13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható támogatással együttesen sem haladhatja meg a vonatkozó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást, vagy legmagasabb támogatási összeget."

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás - az 5. §-ban foglalt esetet kivéve - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá az e rendelet alapján számára odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt."

3. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közszolgáltatás ellentételezése céljából támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján nyújtható."

4. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel."

5. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kedvezményezettnek a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá az e rendelet alapján számára odaítélt támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt."

6. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A feladatmutató alapján fajlagos támogatási összegek alkalmazásával megállapított, továbbá az 1. mellékletben a 66., a 135-138., a 143., a 145-146., és a 149-150. sorszám alatt meghatározott előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatás kivételével a költségvetési támogatás minimum 3%-át érintően, de minden 100 millió forint feletti kötelezettségvállalás esetében a támogató - a felhasználási időszakban vagy az elszámolás benyújtását követően, de legkésőbb az elszámolás elfogadását követő hat hónapon belül - a helyszínen is ellenőrzi a költségvetési támogatás felhasználását."

7. § Az R. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

8. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelethez

ABCDEFGHI
Sor-számÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
1.25614520/1/4/2 Vári rekonstrukciók
(Szent György tér, Mátyás-
templom)
A Mátyás templom idei költségvetése a 2012-ben módosított Vállalkozói
Szerződés értelmében a rekonstrukció műszaki tartalmának befejezéséhez
szükséges; továbbá az eddig el nem készült műszaki specifikációk megvalósulására
szolgál.
(közterület-foglalási díjak, felvonulási terület áttelepítése (önkormányzati
előírás),behajtási engedély díjnövekedése (anyagszállítás, munkagépek); őrzés;
mérnökiroda működtetése; organizációs költségek; látogatói útvonalak (ideiglenes
állványozás és járófelületek);
restauráláshoz szükséges falszárítás biztosítása; Burkolási munkák: - kerámia padló
burkolat (cc.1000 m2); Király kapu restaurálása; Belső felületképzések: -
díszítőfestés (teljes felület: 11 000 m2);falképek (teljes felület: 600 m2) (restaurátori
munka); Restaurálandó műtárgyak: fémműtárgyak 42 típus, fa műtárgyak 48 típus,
oltárok és táblaképek 24 db, falképek 24 db, kerámia műtárgyak 16 típus, textil
(koronázási zászlók); beléptető rendszer kiépítése; a pénztárépület és a templom
összeköttetésének kiépítése).
Szerződésben meghatározott
megrendelő/megbízó
(Tulajdonos: Budavári Nagyboldogasszony
Főplébánia
Tervező: Magyar Nemzeti Múzeum (Nemzeti
Örökség Központ) (korábban: Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat, Állami
Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ)
Kivitelező: Reneszánsz Zrt - Magyar Építő Zrt
konzorcium Mátyás Templom Mérnöki Iroda
Szakmai lebonyolító és műszaki ellenőr:
FŐBER Zrt. - ÉPBER Zrt.)
központi költségvetési szerv (EMMI igazgatása)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
2.33379520/2/2 Nem állami felsőoktatási
intézmények támogatása
Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási
intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési
támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó
támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmények költségvetési támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási
intézmények, valamint a felsőoktatási
intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más
fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmény, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
3.24423420/2/3 Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő
támogatás
Az előirányzat biztosít forrást a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy,
vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti
fenntartó részére, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai
szakszolgálati intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
átlagbér alapú támogatáshoz.
Szintén az előirányzat terhére kerül biztosításra a nemzetiségi önkormányzat vagy
az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és
pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a
bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
működési támogatás.
Az előirányzat ezen túlmenően a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási
megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési
szerződések alapján a nem állami fenntartású köznevelési intézményeket megillető
támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával,
továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra
nyújt fedezetet.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami
köznevelési intézmények fenntartói, köznevelési
feladatot ellátó egyházak, köznevelési feladatot
ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi
önkormányzatok, valamint a nyelvoktató
kisebbségi intézményt fenntartó országos
nemzetiségi önkormányzatok, Oktatási Hivatal,
EMMI igazgatása, köznevelési közfeladatot
ellátó intézményt fenntartó egyház és belső
egyházi jogi személy, közalapítvány, civil
szervezet, országos, területi, települési
nemzetiségi önkormányzat, (nonprofit)
gazdasági társaság, és a köznevelési feladatot
alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozó, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár
Fővárosi és Megyei Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai, elsőfokú
határozatai, valamint igénylései
alapján. Továbbá az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által
hozott másodfokú határozatok
alapján, bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
4.34332820/2/4 Hit-és erkölcstan oktatás
és tankönyvtámogatás
Az Nkt. 35.§-a és 35/A §-a értelmében a kötelező erkölcstan helyett választható
hit- és erkölcstan oktatás 2013. szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves
része, az az erkölcstan óra alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1.
évfolyamtól a 8. évfolyamig. A törvény értelmében a hit- és erkölcstanoktatást az
Országgyűlés által elismert egyházak szervezik, tartalmát az egyházak határozzák
meg, és ők alkalmazzák a hittanoktatót is. Az előirányzat az ehhez a feladathoz
szükséges államilag garantált finanszírozást biztosítja. Az Nkt. 35/B.§-a alapján a
hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg, így az ahhoz
alkalmazásra kerülő tankönyvet is. Az Nkt. 46. § (5) bekezdése kimondja, hogy
minden 1-8. évfolyamos tanulót megillet az ingyenes tankönyvellátás azzal, hogy
ezt első alkalommal - az Nkt. 97. § (22) bekezdése alapján - a 2013/2014.
tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő
rendszerben kell biztosítani.
bevett egyház, egyházi jogi személypályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár
Budapesti és Megyei
Igazgatóságainak adatszolgáltatásai,
elsőfokú határozatai, valamint
igénylései alapján. Továbbá az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
által hozott másodfokú határozatok
alapján.
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
5.30289120/3/1 Felsőoktatás speciális
feladatai
Az előirányzat fedezetet biztosít a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 28. §-a
értelmében a felsőoktatási mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít
olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt
fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok
megvalósulását segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is,
amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók. meg. Fedezetet
biztosít olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a
felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt feladatainak
végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez,
felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez,
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3
lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és
licencköltségek, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és
adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez,
szakmai kiadmányok készítéséhez.
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekre, szakkollégiumokban folyó magas
színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, kisebb
infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások
támogatásához nyújt fedezetet, valamint az Országos Tudományos Diákköri
Tanács részére a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
lebonyolításához biztosít támogatást.
központi költségvetési szerv, államháztartáson
kívüli szervezetek, országos szakértői testület,
jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
közhasznú egyesület, jogi személy, EMMI
igazgatása
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
6.29742420/3/2 Lakitelek Népfőiskola
támogatása
A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a Kárpát-
medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
7.33853920/3/3 Kiválósági támogatásokMinősített intézmények esetében:
oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;
független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az
együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását,
működtetését;
a kutatási eredmények terjesztése;
a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső
természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek
elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;
az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása;
nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók
fogadását szolgáló szervezetfejlesztés.
központi költségvetési szerv, államháztartáson
kívüli szervezetek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
8.34063920/3/4 Felsőoktatási
Struktúraátalakítási Alap
A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.)
Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények működőképességének
és konszolidációjának biztosítása.
állami felsőoktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: a támogatási szerződések
megkötésére a Nemzetgazdasági
Minisztérium szakértőivel történt
egyeztetés alapján kerül sor.
---
9.22290320/3/26 Felsőoktatás kiegészítő
támogatása
A képzési szerkezet változásához, a többciklusú képzés felmenő rendszerű
bevezetéséhez igazodik a finanszírozási rendszer. A hagyományos és az új típusú
képzés párhuzamos egymás mellettisége miatt szükséges, hogy az eltérő, felmenő
rendszerű és kifutó képzések feladataira, a szükséges kompenzációkra, valamint
egyes speciális feladatokra forrást biztosítson az előirányzat. Fedezetet nyújt
továbbá olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a feladatmutatóhoz
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt
célok megvalósulását segítik elő.
EMMI igazgatása, feladatellátásban
közreműködő szervezetek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
10.25571220/3/33 Felsőoktatási
információs rendszerek
működtetése, EISZ koordináció
Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció;
Hazai és határon túli felsőoktatási intézmények tekintetében felsőoktatás-szervezési
feladatokhoz és a hallgatók felméréséhez és pályakövetéséhez szükséges
adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolása,
működtetése, fejlesztése az alábbi részletezésben:
10.1. Diplomás Pályakövető Rendszer központi modelljének fenntartása, bővítése,
központi és intézményi adattár és adatintegráció valamint nemzetközi
adatfelvételekkel biztosítása, kommunikációja, kapcsolódó tagsági díjak
rendezése. A felsőoktatási intézmények központi módszertani támogatásának
biztosítása;
10.2. Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer informatikai üzemeltetéshez
szükséges peremfeltételek biztosítása, adatfolyamatainak felügyelete és az
intézményi VIR-ek adatfogadásának biztosítása;
10.3. Felsőoktatási nyilvántartási és statisztikai adatbázisok kialakítása, fejlesztése,
adatbázisokból elemzések készítése az ágazat részére.
10.4. Felsőoktatási nyilvántartási rendszerekkel és hallgatói szerződésekkel
valamint állami ösztöndíjakkal és részösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés
lebonyolítása;
10.5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott
intézményfejlesztési tervek elkészítéséhez illetve intézményi szerkezet
felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatás, adatelemzés és szakmai
támogatás biztosítása;
10.6. Felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos helyzetelemző tanulmányok,
szakcikkek készítése és publikálása;
10.7. Felsőoktatási Információs Rendszer illetve kapcsolódó intézményi rendszerek
jogszabálykövetéssel összefüggő adatbázis üzemeltetői feladatainak ellátása;
10.8. Ágazati felsőoktatási nyilvántartásokkal kapcsolatos jogszabály előkészítési
háttértámogatás biztosítása.
nonprofit gazdasági társaság, központi
költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
11.28602320/4/1 Országos Kisebbségi
Önkormányzatok 2013. évi
kompenzációja
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.
