310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya

a)[1] az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerinti anyagokkal (a továbbiakban: szabályozott anyagok), valamint

b) az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 842/2006/EK rendelet) szerinti gázokkal (a továbbiakban: fluortartalmú üvegházhatású gázok)

folytatott tevékenységekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) ártalmatlanítás: a szabályozott anyagokra is vonatkozóan a 842/2006/EK rendelet 2. cikkének 17. pontjában meghatározott folyamat;

b) HLH szektor: a helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú szakterülete;

c) hűtőkör: a HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorok hűtőközeget tartalmazó zárt termodinamikai rend szer e;

d) hűtőközeg: a tartályokban tárolt vagy szállított, valamint a HLH, a járműklíma és a szállítmányhűtés szektorokban a hűtőkörökben felhasznált szabályozott anyag, illetve fluortartalmú üvegházhatású gáz;

e) jármüklíma szektor: a 3 kg-nál kevesebb hűtőközeg töltetű gépjármű légkondicionáló vagy -hűtő berendezések szakterülete;

f) képesített személy: a telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési tevékenység végzésére a 4-5. §-ban meghatározott szervezet által a 12-13. § alapján feljogosított személy;

g) képesített gazdálkodó szervezet: a kereskedelmi, telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési tevékenység végzésére a 4. §, illetve az 5. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott szervezet által a 12-13. § alapján feljogosított gazdálkodó szervezet;

h) szállítmányhütés szektor: a legalább 3 kg hűtőközeg töltetű gépjármű légkondicionáló vagy - hűtő berendezések szakterülete;

i) tartály: a szabályozott anyagokra is vonatkozóan a 842/2006/EK rendelet 2. cikkének 12. pontjában meghatározott termék.

Eljáró szervek, szervezetek

3. §

(1)[2] Az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) jár el - a (2)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - a szabályozott anyagokra és a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzéssel és a bírság kiszabásával kapcsolatban.

(2) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság jár el a szabályozott anyagok és a legalább 3 kg fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tűzvédelmi rendszerek esetében az üzemeltetők számára előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban.

(3)[3] A fogyasztóvédelmi hatóság jár el - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó címkézésről és forgalomba hozatalról szóló rendelkezések esetén.

(4) Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság (a továbbiakban: főigazgatóság) főigazgatója jár el a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos címkézésre, forgalomba hozatalra, valamint a telepítést, karbantartást, szervizelést, szivárgásellenőrzést végző gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezések esetében, amennyiben az érintett alkalmazás tűzoltó-technikai termék vagy oltóanyag.

(5)[4] A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az (1)-(2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét (a továbbiakban: HM HH),

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(6)[5] A közlekedési hatóság a gépjárműfenntartói tevékenység ellenőrzési feladatainak végzése során megvizsgálja, hogy a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban tevékenykedő gépjárműszerviz rendelkezik-e erre feljogosító képesítéssel, és hiányosság, jogszabálysértés esetén haladéktalanul értesíti a területileg illetékes felügyelőséget.

(7)[6] A környezetvédelemért felelős miniszter jár el az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. és 26. cikkében meghatározott feladatok esetében.

4. §

(1) A környezetvédelemért felelős miniszter legkésőbb 2009. július 4-ig egy országos monitoring és képesítési testületet (a továbbiakban: testület) jelöl ki a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektor monitoringjára, képesítésére és ellenőrzésére.

(2) A testület feladata:

a) a HLH szektorban a legalább 3 kg hűtőközeget tartalmazó, meglévő és újonnan telepített berendezések azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, a berendezés adatait és a szivárgásvizsgálat elvégzését igazoló magyar nyelvű címke kiadása,

b) a HLH szektorban a legalább 3 kg hűtőközeget tartalmazó, meglévő és újonnan telepített berendezések kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése,

c) a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban felhasznált vagy visszanyert, újrafelhasznált, ártalmatlanított hűtőközegekre vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése,

d)[7] az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. és 23. cikkei szerinti szakképzési követelményeknek való megfelelés érdekében létrehozott képesítő és vizsgáztató testület feladatainak ellátása,

e) a 303/2008/EK rendelet 10. és 11. cikk szerinti képesítő és vizsgáztató testület feladatainak ellátása,

f) a 307/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti személyzetet képesítő testület, valamint a vizsgáztató testület feladatainak ellátása.

5. §

(1)[8]

(2)[9] A Főigazgatóság a tűzvédelmi berendezések vonatkozásában ellátja a 304/2008/EK rendelet 10. és 11. cikke szerinti képesítő és vizsgáztató testület feladatait.

(3) Az 1. melléklet 2. pontja szerinti szervezet látja el a 305/2008/EK rendelet 5. és 6. cikk szerinti képesítő és vizsgáztató testület feladatait.

(4)[10] Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) látja el a 306/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikk szerinti képesítő és vizsgáztató testület feladatait.

