8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek mestervizsga követelményei a 2. melléklettel kerülnek kiadásra.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[1]

3. §[2] Az 1. és 2. mellékletnek az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról szóló 17/2018. (IX. 17.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. melléklet 9. és 12. pontja, valamint a Módr.-rel megállapított 2. melléklet 45., 46., 48., 49., 51. és 53. pontja szerinti képzések esetében a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos mestervizsga követelmények szerint kell befejezni.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek mestervizsga követelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

[3]
AB
1.SorszámSzakképesítés megnevezése
2.1.Ács, állványozó
3.2.Burkoló
4.3.Bútorasztalos
5.4.Épületasztalos
6.5.Fényképész és fotótermék-kereskedő
7.6.Fodrász
8.7.Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
9.8.Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-
szerelő
10.9.Kézápoló és műkörömépítő
11.10.Kozmetikus
12.11.Kőműves
13.12.Lábápoló
14.13.Szakács
15.14.Villanyszerelő
16.15.Bőrdíszműves
17.16.Cipőkészítő
18.17.Cukrász
19.18.Elektromos gép- és készülékszerelő
20.19.Elektronikai műszerész
21.20.Épület- és szerkezetlakatos
22.21.Férfiszabó
23.22.Festő, díszítő, mázoló és tapétázó
24.23.Gépi forgácsoló
25.24.Hegesztő
26.25.Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő
27.26.Ipari gépész
28.27.Kályhás
29.28.Kárpitos
30.29.Kőfaragó, műköves és épületszobrász
31.30.Látszerész és fotócikk kereskedő
32.31.Női szabó
33.32.Ortopédiai cipész
34.33.Pincér
35.34.Szerszámkészítő
36.35.Vendéglátásszervező-vendéglős
37.36.Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
38.37.Audio- és vizuáltechnikai műszerész
39.38.Bádogos
40.39.CNC gépkezelő
41.40.Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
42.41.Ipari alpinista
43.42.Kereskedő
44.43.Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
45.44.Órás
46.45.Kádár, bognár
47.46.Magasépítő
48.47.Műanyag-feldolgozó
49.48.Olvasztár és öntő
50.49.Papírgyártó és -feldolgozó
51.50.Szárazépítő
52.51.Tetőfedő
53.52.Tisztítás-technológiai mester
54.53.Vadászpuska műves

2. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez

1. ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Ács, állványozó33 582 01 1000 00 00
Magasépítő technikus54 582 03 1000 00 00
Mélyépítő technikus54 582 04 1000 00 00
Építészmérnök
Építőmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Ács, állványozó5
Magasépítő technikus3
Mélyépítő technikus3
Építészmérnök3
Építőmérnök3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Ács, állványozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Ács, állványozó mester munkaterületének leírása

A kötőácsmunkák, a zsaluzó ácsmunkák, az állványozó és dúcoló munkák, a szerkezetépítő ácsmunkák és a vegyes ácsmunkák területén:

Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat

Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez

Hagyományos zsaluzatot készít, készíttet és bont, bontat

Homlokzati állványzatot készít, készíttet és bont, bontat

Maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít és bont, illetve irányítja ezen tevékenységeket

Előre gyártott faszerkezeteket beépít, beépíttet és bont, bontat

Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket

Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét

Értékeli és minősíti a végzett munkát

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Kőműves mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az Ács, állványozó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
003-09Építőipari közös feladatok
016-09Zsaluzatok készítése - hagyományos és korszerű
017-09Állványzatok készítése - hagyományos és korszerű
018-09Faszerkezetek építése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot

Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagmennyiség-meghatározás

B Rendelési dokumentumok

B Szállítás

B Munka megkezdésének feltételei

A Munkaterület átadás-átvételének szabályai

B Az elvégzett munka dokumentálása

A Hulladékkezelés

A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása

B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

A Elsősegélynyújtás

A Tűzvédelem

A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

B Hatósági előírások

A Védőruhák, védőfelszerelések használata

A Környezetvédelem

B Felmérés szabályai

B Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Elemi számolási készség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

5 Építészeti jelképek értelmezése

5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

016-09 Zsaluzatok készítése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tervdokumentációt értelmez

Anyagszükségletet számol

A kötőelemeket és a segédanyagokat előkészíti

Szerkezeti és magassági méreteket kitűz

Méretre szabott zsalutáblát készít

Összeállítja a zsalutáblákat

Rögzíti az összeállított zsalutáblákat

A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti

Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál

Átadja a kész munkát

Elbontja a zsaluszerkezetet

Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot

A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja

Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei

C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

B Zsaluzáshoz szükséges mérési módszerek, kitűzések

A Anyagszükséglet

A Szabvány

A Rajzszabványok és szabványos jelölések

A Ábrázoló geometriai alapismeretek

A Terv és dokumentációk fajtái

A Fűrészek, fűrészgépek

A Fafelület megmunkáló és emelőgépek

A Csavarbehajtó gépek

A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

A Szerelő és bontó kéziszerszámok

A Célszerszámok

A Mérőeszközök

A Jelölő eszközök

A Gyalugépek

A Marógépek

A Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

5 Tervdokumentáció értelmezése

5 Mérőeszközök használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Faipari gépek használata

5 Elektromos építőipari kisgépek használata

5 Szerelő és bontószerszámok használata

4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Testi erő

Tájékozódás

Térérzékelés

Egyensúlyérzékelés

Látás

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Irányítási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Módszeres munkavégzés

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

017-09 Állványzatok készítése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a tervdokumentációt

Anyagszükségletet számol

Elvégzi a tartóelemek kiosztását

Elhelyezi a teherelosztókat

Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit

Merevítéseket készít

Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat

Elkészíti a védőkorlátot

Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket

Átadja a kész munkát

Elbontja a védőfelszereléseket

A pallóterítést bontja

A tartóelemeket és a rögzítést bontja

A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja

Az állványanyagot fajtánként deponálja

Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei

C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

C Fűrészáru szárítási módjai

C Az iparban használatos legfontosabb fémek

C Különböző fémek tulajdonságai

C Kötőanyagok felhasználása, típusai

A Szabvány

B Méretmegadási módok

B Ábrázolási módok

A Rajzszabványok és szabványos jelölések

A Ábrázoló geometriai alapismeretek

A Tervek és dokumentációk fajtái

A Fűrészek, fűrészgépek

A Fafelület megmunkáló és emelőgépek

A Csavarbehajtó gépek

A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

A Szerelő és bontó kéziszerszámok

A Célszerszámok

A Mérőeszközök

A Jelölő eszközök

A Gyalugépek

A Marógépek

A Kötések, kapcsolások, tartók

A Feszítő- és függesztő művek

A Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók

A Állványelemek készítése

A Bontás és átalakítás

A Tűzvédelmi előírások

A Tűzveszélyes anyagok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

5 Tervdokumentáció értelmezése

5 Mérőeszközök használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Faipari gépek használata

5 Szerelő és bontószerszámok használata, karbantartása

4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Pontosság

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

018-09 Faszerkezetek építése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a tervdokumentációt

Anyagszükségletet számol

Zsinórpadokat készít

A szerkezeti elemeket méretre szabja

Fakötéseket készít

Az előkészített elemeket a helyére teszi

Az elhelyezett elemeket rögzíti

A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja

Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi

A merevítő elemeket beépíti

Szerkezeti kiváltásokat készít

Fafödémeket készít

Ra-Re tartókat szerel

Külső és belső faburkolatokat készít

Átadja a kész munkát

Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A faanyag tulajdonságai, hibái betegségei

A Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

C Fűrészáru szárítási módjai

C Kötőanyagok felhasználása, típusai

B Mérési módszerek

A Anyagszükséglet

A Szabvány

B Méretmegadási módok

B Ábrázolási módok

A Rajzszabványok és szabványos jelölések

A Ábrázoló geometriai alapismeretek

A Tervek és dokumentációk fajtái

A Fűrészek, fűrészgépek

A Fafelület megmunkáló és emelőgépek

A Csavarbehajtó gépek

A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

A Szerelő és bontó kéziszerszámok

A Célszerszámok

A Mérőeszközök

A Jelölő eszközök

A Gyalugépek

A Marógépek

A Kötések, kapcsolások, tartók

A Fedélszerkezetek és héjazatok

A Feszítő- és függesztő művek

A Bontás és átalakítás

B Faszerkezetű házak, épületszerkezetek

A Dúcolások, kiváltások

C Beton- és vasbetonszerkezetek

A Kiegészítő szerkezetek készítése (egyszerű bútorok, falépcsők, ajtók)

B Zajcsökkentési megoldások

A Tűzvédelmi előírások

A Tűzveszélyes anyagok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

5 Geometria használati készsége

5 Tervdokumentáció értelmezése

5 Mérőeszközök használata

5 Rajzolóeszközök használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Faipari gépek használata

5 Szerelő és bontószerszámok használata

4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Konszenzus készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003- 09 Építőipari közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek

alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

016- 09 Zsaluzatok készítése - hagyományos és korszerű

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján (előlépcső) zsaluzás készítése, összetett zsaluzat építése, bontása (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kiviteli rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási területei, technológiája

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

017- 09 Állványzatok készítése - hagyományos és korszerű

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján homlokzat állványzat építése, bontása (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az állványzatkészítésről

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

018-09 Faszerkezetek építése - hagyományos és korszerű

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kötőácsmunkák elvégzése a technológiai folyamat ismertetése (ideiglenes vagy végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, függesztő és feszítő művek, lépcsők, Ra-Re tartók, készházak) (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati Időtartama: 240 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vegyes ácsmunkák elvégzése, anyagkiválasztás szempontjai, minőségbiztosítás

követelményei A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati Időtartama: 180 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján megadott ácsmunkához idomterv készítése, anyagszükséglet számítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája

Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból

Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból

Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból

Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető.

Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül

Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Ács, állványozó
mester
Faipari kéziszerszámokX
Faipari kézi elektromos kisgépekX
Faipari telepített gépekX
MérőeszközökX
SzerelőszerszámokX
Állványkezelő célszerszámokX
BontószerszámokX
Műszaki dokumentációX
SzámítógépX
SzoftverekX
NyomtatóX
Egyéni és csoportos
munkavédelmi eszközök,
berendezések
X
Anyagmozgató gépek, eszközökX

2. BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Burkoló33 582 03 1000 00 00
Kőműves31 582 15 1000 00 00
Magasépítő technikus54 582 03 1000 00 00
Mélyépítő technikus54 582 04 1000 00 00
Építészmérnök
Építőmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Burkoló5
Kőműves5
Magasépítő technikus3
Mélyépítő technikus3
Építészmérnök3
Építőmérnök3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Burkoló mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Burkoló mester munkaterületének leírása

Előkészítő munkát végez

Elvégzi a munkafolyamat előkészítését

Előkészíti és kitűzi burkolandó felületet

Burkolat alatti aljzatokat készít (aljzatbetont, vakolatot)

Hidegburkolatot készít vízszintes és függőleges felületre

Parketta burkolatot, hajópadlót, lambériát készít

Műanyag- és szőnyegpadló burkolatot készít

Antisztatikus és vezetőképes burkolatot készít

Önterülő burkolatot készít

Térburkolatot készít

Szerelt burkolatot készít

Tűzvédelmi burkolatot készít

A burkolatok elkészítését műszakilag dokumentálja

A burkoló munkákhoz kapcsolódó normagyűjteményt értelmez, költségvetést készít, és számlát ad

A munkához kapcsolódó szerződés- és munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályokat és előírásokat alkalmazza

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Kőműves mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Burkoló megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
003-09Építőipari közös feladatok
019-09Speciális burkolat készítése
020-09Hidegburkolási feladatok
021-09Melegburkolási feladatok
022-09Parkettázási feladatok
023-09Burkolás előkészítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagmennyiség-meghatározás

B Rendelési dokumentumok

B Szállítás

B Munka megkezdésének feltételei

A Munkaterület átadás-átvételének szabályai

B Az elvégzett munka dokumentálása

A Hulladékkezelés

A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása

B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

A Elsősegélynyújtás

A Tűzvédelem

A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

B Hatósági előírások

A Védőruhák, védőfelszerelések használata

A Környezetvédelem

B Felmérés szabályai

B Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Elemi számolási készség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

5 Építészeti jelképek értelmezése

5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

019-09 Speciális burkolat készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja

Elhelyezi a fogadószerkezetet

Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít

Elhelyezi és rögzíti az egyéb tűzvédelmi borításokat

Tűzvédő csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél

Tűzvédő burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél

A technológiai előírások szigorú betartásával hézagolást végez

Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma stb.) munkatársaival

Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait

Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)

Homlokzati burkolatot készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk

A Álpadló elemei, felhasználásuk

B A speciális burkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje

A Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája

A Álpadló építésének technológiája

B Homlokzati burkolat szereléstechnológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Kész speciális burkolat felmérése és elszámolása

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Látás

Egyensúlyérzékelés

Térlátás

Pontosság

Precizitás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Konszenzus készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Információgyűjtés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

020-09 Hidegburkolási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti a betont

Elkészíti a habarcsot

Iránypontokat, vezetősávot készít

Bedolgozza az aljzat anyagát

Aljzatbetont készít

Öntött burkolatot készít

Vakol

Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever

Belső falburkolatot készít

Elhelyezi a felületre a burkolólapokat

Burkolólapot vág

Külső padlóburkolatot készít

Belső padlóburkolatot készít

Kőburkolatot készít

Falsíkot, lejtéseket ellenőriz

Lábazat-, homlokzatburkolatot készít

Élvédőelemeket helyez el

Hézagol, fugáz

Letisztítja a burkolatot

Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját

Elkészíti a térburkolat aljzatát

Kialakítja a térburkolat szegélyét

Lerakja a térburkolatot

Tömöríti a térburkolatot

Kihézagolja a térburkolatot

Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz

Visszabontja a burkolatot és aljzatot

Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái

A Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai

A Térburkolatok anyagai

A Fugaanyagok

A Burkoló munkához szükséges építőipari gépek

A Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok

B Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája

A Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)

A Térburkolat készítésének technológiája

A Burkolatkiegészítő elemek

B Ábrázoló geometria

B Műszaki rajz

B Burkoló szakrajz

B Épületfizika (hő- és nedvességhatások)

B Hő és nedvesség elleni szigetelések

A Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton, vakolat)

B A hidegburkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje

A Burkolat javítási munkáinak technológiája B Folyékony fólia

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Burkoló kéziszerszámok használata

5 Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata

4 Anyagmozgató kisgépek használata

5 Beton- és habarcskeverőgépek használata

5 Tömörítőeszközök használata

4 Szabadkézi rajz

5 Burkolati rajz készítése

4 Kész burkolat felmérése és elszámolása

Személyes kompetenciák:

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Pontosság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

021-09 Melegburkolási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Méretre szabja a burkolatot

Fekteti és rögzíti a burkolatot

Padlóburkolatot készít

Falburkolatot készít

Szegélyezi a burkolatot

Elkészíti a burkolatot, tartó vázat

Elhelyezi a hőszigetelő anyagot

Álmennyezetet szerel

Kitűzi az álmennyezet helyét

Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függesztő elemeket

Elhelyezi a méretre vágott főtartókat és kereszttartókat

A gépészeti szerelvények helyét ellenőrzi

Elhelyezi a vágott elemeket

Homlokzatburkolatot szerel

Visszabontja a burkolatot

Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Műanyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemzői, fajtái

B Műgyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemzői

B Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái

A PVC, gumi, textilanyagú burkolatok

B Álmennyezetek anyagai

A Homlokzatburkolatok anyagai

A Ragasztóanyagok

A Burkoló munkához szükséges építőipari gépek

A Vágóeszközök, PVC-hegesztő berendezések

B Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)

A Aljzatbeton készítésének technológiája

B Habarcskészítés, vakolás technológiája

B Hőszigetelő munkák technológiája

A PVC, szőnyegpadlóburkolat készítésének technológiája

B Szerelt burkolat készítésének technológiája

B Teherhordó, térelhatároló szerkezetek

B A melegburkolat alá kerülő padlószerkezetek rétegrendje

A Burkolat javítási munkáinak technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Kész burkolat felmérése és elszámolása

5 Burkoló kéziszerszámok használata

5 Vágóeszközök, PVC-hegesztők használata

5 Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Erős fizikum

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Konszenzus készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

022-09 Parkettázási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti a burkolat rögzítését, aljzatát

Rögzíti a burkolatot

Szegez

Ragaszt

Szegélylécet, takarólécet rögzít

Felületkezelést végez

Csiszolja a burkolatot

Lakkozza a burkolatot

Burkolati tervet készít parkettázáshoz

Visszabontja a parkettát

Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát

Parkettaburkolatot felújít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái

A Faanyagú burkolatok

B Felületi bevonatok, fapácok anyagai

B Felületkezelő és -védő anyagok

B Hígítók és oldószerek anyagai

B Festékek, lakkok anyagai

A Szegek, csavarok, rögzítőanyagok

A Ragasztóanyagok

A Burkoló munkához szükséges építőipari gépek

A Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)

A Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája

B Ábrázoló geometria

B Műszaki rajz

A Burkoló szakrajz

B Parketta padlószerkezetek rétegrendje

A Burkolat javítási munkáinak technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Burkoló kéziszerszámok használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata

4 Szabadkézi rajz

5 Burkolati rajz készítése

5 Kész burkolat felmérése és elszámolása

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

023-09 Burkolás előkészítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait

Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet

Felhordja a felületre az alapozó anyagot

Kitűzi a burkolatot

Összekeveri a burkolatalapozó alapanyagait

Felhordja a felületre az önterülő burkolatalapozó anyagot

Helyreállítja az aljzatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Burkolatok mérése, számítása

A Méretellenőrzés

B Burkolatterületek számítása

A Pontok, egyenesek, ívek kitűzése

A Burkolatok kitűzése

A Mérőeszközök, kitűzőeszközök

B Önterülő burkolatok anyagai

B Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok

B Épületszerkezetek fajtáinak rendeltetése

B A burkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje

A Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája

A Önterülő burkolatalapozó készítésének technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Mérő- és kitűző eszközök használata

4 Kőműves és burkoló kéziszerszámok használata

4 Kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Pontosság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001- 11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

019-09 Speciális burkolat készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzvédelmi burkolat elemeinek előkészítése beépítésre (tervek alapján)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Tűzvédő fal, burkolat készítése (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Álpadló építése (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

020-09 Hidegburkolási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Aljzatbeton készítése, beton tulajdonságai, fajtái

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Oldalfalvakolat készítése, habarcs keverése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Hidegburkolati rajz készítése, burkolat (padlóburkolat, oldalfalburkolat) készítése élvédő elemek elhelyezésével a szükséges anyagok, eszközök kiválasztását követően

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Térburkolatok készítése, térburkolat típusai, burkolás technológiája

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

021- 09 Melegburkolási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Burkolat lehetséges anyagainak meghatározása, szükséges anyagok, eszközök kiválasztása, melegburkolat készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Álmennyezet készítése (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szerelt- és homlokzatburkolat készítése hőszigetelő anyagok felhasználásával

(csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

022- 09 Parkettázási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Parkettaburkolat készítése, szegélyléc elhelyezése, parketta típusok, típusokhoz tartozó burkolási technikák

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Parketta csiszolása, felületkezelése, felületkezelés anyagai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Parkettaburkolat lerakásának módjai, burkolati terv készítése, szükséges anyagok meghatározása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

023-09 Burkolás előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Burkolat kitűzése, lejtésviszonyok ellenőrzése, önterülő, aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyag felhordása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Burkoló mester
KéziszerszámokX
Kitűző eszközökX
Anyagmozgató eszközökX
Keverő, fúró, vágógépekX
CsavarozógépX
ÁramfejlesztőX
TárolókonténerekX
SzámítógépX
SzoftverekX
NyomtatóX
Műszaki dokumentációX
PVC hegesztőX
Faipari kéziszerszámokX
MérőeszközökX
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezésekX

3. BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Bútorasztalos33 543 01 1000 00 00
Épületasztalos31 582 08 1000 00 00
Bútoripari technikus54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus54 543 02 0010 54 02
Faipari mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal5 év faipari gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettséggel3 év faipari gyakorlat

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Bútorasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Bútorasztalos mester munkaterületének leírása

Előkészíti az üzleti tervet

Számítástechnikai eszközöket használ

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Előkészíti a biztonságos munkavégzést

Előkészíti a gyártást

Gyártási folyamatokat szervez

Tömörfa alkatrészeket gyárt

Faanyagot esztergályoz

Furnérozott alkatrészeket gyárt

Furnérozott bútorokat újít fel, intarziáz

Felületkezelést végez

Laminált bútoralkatrészeket gyárt

Összeállítja a termék alkatrészeit

Műszaki adminisztrációt végez

Készterméket csomagol, raktároz

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Épületasztalos mester
Kádár mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Bútorasztalos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
007-09A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
008-09Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
009-09Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
010-09Tömörfa megmunkálási feladatok
011-09Tervezési, szervezési feladatok
012-09Szerelési feladatok
037-09Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési
és felületkezelési feladatai
038-09Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
039-09Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Eleget tesz a munkavédelmi előírásoknak

Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak

Eleget tesz a tűzvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó előírásoknak

Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a munkavégzés feltételeit

Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít

Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, védőberendezést ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek

A Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai

A Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei

B Elsősegélynyújtás szabályai, esetei, teendői

A Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak, tűzvédelmi besorolások és jelölésük

A Tűzoltóberendezések kezelése, karbantartása

A A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, előírások

B Környezetvédelem

B A faipari hulladékkezelési előírások betartása

A Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai előírások)

A A faipari munkavégzés feltételei

B Géptani alapfogalmak

A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata

A Faipari alapgépek használata

A Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai

B Műszaki dokumentációk használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Gépek, szerszámok biztonságos használata

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szerződéseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel

Műszaki dokumentációt készít, használ

Gyártási dokumentumokat készít, használ

Anyag és eszközbeszerzést végez

Alap- és segédanyagot kiválaszt, minőségellenőrzést végez

Gyártási előkészületi munkákat végez

Alkatrészek méreteinek ellenőrzését végzi

Ellenőrzi a kész munkadarabot külső megjelenés és minőség szempontjából

Felületi hibákat javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szerződéskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás

A Szakrajzi alapismeretek

B Síkmértani alapok

B Képalkotási módszerek

B Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza

A Részletrajzok készítése

A Gyártási dokumentumok, fogalma

A Technológiai utasítások értelmezése

A A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, anyagválogatási módszerek

B Faipari szabványok

B Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása

A Egyszerű faipari termékek gyártása

A A faanyagok műszaki és fizikai tulajdonságai

A Hazai tűlevelű és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz

A Alapanyagok szakszerű tárolása

B Faipari szabványok alkalmazása

B Hibák, sérülések szakszerű javítása

B Költségszámítási feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Megrendelés, szerződés készítése

5 Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása

3 Látványterv készítés kézi vázolással

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Döntésképesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Felfogóképesség

Módszeres munkavégzés

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Piacfelmérést végez

Kialakítja termékkörtét

Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján

Mintadarabot, termékismertetőt készít

Bemutatja a korábban készített termékeit

A megrendelő kérésére árajánlatot készít

Anyagszállítási szerződést köt

Szakmai rendezvényeken vesz részt

Jelenléti ívet vezet, ellenőrzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást végez

Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat

Szállítólevelet, számlát állít ki

Termékkísérő dokumentációt ellenőriz

Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai

B Faipari késztermékek

B Költségszámítások

B Szállítási-, munkaszerződés kötés szabályai

B Garancia szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

4 Elemi számolási készség

3 Grafikonok készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Szervezőkészség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Prezentációs készség

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Nyitott hozzáállás

Új ötletek, megoldások kipróbálása Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Porelszívó berendezést ellenőriz, üzembe helyez

Ellenőrzi a gépek állapotát, helyes működését, beállítás paramétereit

Ellenőrzi az anyag mennyiségét és minőségét, darabol

Méretre munkálást végez

Marási, fúrási, csiszolási műveleteket végez

Esztergályozási munkákat végez

Szerkezeti kialakítást végez

Ellenőrzi a gyártásközi munkafolyamatokat

Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet

Tömbösítést végez

Többfunkciós gépeket kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Technológiai utasítások megértése

A Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken

A Faipari gépek biztonságos üzemeltetési előírásai

A Fűrészgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek

A Faesztergagépek, csiszológépek

B Forgácsolással kapcsolatos számítások

A Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás adott művelethez, szerszám-karbantartási feladatok

B Felületelőkészítő anyagok

B Minőségbiztosítási feladatok

B A fa ragasztás fogalma, jellemzői, erői, ragasztandó anyagok előkészítése

B Ragasztóanyagok előkészítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai

B Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Faipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5 Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Felelősségtudat

Szorgalom, igyekezet

Kézügyesség

Erős fizikum

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011-09 Tervezési, szervezési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és használja a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat

Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellenőrzi a helyszínt

Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel

Megbeszélést folytat a megrendelővel

Megtervezi a technológiai folyamatot

Megtervezi a gyártás feltételeit

Munkásokat felvesz és foglalkoztat

Anyagok minőségét és mennyiségét ellenőrzi

Megszervezi a termék gyártását

Kijelöli a gyártásközi ellenőrzési pontokat, meghatározza a mérőeszközöket

A végterméket, annak mennyiségét és minőségét pontosan megállapítja

Garanciális tevékenységet folytat

Feljegyzi a késztermék db számát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet)

B Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek

B Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei

A Gyártási dokumentáció készítése, fajtái

B Műszaki rajzok készítése adott termékről

B Műszaki dokumentáció készítése

B Költségek számítása (előkalkuláció)

B Gyártási folyamat megszervezése

A Anyagok megválasztása, felhasználása

B Utókalkuláció

B A termék végső minősítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajz készítése

3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Térérzékelés

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Fogalmazó készség

Udvariasság

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Helyzetfelismerés

Tervezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012-09 Szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti a felületet

Elvégzi a csiszolási műveleteket

Szerelvények felhelyezése

A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket

A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket

Végszerelési, összeállítási munkákat végez

Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat

Kereteket, kávákat, lapokat szerel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök előkészítése. karbantartása, tárolása, szállítása

B Összeállítási feladatok megszervezése, előkészítése

A Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete

B Fa felületek előkészítése felületkezeléshez

B Felület-előkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása

A Levegővel működtetett eszközök használata

A Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete

A Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete

B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése

A Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása

B Tömbösítés, táblásítás fontossága

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Faipari szerelési rajz készítése

3 Építőipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Térlátás

Kitartás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Segítőkészség

Motiválhatóság

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Műszaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel

Egalizálást ellenőriz

Ellenőrzi a préselési paramétereket

Furnér előkészítést végez

Furnér terítéket készít

Elvégzi a ragasztási műveletet

Elvégzi a préselési műveletet

Lapok pontos méretre vágását végzi

Sík és térgörbe felületek furnérozását végzi

Lezárja az éleket

Előkészíti a furnérozott felületet

Pácokat előkészít, technológiáját, hibáit és okait ismeri

Kiválasztja a felületkezelő anyagot

Elvégzi a felületkezelési munkákat

Kijavítja a felületkezelési hibákat

Lapokat szerkezetté összeépít

Aljazások, árkolások, vasalatok helyét kialakítja

Felszereli a vasalatokat, ellenőrzi annak működését

Előszerelési műveleteket végez

Kezeli a faipari NC- és CNC-gépeket

Gép és hibanaplót vezet (programozott gépeknél)

Dokumentálja a gépsoroknál felmerülő hibákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata

B Kapcsolódó szakmai számítások

B Furnérok gyártása, tulajdonságai, felhasználása

B Ragasztó, furnérozó és présgépek

B Lapok éleinek lezárása

B Furnérok válogatása, teríték képzés, ragasztás anyagai

B Lapanyagok furnérozása

B Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok

B Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok

B A pácolás, felületkezelés anyagai

B Furnérozott alkatrészek, színezése felületkezelése

B Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása

B Vasalat- és zárhelyek kialakítása

B Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés

B Megmunkáló központok kezelése

B Adatátviteli feladatok számítógépről CNC-re

B Karbantartási terv készítése

B Karbantartási útmutatók összeállítása

B Gépek kezelési útmutatójának elkészítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 ECDL CAD

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajz készítése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Önfegyelem

Felelősségtudat

Stabil kéztartás

Tapintás

Erős fizikum

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

Tervezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Módszeres munkavégzés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Figyelemmegosztás

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szekrényt gyárt

Állványszerkezetű termékeket gyárt

Székeket, fotelokat, kanapékat készít

Heverőt, ágyat, gyárt

Egyéb bútoripari terméket készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Bútorstílusok felismerése formai és szerkezeti elemek alapján

B Tárgyak és történelmi korok meghatározása

B Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei, anyagok alkalmazása

B Bútoripari szabványok alkalmazása

C Fa- és egyéb anyagok lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban

B Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai

B Minőség-ellenőrzés feladatai

B Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai

B Használati-kezelési útmutatók összeállítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajzok készítése

3 Építőipari rajzok olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Felelősségtudat

Szorgalom, igyekezet

Térlátás

Kézügyesség

Szervezőkészség

Állóképesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Módszeres munkavégzés

Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bútoripari esztergályozott alkatrészek készítésének technológiáját alkalmazza

Háztartási kiegészítő eszközök gyártásának technológiáját alkalmazza

Fából iskolai felszereléseket gyárt

Ipari segédeszközöket gyárt

Ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkeket, dísztárgyakat és egyéb esztergályozással előállítható termékeket készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Fából készült alkatrészek tervezése

B Anyagszükséglet meghatározása

B Rajzkészítés a termékről

B A fa esztergályozásának technológiája

C Költségszámítási feladatok

C Műszaki dokumentumok készítése, értelmezése, használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Faipari rajz készítése

3 Szabadkézi rajzolás

4 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Szorgalom, igyekezet

Önállóság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Kitartás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Motiválhatóság

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kreativitás, ötletgazdagság

Körültekintés, elővigyázatosság

Általános tanulóképesség

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval.