28.) Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás.
országos nemzetiségi önkormányzatokegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
12.25565620/4/4 Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési
tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a
közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok
finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai
fejlesztését is.
Az előirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia
megvalósítása keretében:
12.1. az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a
környezettudatos nevelés programjaihoz;
12.2. a közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok
megvalósításához;
12.3. a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és
felkészüléshez (Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok
Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete);
12.4. a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal
kapcsolatos feladatokhoz.
A nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok: a források
függvényében a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a
nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési
feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozása.
A kétoldalú egyezményekben a nemzetiségi oktatás azon feladatai szerepelnek,
amelyeket elsősorban az alacsony lélekszám és a szórvány miatt az egyes
nemzetiségek "önerőből" megoldani nem tudnak. A keretből az alábbi feladatok
ellátásáról kell gondoskodni: óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani
továbbképzése az anyaországban, vagy hazai tanfolyamokon anyaországi
szakemberek közreműködésével; anyaországi anyanyelvi programok az iskolás
korosztálynak; vendégtanárok fogadása; anyaországi tankönyvek behozatala;
kiküldetéssel kapcsolatos költségek.
A nemzetiségi autonómia megvalósulását jelenti az oktatás terén, hogy az országos
nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeket tarthatnak fenn. Az Nkt.
alapján gondoskodni kell a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és
oktatást, diákotthoni nevelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos
megszervezéséről.
2005 szeptemberében pályázati rendszerben indult az Útravaló
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerint működő, öt
elemből álló ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetű diákok támogatására,
valamint a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák
is ösztöndíjban részesül. A közoktatási szakterület által megvalósítandó feladat az
ösztöndíjprogram öt alprogramja közül az Út a tudományhoz alprogram
támogatása.
A köznevelési ágazat speciális feladatai a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott ágazati irányítási, működtetési és fejlesztési feladatok
megvalósításához kacsolódnak. Az oktatásért felelős miniszter az ágazati irányítási
jog és feladatkörében számos program működtetéséért felelős, melyek között
nemzetközi együttműködések megvalósítása is szükséges. A felsoroltaknak
megfelelő elemzések, programfejlesztések, tanügyi, közoktatás-igazgatási
koncepciók kidolgozásának támogatása, a köznevelés részét képező speciális
programok, így két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók
irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozása, kidolgoztatása, nevelési-
oktatási programok kifejlesztésének támogatása, a környezeti neveléssel,
egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatása.
gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek,
alapítványok, közalapítványok, közhasznú
szervezetek, költségvetési szervek, helyi- és
nemzetiségi önkormányzatok, országos
nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi
pedagógiai intézetek, köznevelési intézmények
és fenntartóik, Oktatási Hivatal, Fővárosi és
Megyei Kormányhivatalok, Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet, Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal, EMMI igazgatása, Magyarországi
Németek Általános Művelődési Központja,
köznevelési- és felsőoktatási intézmények,
intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet,
egyházi jogi személy, magánszemély
(amennyiben a pályázó az elnyert támogatás
összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is
igényel).
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2013. december 31.-igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
13.28217820/4/5 Nemzeti Tehetség
Program
Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek
segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat
felhasználásával biztosítható a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és
szintjének megfelelő folyamatos segítse annak kibontakoztatásában, a tehetség
hasznosulásának támogatása.
A Nemzeti Tehetség Program szervesen illeszkedik a köz- és felsőoktatás
megújítását célzó törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait
is figyelembe vevő oktatás elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az
életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességének segítését, az
innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a gazdasági növekedést, a
magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a magasabb
társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a társadalom kohézióját
egyaránt szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában
példa- és értékteremtő szerepe van.
Jogszabályi háttér:
126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a
Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról;
1373/2011. (XI.8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2011-2012. évi cselekvési programjáról;
1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról.
központi költségvetési szervek, alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok,
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok,
Oktatási Hivatal, Fővárosi és Megyei
Kormányhivatalok, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Balassi Intézet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
14.29644620/4/6 Közoktatási Információs
Rendszer (KIR) fejlesztése
Az Nkt. 77. § (2) bekezdés e) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter
felügyeli a KIR működését. Az Oktatási Hivatal adatkezelőként és hatóságként
működteti a KIR-t, amelyet jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólagos joggal az
Educatio Nkft. -től vásárolt szolgáltatás keretében üzemeltetet.
A KIR a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésben felsorolt rendszerekből épül fel.
Állandó igény van a KIR-ben tárolt adatokra, a jogszabálykövetésre, a
változtatásokra való azonnali reagálásra, emiatt is szükséges az önálló soron való
megjelenítés. A KIR működésének forrását továbbra is az adatkezelőnek (Oktatási
Hivatal) kell biztosítania. A fejlesztői és üzemeltetői feladatokat jogszabály alapján
az Educatio Nonprofit Kft. látja el. Az oktatásért felelős miniszter felel a jogszerű
működésért, határozza meg a fejlesztési irányokat és egyúttal biztosítani köteles a
fejlesztésekhez szükséges forrást.
A legtöbb alrendszerből hiányzik az elektronikus adatközlési mód, amellyel
csökkenthető az intézményi költség, lerövidülne az adatfeldolgozás ideje.
A fejlesztések mögött az előző években, továbbá az új köznevelési törvényből és
egyéb kormányzati fejlesztésekből következő kötelezettségek állnak, nevezetesen:
az OSAP rendszer teljes körű felülvizsgálata után, az új intézménytörzsben és új
személyi nyilvántartásban tárolt adatok átemeléséhez új rendszert kell létrehozni,
a pénzügyi modult aktualizálni szükséges acélból, hogy a működtető költségei
megjelenjenek a programban,
egyes programokhoz éves aggregátor készül, amelyet elsődlegesen a minisztérium,
és bejelentkezett hatóságok, szervek használnak.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Oktatási Hivatal
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
15.29689120/4/7 Kisiskolák támogatásaAz előirányzat lehetőséget teremt arra, hogy a működő és forráshiányos nevelési-
oktatási intézmények fenntartási és működtetési költségeihez szerződés megkötése
útján hozzájárulást adjon a minisztérium.
Nevelési-oktatási intézmények, valamint
fenntartóik
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
16.33849520/4/8 Szakmai, tanügy-
igazgatási informatikai feladatok
támogatása
Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban,
szakközépiskolákban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás
támogatásához, a további központi adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a
diákigazolvány online igényléséhez, valamint a szülői tájékoztatás online
kiszolgálásához szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek (IAR)
fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek
működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
17.20722120/4/9 Nem önkormányzati
fenntartású közoktatási
intézmények központi
előirányzata
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola (OM
azonosító: 101746) működésének támogatásához történő hozzájárulás.
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző
Szakiskola és Szakközépiskola
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
18.34050620/4/10 Közoktatással
összefüggő állami közérdekű
feladatok
Állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott közoktatással összefüggő
állami közérdekű feladatok biztosítása.
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
19.34361720/4/11 Kislétszámú hit- és
erkölcstan oktatás kiegészítő
támogatása
Az előirányzat forrást biztosít a bevett egyház részére az állami iskolában általa
szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott támogatáshoz. A kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban
szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter ezen
előirányzat terhére további támogatást nyújthat.
bevett egyházegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
20.26330120/5/15 "Útravaló" ösztöndíj
program
Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló ösztöndíjprogramhoz. A
program a hátrányos helyzetű diákok támogatására, valamint a
természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött létre. A
program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is
ösztöndíjban részesül.
Az ösztöndíjprogram alprogramjai:
1. Út a középiskolába program,
2. Út az érettségihez program,
3. Út a szakmához program,
4. Út a felsőoktatásba program,
5. Út a tudományhoz program.