Import és export az Európai Közösségen kívüli harmadik országokkal

6. §

A fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozóan kizárólag képesített gazdálkodó szervezet folytathat import és export tevékenységet az Európai Közösségen kívüli harmadik országgal a HLH, a járműklíma, a szállítmányhűtés szektorokban, valamint a tűzvédelem területén. A gazdálkodó szervezet nyilvántartást vezet minden ilyen tevékenységéről.

Forgalomba hozatal és felhasználás

7. §

(1) A 842/2006/EK rendeletben szabályozottakon túl a járműklíma és a szállítmányhűtés szektorokban kizárólag képesített gazdálkodó szervezet vásárolhat és adhat el hűtőközeget 2009. július 4. után.

(2) A képesített gazdálkodó szervezet, ideértve a hűtőközeget nagykereskedelem keretében értékesítő képesített gazdálkodó szervezetet is, nyilvántartást vezet a vásárolt, eladott, visszanyert, újrahasznosított, regenerált, ártalmatlanított hűtőközegek típusonkénti mennyiségéről, továbbadás esetén a hűtőközeget vásárló képesített gazdálkodó szervezet nevéről és címéről.

A használt szabályozott anyagok és fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerése

8. §

A szabályozott anyagok és a fluortartalmú üvegházhatású gázok újrahasznosítását, regenerálását vagy ártalmatlanítását szolgáló visszanyerést a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírások szerint kell végezni.

Tározás és szivárgásvizsgálat

9. §

(1) A 842/2006/EK rendeletben szabályozottakon túl a járműklíma és a szállítmányhűtés szektorokban kizárólag képesített gazdálkodó szervezet végezheti hűtőközeg kezelését vagy bármilyen munkát, ami a hűtőközeg légkörbe kerülését okozhatja, továbbá ilyen hűtőközeget tartalmazó hűtőkörök szivárgásvizsgálatát.

(2) A HLH szektorban alkalmazott rendszerek, hálózati elemeik és kiegészítő berendezéseik tervezését és kiválasztását kizárólag képesített személy végezheti.

(3) A HLH szektor helyhez kötött berendezéseinek tervezésekor, telepítésekor, szerelésekor, beüzemelésekor, szervizelésekor, karbantartásakor és szivárgásvizsgálatánál e rendelet 2. melléklete szerint kell eljárni.

(4) Az üzemeltető gépkönyvet és eseménynaplót vezet a berendezésen végzett hűtőköri beavatkozást igénylő munkákról, valamint az elvégzett szivárgásvizsgálatokról a

2. melléklet 1. pontja szerinti előírások figyelembevételével, és azt a képesített személy és a hatóságok részére rendelkezésre bocsátja.

(5) A képesített gazdálkodó szervezet nyilvántartást vezet a szivárgásvizsgálati tevékenység eredményeiről és hűtőközeg felhasználási adatairól.

(6) A szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tűzoltó-technikai eszköz töltetét érintő javítás, a töltet kezelése csak e rendelet 3. mellékletében meghatározott zárt technológiával végezhető.

(7)[11]

(8)[12] A szabályozott anyagot tartalmazó tűzoltó eszközök töltetét érintő javítást, karbantartást 2010. július 4-ét követően csak képesített személy végezheti.

Címkézés

10. §

(1) A HLH szektorban a képesített gazdálkodó szervezet a testület által meghatározott módon látja el a berendezés-azonosító és alapvető műszaki adatokat tartalmazó magyar nyelvű berendezés-címkével a legalább 3 kg hűtőközeget tartalmazó, újonnan telepített és meglévő berendezéseket, valamint a tartályokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, meglévő berendezéseket a képesített személy szervizelés vagy karbantartás során, de legkésőbb az első szivárgásvizsgálatkor látja el berendezés-címkével.

(3) A nagyfeszültségű kapcsolóberendezések esetében az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról szóló, 2007. december 17-i 1494/2007/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti címkét az adattábla közelében kell elhelyezni.

Jelentéstétel

11. §

(1) Valamennyi gazdálkodó szervezet, amely a) hűtőközeget a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban történő felhasználásra az ország területén gyártott, oda behozott vagy onnan kivitt, felhasznált, eladott vagy visszanyert, erről a 4. § (1) bekezdés szerinti testületnek,

b) a HLH szektorban hűtőközeget tartalmazó berendezéseket üzembe helyezett, vagy üzemeltetésből kivont, új címkével látott el, valamint szivárgásvizsgálatot végzett, erről a testületnek,

c) fluortartalmú üvegházhatású gázt tűzvédelmi célra az ország területén gyártott, oda behozott vagy onnan kivitt, erről a Főigazgatóságnak,

d) kén-hexafluoridot az ország területén gyártott, oda behozott vagy onnan kivitt, erről az 1. melléklet 2. pontja szerinti szervezetnek,

e) fluortartalmú üvegházhatású gázt oldószerként való felhasználásra az ország területén gyártott, oda behozott vagy onnan kivitt, erről a Főfelügyelőségnek

éves összesített jelentést küld.