A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007- 09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008- 09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az anyagok kiválasztása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009- 09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010- 09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Forgácsolással faipari alkatrészek készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szerkezeti kötések összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011- 09 Tervezési, szervezési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Technológiai tervezési feladat, javítási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012- 09 Szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vasalatok, szerelvények felszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy adott méretű szekrényajtó készítése, furnér teríték készítése, préselés, éllezárás és a vasalat felszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Ragasztás, pácolás, felületkezelés anyagai, felületkezelési eljárások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

038- 09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott bútortípus meghatározott gyártási műveletei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Bútorstílus-ismeret és szerkezeti rajz vagy technológiai leírás készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

039- 09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Alkatrészrajz, szabásterv készítése, költségszámítások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Meghatározott vegyes faipari termék készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Bútorasztalos
mester
Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:
SzalagfűrészX
Lapszabász körfűrészX
Asztalos körfűrészX
Sorozat fúrógépX
Egyengető gyalugépX
Vastagsági gyalugépX
Asztalos marógépX
Felső marógépX
Csiszológép (szalag csiszológép)X
Kontakt csiszológépX
PrésgépX
Éllezáró-gépX
Felületkezelő kabinX
Asztalosipari kézi kisgépek:
GyalugépX
FúrógépX
CsiszológépX
Lamellázó-gépX
Felső-marógépX
Asztalosipari kézi szerszámokX
SzerelőszerszámokX
MérőeszközökX
Számítógép, szoftver (CNC)X
Asztalosipari védőeszközök, felszerelések:
Egyéni védőeszközökX
Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint)X
Tűzvédelmi felszerelések (Tűzvédelmi Szabályzat szerint)X
Környezetvédelmi eszközökX
Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX

4. ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Bútorasztalos33 543 01 1000 00 00
Épületasztalos31 582 08 1000 00 00
Bútoripari technikus54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus54 543 02 0010 54 02
Faipari mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal5 év faipari gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettséggel3 év faipari gyakorlat

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Épületasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Épületasztalos mester munkaterületének leírása

Előkészíti az üzleti tervet

Számítástechnikai eszközöket használ

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Előkészíti a biztonságos munkavégzést

Előkészíti a gyártást

Gyártási folyamatokat szervez

Másodlagos megmunkálást végez

Tömörfa alkatrészeket gyárt

Összeállítja a termék alkatrészeit

Épületasztalos-ipari terméket gyárt

Vasalatokat elhelyez, szerelvényez

Laminált bútoralkatrészeket gyárt

Fűrészipari termékeket gyárt

Készterméket csomagol, raktároz

Lemezipari termékeket gyárt

Külső helyszíni szerelési munkát végez

Üvegezési munkálatokat tervez, végez

Szabadtéri gyermekjátékok gyártását elvégzi

Egyéb faipari termékeket gyárt

Faanyagot esztergályoz

Műszaki adminisztrációt végez

Felületkezelést végez

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Bútorasztalos mester
Kádár mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az Épületasztalos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
007-09A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
008-09Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
009-09Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
010-09Tömörfa megmunkálási feladatok
011-09Tervezési, szervezési feladatok
012-09Szerelési feladatok
040-09Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése
041-09Fűrészáru gyártási feladatai
042-09Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló
feladatok

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Eleget tesz a munkavédelmi előírásoknak

Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak

Eleget tesz a tűzvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó előírásoknak

Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a munkavégzés feltételeit

Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít

Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, védőberendezést ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek

A Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai

A Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei

B Elsősegélynyújtás szabályai, esetei, teendői

A Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak, tűzvédelmi besorolások és jelölésük

A Tűzoltóberendezések kezelése, karbantartása

A A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, előírások

B Környezetvédelem

B A faipari hulladékkezelési előírások betartása

A Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai előírások)

A A faipari munkavégzés feltételei

B Géptani alapfogalmak

A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata

A Faipari alapgépek használata

A Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai

B Műszaki dokumentációk használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Gépek, szerszámok biztonságos használata

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szerződéseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel

Műszaki dokumentációt készít, használ

Gyártási dokumentumokat készít, használ

Anyag és eszközbeszerzést végez

Alap- és segédanyagot kiválaszt, minőségellenőrzést végez

Gyártási előkészületi munkákat végez

Alkatrészek méreteinek ellenőrzését végzi

Ellenőrzi a kész munkadarabot külső megjelenés és minőség szempontjából Felületi hibákat javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szerződéskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás

A Szakrajzi alapismeretek

B Síkmértani alapok

B Képalkotási módszerek

B Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza

A Részletrajzok készítése

A Gyártási dokumentumok, fogalma

A Technológiai utasítások értelmezése

A A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, anyagválogatási módszerek

B Faipari szabványok

B Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása

A Egyszerű faipari termékek gyártása

A A faanyagok műszaki és fizikai tulajdonságai

A Hazai tűlevelű és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz

A Alapanyagok szakszerű tárolása

B Faipari szabványok alkalmazása

B Hibák, sérülések szakszerű javítása

B Költségszámítási feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Megrendelés, szerződés készítése

5 Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása

3 Látványterv készítés kézi vázolással

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Döntésképesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Felfogóképesség

Módszeres munkavégzés

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Piacfelmérést végez

Kialakítja termékkörtét

Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján

Mintadarabot, termékismertetőt készít

Bemutatja a korábban készített termékeit

A megrendelő kérésére árajánlatot készít

Anyagszállítási szerződést köt

Szakmai rendezvényeken vesz részt

Jelenléti ívet vezet, ellenőrzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást végez

Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat

Szállítólevelet, számlát állít ki

Termékkísérő dokumentációt ellenőriz

Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai

B Faipari késztermékek

B Költségszámítások

B Szállítási-, munkaszerződés kötés szabályai

B Garancia szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

4 Elemi számolási készség

3 Grafikonok készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Szervezőkészség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Prezentációs készség

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Nyitott hozzáállás

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Porelszívó berendezést ellenőriz, üzembe helyez

Ellenőrzi a gépek állapotát, helyes működését, beállítás paramétereit

Ellenőrzi az anyag mennyiségét és minőségét, darabol

Méretre munkálást végez

Marási, fúrási, csiszolási műveleteket végez

Esztergályozási munkákat végez

Szerkezeti kialakítást végez

Ellenőrzi a gyártásközi munkafolyamatokat

Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet

Tömbösítést végez

Többfunkciós gépeket kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Technológiai utasítások megértése

A Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken

A Faipari gépek biztonságos üzemeltetési előírásai

A Fűrészgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek

A Faesztergagépek, csiszológépek

B Forgácsolással kapcsolatos számítások

A Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás adott művelethez, szerszám-karbantartási feladatok

B Felületelőkészítő anyagok

B Minőségbiztosítási feladatok

B A fa ragasztás fogalma, jellemzői, erői, ragasztandó anyagok előkészítése

B Ragasztóanyagok előkészítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai

B Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Faipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5 Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Felelősségtudat

Szorgalom, igyekezet

Kézügyesség

Erős fizikum

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011-09 Tervezési, szervezési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és használja a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat

Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellenőrzi a helyszínt

Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel

Megbeszélést folytat a megrendelővel

Megtervezi a technológiai folyamatot

Megtervezi a gyártás feltételeit

Munkásokat felvesz és foglalkoztat

Anyagok minőségét és mennyiségét ellenőrzi

Megszervezi a termék gyártását

Kijelöli a gyártásközi ellenőrzési pontokat, meghatározza a mérőeszközöket

A végterméket, annak mennyiségét és minőségét pontosan megállapítja

Garanciális tevékenységet folytat

Feljegyzi a késztermék db számát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet)

B Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek

B Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei

A Gyártási dokumentáció készítése, fajtái

B Műszaki rajzok készítése adott termékről

B Műszaki dokumentáció készítése

B Költségek számítása (előkalkuláció)

B Gyártási folyamat megszervezése

A Anyagok megválasztása, felhasználása

B Utókalkuláció

B A termék végső minősítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajz készítése

3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Térérzékelés

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Fogalmazó készség

Udvariasság

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Helyzetfelismerés

Tervezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012-09 Szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti a felületet

Elvégzi a csiszolási műveleteket

Szerelvények felhelyezése

A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket

A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket

Végszerelési, összeállítási munkákat végez

Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat

Kereteket, kávákat, lapokat szerel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök előkészítése. karbantartása, tárolása, szállítása

B Összeállítási feladatok megszervezése, előkészítése

A Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete

B Fa felületek előkészítése felületkezeléshez

B Felület-előkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása

A Levegővel működtetett eszközök használata

A Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete

A Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete

B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése

A Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása

B Tömbösítés, táblásítás fontossága

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Faipari szerelési rajz készítése

3 Építőipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Térlátás

Kitartás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Segítőkészség

Motiválhatóság Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ajtókat készít Ablakokat készít

Legyártja a fa-fém-műanyag kombinált nyílászárókat

Belső ajtókat készít

Elkészíti és felszereli az árnyékolástechnikai berendezéseket

Elkészíti a beépített bútorokat

Tervezi és elkészíti a lépcsőket és korlátokat

Lakberendezési kiegészítőket gyárt

Egyéb épületasztalos-ipari termékeket készít

Beépíti a betöréstechnikai elemeket

Kapukat készít

Gyártja és lerakja s padlókat, parkettákat

Elvégzi a külső szerelési munkákat

Elvégzi a termék minőségi ellenőrzését

Elvégzi a helyszíni szigetelési, hézagolási munkákat

Külső szerelési műveleteket végez

Felszereli a takaróléceket és szerelvényeket

Az elvégzett munka után takarítás után hagyja el a munkaterületet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Egy oldalról tagozott ajtók készítése

B Hang és hő szigetelő ajtók gyártása

B Tolóajtók és forgó ajtók gyártása

B Szélfogó ajtók és üvegfalak gyártása

B Erkélyajtók fajtái, szerkezete és készítése

A Ajtók, ablakok fajtái és készítése

B Különböző árnyékoló berendezések készítése, szerelése

B Tetőablak fajták, készítésük és beépítési módjuk

C Épület kiegészítők készítése, szerelése

B Falzárások, szegélylécek készítése és szerelése

C Lépcsők fajtái, szerkesztése, készítése és szerelése

C Különböző műanyag ajtók, ablakok gyártása

B Kombinált és biztonsági ajtók gyártása

C Térelválasztó fal és harmonika ajtók készítése és szerelése

C Történelmi ajtók, ablakok készítésének technológiája, műemlékvédelem

C Padlók, parketták fajtái, gyártása és lerakása

B Különböző falburkolatok gyártása és szerelése

C Mezőgazdasági eszközök gyártása

B Épületasztalos termékek gyártására alkalmazott faipari gépekkel

B Építőipari rajzok

C Különböző anyagokból készült árnyékoló berendezések fajtái, készítésük, szerelésük

A Műszaki dokumentumok készítése épületasztalos termékekről

A Üvegezéssel kapcsolatos szakmai ismeretek

C Járművek berendezésének készítése, és szerelése

B Szerelési technikák

B Utólagos költségszámítási feladatok

B Technológiai leírások módosítása, egy adott termékre

A Termék gyártástechnológiai leírások

A Minőségbiztosítási feladatok

B Épületasztalos termékek műveleteinek végzése faipari célgépeken

B Épületasztalos termékek felületkezelése

B Épületasztalos termékek szerelvényei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Épületasztalos termékek vetületi, metszeti, csomóponti rajzainak készítése, olvasása, értelmezése

4 Építőipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése

3 Gépipari rajz ismeretek

4 Megmunkálási jelképek értelmezése

4 Elemi számolási készség

4 Vázlatkészítés épületasztalos termékekről

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Felelősségtudat

Önfegyelem

Szorgalom, igyekezet

Önállóság

Stabil kéztartás

Térlátás

Szervezőkészség

Erős fizikum

Állóképesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Kezdeményezőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Segítőkészség

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztán tartása

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Helyzetfelismerés

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

041-09 Fűrészáru gyártási feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tárolja és osztályozza a rönköt, annak mennyiségét, minőségét ellenőrzi

Beállítja a termék vágási vastagságát

Elvégzi a rönkhasítási műveleteket

Fűrészárut osztályoz, válogat

Megállapítja és megjelöli a minőségi osztályokat

Szakszerűen máglyáz

Fűrészárut csomagol

Tömbösített faanyagot készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A bejövő anyagokra vonatkozó minőségellenőrzés

B Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemzői, mozgások. Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség, felületi minőség

B Rönk kihozatal számítási módok

B Szabályos síkidomok kerülete és területe

B Szabályos testek felszíne és térfogata

B Különböző fafajok fűrészárunak való feldolgozása

A Rönkfeldolgozási technológiák, fűrészáru vágási módok

A Fűrészipari szerszámok, és élezése

B Fűrészáru felvétele

B Fűrészáru tárolása és minőségének megőrzése, javítása.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Erős fizikum

Szorgalom, igyekezet

Felelősségtudat

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Térbeli tájékozódás

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Határozottság Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Értékelés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelemmegosztás

Általános tanulóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti a faház, lambéria, padló, parketta alapanyagait

Elkészíti a kerítésléc, láda, raklap alapanyagait

Legyártja a mezőgazdasági termékeket, szerszámnyeleket

Legyártja a lépcsőlapokat

Íves fa lépcsőket tervez, szerkeszt, gyárt

Előállítja az egyszerű faipari terméket

Elvégzi a fahulladékkal kapcsolatos feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata, gyártás közben és külső szerelésnél

A Faipari gépek biztonságos üzemeltetésének előírásai

B Faipari műszaki dokumentumok készítése, értelmezése

B Egyszerű faipari termékek költségszámítási feladatok

B Egyszerű faipari termékek gyártásának szervezése

B Hulladékgazdálkodási feladatok

A Famegmunkálás

A Gépek kezelési útmutatójának használata

A Faipari gépi és kézi szerszámok élezése

B Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemzői. mozgások. Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség, felületi minőség

A Rönkfeldolgozási technológiák

A Fűrészipari szerszámok és élezése

B Fűrészáru tárolása és minőségének megőrzése, javítása

B Szabályos síkidomok kerülete és területe

B Szabályos testek felszíne és térfogata

B Különböző fafajok fűrészárunak való feldolgozása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű géphasználati utasítások feliratok olvasása értelmezése, megértése

5 Egyszerű faipari termékek rajzainak készítése, olvasása, megértése

3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

4 Építőipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése

5 Megmunkálási jelképek értelmezése

4 Vázlatkészítés egyszerű faipari termékekről

4 Komplex jelzésrendszerek

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Testi erő

Állóképesség

Erős fizikum

Kitartás

Szorgalom, igyekezet

Felelősségtudat

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Motiválhatóság

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Tervezés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Rendszerező képesség

Figyelemmegosztás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és teljes műszaki tervdokumentációval.

A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008- 09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az anyagok kiválasztása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009- 09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010- 09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Forgácsolással faipari alkatrészek készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szerkezeti kötések összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011- 09 Tervezési, szervezési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Technológiai tervezési feladat, javítási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012- 09 Szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vasalatok, szerelvények felszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

040- 09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Előre megadott nyílászáró, vagy meghatározott elemének elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott nyílászáró műszaki dokumentációjának, vagy meghatározott részeinek elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A meghatározott gyártási folyamat (az épületbe való beszerelésig) ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

3. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

041- 09 Fűrészáru gyártási feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az adott fűrészáruhoz rönk kiválasztása, egy-kettő vágási művelet elvégzése a célra alkalmas géppel, az elkészült fűrészáru osztályozása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A rönkfeldolgozás követelményei a kihozatal és minőségi szempontok alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Alkatrészrajz és műszaki leírás alapján egy egyszerű faipari termék készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egy adott termék vagy alkatrész gyártástechnológiájának tervezése, anyagszükségletének kiszámítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Épületasztalos
mester
Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:
Rönkvágó fűrészgépX
SzalagfűrészX
Lapszabász körfűrészX
Asztalos körfűrészX
Egyengető gyalugépX
Vastagsági gyalugépX
Asztalos marógépX
Csiszológép (szalag csiszológép)X
Kontakt csiszológépX
PrésgépX
Éllezáró-gépX
Felületkezelő kabinX
Asztalosipari kézi kisgépek:
GyalugépX
FúrógépX
CsiszológépX
Lamellázó-gépX
Felső-marógépX
Asztalosipari kézi szerszámokX
SzerelőszerszámokX
MérőeszközökX
Számítógép, szoftver (CNC)X
Asztalosipari védőeszközök, felszerelések:
Egyéni védőeszközökX
Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint)X
Tűzvédelmi felszerelések (Tűzvédelmi Szabályzat szerint)X
Környezetvédelmi eszközökX
Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX

5. FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Fényképész és fotótermék-kereskedő52 213 01 1000 00 00
Fotográfus (diplomás képesítés)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Fényképész és fotótermék-kereskedő5
Fotográfus (diplomás képesítés)3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mester munkaterületének leírása

Lakossági és közületi megrendelésre szakfényképészeti felvételeket készít

Szaklaborban felvételi anyagokat dolgoz ki

Videofelvételt készít

Kikészítést és utómunkálatokat végez

Számítógépet kezel

Retusál Laborál

Kereskedik és szaktanácsot ad

Adminisztrációt végez

Munkavédelmi előírásokat tart be

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fényképész és fotótermék-kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek)
megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fényképész és fotótermék-kereskedő megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
062-09Fényképész és fotótermék-kereskedő mester
felvétel-technikai feladatai
063-09Fényképész és fotótermék-kereskedő mester
technológiai feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

062-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt gyűjt a munkához, forrásmunkát végez

Piacot felmér

A megrendelő igényének megfelelően felvételi tervet készít vagy koncepciót alakít ki

Szerződést köt

Egyezteti a felvételi tervet a megrendelővel, javaslatot tesz más megoldásokra

A szolgáltatásra árajánlatot készít

Megrendelést felvesz

Szakfényképészeti felvételeket készít:

- szolgáltató jellegű, tradicionális személyfényképek (portré, esküvő, gyermekfotó)

- stúdió és külső helyszíni felvétel

- lakásfotó, szabadtéri felvétel

- eseményriport

- iskolai összeállítások

- igazolványkép

Egyéb fotográfiai feladatokat végez (illusztráció, sajtó, prospektus, dokumentációs és egyéb célokra)

- reprodukció

- tárgyfotó

- reklám- és modelles fotó

- műszaki felvétel

- épület- és városfotó

- sajtó riport készítése

- művészi aktfelvétel készítése

- a képek kiszerelése passzpartout-ban, albumban, keretben, kasírozás és fóliázás

Eseményt rögzít

Videofelvételt készít, szerkeszt (editál), hangosít különféle adathordozóra

Elad és szaktanácsadással látja el a megrendelőt fényképezőgép, film, papír, vegyszer, egyéb fotócikk terén

Analóg és digitális képkidolgozásra megrendelést teljesít

Megismeri a megrendelő elvárásait, a felvétel későbbi felhasználását, ennek ismeretében dönt az archiválásról

Kialakítja a fényképész műtermet, gondoskodik a fényképezéshez szükséges eszközökről

A fotografálás külső helyszínének adottságait elemzi Beállítja, irányítja a modellt (modelleket) Elrendezi a tárgyakat

Hátteret választ, kontrollálja, beállítja a világítást

Megválasztja a feladatnak megfelelő felvételi és kiegészítő eszközöket

Meghatározza és beállítja a felvételi paramétereket, az expozíciós értékeket

Meghatározza a képkivágást, komponál, exponál

Próbafelvételt készít

Kópiákat ellenőriz és kiértékel, szükség esetén korrigál

A megrendelőnek megmutatja a felvételeket, igény szerint korrigál

A kész munkát a megegyezés szerinti formában átadja a megrendelőnek

Az elkészült felvételt retusálja, szerkeszti, szükség szerint korrigálja, papírképet készít, utómunkát végez

A megrendelő analóg vagy digitális adathordozón átadott saját anyagából a kívánt méretben és minőségben képet készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Fénytani ismeretek

B Fotometriai alapfogalmak

B Szenzitometria

B A színek törvényszerűségei és kifejezőereje

B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások, a tónusképzés lehetőségei

B Fényforrások

B Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

B A térábrázolás ismert perspektíva rendszerei

B Konkrét feladat önálló, térbeni elképzelése, rekonstruálása

C A műterem, műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai

B A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai

B Technikai - technológiai alapismeretek

C Kreatív ötletek, vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális eszközökkel

C A feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek (pl. helyszín, évszak, napszak) meghatározásának menete, módja

B Fotóműtermi berendezések (állványok, világítóberendezések, derítők stb.) kezelése

B Számítógépek, szkennerek, nyomtatók kezelése

B Adobe Photoshop vagy vele egyenértékű képfeldolgozó program alkalmazása

B A hagyományos analóg fotográfiai eljárások elméleti ismerete

B Digitális fotográfiai eljárás elméleti alapjai

B Az elektronikus (digitális) képfeldolgozás, képmódosítás

B A digitális képmegjelenítés nyersanyagainak rendszerezése, kezelése

B Digitalizálás

B Digitális képfájl tömörítése

A A fotográfia időtállóságának, archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai

A A fotográfia felvételi eszközeinek rendszerezése, működése, használata

B A fotográfia optikai alapjai

B Az objektívek fotográfiai jellemzői

B A fotográfiához kötődő előkészítő és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás, belépési és forgatási engedélyek, modellszervezés, energiabiztosítás stb.) elvégzésének módja

B Szolgáltató jellegű fotószolgáltatás sajátosságai

A Az általános képkomponálási szabályok

B Retusálás

B A kész munka leadásának módja, a megrendelővel való elszámolás

B A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) eszközei, technológiája és műveletei

B Fényképezőgépek és a felvételezés kiegészítő eszközeinek használata

B A felvételhez szükséges eszközök kiválasztásának szempontjai

B A felvételi pont meghatározásának szempontjai

B A világítás beállításának, a felvétel komponálásának menete

A A riportkép képkomponálási szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei

B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások lehetőségei

B Az eseményrögzítő tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai

B A feladat által megkövetelt szervezési, egyeztetési követelmények meghatározása

C A digitális videofelvevő működése

C A plánok rendszere

C A mozgókép formanyelve

B Az editálás lehetőségei és módszerei

B Az esemény rögzítésének eszközei, menete

B Az elkészült felvétel utólagos kezelésének módjai

B Az elkészült felvétel másik adathordozóra történő átvitelének módjai

B Fényképezéssel kapcsolatos jogi ismeret (fotójog)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 A fényképezőgépeknek és videokameráknak, a felvételezés és kiegészítő eszközeinek (objektívek, állványok, szín és konverziós szűrők, fénymérő, vaku stb.) használata

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Térérzékelés

4 Mennyiségérzék

4 Tájékozódás

4 Szakmai nyelvű íráskészség

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Szakmai idegen nyelvű kifejezések ismerete

3 Szabadkézi rajz

3 Elemi számolási készség

4 Olvasott és hallott jogi nyelvezet, szöveg értelmezése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Elhivatottság, elkötelezettség

Önállóság

Szervezőkészség

Döntésképesség

Külső megjelenés

Stabil kéztartás

Precizitás

Türelmesség

Térlátás

Kézügyesség

Rugalmasság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Empatikus készség

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Tolerancia

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Tervezés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Helyzetfelismerés

Figyelem-összpontosítás

Kreativitás, ötletgazdaság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

063-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megrendelést átvesz és a hozzá tartozó szükséges adminisztrációt elvégzi

Hívógépet, nyomtatót előkészít, ellenőriz, üzembe helyez, karbantart

Kontrollfilmet átfuttatja, értékeli

A kidolgozandó filmet gépbe helyezi és elindítja a technológiai folyamatot

Az oldatot utántölti, frissíti, cseréli a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően

Ellenőrzi a laboratóriumi eszközöket igénybevétel, tisztaság szempontjából

Az alul- és a túlexpozíciót, a vizuális vizsgálat mellett etalonokkal és egyéb segédeszközök igénybevételével ellenőrzi

Képet nagyít, levilágít, nyomtat

Meghatározza a kép elfogadható és elfogadhatatlan paramétereit

Az elfogadhatatlan paraméterek okát megtalálja és elhárítja

Szkennel, CD-t ír

Hisztogrammot elemez

Monitort, nyomtatót kalibrál

Adathordozóról átmásol, szerkeszt

Monitoron gradációt, színt, tónust, kivágásbeli átalakításokat elvégez

Archivál analóg és digitális módon, katalogizál

Áruismerettel rendelkezik

Rendszerez, nyilvántartást vezet

Csomagol, adjusztál

Ellenőrzi az elektromos eszközök biztonságos működését

Biztonsági adatlapot beszerez és nyilvántart

Nyilvántartást vezet a keletkezett veszélyes hulladékokról és leadásukról

Biztosítja az egyéni védőfelszereléseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Az előhívás előkészítésének mozzanatai

B Az előhíváshoz használt gépek, eszközök használatának alapvető szabályai

B A film szélességének megfelelő hívóeszköz kiválasztása

C Az előhívott film ellenőrzésének szempontjai

B A fotográfia laboratóriumi és elektronikus képfeldolgozási eszközeinek - nagyítógépek, hívóberendezések, számítógépek, programok, szkennerek, levilágítók, nyomtatók stb. - rendszerezése, működése, használata

B Sötétkamrai anyagok és berendezések (filmek, kazetták, előhívó tankok, hívógépek, vegyszerek stb.) kezelése

B Fotólaboratóriumi anyagok és berendezések (fotópapírok, nagyítógépek, szárítógépek stb.) kezelése (sötétben is)

B A fotódokumentáció alapismeretei

A A fotográfia és film, videoanyagok archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai

B Oldatok pH értéke

B A kidolgozó laboratórium elhelyezési rendje, munkarendszere, biztonsági eszközei

B A különböző printerek, másoló, nagyítógépek működési elve

B Hőmérséklet-, idő-, hatékonyság-, fedettség-, valamint a fokozat meghatározása

B Utántöltési arány mérése, számítások segítségével

B A szubsztraktív és additív színkeverési eljárások

B Szín- és fedettség korrekciós eljárások

B Színes fotóanyagok fotográfiai jellemzői

B A színes negatív manuális és gépi kidolgozó eszközei és technológiája

B Fotókikészítés és utómunkálatok

B A képek retusálása

C A csomagolás menete, szabályai

B A kidolgozásra leadott munkák archiválása, nyilvántartása

B Anyagrendelés, anyagleltár

B Adminisztráció

C Biztonságos munkavégzés feltételei

C Villamosság-biztonságtechnika alapjai

D Balesetvédelem

D Tűzvédelem

C Etika alapjai

C Szolgáltatásetika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Laboratóriumi eszközök használata

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Tolerancia

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerező képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Figyelem-összpontosítás

Körültekintés, elővigyázatosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mesterjelöltnek - a mestervizsgára jelentkezéssel egyidejűleg - minimum 12 db, a saját munkájából összeállított, bemutatkozó képanyagot (mesterremeket) kell beadnia. Az alábbi témakörökből választott három témából minimum négy-négy képet, a negyedik témából egy fotókönyvet.

A beadandó képanyag tetszőleges technikai kivitelben készülhet, a képek hosszabbik oldala minimum 38 cm legyen.

Választható témakörök:

Portré (női, férfi, gyermek) egész alakos vagy arckép

Riport

Tárgy

Reklám

Épület

Akt

Esküvő

Zsáner

Szabadon választott

Makró

A beadott képeket eredetiben és digitális adathordozón (CD-n) a vizsgabizottság archiválja, és oktatási célra felhasználhatja. Az ehhez szükséges jogi háttérről a szerző gondoskodik. A mesterremek értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001- 11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

062-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műtermi és külső felvétel készítése digitális technikával

Digitális képkorrekció

(A két témából A4-es méretű kép készítése)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 480 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Részletekre irányuló kérdések megválaszolása és feladatok megoldása.

A kérdéscsoportok:

- eszközismeret

- szakmai számítás (optikai leképezési vagy digitális)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Fotótechnikán alapuló eszközismeretek alkalmazása

Fényképezéssel kapcsolatos jogi kérdések (fotójog)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

063-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Technológiai ismeretek és azok alkalmazhatósága

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek, etika

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülés idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája

Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból

Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból

Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból

Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető.

Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Fényképész és
fotótermék -
kereskedő mester
Digitális / analóg professzionális fényképezőgépX
Középformátumú fényképezőgépX
Műszaki fényképezőgépX
ObjektívparkX
Fotóműtermi berendezésekX
Műtermi villanó készülékekX
SzámítógépekX
SzkennerX
Fotóminőségű nyomtatóX
Photoshop vagy más egyenértékű képfeldolgozó szoftverX
Színes minilabor analóg / digitális kidolgozó gépX
Képvágó asztalX
KivetítőX

6. FODRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Fodrász mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Fodrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Fodrász33 815 01 1000 00 00

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Fodrász5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Fodrász mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Fodrász mester munkaterületének leírása

Megteremti a vállalkozás feltételeit

Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira

Fogadja a vendégeket

Előkészítő feladatokat végez

Hajmosást végez

A haj és a fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja

Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint

Tartós hullámosítást, egyenesítést végez

Női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint

Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint

Gyermekhajvágást végez

Hajformázást végez

Arcborotválást végez

Bajusz- és szakállkezelést végez

Hajmunkát végez

Speciális fodrászati tevékenységet végez

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Házi hajápolásra tanácsot ad

Vállalkozás vezetésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok elvégzése

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Kozmetikus mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fodrász megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
015-09Szépségszalon működtetése
066-09Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai
067-09Fodrász mester férfi szakág feladatai
068-09Fodrász mester női szakág feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:[4]

015-09 Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megválasztja a vállalkozás formáját

Kiválasztja a vállalkozás helyszínét

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt,

nyomtatványokat

Elkészíti az üzleti tervet

Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket

Marketing és PR tevékenységet folytat

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket

Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát

Előkészíti a védőeszközöket-felszerelést

Előkészíti a napi dokumentációt

Leltárt készít

Feltölti a készleteket

Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket

Karbantartja az eszközöket, gépeket

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja

Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján

Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról

Szelektíven gyűjti a hulladékot

Ismeri és alkalmazza a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben

foglaltakat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Vállalkozási formák

D Piackutatás alapjai

C Pénzügy alapjai

C Számvitel alapjai

C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

C Tevékenységi kör tárgyi feltételei

A Biztonságos munkavégzés feltételei

A Villamosság-biztonságtechnika alapjai

A Balesetvédelem

A Tűzvédelem

A Közegészségügy

A Veszélyes hulladék kezelése

C Kommunikáció alapjai

C Pszichológiai kultúra

C Etika alapjai A Szolgáltatásetika

C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok

A Fogyasztóvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

5 Olvasott szöveg megértése

4 Fogalmazás írásban

4 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Szervezőkészség

Önállóság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Információgyűjtés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Elvégzi a diagnosztizálást a fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Bőrpróbát végez

Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével

Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint

Beteríti a vendéget

A hajmosás műveletét típusának és céljának megfelelően végzi el, esetleg masszázst is végez

Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t

Kiválasztja a fejbőr- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat

Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt

Elvégzi a hajfestési műveletet

Emulgeál

Előpigmentál, pigmentál

Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával

Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket

Elvégzi a megtervezett színezési műveletet

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt

Elvégzi a hajszín-világosítást az előszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint

Kiválasztja a melírozáshoz szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt

Elvégzi a tervezett melírozási műveleteket

Színváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán

Hullámosításhoz/kiegyenesítéshez kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat, előkezelőket), eszközöket, hatóidőt

A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet

Elvégzi a közömbösítést, fixálást

Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)

Tartós formaváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán

Festi, színezi a szakállt, bajuszt, műveleti tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet, utókezelést végez

Tanácsot ad otthoni hajápolásra

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Arc idegei

B Koponya csontjai

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Hajmosási alapismeretek

B Haj és fejbőr ápolása

A Hajfestés folyamatának technológiái

A Színezés, tónusbiztosítás

A Szőkítés és színelvonás technológiája

A Melírozás technológiája

A Színkeverés

A Haj tartós formaváltoztatásai

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai

B Hajszínváltoztatás tulajdonságai

B Tartós formaváltoztatás anyagai

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Stabil kéztartás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Látás

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Áttekintő képesség

Értékelés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

067-09 Fodrász mester férfi szakág feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint

Beteríti a vendéget

Meghatározza a "O" pontot

Átmenetet képez ollóval (stuccol)

Borotválja, átvékonyítja a hajat

A hajnövés széleit tisztára borotválja

Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével

Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit

Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével

Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit

Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotvafogások alkalmazásával

Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait

Bajuszt, szakállt vág

Férfi klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Arc idegei

B Koponya csontjai

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Haj és fejbőr ápolása

B Arcápolás és borotválás

A Hajvágás

A Férfi hajvágás

B Vizes haj formázása

B Bajusz- és szakállkezelés

B Száraz haj formázásának módjai

C Hajmunka - tupé

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Stabil kéztartás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Látás

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Áttekintő képesség

Értékelés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

068-09 Fodrász mester női szakág feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Megtervezi a női alaphajvágást

Meghatározza a különböző alaphajvágási követelmények vezetőtincseit és a vezetőtincsek hosszát

Meghatározza a vezetőtincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget

A hajvágás folyamatában, menetében folyamatos, szakaszos ellenőrzést végez

Biztosítja a szükséges szimmetriát és ellenőrzi

Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellenőrzi

Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelelő hajszárítást végez

Kialakítja a szükséges leválasztásokat

Meghatározza a vezetőtincset és a hajvágási szögeket

A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást

Ellenőrzi a női hajvágást

A megszárított hajon befejező hajvágási technikákat alkalmaz

A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont

Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit

Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével

Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít

Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít

Kézi szárítóval, kefével frizurát készít

Formázza a hajat csavaróval, csipesszel

Száraz hajat formáz hajsütővassal vagy simítóval

Hosszúhajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával

A hajat fonja, sodorja, szövi

Póthajat, póttincset készít

Frizurát készít póttincs, póthaj alkalmazásával

Parókát készít

Frizurát készít parókán

Hajhosszabbítást, hajdúsítást végez az ismert technológiákkal

Női klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít

Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel, technológiával, magatartással

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Arc idegei

B Koponya csontjai

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

A Hajvágás

A Női hajvágás

B Gyermekhajvágás

B Vizes haj formázása

B Száraz haj formázásának módjai

C Hajmunka - póthaj, paróka

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Stabil kéztartás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Látás

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Áttekintő képesség

Értékelés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

015-09 Szépségszalon működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Színváltoztatás, vendégfogadás, kalkuláció30%
Tartós formaváltoztatás - dauer - kalkuláció, tanácsadás az otthoni
hajápoláshoz30%
Hajszerkezet-keresztmetszet ismertetése, a dauerolás folyamatában
lejátszódó tartós változások ismertetése20%
A fodrászipar fejlődése, egy történelmi - régi - frizura ismertetése20%

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A női modellnek tartós formaváltoztatás kialakítása, a divat időszaknak megfelelő vízhullám, frizura berakása, fésülése (a művelet babafejen is elvégezhető)

A női modellnek hajfestés, melírozás egy technológiai folyamatban, és hajvágás az aktuális divatirányzat szerint, hajszárítás, 5 napnál nem régebbi bőrpróba. dokumentáció

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 360 perc

Az 1. művelethez a 2. vizsgafeladat megkezdése előtt előre elkészített munkatervet kell benyújtani, aminek tartalmaznia kell a folyamat leírását és a megtervezett végeredményt, az összehasonlítás érdekében. Után és tődauer is engedélyezett. Értékelés a fixálást követően, formázás előtt vizesen.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A húzott tételnek megfelelően:

- Ismertesse a színváltoztatás menetét!

- Ismertesse, hogyan hajtja végre a tartós formaváltoztatás!

- Ismertesse az alkalmazott technológiákat!

- Ismertesse, hogy a feladat elvégzéséhez milyen termékeket alkalmazna!

- Mondja el, milyen tanácsot adna a vendégnek az otthoni hajápoláshoz!

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

067-09 Fodrászmester férfi szakág feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Férfi klasszikus hajvágás, szárítás60perc
Férfi divatos hajvágás, szárítás - előre elkészített színárnyalással45perc
Borotválás15perc

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

068-09 Fodrász mester női szakág feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Konty - alkalmi frizura, díszítéssel, tressz tinccsel, 6 db illesztett
tinccsel60 perc
Marcell vízhullám készítése, választék nélkül, babafejen15 perc
Klasszikus vashullám frizura készítése - 3 függőleges hullámsor
kialakításával45 perc
Póthaj - Paróka - Tupé készítése, 5 cm tressz, 1 cm2 knippf15 - 15 perc
Az elkészített tressz tincsen Marcell vashullám kialakítása15 perc

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 165 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kompakt forma, hajvágás45 perc
Lépcsőzetes forma, hajvágás, szárítás60 perc
Uniform forma hajvágás, szárítás, babafejen60 perc
Fentről lefelé hosszabbodó forma vágás, szárítás60 perc

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 225 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Fodrász
mester
Kiszolgáló- és várakozó székekX
Tükrös munkahelyekX
Anyag- és eszköztároló polcok, inasokX
Hajmosó tálX
Elektromos kisgépekX
Hajszárító búraX
KlimazonX
Hajvágás eszközeiX
Hajformázás eszközeiX
Tartós hajformázás eszközeiX
Hajszínváltoztatás eszközeiX
Borotválás eszközeiX
TáblaX
TV, DVD lejátszóX
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrényX

7. GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő31 582 09 0010 31 02
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő31 582 21 0010 31 02
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő31 582 21 0001 31 02
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész52 522 09 0000 00 00
Épületgépész technikus54 582 06 0010 54 01
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő5
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő5
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő5
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész5
Épületgépész technikus5
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány3
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester munkaterületének leírása

A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, berendezésekkel, anyagokkal -megbízásra, illetve megrendelésre - az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:

Gázüzemű háztartási főző-, fűtő-, fűtő- és melegvíz-termelő készülékek szerelése, üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása

Gáz- és olajellátó berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, szerkezeti részeinek javítása

Ipari gáz- és olajtüzelő berendezések égőinek telepítése, üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása

Gáz- és olajégők biztonságtechnikai szerelvényeinek és azok csatlakozási rendszereinek beszabályozása

Gáz- és olajtüzelő berendezések funkcionális biztonsági, vezérlő elemeinek és füstgázoldali emisszió értékeinek műszeres vizsgálata

Készülék gáznyomás szabályozók, készülékszabályozó és biztonsági armatúrák üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása

Gáz- és olajüzemű hőtermelő berendezések villamos csatlakoztatása az előzetesen kiépített csatlakozó helyhez

Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezések mechanikai részeinek karbantartása, cseréje

Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezések vezérlő berendezéseinek ellenőrzése, vizsgálata és cseréje

Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezések szabályozóinak bekötése, működésük ellenőrzése és beszabályozása

Gáz- és olajüzemű berendezések szerkezeti elemeinek ellenőrzése, javítása és cseréje

Gáz- és olajtüzelő berendezések légellátó és égéstermék elvezető csővezetékeinek ellenőrzése

Gáz- és olajüzemű hőtermelőhöz csatlakozó fűtési, melegvíz-ellátási rendszerek átvizsgálása, légtelenítése, tisztítása, biztonsági berendezéseinek ellenőrzése és cseréje

Gáz- és olajtüzelő berendezések energetikai vizsgálata, a veszteségek és a hatásfok mérése, lemzése

Az előzőekben felsorolt munkák dokumentációinak értelmezése

A munkák előzetes felmérése, megszervezése, árajánlat kidolgozása

A munkák elvégzése, elvégeztetése, szakszerű irányítása és ellenőrzése

A munkák írásbeli feladatainak elvégzése, dokumentálása, nyilvántartása

Az elvégzett munkák átadása, számla készítése

A fogyasztó betanítása a gázfogyasztó berendezések kezelésére

Meggyőződik a műszerek hitelesített, kalibrált voltáról.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Gáz- és tüzeléstechnikai mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester

IV. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
013-09Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
014-09Gázkészülék-szerelési feladatok
064-09Épületgépészeti feladatok
065-09Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester
feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

B Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Információforrások kezelése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást

Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát

Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos és fűtési hálózatról

A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket

Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz)

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát

Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)

Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzem közbeni működését

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával

Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket

Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését

Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)

Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi)

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad

Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére (műemlék jellegű épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő állapota stb.)

Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő készülék kiválasztását

Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki

Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A GMBSz előírások alkalmazása

A Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai

A Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai

B Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

B Épületgépészeti rendszer

A Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika

A Gáztechnikai műszerek és mérések fajtái

A Hibakeresés és hibafelismerés, elhárítás

B Hatósági eljárások

A Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A Berendezések átadásának módjai

A Garanciális és jótállási feltételek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

5 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

064-09 Épületgépészeti feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)

Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá

helyezi a működéshez szükséges berendezéseket

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten

Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg

Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket

Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket

Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)

Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel

Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri

Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat

Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését

Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát

Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét

Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét, feltöltöttségét, az előbeszabályozást

Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót

Dokumentálja a javítást, az üzembe helyezést és az átadást-átvételt

Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát

Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák képviselőivel

Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal

Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról

Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat, előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai

B Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazási lehetőségei

B Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai

C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások

B Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek

B Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai

B Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői

A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és számításokban

B Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

B Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és egyéb tulajdonságai

C Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai

C Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok

C A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései, használati jellemzői

B Mechanikai alapismeretek

B Alapvető statikai és dinamikai számítások

A Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások

A Alapvető villamos ismeretek és számítások

B Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai

A Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazási lehetőségei

B Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai

B Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása, műveleti szabályai

B Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai

B Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai

B Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői

B Nem oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői

B Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági előírásai

A Gázhegesztés biztonsági előírásai

A Ívhegesztés biztonsági előírásai

A Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája

A Gépüzemeltetés biztonságtechnikája

A Anyagmozgatás biztonságtechnikája

A Épületgépészeti terv jellemzői

A Az épületgépészeti tervjelek

A Alapvető korrózióvédelmi eljárások

B Az épületgépészeti munkafolyamatok munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi alapismeretei

D Gazdasági, munkajogi és munkaszervezési alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök használata

5 Általános kézi szerelőszerszámok használata

5 Csőszerelési kéziszerszámok használata

4 Általános kézi kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Precizitás

Kézügyesség

Kitartás

Egyensúly

Bezártság- (szűk helyek) és magasságtűrés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket

Ellenőrzi a villamos motorok, ventilátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét és szükség esetén az áramfelvételét, szállítóteljesítményét

Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges berendezéseket.

Ellenőrzi a biztonsági és szabályzó-vezérlő elemek működésének helyességét

Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátás, égéstermék elvezetés megfelelőségét

Beüzemel, karbantart, javít ipari gáz- és olajégőket

Átadja a beüzemelt berendezést

Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát végez

Külső, belső tömörtelenség ellenőrzést végez

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát

Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt) Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzem közbeni működését

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával

Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert

Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket

A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást

Biztosítja és ellenőrzi a gáz- és tüzeléstechnikai készülék beüzemelésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit

A készülék ellenőrzéséhez hibajelenséget imitál, elvégzi a biztonsági és technológiai reteszpróbákat

Információk alapján és műszerrel hibát keres, megállapítja a hibát Feltárja a gátló vagy kizáró tényezőket

Alkatrészt javít, cserél

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék további javítását

A vezérlés automatika állapotát ellenőrzi

A biztonsági, üzemi szerelvények állapotát ellenőrzi

Ellenőrzi a gáztüzelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest megfelelőségét, megtisztítja az égőfejet, fúvókákat

Ellenőrzi, tisztítja a segédüzemi kalorikus gépeket

Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja

Elvégzi a rendszerelemek (csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését, mozgató, forgató mechanizmusok kenését vagy szükség szerinti cseréjét.

Előkészíti a rendszert szilárdsági és tömörségi nyomáspróbára a GMBSZ által előírt módon

Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó-forgó géprészek dinamikus állapotát (rezgés, hang, melegedés stb.)

Ellenőrzi a lángot, az üzemelést

Ellenőrzi a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)

Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít

Olajtüzelő berendezést karbantart, javít

Ellenőrzi a tüzelő olajellátást (olajtároló és a napi olajtartály), utána üzembe helyezi

Ellenőrzi, beállítja az olajnyomást, a porlasztási hőmérsékletet

Ellenőrzi az olajszintet a tárolóban

Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenít

Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hő hatására működő biztonsági szelepet

Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és energetikai méréseket

Teljesítményt, hatásfokot mér, számol

Füstgáz-elemzést végez, füstgáz hőmérsékletet mér

Előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat

Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat

Dokumentálja a helyi, üzemi tevékenységet

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad

Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási számítógépes nyilvántartást vezet

Javaslatokat tesz a munkája során szerzett tapasztalatai alapján a javítási, szerelési és karbantartási utasítások pontosítására

Jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki

Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Gázberendezés elektromos bekötésének szabályai

A Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai

A Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

B Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai

B Épületgépészeti rendszerismeret

B Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika

B Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai

B Gáztechnikai műszerek fajtái és mérési lehetőségei

B Légállapot és zajmérő műszerek alkalmazási lehetőségei, mérési eredmények minősítésének módjai

A Hibakeresés, hibajelenségek és okok összefüggései

B Hatósági eljárás módjai

A Berendezések átadásának módjai

A Garanciális és jótállási feltételek

A GMBSZ előírások

B Üzemeltetési és karbantartási módok

B Készülékek és berendezések

C Szakmai kereskedelmi alapismeretek

B Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája

A Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Építési rajz olvasása, értelmezése

5 Tüzeléstechnikai eszközök használata

5 Tüzeléstechnikai jelképek és színjelölések értelmezése

5 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése

4 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése

4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

4 Elemi számolási készség

5 Jelképek és színjelölések értelmezése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Műszaki táblázatok értelmezése

5 Mérőeszközök, műszerek használata

5 Biztonságtechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

Rendszerező képesség

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001- 11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013- 09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014- 09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék üzembe helyezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

064-09 Épületgépészeti alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jellemző készülék bekötési csomópont kialakítása gázhegesztés, keményforrasztás vagy flexibilis csatlakozással, a készülék elhelyezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Általános épületgépészeti és technológiai ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Általános épületgépészeti és technológiai ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 45 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gáz- és olajtüzelő berendezések ellenőrzése, karbantartása, azok elektromos bekötése, a reteszfeltételek ellenőrzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tüzelőberendezések általános hibái, a hibafelismerés folyamata, a vezérlés és a

szabályozás kérdései

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Gáz- és tüzeléstechnikai berendezések üzemviteli feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
Gáz és tüzeléstechnikai
műszerész mester
SzámítógépX
SzoftverX
Kézi szerszámokX
Kézi kisgépekX
Egyéni védőeszközökX
Univerzális villamos mérőműszerekX
Kiépített mérési körökX
GáztűzhelyX
KonvektorX
Orlángos és elektromos gyújtású vízmelegítőX
Fali fűtőkészülék kombi illetve tároló csatlakozássalX
Kondenzációs készülékX
Atmoszférikus gáztüzelésű állókazánX
Blokk olaj és gázégőX
Gázfogyasztó berendezések biztonsági, üzemi
szerelvényei /mágnes szelep, érzékelők, stb. /
X
Tüzeléstechnikai mérőberendezések / gázelemző,X
hőmérséklet, nyomásmérő, stb. /
Belső tömörtelenség vizsgáló műszerX
Analóg és programozható szoba termosztát, több
fűtőkörös rendszerek szabályzói, időjárás függő
szabályzó
X
Oktatás célú robbantott ábrákX

8. GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő31 582 09 0010 31 02
Épületgépész technikus54 582 06 0010 54 01
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő5
Épületgépész technikus5
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester munkaterületének leírása

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, berendezésekkel, szerszámokkal és anyagokkal - megbízásra, illetve megrendelésre - az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi.

Tervdokumentációk és helyszíni bejárás alapján meghatározza az anyagszükségletet

Tervdokumentációk alapján árajánlatot, költségvetést készít

Az elkészült munkáról számlát ad

Tervdokumentációk alapján munkaterületet előkészít

Szükséges szerszámokat, eszközöket megválaszt

Gázfogyasztó készüléket elhelyez

Különböző anyagú csöveket szerel

Csőkötéseket készít

Csőalakító műveleteket elvégez

Csőtartókat készít, beépít

Nyomásszabályozót, gázmérő kötést kialakít, és azokat telepíti

Gázfogyasztó berendezéseket felszerel

Beköti a gázvezeték- és égéstermék elvezető rendszerbe

Elvégzi a fogyasztói és csatlakozó vezeték nyomáspróbázását

Csővezetékek korrózió elleni védelmét elkészíti

Bontási és helyreállítási munkákat elvégez

Kapcsolatot tart a megrendelővel, a fogyasztóval, a tervezővel és a szolgáltató vállalattal

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester tevékenységi körében elvégezhető munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete határozza meg.

A mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal, arcképes igazolvánnyal rendelkező mester rendeletben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mesterképesítéssel rokon
mesterképesítés(ek) megnevezése
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester
Vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester megnevezésű mesterképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
013-09Altalános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
014-09Gázkészülék-szerelési feladatok
051-09Altalános csőszerelési feladatok
052-09Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-
szerelő mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana 4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

B Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Információforrások kezelése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást

Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét

Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát

Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos és fűtési hálózatról

A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket

Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz)

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát

Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt) Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzem közbeni működését

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával

Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket

Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését

Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)

Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi)

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad

Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére (műemlék jellegű épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő állapota stb.)

Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő készülék kiválasztását

Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A GMBSz előírások alkalmazása

A Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai

A Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai

B Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

B Épületgépészeti rendszer

A Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika

A Gáztechnikai műszerek és mérések fajtái

A Hibakeresés és hibafelismerés, elhárítás

B Hatósági eljárások

A Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A Berendezések átadásának módjai

A Garanciális és jótállási feltételek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

5 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

051-09 Általános csőszerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentáció, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Szerelőállványt készít, ellenőrzi az eszközök állapotát, szükség szerint cserét, javítást kezdeményez

Dokumentáció alapján előrajzol a készülékek felerősítéséhez, faláttörésekhez

Kijelöli a nyomvonalakat

Elvégzi, vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat

Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)

Tervek alapján elkészíti (elkészítteti) a helyszínen, vagy a műhelyben az egyedi, tartókat, rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat

Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét

Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít

Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét

Javítás utáni méréseket, ellenőrzéseket végez

Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Nagytömegű gépegységeket szerel

Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában, beemelésében

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikája

B Csőhálózat-szerelés fajtái

C Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai

C Általános építési ismeretek

B Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai

B Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai

C Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői

B Lemezalakítási technológiája

B Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok

C Szerelő kőműves ismeretek

A Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Műszakirajz-olvasási készség

3 Csőhálózati rajz készítési készség

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Tűrőképesség

Precizitás

Egyensúly, bezártság- (szűk helyek) és magasságtűrés

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Módszeres munkavégzés

Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

052-09 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Lefekteti a gázvezetéket a talajba, szigeteli, és ellátja a korrózióvédelmet

Ismeri és elvégzi az acélcső lánghegesztését Ismeri és elvégzi az acélcső ívhegesztését

Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken

Gázcsőhegesztést végez speciális technikákkal

Ellátja a készülékekkel, gépekkel kapcsolatos karbantartási munkákat

Kemény vörösréz vezetéket szerel

Préskötést készít

Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal

Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyét

Terv alapján elhelyezi és rögzíti a gázfogyasztó berendezéseket

Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését

Beépíti a szellőzőket a kiviteli terv alapján

Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket

Összeállítja a "D" tervet

Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A gázszolgáltatói alapfogalmak ismerete

A Szolgáltatott gázok minőségi jellemzőinek ismerete

A Légellátás-, gázterhelés-számítási ismeretek

B Mérőóra és nyomásszabályzó felszerelési ismeretek

B A gázfogyasztó berendezések ismerete (A, B, C)

B Acélcső hegesztési ismeretek

B Műanyagcső hegesztés technológiája és műveleti szabályai

B Műanyagcső hegesztőgépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai

C Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának ismerete

B Égéstermék elvezető rendszerek építési ismerete

B "D" terv elkészítésének ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3 Gépészeti rajz készítése

3 Építési rajz olvasása, értelmezése

3 Építési rajz készítése

3 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

3 Elemi számolási készség

3 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Kézügyesség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Konszenzuskészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszeres munkavégzés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék üzembe helyezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

051- 09 Általános csőszerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 105 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II.

hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

052- 09 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gázvezeték-kiépítési, gázkészülék csatlakoztatási feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemviteli feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat-szerelő mester
SzámítógépX
SzoftverX
CsővezetékekX
IdomokX
SegédanyagokX
Berendezési tárgyak (kazánok, radiátorok, gázkészülékek)X
KéziszerszámokX
Gépi szerszámok, véső- és fúrógépekX
Darabolószerszámok (kézi és gépi)X
Mérő- és jelölőeszközökX
Csőtisztító berendezésekX
HajlítószerszámokX
Védőeszközök és felszerelésekX
HegesztőfelszerelésekX
Létrák, állványokX
SzállítóeszközökX
Nyomáspróba-berendezésekX
ElszívókX

9. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI[5]

I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakma), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek:

AB
1.1.A szakképesítés (szakma), szakképzettség
1.2.megnevezéseazonosító száma
1.3.Kézápoló és műkörömépítő32 815 01

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítést (szakmát), szakképzettséget is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

AB
2.1.A szakmai gyakorlat
2.2.szakirányaidőtartama (év)
2.3.Kézápoló és műkörömépítő5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Kézápoló és műkörömépítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Kézápoló és műkörömépítő mester munkaterületének leírása

A szolgáltatás megszervezéséhez és folyamatos működtetéséhez kapcsolódó gazdálkodási munkát és munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat végez.

Szolgáltatással kapcsolatos előkészítési feladatot végez.

A kézápolás és műkörömépítés folyamatait végzi.

Speciális kézápolási és műkörömépítő feladatokat végez.

Befejező és speciális befejező műveleteket végez.

2. A Kézápoló és műkörömépítő mester tevékenysége

2.1. Vállalkozás kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végez, melynek során gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő humánerőforrás biztosításáról, a szükséges adminisztráció elvégzéséről, a munka-, tűz- és balesetvédelmi, környezetvédelmi szabályok betartásáról és betartatásáról.

2.2. A szolgáltatás előkészítési feladatait végzi, tisztít, fertőtlenít, sterilizál, karbantart, a veszélyes anyagokat és a hulladékokat kezeli, gondoskodik az anyag- és eszközbeszerzésről.

2.3. A kézápolás és műkörömépítés folyamatait végzi.

Előkészíti a szolgáltatást.

Diagnosztizál, konzultál, kezelési tervet készít, dokumentál.

Tisztít, fertőtlenít.

Hagyományos, klasszikus manikűrt végez.

Francia manikűrt végez.

Japán manikűrt végez.

Bőrápolást végez.

Díszítést végez.

Sablontechnikával épít műkörmöt.

Tippes technikával épít műkörmöt.

Megerősítő technikával épít műkörmöt.

Levegőre kötő porcelán anyaggal épít műkörmöt.

Zselé anyaggal épít műkörmöt.

UV porcelán anyaggal épít műkörmöt.

2.4. Speciális műkörömépítési feladatokat végez.

Francia típusú, hajlított, szögletes formájú műkörmöt épít.

Körömágy-meghosszabbítással épít műkörmöt.

Stiletto típusú vagy egyéb, a természetes formájú meghosszabbítástól eltérő modern körömformát épít.

Töltési műveletet végez.

Általánostól eltérő, deformált növésű körömre épít műkörmöt.

Díszített építést végez.

Háromdimenziós díszítést készít.

Egyéb díszítéseket végez.

2.5. Befejező műveleteket végez.

Tisztítási, fertőtlenítési, sterilizálási műveleteket végez.

Bőrápolási feladatokat végez.

Eszközök tisztítását, karbantartását végzi.

Hulladékot kezel.

3. A Kézápoló és műkörömépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A
3.1.A Kézápoló és műkörömépítő mester képesítéssel rokon képesítés(ek) megnevezése
3.2.Lábápoló mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1.A Kézápoló és műkörömépítő megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
2.azonosítójamegnevezése
3.001-11-1Pedagógiai ismeretek
4.002-11-1Vállalkozási ismeretek
5.015-09Szépségszalon működtetése
6.069-09Kézápoló és műkörömépítő mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepét a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer megvalósításának ismerete.

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.

A mai kor értékeinek, értékválságának és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.

A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.

A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség.

Mennyiségérzék.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Elemi számolási készség.

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.

Tervezési készség az életpálya-tervezéshez és életvezetéshez.

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.

Motivációs készség.

A gyermek tanulásának segítése.

A pedagógiai módszerek használata.

Pedagógiai beszédkészség.

A szakképzési eszközök használata.

A gyakorlati képzés módszertana.

Oktatási eszközök használata.

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.

A munkáltató foglalkozások használatának készsége.

A célorientált munkavégzés készsége.

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.

Az önálló munkavégzés készsége.

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.

A minőségi munkavégzés készsége.

A szakmai problémamegoldás készsége.

A szakmai megújulás folyamatos készsége.

A személyes példamutatás készsége.

Személyes kompetenciák:

Empátia.

Pozitív elvárások attitűdje.

Pozitív jövőkép kialakításának képessége.

Példamutatás a szakmai rutin területén.

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság.

Együttműködési képesség.

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintőképesség.

Módszertani strukturálás képessége.

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.

A nevelés és személyes példamutatás képessége.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni a következő feladatokat:

Ellátja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.

Intézi a működési engedélyek beszerzését.

Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.

Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.

Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.

Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.

Marketingismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

Üzleti tervet készít.

Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.

Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.

PR és kommunikációs tevékenységet végez.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

Kitölti az adónyomtatványokat.

Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.

Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud, és következtetéseket von le.

Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.

Pénzügyi tervet készít.

Rezsióradíjat számol.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.

Egyéni vállalkozás.

Egyéni cég.

Gazdasági társaságok csoportosítása.

Gazdasági társaságok működésének szabályai.

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.

Kötelmi jog elemei.

Marketingismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.

Piacgazdaság, piac.

A vállalkozások erőforrásai.

A vállalkozások reálszférája.

A vállalkozás személyi feltételei.

A vállalkozás beindításának alapfeltételei.

Az elképzelés, az ötlet próbája.

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő-szükséglet felmérése.

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.

Kommunikáció és információátvitel.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.

Számviteli rendszer kialakítása.

A vállalkozás felelősségi rendszere.

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.

Az üzleti terv felépítése és részei.

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.

A mérleg és eredmény kimutatás szerepe, tartalma.

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.

Hitelezés és támogatás.

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.

Adózás és társadalombiztosítás.

A munkaszervezés alapjai.

Az ellenőrzés alapelvei.

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése.

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.

Kézírás.

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.

Köznyelvi beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Telefonálási technikák.

Számítástechnikai ismeretek.

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat.

Megbízhatóság.

Döntésképesség.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Szervezőkészség.

Önállóság.

Kitartás.

Rugalmasság.

Elhivatottság, elkötelezettség.

Kockázatvállalás.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség.

Határozottság.

Kommunikációs készség.

Konfliktusmegoldó képesség.

Irányítási készség.

Kompromisszumkészség.

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás.

Tervezés.

Áttekintő- és rendszerezőképesség.

Kreativitás, ötletgazdagság.

Új ötletek, megoldások kipróbálása.

Nyitott hozzáállás.

Eredményorientáltság.

Hibakeresés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

015-09 Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megválasztja a vállalkozás formáját.

Kiválasztja a vállalkozás helyszínét.

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat.

Elkészíti az üzleti tervet.

Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan.

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket.

Marketing és PR tevékenységet folytat.

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket.

Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket.

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát.

Előkészíti a védőeszközöket és felszereléseket.

Előkészíti a napi dokumentációt.

Leltárt készít.

Feltölti a készleteket.

Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületet.

Karbantartja az eszközöket, gépeket.

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja.

Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján.

Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról.

Elkülönítetten gyűjti a hulladékot.

Ismeri a kozmetikai termékekről, a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzésről szóló jogszabályokban foglaltakat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Vállalkozási formák.

Piackutatás alapjai.

A pénzügy alapjai.

A számvitel alapjai.

Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai.

Tevékenységi kör tárgyi feltételei.

Biztonságos munkavégzés feltételei.

Villamosság-biztonságtechnika alapjai.

Balesetvédelem.

Tűzvédelem.

Közegészségügy.

Veszélyes hulladék kezelése.

A kommunikáció alapjai.

A pszichológiai kultúra.

Az etika alapjai.

Szolgáltatásetika.

Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok.

Fogyasztóvédelmi szabályok.

szakmai készségek:

Elemi szintű számítógép-használat.

Olvasott szöveg megértése.

Fogalmazás írásban.

Kézírás.

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.

Köznyelvi beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás.

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Elemi számolási készség.

Személyes kompetenciák:

Precizitás.

Döntésképesség.

Szervezőkészség.

Önállóság.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség.

Kapcsolatfenntartó készség.

Határozottság.

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása.

Információgyűjtés.

Logikus gondolkodás.

Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

069-09 Kézápoló és műkörömépítő mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fogadja a vendéget, és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segítőkész viselkedéssel.

Előkészíti a vizsgálandó felületet.

Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel.

Meggyőződik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény.

A diagnosztizálás és a konzultálás eredményének megfelelően megtervezi a szolgáltatást.

Előkészíti a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint.

Tisztítja a kezelendő felületet.

Elvégzi a fertőtlenítési műveleteket a feladatnak megfelelő fertőtlenítővel.