központi költségvetési szerv, más fejezethez
tartozó költségvetési intézmények
pályázati úton--igénybe vehető
21.29500220/5/18/1 Határon túli oktatási
feladatok támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási és
közoktatási feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít
hozzájárulást:
21.1. Nem magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű magyarországi és
szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgató, diákok és
oktatók támogatása, tanulmányaik/tevékenységük biztosítása;
21.2. Alap-, egységes (osztatlan) és mester-, illetve a posztgraduális (kutatói,
PhD/DLA), valamint a részképzésben vagy költségtérítéses képzésben
résztvevő hallgatók ösztöndíjazása, rendszeres tanulmányi támogatások
biztosítása;
21.3. a Balassi Intézet által fenntartott szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi
szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához
hozzájárulás;
21.4. szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása;
21.5. határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó tudományos-kutatói
tevékenység támogatása;
21.6. határon túli fiatal oktatói ösztöndíjak biztosítása, mellyel a tárca elő kívánja
segíteni a határon túli magyar felsőoktatásban a fiatal, tudományos
fokozattal rendelkező, ún. minősített oktatók számának növelését. Ez
felerősíti a szülőföldi felsőoktatásban magyar nyelven, vagy részben
magyar nyelven oktatott szakok mennyiségi növekedését, illetve hozzájárul
a határon túli magyar felsőoktatás minőségének emeléséhez;
21.7. magyarországi felsőoktatási előkészítő képzés támogatása;
21.8. határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása;
21.9. határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek tevékenységének
támogatása, fejlesztése;
21.10. a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztató,
tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek működésének és
programjainak támogatása;
21.11. a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása;
21.12. a határon túli magyar közoktatás szakmai szervezeteinek és
intézményrendszerének fenntartása, fejlesztése;
21.13. az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, illetve a hiánypótló
szülőföldi évközi pedagógus-továbbképzések és a szülőföldi nyári
akadémiák támogatása;
21.14. a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankönyvírás
elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának, a
tankönyvírás, segédanyagok írásának és szerkesztésének, internetes
módszertani folyóirat megjelentetésének támogatása;
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház,
vallásfelekezet, ,belső egyházi jogi személy,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társulás,
többcélú kistérségi társulás, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli természetes személy,
határon túli egyesület, szervezet, intézmény,
külföldi személy vagy külföldi szervezet,
határon túli és magyarországi köz-és
felsőoktatási intézmények, határon túli egyházak
és intézményeik, Balassi Intézet, EMMI
igazgatása
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
az előirányzat egy
részére kiírt
pályázatok
esetében a
lebonyolító a
Balassi Intézet
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
21.20/5/18/121.15. a magyar anyanyelvű közoktatásban tanuló diákok számára szervezett
szülőföldi és nemzetközi szaktárgyi elméleti és gyakorlati tanulmányi
versenyeken való részvétel, illetve a közoktatás minőségi javítását célzó
egyéb programok támogatása;
21.16. a nyugati szórvány anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére
vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének,
oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási
programoknak a biztosítása;
21.17. a magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határon túli diákok
ösztöndíjának biztosítása;
21.18. az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd minisztériumai, valamint a
szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek
nemzetiségi fejezetének értelmében ellátandó szakmai tevékenység
biztosítása; a mobilitást, összetartozást erősítő Testvériskola Programban
(határon túli diákok magyarországi és Magyarország kivételével más
határon túli régióba, illetve saját régiójuk szórványban, illetve tömbben levő
iskoláikba történő utazása) részt vevő intézmények kirándulási költségeinek
támogatása;
21.19. egyéb mobilitást, nemzeti összetartozást elősegítő programok, kirándulások
költségeihez hozzájárulás;
21.20. a tanórán kívüli, a tehetséggondozással is kapcsolatos olyan oktatási
programok, amelyek a határon túli magyar tantervnek nem részei, viszont
meglétük elengedhetetlenül fontos az önazonosság-tudat megerősítéséhez, a
magyarsági szellemi értékeinek megismertetéséhez, megszerettetéséhez;
21.21. a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat
folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak
támogatása;
21.22. a Magyarországon lebonyolításra kerülő határon túli magyar anyanyelvű
szakmai tábor költségeinek támogatása, illetve a szülőföldön megrendezésre
kerülő tematikus szaktáborok, valamint a magyarországi és nemzetközi
tanulmányi struktúrába integráló szülőföldi és anyaországi tanulmányi
versenyek térítéséhez történő hozzájárulás;
21.23. a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a teljes kárpát-
medencei szórványvidékek központjaiban és területein zajló anyanyelvi
tanítás, valamint lehetőség szerint a moldvai csángó vidékről közoktatási
képzésre jelentkezett és kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos
költségeinek fedezése;
21.24. a határon túli meghívott szakemberek szállásköltségei;
21.25. magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéséhez
történő (működési, fejlesztési célú) hozzájárulás;
21.26. határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a hozzájuk köthető,
tevékenységüket segítő szervezetek működési és fejlesztési költségeihez
hozzájárulás;
21.27. határon túli felsőoktatás intézményeken magyarországi vendégtanárok
fogadása;
21.28. határon túli vonatkozású egyéb magyarországi programok, rendezvények
támogatása;
21.29. határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és
határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének
támogatása.
--
22.29501320/5/18/2 Határon túli kulturális
feladatok támogatása
A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások
elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és
fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok
elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti
kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az előirányzat képezi az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) pontja
alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és
táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét, a
határon túli kulturális örökség ápolását, megóvását, védelmét, továbbá a Kárpát-
medencei magyar közösségi művelődési feltétel-és eszközrendszerének fejlesztését,
a közösségi kohézió erősítését, a magyar kultúrában való megmaradás ösztönzését,
az e tevékenységben felelős Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal
tevékenységének támogatását.
határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, továbbá határon túli
kulturális szervezetek, intézmények,
egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és
természetes személyek, hazai kulturális
szervezetek és intézmények, amelyek
tevékenységi körében a határon túli magyarság
kulturális tevékenységének támogatását célzó
feladatok és programok szerepelnek.
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
23.34376220/5/18/3 Határtalanul! program
támogatása
A program célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a
magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a
szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton nyújtott támogatások célja
magyarországi diákok és kísérőik határon túli területekre történő
osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyarországra
történő utazásának költségeihez, a projektek megvalósításához történő
hozzájárulás, amely elősegíti a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővülését, valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már fiatalkorban erősíti. Az
előirányzat pályázati projektekre, valamint más, a program céljainak
megvalósulását elősegítő feladatok támogatására valamint a kapcsolódó központi
események és feladatok finanszírozására fordítható.
költségvetési szerv, állami, egyházi és
alapítványi közoktatási intézmények, egyesület,
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
24.27151220/5/19 Szociális ágazati
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása
Az előirányzat a szociális és családügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, a bentlakást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények
részére korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.
Fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzati díj, a Sport - Társ idősügyi program
és a Művészeti Pályázati Program pályázatok nyerteseinek díjazására, idősügyi
rendezvények lebonyolítására.
Biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia megrendezését, a Magyar Ifjúsági
Konferencia Állandó Bizottságának működtetését, valamint a határon túli ifjúsági
feladatok koordinálásával összefüggő támogatásokat.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, jogi személyiségű társulás, többcélú
kistérségi társulás, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
25.29647920/5/23 Határon túli ifjúsági
szervezetek támogatása
A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére,
pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához
kíván az előirányzat támogatást nyújtani.
határon túli ifjúsági szervezetekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
26.29648020/6 Nemzetközi szociális
ifjúsági tagdíjak és
hozzájárulások
Hazánk nemzetközi szervezetekben betöltött tagságával kapcsolatos tagdíjak,
hozzájárulások finanszírozása., amelynek keretében történik az UNICEF, az
Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény és az Európai Ifjúsági Alap éves
hozzájárulásának biztosítása.
nemzetközi szervezetek, EMMI igazgatásaegyedi döntéssel
egyéb: az Európa Tanács által küldött
fizetési értesítők alapján
---
27.30291320/8/1 Nemzetközi kétoldalú
oktatási és képzési programok
Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó
együttműködések a köz-és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő
nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi
oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi
vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a
fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek
megvalósítására a Magyar - Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák - Magyar
Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban
meghatározott feladatok támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári
álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó
tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
alapítvány, közalapítvány, civil szervezet,
központi költségvetési szerv, köztestüket,
gazdasági társaság, európai részvénytársaság,
egyesülés, európai gazdásági egyesülés, az
európai területi együttműködési csoportosulás,
állami vállalat, állami gazdálkodó szerv,
szövetkezet, európai szövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli szervezet, külföldi személy
vagy külföldi szervezet, jogszabály által jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, köz-, és
felsőoktatási intézmény, EMMI igazgatása,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
28.30292420/8/2 Európai Uniós és
nemzetközi oktatási és képzési
programok
Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok
koordinálása. Az EU Erasmus+ programja, Európa a polgárokért, Europass,
Bologna tanácsadó hálózat, Alumni for Europe, Kutatás és Fejlesztés és
esélyegyenlőségi feladatok, CEEPUS (közép európai felsőoktatási csereprogram),
az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai
projektek koordinálása. Idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó kiadványok,
rendezvények, konferenciák, idegen nyelvű kulturális programok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
Tempus Közalapítvány, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
29.29503520/8/5/2 Kétoldalú kulturális
munkatervi feladatok
Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila
Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram
megvalósításához, amely német írók budapesti és fiatal magyar művészek
rendszeres stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé.
egyesület, alapítvány, civil társaság,
közalapítvány
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
30.29507920/8/10/2 Kulturális
szakdiplomáciai feladatok
Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó
feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására,
valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek
teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális
szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével
és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben
vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a
korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok
folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének
bemutatását külföldön.
központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, civil
társaság, közalapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
31.29508020/9/6/2 EU-tagságból eredő
kulturális együttműködések
Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.
Az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai
jelentőségű, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kulturális programok
megvalósítását támogató Kultúra Programban való hazai részvétel biztosítása. A
program hazai végrehajtásának koordinálása a Hungarofest Nonprofit Kft.
KultúrPont Iroda feladata, amelyhez a tárca támogatást nyújt.
(nonprofit) gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
32.28518920/9/8 Európai uniós programok
előfinanszírozása
Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programok
előkészítési, megvalósítási folyamatához biztosít visszatérítendő támogatást az
uniós forrás (előleg) beérkezéséig.
közalapítvány, központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet,
civil szervezet
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
szerződés szerint (NFÜ előleg,
illetve az elszámolás után
érkező uniós támogatás után 20
nappal)
--
33.29510220/11/1 Filmszakmai
támogatások
Az "art" besorolású mozik működésének támogatása valamint az "art" minősítésű
filmalkotások forgalmazásának támogatása miniszteri rendelet szerinti szabályozás
alapján. Továbbá az évközben megjelenő filmszakmai támogatási kérések
fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvényeken a tárca megjelenésére, a
szükséges szakmai és szakértői anyagok elkészítésére, filmszakmai működési és
programtámogatásokra, díjak adományozására, filmek, filmszakmai
nagyrendezvények, illetve képzések, workshopok támogatására, szakértők
díjazására, folyóiratok, tájékoztató kiadványok elkészítésére, nemzetközi
szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és egyéb (pl.
tagdíj) költségek fedezésére, a szakterületi utazások fedezésére, illetve az egyéb,
előre nem látható szakmai feladatok ellátására szolgál.
Költségvetési szervek, intézmények, gazdasági
társaságok, magánszemélyek, alapítványok, civil
szervezetek, EMMI igazgatása
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
34.29743520/11/3 Az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark
támogatása
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő
Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a
támogatás.