(2) A tokozott, kén-hexafluoridot tartalmazó gázszigetelő üzemeltetője létesítményenként nyilvántartást vezet a meglévő, a hozzáadott és a visszanyert kén-hexafluorid mennyiségről, és erről az 1. melléklet 2. pontja szerinti szervezetnek éves jelentést küld.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben előírt jelentéseknek az előző naptári évre vonatkozóan a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az anyagok fajtája és mennyisége,

b) a származási ország, illetve a célország,

c) a felhasználás területe, külön megjelölve az új töltetet, az utántöltött, visszanyert, regenerált és ártalmatlanított mennyiségeket.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti jelentéstételt minden év március 31-ig kell teljesítenie a kötelezettnek.

(5) A testület az (1) bekezdés a) pont szerinti jelentések adataiból hozza létre a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatbázist, az elvégzett szivárgásvizsgálatok ellenőrzése és a hűtőközegek általános évi szivárgási rátái meghatározása érdekében.

(6) A testület biztosítja, hogy az adatbázis könnyen kezelhető és továbbfejleszthető legyen, s valamennyi információ az illetékes hatóságok részére hozzáférhető legyen.

(7)[13] Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt szervezetek a szakterületükön összegyűjtött összesített adatokat évente április 30-ig megküldik a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) részére.

(8) A jelentéstételi kötelezettségekből származó adatokról készült nyilvántartások a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi adat szinten, statisztikai célra átadhatóak.

Képzés és képesítés

12. §

(1)[14][15] E rendelet 4. melléklete szerinti képesítésekre vonatkozó jelenlegi és átmeneti, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott szervezet által 2009. július 4-éig kiadott és nyilvántartott arcképes igazolás ("zöldkártya" és "narancssárga kártya" képesítés) megfelel:

a) a 303/2008/EK rendelet 6. cikke szerinti, személyzet számára kiadott ideiglenes képesítési igazolásnak 2011. július 4-ig,

b) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti képzési igazolásnak 2010. július 4-ig, és

c) a b) pontban szabályozottakon túl a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban a szerelésben, karbantartásban és szervizelésben részt vevő, továbbá a hűtőközeget felhasználó, visszanyerő vagy szivárgásvizsgálatot végző személy számára kiadott képzési igazolásnak 2010. július 4-ig.

(2)[16][17] A berendezések telepítésében, szerelésében, karbantartásában és szervizelésében részt vevő, továbbá a hűtőközeget felhasználó, visszanyerő vagy szivárgásvizsgálatot végző gazdálkodó szervezet számára, e rendelet 5. melléklete szerinti, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott szervezet által 2009. július 4-éig kiadott képesítés megfelel a 303/2008/EK bizottsági rendelet 9. cikke szerinti, a vállalatok számára kiadott ideiglenes képesítési igazolásnak 2011. július 4-ig.

(3)[18] Az 53/2005. (XII. 10.) BM rendelet 1. sz. mellékletének 9. és 11. pontja szerinti tűzvédelmi szakvizsga megfelel a 304/2008/EK bizottsági rendelet 6. cikke szerinti ideiglenes képesítési igazolásnak 2010. július 4-ig.

13. §

(1)[19]

(2) A HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorokban a személyek képesítésének feltétele, hogy:[20]

a) az eddigi szaktudást,

b) a II. kategóriás személy csak I. kategóriás személy felügyelete mellett végezheti a legalább 3 kg hűtőközeg töltetű hűtőkör szivárgásvizsgálatát,

c)[21] a szállítmányhűtő berendezés szivárgásvizsgálatát és javítását csak I. kategóriás személy végezheti,

d) a gépjárműklíma lefejtő személy a 842/2006/EK rendeletben előírthoz képest vizsga alapú, emelt szintű képesítéssel rendelkezzen,

e) a IV. kategóriás személynek a HLH szektor berendezései környezetbarát üzemeltetése érdekében hűtőberendezés kezelői alapképzettség szükséges.

(3) A HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorokban a gazdálkodó szervezet képesítésének feltétele, hogy:[22]

a) a gazdálkodó szervezeti tevékenységi kategória, azaz a jogosultságot meghatározó képesítés szintje feleljen meg az alkalmazott, a 4. melléklet szerinti képesített személy kategóriájának és a b)-c) pont szerinti feltételeknek,

b) a gazdálkodó szervezetek képzési és képesítési rendszerét tevékenységi kategóriánként az 5. mellékletben foglalt vizsgálati kritériumok szerint kell meghatározni,

c) a képesített gazdálkodó szervezeteknek az e rendelet 6. melléklete szerinti, a képesített személyzet létszámának és a szolgáltatása volumenének megfelelő mennyiségű alapvető hűtéstechnikai eszközparkkal és a 2. mellékletben foglaltak szerinti szakszerű munkavégzéshez szükséges szerszámokkal, eszközökkel, technológiai és munkafolyamat leírásokkal kell rendelkeznie,

d) a nem a HLH szektorba tartozó, IV. kategóriás személyzettel rendelkező üzemeltető gazdálkodó szervezet csak a saját berendezései szivárgásvizsgálatát végezheti,

e) csak az I., II. és az VI., VII. kategóriás képesített személlyel rendelkező gazdálkodó szervezet vásárolhat és használhat hűtőközeget.