Elvégzi a hagyományos, klasszikus manikűrt.

Elvégzi a francia manikűrt annak speciális eszközeivel és anyagaival.

Elvégzi a japán manikűrt annak speciális eszközeivel és anyagaival.

Paraffinos ápolást végez kézen, annak speciális eszközeivel és anyagaival.

SPA-kezelést végez kézen.

Masszírozást végez kézen.

Elvégzi a természetes köröm díszítését kézen.

Természetes alapanyaggal bőrdíszítést végez kézen.

Előkészíti a természetes köröm felületét műkörömépítéshez.

Műkörömdíszítést végez.

Tippes technikával épít műkörmöt.

Sablontechnikával épít műkörmöt.

Megerősítő technikával épít műkörmöt.

Levegőre kötő porcelán anyaggal épít műkörmöt.

UV-zselével épít műkörmöt.

UV-porcelánnal épít műkörmöt.

Speciális műkörömépítési feladatokat végez.

Francia típusú, hajlított, szögletes formájú műkörmöt épít.

Körömágy-meghosszabbítással épít műkörmöt.

Stiletto típusú vagy egyéb a természetes formájú meghosszabbítástól eltérő, modern körömformát épít.

Díszített építést végez.

Háromdimenziós díszítést készít.

Egyéb díszítéseket végez.

A töltési műveletnek megfelelően előkészíti a lenőtt körmöt.

Az anyagcsoportnak megfelelően elvégzi a töltést.

Általánostól eltérő, deformált növésű körömre épít műkörmöt.

Formálási műveletet végez.

Elvégzi a befejező műveleteket.

Eltávolítja a műkörmöt.

Ellátja az esetleges sérüléseket.

Otthoni ápolásra ad tanácsot.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kommunikációs alapismeretek.

Szolgáltatásetika.

Test felépítésének általános jellemzése.

Sejtek, alapszövetek általános jellemzői.

Keringés szervrendszere.

Mozgásszervrendszer általános jellemzése.

Csontok, ízületek, izmok általános jellemzése.

Felső végtag általános jellemzése.

Kéz anatómiája: kéz csontjai, ízületei, izmai.

Kéz ortopédiai elváltozásai és okai.

Bőr felépítése és élettana.

Bőr funkciói.

Köröm felépítése és élettana.

Bőr elemi elváltozásai.

Bőr betegségei.

Köröm elváltozása.

Deformált növésű körmök.

Köröm betegségei.

Ortopédiai elváltozások okozta bőrtünetek.

Műköröm-alapanyagok.

Egyéb segédanyagok.

Díszítéshez használt anyagok és díszítőelemek.

Hatóanyagok és vivőszereik szerepe és alkalmazásának lehetőségei.

Kézápolást kizáró és befolyásoló tényezők.

Kézápolás előkészítő műveletei.

Kézápolás folyamata, lépései.

Manikűr fajtái.

Manikűrfajták technológiái.

Bőrápolási módok, technológiái.

Masszázs típusai, kizáró körülményei.

Masszázs hatásai.

Kéz- és körömdíszítési módok.

Műkörömépítést kizáró és befolyásoló körülmények.

Műkörömépítés alapismeretei.

Műkörömépítés szakaszai.

Műkörömépítés technikái.

Tippes technikával történő építés.

Sablontechnikával történő építés.

Megerősítő technika alkalmazási módjai, technológiái.

Műkörömanyag típusonkénti építéseinek általános tudnivalói.

Levegőre kötő porcelánok építési technológiái.

UV-zselés építés technológiája.

UV-porcelán építési technológiája.

Átlagostól eltérő, deformált növésű körmök építési lehetőségei.

Töltési, karbantartási és javítási műveletek.

Műkörömdíszítési módjai.

Műköröm eltávolítási módjai.

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás.

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Kézápoló eszközök használata.

Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése.

Idegen nyelvű beszédkészség.

Telefonálás idegen nyelven.

Műkörömépítő eszközök és gépek használata.

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat.

Stabil kéztartás.

Önállóság.

Szervezőkészség.

Kézügyesség.

Pontosság.

Szakkifejezések használata.

Precizitás.

Társas kompetenciák:

Határozottság.

Fogalmazókészség.

Tömör fogalmazás készsége.

Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztán tartása.

Körültekintés, elővigyázatosság.

Kreativitás, ötletgazdagság.

Tervezési képesség.

Információgyűjtés.

Lényegfelismerés.

Ismeretek helyénvaló alkalmazása.

Gyakorlatias feladatelemzés.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátásnak az "I. A kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei" című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsga során a mesterjelöltnek hat részfeladatból álló, magas fokú szakmai tudást igénylő kézápolási, műkörömépítési és -töltési vizsgafeladatot kell teljesítenie.

A gyakorlati vizsgafeladatokat a mestervizsga bizottság elnöke jelöli ki a gyakorlati vizsgát megelőzően legalább 30 nappal korábban a központi feladatbankban tárolt, előre összeállított komplex gyakorlati feladatok közül.

A) Vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás

Vizsgafeladat ismertetése: Teljes kézápolási feladat elvégzése hagyományos, klasszikus, vagy korszerű, francia manikűr technológia alkalmazásával.

Vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt.

B) Vizsgafeladat megnevezése: Műkörömépítés

A gyakorlati vizsga során a mesterjelöltnek a vizsgaelnök által a feladatbankból kiválasztott, négy típusfeladatból álló, magas fokú szakmai tudást igénylő, komplex műkörömépítési feladatsort kell elvégeznie. A vizsgafeladatot úgy kell kialakítani, hogy a műkörömfeladatok végzése során legalább egy darab köröm az általánostól eltérő, erősen deformált növésű legyen.

1. Sablontechnikával levegőre kötő porcelán anyaggal történő építés (100 perc)

2. Sablontechnikával, zselé anyaggal történő építés (100 perc), amelyek közül csak az egyiket kell körömágy-hosszabbítással megvalósítani.

3. Tippes technikával történő építés, UV porcelán borítással vagy zselés megerősítő technika alkalmazásával (100 perc)

4. Alkalmi műköröm építése esküvőre vagy estélyre, a mindenkori divatirányzatnak megfelelően (120 perc)

Vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat típusfeladatainak értékelése:

Az 1. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

A 2. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

A 3. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

A 4. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

C) Vizsgafeladat megnevezése: Töltés

Négy hete lenőtt köröm töltését kell elvégezni a hozott modell körmén lévő anyagnak megfelelően, a feladatbankban leírt módon.

Vizsgafeladat időtartama: 100 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

Vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

Vizsgafeladat ismertetése:

Az anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, dokumentációs ismeretek, munka-, egészség- és környezetvédelmi, gazdálkodási és szakmai feladatok, valamint szolgáltatás-előkészítési feladatok témákban.

Vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71%-100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kézápoló és műkörömépítő mester feladatai. Komplex szóbeli feladat.

Vizsgafeladat ismertetése:

A szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani, anyagfelhasználási, technológiai, szépségszalon-működtetési ismeretek.

Időtartama: 45 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc, a válaszadási idő 20 perc

A vizsgarész feladatainak értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, ebből felkészülési idő: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71 -100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketingismeretek.

Adó-TB-pénzügyi- számviteli ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, ebből felkészülési idő: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1.A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Kézápoló és
műkörömépítő
mester
2.Fehér munkaruhaX
3.Körömvágó és bőrvágó olló manikűrhöz, műkörömhözX
4.Bőrfeltoló, bőrfelkaparó manikűrhöz, műkörömhözX
5.Gyémántporos fémreszelőX
6.Áztatótál manikűrhözX
7.Textília manikűrhöz, műkörömhözX
8.A vizsgafeladatokban fellelhető valamennyi műkörömépítési, töltési,
díszítési, ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag
X
9.Csiszológép műkörömhözX

10. KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI[6]

I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A Kozmetikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Kozmetikus55 815 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Kozmetikus5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Kozmetikus mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Kozmetikus mester munkaterületének leírása

Megteremti a vállalkozás feltételeit

Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira

Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel

Testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel

Arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, tartósan

Arcot, testet szőkít

Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz

Különböző sminkeket készít

Tartós sminket készít

Elektrokozmetikai kezelést végez

Szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat végez

Tanácsot ad házi ápolásra, életmódra vonatkozóan

Oktatja a munkaterületéhez tartozó feladatokat

2. A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Fodrász mester
Kézápoló és műkörömépítő mester
Lábápoló mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Kozmetikus megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
182-13Kozmetikus mester alapfeladatai
183-13Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai
184-13Kozmetikus mester speciális feladatai
015-09-1Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség a szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB -pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészít a kezeléshez arcon és/vagy testen

Előkészíti és elvégzi a szemöldök és szempillafestést, szemöldököt formáz

Fertőtlenítést végez megfelelő fertőtlenítőszerrel és/vagy eszközzel

Sminket készít alkalomhoz illően

Osztályozza a szépséghibákat kezelhetőség szerint

Felismeri és rögzíti - diagnosztikai lap segítségével - a kozmetikus által kezelhető és nem kezelhető rendellenességeket

Összehúzó, nyugtató és/vagy tápláló pakolást alkalmaz Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra

Vizsgálja a kozmetikumok összetételét, kozmetikai recepteket elemez, felismeri és jellemzi azok alap-, ható- és segédanyagait

Kiválasztja a megfelelő kozmetikumot a receptúrák alapján a különböző bőrtípusokra és rendellenességekre

Iskolamasszázst végez

Tanácsot ad a bőr házi ápolására, életmódra vonatkozóan

Alkalmazza a kozmetikus alapfeladataihoz szükséges anyagokat

Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a kozmetikus alapfeladataihoz szükséges biológiai, kémiai és szakmai elméletet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Sejt és alkotórészei

Szövetek jellemzése, felosztása

Szervek és szervrendszerek általános jellemzése

Biokémia

A bőr anatómiai felépítése

Masszázs élettani hatásai, fajtái

Szőrnövési rendellenességek

Depilációs eljárások

Tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, javallatai, ellenjavallatai

Kozmetikai kóroktan, tünettan

Sminkelmélet, kendőzés, színelmélet

Elemi elváltozások

Rendellenességek

Bőrtípusok jellemzői, kezelésük

Tanácsadás alap-kezelésekkel, házi ápolással kapcsolatban

Különböző bőrrendellenességek és kezelésük

Szövetszaporulatok fajtái, megjelenési formái

Évszakok kozmetikai problémái

Az öregedés folyamata és az öregedés elleni küzdelem hatóanyagai

Anyagi rendszerek

Általános és szervetlen kémia

Szervetlen kozmetikai anyagok

Szerves kémia

Szerves kozmetikai anyagok

Kozmetikai készítmények és alapanyagai

Fertőtlenítőszerek

Kozmetikumok összetételei

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kozmetikában használatos eszközök és berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Lényegkiemelő-képesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Empátia

Fogalmazókészség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

183-13 Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek szóban vagy írásban feltett kérdésekkel kizárja a kontraindikációk lehetőségét

Megtervezi az elektrokozmetikai készülékekkel az arc és/vagy testkezelést

Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét

Galvánárammal működő készülékeket alkalmaz

Ultrahanggal működő készülékeket alkalmaz különböző testtájakon

Termoterápiás készülékeket alkalmaz különböző testtájakon

Abráziós készülékeket alkalmaz

Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során

Kis- és középfrekvenciás készülékeket alkalmaz differenciált módon

Vákuum készüléket használ

Ismerteti és gyakorlatban alkalmazza a direkt és indirekt elektrokozmetikai műveletekhez szükséges elméleti alapokat

Fényterápiás eszközzel kezelést végez

Rádiófrekvenciás készüléket alkalmaz

Tű nélküli mezoterápiás készüléket alkalmaz

Tanácsot ad cellulit-kezeléssel kapcsolatban és megtervezi azt

Tanácsot ad a vendégnek a helyes életmódra vonatkozóan

Naprakészen ismeri és bemutatja a legkorszerűbb elektrokozmetikai gépeket, kezeléseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Az elektrokozmetikai készülékek felosztása, alkalmazásához szükséges alapismeretek; áram fogalma, fajtái, jellemzői, mértékegységei: áramerősség, feszültség, teljesítmény, frekvencia, ellenállás, vezetők, félvezetők, szigetelők

Az indirekt készülékek csoportosítása, jellemzői

A direkt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása, jellemzői

Ionvándorlás, polaritás és az elektrolitos disszociáció fogalma, kozmetikai jelentősége

Elektroozmózis, elektroforézis, elektrolízis, kataforézis

Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában

Rádiófrekvencia fogalma, kozmetikai jelentősége, javallatai, ellenjavallatai

Alkalmazott elektródák, elektródák szabályos felhelyezési módja

Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása

Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei

Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése, stádiumai

A fény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint

Dózis fogalma és fajtái a fényterápia kapcsán

Polarizált fénnyel működő készülékek működése, használatuk javallatai

A fototermolízis lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában

Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai készülékek: infralámpa, infraszauna működése, javallatai, ellenjavallatai

Lézerek kozmetikai felhasználása, működése, javallatai, ellenjavallatai

Az interferencia lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában

Face lifting eljárások

Vio működése, javallatai, ellenjavallatai

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata

Kozmetikában használatos kézi eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Önképzés

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Empátia

Fogalmazókészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

184-13 Kozmetikus mester speciális feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Testkezeléshez diagnosztizálja a kezelendő területet és tájékoztatja a vendéget a testkezelés menetéről, tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a lehetséges mellékhatásokról, az ellenjavallatokról

Teljes testen korszerű masszázstechnikát alkalmaz

Differenciált cellulit kezelést végez

Rádiófrekvenciás készülékkel fogyasztó és feszesítő kezelést alkalmaz

Tű nélküli mezoterápiás kezelést végez testen

Testmasszázs-technikákat alkalmaz különleges eszközökkel

Testtekercselési technikákat alkalmaz

Egészséges életmódra és helyes táplálkozásra vonatkozó tanácsokat ad

Tanácsot ad férfikozmetikával, menedzserkezeléssel kapcsolatban

Naprakészen ismeri és bemutatja a legkorszerűbb speciális kezeléseket

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelést végez arcon és az egész testen

Arcon és testen kozmetikai frissítő, relaxáló, szépítő masszázsokat végez

Arc- és testszépítő kúrákat állít össze, kezeléssorozatokat tervez meg, ajánl és kivitelez

Kozmetikus speciális feladataihoz szükséges elméleti alapokat ismertet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában

A masszázs élettani hatásai, a testmasszázsok fajtái

Különböző masszázstechnikák

Különleges technológiák

Masszázshoz alkalmazott kozmetikumok

Kozmetikai készítmények és alapanyagaik

Különleges hatóanyagok

Biológiailag aktív hatóanyagok

Ránctalanító, regeneráló hatóanyagok

Gyógynövények és kivonataik

Aromaterápia és anyagai

Testtekercselés

Speciális kozmetikai eljárások

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

A speciális testkezeléseknél használatos kézi eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Határozottság

Empátia

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Tervezési képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

015-09-1 Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megválasztja a vállalkozás formáját Kiválasztja a vállalkozás helyszínét

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat

Elkészíti az üzleti tervet

Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket

Marketing és PR tevékenységet folytat

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket

Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát

Előkészíti a védőeszközöket -felszerelést

Előkészíti a napi dokumentációt

Leltárt készít

Feltölti a készleteket

Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket

Karbantartja az eszközöket, gépeket

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja

Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján

Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról

Szelektíven gyűjti a hulladékot

Ismeri a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Vállalkozási formák

Piackutatás alapjai

Pénzügy alapjai

Számvitel alapjai

Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

Tevékenységi kör tárgyi feltételei

Biztonságos munkavégzés feltételei

Villamosság-biztonságtechnika alapjai

Balesetvédelem

Tűzvédelem

Közegészségügy

Veszélyes hulladék kezelése

Kommunikáció alapjai

Pszichológiai kultúra

Etika alapjai

Szolgáltatásetika

Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok

Fogyasztóvédelmi szabályok

szakmai készségek:

Elemi szintű számítógép-használat

Olvasott szöveg megértése

Fogalmazás írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Szervezőkészség

Önállóság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Információgyűjtés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A vizsgázó a szakmai vizsgatevékenység megkezdése előtt egy héttel a saját modell (két modell esetén mindkét modell) diagnosztikai lapját, kezelési tervét és az ezekhez kapcsolódó önálló szakmai elemzését a mestervizsgát szervező kamarának leadja.

A saját modellel kapcsolatos kritériumok:

30 évnél idősebb modellt kell hoznia a mestervizsgára. Mindösszesen két modell hozható.

A mesterdolgozattal kapcsolatos kritériumok:

Tartalmi szempontok:

A saját modell diagnosztikai lapja 1-2 oldal terjedelmű lehet.

A saját modell kezelési terve 1 -2 oldal terjedelmű lehet.

Ezen kívül max. 3 oldal terjedelmű elemzés képezi a dolgozat részét, melyben a kezelési tervben szereplő hatóanyagok részletesebb jellemzése, egyéb kiegészítő kezelések leírása szerepeljen.

A mindösszesen 7 oldalnyi szakmai anyagban képek, ábrák nem szerepelhetnek, ezeket a dolgozat mellékleteként kell csatolni.

Formai követelmények:

A kéziratot jó minőségű nyomtatóval, összefűzve (spirálozva) kell előállítani 3 példányban.

A kézirat A/4 méretű. A felső, alsó margó 2,00 cm, a bal, jobb oldali margó 2,00 cm. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, oldalszámozás alul, középen. A sortávolság 1,0. A bekezdések között 1 üres sor maradjon.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak gyakorlata 1.

A vizsgafeladat ismertetése: Idegen modell bőrének (arc, nyak, dekoltázs, test) diagnosztizálása, diagnosztikai lap kitöltése, kezelési terv készítése (hatóanyag megnevezésével, helyspecifikusan), a bőrön található rendellenességek felismerése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc felkészülésre, 10 perc válaszadásra

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak gyakorlata 2.

A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően modellezi, hogyan tanítaná meg a következő alapfeladatokat tanulójának:

- Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldökformázás: az alátétek elkészítése, felhelyezése, megfelelő mennyiségű és állagú festék kikeverése, a bórvizes szemöblögetés technikája, a helyes csipesz-használat technikája.

- Iskolamasszázs: a legyezés és zongorázás, a szem körizmának masszírozása, a gyúrás bemutatása, összekötő és befejező mozdulatok, az arc idegkilépési pontjai.

- Különböző sminktechnikák: különböző arcformák alapozása és pirosítása, különböző szájformák kontúrozása, három színből a szemhéjárnyalás bemutatása, tekintettel a szem formájára és elhelyezkedésére.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester elektrokozmetikai gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően üzembe helyezi a készüléket és bemutatja a készülék gyakorlati alkalmazását. Ismerteti a készülék használatával kapcsolatos legfontosabb információkat. Választható gépek, melyek mindegyikének rendelkezésre kell állnia a vizsga helyszínén: iontoforézis készülék, rádiofrekvenciás készülék, elektroporációs készülék, VIO, termoterápiás készülék, abráziós készülék, ultrahang, interferenciás készülék/vagy szelektív ingeráramú készülék, vákuumkészülék, soft lézer készülékek.

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

D) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester speciális feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően speciális arc-, vagy testkezelést végez meghatározott módszerrel. Az alábbi feladatok közül húzás alapján az egyiket a vizsgázó saját modellen, a saját maga által választott módszerrel végzi el:

- Testkezelések:

A bőr diagnózisa és a lehetséges eljárások ismertetése után a kiválasztott módszer alapján testkezelést végez; alakjavító, vagy fogyasztó, vagy cellulit, vagy feszesítő. A kötelezően elvégzendő műveletek megnevezése: letisztítás, peelingek, különböző masszázstechnikák, elektrokozmetikai eszközök alkalmazása, korszerű hatóanyagokkal készült ampullák, pakolások, krémek, beillesztése a kezelési folyamatba.

- Arckezelések:

A bőr diagnózisa után elvégzi a preventív, vagy vitalizáló, vagy fiatalító, vagy regeneráló kezelést arcon, nyakon, dekoltázson. A kötelezően elvégzendő műveletek megnevezése: letisztítás, kémiai vagy biológiai peeling, elektrokozmetikai eszközök alkalmazása, különböző masszázstechnikák, korszerű hatóanyagokkal készült ampullák, maszkok, pakolások, krémek beillesztése a kezelési folyamatba.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71100% Megfelelt

E) A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsor a 182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai, a 183-13 Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai, valamint a 184-13 Kozmetikus mester speciális feladatai szakmai követelménymodulok ismereteit kéri számon.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladatok értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak elmélete

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott, komplex tételsorból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai szakmai követelménymodul témaköreinek elméleti vonatkozású részeit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 40 perc)

A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szépségszalon működtetése

A vizsgafeladat ismertetése: Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján)

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc)

A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

D) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a (002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Kozmetikus
mester
Higiéniai eszközök, tartozékokX
Egyéni védőfelszerelésekX
Kezelőszék a csoportszámnak megfelelőenX
Munkaszék a csoportszámnak megfelelőenX
MasszázságyX
Nagyítós lámpa a csoportszámnak megfelelőenX
VIO készülékX
Iontoforézis készülékX
Ultrahang készülékX
Vákuum készülékX
Microdermabráziós, vagy Hidroabráziós készülékX
Elektroporációs készülékX
Rádiofrekvenciás készülékX
Interferencia készülék/vagy szelektív ingeráramú készülékX
Soft lézer készülékX
Termoterápiás készülékX
Szakszerű munkavégzéshez szükséges textíliák, melyeket a jelölt biztosítX
A műveletek elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök (kivéve az
elektrokozmetikai készülékek és berendezések), melyeket a jelölt biztosít
X

11. KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Kőműves mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Kőműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Kőműves31 582 15 1000 00 00
Magasépítő technikus54 582 03 1000 00 00
Mélyépítő technikus54 582 04 1000 00 00
Építészmérnök
Építőmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Kőműves5
Magasépítő technikus3
Mélyépítő technikus3
Építészmérnök3
Építőmérnök3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Kőműves mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Kőműves mester munkaterületének leírása

Árajánlatot készít

Megismeri és értelmezi az építési munkák tervdokumentációit

Építési munkát előkészítő műveleteket végez

Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket

A hozzá beosztott dolgozókat irányítja, felügyeli munkájukat

Épületek helyét kitűzi (vízszintes és magassági kitűzés)

Alapozási és földmunkákat végez

A szükséges segédszerkezeteket elkészíti és bontja (állványok, zsaluzatok)

Gépi eszközöket kezel, karbantart

Betonvas szerelési munkákat végez

Új falszerkezeteket, nyílásáthidalókat, koszorúkat, födémeket készít monolit és előre gyártott anyagokból

A megmaradó szerkezeteket helyreállítja, felújítja, megerősíti, átalakítja

Kéményeket, szellőzőket, erkélyeket, párkányokat készít

Lépcsőszerkezeteket épít

Nyílászárók és épületszerkezetek elhelyezési munkáit végzi

Utólagos hőszigetelési, vízszigetelési munkákat készít

Kőmunkákat, homlokzati díszburkolásokat készít

Burkolatok aljzatait elkészíti

Hidegburkolatot készít vízszintes és függőleges felületen

Külső és belső felületképzéseket készít

Előírásoknak megfelelő méretű tetőszerkezeteket épít

Bontási munkákat végez

Értékeli és minősíti a végzett munkát

Felelős műszaki vezetést végez

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Kőműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Kőműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Ács, állványozó mester
Burkoló mester
Tetőfedő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Kőműves megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
003-09Építőipari közös feladatok
026-09Víz-, hő- és hangszigetelés készítése
027-09Monolit beton készítése
028-09Falazás, vakolás
029-09Betonozási feladatok
030-09Speciális kőműves feladatok
031-09Műemléki helyreállító feladatok

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagmennyiség-meghatározás

B Rendelési dokumentumok

B Szállítás

B Munka megkezdésének feltételei

A Munkaterület átadás-átvételének szabályai

B Az elvégzett munka dokumentálása

A Hulladékkezelés

A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása

B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

A Elsősegélynyújtás

A Tűzvédelem

A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

B Hatósági előírások

A Védőruhák, védőfelszerelések használata

A Környezetvédelem

B Felmérés szabályai

B Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Elemi számolási készség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

5 Építészeti jelképek értelmezése

5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

026-09 Víz-, hő-és hangszigetelés készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti, tisztítja a felületet

Kellősít, a szigetelés aljzatát alkalmassá teszi

Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket

A gépészeti áttörések környezetét előkészíti

A technológia szerinti szigetelőanyagot használ

Kent vagy szórt szigetelést készít

Szigetelőlemezeket fektet

A csatlakozások környezetét a technológiának megfelelően megerősíti, kialakítja

Megvizsgálja a szigetelendő felületet

Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt

Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket

Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat

Elvégzi az anyag rögzítését

Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el

Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről

Utólagos szigetelő munkák előtt feltárással diagnosztizál

Megvédi a kész szigeteléseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szigetelési módok, eljárások

B Szigetelésekre vonatkozó szabványok

B Szerkezetek

A Tervjelek

A Tervolvasás

C Szigetelőanyag-gyártás folyamata

A Elhelyezési előírások

A Szigetelőanyagok rögzítési módjai

A Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk

A Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk

A Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, felhasználásuk

A Rögzítések fajtái, rögzítő anyagok felhasználása

A Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk

B Anyagok kölcsönhatása

B Anyagok tulajdonságai

C Anyagvizsgálati módszerek

B Anyagkezelés

B Ragasztóanyagok káros hatásai

A Kézi szerszámok

A Vágó-, előkészítő eszközök

B Rögzítő kisgépek

A Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések

C Hatósági előírások

A Anyagjelölés

B Méretmegadási módok

A Érintésvédelem

B Közműcsatlakozások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Géphasználati feliratok, piktogramok értelmezése, megértése

4 Építészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Szigetelési jelképek értelmezése

5 Építész szerkezeti jelképek értelmezése

5 Szintjelek értelmezése

4 Mechanikai törvényszerűségek megértése

4 Gépek, berendezések működtetésének megértése

5 Vízszigetelő szerszámok használata

5 Hő-, hangszigetelő szerszámok használata

4 Szigetelő kisgépek használata

5 Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek használata

5 Ragasztás, szerelés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Döntésképesség

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Ismeretek helyén való alkalmazása

Módszeres munkavégzés

Rendszerekben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

027-09 Monolit beton készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alapot készít

Födémet készít

Áthidalót, koszorút készít

Falat, pillért, oszlopot készít

Elvégzi a betonozást üzemi betonból a zsalu teherbírásának megfelelő sebességgel

Elvégzi a beton tömörítését

Betonozás után ellenőrzi a méret- és alakhelyességet

Gondoskodik a téliesítésről és a beton utókezeléséről

Felületi sérüléseket javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Építőgépek (emelő, anyagmozgató, betonbedolgozó)

B Betonacélok fajtái, mérete, szerelése és elhelyezése

B Beton összetétele

B Betonadalékszerek

A Betonok osztályozása (szilárdság, konzisztencia)

A Betonbedolgozás

A Beton utókezelése

A Betonfelületek minőség-követelményei

A Betonszerkezet minőségének ellenőrzése

A Alul bordás, felül bordás vagy sík födémek zsaluzása

A Rámpák, lépcsők, koporsó födémek zsaluzása

A Gerendák zsaluzása

A Fal- és födémbetonozási ütemek, munkahézagok képzése

A Betonozási sebesség és a bedolgozás módjai

A Betonfelületek javításának anyagai és módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.) használata

4 Építész-statikus műszaki tervek olvasása, értelmezése

5 Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Tűrőképesség

Erős fizikum

Precizitás

Társas kompetenciák:

Irányítási készség Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Intenzív munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

028-09 Falazás, vakolás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Zsinórállványt készít, kitűzi az alapok helyét

Kitűzi a falazat helyét

Habarcsot terít

Falazási munkát végez a téglakötés szabályainak megfelelően

Íves szerkezeteket falaz

Falazatot soronként vízszintesen ellenőriz

Falsíkot ellenőriz

Telíti a fugákat

Áthidaló elemeket helyez el

Koszorú zsaluelemeket helyez el

Födémelemeket helyez el

Falazó-, vakolóállványt épít

Hagyományos vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen

Gépi vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen

Felületet előkészít

Alapvakolatot készít

Simító vakolatot készít

Rabicot készít függőleges és vízszintes felületen

Hagyományos külső homlokzatvakolatot készít

Gépi vakolatot készít külső homlokzati felületen

Díszítő vakolást készít

Dörzsölt vakolatot készít

Kapart vakolatot készít

Szórt vakolatot készít

Homlokzati felújító vakolatot készít

Falazott (kő és tégla) homlokzatburkolatot készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kivitelezés előkészítése

A Munka megkezdésének feltételei

A Szerkezeti alapismeretek

B Statika

A Tervjelek

B Vázlatkészítés

A Beemelési előírások

A Elemrögzítés

A Anyag előkészítés gépei

B Anyagok kölcsönhatása

B Anyagok egymásra hatása

B Anyagok tulajdonságai

A Anyagkeverés

B Szabványok

B Emelőgépek

A Kézi szerszámok

C Energiabiztosítás

B Hatósági előírások

A Felmérés

B Építési és felmérési napló vezetése

A Anyagjelölések

A Építész tervjelek

A Gépész tervjelek

A Szerkezet-jelölés

A Méretmegadás

B Közműcsatlakozások

A Kitűző eszközök

A Kitűzési módok

A Zsinórállás készítése

A Építőanyagok fajtái, felhasználásuk

B Állványépítés (egyszerű állványok, bakállvány)

A Kézi vakolás

A Gépi vakolás technológiája

A Vakolattípusok keverése

A Habarcskészítés

A Homlokzati díszítővakolás technológiái

B Homlokzati burkolatok fajtái

A Téglakötések típusai, alkalmazási területük

A Falazóblokkok típusai

B Áthidalók fajtái

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Építész szoftverek kezelése

3 Gyártók által kiadott CD-k használata

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Építészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Vázlatrajz készítése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

5 Építészeti jelképek értelmezése

4 Gépészeti jelképek értelmezése

5 Szintjelek értelmezése

5 Tervdokumentáció olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

4 Mechanikai törvényszerűségek megértése

5 Gépek, berendezések működtetésének megértése

5 Kőműves kézi szerszámok használata

5 Kitűző eszközök használata

5 Építőipari gépek, berendezések használata

5 Mérőműszerek használata

5 Kézi-kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Precizitás

Erős fizikum

Egyensúlyérzékelés

Pontosság

Szervezőkészség

Önállóság

Kézügyesség

Térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszumkészség

Irányítási készség

Udvariasság

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Áttekintő képesség

Tervezés

Rendszerekben való gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

Logikus gondolkodás

Helyzetfelismerés

Információgyűjtés

Problémaelemzés, -feltárás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

029-09 Betonozási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Anyagnyilvántartást vezet