(nonprofit) gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
35.33112820/11/16 A Zeneakadémia
felújításával kapcsolatos
feladatok
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületének felújítása miatt kieső bevétel
pótlása, az épület felújítása miatti további működési fedezet.
központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
36.33832820/11/17 Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
(Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához
nyújtott támogatás.
központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
37.33850620/11/18 Zeneakadémia
működésének kiegészítő
támogatása
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyújtott kiegészítő
támogatás.
központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
38.29512420/12/7/1 Közgyűjteményi
szakmai feladatok -
közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetése, amely lehetővé
teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind
az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; egyéb közgyűjteményi
értékmentő feladatok támogatása; az egyházi levéltárak értékmentő feladatainak
támogatása, valamint a kulturális évadokhoz történő hozzájárulás. Nem
megyeszékhely településen működő megyei hatókörű városi múzeumok
támogatása. Az Artpool Művészetkutató Központ támogatása.
központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, (nonprofit)
gazdasági társaság, egyházi jogi személy
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2013. december 31.--
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
39.29513520/12/7/2 Közművelődési
szakmai feladatok
A társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló kulturális és közösségi alapú, a
közösségi művelődést elősegítő programok, képzések, rendezvények, fejlesztések és
együttműködési programok elősegítése, így többek között a 2005. és 2006. évi 20
éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves
kamat- és tőketörlesztés támogatása, az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS
kórusfesztivál rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1057/2012. (III.9.) Korm. határozatban foglaltak szerint az
Európa Cantat Pécs 2015 kórusfesztivál megrendezéséhez az előkészületi munkák, a
"Kultúrházak éjjel-nappal" program, "Közösségek-terek" program és a Debreceni
mintaprojekt megvalósításának, továbbá külhoni magyar közművelődési feladatok
és a magyar nyelv napja megrendezésének támogatása.
helyi önkormányzatok, egyéni vállalkozók,
nonprofit gazdasági társaságok, civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok, központi
költségvetési szervek, határon túli intézmények
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
40.29514620/12/7/3 Kulturális
örökségvédelmi szakmai
feladatok
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és
bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az
előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú - a tárca kulturális
örökségvédelmi szervezeti egysége feladatkörébe tartozó - egyezményeinek,
valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő
kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.
költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális
intézmény, önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, természetes
személy
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
41.30300220/12/7/4 Világörökségi
törvényből adódó feladatok
ellátása
Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a
magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével,
megóvásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok (pl., világörökségi
gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása,
bemutatása, ismertté tétele) ellátásának támogatására szolgál.
költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális
intézmény, önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, természetes
személy
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
42.30301320/12/7/5 Nemzeti
emlékhelyekkel kapcsolatos
feladatok ellátása
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a
2011. évi CXLIX. törvénnyel hatályba lépett módosítása alapján a nemzeti
emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával kapcsolatos
állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.
költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális
intézmény, önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, egyesület,
természetes személy
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
43.34271720/12/7/6 "Itthon vagy -
Magyarország szeretlek"
programsorozat támogatása
Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján a kultúrát
érintő támogatás keretén belül állami és önkormányzati múzeumokba történő
belépés ingyenessé tételéből adódó kompenzációs költség biztosítása, valamint a
köznevelést érintő támogatások keretén belül a középfokú oktatási intézmények
számára lehetőség biztosítása öregdiák találkozók szervezésére.
magyarországi állami és önkormányzati
múzeumok; állami, illetve nem állami,
középfokú oktatási intézményt fenntartók
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
44.26439020/12/8 PANKKK - Program a
Nemzeti Kortárs Könnyűzenei
Kultúráért
A Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért (PANKKK) komplex
támogatási modell. A tárca a fiatalok speciális érdeklődésére figyelemmel
színvonalas élőzenei programokat támogat a pop-rock, világzene és jazz műfajok
területén. A program egyszerre szolgálja a fiatalok megszólítását, valamint a
kulturális vidékfejlesztés és a kulturális esélyteremtés céljait, egy összetett
kezdeményezés keretében.
kulturális civil szervezetek, vállalkozások,
többcélú kistérségi társulások, közművelődési
intézmények, illetve ezek fenntartói
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
45.27148920/13/4 Művészeti
tevékenységek és egyéb fejezeti
feladatok támogatása
Előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátása, valamint a
kedvezményes könyvszakmai kamattámogatás program támogatása.
helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság,
egyesület, alapítvány, gazdasági társaság,
létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti
szervezetek, egyéni cég, határon túli előadó-
művészeti szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
46.28486720/13/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából adódó
feladatok (működési és
művészeti pályázatok)
Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
46.1. az Emtv. 19. § és 20. § (3) bekezdés alapján nemzeti előadó-művészeti
szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő
színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai
programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
1. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása
2. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása
46.2. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján kiemelt művészeti célok
megvalósításának támogatása pályázat útján:
3. Kiemelt művészeti célok - színház, táncegyüttes támogatása
4. Kiemelt művészeti célok - zenekarok, énekkarok támogatása
Az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti
pályázati támogatása.
helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság,
egyesület, alapítvány, (nonprofit) gazdasági
társaság, létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli
előadó-művészeti szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
-Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága
-
47.29823520/13/7 A Nemzet Színésze cím
támogatása
A Nemzet Színésze cím költségeihez történő hozzájárulás.(nonprofit) gazdasági társaság (Nemzeti Színház
Zrt.)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
48.33160620/13/9 Közkönyvtári
kölcsönzési jogdíjak
Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez
és ennek költségeihez.
(14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt
megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az
adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról).
egyesület (bejegyzett közös jogkezelő
szervezet), központi költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
49.30218020/13/10 Művészeti
nyugdíjsegélyek megtérítése
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon keresztül.
központi költségvetési szerv (Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
50.34333920/13/11 A Budapesti Tavaszi
Fesztivál és a Budapesti Őszi
Fesztivál megrendezésének
támogatása
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest)
helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése
érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm.
határozat alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café
Budapest) megrendezésének támogatása.
A 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban
nevesített szervezetek (gazdasági társaság)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
51.34334020/13/12 Egyéb színházi
támogatások
A minisztérium hozzájárulása egyes színházi és táncművészeti tevékenységet
folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének
megvalósításához.
gazdasági társaság, civil szervezetpályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
52.22865320/14 A kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos
feladatok
A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogstratégia
céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése, univerzális, célzott és
javallott prevenciós programok támogatása az egészségfejlesztés különböző
színterein (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők
együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok -
helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok - működésének támogatása a
helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A
szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer
(egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző
szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, gazdasági társaság, többcélú
kistérségi társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
53.22357120/15/1/1 Zánka - Új Nemzedék
Központ működésének
támogatása
A Zánka - Új Nemzedék Központ működésének biztosítása a Zánka - Új
Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásával, valamint a Velencei-
tónál működő vízi sport iskola működésének támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
gazdasági társaság, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
54.27720120/15/3/2 Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok
A 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) a
hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami
feladatvállalás újragondolása alapján részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú
társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az
intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a Stratégiához
kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú cselekvési tervek
határozzák meg. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó
cselekvési tervét a 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat tartalmazza.
civil szervezetek, gazdasági társaságok,
önkormányzatok
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
55.34335120/15/3/3 Báthory István
Magyar-Litván Együttműködési
Alap
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory
István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm..
rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti baráti
együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és
baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és
litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a toleranciát és egymás
jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a
demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó
programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és
módszertani találkozók által.
civil szervezet, közalapítvány, (nonprofit)
gazdasági társaság, egyházi jogi személy,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
--igénybe vehető
56.03183120/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram támogatása
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági
Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal
összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi
LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja határozza meg. Az előirányzat
biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
társulás, közalapítvány, egyház, belső egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, országos
sportági szakszövetség, sportszövetség,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
-Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet
-
57.27125620/16/1 Szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások
fejlesztése, szakmai feladatok
támogatása
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati
programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények szervezetek
támogatása.
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló
egyesületek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő
egyesületi hálózat működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.
A Karitatív Tanács tagszervezetei által koordinált márkátlanítási feladatok,
valamint a Karitatív Tanács működéséhez kapcsolódó, vállalt tevékenységek
támogatása.
Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, állami vállalat, egyéb állami
gazdálkodó szerv, szövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
58.29651320/16/6 Családpolitikai
Programok
Forrás biztosítása a népesedés és a családügy valamint a férfiak és nők egyenlősége
területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló,
a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle
cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai
programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó
szervezetek támogatásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet,
Magyar államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
59.29652420/16/7 Családpolitikai célú
pályázatok
Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő,
valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és
munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát
foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom
megteremtéséhez és fenntartásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, egyház, belső egyházi jogi
személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, többcélú kistérségi társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, állami vállalat,
egyéb állami gazdálkodó szerv, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
60.05981120/17/1 Gyermekvédelmi Lakás
Alap
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal
felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, továbbá az előirányzat felhasználásához kapcsolódó
kincstári díjat és pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a postaköltséget
tartalmazza.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, központi költségvetési szerv, gazdasági
társaság,
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
61.25853420/17/5 Súlyos fogyatékkal élők
kiegészítő támogatása
Egyszeri kiegészítő támogatás biztosítása a fogyatékossági támogatásban részesülő,
súlyos fogyatékossággal élő személyek számára.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
62.25854520/17/6 Mozgáskorlátozottak
szerzési és átalakítási támogatása
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott
személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való
jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban
részesíthetők száma évente kerül megállapításra.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak, postaköltség és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, gazdasági társaság, Magyar
Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
63.24315620/17/7 GYES-en és GYED-en
lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a
törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes
kamattámogatás összegét.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, gazdasági társaság, Magyar
Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
64.26899020/18 Gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése
Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek
fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó
felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi
gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek illetve gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatást végző, szervezetek innovatív programjainak
támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai
szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, központi költségvetési szerv,
egyház, belső egyházi jogi személy, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
65.24420120/19/1 Szociális célú nem
állami humánszolgáltatások
támogatása
Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A
támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII.
18.) Korm. rendelet határozza meg.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéb
állami gazdálkodó szerv, jogi személyiségű
társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
66.28133420/19/4 Támogató
szolgáltatások, közösségi
ellátások, utcai szociális munka,
krízisközpont és a Biztos Kezdet
Gyerekház finanszírozása
A pályázati úton 3 éves befogadásra került támogató szolgálatokat, közösségi
ellátásokat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók,
továbbá az utcai szociális munka szolgálatok és a krízisellátás finanszírozási
szerződés útján történő támogatása.
