §-ában és 160-162. §-ában",

15. 19. § (1) bekezdés a) pontjában az "ae), af)," szövegrész helyébe az "ad), ae),",

16. 19. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az "és ag)" szövegrész helyébe az "és af)",

17. 23. § (1) bekezdésében a "Szabs. tv. 158. § (2)-(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Szabs. tv. 156/A. § (2) bekezdésében"

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a 21/2012. BM rendelet 5. § d) pontja és 11. § (2) bekezdése.

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

11. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 22/2012. BM rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A határozatnak tartalmaznia kell a pénzbírság megfizetésének módját és az egyes fizetési módok esetén a befizető által a fizetéssel egyidejűleg kötelezően megadandó adatok körét."

12. § A 22/2012. BM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az elkövető köteles a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, szakvélemény készítésére jogosult orvosnál vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen foglalkoztathatósági szakvéleményt beszerezni és azt az állami foglalkoztatási szervnek legkésőbb a jelentkezését követő 15 munkanapon belül leadni.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv az elkövetőt a büntetésként kiszabott közérdekű munkára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatja arról, hogy mely szabálysértési hatóság köteles a szakvélemény díját megtéríteni. Az elkövető a tájékoztatót köteles az (1) bekezdés szerinti foglalkoztathatósági szakvéleményezésre magával vinni és a foglalkoztathatósági szakvélemény díjának állam által történő megtérítése érdekében a vizsgálatot végző részére bemutatni."

13. § A 22/2012. BM rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az állami foglalkoztatási szerv arról értesíti a szabálysértési hatóságot, hogy az elkövető a megjelenési kötelezettségének nem tett eleget, a foglalkoztathatósági szakvéleményt határidőben nem adta le, vagy a munkakötelezettségének nem, vagy részben tett eleget, az értesítést a szabálysértési hatóság - az ügyben keletkezett iratokkal együtt - a szabálysértési elzárásra történő átváltoztatás érdekében 15 napon belül megküldi a bíróságnak."

14. § A 22/2012. BM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A szabálysértési hatóság a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére az elkövető kérelmére - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb két hónapi halasztást engedélyezhet, ha az elkövető egészségi állapotában olyan változás következett be, amely a közérdekű munka végrehajtását nem teszi lehetővé. A szabálysértési hatóság a foglalkoztatói nyilvántartás részére a határozat meghozatalát követő három napon belül közli a Szabs. tv. 144/A. § (2a) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat.

(2) A szabálysértési hatóság a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtását indokolt esetben hivatalból vagy az elkövető kérelmére félbeszakíthatja, a döntése előtt meghallgathatja az elkövetőt. A félbeszakítás tartama évente a harminc napot nem haladhatja meg, amelynek tartama a közérdekű munka tartamába nem számít be. A szabálysértési hatóság a foglalkoztatói nyilvántartás részére a határozat meghozatalát követő három napon belül közli a Szabs. tv. 144/A. § (2a) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat."

15. § (1) A 22/2012. BM rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:]

"c) az elkövetés helyét, idejét, az elkövetett cselekmény leírását, az elkövetett szabálysértés megnevezését, gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a forgalmi rendszámot, valamint jogszabályban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés esetén a közlekedési előéleti pont számát,"

(2) A 22/2012. BM rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:]

"e) tájékoztatást arról, hogy - a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság kivételével - a meg nem fizetett helyszíni bírságot 5000 forintonként 6 óra közérdekű munkával válthatja meg, amelynek érdekében az állami foglalkoztatási szervnél a bírság megfizetésére nyitva álló határidő lejártát követő három munkanapon belül jelentkezhet, valamint azt, hogy a bíróság a meg nem fizetett és közérdekű munkával meg nem váltott helyszíni bírságot 5000 forintonként egy napi szabálysértési elzárásra változtatja át,"

(3) A 22/2012. BM rendelet 20. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:]

"g) a fiatalkorú eljárás alá vont személy nyilatkozatát, hogy a helyszíni bírság megfizetését vállalja és aláírását,

h) a fiatalkorú eljárás alá vont személy törvényes képviselőjének aláírását."

16. § A 22/2012. BM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fiatalkorú eljárás alá vont személyt a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány kitöltése előtt tájékoztatni kell, hogy vele szemben csak akkor szabható ki helyszíni bírság, ha annak megfizetését vállalja, továbbá arról, hogy nem szabható ki helyszíni bírság a törvényes képviselője jelenléte nélkül."