(4)[23] Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket tartalmazó képzési programnak egyben magában kell foglalnia az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (5) bekezdése, valamint a 23. cikk (2)-(4) bekezdése szerinti minimális szakképesítési követelményeket is.

(5) A képesített személynek 5 évente továbbképzésen kell részt vennie.

(6)[24] A gazdálkodó szervezetek számára előírt képesítés a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban 3 évre adható.

(7)[25]

14. §[26]

Halon

15. §

(1)[27] Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján kiadott, kritikus alkalmazási területeken történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel rendelkezőknek a halonról évente, a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Főigazgatóság, illetve a HM HH részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban fel kell tüntetni halon-típusonként:

a) az előző év december 31-én meglevő készenléti és tartalékkészletet,

b) a készletek évi fogyását, és annak okait (tűz oltása, tartály kötelező nyomáspróbája miatti áttöltés vesztesége, regenerálás vagy regeneráltatás vesztesége, hibás/téves kezelés vagy kilövés vesztesége, szivárgás, más engedélyes részére történt eladás),

c) az utánpótlás mennyiségét és forrását (halon-bank vagy vásárlás más engedélyes készletéből),

d) a halon kibocsátásának csökkentésére tett intézkedéseket,

e) a halon helyettesítésére alkalmas anyagok/technológiák azonosítására és rendszerbe állítására tett intézkedéseket.

(3) A e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, kritikus alkalmazási területen történő felhasználásra vonatkozó engedélyt a kiadó hatóság visszavonja, ha

a) a tevékenység vagy a létesítmény, amelynek tűz elleni védelmét a halonos eszköz biztosítja, megszűnt vagy funkciója megváltozott, az eszközöket leszerelték, vagy kiváltották,

b) az adott célra új, az ózonréteget és általában a környezetet nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben károsító anyag vagy eljárás vált ismeretessé és gazdaságilag elfogadható költséggel hozzáférhető.

(4) A 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a alapján létrehozott halon-bank tárolja és biztosítja a kritikus alkalmazások utánpótlási igényét biztosító halon mennyiségét.

Szankciók

16. §

(1) A szabályozott anyagokkal végzett meg nem engedett felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal után a felhasználót, a tevékenységet végzőt, illetve a forgalomba hozót a felügyelőség ózonvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(2)[28] A bírság összege az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének

a) I-V. csoportjában szereplő anyagok esetén 5000 forint/kg,

b) a VI-IX. csoportjában szereplő anyagok esetén 2000 forint/kg,

de legalább nyolcvanezer forint.

(3) Ismételt tiltott felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fenti fajlagos értékek szorzatának a tíz sze re se.

(4)[29] Amennyiben az üzemeltető az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a felügyelőség hatvanezer forint bírság megfizetésére kötelezi. A kötelezettség ismételt megszegése esetén a bírság százötvenezer forint.

17. §

(1) A 842/2006/EK rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a 3. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott hatóság fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságot szabhat ki.

(2) A bírság összege a 842/2006/EK rendelet:

a) tározásról szóló 3. cikkének szivárgásellenőrzésre vonatkozó (2) bekezdésében foglaltak megszegése esetén az érintett berendezésben vagy rendszerben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz névleges töltet tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 50 000 forint,

b) tározásról szóló 3. cikkének szivárgásészlelő rendszerek beszerelésére vonatkozó (3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 200 000 forint,

c) tározásról szóló 3. cikkének nyilvántartás vezetésére vonatkozó (6) bekezdésében foglaltak - figyelembe véve a 9. § (4) bekezdést - megszegése esetén 100 000 forint,

d) visszanyerésről szóló 4. cikkének (1)-(3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén az érintett berendezésben, rendszerben vagy nagyfeszültségű kapcsolószerkezetben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz névleges töltet tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 50 000 forint,

e) képzésről és képesítésről szóló 5. cikkének képzett személyzetre vonatkozó (3)-(4) bekezdésében, illetve a vonatkozó európai uniós rendeletekben foglaltak megszegése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed,

f) jelentéstételi kötelezettségről szóló 6. cikkében foglaltak megszegése esetén 100 000 forint,

g) címkézésről szóló 7. cikkében foglaltak megszegése esetén berendezésként és tartályonként 50 000 forint,

h) felhasználás ellenőrzéséről szóló 8. cikkében foglaltak megszegése esetén a felhasznált fluortartalmú üvegházhatású gáz tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 100 000 forint,

i) forgalomba hozatalról szóló 9. cikke (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

(3) A bírság összegének megállapításánál a bírságot kiszabó hatóság mérlegeli a (2) bekezdés e) pontja esetében a nem szakszerű tevékenység veszélyességét a környezetre, az i) pont esetében a termékekben és berendezésekben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz veszélyességét a környezetre.