A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, egyházak, gazdasági
társaság, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, jogi személyiségű társulás, többcélú
kistérségi társulás, egyéni cég, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
-Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
-
67.26620120/19/5 Szociális szolgáltatások
kiegészítő támogatása
A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gondozó tevékenységének
minőségjavítását célzó kiegészítő támogatás.
Önkormányzat, egyházi fenntartású intézménypályázati úton
egyösszegű kifizetéssel
---
68.34364020/19/7 Szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok
ellátási szerződésekkel történő
finanszírozása
Az előirányzat biztosítja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által már
megkötött, és jövőben kötendő ellátási szerződéseinek 2014. évi forráskeretét.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, bevett egyház,
belső egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, állami vállalat, egyéb állami
gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek
vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, társulás,
továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint
jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
69.29461320/20/3 Család, esélyteremtési és
önkéntes házak támogatása
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai koordinálásával, a
hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Hálózat működtetése az
ország 19 megyéjében és a fővárosban.
A hozzátartozók közötti erőszak áldozatait befogadó, a krízisellátó-rendszerhez
tartozó Titkos Ház működtetése, a krízisellátó rendszer szakmai protokolljának
átdolgozásával, a krízishálózat működésének szakmai monitoringjával, hálózati
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára biztonságos elhelyezést és
komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállás (Shelter) működtetése.
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglaltak alapján reprezentatív kutatás az
önkéntességről.
A Pro Voluntarius Díj és az Esélyegyenlőségért Díj átadásával kapcsolatos
feladatok ellátása, a díjazással járó költségek biztosítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
70.28136720/20/6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő
programok támogatása
Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló
életvitelét segítő modell programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett
hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület,
egyház, belső egyházi jogi személy, egyesülés,
állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, jogi
személyiségű társulás, többcélú kistérségi
társulás, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
71.29824620/20/8 Jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás és elemi
látásrehabilitáció támogatása
Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi
látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai standardok alapján nyújtó
szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, Magyar Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
72.30416820/20/12 Hajléktalanokhoz
kapcsolódó közfeladatok ellátása
A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények normatívával nem
biztosított kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények
felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások fejlesztése,
kiegészítő/programok költségeihez, valamint téli krízisidőszak megnövekedett
feladatainak ellátásához támogatás nyújtása. Hajléktalanság problémájának
leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok kivitelezése,
speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó
intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, állami vállalat, egyéb
állami gazdálkodó szerv, szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
társulás, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság,
Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
73.30415720/20/13 Autista otthonok,
értelmi sérült és halmozottan
fogyatékosokat ellátó
lakóotthonok támogatása
Autista személyeket ellátó lakóotthonok kiegészítő támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
74.23707720/21/4/2 Hazai társfinanszírozás
HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)
A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása
költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
75.24281220/21/6/1 PHARE forrás
(Halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalok társadalmi integrációja
II.)
A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása
költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
76.24282320/21/6/2 Hazai társfinanszírozás
HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja II.)
A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása
költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
77.26397820/22/2 Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok
Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok
végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával.
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, köztestület,
egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi
jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
78.27080120/22/3 Légimentés eszközpark
bérlésével összefüggő kiadások
A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.)
Korm. határozat értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban állami
tulajdonában lévő Légimentő Kht. A nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően, 10 évre, öt gép bérlésére szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbh-
val. Az előirányzat az 5 db osztrák helikopter bérleti díjának biztosítását szolgálja a
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatásán keresztül.
(nonprofit) gazdasági társaság (Magyar
Légimentő Nonprofit Kft.)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
79.27188920/22/13 Kisforgalmú
gyógyszertárak működtetési
támogatása
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény 41. §-a valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. és
6/D. §-a alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú gyógyszertárat
működtető vállalkozások támogatása, valamint - figyelemmel arra, hogy az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében költségvetési támogatási
igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december 31-ét követő 5. év
végéig biztosítani kell -a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz utólagosan benyújtott
igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési célú támogatás
fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó,
előre nem tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az
OTH és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül
rendezésre.
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján nyújtható.
közforgalmú gyógyszertárat működtető
vállalkozás
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
80.29654620/22/17 Légimentés eszközpark
fejlesztés
A támogatás tárgya a 2009. augusztus 19-én szerelési munkálatok közben felborult
és összetört Ecureuil AS-350 típusú mentőhelikopter pótlása. A kártérítési ügy
lezárult, a biztosító 240 millió Ft kártérítési összeget ítélt meg.
Az előirányzat a kártérítési összeg kiegészítésével támogatást nyújt egy tartalék
mentőhelikopter megvásárlásához, amellyel biztosítható a 7 légibázis folyamatos
működtetése. Az osztrák partnertől bérelt gépek esetében vis major helyzetben sor
kerülhet a gépek átmeneti kivonására, így csak a saját tulajdonú helikopterek
állnának rendelkezésre. Katasztrófahelyzet esetén a tartalék gép segíteni tudja a
mentési munkálatokat.
Országos Mentőszolgálategyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
81.34337320/22/19 Patika hitelprogram
kamattámogatása
Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm.
rendelettel bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami
kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész,
aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a
hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
82.30299120/22/20 Egészségügyi
szakképzési (rezidens) rendszer
működésének támogatása
A támogatott szakorvosjelöltek vonatkozásában az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §
b) pontja alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának folyósítandó, foglakoztatással
összefüggő támogatás fedezete, amennyiben a munkáltató nem valamely
felsőoktatási intézmény.
A felsőoktatási intézménynek folyósítandó, foglalkoztatással, valamint
szakképzéssel kapcsolatos támogatások forrásának kezelése az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) jogkörében marad.
EMMI központi költségvetési szerv, HM
központi költségvetési szerv, (nonprofit)
gazdasági társaság, önkormányzati egészségügyi
szolgáltató, alapítvány, egyesület
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
83.34058420/22/21 Megszűnő,
egészségügyi és hozzá
kapcsolódó feladatokat ellátó
gazdasági társaságoktól átszállt
adósság rendezése
Az előirányzat felhasználásának célja a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-
szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami
tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az
ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény 1.
mellékletében felsorolt 28 db gazdasági társasági formában működő egészségügyi
intézmény adósságot keletkeztető ügyleteinek rendezése, valamint azok kapcsán
felmerülő kincstári díjak és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
pénzintézetek, hitelintézetek (gazdasági társaság,
állami vállalat), Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
84.34338420/22/23 Gyógyszertári tulajdoni
hányad állami elővásárlás
kiadása
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 2013. július 6-tól hatályos 83/A. § (7) bekezdése
szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a
törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak.
Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának
értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm.
rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyakorolja.
Az előirányzat felhasználásának célja üzletrész vásárlása a 331/2013. (IX. 5.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.
közforgalmú gyógyszertárat működtető
gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal
rendelkező természetes személy, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
egyéb: 331/2013. (IX. 5.) Korm.
rendelet alapján, valamint a
bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
--igénybe vehető
85.34368420/22/24 Egészségügyi
intézmények rendkívüli
támogatása
Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi intézmények használatában
lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök - gépek, berendezések,
orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai
berendezések - eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás biztosítása.
központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2015. június 30.-igénybe vehető
86.33834020/25/1 Nem állami intézmények
felújítása, beruházása
A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az
állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról szóló
1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat rendelkezései szerint ingatlanvételi,
vagyonkezelési, felújítási-korszerűsítési és beruházási feladatokra.
egyház, egyházi jogi személyelőleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása a 1225/2012. (VII.
3.) Korm. határozat szerint
---
87.33162820/25/2 Batthyány-kastély
falkutatási, felújítási és
állagmegőrzési munkálatai
A körmendi Batthyány-Strattmann kastély a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény mellékletében szerepel, vagyis kizárólagos állami
tulajdonban tartandó kiemelt jelentőségű építészeti örökség.
A kastély falkutatási munkálatai folyamatosan zajlanak. A falkutatás
szükségességének indoka, hogy a kastély későbbi rekonstrukciójának megfelelő
szintű előkészítéséhez a falkutatás elengedhetetlen.
a kastély vagyonkezelőjeegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
88.34354020/25/4 Szegedi Szabadtéri
Játékok infrastruktúrájának
fejlesztése
A Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítása.
(a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy
részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat)
egyház, belső egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
89.34469520/25/7 A szentendrei Pajor
kúria felújítása, bővítése
A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó egykori Pajor-kúria épületének
műemléki és funkcióbővítő rekonstrukciójához szükséges támogatás.
helyi önkormányzati költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
90.27031220/25/10 Egyéb felújítási,
fejlesztési támogatások
Az előirányzat a támogatásban részesítendő szervezetek kisebb épület felújítási
munkáinak elvégzésére, vis maior helyzetek okozta károk, valamint a folyamatos
működést akadályozó műszaki meghibásodások elhárítására nyújt fedezetet.
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, gazdasági társaság
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
91.33578420/25/11 A Budai Várban lévő
Honvéd Főparancsnokság
épületének felújítása
Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja.Várgondnokság Nonprofit Kft.egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
92.34041720/25/13 Nevelési, oktatási
intézmények felújítása,
beruházása
A felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskola beruházásához
kapcsolódó, a fenntartó (Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány) által felvett
fejlesztési hitel törlesztéséhez történő hozzájárulás. Továbbá egyéb oktatási
intézmény beruházási feladatainak támogatása.
alapítvány, helyi önkormányzatokegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
93.34340620/25/15 MOME Campus -
Kreatív Innovációs és Tudáspark
kialakítása
A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás:
I. ütem: 3M- Műhelyház, Műteremház, Médiaház
II. ütem: Kutatóbázis- Akadémiai Épület-Főépület
Gondűző-Szintalatti beépítések - Zöld terület kialakítása
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
94.34370620/25/16 Klebelsberg kastély
felújítása
Az előirányzat biztosítja a Klebelsberg Kastély és Kultúrkúria felújítás-átalakítás
tervezési, előkészítési munkáinak támogatását, valamint hozzájárul a felújítás
költségeihez. (Első ütemben az emlékszoba, kiállítótér, kutatóközpont és az ezeket
kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, második ütemben parkrendezés,
kerítésrekonstrukció, szálláshelyek és az étkező kiépítése kerülnek megvalósításra.)