Kijelöli és biztosítja a szállítási útvonalakat

Karbantartja a munkagépeket, szerszámokat

Ellenőrzi a munkaterületet megközelítés, munkavégzés és munkavédelem szempontjából

Fuvart rendel, megszervezi az anyag szállítását

Kisebb munkaárkot, munkagödröt kiás, vagy kiásat

Helyszíni betonkeverést végez

Adagolja a szükséges anyagokat

Elkészíti a szükséges betonacél vázat

Lépcsőt készít

Szerelőbetont, aljzatbetont, járdát készít

Kitűzi a szintet, lejtésviszonyokat ellenőriz

Teríti az aljzatbetont

Dilatációt készít, felületet megmunkál az előírásnak megfelelően

Védi és utókezeli az aljzatot

Szükség esetén födémcserét végez (betartja a bontási előírásokat)

Elkészíti és elhelyezi a kémény fedkövet

Utólagos javítási munkákat végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Előregyártási folyamat

A Anyagbedolgozás gépei

A Tömörítés gépei

B Gépek elhelyezhetősége, telepítése

C Gépek megközelíthetősége, organizáció

B Gépek karbantartása

A Munkavédelmi előírások

C Gépkönyv

B Munkabiztonsági ellenőrzések

A Anyagnyilvántartás vezetése

A Anyagrendelés

B Fuvarszervezés

B Anyaglerakás és tárolás

C Organizáció

A Érintésvédelem

A Anyagütemezés

A Betonozás technológiája

A Előre gyártott elemek felhasználási területei

B Földmunkák, munkaárok dúcolása

A Szintezés, lejtésellenőrzés módszere

A Beton utókezelése

B Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása

A Vasszerelés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

5 Mennyiség számítási készség

4 Irodatechnikai eszközök használata

4 Információs eszközök használata

5 Kőműves kézi szerszámok használata

5 Építőipari gépek, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Precizitás

Erős fizikum

Egyensúlyérzékelés

Pontosság

Szervezőkészség

Önállóság

Kézügyesség

Térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszumkészség

Irányítási készség

Udvariasság

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Áttekintő képesség

Tervezés

Rendszerekben való gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

Logikus gondolkodás

Helyzetfelismerés

Információgyűjtés

Problémaelemzés, -feltárás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

030-09 Speciális kőműves feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kitűzi a nyílászáró helyét Beépíti a nyílászárót

Falazott nyílást előkészíti nyílászáró beépítésére

Nyílászárót beállítja a kihagyott nyílásba

A nyílászárót ideiglenesen rögzíti

A nyílászárót véglegesen rögzíti, beépíti

Utólagos nyíláskialakításhoz részleges bontási munkákat végez

Teherhordó szerkezeteket bont

Elhelyezi az áthidalót

Befejezi a bontást

Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel

Meghatározza a szükséges megtámasztási, alátámasztási, biztonságtechnikai feladatokat

Meghatározza a bontási, átalakítási munka technológiáját, elvégzi a bontást

Eltávolítja a bontási területről a felesleges anyagokat

Elvégzi a helyreállítást

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Elemrögzítés

A Bontási munkák biztonsági előírásai

A Bontás technológiája

A Nyílászárók beállítása, beépítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Kitűző eszközök használata

5 Kőműves kézi szerszámok használata

5 Építőipari gépek, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Precizitás

Erős fizikum

Egyensúlyérzékelés

Pontosság

Szervezőkészség

Önállóság

Kézügyesség

Térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszumkészség

Irányítási készség

Udvariasság

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Áttekintő képesség

Tervezés

Rendszerekben való gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

Logikus gondolkodás

Helyzetfelismerés

Információgyűjtés

Problémaelemzés, -feltárás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

031-09 Műemléki helyreállító feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Statikai ellenőrzést végeztet, engedélyeket beszerez

Kiválasztja és megtervezi a megfelelő javítási technológiát

Elvégzi a szükséges bontásokat, feltárásokat

Konzerválási, tisztítási munkát végez különböző felületeken

Helyreállítási munkát végez különböző felületeken

Kiegészíti, vagy megerősíti az elemeket

Pótolja, vagy cseréli a károsodott elemet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Anyagvédelem

B Anyagok egymásra hatása

B Anyagvizsgálat

C Hatósági előírások

A Anyagminta-készítés

A Műemlékvédelem

A Restaurálás, konzerválás

A Tisztítási technológiák

A Javítási technológiák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Precizitás

Erős fizikum

Egyensúlyérzékelés

Pontosság

Szervezőkészség

Önállóság

Kézügyesség

Térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Kommunikációs rugalmasság

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Kompromisszumkészség

Irányítási készség

Udvariasság

Kapcsolatteremtő készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Áttekintő képesség

Tervezés

Rendszerekben való gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

Logikus gondolkodás

Helyzetfelismerés

Információgyűjtés

Problémaelemzés, -feltárás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001- 11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

026- 09 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott felületen hő-, hangszigetelés vagy vízszigetelés készítése, a szükséges anyag, eszköz kiválasztása után

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

027- 09 Monolit beton készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott bezsaluzott szerkezet betonozó munkájának elkészítése (csoportos feladat), betonacél szerelése, beton méret- és alakellenőrzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

028- 09 Falazás, vakolás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Építészeti rajz alapján fal vagy kémény kitűzése, falazó munka végzése adott anyag felhasználásával (csoportos feladat), kötések, csatlakozási csomópontok bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vakolás adott felületen adott technológiával

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

029- 09 Betonozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján hagyományos segédszerkezet (zsaluzat, dúcolat, állványzat) készítése, bontása (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Anyagnyilvántartás vezetése, készítése táblázatkezelő programban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

030- 09 Speciális kőműves feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Nyílászáró beállítása, rögzítése építési időben (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

031- 09 Műemléki helyreállító feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy választott, vagy kijelölt műemléki, vagy műemlék jellegű épület feltárása, helyreállítási feladatainak, technológiájának, szükséges anyagainak meghatározása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Javítási, restaurálási feladatok elvégzése adott felületen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Kőműves mester
SzámítógépX
NyomtatóX
SzoftverekX
Irodatechnikai eszközökX
MérőeszközökX
JelölőeszközökX
KéziszerszámokX
Szerelő- és bontószerszámokX
Kőműves kéziszerszámokX
Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközökX
Elektromos kisgépekX
VakológépekX
Talajmunkák kéziszerszámaiX
Kitűző eszközök, szintező műszerekX
ÁllványokX
Kézi és gépi döngölök, tömörítőkX
Egyéni védőfelszerelésX
Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX
Műszaki dokumentációX
Szigetelés eszközei, gépeiX
Faipari gépek, eszközökX
Faipari kéziszerszámokX

12. LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI[7]

I. A Lábápoló mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A lábápoló mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A lábápoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek:

AB
1.1.A szakképesítés (szakma), szakképzettség
1.2.megnevezéseazonosító száma
1.3.Lábápoló32 815 02
1.4.Speciális lábápoló53 815 01

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.

2. A lábápoló mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

AB
2.1.A szakmai gyakorlat
2.2.szakirányaidőtartama (év)
2.3.Lábápoló5
2.4.Speciális lábápoló3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A lábápoló mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A lábápoló mester munkaterületének leírása

1.1. A szolgáltatás megszervezéséhez és folyamatos működtetéséhez kapcsolódó gazdálkodási munkát és környezetvédelmi feladatokat végez.

Vállalkozás kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végez.

1.2. A szolgáltatás előkészítési feladatait végzi, tisztít, fertőtlenít, sterilizál, karbantart, veszélyes anyagokat és a hulladékokat kezeli.

1.3. Lábápolás folyamatait végzi.

Előkészíti a szolgáltatást.

Diagnosztizál, konzultál, kezelési tervet készít.

Tisztít, fertőtlenít, sterilizál.

Kézi pedikűrt végez.

Gépi pedikűrt végez.

Kombinált pedikűrt végez.

Előkészíti a diagnosztizálásnak, a technológiának, a felhasználandó anyagoknak megfelelően a tervezett szolgáltatást.

Elvégzi a kezelés folyamatát a biztonsági szabályoknak megfelelően.

Elvégzi a szolgáltatás befejező műveleteit, tisztít, sterilizál, karbantart, dokumentál, hulladékot kezel.

1.4. Egyéb köröm- és bőrelváltozások kezelését végzi lábon.

Tyúkszemet, benőtt körömsarkot távolít el.

Felrostozódott, megvastagodott körmöt kezel, sarokrepedéseket kezel, kivéve a speciális lábápolás körébe tartozó eseteket.

Befejező és speciális befejező műveleteket végez.

Tisztítási, fertőtlenítési műveleteket végez.

Bőrápolási feladatokat végez.

Eszközök tisztítását, karbantartását végzi.

Hulladékot kezel.

1.5. Befejező és speciális befejező műveleteket végez.

Sterilizál.

Körömszabályozást, korrekciót végez.

Tehermentesítőket alkalmaz.

Sebfedést, elsősegélyt, utókezeléseket végez.

Lábmasszázst végez.

Lábtornát mutat be és tanít meg.

Lábápolást végez.

Díszítést végez.

2. A lábápoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A
2.1.A lábápoló mesterképesítéssel rokon képesítés(ek) megnevezése
2.2.Kézápoló és műkörömépítő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1.A Lábápoló megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
2.azonosítójamegnevezése
3.001-11-1Pedagógiai ismeretek
4.002-11-1Vállalkozási ismeretek
5.015-09Szépségszalon működtetése
6.070-09Lábápoló mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.

A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.

A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.

A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség.

Mennyiségérzék.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Elemi számolási készség.

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.

Motivációs készség.

A gyermek tanulásának segítése.

A pedagógiai módszerek használata.

Pedagógiai beszédkészség.

A szakképzési eszközök használata.

A gyakorlati képzés módszertana.

Oktatási eszközök használata.

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.

A munkáltató foglalkozások használatának készsége.

A célorientált munkavégzés készsége.

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.

Az önálló munkavégzés készsége.

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.

A minőségi munkavégzés készsége.

A szakmai probléma-megoldási készsége.

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.

A személyes példamutatás készsége.

Személyes kompetenciák:

Empátia.

Pozitív elvárások attitűdje.

Pozitív jövőkép kialakításának képessége.

Példamutatás a szakmai rutin területén.

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság.

Együttműködési képesség.

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség.

Módszertani strukturálás képessége.

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.

A nevelés és személyes példamutatás képessége.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

Ellátja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.

Intézi a működési engedélyek beszerzését.

Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.

Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.

Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.

Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

Üzleti tervet készít.

Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.

Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.

PR- és kommunikációs tevékenységet végez.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

Kitölti az adónyomtatványokat.

Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.

Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.

Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.

Pénzügyi tervet készít.

Rezsióradíjat számol.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.

Egyéni vállalkozás.

Egyéni cég.

Gazdasági társaságok csoportosítása.

Gazdasági társaságok működésének szabályai.

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.

Kötelmi jog elemei.

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro-és mikrokörnyezete.

Piacgazdaság, piac.

A vállalkozások erőforrásai.

A vállalkozások reálszférája.

A vállalkozás személyi feltételei.

A vállalkozás beindításának alapfeltételei.

Az elképzelés, az ötlet próbája.

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő- szükséglet felmérése.

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.

Kommunikáció és információátvitel.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.

Számviteli rendszer kialakítása.

A vállalkozás felelősségi rendszere.

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.

Az üzleti terv felépítése és részei.

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.

Hitelezés és támogatás.

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.

Adózás és társadalombiztosítás.

A munkaszervezés alapjai.

Az ellenőrzés alapelvei.

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése.

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.

Kézírás.

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.

Köznyelvi beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Telefonálási technikák.

Számítástechnikai ismeretek.

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat.

Megbízhatóság.

Döntésképesség.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Szervezőkészség.

Önállóság.

Kitartás.

Rugalmasság.

Elhivatottság, elkötelezettség.

Kockázatvállalás.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség.

Határozottság.

Kommunikációs készség.

Konfliktusmegoldó képesség.

Irányítási készség.

Kompromisszum készség.

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás.

Tervezés.

Áttekintő és rendszerező képesség.

Kreativitás, ötletgazdagság.

Új ötletek, megoldások kipróbálása.

Nyitott hozzáállás.

Eredményorientáltság.

Hibakeresés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

015-09 Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megválasztja a vállalkozás formáját.

Kiválasztja a vállalkozás helyszínét.

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat.

Elkészíti az üzleti tervet.

Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan.

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket.

Marketing és PR-tevékenységet folytat.

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket.

Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket.

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát.

Előkészíti a védőeszközöket, -felszerelést.

Előkészíti a napi dokumentációt.

Leltárt készít.

Feltölti a készleteket.

Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületet.

Karbantartja az eszközöket, gépeket.

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja.

Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján.

Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról.

Elkülönítetten gyűjti a hulladékot.

Ismeri a kozmetikai termékekről, a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzésről szóló jogszabályokban foglaltakat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Vállalkozási formák.

Piackutatás alapjai.

Pénzügy alapjai.

Számvitel alapjai.

Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai.

Tevékenységi kör tárgyi feltételei.

Biztonságos munkavégzés feltételei.

Villamosság-biztonságtechnika alapjai.

Balesetvédelem.

Tűzvédelem.

Közegészségügy.

Veszélyes hulladék kezelése.

Kommunikáció alapjai.

Pszichológiai kultúra.

Etika alapjai.

Szolgáltatásetika.

Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok.

Fogyasztóvédelmi szabályok.

szakmai készségek:

Elemi szintű számítógép-használat.

Olvasott szöveg megértése.

Fogalmazás írásban.

Kézírás.

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.

Köznyelvi beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás. írásban.

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Elemi számolási készség.

Személyes kompetenciák:

Precizitás.

Döntésképesség.

Szervezőkészség.

Önállóság.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség.

Kapcsolatfenntartó készség.

Határozottság.

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása.

Információgyűjtés.

Logikus gondolkodás.

Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

070-09 Lábápoló mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segítőkész viselkedéssel.

Előkészíti a vizsgálandó felületet.

Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel.

Meggyőződik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény.

A diagnosztizálás és a konzultálás eredményének megfelelően megtervezi a szolgáltatást.

Előkészíti a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint.

Tisztítja a kezelendő felületet.

Elvégzi a fertőtlenítési műveleteket a feladatnak megfelelő fertőtlenítővel.

A lábnak és a kézi lábápolásnak megfelelően megtervezi a munkafolyamatot, a sorrendet, az alkalmazott anyagokat.

Kiválasztja a szakszerű, speciális kézi eszközöket.

A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a kézi lábápolás folyamatát.

A lábnak és a gépi lábápolásnak megfelelően megtervezi a munkafolyamatot, a sorrendet, az alkalmazott anyagokat.

Kiválasztja a szakszerű, speciális gépi eszközöket, frézereket.

A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a gépi lábápolás folyamatát.

A lábnak és a kombinált lábápolásnak megfelelően megtervezi a munkafolyamatot, a sorrendet, az alkalmazott anyagokat.

Kiválasztja a szakszerű, speciális kézi és gépi eszközöket.

A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a kombinált lábápolás folyamatát.

Eltávolítja a tyúkszemet.

Eltávolítja a körömsarok-benövést a biztonsági fogás alkalmazásával.

A kezelés során használt eszközöket sterilizálja.

Szabályozza a körömsarok növését a tanult technikák alkalmazásával.

B/S-spangéval történő kezeléshez speciális módon előkészíti a körömlemezt.

Szakszerűen felhelyezi a körömszabályozót.

Elvégzi a speciális befejező műveleteket.

Tehermentesítőket alkalmaz.

Kiválasztja a problémának megfelelő tehermentesítőt.

Szakszerűen felhelyezi a tehermentesítőt.

Felvilágosítást ad a tehermentesítő előnyéről, viselési tényezőiről, anyagi vonzatáról.

Paraffinos ápolást végez lábon, annak speciális eszközeivel és anyagaival.

SPA-kezelést végez lábon.

Masszírozást végez lábon.

Elvégzi a természetes köröm díszítését lábon.

Természetes anyagú bőrdíszítést végez lábon.

Körömkorrekciót végez műköröm anyaggal, lábon.

A problémának megfelelően megtervezi a folyamatot.

Előkészíti a korrekciós építést a feladat szerint.

Elvégzi az építést pedizselével vagy más, a problémának megfelelő anyaggal.

Tanácsot ad a láb házi ápolására és más szolgáltatást is ajánl.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szolgáltatási alapismeretek.

Kommunikációs alapismeretek.

Szolgáltatásetika.

Test felépítésének általános jellemzése.

Sejtek, alapszövetek általános jellemzői.

Keringés szervrendszere.

Mozgás szervrendszer általános jellemzése.

Csontok, ízületek, izmok általános jellemzése.

Alsó végtag általános jellemzése.

Láb anatómiája: lábcsontjai, ízületei, izmai.

Láb boltozatos szerkezete.

Láb ortopédiai elváltozásai és okai.

Láb egyéb betegségei.

Bőr felépítése és élettana.

Bőr funkciói.

Köröm felépítése és élettana.

Bőrelemi elváltozásai.

Köröm elváltozásai.

Deformált növésű körmök.

Bőr betegségei.

Köröm betegségei.

Ortopédiai elváltozások okozta bőrtünetek.

Bőrápolási módok, technológiái.

Lábápolást kizáró és befolyásoló tényezők.

Lábápolás biztonsági szabályai.

Bőrtípusok meghatározása a lábápolás szempontjából.

Lábápolás ajánlott menete, a lépéssorrend szempontjai.

Lábápolási módszerek.

Gépi lábápolás technológiája.

Kombinált lábápolás technológiája.

Különböző bőrkérgesedések kezelése.

Körömsarok-benövés kezelése.

Tehermentesítők és használatuk.

Lábápoló eszközök karbantartása.

Lábra építhető műköröm alapismeretei és technológiái.

Műköröm díszítési módjai.

Műköröm-eltávolítás módjai.

Sterilizálási alapismeretek.

Műköröm alapanyagok.

Egyéb segédanyagok.

Díszítéshez használt anyagok és díszítő elemek.

Hatóanyagok és vivőszereik szerepe és alkalmazásának lehetőségei.

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás.

Szakmai nyelvű hallott szövegmegértése.

Szakmai nyelvű beszédkészség.

Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése.

Idegen nyelvű beszédkészség.

Telefonálás idegen nyelven.

Lábápoló kéziszerszámok használata.

Műkörömépítő eszközök és gépek használata.

Lábápoló eszközök és gépek használata.

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat.

Stabil kéztartás.

Önállóság.

Tapintás.

Szervezőkészség.

Állóképesség.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Kézügyesség.

Külső megjelenés.

Elhivatottság, elkötelezettség.

Pontosság.

Társas kompetenciák:

Határozottság.

Konfliktuskerülő készség.

Udvariasság.

Tolerancia.

Irányítási készség.

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása.

Körültekintés, elővigyázatosság.

Kreativitás, ötletgazdagság.

Tervezési képesség.

Információgyűjtés.

Lényegfelismerés.

Ismeretek helyén való alkalmazása.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátásnak az "I. A lábápoló mestervizsgára jelentkezés feltételei" alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

Vizsgatevékenység ismertetése:

A gyakorlati vizsga során a mesterjelöltnek négy részfeladatból álló, magas fokú szakmai tudást igénylő lábápolási vizsgafeladatokat kell teljesítenie.

A vizsgafeladat megnevezése:

A) Kézi lábápolás

Vizsgafeladat ismertetése:

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális probléma megoldásával, indokolással, kéziszerszámokkal, a szükséges korrekció és tehermentesítő alkalmazásával.

Vizsgafeladat időtartama:90 perc

Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

B) Gépi lábápolás

Vizsgafeladat ismertetése:

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális probléma megoldásával, indoklással, gépi pedikűr elvégzéséve1, a szükséges korrekció és tehermentesítő alkalmazásával.

Vizsgafeladat időtartama: 90 perc

Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

C) Kombinált lábápolás

Vizsgafeladat ismertetése:

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális probléma megoldásával, indokolással, kombinált pedikűr elvégzésével, a szükséges korrekció és tehermentesítő alkalmazásával.

Vizsgafeladat időtartama: 90 perc

Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

D) Kombinált lábápolás díszítéssel

Vizsgafeladat ismertetése:

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, speciális probléma megoldásával, indokolással, kombinált pedikűr elvégzésével, a szükséges korrekció alkalmazásával, estélyre, esküvőre alkalmas díszítéssel.

Vizsgafeladat időtartama: 90 perc

Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

Vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

Vizsgafeladat ismertetése:

Az anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, dokumentációs ismeretek munka-, egészség-, és környezetvédelmi, gazdálkodási és szakmai feladatok, valamint szolgáltatás-előkészítési feladatok témákban.

Vizsgafeladat időtartam: 40 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

Vizsgatevékenység megnevezése: Komplex szóbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a következő témaköröket tartalmazza:

A) A szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani, anyag felhasználási, technológiai, valamint szépségszalon működtetési ismeretek

Vizsgafeladat időtartama: 45 perc, amelyből felkészülési idő 25 perc, a válaszadási idő 20 perc

Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81 -100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71 -100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71 -100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1.A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Lábápoló mester
2.KörömkaparóX
3.VésőX
4.SzemzőX
5.Kör alakú lencse, ovális lencseX
6.Tyúkszemkés, kis tyúkszemkésX
7.Talpkés, sarokkésX
8.ReszelőX
9.Körömvágó és bőrvágó ollóX
10.KörömcsípőX
11.FenőkőX
12.Fenőszíj, fenő filcX
13.TextíliaX
14.Bőrfeltoló, bőrfelkaparóX
15.Gyémántporos fémreszelőX
16.ÁztatótálX
17.TextíliaX
18.A vizsgafeladatokban fellelhető, valamennyi műkörömépítési, díszítési,
ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag
X
19.Professzionális pedikűrgépX

A vizsgatevékenységek sorrendje: gyakorlati, majd írásbeli, végül a szóbeli. Az írásbeli és a szóbeli egy napra tehető.

13. SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Panziós, falusi vendéglátó31 812 01 0000 00 00
Szakács33 811 03 1000 00 00
Diétás szakács33 811 03 0001 33 01
Vendéglős52 811 02 1000 00 00
Vendéglátó szakmenedzser55 812 01 0010 55 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Meleg- és hidegkonyhai gyakorlat szakács szakmai
bizonyítvánnyal és azzal egyenértékű középszintű
szakképesítéssel (31 - 33 szintű szakképesítések)
5
Meleg- és hidegkonyhai gyakorlat közép- és felsőfokú
szakképesítéssel
(52 - 55 szintű szakképesítések)
5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A Szakács szakképesítés esetében a korábban teljesített konyhai gyakorlat figyelembevételével az utolsó egyéves folyamatosság nem feltétel, amennyiben a jelölt vendéglátó egységben vezetőként dolgozik.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Szakács mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Szakács mester munkaterületének leírása

A termelési tevékenység során alkalmazza a hagyományos és a korszerű kulináris technikát, technológiát, valamint az alap-, a félkész-, a járulékos- és segédanyagokat. Irányítja, vagy maga végzi a tálalást.

A személyzetet rendszerbe állítja, és a munkaterületeket kijelöli és irányítja.

A személyi higiéniával és munkahelyi öltözetével példát mutat.

Árut rendel és átvesz, étlapot és menüt tervez, kalkulációt készít.

Kapcsolatot tart az üzleti partnerekkel, a szakmai körökkel, a szakmai szervezetekkel, a képzőintézményekkel és a vendégkörrel.

Betartja, betartatja és ellenőrzi az üzleti ügyviteli fegyelmet, az élelmiszerbiztonsági szabályokat.

Anyagi felelősséget vállal a rábízott eszközökért, anyagokért és árukért és a rábízott területen az élelmiszerbiztonságért.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Szakács mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Szakács mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Cukrász mester
Pincér mester
Vendéglős-fogadós mester

V. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Szakács megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
053-09Vendéglátó gazdálkodási tevékenység
gyakorlása
054-09Vendéglátó tevékenység alapozása
055-09Szakmai idegen nyelvi kommunikáció
056-09Ételkészítés I.
057-09Ételkészítés II.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

E A köznevelésről, valamint a szakképzés szabályozásáról kialakult ismeret

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

053-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmakat és azok összefüggéseit

Értelmezi az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot

Választékot állít össze, árlapot készít, figyelembe véve az élelmiszerbiztonságot

Étrendjavaslatot állít össze

Étlapot, árlapot tervez, állít össze

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását

Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból

Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását

Bizonylatolja a rendelést

Megismeri az áruátvétel szabályait

Leltározási feladatokat végez

Bizonylatokat állít ki

Számlát, nyugtát készít

Szükség szerint standol

Elszámol a napi bevétellel

Nyugtát /készpénzfizetési/ átutalási számlát állít ki

Jelenléti ívet vezet

Elkészíti, módosítja a munkabeosztást

Meghatározza az ár szerepét az üzleti gazdálkodásban

Anyaghányadot, kalkulációt készít

Veszteségszámításokat végez

Gazdálkodási számításokat végez

Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát

Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít

Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását

Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását

Figyelemmel kíséri az élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) működését

Megismeri a vendéglátó vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit

Megismerkedik a marketing szerepével a vendéglátásban

Közreműködik az üzleti arculat kialakításában

Értékesítés ösztönző tevékenységet folytat

Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A gazdálkodás körfolyamata és elemei

B A gazdálkodás piaci szereplői

B A piac csoportosítása

B A piac tényezői és azok összefüggései

B A piaci verseny

A A gazdálkodás alapegységei

A A vállalkozások lényege és jellemzői

A A vállalkozások vagyona, vagyongazdálkodás

A Gazdálkodási ismeretek

B Gazdálkodás és ügyvitel

A Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák

A Raktári készletek kezelése, ellenőrzése

A Az áruátvétel szabályai, folyamata

A Költségelszámolás

A Anyagfelhasználás mérése

A Étlaptervezés, formái, jelentősége, alapelvei

A Vendéglátás tevékenységének általános feltételei

A A vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei

A A vendéglátó tevékenység személyi feltételei

A Munkaszerződés, munkaidő beosztás, munkabér

A A munkaadó és munkavállaló kapcsolata

A Az üzleti gazdálkodás bizonylatai

A A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye

A A vendéglátás gazdasági számításai

A A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók

B Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók

A Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók

A Árképzés

B Marketing alapismeretek

B Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban

B Értékesítés ösztönzés eszközei

A Viselkedéskultúra, személyi higiénia, kommunikáció

A Az üzleti élet írásbeli formái

A Élelmiszerbiztonság a vendéglátásban

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Gépírás

4 Információforrások kezelése

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Elhivatottság, elkötelezettség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Apolt, igényes megjelenés

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Irányítási készség

Közérthetőség

Kompromisszumkészség

Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bővíti a korszerű táplálkozástudományi ismereteit

Bővíti a korszerű életmódhoz kötődő ismereteit

Bővíti a vendéglátásban alkalmazott élelmiszerekre és korszerű technológiákra vonatkozó ismereteit

Bővíti a különféle diétákhoz kötődő élelmiszerekre és ételkészítési eljárásokra vonatkozó ismereteit

Bővíti a kímélő és diétás étkezés alap- és járulékos anyagok körének ismeretét

Ismeri az allergén anyagok és az adalékanyagok káros hatását, az adott anyaggal kapcsolatos allergiás reakciókat

Munkaterületére kiépíti és működteti a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert

Betartja és betartatja az élelmiszerbiztonsági előírásokat

Betartja és betartatja a személyi higiénés előírásokat

Az előírásoknak megfelelően tárolja és kezeli az élelmiszereket

Alapanyagokat, félkész és késztermékeket vizsgál és/vagy ellenőriz

Ellenőrzi az élelmiszerek fogyaszthatósági és minőség-megőrzési idejét, és az áruk minőségét

Az előírásoknak megfelelően mintát vesz és tesz el

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

Bővíti a fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági ismereteit

Ismeri a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Táplálkozástudományi alapismeretek, allergén élelmiszerek

B Adalékanyagok, allergének ismerete

B Alapvető dietetikai ismeretek

B Élelmiszerek tápértékének megőrzése

B Mikroorganizmusok, azok káros hatásai, élelmiszerek tartósítása, élelmiszermérgezések, élelmiszerfertőzések

B Adalékanyagok, édesítőszerek, ízfokozók, tartósítószerek, színezékek, állományjavítók

B Termelés dokumentumai: anyaghányad nyilvántartás, gyártmánylap, műszaknapló

A Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták

A Természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek

A Zsiradékok

A Tej, tejtermékek

A Tojás

A Hús, húsipari termékek, halak

A Zöldségek, gyümölcsök

A Édesipari termékek, koffeintartalmú élelmiszerek

A Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok

A Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok

A Élelmiszer vizsgálat

A A vendéglátó termék fogalma, kezelése, csomagolása, jelölése

A Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei

A A HACCP élelmiszerbiztosítási rendszer alapelvei, kiépítése és működtetése

A Vendéglátó egységek telepítésének és kialakításának alapfeltételei

A Személyi higiénia, egészségügyi alkalmasság, helyes takarítás, mosogatás

A Kémiai kockázatok a vendéglátó termékek előállítása során, élelmiszerrel érintkező felületek, edények és csomagolóanyagok

A Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, hűtési előkészítési követelményei

A Vendéglátó termékkészítés, tárolás, hűtés, melegen tartás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjai

A Vendéglátó műhely, konyha, eladótér higiéniája, lehetséges kritikus pontok a technológiában és azok felügyelete

A Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai, élelmiszerhulladékok kezelése

B A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések

B Hazai fogyasztóvédelmi szabályok, EU-s fogyasztóvédelmi szabályok

B Fogyasztói jogorvoslati lehetőségek

B A fogyasztóvédelmi intézményrendszer

A A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai

A A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Pontosság

Felelősségtudat

Szaglás

Ízérzékelés

Látás

Tapintás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

055-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel

Megérti az idegen nyelvű hallott szöveget

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét

Idegen nyelven telefonál

A vendéglátásban használt berendezések, eszközök idegen nyelvű jelentését alkalmazza

Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven alkalmazza

Megérti az idegen nyelvű használati utasításokat

A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad/fogad

Az általános gasztronómiai idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

A saját szakterülete legfontosabb idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Általános idegen nyelvű kommunikáció, olvasás, fordítás