18. §

(1) A felügyelőség

a) a 6. §-ban foglaltak megsértése 100 000 forinttól 1 000 000 forintig,

b) a 7. § (1) bekezdésében, illetve a 9. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén 50 000 forinttól 200 000 forintig,

c) a 7. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése esetén 100 000 forintig,

d) a 11. § szerinti jelentéstétel nem megfelelő teljesítése esetén 20 000 forintig

terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben, amennyiben oltógázról van szó, a főigazgatóság szabja ki a bírságot.

(3) A bírság összegének megállapításánál a bírságot kiszabó hatóság mérlegeli a termékekben és berendezésekben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz veszélyességét a környezetre.

19. §

(1) A 16-18. §-ban meghatározott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

(2) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni.

(3) Amennyiben a jogszabálysértő 30 napon belül nem tesz eleget a bírságot megállapító határozat jogszabályok betartására vonatkozó rendelkezésének, ismételt bírságnak van helye.

(4) A bírság első ízben történő kivetése alkalmából a bírságot kiszabó hatóság kezdeményezheti, második bírságolás esetén pedig kezdeményezi az engedélyező hatóságnál a tevékenység folytatásának beszüntetését.

Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő 8. napon lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti

a) az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet, és

b) az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról szóló 107/2007. (V. 9.) Korm. rendelet.

(2)[30]

(3)[31]

(4)[32]

21. §[33]

22. §[34]

23. §

E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)[35] az Európai Parlament és Tanács 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról, 5-11., 15., 18., 22-23., 26-29. cikk,

b) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete (2006. május 17.) az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról, 3-9. és 13. cikk,

c) a Bizottság 1494/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról, 4. cikk,

d) a Bizottság 303/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról, 6. és 9-12. cikk,

e) a Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról, 6-8. és 10-12. cikk,

f) a Bizottság 305/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról, 5-7. cikk,

g) a Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról, 4-6. cikk, és

h) a Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról, 2-4. cikk.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítő és vizsgáztató szervezetek

1. Az e rendelet 12. §-ában hivatkozott szervezet: Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége[36]

2. E rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet: Magyar Elektrotechnikai Egyesület

2. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A hűtőközegek környezeti szempontból biztonságos felhasználására és kezelésére vonatkozó technológiai követelmények

1. A HLH szektorban alkalmazott, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő rendszerek hűtőköri berendezéseinek és hálózatának tervezését, kiválasztását, telepítését, beüzemelését, karbantartását, javítását és üzemeltetését, valamint az alkalmazásra kerülő hűtőközeg meghatározását a hűtőberendezésekre és hőszivattyúkra vonatkozó nemzeti szabványok - kiemelten az MSZ EN 378 -, vagy annak megfelelő előírások szerint kell végezni.

2. Az új telepítésű, vagy javított hűtőköröket, vagy azok egy részét csak az 1. pont alatti előírás szerinti sikeres tömörségi nyomáspróbát és a szakszerű vákuumozást követően szabad először hűtőközeggel feltölteni, majd minden potenciális szivárgási pontra kiterjedő közvetlen szivárgásellenőrzést követően lehet beüzemelni.

3. Az üzemeltető köteles a rendszeres, kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzéséhez a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a közvetlen és közvetett szivárgásvizsgálatok, a mérések és dokumentálás módját részletesen meghatározó, a rendszer kapcsolási vázlatát és a potenciális szivárgási helyeket is tartalmazó dokumentumot.

4. A hűtőközeget tartalmazó hűtőkörök töltetét minden, a hűtőkör megbontásával járó munkavégzés előtt a hűtőkör nem érintett részébe, vagy külön tartályba kell lefejteni. A lefejtett közeg - amíg jogszabály nem tiltja -ugyanabba a hűtőkörbe a szükséges tisztítást követően visszatölthető vagy regenerálás után más hűtőkörben újrafelhasználható. Visszatöltés előtt a teljes rendszer tömörségét ellenőrizni kell.

5. Hűtőköröknél hűtőközeg vesztesége miatti hűtőközeg utántöltés, felhasználás csak a hűtőkör javítását és szivárgásvizsgálatát követően végezhető.

6. A hűtőkör megbontásával járó szerelési munka során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör megnyitott részei a lehető leggyorsabban - szükség esetén ideiglenes eszközökkel - gáztömören le legyenek zárva. A szerelés során minden átmeneti csatlakozásnak is gáztömörnek kell lennie.