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, civil szervezet,
közalapítvány, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, központi költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
95.34378420/25/17 Dunamelléki
Református Egyházkerület
"Kárpátmedencei Református
Fiatalok Háza" projektje
Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.)
Korm. határozat alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület
"Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projekt megvalósítását.
egyház, belső egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
96.34379520/25/18 Tiszáninneni
Református Egyházkerület
"Károlyi Gáspár program"
Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.)
Korm. határozat alapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár
program" megvalósítását.
egyház, belső egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
97.34380620/25/19 Győri Evangélikus
Egyházközség Insula Lutherana
fejlesztés
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy
részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja a Győri
Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének megvalósítását.
egyház, belső egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
98.29535720/26/1/2 Közalapítvány a
Budapesti Német Nyelvű
Egyetemért
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi
együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást
nyújt mind a Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez.
közalapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
99.29547920/26/1/14 Autizmus AlapítványAz Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához
és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány
Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum,
Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.
Autizmus Alapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
100.29565720/26/1/19 Határon túli magyar
felsőoktatási intézmények
támogatása
Az előirányzat célja a határon túli magyar értelmiség utánpótlásának biztosítása
érdekében a határon túli magyar felsőoktatás intézményei működésének
támogatása, fejlesztése, beruházások finanszírozása, ösztöndíjprogramok
biztosítása, valamint azok lebonyolítása. A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás
szereplői:
- alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények (pl. II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola);
- a szomszédos államok területén magyar nyelvű, vagy részben magyar nyelvű
képzést biztosító, az ottani állami egyetemek és főiskolák, valamint az ezen
intézményekhez köthető alapítványok;
- a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései (pl.
Budapesti Corvinus Egyetem zentai és nyárádszeredai kihelyezett képzései).
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
határon túli és magyarországi felsőoktatási
intézmények, alapítványi fenntartású határon túli
felsőoktatási intézmények, határon túli magyar
felsőoktatást támogató, illetve határon túli
magyar felsőoktatási intézmények működését
elősegítő alapítványok, szervezetek, Magyar
Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
101.27144520/26/2/10 Egyéb kulturális
alapítványok működési és
programtámogatása
Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális alapítványok
alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző
alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és
gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-
módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a
népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
alapítványok, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
102.29746820/26/2/12 Trianon Múzeum
Alapítvány (Várpalotai Trianon
Múzeum) támogatása
A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének
támogatása.
alapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
103.34341720/27 Nemzeti Pedagógus Kar
működtetésének támogatása
Az előirányzat az Nkt.63/H § (1) bekezdés a) pontja szerint támogatást nyújt a
Magyar Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és feladatainak
megvalósításához, így az etikai kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában
szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével,
valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetésével
kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit az
ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a köznevelési rendszer
szakmai egységét.
Nemzeti Pedagógus Kar (köztestület)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
104.29519120/28/1 Gazdasági társaságok
által ellátott oktatási feladatok
támogatása
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi nonprofit gazdasági
társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az
általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft., OMSZI Nonprofit Kft., Zánkai - Új Nemzedék Központ Nonprofit
Kft., Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit
Kft., OMSZI Nonprofit Kft., Zánkai - Új
Nemzedék Központ Nonprofit Kft.
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
105.29520220/28/2 Gazdasági társaságok
által ellátott kulturális feladatok
támogatása
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása nonprofit gazdasági társaságok
általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk
ellátott szakmai feladatok támogatásához.
(nonprofit) gazdasági társaságokegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
106.30306820/28/3 Gazdasági társaságok
által ellátott szociális feladatok
támogatása
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működési
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
gazdasági társaság, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
107.34342820/28/4 Gazdasági társaságok
által ellátott köznevelési
feladatok támogatása
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása nonprofit gazdasági társaságok
általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk
ellátott szakmai feladatok támogatásához.
gazdasági társaságokegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
108.34343920/28/5 Gazdasági társaságok
által ellátott felsőoktatási
feladatok támogatása
Az előirányzat terhére biztosított támogatás hozzájárulás a Nemzetközi Pető
András Közhasznú Nonprofit Kft általános költségeinek finanszírozásához és az
általa ellátott szakmai feladatokra.
gazdasági társaság (Nemzetközi Pető András
Közhasznú Nonprofit Kft.)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
109.27029020/30/22/2 Oktatási társadalmi
civil és non-profit szervezetek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi
körű oktatási, nevelési egyesületei működésének pályázati rendszerű támogatására,
a szervezetek működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez
kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok,
tanulmányok, kutatások finanszírozására.
Támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális pedagógus szakmai, diák
és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a
köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási
tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében.
A pályázati lehetőséggel támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális
pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben
szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter
ágazatirányítási tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében.
Mindazon országos, regionális tevékenységi
körű pedagógus szakmai, diák, szülői és nemzeti
szervezetek, szövetségek, egyesületek, amelyek
a Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár
Titkárságán kérték a nyilvántartásba vételüket.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, civil
szervezetek
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
--igénybe vehető
110.27149020/30/23/2 Kulturális társadalmi,
civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Országos hatókörű művészeti civil és non-profit szervezetek, testületek,
bizottságok támogatása; kulturális, közösségi alapú társadalom- és
gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló közművelődési civil és non-
profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatása; az országos hatókörű
népfőiskolák számára a létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük
ellátásához szükséges működési feltételek biztosítása, a szükséges tárgyi eszközök,
berendezések beszerzése; az ismeretterjesztő programokat szervező, felnőttképzést
folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó intézményeket fenntartó
szervezetek támogatása, a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi
és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek
támogatása; közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása.
civil szervezetekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
111.01874620/30/23/3 Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
(TEMI) és 60 intézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló
támogatása a TEMI-n keresztül, illetve közvetlenül az egyes tagszervezeteknek:
hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési
intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú
társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához,
települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő
alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és
működtetéséhez.
egyesületegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
112.33161720/30/23/4 Magyar Írószövetség
támogatása
Magyar Írószövetség működésének és programjainak támogatása.civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
113.34344020/30/23/5 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
támogatása
Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT), mint a
közösségi művelődés területén elismert, ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató,
tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet
működési költségeihez való, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c)
pontjában előírt hozzájárulás.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
114.00032920/30/24/1 Magyar Vöröskereszt
támogatása
A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és
koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi
kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására,
működtetésére szolgál az alábbiak szerint:
114.1. képzési tevékenységek,
114.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak
támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny
megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása),
114.3. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
114.4. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi
társszervezettel,
114.5. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési
Megállapodás alapján,
114.6. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek
vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az
elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.),
114.7. szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok,
kirándulások, táborok, "Együtt a jövőért" program),
114.8. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a
hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL.
törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a
"Stratégia 2010.-2020." célkitűzései határozzák meg.
egyesület (Magyar Vöröskereszt)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
115.25318920/30/24/2 Magyar Rákellenes
Liga támogatása
A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a
személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve
az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során -
többek között - elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a
nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat
szervez a rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.
egyesület (Magyar Rákellenes Liga)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
116.30307920/30/24/3 Egészségügyi
társadalmi, civil és non-profit
szervezetek működési
támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból
kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és
egyéb nonprofit szervezetek bevonásával.
alapítvány, egyesület, közalapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
117.25317820/30/24/4 Magyar ILCO
Szövetség támogatása
Az előirányzat felhasználásának célja a Magyar ILCO Szövetség alábbi kiemelt
feladatainak támogatása:
117.1. ellátja a sztómával élők érdekvédelmét, utóápolásuk megszervezését,
egészségvédelmi továbbképzését, rehabilitációjuk elősegítését;
117.2. a rehabilitációs munka keretében klubfoglalkozásokat szervez;
117.3. sztómás fiatalok számára nyári üdültetést biztosít;
117.4. tanácsadó szolgálatot tart fenn;
117.5. nemzetközi kongresszusokon vesz részt;
117.6. megjelenteti az "ILCO Hírmondó"-t;
117.7. sorstársi beteglátogatást szervez;
117.8. "a fogyatékossággal élők pszichológiai és társadalmi rehabilitációja"
címmel konferenciát szervez;
117.9. az önkéntesek képzése érdekében tréninget szervez.
egyesület (Magyar ILCO Szövetség)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
118.33113920/30/24/5 Magyar
Gyermekonkológiai Hálózat
A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként
képviselő Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága
(MGyGyT) 1971 óta működteti a gyermekkori daganatos betegségek kiindulására,
kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és
eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó
adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A daganatos betegekkel foglalkozó
nemzetközi szakmai szervezet, a SIOP Europe (European Society of Pediatric
Oncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU tagállamban alapvető
feltétel a Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország immár 40
éve teljesít. A Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozóan
jogszabály rendelkezik Magyarországon is.
egyesület (Magyar Gyermekonkológiai Hálózat)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
119.33193920/30/24/6 Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona
A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona megalakulás óta a gondozottak
családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az
intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás
programokban való részvételre. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell
kiterjesztésre került más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő
gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes,
neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek).
Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg
gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő
lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális egészségügyi problémákkal
sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan igyekszik
megvalósítani. Az Otthon különböző célcsoportok részére tart különböző témákban
képzéseket is. Az Otthon fenti feladatainak ellátásához, az alapvető működési
kiadásainak zavartalan biztosításához elengedhetetlen a forrás biztosítása.
egyházi jogi személy (Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
120.23362820/30/25/5 Fogyatékos
személyek érdekvédelmi
szervezetei és szolidaritási
programok támogatása
Fogyatékosok országos és helyi szervezeteinek és az Országos Fogyatékosügyi
Program célkitűzéseihez igazodó szakmai programjaiknak a támogatása.