17. § A 22/2012. BM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők minden szabálysértési ügyben folyamatosan gyűjtik a 3. mellékletben meghatározott szabálysértési statisztikai adatokat."

18. § A 22/2012. BM rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § (1) A 33. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a szabálysértési statisztikai adatgyűjtők - a szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok kivételével - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról szóló 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) hatálybalépését követő 30. naptól teljesítik. A szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok e kötelezettségüket 2014. május 15. napjától teljesítik.

(2) A Szabs. tv. alapján 2012. április 15-től a Mód. r. hatálybalépését követő 30. napig lefolytatott ügyekben a szabálysértési statisztikai adatgyűjtők - a szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok kivételével - a Mód. r. hatálybalépését követő 90. napig teljesítik a 33. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget azzal, hogy a kifogás alapján indult ügyekben az első fokon eljárt szabálysértési hatóság, az elzárásra történő átváltoztatásra irányuló ügyekben a végrehajtásért felelős szabálysértési hatóság teljesíti az adatgyűjtést."

19. § A 22/2012. BM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

20. § (1) A 22/2012. BM rendelet 11. §

a) (1) bekezdés nyitó szövegében, a) pont ab) és ac) alpontjában, továbbá b) pont bb) alpontjában a "pénzbírságot kiszabó" szövegrész helyébe a "pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó",

b) (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében, a) pont ad) alpontjában, továbbá b) pont nyitó szövegrészében a "pénzbírság" szövegrész helyébe a "pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság",

c) (2) bekezdésében a "pénzbírságból, szabálysértési költségből" szövegrész helyébe a "pénzbírságból, szabálysértési költségből, rendbírságból"

szöveg lép.

(2) A 22/2012. BM rendelet 40. §-ában az "állami foglalkoztató" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 22/2012. BM rendelet 1. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelethez

"3. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez

A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők az alábbi statisztikai adatokra kötelesek teljesíteni a szabálysértési statisztikai adatgyűjtési kötelezettségüket:

1. Feljelentéssel kapcsolatos adatok:

a) a feljelentés elutasításának ténye

b) a feljelentés elutasításának oka

c) a feljelentés elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedésének dátuma

2. Eljárással kapcsolatos adatok:

a) eljárás megindításának alapja:

I. feljelentés

II. magánindítvány

b) az eljárás alá vont személy:

I. katona/nem katona

II. nagykorú/fiatalkorú/gyermekkorú

III. állampolgárság: magyar, EGT állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár

c) ügyintézés időtartamára vonatkozó adatok:

I. az iktatástól az első ügydöntő határozat meghozataláig eltelt idő

II. határidő hosszabbítás ténye, a határozat kelte

d) mulasztással kapcsolatos adatok:

I. igazolási kérelem előterjesztésének ideje, oka

II. a kérelem alapján hozott döntés: elutasította/helyt adott, a döntés kelte

e) az eljárás során felhasznált bizonyítékok megjelölése:

I. szemle

II. tanúmeghallgatás

III. eljárás alá vont személy meghallgatása

IV. szakértő kirendelése

V. okirat

VI. tárgyi bizonyítási eszköz

f) az eljárás felfüggesztése:

I. ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárásokban: az eljárás felfüggesztésének időpontja

II. ismeretlen elkövetővel szemben felfüggesztett eljárás továbbfolytatása esetén: a továbbfolytatás időpontja

III. ismert elkövetővel szemben indult eljárásokban: a felfüggesztés oka és időpontja

IV. ismert elkövetővel szemben felfüggesztett eljárás továbbfolytatása esetén: a továbbfolytatás ténye és időpontja

g) az eljárás megszüntetése:

I. ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárásokban: a megszüntetés időpontja, a megszüntetés oka

II. ismert elkövetővel szemben indult eljárásokban: az eljárás megszüntetésének időpontja és oka

h) kényszerintézkedések:

I. lefoglalás esetén: a lefoglaló határozat ténye

II. rendbírság kiszabása esetén: a rendbírság összege, a rendbírsággal érintett személy eljárásjogi helyzete, a kiszabó határozat kelte

III. eljárási esemény kapcsán elrendelt elővezetés esetén: az elrendelés időpontja, az elővezetéssel érintett személy eljárásjogi helyzete