7. A hűtőközeg légkörbe kerülése veszélyének minimumra csökkentése érdekében:

a) a tervezésnél ésszerű mértékben kell csökkenteni a potenciális szivárgási helyek számát a forrasztott kötések előnyben részesítésével,

b) külön figyelmet kell fordítani a rezgésből, rázkódásból eredő anyagkifáradások, tömítetlenségek, a szakszerű csőmegfogások, így az ebből fakadó hűtőközeg szökések elkerülésére,

c) bármilyen oldható, vagy nem oldható hűtőköri kötést a szivárgásellenőrzés érdekében csak szabadon hozzáférhető helyen - takarás (szigetelés, burkolat) esetén megjelölve - szabad kialakítani,

d) hűtőközeget új vagy megbontott, javított hűtőkörbe tölteni csak annak sikeres tömörségi nyomáspróbáját, valamint szakszerű vákuumozását követően szabad,

e) hűtőkört bármilyen módon szerelés céljából megbontani csak a hűtőközeg töltetnek az érintett szakaszból történt teljes eltávolítását követően szabad. A hűtőközeg lefejtését az atmoszférikus nyomás eléréséig kell biztosítani,

f) atmoszférikus nyomás feletti nyomású, hűtőközeg töltetű hűtőköröket csak a töltőszelephez való csatlakozással lehet megbontani,

g) hűtőközeget tömörségre ellenőrzött csatlakozásokkal és elzáró szelepekkel rendelkező, a hűtőközeg paramétereinek megfelelő tömlőkkel kell lefejteni és tölteni,

h) kiszerelt alkotóelem helyén, megbontott csőhálózatnál a csőcsatlakozásokat visszaszerelésig le kell dugózni,

i) hűtőközeg csak a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.

8. Valamennyi szerelési és javítási technológia alkalmazása során csak az alábbi esetekben juthat elkerülhetetlen, de elhanyagolható mennyiségű hűtőközeg a környezetbe:

a) a teljes hűtőközeg lefejtést követően a rendszerben maradt hűtőközeg a megbontáskor a környezetbe juthat,

b) a vákuumozás során a vákuumszivattyú hűtőközeget szállíthat a légkörbe,

c) a szerkezeti okokból nem vákuumozható csatlakozások, csatlakozócsövek, szelepek hűtőközeggel történő lég-telenítése (öblítés) megengedhető,

d) töltésre, lefejtésre, mérőműszer csatlakoztatásra szolgáló szerviz-tömlőkben maradó hűtőközeg a környezetbe juthat.

3. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Zárt rendszerű, szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó oltógáz visszagyűjtési technológia követelményei

A zárt rendszerű oltógáz lefejtő technológia alkalmazása esetén a vele visszagyűjtött oltógáz mennyisége legalább 97,5% kell, hogy legyen, az összes veszteség tehát legfeljebb 2,5% lehet. A zárt rendszerű oltógáz lefejtő berendezésnek a megadott követelményeknek való megfelelését megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

A zárt rendszerű lefejtő technológiák közül azok alkalmazhatók, amelyek

- folyadékszivattyút és a tartály gázterének leszívásához vákuumszivattyút alkalmaznak, vagy

- száraz nitrogén túlnyomással szorítják ki a folyadék leürítése után a tartályban maradó gáz halmazállapotú oltógázt.

4. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesített hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés szerelő, hűtőközeg kezelő, karbantartó és szivárgásvizsgáló személyzet jelenlegi, valamint a 842/2006/EK, ún. F-gáz rendelet szerinti ideiglenes és végleges képesítési igazolásai