PROGRESS (EU-s társfinanszírozású) esélyegyenlőségi program hazai önrész,
illetve az EU felé el nem számolható projektköltség finanszírozása, valamint
esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, központi
költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület,
egyház, belső egyházi jogi személy, egyesülés,
állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
társulás, Magyar Államkincstár, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
Az EU előleg jóváírását követő
60 napon belül
-igénybe vehető
121.00033020/30/25/6 Értelmi _
Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaiknak a támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
122.24554520/30/25/7 Siketek és
Nagyothallók Országos
Szövetsége
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének,
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
123.00035220/30/25/8 Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos
Szövetsége
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
124.00036320/30/25/9 Vakok és
Gyengénlátók Országos
Szövetsége
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
125.22532220/30/25/10 Magyar
Szervátültetettek Országos Sport,
Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége
A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
126.27916720/30/25/11 Autisták Országos
Szövetsége
Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
127.29833520/30/25/12 Siketvakok
Országos Egyesülete
A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
128.29834620/30/25/13 Értelmi Sérülteket
Szolgáló Társadalmi Szervezetek
és Alapítványok Országos
Szövetsége
Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
129.30309120/30/25/21 Karitatív
tevékenységet végző szervezetek
támogatása
Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt
programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének
támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és
élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás,
börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső
egyházi jogi személy, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: utófinanszírozás
előlegfizetéssel, bankforgalmi
terhelési értesítők szerint
---
130.24563420/30/25/23 Dévény Anna
Alapítvány
A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
131.33509520/31 A fertődi Esterházy-
kastély működtetésével
kapcsolatos kiadások
Az előirányzat a fertődi Esterházy-kastély 18. századi eredeti berendezésének,
műtárgyainak visszavásárlására és restaurálására, a nemzetközi érdeklődésre
számot tartó zenei produkciók bemutatására és az ezzel kapcsolatos marketing
munkára, továbbá ünnepi rendezvényekre, kiadványokra és programokra
fordítható.
A fertődi Esterházy-kastély vagyonkezelését
ellátó központi költségvetési szerv.
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
132.34475120/32 A látvány-csapatsport
támogatásával összefüggő
feladatok
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (6a) és
(6b) bekezdése alapján - a bevételi előirányzat teljesülésének mértékéig - a
látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
133.24435620/34/1/3 Információs
technológia az általános
iskolában, Phare forrás
A program távlati célkitűzése a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a
hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek oktatási esélyegyenlőségének
elősegítésével.
A program két alprogramon keresztül valósul meg.
1. Az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak
megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT
berendezések és eszközök beszerzése.
2. Az e-tanulás tartalomfejlesztés komponens (1. komponens) keretében e-tanulási
tananyagok kifejlesztése, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztése;
A pedagógus továbbképzés komponens (2. komponens) keretében akkreditált
informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken való részvétel;
akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel; e-
tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen
való részvétel.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
134.24502320/34/1/4 Információs
technológia az általános
iskolában, Hazai
társfinanszírozás
Az előirányzat az "Információs technológia az általános iskolában" című Phare
program hazai társfinanszírozását biztosítja.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
135.24954520/35 Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján érvényesített támogatás kifizetés a
gáz- és távhőszolgáltatók számára.
gazdasági társaságrészletekben történő kifizetéssel
egyéb: a beérkező
számlakorrekcióknak megfelelő
ütemezés szerinti igénylés útján
-Magyar Államkincstár-
136.26596720/39 Szociális intézményi
foglalkoztatás támogatása
A fogyatékos embereket ellátó intézményekhez kapcsolódó, munkarehabilitációs és
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megvalósítása a szociális foglalkoztatás
engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.
12.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával,
civil szervezet, gazdasági társaság, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, központi
költségvetési szerv
pályázati úton
részletekben történő kifizetéssel
-Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
-
137.26491220/46 Megváltozott
munkaképességűek
foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás
A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piacra jutását segítő
szolgáltatások nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár
pályázati úton
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
138.26492320/47 Megváltozott
munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának támogatása
A megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatásának és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint
nyújtott támogatás biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi személynek nem
minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
-Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
-
139.34345120/48 Kincstári díj és pénzügyi
tranzakciós illeték
Az előirányzat a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő
díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosít forrást.
Magyar Államkincstáregyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
---
140.30092420/50/3 Emlékpont Központ
támogatása
Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett
Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.
helyi önkormányzati költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
141.34474020/50/7 Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második
ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII.
2.) Korm. határozat alapján az előirányzat célja a Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása, így különösen az új nemzeti közgyűjteményi
épületegyüttes fejlesztése, valamint a Városliget átfogó fejlesztési koncepciójának
kidolgozása és az ezeket a feladatokat összefogó "Liget Budapest" projekt
végrehajtására irányuló szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok (pl.
nemzetközi tervpályázat előkészítésének) biztosítása.
központi költségvetési szerv, gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
142.29643520/51 Fejezeti általános tartalékA fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási
problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek
felhasználása.
államháztartáson belüli és kívüli szervezetekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
legkésőbb 2015. május 30.--
143.33351720/52 Egyházi fenntartású
intézményben foglalkoztatottak
kompenzációja
Az előirányzat szolgál a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet
önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél
foglalkoztatottak részére - az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító
törvények módosításából adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására
jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
egyházak, egyházi jogi személyekelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: 408/2013. (XII. 28. ) Korm.
rendelet szerint
---
144.33299520/54 Nemzeti Együttműködési
Alap
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdés
a)-k) pontja alapján meghatározott civil szervezetek működési és szakmai
támogatása; az Alap működtetésével kapcsolatos költségek-
civil szervezet (egyesület, alapítvány, szövetség)pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2015. december 31.Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
-
145.29812420/55/1/1 Egyházi
közgyűjtemények és
közművelődési intézmények
támogatása
Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7 § (1) bekezdésében meghatározott
támogatási célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi
feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására,
egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetmény-
kiegészítéséhez, valamint az egyházi közművelődési intézmények működéséhez.
egyház, belső egyházi jogi személyelőleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet
alapján
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
146.29814620/55/2/1 Hittanoktatás
támogatása
Az előirányzat - törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján -
fedezetet biztosít az egyházi jogi személy által az állami, önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint -
szervezett vallásoktatás költségeihez.
egyház, belső egyházi jogi személyelőleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet
alapján
---
147.00605720/55/3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelemadó meghatározott részének,
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő
magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékának az
egyházak részére történő rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV.
törvény 4.§ (2) és (3) bekezdése szerinti kiegészítéséhez.
A támogatást (felajánlás és annak kiegészítése), a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény meghatározása szerinti, 2012. január 1-től
egyházként működő szervezeteknek lehet átutalni.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyház, belső egyházi jogi személy, Magyar
Államkincstár
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: felosztása az 1997. évi
CXXIV. törvény alapján, valamint
bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
---
148.20860220/55/4 Átadásra nem került
ingatlanok utáni járadék
Az előirányzat terhére kerül folyósításra az egyházak részére az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.
§ (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református,
evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox
egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt - megállapodásban rögzített -
kiegészítő járadék.
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a törvény 3. § (2) bekezdése szerinti
korrekció zárszámadási törvényben meghatározott összegű végrehajtásához.
egyház, belső egyházi jogi személyrészletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása az
1997. évi CXXIV. törvény alapján
---
149.26129020/55/5/1 Az 5000 lakosnál
kisebb településeken szolgálatot
teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Bevett
egyházak
Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot
teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú
települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi
személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó
temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó
fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és -
kivételesen - használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.
egyház, belső egyházi jogi személyegyéb: felosztása és felhasználása a
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet
alapján
---
150.34346220/55/5/4 Külhonban szolgálatot
teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli
egyház és annak belső egyházi
jogi személye
Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára,
valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A
Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között
az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar
nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló
megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat
rendelkezik 12 egyházi jogi személy esetében a megállapodások megkötéséről.
A felhasználás során az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek
jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései kerülnek figyelembevételre.
egyház, belső egyházi jogi személyelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet
---
151.26321220/55/7 Egyházi épített örökség
védelme és egyéb beruházások
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és
nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású,
hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak
megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.
A támogatást a magyarországi egyházak és határon túli magyar egyházi jogi
személyek műemlék, és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák,
székesegyházak, érseki,- püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-
közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére egyházi iskolák,
kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív
beruházásokra, felújításokra használhatják fel.
egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli
egyházi jogi személyek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
152.33580620/55/8 Piarista Rend Magyar
Tartománya fejlesztéseinek
támogatása
2012. évben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat
rendelkezett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
átcsoportosításról, amelynek keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya
hitelfelvételének kiváltására és beruházásainak befejezésére 1 200,0 millió forintot
kapott. A kormányhatározat rendelkezett továbbá arról is, hogy 2013. és 2014.
években azonos összeggel (1 200,0 millió Ft/év) kerüljön betervezésre az EMMI
költségvetésébe a Piarista Rend Magyar Tartománya támogatása, a 2012. évi
támogatási célokkal azonos célra.
egyház, belső egyházi jogi személyelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat
szerint
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
153.33574020/55/9 Egyházi közösségi célú
programok és beruházások
támogatása
Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint
kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások
támogatása.
Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok,
kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a
hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus
konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok
(különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok,
valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei, illetve ezekhez
kapcsolódó beruházások. Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való
megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való
megjelenés és aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok
kialakítása, működtetése is támogatható.
Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági
klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem
iskolarendszerű képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli
felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú oktató/nevelő tevékenységek
egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, szórványban
nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok) és az ezekhez
kapcsolódó beruházások.
Ezen előirányzatból támogatható a határon túli szórványban élő és ott a magyarság
megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és
közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek
infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb
kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik
megvalósítására kaphatnak anyagi segítséget.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi
felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása,
illetve ösztönzése, az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő
létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési
költségei és kapcsolódó beruházásai.
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és
közösségépítő programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is.
Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is
lehetőséget biztosít, így adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai
infrastruktúrája is támogatható.