IV. elzárás végrehajtása kapcsán elrendelt elővezetés esetén az elővezetés ténye, az elrendelésének időpontja

V. ruházat/csomag/jármű átvizsgálása esetén: érintett személy eljárásjogi helyzete, intézkedés ideje, helye

i) érdemi döntés meghozatalának módja:

I. meghallgatás alapján lefolytatott/meghallgatás nélküli eljárásban

II. tárgyaláson/tárgyalás nélkül

III. bíróság elé állítás esetén: a bíróság elé állítás időpontja, kezdeményezője

j) jogorvoslatok:

I. panasz esetén: a panasz ténye, a panaszolt döntés típusa, a panasz elbírálásának eredményeként a panasznak helyt adott/ügyészhez továbbította, a panasz elbírálásának időpontja

II. kifogás esetén: a kifogás benyújtásának időpontja, a kifogás eredménye, bírósági elbírálás esetén megszüntető, helybenhagyó vagy megváltoztató döntés ténye

III. ügyészi felhívás esetén: az ügyészi felhívás ténye, a felhívás időpontja, eredménye

IV. fellebbezés esetén: a fellebbezés ténye és hatása az első fokon eljárt bíróság határozatára

V. perújítás esetén: a perújítási eljárás kezdeményezője, az eljárás indításának alapja, a perújítás hatása a megtámadott döntésre nézve

VI. helyszíni bírság felülvizsgálata esetén: a felülvizsgálat kezdő időpontja, oka, eredménye, a döntés időpontja, az eljáró szerv megnevezése

k) szabálysértéssel okozott kár:

I. ténye

II. összege

III. az eljárás alá vont személy megtérítette-e az eljárás során

IV. a kár egyéb módon megtérült-e

l) ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárások esetén továbbá: az eljáró szerv megnevezése, az eljárás megindításának időpontja, a szabálysértés megnevezése, a szabálysértés elkövetésének helye, ideje

3. Szankciók:

a) járművezetéstől eltiltás esetén:

I. az eltiltás minden közúti járműre, bizonyos járműfajtára, bizonyos kategóriára vonatkozik-e

II. kategória megjelölése

b) sportrendezvényről történő kitiltás esetén:

I. a sportrendezvény megnevezése

II. a sportlétesítmény megnevezése

c) kereskedelmi helyiségekből történő kitiltás esetén:

I. a kereskedelmi létesítmény megnevezése

II. egyéb helyszín

d) elzárás esetén: az elzárás büntetés kiszabására ismételt elkövetés miatt került-e sor

e) elkobzás esetén:

I. az elkobzás felelősségre vonás mellett történt-e

4. Végrehajtás:

a) közérdekű munka esetén:

I. a közérdekű munkára történő jelentkezés ténye

II. a közérdekű munka megkezdésének ténye

III. a közérdekű munka befejezésének ténye és időpontját

b) elzárásra történt átváltoztatás mellőzése esetén:

I. ténye

II. időpontja

III. az alapeljárás hatályon kívül helyezése és új eljárásra utasítás ténye

c) elzárás esetén az azonnali szabadítás oka:

d) pénzbírság/helyszíni bírság esetén a befizetés módja:

I. készpénzátutalási megbízás (sárga csekk)

II. banki átutalás

III. POS terminál a helyszínen

IV. belföldi postai átutalás (rózsaszín csekk)

e) szabálysértési költség/rendbírság esetén:

I. befizetett összeg

f) részletfizetéssel, halasztással kapcsolatos adatok:

I. részletfizetést engedélyező határozat ténye

II. halasztást engedélyező határozat ténye

5. Egyéb adatok:

a) magánindítvány előterjesztésének ténye:

b) szabálysértési költség viselése:

I. állam által viselt szabálysértési költség összege

II. elkövető által viselt szabálysértési költség összege

c) költségmentesség:

I. költségmentesség engedélyezése

d) helyszíni idézés esetén:

I. a helyszíni idézés ténye

e) az elkövetett szabálysértés kötelező mértékű bírsággal büntetendő-e, illetve közlekedési szabálysértés elkövetése esetén a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követték-e el

f) a helyszíni bírság:

I. kiszabására jelenlévő vagy távollévő személlyel szemben került-e sor

II. távollévővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, ha a bírság megfizetésre került: a bírság összege, az elkövetett szabálysértés megnevezése, az elkövetés helye és időpontja, a megfizetés időpontja."

Tartalomjegyzék