A Etikett, protokoll idegen nyelven

A Illemtani formulák idegen nyelven

B Idegen nyelvű kommunikáció vendégekkel

B Idegen nyelvű kommunikáció beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal

B Alapanyagok, áruk, italok, élvezeti cikkek idegen nyelvű ismerete

B Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelvű technológiája

B Italok neve, készítése idegen nyelven

B Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések használati utasítása idegen nyelven

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Idegen nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott, illetve olvasott szakmai szöveg megértése

4 Telefonálás idegen nyelven

5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése idegen nyelven

4 Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven

4 Megrendelések felvétele, ajánlás, számlázás idegen nyelven

4 Anyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelvű megnevezése, illetve ezekhez kötődő technológiák alkalmazása idegen nyelvű szövegben

5 Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven

5 Elemi számolási készség idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Látás

Szorgalom, igyekezet

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

056-09 Ételkészítés I.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi az egyéni előkészületeit

Tájékozódik a napi feladatokról

Előkészíti a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat

Alkalmazza a korszerű technikai gépeket, berendezéseket, eszközöket

Ételkészítési alap-, kiegészítő és befejező műveleteket végez

Meleg és hideg előételeket készít, a tálalási szabályokat nyomon követi és azokat alkalmazza

Leveseket és levesbetéteket készít, tálal

Hagyományos és korszerű konyha-technológiával készülő főzelékeket, köreteket készít, tálal

A korszerű és hagyományos ételekhez tartozó mártásokat készít és tálal

Halakból és egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételeket készít, tálal

A hazai és nemzetközi vágóállatok húsrészeiből ételeket készít, tálal

Házi szárnyasokból ételeket készít és tálal

Elkészíti a vadhúsokból készíthető ételeket

Salátákat, önteteket készít, kreatív tálalási módokat alkalmaz

Éttermi meleg-tésztákat készít, törekedve a hagyományos készítési módra, újszerű megjelenési formában tálalva

Menüt különböző alkalmakra ajánl, elkészít

Helyben fogyasztásra vagy elvitelre ételeket adagol, tálal, díszít

Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára

Ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja az élelmiszerbiztonsági előírásokat, HACCP szabályokat

Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Az ételkészítés alap- és kiegészítő műveletei

A Előételek

A Levesek, levesbetétek

A Főzelékek, köretek

A Hagyományos és korszerű konyha-technológiával készülő főzelékek, köretek

A Hagyományos ételekhez tartozó mártások

A Halakból, egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek

A Vágóállatok húsrészeinek, belsőségeinek felhasználhatósága

A Házi szárnyasokból készíthető ételek

A Vadhúsokból készíthető ételek

A Éttermi meleg-tészták

A Menü összeállításának szabályai

A Tálalási szabályok, műveletek

A Díszítési szabályok, műveletek

C Gépek, berendezések, eszközök műszaki ismerete

B Üzemtani ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Elhivatottság, elkötelezettség

Megbízhatóság

Pontosság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kompromisszumkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztán tartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

057-09 Ételkészítés II.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a társrészlegekkel

Alkalmazza a különleges és új konyhatechnikákat és technológiákat a diétás és kímélő ételeknél

Kímélő étrendet állít össze

Étrendet állít össze különféle betegségekre

Megtervezi és alkalmazza az ételek tálalását és díszítését

Büfé- és rendezvényételeket készít Hidegtálat tervez és készít

Ismeri a nemzetközi étkezési szokásokat és jellegzetes nemzeti ételeket készít

Étlapot tervez és készít

Étrendet állít össze különleges alkalmakra

Speciális kínálatot tervez, készít

Törekszik jó gyakorlatra szert tenni a gasztronómiai artisztikában

Folyamatosan biztosítja az anyag és eszköz utánpótlást

Ismeri és betartatja az élelmiszerbiztonsági előírásokat, HACCP szabályokat

Betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Menüt és rendezvényt állít össze, adatokat rögzít excel táblában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Beszerzési, termelési, értékesítési technológiai folyamat

A Az ételkészítés alap- és kiegészítő művelete

A Kímélő és diabetikus ételek készítése

A Kímélő és diabetikus étrendet állít össze

A Étrend összeállítása különféle allergiákra

A Előételek, büfé ételek

A Tálalás

A Menü összeállításának szabályai

A Vendég előtti ételkészítési műveletek

A Tálalási szabályok, műveletek

A Díszítési szabályok, műveletek

A Gépek, berendezések, eszközök műszaki ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Információforrások kezelése

5 Elemi számolási készség

5 Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai alapismeretek

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Külső megjelenés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Megbízhatóság

Pontosság

Rugalmasság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Hatékony kérdezés készsége

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelemmegosztás

A környezet tisztán tartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001- 11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

053- 09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági számítások (kalkuláció, kiszabat, árképzés, veszteségszámítás, üzleti szintű elszámoltatás, készletgazdálkodás, üzleti vagyon és összetétele, üzleti eredmény kiszámítása, jövedelmezőségi tábla és annak összetevői)

Gazdálkodási ismeretek (fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás, adózás, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, marketing tevékenység és reklám eszközök, üzleti levél formai és tartalmi követelményei)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

054- 09 Vendéglátó tevékenység alapozása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei, allergén anyagok ismerete Minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági vagy fogyasztóvédelmi előírások ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

055- 09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szakmai szöveg fordítása és értelmezése (technológiai leírás, használati utasítás stb.)

(Lehetőleg angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven. Szótár használata engedélyezett.)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szakmai kommunikáció: Központilag javasolt témák, szituációs gyakorlatok (technológiai, technikai feladatok, gasztronómiai témakör, beszélgetés, a vizsgázó kérdésekre válaszol)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 15 perc (felkészülési idő 0 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

056- 09 Ételkészítés I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vizsgabizottság elnökével történő előzetes egyeztetés alapján egy 5 fogásos menü készítése 5 adagban (1 adag display asztal + 4 adag a vizsgaelnökkel és a vizsgabizottsággal egyeztetve) a mesterjelölt által kiválasztott témában és alkalomra, amit esetleg egy mestervacsorán mutat be a vizsgabizottságnak és a meghívott vendégeknek

Az elkészített menü ételei készítési technológiájának, és a hozzá felhasznált húsrészek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 360 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A magyar konyha és az éttermi meleg-tészták készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt

2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

057-09 Ételkészítés II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy adott témában és alkalomra szóló hidegtál 10 adagos anyaghányadának elkészítése számítógép segítségével, táblázatba foglalva

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Mestermunkaként az 1. vizsgafeladatban megtervezett hidegtál vagy/és gasztronómiai artisztika elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 600 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Szakács
mester
Előadás tartására alkalmas - megfelelő ülőkapacitással
rendelkező- terem;
X
A tanfolyam létszámának megfelelő
kapacitású számítógépterem;
X
Melegkonyha és hidegkonyha,- a feladatok elvégzéséhez szükséges
berendezésekkel (munkaasztalok; tűzhelyek; sütők; hőlég-cirkulációs
készülék; megfelelő hűtőkapacitás.
X
Az alapanyagok előkészítéséhez szükséges gépek, készülékekX
Az ételek elkészítéséhez szükséges edények, felszerelések, kézi
szerszámok
X

14. VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével, és az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (azonosító száma: 33 522 04 0001 33 01) végzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Villanyszerelő33 522 04 1000 00 00
Erősáramú elektrotechnikus54 522 01 1000 00 00
Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető31 522 04 0000 00 00
Villamosmérnöki Bsc (Villamos-energetika szakirány)
Villamosmérnöki Msc (Energiaátalakító rendszerek vagy
Villamosenergia rendszerek szakirány)
Energetikai mérnök Msc

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Szakmunkás képesítés5
Technikusi képesítés4
Felsőfokú képesítés3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Villanyszerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Villanyszerelő mester munkaterületének leírása

Épületek, építmények villamos csatlakozásának (csatlakoztatásának) kiépítését végzi

Épületek, építmények villamos hálózatának kialakítását végzi a villamos szerelvények, berendezések csatlakoztatásával, felszerelésével

Nyomvonalas erős- és gyengeáramú hálózatok hatóságok által engedélyezett részének kiépítését, a meglévő hálózat(ok)hoz való csatlakoztatását végzi

Villamos hálózatok, berendezések, gépek szakszerű karbantartását és javítását végzi

Villamos hálózatok, készülékek érintésvédelmi vizsgálatait végzi

A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

Villanyszerelő mester jogosult mindazon kivitelezési, javítási, karbantartási munkák elvállalására és elvégzésére, amelyre képesítéssel, esetlegesen szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve amelyet jogszabály nem tilt.

Alkalmazásban álló Villanyszerelő mester munkakörében elvégezhető mindazon kivitelezési, javítási, karbantartási munka, amelyre képesítéssel rendelkezik.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Villanyszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Villanyszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Elektronikai műszerész mester
Háztartásgép szerelő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Villanyszerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
058-09Informatikai, munkaszervezési és -tervezési,
technológiai alaptevékenységek végzése
059-09Kisfeszültségű villanyszerelési munka előkészítése,
dokumentálása
060-09Kisfeszültségű villamos szerelések
061-09Erősáramú berendezések létesítése, üzemeltetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

058-09 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ

LAN és WAN hálózatokat használ

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért

Informatikai tevékenységét dokumentálja

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza

Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

Elektromos és mechanikai kötéseket készít

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Elektrotechnikai alapismeretek

C Elektronikus áramkörök

A Villamos gépek biztonságtechnikája

C Teljesítményelektronikai áramkörök

C Gépelemek

C Finommechanikai elemek

C Mechanika

B Elektromechanikus mérőműszerek

C Elektronikus mérőműszerek

B Mechanikai mérőműszerek

B Villamos mérések

B Mechanikai mérések

B Műszerelemek

C Anyagismeret

C Gyártásismeret

B Műszaki ábrázolás

B Villamos és gépész rajzjelek

C Szabványok

B Műszaki dokumentáció

A Általános munkavédelem

A Érintésvédelem

A Elsősegélynyújtás

A Általános tűzvédelem

A Tűzoltó készülékek

B Környezetvédelem

B Veszélyes hulladékok kezelése

B Digitális technikai alapok

C Perifériák

B Számítógépes hálózatok típusai

C Informatikai angol nyelv

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

5 Információforrások kezelése

5 Műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Műszaki rajz készítése

5 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Kapcsolási rajz készítése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák készítése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése

4 Elemi számolási készség

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek

2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

Prezentációs készség

Kommunikációs rugalmasság

Udvariasság

Kapcsolatteremtő készség

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Közérthetőség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

059-09 Kisfeszültségű villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elektrotechnikai alapismereteket alkalmaz a munkája során

Anyagismereteket alkalmaz a villamos és nem villamos anyagok kiválasztása során

Mechanikai számításokat végez

Szabványok előírásait alkalmazza a munkája során

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

Villamos számításokat végez

Tanulmányozza és értelmezi a munka műszaki dokumentációját

Javaslatot tesz a kiviteli terv módosítására, megvalósulási tervre

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Helyszíni felmérést végez

Átveszi és felméri a munkaterületet

Folyamatosan egyeztet a munkaterületen dolgozó más szakmák képviselőivel

Felméri és meghatározza az eszköz- és anyagszükségletet

Munkafázisokra bontja a szerelési munkát, meghatározza a műveleti sorrendet

Meghatározza a munkához szükséges időszükségletet és szerelői létszámot

Ellenőrzi az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságát, gondoskodik azok szakszerű tárolásáról

Felméri a munkaterület és a munkafolyamat veszélyeit

Figyelembe veszi és alkalmazza a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, meghatározza a védőeszköz szükségletet

Figyelembe veszi és alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

Betanítja az általa szerelt villamos készülék, berendezés használatát

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Feljegyzi a változásokat a kiviteli tervekre

Építési naplót vezet

A munkavégzéshez meghatározott nyilvántartásokat vezet

Feliratokat készít és helyez el a készülékeken

Összeállítja a műszaki dokumentációkat

Elszámoláshoz felméri az elvégzett munkát

Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat dokumentál

Elkészíti a munka szerelői ellenőrzésének dokumentációját

Dokumentálja a jegyzőkönyvi hibák kijavítását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Villamos szerelési anyagok

B Villamos szerelvények

B Szerelési technológiák

B Villamos berendezések

B Szabadvezeték- és kábelhálózat

B Villamos mérések

B Villamos dokumentáció

A Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése

4 Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata

5 Villamos hálózatok (erősáramú, informatikai, szabadvezeték, kiskábel) kialakítása, javítása, karbantartása

4 Villamos gépek üzemeltetése, javítása, karbantartása

4 Villamos mérések elvégzése

4 Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések használata

3 Folyamatábra készítése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Szervezőkészség

Pontosság

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Fogalmazó készség

Kapcsolatteremtő készség

Tömör fogalmazás készsége

Kompromisszumkészség

Udvariasság

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Kontroll (ellenőrző képesség)

Okok feltárása

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Értékelés

Figyelem-összpontosítás

Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

060-09 Kisfeszültségű villamos szerelések

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elosztó-berendezést szerel

Fogyasztásmérő helyet alakít ki

Csatlakozó vezetéket épít ki

Villamos szerelvényeket helyez el és szerel

Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki

Épületinformatikai, épületautomatikai és jelző hálózatot épít ki

Épületvillamos-berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja

Beltéri világítási berendezést szerel

Kültéri világítási berendezést szerel

Kapcsoló-berendezést szerel

Ipari elosztó-berendezést szerel

Ipari energia-elosztó hálózatot szerel

Vezérlő- és szabályozó-berendezést szerel

Ipari villamos berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja

Külső villámhárító berendezést szerel

Belső villámvédelmet alakít ki

Aszinkron gépet szerel

Egyenáramú gépet szerel

Szinkron gépet szerel

Különleges villamos forgógépet szerel

Egyfázisú transzformátort szerel

Háromfázisú transzformátort szerel

Különleges transzformátort szerel

Villamos gépet javít, karbantart, kezelését betanítja

Villamos készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja

Csatlakozó vezetéket szerel

Szabadvezetéki kötést készít

Csatlakozó kábelt fektet tartószerkezetre, talajba

Vízzáró kábelátvezetést készít

Kiskábel-hálózatot javít, karbantart

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség

szerint méréseket és vizsgálatokat végez

Üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végez

Hiba meghatározáshoz méréseket, vizsgálatokat végez

Érintésvédelmi rendszert, eszközt szerel, telepít

Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza az érintésvédelmi szabályokat

Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza a munkavégzés helyszínére vonatkozó érintésvédelmi különleges szabályokat

Szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet helyez el csatlakozó vezetékhez

Villamos berendezés érintésvédelmi rendszerén szerelői ellenőrzést végez

Kijelöli a kiskábel nyomvonalát

Kiskábel tartószerkezetet készít

Kiskábelt fektet tartószerkezetre

Kiskábeles áramkört alakít ki tömített szerelési technológiával

Gondoskodik a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

Betartja a kéziszerszámokra vonatkozó előírásokat

Elkészíti a figyelmeztető feliratozást

Elvégzi a kábelerek azonosítását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Villamos szerelési anyagok

B Villamos szerelvények

B Szerelési technológiák

B Villamos berendezések

B Villamos gépek

B Légvezeték- és kábelhálózat

B Villamos mérések

A Villamos dokumentáció

A Munkavégzés szabályai

A Kábelek szerkezete

B Kábelszerelési anyagok

B Tömített szerelési technológiák

A Villamos kötések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése

4 Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata

4 Villamos gépek üzemeltetése, javítása, karbantartása

4 Villamos hálózatok (erősáramú, informatikai, épületautomatikai) kialakítása, üzemeltetése, javítása, karbantartása

4 Villamos mérések elvégzése

5 Kéziszerszámok használata

5 Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések használata

5 Kiskábel hálózat szerelése, javítása

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Erős fizikum

Döntésképesség

Egyensúly, bezártság- (szűk helyek) és magasságtűrés, mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Konszenzus készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Információgyűjtés

Rendszerező képesség

A környezet tisztán tartása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Kontroll (ellenőrző képesség)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Módszeres munkavégzés

Ismeretek helyén való alkalmazása

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

061-09 Erősáramú berendezések létesítése, üzemeltetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Villamos gépeket szállít, telepít, üzembe helyez

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátort beköt, ellenőriz

A motorok indítását, fordulatszámának és forgásirányának változtatását és fékezését végzi

Szabályozott villamos hajtásokat szerel és beüzemel

Kis teljesítményű és speciális villamos motorokkal (pl. váltakozó áramú kommutátoros motorral, léptető motorral stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltet

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány-váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel

Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi

Számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerel, üzemeltet

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik

Az erősáramú kapcsolókészülékeket kiválaszt, beköt, működtet és üzemeltet

Villamos kapcsolóállomásokat üzemeltet

Villamos hálózatokat üzemeltet

Egyszerű hálózatok zárlatát számítással ellenőrzi, zárlatkorlátozás megoldásában közreműködik

Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködik (pl. fázisjavítás)

Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetésében tevékenykedik

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos energiaellátását kialakítja, működteti, telepíti, üzemelteti

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezéseket szerel, karbantart

Szünetmentes áramforrásokat telepít és üzemeltet

A szakterület hatályos jogszabályait, szabványait alkalmazza

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A szakterületet érintő hatályos jogszabályok

B A szakterület hatályos szabványai

B Transzformátorok jellemzői

B Villamos forgógépek jellemzői

B Villamos készülékek jellemzői

B Kapcsolókészülékek jellemzői

B Világítási készülékek jellemzői

B Kommunális és ipari hálózatok jellemzői

B Energiagazdálkodási mérések elve

A Érintésvédelmi mérések elve

B Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai

B Aszinkron gépek jellemzői, üzemállapotai

B Szinkron gépek jellemezői, üzemállapotai

B Egyenáramú gépek jellemzői, üzemállapotai

B Digitális alapfogalmak, alapjelek és kapcsolások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Információforrások kezelése

4 Szerelési rajz olvasása, értelmezése

4 Szerelési rajz készítése

4 Összeállítási rajz olvasása, értelmezése

4 Összeállítási rajz készítése

5 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

4 Kapcsolási rajz készítése

5 Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

3 Villamos kiviteli tervrajz készítése

5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák készítése

5 Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

5 Villamos dokumentációs jelképek értelmezése

5 Tűz-, baleset- és környezetvédelmi jelképek értelmezése

4 Szabadkézi rajzolás

4 Komplex jelzésrendszerek

4 A hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeinek alkalmazása (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végez)

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

3 Tájékozódás

3 Térérzékelés

4 Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Kézügyesség

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Precizitás

Egyensúly, magasságtűrés

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

A környezet tisztán tartása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.

A mesterdolgozat 1 db tervezési, költségvetés-készítési feladatból, számítási feladatokból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat a MKIK által kiadott mesterdolgozatok témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni. Az értékelésre, megvédésre a negyedik vizsgarészben kerül sor.

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

058-09 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Műszaki terv, leírás olvasása, értelmezése, anyagszükséglet kiválasztása, műveleti sorrend meghatározása, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

059- 09 Kisfeszültségű villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szakmai számítás (pl. vezeték méretezése melegedésre, feszültségesésre)

Munka átadásához dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Mesterdolgozat megvédése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

060- 09 Kisfeszültségű villamos szerelések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kisfeszültségű szerelések témakörből tesztfeladatok megoldása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szerelési feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

061- 09 Erősáramú berendezések létesítése, üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szakmai számítások Digitális alapjelek és kapcsolások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számítógépes, PLC-vel irányított ipari folyamatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Épületautomatizálási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Villanyszerelő
mester
Lézeres- és egyéb szintezőX
Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépekX
MunkaállványX
Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari porszívó, véső- és fúrógépekX
Földmunka kézi szerszámaiX
Oszlopállítás eszközeiX
Vezeték-, és kábelszerelés eszközeiX
Fémipari kéziszerszámok és kisgépekX
Szögbelövő, szögbeverőX
Villamos mérőműszerekX
Hosszmérő eszközök (mérőszalag)X
Informatikai és adatrögzítő eszközökX
Jogszabály (szabvány) gyűjteményX
Érzékelők, jeladókX
PrésszerszámokX
Számítógépes konfigurációkX
Védőfelszerelések (mászóvas, biztonsági öv, védősisak)X
Környezetszennyező anyagok gyűjtőiX
Hegesztő- és forrasztó berendezésekX

15. BŐRDÍSZMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI[8]

I. A Bőrdíszműves mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A bőrdíszműves mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A bőrdíszműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Bőrdíszműves34 542 01
Bőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
Könnyűipari mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A bőrdíszműves mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Bőrdíszműves5 év
Bőrfeldolgozó-ipari technikus5 év
Könnyűipari mérnök5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A bőrdíszműves mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A bőrdíszműves mester munkaterületének leírása

A bőrdíszműves mester a munkaterületén előforduló korszerű gépekkel és kézi szerszámokkal, anyagokkal és technológiai eljárások alkalmazásával, kiváló minőségben elkészíti a bőrdíszműves szakma termékeit

A bőrdíszműves üzemet, műhelyt önállóan vezeti

A szükséges szakmai és adminisztratív teendőket, valamint a dolgozók irányítását, a tanulók nevelését és oktatásával kapcsolatos egyéb feladatokat maradéktalanul ellátja

A termelés technológiai irányítását elvégzi az anyagok beszerzésétől - a minta- és a késztermék előállításán keresztül - a termék tárolásáig, értékesítéséig, valamint a vállalkozás előkészítésével, fenntartásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokig kiterjedően

A szakmai tevékenysége erősen kötődik a mindenkori divathoz

Ezt követve a szakmai ismereteket rendszeresen kiegészíti, bővíti, új anyagokat, technológiákat, díszítőelemeket, divatszíneket és eljárásokat vezet be

A munkaterületén az új sajátosságokat figyelembe veszi

A bőrdíszműves munkaterületet a mindenkori munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások betartásának figyelembevételével üzemelteti

2. A bőrdíszműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A bőrdíszműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Bőrdíszműves megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
100-12Bőrdíszműves anyagok alkalmazása
101-12Bőrdíszműves gyártmánytervezés
102-12Bőrdíszműves termékek gyártása
103-12Bőrdíszműves termékek javítása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

100-12 Bőrdíszműves anyagismeret

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a bőrdíszműves termékek alapanyagait

Alkalmazza az alapanyagok tulajdonságait, feldolgozhatóságát

Alkalmazza a segéd és kellék anyagok tulajdonságait, feldolgozhatóságát

Összeállítja a modell alapanyag szükségletét

Összeállítja a modell egyéb, segéd és kellék anyagszükségletét

Meghatározza az alapanyagok jellemzőit

Ellenőrzi az alap-, kellék-, segédanyagok minőségét

Alkalmazza az anyagvizsgálati módszereket

Alkalmazza a minőségi osztályba sorolást

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Anyagismereti alapfogalmak

Bőrgyártás

Bőr területi felosztása, jellemzői

Bőrhibák

Bőrdíszmű iparban alkalmazott természetes bőrök

Bőrdíszmű iparban alkalmazott műbőrök

Bőrdíszmű iparban alkalmazott textilanyagok

Bőrdíszmű iparban alkalmazott műanyagok

Bőrdíszmű iparban alkalmazott fémanyagok

Bőrdíszmű iparban alkalmazott papíranyagok

Bőrdíszmű iparban alkalmazott faanyagok

Bőrdíszmű iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek

Bőrdíszmű iparban alkalmazott gumianyagok

Bőrdíszmű ipari alkatrészek területének meghatározása

Optimális manipuláció meghatározása

Bőrdíszműves termékek anyag előirányzat meghatározása

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

szakmai készségek:

Információforrások kezelése

Számítógép, szakmai programok (CAD) alkalmazása

Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Látás

Tapintás

Pontosság

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Határozottság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 101-12

Bőrdíszműves gyártmánytervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Modellrajzot tervez

Kialakítja a modell méreteit

Megtervezi és kivitelezi a szabásmintát

Megtervezi és kivitelezi a dolgozómintákat

Meghatározza a megfelelő anyagokat és kellékeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Műszaki ábrázolás használata

Szakmai ábrázolási módok alkalmazása

Modellábrázolás, méretezés kivitelezése

Alapminta szerkesztés kidolgozása

Mintavágás elkészítése

Termék előállítási költségeinek megtervezése

A tervezett terméknek megfelelő anyag, technológia, gép, eszköz kiválasztása és alkalmazása

szakmai készségek:

Számítógép használata

Bőrdíszműves szakrajz olvasása, értelmezése,

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Prezentációs készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kontroll/ellenőrzőképesség/

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 102-12

Bőrdíszműves termékek gyártása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szabástervet készít

Alkatrészeket szab kézzel, géppel

A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi

Alkatrészek szélét, egész felületét vékonyítja

Alkatrészeket felületét kierősíti

Alkatrészek felületét díszíti

Alkatrészek szélein szélmegmunkálásokat végez

Ragasztással, varrással összeerősíti az alkatrészeket

A technológiának megfelelően varrógépet, tűt, cérnát, öltésnagyságot választ

Különböző alaptechnológiát (vágott, behajtott, ellentétesen behajtott, varrásvédős, kanalas, egybeszabott) alkalmaz

Ragasztott (formaalakító, kazetta) technológiát alkalmaz

Különböző zárási módokat alkalmaz

Különböző fedélmegoldásokat alkalmaz

Különféle kereteket erősít fel

Elkészíti a különböző béléseket, bélészsebeket, válaszfalakat

Ellenőrzi a termék minőségét

Női táskát készít (különböző technológiával)

Aktatáskát készít (különböző technológiával)

Utazótáskát készít (különböző technológiával)

Bevásárlótáskát készít (különböző technológiával)

Sporttáskát készít (különböző technológiával)

Kazettát, bőröndöt készít (különböző technológiával)

Speciális táskát készít (különböző technológiával

Apróárut készít: levéltárcák, erszények, tokok, tartók stb. (különböző technológiával)

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Szabásrendszerek

Szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezők

Kézi szabás

Gépi szabás

Bőrdíszműves alkatrészek csoportosítása

Bőrdíszműves alkatrészek jellemző tulajdonságai

Vékonyítás

Széleldolgozási módok

Díszítési módok

Összeerősítések fajtái

Varrógéptű, részei, kialakításának fajtái

Cérnák fajtái

Varrógépek fajtái, működése

Alaptechnológiák

Zárási módok

Fedélmegoldások

Keretmegoldások

Béléskészítés, zsebfajták, bélelési módok

Technológiák (női táska, aktatáska, utazótáska, bevásárlótáska, sporttáska, kazetta)

Speciális táskák technológiája

Minőség-ellenőrzés

Apróáruk technológiája (levéltárcák, erszények, tokok, tartók stb.)

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

szakmai készségek:

Szakmai fogalmak értelmezése, alkalmazása

Szabászgépek kezelése, alkalmazása

Varrógépek kezelése, alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Fogalmazó készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 103-12

Bőrdíszműves termékek javítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megállapítja a javítandó bőrdíszműves termék hibáját

Előkészíti a bőrdíszműves terméket, és a javításhoz szükséges anyagot/anyagokat

Technológiát választ, anyagösszetételhez

Varratokat javít

Bélést javít, cserél

Fogókat cserél, javít

Alkatrészpótlásokat végez, javít, cserél

Kelléket pótol (csat, fűzőszem, szegecs, patent stb.)

Húzózárat javít, cserél

Betartja a munka-, tűz és környezetvédelmet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Javítható hibák ismerete

A javítás előkészítése

Javítási mód meghatározása

Varratok javítása

Bélés javítása, csere

Alkatrészpótlás, javítás, cserélés

Kellékek pótlása (csat, szegecs, patent stb.)

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

szakmai készségek:

Kézi, gépi szabás eszközeinek használata

Kézi varróeszközök használata

Varrógépek kezelése, alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Segítőkészség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgáztatásra bocsátás feltétele:

A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek tervezése elkészítése, a hozzátartozó teljes műszaki dokumentációval.

Ennek tartalmaznia kell a termék:

Leírását, jellemzését

Látszati képét

Modellrajzát, metszetrajzát

Alkatrészeinek szerkesztett, méretezett rajzát

Szabász és dolgozómintáit

Díszítéseit, technológiai folyamat leírását

Az alkatrészek megmunkálásának gépeit, eszközeit, paramétereit

Anyagnorma számítását

Költségkalkulációját

A műszaki dokumentációnak a kővetkező kritériumoknak kell megfelelni:

Oldalszám: minimum 10, maximum 20 oldal

Oldalméret: A/4 Szöveg: szerkesztett formában

Jó minőségű nyomtatóval kinyomtatva, összefűzve

Margók: 2 cm

Betűtípus: Times New Roman

Betűnagyság: 12 pt

Leadás határideje: Az első vizsganap előtt három héttel.

A műszaki dokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71% -100% Megfelelt

A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71% -100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Női divattáska elkészítése.

A vizsgafeladat ismertetése: Egy női divattáska elkészítése, megadott minta és technológia alapján. (szabás, díszítés, alkatrészek előkészítése, összeerősítés, befejező műveletek).

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott bőrdíszműves termék alapmintáinak szerkesztése, anyagának meghatározása, anyagnormájának kiszámítása, technológiájának meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

• Bőrdíszműves anyagismeret

• Bőrdíszműves gyártásismeret

• Bőrdíszműves termékek javítása

A vizsgafeladat ismertetése:

• A bőrdíszmű ipar anyagai, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei.

• A bőrdíszműves szakma termékeinek technológiai változatai, a hozzátartozó gépek berendezések működése, valamint a munkavédelmi előírások ismertetése.