Az egyes támogatási összegek, az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása
után, illetve kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés keretében
kerülnek átadásra egyházi jogi személynek, illetve határon túli egyházi szervezetek
részére, a projekt jellegétől függően előfinanszírozott vagy utófinanszírozott
formában. Az előirányzat felhasználásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
működik közre lebonyolítóként.
egyház, belső egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
154.33851720/55/10 Lakitelek Népfőiskola
épületeinek rekonstrukciója és
fejlesztése
A Lakitelek Népfőiskola működésének és fejlesztésének támogatása a fenntartó
Lakitelek Népfőiskola Alapítványon keresztül.
civil szervezet (alapítvány)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
155.34062820/55/11 A debreceni református
oktatási-nevelési
intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013.(III. 8.)
Korm. határozat alapján.
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: 1119/2013.(III. 8.) Korm.
határozat szerint
---
156.34347320/55/12 Vallási tevékenységet
végző szervezetek támogatása
Az előirányzat terhére a nem egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző civil
közösségek külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket - ezzel a
lelkiismereti és vallásszabadság joga gyakorlását - segíti elő.
Vallási tevékenységet végző szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
157.34377320/55/13 Határon túli egyházi
köznevelési intézmények
fejlesztésének támogatása
Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú nemzetpolitikai stratégiai célok
megvalósítása, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik
kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a
külhoni egyházi fenntartású köznevelési intézmények felújítási költségeinek és
egyes beruházásainak támogatása. Az előirányzat lehetőséget biztosít az oktatási
tevékenységgel szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi
eszköz vásárlására, esetenként az intézmények által szervezett rendezvények,
programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására.
egyház, belső egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁllt-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
158.24367820/56 Nemzetiségi támogatások158.1. a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi
intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak
elhárítására és nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos
intézmények, rendezvények, programok egyedi döntéssel történő
támogatására,
158.2. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes-
bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások
finanszírozására,
158.3. pályázat útján:
158.3.1. nemzetiségi civil szervezetek támogatására,
158.3.2. a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek,
önkormányzatok anyaországi intézményekkel, településekkel,
szervezetekkel történő kapcsolattartásának támogatására,
158.3.3. az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok
ajánlásaiban szereplő közoktatási intézményi fejlesztésre,
158.4. a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj
és a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet
alapján adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek
képviselőinek elismerésének finanszírozásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, köztestület,
egyház, belső egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
A visszatérítési kötelezettség
mellett nyújtott költségvetési
támogatás visszafizetési
határideje a kedvezményezettel
megkötött szerződésben kerül
meghatározásra.
-igénybe vehető
159.01919420/57/1 Bolgár Országos
Önkormányzat és Média
159.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
159.2. A támogatás a 159.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
160.01921520/57/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata és
Média
160.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
160.2. A támogatás a 160.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
161.01922620/57/3 Országos Horvát
Önkormányzat és Média
161.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
161.2. A támogatás a 161.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
162.01924820/57/4 Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata és
Média
162.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
162.2. A támogatás a 162.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
163.01926020/57/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata és
Média
163.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
163.2. A támogatás a 163.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
164.01920420/57/6 Országos Roma
Önkormányzat és Média
164.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
164.2. A támogatás a 164.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
165.01923720/57/7 Országos Lengyel
Önkormányzat és Média
165.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
165.2. A támogatás a 165.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
166.01925920/57/8 Országos Örmény
Önkormányzat és Média
166.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
166.2. A támogatás a 166.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
167.01928220/57/9 Országos Szlovák
Önkormányzat és Média
167.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
167.2. A támogatás a 167.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
168.01929320/57/10 Országos Szlovén
Önkormányzat és Média
168.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
168.2. A támogatás a 168.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
169.01927120/57/11 Szerb Országos
Önkormányzat és Média
169.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
169.2. A támogatás a 169.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
170.22333920/57/12 Országos Ruszin
Önkormányzat és Média
170.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
170.2. A támogatás a 170.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
171.22334020/57/13 Ukrán Országos
Önkormányzat és Média
171.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
171.2. A támogatás a 171.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
172.26731220/58/1 Bolgár Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
172.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
172.2. A támogatás a 172.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
173.26732320/58/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása
173.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
173.2. A támogatás a 173.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
174.26733420/58/3 Országos Horvát
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
174.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
174.2. A támogatás a 174.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
175.26734520/58/4 Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása
175.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
175.2. A támogatás a 175.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
176.26735620/58/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása
176.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
176.2. A támogatás a 176.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
177.26736720/58/6 Országos Roma
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
177.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
177.2. A támogatás a 177.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
178.26737820/58/7 Országos Lengyel
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
178.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
178.2. A támogatás a 178.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
179.27903420/58/8 Országos Örmény
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
179.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
179.2. A támogatás a 179.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
180.26738920/58/9 Országos Szlovák
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
180.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
180.2. A támogatás a 180.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
181.26739020/58/10 Országos Szlovén
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
181.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
181.2. A támogatás a 181.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
182.26740120/58/11 Szerb Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
182.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
182.2. A támogatás a 182.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
183.26741220/58/12 Országos Ruszin
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
183.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
183.2. A támogatás a 183.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
184.27904520/58/13 Ukrán Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
184.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
184.2. A támogatás a 184.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
185.28540120/58/14 Országos Horvát
Önkormányzat prémiumévek
programmal kapcsolatos kiadásai
Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos
kiadásainak fedezése.
Országos nemzetiségi önkormányzategyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
186.33584020/58/15 Országos Szlovén
Önkormányzat prémiumévek
programmal kapcsolatos kiadásai
Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos
kiadásainak fedezése.
Országos nemzetiségi önkormányzategyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
187.33167320/59/4 Roma kultúra
támogatása
Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet. Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
188.33119520/59/5 Társadalmi, gazdasági,
területi hátránykiegyenlítést
elősegítő programok,
szakkollégiumok
Az előirányzat támogatást biztosít:
188.1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében
elsősorban a roma szakkollégiumok létrehozásának, működésének
támogatására, továbbá roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének
támogatására,
188.2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához,
188.3. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű
településeken megjelenő etnika, szociális társadalmi és területi hátrányok
kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális
integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését
szolgáló programokhoz,
188.4. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet
értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához,
188.5. a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez,
188.6. a 188.1. - 188.5. pontokban megjelölt célokhoz kapcsolódó járulékos
tevékenységekhez,
188.7. a 2008-2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül
érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet szerinti, az elkövetett bűncselekmények sértettjei és közvetlen
egyéb áldozatai számára a káraik megtérüléséhez történő hozzájárulás
teljesítéséhez,
188.8. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
189.33120620/59/6 Felzárkózás-politika
koordinációja
Az előirányzat terhére kerül biztosításra:
189.1. a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok megvalósítása;
189.2. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program
szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása;
189.3. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-
2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII.
13.) Korm. határozathoz kapcsolódó feladatok megvalósítása;
189.4. a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiában, valamint
189.5. a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-
megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követésének,
értékelésének, a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs
rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció,
kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok
elkészítésének, terjesztésének támogatására;
189.6. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és
megvalósítására;
189.7. az NTFS társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására;
189.8. a közszférában dolgozók társadalmi szemléletformálását és társadalmi
érzékenyítését elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás
céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések,
kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására,
kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében;
189.9. a fenti pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre;
189.10. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségei.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-
azonosító
A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neveLebonyolító szerv
190.29733520/59/7 Roma ösztöndíj
programok
Az előirányzat támogatást biztosít:
190.1. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben
élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók esélyegyenlőségének
megteremtéséhez, további tanulmányuk elősegítéséhez, kollégiumi,
szakkollégiumi ellátásához, oktatásához, neveléséhez történő
hozzájáruláshoz;
190.2. az Útravaló-Macika esélyegyenlőségi ösztöndíjhoz történő hozzájáruláshoz;
190.3. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségeihez.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, lakásszövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy vagy külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
--igénybe vehető
191.30216820/59/8 Esélyegyenlőséget
szolgáló intézkedések
finanszírozása
Nevelési-oktatási intézmények támogatásával a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek/tanulók integrált keretek között megvalósuló nevelésének/oktatásának
ösztönzésére képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéssel, óvodai fejlesztő
programmal, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok többlet
munkájának anyagi támogatására.
civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi
személy, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet,
nem állami, nem önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmények (óvoda, általános- és
középiskola) illetve természetes személy részére
történhet kifizetés
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
192.34349520/59/9 Társadalmi felzárkózási
és integrációs intézkedések
Az Integrációs Pedagógiai Rendszerre (a továbbiakban: IPR) építve az óvodai és
iskolai integrációs program célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai
eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gazdasági
státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek
alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést
más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
szüleivel.
civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
--igénybe vehető
193.29811320/60/1 Az önkéntesség európai
évéhez és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása
Az Önkéntesség Európai Évének végrehajtásában több uniós tagállam mellett
Magyarország is részt vállalt. Az év lebonyolítása érdekében 1 fő kizárólag az év
programjainak koordinálásával, a Nemzeti Koordináló Testület kiszolgálásával,
támogatásával programszervezéssel, sajtókapcsolatok kezelésével és a vonatkozó
szakmai szervezetekkel foglalkozó személy került alkalmazásra.
Az előirányzat nyújtott támogatást a 2011 Önkéntesség Európai Évéhez, valamint
Magyarország Nemzeti Programjához szorosan kapcsolódó és az abba integrálódó
civil szervezetek által szervezett programokhoz.
egyesület, alapítvány, jogi személyiségű
társaság, központi költségvetési szerv (KIM
(jogutódlással EMMI) igazgatása)
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
szerződés szerint--
194.27901220/60/4 Civil és non-profit
szervezetek támogatása
Civil és nonprofit szervezetek költségvetési támogatása (2010. évi CLXIX.
törvény, 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet alapján)
Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek
összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok
működését biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését.
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő
joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és
munka ellátásához.
Az előirányzat felhasználása részben pályázati úton, részben egyedi támogatás
útján, a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb
kedvezményezett részére közvetlen kifizetéssel, illetve előirányzat-
átcsoportosítással történik.
egyesület, alapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
---

"

Tartalomjegyzék