Képesítések jele, megnevezésük és a megszerzés feltételei

JELENLEGI, arcképes igazolásÁTMENETI felújított, hologramVÉGLEGES
JeleMegnevezéseTovább-képzésJeleMegnevezésTovábbi megfelelésmegfelelési kategória "1"személyzet képesítési kategóriagazdasági szervezet tevékenységi kategóriája "3"
NSa 94/2003. (VII. 2) Korm. rendelet szerinti kötelező szivárgásvizsgálat elvég­zésére jogosító
NARANCSSÁRGA
kártya
szivárgás­vizsgálati tanfolyamNSHŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉSEK KÖTELEZŐ
SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATÁRA, HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁSRA JOGOSÍT
K-IVI.IHLH.I
BMinden hűtő- és klímabe­rendezés hűtőgépének szerelésére jogosít1 napos tanfolyamB-IHŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ
BERENDEZÉSEK HŰTŐKÖRÉNEK
SZERELÉSÉRE, JAVÍTÁSÁRA, HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁSRA
JOGOSÍT
C-II, D-II, A-II, G-III,
K-IV
EGépjármű komfort léghű­tők szerelésére jogosít1 napos tanfolyamE-V.I>3 KG HŰTŐKÖZEG TÖLTETŰ
SZÁLLÍTMÁNYHŰTŐK HŰTŐKÖRÉNEK JAVÍTÁSÁRA, HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁSRA
JOGOSÍT
E-V E-V.IIV.IMAC.I
CKomfort lég- és folyadék­hűtők szerelésére (5 kg hűtőközegtöltetig) jogosít1 napos tanfolyamC-II<3 KG (HERMETIKUSAN SZERELT <6 KG) TÖLTETŰ HŰTŐKÖRÖK
SZERELÉSÉRE, JAVÍTÁSÁRA, HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁSRA JOGOSÍT
D-II, A-II, G-IIIII.IIHLH.II
JELENLEGI, arcképes igazolásÁTMENETI felújított, hologramVÉGLEGES
JeleMegnevezéseTovább-képzésJeleMegnevezésTovábbi megfelelésmegfelelési kategória
"1"
személyzet képesítési kategóriagazdasági szervezet tevékenységi kategóriája
"3"
DSplit komfort léghűtők szerelésére jogosít1 napos tanfolyamD-II<3 KG (HERMETIKUSAN SZERELT
<6 KG) TÖLTETŰ HŰTŐKÖRÖK SZERELÉSÉRE, JAVÍTÁSÁRA, HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁSRA JOGOSÍT
C-II, A-II, G-IIIII.II.NLH.II
AHáztartási és hasonló jel­legű hűtőkészülékek szerelésére jogosít1 napos tanfolyamA-II<6 KG HŰTŐKÖZEG TÖLTETŰ,
HERMETIKUSAN SZERELT
HŰTŐBERENDEZÉSEK JAVÍTÁSÁRA, HŰTŐKÖRI
BEAVATKOZÁSRA JOGOSÍT
EGépjármű komfort léghű­tők szerelésére jogosít1 napos tanfolyamE-V.II<3 KG HŰTŐKÖZEG TÖLTETŰ
GÉPJÁRMŰ LÉGTÉRHŰTŐK HŰTŐKÖRÉNEK JAVÍTÁSÁRA, HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁSRA
JOGOSÍT
E-VII.V.IIMAC.II
EGépjármű komfort léghű­tők szerelésére jogosít1 napos tanfolyamE-VGÉPJÁRMŰ ÉS SZÁLLÍTMÁNY LÉGTÉRHŰTŐ BERENDEZÉSEK
HŰTŐKÖZEG-LEFEJTÉSÉRE, HŰTŐKÖZEG-KEZELÉSRE
JOGOSÍT
"2"VMAC
GHűtőkörön szerelési és javítási munkára nem
jo go sít
1 napos tanfolyamG-III<6 KG HŰTŐKÖZEG TÖLTETŰ, HERMETIKUSAN SZERELT
HŰTŐBERENDEZÉSEK HŰTŐKÖZEG-LEFEJTÉSÉRE, HŰTŐKÖZEG-KEZELÉSRE
JOGOSÍT
III.III"4"
"Hűtő- klíma- és hőszi­vattyú berendezések kar­bantartó-üzemeltetője, szivárgásvizsgálója"Hűtőgép kezelői és sziv. vizsg. tanfolyamK-IVHŰTŐ- KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉSEK HŰTŐKÖRI BEAVATKOZÁS NÉLKÜLI
KÖTELEZŐ SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATÁRA JOGOSÍT
IV.IVHLH.IV

1.1.1. "1" A 303/2008/EK Bizottsági rendelet melléklete szerinti tevékenységi kategóriák (I-IV.)" valamint

1.1.2. "2" a 307/2008/EK Bizottsági rendeletnek való megfelelés.

1.1.3. "3" A jelen Rendelet 5. sz. mellékletében foglalt követelményeknek, illetve

1.1.4. "4" a 2002 /96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való meg fe le lés.

5. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesített gazdasági szervezetek képesítési szempontjai a 842/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi, valamint a 303/2008/EK Bizottsági rendeletek alapján

ElvárásokIgazolásának módja
1. Információs
1.1. Külső előírások
1.1.1. Rendelkezzen a jogszabályoknak megfelelő működés minden adottságával és dokumentumával, a vonatkozó rendeletek szerinti érvényes hatósági bejelentéssel (ÁNTSZ, telephely­engedély, működési engedély stb.)A hatósági megfelelési vizsgálatok okmányai, illetve ezek megléte
1.1.2. Rendelkezzen a vonatkozó jogszabályok, szabványok elérhe­tőségévelElőírás jegyzék, illetve a jogszabá­lyok, szabványok elérhetőségének biztosítása
1.2. Belső munkaeljárások (lásd 2. melléklet)A tevékenységhez szükséges belső munkaeljárások, folyamatok megléte
2. Humán erőforrással kapcsolatos elvárások
2.1. Van-e a forgalommal arányos, és a feladatoknak (beüzemelés, hűtő­közeg lefejtés, feltöltés, valamint a tömörségellenőrzési és szivár­gásvizsgálat) megfelelő képesítésű, elegendő számú személySzemélyi nyilvántartás a képesített körben, és a képesített személyek szá­mának aránya a feladatokhoz
2.2. Be tudja-e mutatni a cég, hogyan gondoskodik a hűtőközeg emisz-szióval, illetve ennek csökkentésével kapcsolatos feladatok, ismere­tek meghatározásáról, szinten tartásáról és frissítéséről1. Deklaráció a cég elkötelezettségéről
2. Belső/külső képzési dokumentumok
3. Az eszközökkel kapcsolatos elvárások
3.2. Az üvegházhatású gázok forrásainak, tárolóinak és felhasználásának leltáraNyilvántartás a hűtőközegekről, illet­ve az azokat tartalmazó berendezé­sekről és tárolókról
3.2. Az értelemszerűen kötelező eszközök megléte (lásd 6. melléklet)A melléklet szerinti alapvető hűtés­technikai eszközök megléte
3.3. A mérőeszközök kalibrálásának igazolásaHitelesítési / kalibrálási bizonyítvá­nyok
3.4. A szakmai tevékenység alapján elvárható eszközök megléteA szükséges, tevékenység-specifikus eszközök megléte
4. Szolgáltatás és jelentéstétel
4.1. A megfelelő gyakorlatA belső munkaeljárások (1.2 pont szerinti) szerinti gyakorlat megléte
4.2. Megfelelő adminisztrációNyilvántartások hűtőközeg forgalom­ról, ellenőrzött, szivárgásra vizsgált berendezésekről, illetve szivárgás­vizsgálatról