• Különböző bőrdíszmű ipari termékek alkatrész cseréje, javítása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Jogi ismeretek. Marketing ismeretek. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében

Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Bőrdíszműves
mester
KéziszerszámokX
SzabászasztalX
Szabászgépek, szabászkésekX
Vékonyító gépek (hasító, szélvékonyító),X
Varrógépek (sima, karos, oszlopos, dísz,)X
Díszítő eszközök (lyukasztók, festőgépek, csiszológépek,)X
Kellékfelerősítő célgépek (patentozó, nitt felütők, zár felütők)X
SzámítógépX
NyomtatóX

16. CIPŐKÉSZÍTŐ mestervizsga követelményei

I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Bőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
Cipőkészítő34 542 02
Ortopédiai cipész33 542 01
Divat- és stílustervező54 211 02
Szakirányú középiskolai, főiskolai, egyetemi végzettség

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Bőrfeldolgozó-ipari technikus4 év
Cipőkészítő3 év
Ortopédiai cipész3 év
Divat- és stílustervező4 év
Szakirányú középiskolai, főiskolai, egyetemi végzettség4 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A cipőkészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A cipőkészítő mester munkaterületének leírása

A cipőkészítő mester a munkaterületén előforduló korszerű gépekkel és kézi szerszámokkal, anyagokkal és technológiai eljárások alkalmazásával előállítja a lábbeli termékeit, kiváló minőségben

A cipőkészítő üzemet, műhelyt önállóan vezeti

A szükséges szakmai és adminisztratív teendőket, valamint a dolgozók irányítását, a tanulók nevelését és oktatásával kapcsolatos egyéb feladatokat maradéktalanul ellátja

A szakmai tevékenység erősen kötődik a mindenkori divathoz

A divatot követve a szakmai ismereteket rendszeresen kiegészíti, bővíti, új anyagokat, technológiákat, díszítőelemeket, divatszíneket és eljárásokat vezet be

A munkaterületén az új sajátosságokat figyelembe veszi

A termelés technológiai irányítását elvégzi az anyagok beszerzésétől - a minta- és a késztermék előállításán keresztül - a termék tárolásáig, értékesítéséig, valamint a vállalkozás előkészítésével, fenntartásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokig kiterjedően

A cipőkészítő munkaterületet a mindenkori munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások betartásának figyelembevételével üzemelteti

2. A cipőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A cipőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Cipőkészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
104-12Gyártmánytervezés
105-12Cipőfelsőrész készítés
106-12Alsó- és felsőrész összeszerelés
107-12Cipőjavítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

104-12 Gyártmánytervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Méretet vesz a lábról

Rögzíti a láb hosszra vonatkozó méreteket (nagyságszámokat)

Rögzíti a kerületi, bőségméreteket

Megállapítja a láb egyedi sajátosságait

Kiválasztott kaptát és a lábat összehasonlít

Kialakítja, bővíti a kaptát

Modellt tervez

Az egyedi kaptáról kaptafamásolatot készít

Alapmintát, összeállítási rajzot készít

Alapmintáról részletmintákat, jelölő- és egyéb mintákat készít

Sorozatkifejtést végez

Szükséges felsőrész alkatrészek anyagnorma számítását végzi (szín és bélésalkatrészek)

Táblásárú anyag előirányzatot számol

Súly- és kellék normát meghatároz

Árkalkulációt készít

Technológiát, gép-, eszköz-, és szerszámigényt készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A láb anatómiája

Lábanatómiai rendellenességek

A láb méreteinek, mérésének módjai

Területmérési módszerek

Cipőipari méretrendszerek fajtái

Méretrendszerek közti összefüggések

Műszaki rajzolás alapjai

Kaptaismeret

Kapta talprész-szerkesztés

Kaptamásolat készítés

Kaptamásolat utáni cipőszerkesztés

Cipőipari szerkesztési számítások

Alapminta-szerkesztés (női, férfi,gyermek)

Félcipő szerkesztés (női, férfi,gyermek)

Magas szárú cipő felsőrészek szerkesztése

Divatcipő felsőrészek szerkesztése

Körömcipő felsőrészek szerkesztése

Sportcipő felsőrészek szerkesztése

Csizma felsőrészek szerkesztése

Szandál felsőrészek szerkesztése

Egyéb lábbeli felsőrészek szerkesztése

Alsórész alkatrészek szerkesztése

Alapminták, részletminták, jelölőminták készítése

Mintasorozatok készítése

Számítógépes sorozatkifejtés

szakmai készségek:

S zámítógép használata

Cipőipari szakrajz olvasása, értelmezése, modellrajz készítése

Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Kézügyesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Prezentációs készség

Rivalizáló készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

105-12 Cipőfelsőrész készítés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkatrészeket szab kézzel

Alkatrészeket szab géppel

A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi

Alkatrészek felületét, szélét vékonyítja

Alkatrészek felületét csiszolja, borzolja, festi, ragasztja

Felsőrész alkatrészen szabást kiegészítő műveleteket végez

Felsőrész alkatrészen tűzödei előkészítő műveleteket végez

A technológiának megfelelően varrógépet, tűt, cérnát, öltésnagyságot választ

Beállítja az alkalmazott gépeket

Felsőrészeket modellkialakítástól függően összeszereli

Alulfejes technológiát alkalmaz

Felülfejes technológiát alkalmaz

Kombinált technológiát alkalmaz

Kellékeket felszereli a felsőrészre

Tisztázza a felsőrészt

A kész felsőrészt ellenőrzi

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Felsőrész készítés alapanyagainak tulajdonságai

Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények

Szabásrendszerek

Szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezők

Kézi szabás

Gépi szabás

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, technológiai jellemzői

Lábbeli alkatrészek csoportosítása

Felsőrész alkatrészek jellemző tulajdonságai

Felsőrész alkatrészek szabást kiegészítő műveletei

Felsőrész alkatrészek előkészítő műveletei

Vékonyítás

Széleldolgozási módok

Alaktartósság biztosítása

Ragasztóanyag felvitel

Díszítési módok

Kierősítő alkatrészek előkészítése

Összeerősítések fajtái (varrás, ragasztás, hegesztés) Öltésfajták

Öltésképzés folyamata

Varrógéptű, részei, kialakításának fajtái

Cérnák fajtái

Varrógépek fajtái, működése

Varrásos összeerősítés (rávarrás, összevarrás, szétvarrás, felvarrás)

Alulfejes technológia

Felülfejes technológia

Kombinált technológia

Különleges felsőrészek gyártástechnológiája

Felsőrész minőség-ellenőrzése, minőségi előírások

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

szakmai készségek:

Szakmai fogalmak értelmezése, alkalmazása

Gyártmány-, modellrajz értelmezése, alkalmazása

Gépek, berendezések, szerszámok beállítása, használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Pontosság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Kommunikációs rugalmasság

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 106-12

Alsó- és felsőrész összeszerelés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alsórész alkatrészeket szab kézzel

Alsórész alkatrészeket szab géppel

A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi

Alsórész alkatrészeket összeszereléshez előkészíti

Fára foglalást előkészíti

Kaptát előkészíti

Merevítő alkatrészeket előkészíti

Felsőrészt előkészíti

Fára foglalja a felsőrészt

Gyártásközi minőségellenőrzést végez

Előkészíti a felsőrészt és az alsórészt az összeszereléshez

Ragasztott technológiát alkalmaz

Varrott technológiát alkalmaz

Szegezett technológiát alkalmaz

Fröccsöntött, vulkanizált technológiát alkalmaz

Kombinált technológiát alkalmaz

Felerősíti a sarokrészt

Kikészíti a kész cipőt

Minőségellenőrzést végez

Minőségi osztályba sorol

Költségkalkulációt készít

Csomagol, áraz

Kiválasztja, beállítja, kezeli a cipő összeszerelésnél alkalmazott gépeket, berendezéseket, eszközöket, szerszámokat

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Alsórész készítés alapanyagainak tulajdonságai

Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények

Szabásrendszerek

Szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezők

Kézi szabás

Gépi szabás

Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, technológiai jellemzői

Lábbeli alkatrészek csoportosítása

Alsórész alkatrészek jellemző tulajdonságai

Kapta előkészítése

Merevítőanyagok előkészítése

Felsőrész előkészítése

Fárafoglalási technológiák

Fárafoglalás befejező műveletei

Alsórész-előkészítés technológiák

Mechanikai alsórész-felerősítési technológiák

Szeges (fa, fém)

Varrott (flexi-, iker-, rámán-, keresztülvarrott)

Vegyi alsórész felerősítési technológiák

Kombinált alsórész felerősítési technológiák

Sarokrész felerősítési technológiák

Kikészítési technológiák

Előkészítés, fárafoglalás, sarokfoglalás, kikészítés gépei, berendezései, működése, kezelése

Minőségi előírások

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

szakmai készségek:

Fárafoglaló gépek kezelése

Talpfelerősítés, sarokfoglalás, kikészítés gépeinek berendezéseinek kezelése

Kéziszerszámok használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Térbeli tájékozódás

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Közérthetőség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 107-12 Cipőjavítás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szemrevételezi a javítandó cipőt Feltárja a lábbeli hibáit

Anyag és árkalkulációt készít

A javításhoz szükséges anyagokat kiszabja, előkészíti

Öltéseket javít

Felsőrész-alkatrészt javít, cserél Bélés-alkatrészeket javít, cserél

Merevítő- alkatrészeket javít, cserél

Sarok, sarokflekk cserét végez, sarkat javít

Cipőt talpal, féltalpat készít, járótalpat cserél

Kelléket javít, pótol, cserél

Cipőt méretre igazít, tágít, szűkít

Lábbeli alsó, felső részét kikészíti

Kiválasztja, beállítja, kezeli a cipő javításnál alkalmazott gépeket, berendezéseket,

eszközöket, szerszámokat

Betartja a munka-, tűz és környezetvédelmet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A javítás alapanyagainak tulajdonságai

Kellék és segédanyagok tulajdonságai

Színalkatrészek javítása, cseréje

Bélés alkatrészek javítása, cseréje

Foglalótalpbélés javítása

Belső, merevítő alkatrészek javítása, cseréje

Sarkak javítása, cseréje

Járótalp javítása, cseréje

Lábbeli kellékek javítása, pótlása, cseréje

Lábbeli méretre igazítása tágítás, szűkítés

Lábbeli felsőrész, alsórész kikészítése

Cipőjavító gépek, beállítása, kezelése, technológiai jellemzői

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

szakmai készségek:

Elemi számolási készség

Cipőjavító gépek kezelése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Közérthetőség

Kompromisszum-készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: vizsgaremek elkészítése és leadása a vizsga megkezdése előtt három héttel.

A vizsgaremek tartalma: a vizsgázó által tetszőlegesen kiválasztott cipőmodell készítése, a cipőfelsőrész és az összeszerelt cipő műszaki dokumentációja.

A cipőmodellel szembeni követelmény: I. osztályú minőségben értékesíthető termék, amelyen kézzel és géppel végrehajtott műveletek is megnevezhetők.

A vizsgázó törekedjen arra, hogy a felsőrész készítése gépek segítségével az alsó- és felsőrész összeszerelés kézzel történjen

A műszaki dokumentációval szembeni tartalmi és formai követelmények:

- saját tervezésű modell, szabadkézi rajza

- a kész cipő műszaki leírása

- a cipőfelsőrész, szerkesztéssel készült összeállítási rajza és alkatrészek mintái

- az alkatrész minták közül egy pár főalkatrész anyagszükséglete (paralelogramma rajz, szakmai számítások)

- a kész cipő (felsőrész, alsó-felsőrész összeállítása) elkészítéséhez szükséges technológiai utasítás, gépek berendezések megjelölésével

- a vizsgaremek dokumentációja számítógépen szövegszerkesztővel készüljön

- terjedelem minimum 5, maximum 10 oldal

- betűméret 12 pont,

- sortávolság 1,5,

- alsó, felső margó 2,5

- jobb, bal margó 2,5

- szerkesztések, rajzok, a műszaki rajz előírásai alapján készüljenek

- készüljön borító, lefűzhető esztétikus kialakítás igényes feladatmegoldás

- a vizsga remek értékelése % -ban kifejezve történik

- vizsga remeket a vizsgabizottság, a műszaki dokumentáció teljessége, szakmai megfelelőssége alapján értékeli.

- eredményes a vizsga remek, ha az értékelés során a minősítés a 71%-ot elérte. értékelési szempontok: külalak 5%

gyártmányrajz 5%

műszaki leírás, technológiai utasítás 10%

összeállítási rajz, minták 10%

anyagnorma 5%

felsőrészkészítés 30%

alja összeszerelés 30%

kikészítés 5%

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati feladat központilag kiadott a vizsgabizottság által jóváhagyott cipő elkészítése.

A vizsgafeladat illeszkedjen a mestervizsga helyszínének helyi sajátosságaihoz. A mesterjelölt hozza magával a lábbeli készítéshez szükséges alapvető kéziszerszámokat.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Alkatrészek szabása

A vizsgafeladat ismertetése: Kézi és gépi szabásmódokat alkalmazva szabja ki az adott modell egy párhoz szükséges alkatrészeit.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Felsőrész készítés (I-es vagy II-es alaptechnológiával készített félcipő- vagy magas szárú cipő-felsőrész készítése)

A vizsgafeladat ismertetése: Állítsa össze az adott modell egy pár felsőrészét.

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Lábbeli készítés

- fára foglaló műveletek: szabadon választott kézi vagy gépi technológia alkalmazása

- talpfelerősítés művelete: - mechanikai talpfelerősítés (faszeges, flexi varrott, rámán varrott, iker varrott, keresztül varrott)

- vegyi talpfelerősítés (ragasztott technológia)

A vizsgafeladat ismertetése: Kézi és gépi műveleteket alkalmazva gyártsa le az adott modellt a megfelelő alsó- és felsőrész összeszerelési technológiának megfelelően.

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A modulokban meghatározott "szakmai ismeretek", a szakmai kompetenciákban megadottak szerint központilag kiadott feladatlap elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Lábbeli készítés gyártástechnológiája, alapanyagai, eszközei.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a modulokban meghatározott témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 25 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Cipőkészítő mester
RajzeszközökX
TervezőasztalX
Kéziszabász-késX
MunkaasztalX
Szabászgép, gépi szabászkésekX
KöszörűgépX
VarrógépekX
Szélvékonyító gépX
Hasító gépX
Lyukasztó, ringliző gépX
Foglaló-gépekX
Csiszoló, kalapáló gépekX
Talpprés gépX
Talp és sarokmaró gépX
Talpaktiváló berendezésX
Sarokfelerősítő-gépX
KaptasorozatX
Kéziszerszámok felsőrész készítéshezX
Kéziszerszámok alsórész készítéshezX
Díszítő kéziszerszámokX
Tágító-gépX

17. CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Cukrász33 811 01 1000 00 00
Pék-cukrász33 541 05 1000 00 00
Vendéglátó szakmenedzser55 812 01 0010 55 02
Üzleti szakoktató vendéglátó szakirányban

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Cukrász szakmai gyakorlat, cukrász vagy pék cukrász
bizonyítvánnyal középszintű szakképesítéssel
5 év
Cukrász szakmai gyakorlat, vendéglátó szakmenedzser vagy
üzleti szakoktató vendéglátó szakirányban felsőfokú
szakképesítéssel
5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

Adott szakirányú munkaterületen eltöltött gyakorlat és munkaviszony igazolása fogadható el.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Cukrász mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Cukrász mester munkaterületének leírása

A hatályos rendeletek betartása mellett önállóan készíti a cukrászati termékeket

A saját előállítású termékeit értékesíti, forgalmazza

A termék előállításnál figyelembe veszi a felhasználásra kerülő anyagok biológia, kémiai, fizikai tulajdonságait, megmunkálás közbeni viselkedését

A feladat elvégzéséhez, alkalmassá teszi a nyersanyagokat, eszközöket, gépeket

A cukrászati termékeket saját, vagy hagyományos receptúrák alapján készíti

Receptúra alapján kiszámítja, ellenőrzi az anyagszükségletet

A technológiai szabályok betartásával kimagasló minőségben cukrásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész termékeket: tésztákat, töltelékeket, bevonó anyagokat, tartós gyümölcskészítményeket készít

A technológiai szabályok betartásával kimagasló minőségben különféle uzsonna süteményeket, kikészített süteményeket, teasüteményeket, bonbonokat, tányérdesszerteket, fagylaltokat, pohárkrémeket és egyéb édesipari termékeket készít

Különleges táplálkozási igényeknek megfelelő diétás cukrászati termékeket állít elő

Alkalmi rendelésekhez esztétikus ötletes díszmunkákat, díszeket készít marcipán, karamell, csokoládé stb. felhasználásával

Betartja és betartatja a cukrász tevékenységre vonatkozó higiéniai, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és fogyasztóvédelmi szabályokat

Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket

Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét

Értékeli és minősíti a végzett munkát

A cukrászati termékek receptúrája alapján kalkulációt, árajánlatot, számlát, gyártmánylapot készít

2. A Cukrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Cukrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Pék mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Cukrász megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11Pedagógiai ismeretek
002-11Vállalkozási ismeretek
071-12Cukrászati termék előállítás
072-12Cukrászati adminisztrálás
073-12Cukrászati tevékenység alapjai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás -valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 071-12

Cukrászati termékek előállítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Munkájához alkalmazza az eszközöket, berendezéseket, gépeket

Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat

Felméri és összekészíti a szükséges anyagokat, eszközöket

Cukrásztechnológiai alapműveleteket végez

Cukrászati félkész termékeket készít

Cukorkészítményeket készít

Töltelékeket készít

Gyümölcsöket tartósít

Bevonó anyagokat készít és/vagy alkalmassá teszi a felhasználáshoz

Tésztákat készít és feldolgoz

Cukrászati késztermékeket készít

Uzsonnasüteményeket készít

Teasüteményeket készít

Kikészített süteményeket készít

Eredeti technológiával készíti a hagyományőrző magyar cukrászati termékeket

Nemzetközi cukrászat termékeit készíti

Fagylaltot főz, fagylaltkeveréket készít, fagyaszt, fagylaltkelyhet készít

Parfékat készít

Pohárkrémeket készít

Tányérdesszerteket készít, tálal

Csokoládét temperál, bonbonokat készít

Különleges táplálkozási igényeket kielégítő diétás cukrászati termékeket készít

Díszít, alkalmi dísztortákat készít

Munkaszervezési feladatokat végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Cukrász szakma munkavédelmi előírásai

A Cukrásztechnológiai alapműveletek és termékcsoportok

A Cukorkészítmények, töltelékek, bevonó anyagok

A Gyümölcstartósítás

A Tészták, sütési eljárással készült félkész termékek előállítása

A Uzsonnasütemények

A Édes és sós teasütemények

A Torták, szeletek, tekercsek

A Minyonok, desszertek, csemegék

A Krémes és tejszínes készítmények

A Hagyományőrző magyar cukrászati termékek

A Nemzetközi cukrászat termékei

A Fagylaltok

A Parfék, pohárkrémek

A Tányérdesszertek készítése

A Diétás cukrászati termékek

A Díszítés

A Bonbonok készítése

A Cukrászati készítmények minősége és forgalomba hozatala

A Munkaszervezés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Mennyiségérzék

5 Elemi számolási készség

5 Kéziszerszámok, szeletelők, vágók, kiszúrók használata

5 Cukrászati gépek használata

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Személyes kompetenciák:

Ízérzékelés

Pontosság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Meggyőzőkészség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

072-12 Cukrászati adminisztrálás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít

Veszteségszámításokat végez

Receptúra alapján anyaghányadot számol, kalkulációt készít

Árajánlatot készít

Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki

Kiszámítja a cukrászati termékek tápanyag- és energiatartalmát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek

A Cukrászati termékek anyaghányad számítása

A Cukrászati termékek kalkulációja

A Bizonylat kiállítás szabályai

B Cukrászati termékek gyártmánylapja

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Közérthetőség

Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 073-12

Cukrászati tevékenység alapjai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Munkája során figyelembe veszi a felhasználásra kerülő anyagok, biológia, kémiai, fizikai tulajdonságait, megmunkálás közbeni viselkedését

Munkája során alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk minőségét

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi szabályokat

Betartja és betartatja a HACCP előírásait

Betartja és betartatja a higiéniai, élelmiszerbiztonsági előírásokat

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket

Betartja és betartatja a takarítás, tisztítás szabályait.

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat

Betartja és betarttatja a szakmában elvárható magatartási követelményeket, emberi kapcsolattartás szabályait a vásárlóval, a munkatárssal és a tanulóval szemben.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Táplálkozástudományi alapismeretek

A Élelmiszerek tápértékének megőrzése

A Mikroorganizmusok jellemzői

A Malomipari termékek

A Természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek

A Zsiradékok

A Tej, tejtermékek

A Tojás

A Zöldségek, gyümölcsök

A Édesipari termékek, koffein tartalmú élelmiszerek

A Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok

A Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok

B Élelmiszer vizsgálat

A A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alapelvei

A Személyi higiénia

A Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei

A Cukrász termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak meghatározása

A Cukrász műhely, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése

A Cukrász tevékenység környezetvédelmi előírásai

B Fogyasztóvédelmi szabályok

B Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátásnak a "I. A Cukrász .mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.

2. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001- 11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002- 11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

071- 12 Cukrászati termékek előállítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Központi tételsor alapján:

A) Két különböző termékcsoportból meghatározott darabszámú cukrászati késztermék és a hozzájuk tartozó cukrászati félkész termék előállítása, munkavédelmi, higiéniai előírások betartása, munkaszervezési feladatok végzése. (A cukrászati késztermékeket az uzsonnasütemények, teasütemények, torták szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék, krémesek, tejszínes készítmények, magyar hagyományőrző termékek, nemzetközi trend szerint készülő termékek, fagylaltok, pohárkrémek, tányérdesszertek, diétás készítmények termékcsoportból választhatók) 40 %

B) Meghatározott darabszámú bonbon és a hozzájuk tartozó töltelék készítése, csokoládé temperálása. 20 %

C) Alkalmi dísztorta készítése 40 %

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 480 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Cukrászati félkész termékek, késztermékek technológiájának, a készítés munkavédelmi előírásának bemutatása.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-74% Nem felelt meg, 75-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

072- 12 Cukrászati adminisztrálás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A 071-12 Cukrászati termékek előállítása szakmai követelménymodul gyakorlati vizsgán elkészített egyik termék receptúra alapján: meghatározott darabszámú cukrászati termék anyaghányadának, kalkulációjának kiszámítása, árajánlat készítése, nyugta, számla kitöltése, a cukrászati termék tápanyag és energiatartalmának kiszámítása.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

073-12 Cukrászati tevékenység alapjai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A) A cukrászati nyers anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei

B) Minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása a cukrászatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Cukrász mester
KéziszerszámokX
Főző, sütő berendezésekX
Gyúró, keverő, nyújtó, berendezésekX
Hűtő, mélyhűtő, sokkoló,X
Fagylalt gépekX
DarálókX
Rozsdamentes és márványlapos munkaasztalokX
Karamell lámpákX
HőmérőkX
MérlegekX

18. ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Elektromos gép- és készülékszerelő34 522 02
Villamos gép- és készülék üzemeltető35 522 13
Villanyszerelő34 522 04
Erősáramú elektrotechnikus54 522 01
Villamosmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Szakmunkás végzettséggel5 év
Szakirányú közép- és felsőfokú végzettséggel3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az elektromos gép- és készülékszerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mester munkaterületének leírása

A vállalkozói ismeretekkel is rendelkező elektromos gép- és készülékszerelő mester jogosult mindazon ellenőrzési, szerelési, javítási, karbantartási munkák elvégzésére, amelyre képesítéssel, esetlegesen szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve amelyet jogszabály nem tilt

Az elektromos gép- és készülékszerelő mester a telepítés helyszínén, vagy műhelyben szereli, beüzemeli, javítja, szükség esetén beszabályozza, beállítja az elektromos gépek, készülékek vezérlő, szabályozó és védelmi egységeit Egyedi elektromos gépet és készüléket szerel, javít, karbantart

Munkája során alkalmazza a javítási, szerelési technológiákat, méréstechnikai elveket és eszközöket,ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat Kompetenciái révén együttműködik a társszakmák munkatársaival

Tevékenysége során az alábbi feladatokat látja el: Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat

Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzés feltételeit

Előkészíti a munkát, és befejező műveleteket végez

A villamos gép- és berendezések szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet

Irányítástechnikai elemeket szerel, javít

Villamos berendezések, készülékek áramköreit készíti, javítja

Méri az alkalmazott villamos gépek - egyen áramú gépek, váltakozó áramú gépek - üzemi jellemzőit, szükség esetén hibakeresést, hibafeltárást, végez

Javítja, és/vagy karbantartja a berendezéseket, készülékeket

Villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez

Meghatározott munkaterületen elvégzi a transzformátorok és forgógépek tekercseinek ellenőrzését, karbantartását, felújítását Szervezi és irányítja a munkatevékenységet

Nem villamos mennyiségek mérését végzi

Szervezi és irányítja a munkatevékenységet

Gondot fordít a szakmai utánpótlásra, lehetőség szerint részt vesz a szakmunkástanulók gyakorlati képzésében

Alkalmazza a szerelési, javítási technológiákat, valamint a tevékenység végzése és a mérések közben a biztonságtechnikai előírásokat

Munkáját szakmai dokumentáció alapján, és/vagy a szakmai szabályok, technológiai előírások, követelmények figyelembevételével végzi

Munkavégzése során betartja és alkalmazza a hatályos törvényi előírásokat, rendeleteket és szabvány előírásokat Munkájáról dokumentációt készít

2. Az elektromos gép- és készülékszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az elektromos gép- és készülékszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Villanyszerelő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az elektromos gép- és készülékszerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
154-12Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése
108-12Mechanikai és villamos üzemi mérések
109-12Villamos gépek üzemeltetése, ellenőrzése
110-12Villamos készülékek kiválasztása, szerelése, ellenőrzése
111-12Villamos gépek, berendezések védelme

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák: Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

154-12 Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése

Feladatprofil:

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ

LAN és WAN hálózatokat használ

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért

Informatikai tevékenységét dokumentálja

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza

Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

Elektromos és mechanikai kötéseket készít

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Elektrotechnikai alapismeretek

Elektronikus áramkörök

Villamos gépek biztonságtechnikája

Teljesítményelektronikai áramkörök

Gépelemek

Finommechanikai elemek

Mechanika

Elektromechanikus mérőműszerek

Elektronikus mérőműszerek

Mechanikai mérőműszerek

Villamos mérések

Mechanikai mérések

Műszerelemek

Anyagismeret

Gyártásismeret

Műszaki ábrázolás

Villamos és gépész rajzjelek

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem

Tűzoltó készülékek

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

Digitális technikai alapok

Perifériák

Számítógépes hálózatok típusai

Informatikai angol nyelv

szakmai készségek:

Információforrások kezelése

Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Folyamatábrák készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Prezentációs készség

Fogalmazó készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 108-12

Mechanikai és villamos üzemi mérések

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Analóg és digitális villamos mérőműszerekkel mér

Alapvető mennyiségeket (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás, fordulatszám, hőmérséklet) mér

Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat

Ellenőrzi az átalakítók működését

Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök kimeneti jellemzőit méri.

Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi

Méri, vagy ellenőrzi a szabályozók kimeneti jellemzőit

Méri, vagy ellenőrzi a vezérlők kimeneti jellemzőit

Villamos gépek villamos jellemzőinek, vagy egyéb üzemi paramétereinek számítógéppel támogatott mérését végzi

Érintésvédelmi méréseket végez

Mérésekkel villamos gépek és készülékek hibadiagnosztikai vizsgálatát végzi, hibát keres

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérési módszerei

Aszinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei

Digitális mérőműszerek

Egyenáramú gépek jellemzőinek mérési módszerei

Érintésvédelmi mérési módszerek

Hőfejlesztő készülékek jellemzőinek mérési módszerei

Kapcsoló készülékek jellemzőinek mérési módszerei

Szinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei

Transzformátorok jellemzőinek mérési módszerei

Világítási készülékek jellemzőinek mérési módszerei

Méréstechnikai alapismeretek

Elektromechanikus műszerek

Menetek jellemzői

Fogaskerekek jellemzői

Villamos mérések biztonságtechnikája

Távolság, elmozdulás és szögelfordulás

Alakhűség és méretpontosság

szakmai készségek:

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

Szakmai számolási készség

Villamos szerelési, kapcsolási rajz olvasása, értelmezése, készítése

Mechanikai és villamos mérőeszközök használata

Diagram, nomogram kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Logikus gondolkodás

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 109-12

Villamos gépek üzemeltetése, ellenőrzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A munkafolyamatok megkezdése előtt elvégzi a munkavégzésre vonatkozó egyeztetéseket a megrendelővel

A munkafolyamatok megkezdése előtt elvégzi a munkavégzésre vonatkozó egyeztetéseket a kapcsolodó szakmák képviselőivel

A munkavégzés megkezdése előtt, a biztonságtechnikai előírások betartásával feszültségmentesítést végez

Villamos gépekkel kapcsolatosan, a munkavégzés során ellenőrző számításokat végez

A villamos forgógépek szét-és összeszerelését végzi technológiai dokumentációk alapján

A transzformátorok hibafeltárása során alkalmas mérőeszközöket és módszereket alkalmaz

Az aszinkron motorok hibafeltárása során alkalmas mérőeszközöket és módszereket alkalmaz

Villamos gépeket szállít, telepít, üzembehelyez és üzemeltet

Univerzális motorokat telepít, illeszt a hajtott berendezéshez

Különleges villamos motorokat telepít

Aszinkrongépeket üzemeltet és az üzemvitelüket biztosítja

Aszinkron motorokat telepít

Aszinkron gépeken hibakeresést végez, javít, karbantart

Az egyenáramú motorok hibafeltárása során alkalmas mérőeszközöket és módszereket használ

Univerzális, különleges villamos forgógépeket szakszerűen össze- és szétszerel, ellenőriz, javít, karbantartart

A szinkron gépek hibafeltárása során megfelelő mérőeszközöket és módszereket alkalmaz.

Szinkrongépeket telepít, illeszt a hajtó és hajtott berendezéshez

A villamos berendezéseknél alkalmazott gépelemeket szerel

Önállóan kiválasztja és alkalmazza a munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Beköti a villamos hálózatra kis feszültségű, kis teljesítményű transzformátort, ellenőriz az üzemeltetést

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató), telepít, beüzemel, ellenőriz, hibakeresést végez, javít

Elektromechanikus vezérlések működést ellenőrzi, hibakeresést végez, javít

Elektronikus vezérléseket szerel, ellenőriz, üzemeltet

Elektronikus szabályozásokat szerel, ellenőriz, üzemeltet

A munkavégzés helyszínén biztosítja a tűz és balesetmentes munkavégzés szükséges eszközeit (védelmi, megelőző és egyéb segédeszközök)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Aszinkron motorok felépítése, működése

Aszinkron motorok üzemeltetése

Aszinkron motorok ellenőrzése, javítása, karbantartása

Biztonságtechnika, érintésvédelem

Digitális mérőműszerek

Egyenáramú gépek felépítése, működése

Egyenáramú gépek üzemeltetése

Egyenáramú gépek ellenőrzése, javítása, karbantartása

Gépelemek

Gyártásimeret

Villamos gépek automatikái

Különleges villamos gépek

Különleges transzformátorok alkalmazásai (takarékkapcsolású, hegesztő, mérő)

Méréstechnikai ismeretek

Motorvezérlések

Szinkron generátor szerkezeti felépítése, működése

Szinkron generátorok üzeme, üzemeltetése

Szinkron gépek ellenőrzése, karbantartása, javítása

Szinkronmotorok szerkezeti felépítése, működése

Szinkronmotorok üzeme, üzemeltetése

Transzformátorok jellemző hibái

Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai

Univerzális villamos motorok

Univerzális és különleges villamos gépek üzemi jellemzői, alkalmazás

Villamos anyagok és készülékek

Villamos gépek üzeme

Villamos gépek ellenőrző mérései

Villamos gépek üzemi jellemzőinek mérése

Villamos gép javítási technológia

Villamos mérőműszerek alkalmazása

szakmai készségek:

Villamos gépek biztonságtechnikai előírásainak értelmezése

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése

Komplex jelzésrendszerek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Megbízhatóság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Konszenzus készség

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Gyakorlatias feladatmegoldás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 110-12

Villamos készülékek kiválasztása, szerelése, ellenőrzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiválasztja a villamos készülékeket, üzembehelyezi és az üzembehelyezéséhez szükséges ellenőrző méréseket végez

Megállapítja a villamos gépek forgórészeinek hibáit, kiszereli és cserével vagy egyéb módon javítja

Kiválasztja a villamos gép működtetéséhez, vezérléséhez szükséges villamos szekrényt, dokumentáció alapján beköti, a működőképességet ellenőrzi

Villamos motoros háztartási készüléken helyszínen, vagy műhelyben hibafeltárást végez, megállapítja villamos motor hibáját

Elvégzi a szereléshez, javításhoz a villamos berendezések, feszültségmentesítését

Ellenőrzi a javított és beépített alkatrészek működőképességét

Villamos dokumentáció alapján elkészíti a villamos berendezések vezérlési áramköreit.

Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám változtató kapcsolások) telepítését, beüzemelését végzi

Háztartási készülékek, kereskedelmi,- és vendéglátó ipari gépek, készülékek villamos motorjainak javítását végzi

Elkészíti a villamos gépek, készülékek villamos hálózatba történő bekötését

Villamos dokumentáció alapján elkészíti a villamos berendezések szabályozási áramköreit

Kiválasztja az univerzális és különleges villamos gépek működtetéséhez szükséges készülékeket

Kiválasztja a szerelési technológiához a készülékeket a vonatkozó szabványok figyelembevételével

A villamos gépekhez alkalmazott világítási áramköröket szerel, feltárja a hibákat, elvégzi javításukat

Teljesítményelektronikai eszközöket alkalmaz (lágyindítók, frekvenciaváltók)

Beköti a programozható logikai vezérlőket

Kiválasztja, beépíti, készre szereli, működteti a villamos gépek működtetéséhez, vezérléséhez, szabályozásához szükséges készülékeket

Komplett villamos berendezéseket, üzemeltet, hibakeresést végez, javít

Villamos hőfejlesztő és fűtőberendezéseket szerel, javít

Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készít

Ismeri és betartja a munkájával kapcsolatos speciális környezetvédelmi előírásokat

Kezeli és tárolja a hulladékokat, veszélyes anyagokat

Kiválasztja, beköti, működteti, üzemelteti a villamos gépek hálózatra csatlakoztatásához szükséges erősáramú kapcsolókészülékeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Villamos forgógépek készítésének technológiái

Transzformátorok készítési, szerelési elve

Tengelyek, tengelykapcsolók

Ipari, háztartási villamos hőfejlesztő- és fűtőkészülékek jellemzői

Ipari, háztartási villamos hőfejlesztő- és fűtőkészülékek jellemző hibái, javításuk

Kapcsoló készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái, javításuk

Különleges villamos kapcsoló- és vezérlő berendezések

Villamos készülékek szerelési technológiái

Teljesítményelektronika

Világítási készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái, javításuk

Villamos hálózatok, villamos áramkörök jellemzői

Különleges villamos gépek, alkalmazás, üzembe helyezés, üzemeltetés

Villamos anyagismeret

Villamos gépek biztonságtechnikája

Villamos gépek alkatrészei, jellemzői

Mechanikus, elektro,mechanikus és elektronikus mérőműszerek

Szerelvények, készülékek bekötése

Elektronikai technológia

szakmai készségek:

Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Megbízhatóság

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Konszenzus készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 111-12

Villamos gépek, berendezések védelme

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiválasztja, beépíti, ellenőrizi a villamos gépek védelmi készülékeit

Villamos gépek és berendezések és készülékek túlterhelés és zárlatvédelmét valósítja meg

Beköti a villamos gépek és berendezések túlfeszültségvédelmét

Villamos dokumentációk alapján kiválasztja a villamos gépek, berendezések, készülékek, védelmi,szabályozó és vezérlő szekrényeit

Villamos védelmi berendezésket, készülékeket, szerelvényeket választ ki, épít be

Ellenőrző számításokat végez a túláramvédelmi készülékek szelektivitására vonatkozóan

Ellenőrzi a villamos gépek, berendezések és készülékek érintésvédelmi osztályát, és a védelem megvalósulását

Kiépíti vagy ellenőrzi az EPH rendszert

Szereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót

Szereléseknél ismeri és alkalmazza a védővezetéke és a védővezeték nélküli érintésvédelmi módoknál előírtakat

Elektromechanikus vezérléseket épít, működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató), telepít, beüzemel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Kapcsolókészülékek jellemzői, kiválasztása

Túláramvédelmi készülékek

Érintésvédelem

Biztosítók jellemzői, kiválasztása

Túláram- és zárlatvédelmek

Túlfeszültség védelmek

Védelmi készülékek telepítése, szerelése

szakmai készségek:

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

Szakmai számolási készség

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Konszenzus készség

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátásának a "I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki terv, leírás olvasása, értelmezése, anyagszükséglet kiválasztása, műveleti sorrend meghatározása, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése.

Időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex gyakorlati feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Egy meghibásodott villamos gép hibafeltárásához szükséges

villamos és mechanikai ellenőrző mérések elvégzése. A mérés, ellenőrzés során feltárt hibás, kopott, elhasználódott alkatrészek cseréje. A javításhoz szükséges alkatrész, alkatrészek műszaki dokumentáció alapján történő elkészítése, beépítése. A villamos gép működtetéséhez szükséges kapcsolószekrény villamos dokumentáció alapján történő előkészítése, szerelvényezése, működtető - és vezérlő áramkörök huzalozása. Villamos hálózatra csatlakoztatás és üzembe helyezés előtt a működőképesség vizsgálata. Ellenőrző mérések elvégzése, annak dokumentálása. A munkafeladat elvégzését követően anyag és szerszám jegyzék készítése. Az elvégzett munkatevékenység dokumentálása (Munkalap kiállítása).

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Szakrajzi, számítási, szerkezeti és működési ismeretekkel kapcsolatos feladatok megoldása. Műszaki dokumentáció, műszaki számítások, villamos gépek és készülékek, villamos védelmek, villamos mérések, munka és környezetvédelmi, a munkavégzéssel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek témakörökből

A vizsgafeladat időtartama: 135 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai elmélet

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza (Szakmai, technológiai, mérési, elektrotechnikai, munkaegészségügyi, munka-biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek).

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

Interaktív tevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Informatikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája

Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében

Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében

Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében

Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Elektromos gép- és
készülékszerelő mester
SzámítógépX
NyomtatóX
SzoftverekX
Hálózati kapcsolatX
Villamos kéziszerszámokX
Villamos szerelés,- javítás kéziszerszámaiX
Mechanikai szerelés, - javítás eszközei, kéziszerszámaiX
Forrasztási technológia eszközeiX
Műszaki dokumentációk (gépkönyv, kapcsolási rajz, műszaki leírás,
szabvány)
X
Mechanikai mérőeszközökX
Analóg- és digitális villamos mérőműszerekX
Transzformátorok (egy- és háromfázisú kivitel)X
Villamos forgógépek (különböző típusok)X
Szabályozástechnikai berendezésX
JelátalakítókX
Villamos kapcsoló készülékek, berendezések a villamos hajtások
üzemeltetésére
X
Javító, szerelő anyagok (villamos és mechanikai anyagok, alkatrészek)X
Túláram védelmi készülékekX
Érintésvédelmi eszközök, készülékekX
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezésekX

19. ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Elektronikai műszerész34 522 03
Audio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
Elektronikai technikus54 523 02
Automatikai technikus54 523 01
Mechatronikai technikus54 523 04
Villamosmérnöki Bsc (Elektronikai tervezés és gyártás szakirány)
Villamosmérnök Bsc (Ipari automatizálás és kommunikáció szakirány)
Villamosmérnök Bsc (Távközlési és multimédia szakirány)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Szakmunkás képesítés5 év
Technikusi képesítés4 év
Felsőfokú képesítés3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az elektronikai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az elektronikai műszerész mester munkaterületének leírása

Az elektronikai műszerész mester a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere

Szakmai tudása és munkatapasztalata birtokában hozzájárul a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához

Beméri, javítja és karbantartja az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékeket, berendezéseket és műszereket. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibákat (hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresi és megszünteti

Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Automatizált gépeket, berendezéseket és rendszereket szerel, üzembehelyez, karbantart és javít. Alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, valamint a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába

Szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretei révén részt vesz a tanulóképzésben és ezzel szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítésében

A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező elektronikai műszerész mester jogosult mindazon kivitelezési, javítási, karbantartási munkák elvállalására és elvégzésére, amelyre képesítéssel, esetlegesen szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve amelyet jogszabály nem tilt Alkalmazásban álló elektronikai műszerész mester munkakörében elvégezhető mindazon kivitelezési, javítási, karbantartási munka, amelyre képesítéssel rendelkezik

A mesterképesítéssel rendelkező:

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez

Villamos kapcsolásokat értelmez

Villamos méréseket végez

Mérési jegyzőkönyvet készít

Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat

Elektronikai áramköröket épít, üzembe helyez

Feszültség alá helyezi az áramkört

Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart

Műszeres hibakeresést végez és irányít

Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi

Irányítástechnikai rendszereket programoz

PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken

Mikrovezérlőket (PIC-et) használ

Mechatronikai rendszereket működtet

Elektronikai tervező programokat telepít, beállít és használ

Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel

Elektronikus vezérléseket, szabályzásokat kezel, működtet

Távvezérléseket alkalmaz, működtet

Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint

Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat

2. Az elektronikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az elektronikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Elektromos gép- és készülékszerelő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Elektronikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
154-12Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek
végzése
112-12Elektronikai áramkörök szerelése, mérése, javítása
113-12Számítógép alkalmazása az elektronikában
114-12Irányítástechnikai rendszerek kialakítása és üzemeltetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák: Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

154-12 Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ

LAN és WAN hálózatokat használ

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért

Informatikai tevékenységét dokumentálja

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza

Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

Elektromos és mechanikai kötéseket készít

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Elektrotechnikai alapismeretek

Elektronikus áramkörök

Villamos gépek biztonságtechnikája

Teljesítményelektronikai áramkörök

Gépelemek

Finommechanikai elemek

Mechanika

Elektromechanikus mérőműszerek

Elektronikus mérőműszerek

Mechanikai mérőműszerek

Villamos mérések

Mechanikai mérések

Műszerelemek

Anyagismeret

Gyártásismeret

Műszaki ábrázolás

Villamos és gépész rajzjelek

Szabványok

Műszaki dokumentáció

Általános munkavédelem

Érintésvédelem

Elsősegélynyújtás

Általános tűzvédelem

Tűzoltó készülékek

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok kezelése

Digitális technikai alapok

Perifériák

Számítógépes hálózatok típusai

Informatikai angol nyelv

szakmai készségek:

Információforrások kezelése

Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Folyamatábrák készítése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Prezentációs készség

Fogalmazó készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 112-12

Elektronikai áramkörök szerelése, mérése, javítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez

Villamos kapcsolási rajzot, kiviteli tervet készít, értelmez, használ

Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört

Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat

Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza

Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri

Elektronikai áramköröket épít

NYÁK lemezt készít

Beszereli a mechanikai alkatrészeket

Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat

Készre szereli az áramkört

Berendezésbe szereli az elkészült áramkört

Beülteti az elektronikai alkatrészeket

Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat

Feszültség alá helyezi az áramkört

Elektronikai áramkörkészítést, gyártást irányít

Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart

Dokumentáció alapján összeállítja a mérőrendszert

Villamos méréseket végez, mérési jegyzőkönyvet készít

Teszteli az elektronikai áramkör működösét

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét

Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat

Behatárolja a hibás alkatrészt

Műszeres hibakeresést végez és irányít

Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Villamos berendezések biztonságtechnikája

Villamos hibafeltárási, hibajavítási eljárások, módszerek

Villamos hibajavítások dokumentációi

A műszaki ábrázolás módszerei

Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői, szabványos jelölései

Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői

Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzok

Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek

Villamos mérések

Villamos számítások, alapvető méretezések

A villamos áram hatásai

Villamos anyagismeret

Mérési jegyzőkönyv

Elektrotechnikai ismeretek

Elektronikai ismeretek

Digitális technikai ismeretek

Irányítástechnikai ismeretek

Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű erősítők)

Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai

Optoelektronika (fotoellenállás, fotódióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda, optocsatoló, optikai kijelzők)

Tápegységek felépítése, működése és jellemzői

Teljesítményelektronikai áramkörök

Impulzustechnikai áramkörök

Műszeres méréstechnika

Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői

Mérési jegyzőkönyv

Villamos gépek biztonságtechnikája

Bekötési, huzalozási rajzok

Kapcsolási rajzok

Szerelési rajzok

szakmai készségek:

Szakmai számolási készség

Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Villamos kéziszerszámok kezelése, használata

Mérőműszerek használata

Személyes kompetenciák

Pontosság

Türelmesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Határozottság

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Logikus gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 113-12

Számítógép alkalmazása az elektronikában

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Rendszerezi a digitális irányítás eszközeit

Elemzi a PLC felépítését, működését

PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken

Paramétereket beállít

Off-line, on-line üzemmódot használ, diagnosztizál

Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába (WatchDog alkalmazása)

A kapcsolódó kezelőszervek, fény- hangjelzőket ellenőrzi

Grafikus megjelenítő eszközöket (PC, programozható terminál) használ

Buszrendszerek kiépítésében részt vesz

Ipari buszrendszert alkalmaz kommunikációhoz

Ellenőrzi a terepi buszrendszerek kommunikációját

Rendszerezi a digitális irányító eszközök kapcsolatait

Elemzi az irányítási hálózatokat

Programozható Logikai Vezérlőket használ

Programozható Logikai Rendszerekkel vezérelt rendszereket üzemeltet

Irányítástechnikai rendszereket programoz

Mikrovezérlőket (PIC-et) használ

Mikrovezérlővel vezérelt rendszereket üzemeltet

Mikroszámítógépes egységeket programoz

Dokumentáció alapján egyszerű és összetett programozásokat végez

Irányítástechnikai rendszereket programoz

Mechatronikai rendszereket működtet

Elektronikai tervező programokat telepít, beállít és használ

Kapcsolási rajzokat, alkatrészjegyzéket és blokkvázlatokat készít

Nyomtatott áramköröket tervez

Szimulációs programokat telepít és használ

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Számítástechnikai alapismeretek

Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában

Számítógépek ipari alkalmazása

PLC program elemei

PLC hardver

PLC I/O rendszer elemei

Soros kommunikáció elemei

PC-PLC kommunikáció

PLC-PLC kommunikáció

Struktúrált programozás alapok

Irányítástechnikai alapok

Irányítástechnikai rendszerek programozása

Matematikai alapok

Technológiai vázlatok elemei

Grafikus megjelenítő eszközök jellemzői

Grafikus eszközök program elemei

Mikrovezérlők felépítése

Mikrovezérlők programozása

Áramkörtervező programok

Szimulációs programok

szakmai készségek:

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Jelképek értelmezése

Mennyiségérzék

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák

Kézügyesség

Türelmesség

Térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák:

Motiváló készség Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Információgyűjtés

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 114-12

Irányítástechnikai rendszerek kialakítása és üzemeltetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi

Felszereli/összeszereli a vezérlések és szabályozások készülékeit

Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel

Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat

Ellenőrzi az átalakítók működését

Kezeli az automatizált berendezéseket

Elektronikus vezérléseket és szabályozások kezel, működtet

Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezetékes, vezeték nélküli)

Előírás alapján elindítja /leállítja a rendszert, vagy alrendszert

Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz és beállít

Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken, digitális vezérlőkön, szabályzókon

Számítógépes tesztprogramokat futtat

Szoftvert frissít a programozható készülékeken

Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez

Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési/karbantartási előírásokat

Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat

Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert

Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít

Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint

Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat

Részt vesz az új technológiák bevezetésében

Irányítja a berendezések beállítását

Irányítja és ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit a technológiai fegyelem betartását

Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét

Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Irányítástechnikai ismeretek

Irányítástechnikai jelölések, ábrázolási módok

Vezérlések működése

Szabályozások működése

Egyszerű szabályozási körök

Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői

Villamos távadók felépítése, működése és jellemzői

Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői

Villamos gépek alapjai

Villamos kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői

Villamos és elektronikai készülékek szerelési technológiái

Felületszerelési technológia

Korszerű huzalozási rendszerek

Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek

A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítása és felépítése

Gyártás előkészítési műveletek

A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai

Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek)

Villamos gépek üzemeltetési műveletei

Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei

Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése

Gyártórendszerek programozása

Mérő és diagnosztikai rendszerek

szakmai készségek:

Jelképek értelmezése

Szakmai számolási készség

Folyamatábrák olvasása, értelmezése

Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése

Szakmai nyelvű szöveg megértése

Személyes kompetenciák

Pontosság

Türelmesség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerekben való gondolkodás

Információgyűjtés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.

A mesterdolgozat 1 db tervezési, számítási feladatból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat a MKIK által kiadott mesterdolgozatok témaköreiből.

A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni. Az értékelésre, megvédésre a szóbeli vizsgatevékenységen kerül sor.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Műszaki alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

Műszaki terv, leírás olvasása, értelmezése, anyagszükséglet kiválasztása, műveleti sorrend meghatározása, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelel

B) A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció

A vizsgafeladat ismertetése:

Elektronikai áramkör építés kész NYÁK-lemezbe :

- alkatrészek szakszerű beültetése, beforrasztása

- mechanikai alkatrészek, kivezetések és csatlakozók bekötése

- kész áramkör beüzemelése és beállítása és méréstechnikai vizsgálata

- mérési jegyzőkönyv készítése

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100%

Megfelel

C) A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Egyszerű alapvezérlési feladathoz villamos vezérlés tervezése, megépítése és tesztelése.

Vezérléstechnikai áramkör programozása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása elektrotechnika/elektronika, digitális technika, irányítástechnika tananyagból.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100%

Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Mesterdolgozat megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A mesterdolgozat ismertetése, vizsgabizottság előtti megvédése

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

D) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

Interaktív vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése:

Informatikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája

Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Elektronikai műszerész mester
KéziszerszámokX
KéziműszerekX
JelgenerátorokX
OszcilloszkópX
SzámítógépX
SzoftverekX
TápegységX
NyomtatóX
Egyéni és csoportos védőfelszerelések, berendezésekX

20. ÉPÜLET- ES SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Épület- és szerkezetlakatos34 582 03
Gépgyártástechnológiai technikus54 521 03
Szerkezetépítő mérnök
Gépgyártástechnológiai mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Épület- és szerkezetlakatos3 év
Gépgyártástechnológiai technikus3 év
Szerkezetépítő mérnök3 év
Gépgyártástechnológiai mérnök3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az épület- és szerkezetlakatos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az épület- és szerkezetlakatos mester munkaterületének leírása

Az épület- és szerkezetlakatos mester szakmai képesítéssel rendelkező mester, szakmájának gyakorlása során önállóan végez, illetve irányításával végeztet kézi és gépi eszközökkel munkatevékenységet, amely kiterjed a következőkre.

- árajánlatok készít (papír és digitális alapú);

- digitális alapismereteket alkalmaz;

- gyártási és szerelési utasításokat készít;

- anyagokat kiválaszt az adott szerkezethez, műszaki táblázatok használ;

- hajlított, szerelt és hegesztett szerelvényeket önálló készít, felületeket kezel és minőséget ellenőriz;

- fém és nem fémes elemek gyártásához szükséges gépeket és berendezéseket kezel, ehhez szükséges társszakmák gépeit ismeri;

- számjegyvezérlésű gépeket programoz, kezel;

- épületlakatos szerkezeteket készít fémes és nem fémes szelvényekből;

- gyártmánytervek alapján gyártást előkészít kézi és gépi megmunkálásra, összeállításra, minőségellenőrzésre, felület kikészítésre, korrózióelleni védelemre;

- szendvicspanel elő-gyártmányokat szerel, szerelést irányít;

- rácsos, gerinclemezes szaruzatokat, keretszerkezetű főtartókat, tömör és rácsos oszlopokat, darupálya-tartókat, merevítéseket, falváz-szerkezeteket, felülvilágítókat legyárt, irányítja a gyártást és a szerelést, javaslatot tehet a tervdokumentációk változtatására

- acélszerkezetű épületkapcsolódó szerkezeti elemeinek méreteit ellenőrzi, helyszíni organizációs terveket önállóan készít, szerkezeteket összeszerel és szereltet;

- magasban szerelési munkákat végez, vezet és ellenőriz;

- építési napló vezet;

- vállalkozása érdekében marketingtevékenység végez;

- munkáltató, munkavállaló jogait és kötelezettségeit ismeri, ezeket munkája során alkalmazza;

- környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat alkalmaz és gyakorol;

- szakmai tudását folyamatosan fejleszti;

- számítógépet használ: internetet, adatbázis kezelést, szöveg és táblázatkezelést alkalmaz;

- digitális levelezést alkalmaz és gyakorol;

2. Az épület- és szerkezetlakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az épület- és szerkezetlakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az épület- és szerkezetlakatos megnevezésű mesterképesítés szakmai

követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
115-12Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai
116-12Szakmai tudás fejlesztése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredmény kimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 115-12

Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megrendelést vesz fel, árajánlatot készít (papír és digitális alapon)

Gyártási, szerelési és műveleti utasításokat készít, értelmez

Vázlatokat készít helyszíni szemle és megrendelői kívánság alapján

Célszerszámokat rendel, készít

Adott szerkezethez az anyagok minőségét meghatározza és kiválasztja

Műszaki táblázatokat, szabványokat használ

Acél, alumínium és más fémes anyagokat megmunkál kézi és gépi eszközökkel

Fémipari kötéseket méretez, készít, készíttet és ellenőriz

Hajlított és hegesztett szerelvényeket önállóan készít, ill. készíttet

Acélszerkezetű oszlopokat, tartókat készít, készíttet

A fém elemek gyártásához szükséges gépeket és berendezéseket önállóan kezel, ehhez szükséges társszakmák gépeit használja Számjegyvezérlésű gépeket kezel, programoz

Épületlakatos szerkezeteket készít acél, és más fémes, nem fémes szelvényekből

Épületlakatos szerkezetek gyártását előkészíti, ill. előkészítteti, kézi és gépi megmunkálását végzi, ill. végezteti

Épületlakatos szerkezeteket összeállítja vagy összeállíttatja

Épületszerkezeti tetőszerkezetek (rácsos és gerinclemezes szaruzatok), 6 m fesztávig kiválaszt és kivitelezését elvégzi

Összeállítási rajzokból, tervekből gyártási és műveleti sorrend tervet készít

A gyártmánytervek alapján rácsos, gerinclemezes szaruzatokat, keretszerkezetű főtartókat, tömör és rácsos oszlopokat, darupálya-tartókat, merevítéseket, falváz- szerkezeteket, felülvilágítókat legyárt, ill. legyártat, szerel

Acélszerkezetű épület, kapcsolódó szerkezeti elemeinek méretellenőrzését, helyszíni organizációs tervek önálló készítését, szerkezet összeszerelését, elemek beemelését szerelését végzi, irányítja

A szerkezetek, szerkezeti elemek felületkezelését végzi, ill. végezteti

A szerkezetek, szerkezeti elemek minőségellenőrzését elvégzi, elvégezteti, a hibákat javítja, ill. javíttatja

Magasban végzett munkát végez, munkák vezetését és ellenőrzését végzi Építési naplót vezet, munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégez

Betartja a munkahely biztonságos kialakításának követelményeit

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Kapcsolatot tart a megrendelőkkel, szűkség esetén ellenőrző hatóságokkal, felügyelő szervekkel

Szakmai tudását folyamatosan fejleszti

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

SI mértékegységrendszer

Anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok

Előgyártmányok gyártási technológiája, anyagjellemzői

Fémes és nemfémes anyagok megmunkálása

Tartószerkezetek statikája és szilárdságtani ellenőrzése

Fémipari kötési módok

Fémipari kötések szilárdságtani ellenőrzése

Hőkezelések

Gyártási hibák okai, megelőzés

Gépész és építész műszaki rajzok szabályai

Műszaki mérés eszközei és módszerei, mérési hibák

Szabványok, műszaki irányelvek, rendeletek értelmezése

Új technológiák megismerése (kiállítások, továbbképzések, kiadványok)

Digitális alapfogalmak, látványtervek értelmezése, tanulmányozása

Minőségirányítás

szakmai készségek:

Műszaki mérés eszközeinek használata (mechanikus, optikai, lézer)

Műszaki rajz, vázlat készítése, a műszaki rajz jelképeinek értelmezése, használata

Kéziszerszámok, kisgépek, megmunkáló-gépek, hegesztő berendezések, számítógép használata

Különböző hegesztési eljárások alkalmazása

Minőségbiztosítási eszközök és módszerek alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Irányítási készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Logikus gondolkodás

Rendszerekben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

116-12 Szakmai tudás fejlesztése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szakmai tudását folyamatosan fejleszti

Figyelemmel kíséri a szakirodalmat

Figyelemmel kíséri a változásokat (új technológiák és anyagok stb.)

Figyelemmel kíséri a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során alkalmazza, aktualizálja

Fejleszti a gyártástechnológiai eljárásokat, az új technológiákat elsajátítja

Számítástechnikai ismereteit fejleszti

Fejlett, új technológiákat megismeri és alkalmazza

Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt

Számítógép alkalmazásával árajánlatot készít, CAD rajzokat olvas, üzleti tervet készít, szakmai anyagokat internet segítségével kutat

Munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos előírások változását követi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Új technológiák megismerése (kiállítások, továbbképzések, kiadványok Internet, Web oldalak)

Informatikai alapismeretek

Számítástechnikai (digitális) ismeretek fejlesztése

Számítógép felhasználói programok: Word, Excel, internet, adatbázis, CAD

Anyagismeret

Minőségbiztosítás

szakmai készségek:

Számítógép használata

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Meggyőzőkészség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Információgyűjtés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat vagy vizsga-remek készítése a 115-12 Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai és a 116-12 Szakmai tudás fejlesztése modulok feladatprofiljában meghatározott feladatok alapján.

a) A Mestervizsga Bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsga-remek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval. A vizsga-remek lehet: ablakkeret, aknatető, lépcsőfeljáró /3-4 lépcső/, zárszerelés, /kilincs/, kerítésbetét, erkélykorlát, üvegkorlát szerkezetek stb.

A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt A vizsga-remek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

b) A mesterdolgozat 1 db tervezési, költségvetés-készítési feladatból, számítási feladatokból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozatok témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20, A4 oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni.

A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Épületlakatos vagy egyéb acélszerkezet készítés, beszerelés

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos munka tervezése

A vizsgafeladat ismertetése:

Műszaki rajzon megadott szerkezet elkészítésének munkaterve.

Gyártmányrajz szabadkézi vázlattal, anyagválasztás táblázatból.

Műveleti és műveleti sorrendtervek készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. szakmai követelmények fejezetben megadott 115-12 Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai és a 116-12 Szakmai tudás fejlesztése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (30 perc felkészülés 15 perc felelet)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

Interaktív vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai tudás fejlesztése

A vizsgafeladat ismertetése:

Árajánlat készítése egy konkrét műszaki rajzzal megadott szerkezetről. A szerkezethez szükséges anyagot (anyagmennyiséget, anyagminőséget) az interneten elérhető ajánlásokból válasszon. Az árajánlatot a megrendelőnek elektronikusan csatolt levélként küldje el.

Szakmai tartalmú prezentációk készítése,

Keressen szakmai anyagokat a neten, és rövid szakmai ismertetőt állítson össze belőle munkatársai számára. A szakmai továbbképzések lehetőségeiről is tájékoztassa őket.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és a Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Épület- és szerkezetlakatos
mester
ÁllványokX
Anyagmozgató eszközökX
BakX
Egyéni védőeszközökX
Emelőgépek, emelőberendezések, emelőeszközökX
Forrasztás eszközeiX
HajlítógépX
Hegesztés eszközeiX
HengerítőgépX
KéziszerszámokX
KisgépekX
Mérőeszközök, ellenőrzőeszközökX
Munkavédelmi eszközökX
Rögzítő elemekX
SzámítógépekX
SzoftverekX
SzerszámgépekX
TáblaollóX

21. FÉRFISZABÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Férfiszabó mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A férfiszabó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A férfiszabó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezéseazonosító száma
Férfiszabó34 542 04
Ruhaipari technikus54 542 02
Könnyűipari mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A férfiszabó mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakirányaidőtartama (év)
Férfiszabó3 év
Ruhaipari technikus4 év
Könnyűipari mérnök5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A férfiszabó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A férfiszabó mester munkaterületének leírása

Alkati sajátosságoknak megfelelő egyedi méretes férfiruházati terméket készít

Mérettáblázatnak megfelelően férfiruházati terméket készít

Ruházati terméket készít, átalakít

Szervezi és irányítja a gyártástechnológiai folyamatokat

Férfiruházati termék alapmintákat szerkeszt, az alkati sajátosságoknak és a fazonnak megfelelően modellez Férfiruházati szabásmintákat szériáz

Ruhaipari alap- és kellékanyagokat használ

Szabászati műveleteket végez

Szabászeszközöket használ, szabászgépeket üzemeltet

Hagyományos vagy ragasztásos technológiai eljárásokat alkalmaz

Vasalási eljárásokat végez

A gyártástechnológiának megfelelően ruhaipari alap- és speciálgépeket üzemeltet

Termékkalkulációt készít

Minőségi kifogásokat és fogyasztóvédelmi panaszokat kezel

Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

2. A férfiszabó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A férfiszabó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Női szabó mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

férfiszabó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
001-11-1Pedagógiai ismeretek
002-11-1Vállalkozási ismeretek
117-12Ruhaipari alap- és kellékanyagok felhasználása
118-12Ruházati termékek gyártmánytervezése
119-12Ruházati termékek összeállítása
120-12Méretes, egyedi férfiruházati termékek készítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szüks