A 12. § szerinti átmeneti időszak alatt a megfelelést önellenőrzés és nyilatkozat igazolja" a végleges megfelelési igazolás a testület" illetve az általa elfogadott szervezetek által végzett audit alapján történik.

6. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Alapvető hűtéstechnikai eszközök listája

EszközlistaTevékenységi kategóriák
I. II. IV. V.
1. elektronikus szivárgásmérő műszer, CFC és HCFC vagy HFC hűtőközegek szivárgásának ellenőrzésére, legalább 5 g/év hűtőközeg érzékenységgelXXXX
2. használati etalon (próbalyuk) a szivárgáskereső mű­szer helyszíni ellenőrzéséhezXXXX
3. olyan teljesítményű hűtőközeg-lefejtő készülék, ami­vel a szerelt gépek ésszerű idő alatti szakszerű lefejté­sét el lehet végezniXXX(*)
4. mérleg a hűtőközeg-lefejtés során a begyűjtő palack töl­tetének ellenőrzésére, a hűtőközeg-töltet ellenőrzéséreXXX(*)
5. szerviz-csaptelep(ek) a kezelt hűtőközegeknek megfe­lelő üzemi feszmérőkkelXXX(*)
6. hajlékony szerviztömlők (hűtőközeg típusonként egy-egy garnitúra, az egyik végen lehetőleg elzárócsappal)XXX(*)
7. vákuumszivattyú (kétfokozatú 0,05 mbar, vagy jobb végvákuummal, olyan szívóteljesítménnyel, ami a kezelt berendezések ésszerű idő alatti vákuumozását lehetővé te szi)XXX(*)
8. üzemi finomvákuum-mérő ("Torr-mérő"), melyen 10 mbar absz. nyomás leolvashatóXXX(*)
9. elektronikus vákuummérő (esetleg higanyos vákusz-kóp) a vákuumszivattyú végvákuumának és az üzemi finomvákuum-mérő ellenőrzésére(X**)(X**)
10 nitrogén (min. -50 °C harmatpontú, azaz 99,995% tisztaságú) reduktorral, nyomáscsökkentővel, a meg­felelő nyomásálló tömlővel és a szükséges csatlako­zókkalXX
11. jó minőségű üzemi feszmérők tömörségi nyomáspró­bához, 25 bar, és 40 bar végnyomásraXX
12. hitelesített, vagy kalibrált etalon 0,6 osztálypontossá­gú feszmérő(k) az üzemi műszerek időszakos ellenőr­zéséhez (használati etalonnak)(X**)(X**)
13. tapintó hőmérő, (min. 0,1 °C-os felbontással, ±1 °C pontossággal, -50 és +50 °C közötti méréshatárra)XX
14. buborékképző anyag a nem-tömör csatlakozások meg­határozásáhozXXXX
15. elegendő mennyiségű, érvényes nyomáspróbával bíró hűtőközeg palack, a használt új és lefejtett hűtőköze­gek tárolásáraXXX
16. sze lep kulcs kész letX
17. univerzális villamos kézi műszerXXX
18. általános kéziszerszámokXXXX
19. kombinált gépjármű-klíma lefejtő-töltő állomásX

(*) Kötelező, ha nincs kombinált lefejtő-töltő állomás.

(**) Kötelező, ha saját hatáskörben végzi a mérőműszerek időszakos ellenőrzését.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[2] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[3] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 225. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[4] Megállapította a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.26.

[5] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 225. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[7] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.04.

[9] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 654. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.04.

[12] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[14] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.04.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.04.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.04.

[20] A felvezető szöveget módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[22] A felvezető szöveget módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 655. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[23] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[24] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 654. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 40. § h) pontja. Hatálytalan 2013.11.13.

[26] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatálytalan 2010.03.19.

[27] Megállapította a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.08.26.

[28] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[29] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 439. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[31] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 439. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[32] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 439. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[33] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 439. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[34] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 439. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[35] Módosította a 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2010.03.01.

[36] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 654. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére