Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a központi költségvetésről szóló törvénynek az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)-c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) E rendeletet

a) a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint

b) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása, a Hittan oktatás támogatása és az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

felhasználására jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A III. és IV. Fejezetet a Nemzeti Együttműködési Alap felhasználására nem kell alkalmazni.

(4) E rendeletet az állami sportcélú támogatások felhasználására nem kell alkalmazni.

2. § Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: Áht-azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Az előirányzatok felhasználása

3. § (1) A visszatérítési kötelezettséggel terhelt költségvetési támogatás a visszatérítési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, a kedvezményezett részletes indokolását tartalmazó kérelmére - a támogató döntése alapján - az Áht. 97. § (1) bekezdésének megfelelően minősíthető vissza nem térítendővé.

(2) Visszatérítési kötelezettség előírása mellett vállalható kötelezettség - az előirányzatok céljának megfelelően -az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatással, vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján megvalósuló pályázatos vagy kiemelt projekteknek az európai uniós forrás lehívásáig felmerülő kiadásai megelőlegezése céljából. A visszafizetési kötelezettséget az európai uniós, vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján biztosított forrás beérkezésének üteme szerint kell teljesíteni. A kedvezményezett az igénybe vett költségvetési támogatást akkor is köteles visszatéríteni, ha azt az európai uniós forrásból, vagy az egyéb nemzetközi szerződés alapján részére nem folyósítják.

(3)[1] Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható támogatással együttesen sem haladhatja meg a vonatkozó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást, vagy legmagasabb támogatási összeget.

3/A. §[2] (1) Az előirányzatok terhére az alkotóművészeti, az előadó-művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális célú támogatás nyújtható a következő célokra:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;

f) kulturális vidékfejlesztésre;

g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;

h) határon túli magyar kultúra támogatására;

i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.

(2) A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Pályázaton kívüli visszatérítendő, illetőleg vissza nem térítendő kulturális célú támogatás csak akkor nyújtható, ha

a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,

b) kulturális hatása országos, illetőleg nemzetközi,

c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetőleg jelentős hátrány hárítható el, vagy

d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.

(4) A pályázaton kívüli támogatás iránti kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg kell jelölni a támogatási igény nagyságát.

4. §[3] (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás - az 5. §-ban foglalt esetet kivéve - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá az e rendelet alapján számára odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

5. § (1)[4] Közszolgáltatás ellentételezése céljából támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján nyújtható.

(2)[5] A csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3)[6] A kedvezményezettnek a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá az e rendelet alapján számára odaítélt támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(4) A Határozat alapján nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(5) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt a Határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles visszafizetni.

(6) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (4) és (5) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

2. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok

6. § (1) A kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötéséhez az Ávr. 72. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl a támogatóhoz a következő dokumentumokat kell benyújtania:

a) a gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetében hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát;

b) gazdálkodó szervezet esetében a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okirat (különösen cégkivonat, hatályos nyilvántartási adatokról szóló igazolás vagy kivonat), egyéni vállalkozói igazolvány, - ha a gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti - a hatósági engedély bíróság, hatóság, közjegyző vagy - egyedi támogatási igény esetén - a támogató által hitelesített másolatát;

c) a gazdálkodó szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát;

d) a létesítő okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet, valamint a (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szervezet és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 16. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásban nem szereplő belső egyházi jogi személy esetén a szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okiratot;

e)[7] ha jogszabály, a pályázati kiírás vagy a támogató azt a költségvetési támogatás biztosítása feltételeként előírta, a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolást vagy nyilatkozatot, valamint az annak a kedvezményezett által történő felhasználása ütemezését is tartalmazó részletes költségtervet;

f) a kedvezményezett nyilatkozatát az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, illetve - a fellelhetőség megváltozása esetére - a változás-bejelentési kötelezettség elfogadásáról;

g) ha a kedvezményezett olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak szakmai felügyeletet gyakorol, a tulajdonosi joggyakorló üzleti tervet elfogadó határozatát, továbbá az üzleti terv alapján elkészített költségtervet, kivéve ha a költségvetési támogatás forrása a Kormány egyedi határozatával kerül biztosításra;

h) határon túli magyar kedvezményezett esetén - ha azzal rendelkezik - magyarországi fizetési számlával rendelkező szervezet befogadó nyilatkozatát és a b) pontban meghatározott okirat magyar nyelvű fordítását;

i)[8] ingatlanhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások esetében elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolatot;

j) csekély összegű (de minimis) támogatás, valamint csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozatát a 4. § (3) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(2) Nem kell benyújtania

a) az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott dokumentumot

aa) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervnek,

ab) az Ávr. 41. § (3) és (4) bekezdése alapján más költségvetési fejezet irányító szervének vagy az ilyen szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnek,

ac) az olyan gazdasági társaságnak, amelynek vonatkozásában a miniszter a tulajdonosi jogokat gyakorló nevében és helyett jár el és a miniszter egyben a támogató,

ad) az olyan közalapítványnak, alapítványnak, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumot

ba) a helyi önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, a helyi önkormányzatok vagy a nemzetiségi önkormányzatok társulásának, a térségi fejlesztési tanácsnak, valamint az ezek által alapított költségvetési szervnek,

bb) az Ehtv. szerinti bevett egyháznak és az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerint az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személynek,

bc) a közoktatás információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott intézménynek vagy a felsőoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezetnek,

c) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személynek és a határon túli egyháznak,

d) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot

da) az olyan egyéni vállalkozónak, aki egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik,

db) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. pontja szerinti civil szervezetnek.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti kedvezményezett létezésével kapcsolatban kétség merül fel, a támogató előírhatja a kedvezményezett részére létezésének az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerinti igazolását.

(4) Határon túli magyar kedvezményezett esetén

a) a kedvezményezett írásbeli kérésére és indokolt esetben a támogató eltekinthet az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott dokumentumok benyújtásától, ha a támogatási igény benyújtását megelőző egy éven belül a kedvezményezett már nyújtott be támogatási igényt a támogatóhoz, és nyilatkozik arról, hogy adataiban a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt;

b) a támogató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentum helyett - ha a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni - elfogadhat a kedvezményezett létezését megfelelően igazoló más dokumentumot is.

(5) Nem magyarországi székhelyű kedvezményezett esetén a támogató az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentum helyett - ha a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni -elfogadhat a kedvezményezett képviselőjének aláírásképét megfelelően igazoló más, az erre hatáskörrel rendelkező hatóság által kiállított dokumentumot is.

7. § (1) Az Ávr. 77. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel és a támogatónak a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján hozott eltérő döntése hiányában a kedvezményezett az Ávr.-ben meghatározott biztosítékként köteles - legkésőbb a részére megítélt költségvetési támogatás vagy a költségvetési támogatás első részlete folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon - benyújtani a támogatóhoz valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.

(2) A miniszter a Kincstár irányába - legkésőbb a támogatás kedvezményezett részére történő folyósításának jogszabályban meghatározott határidejét megelőző 5. napig - kizárólag akkor tesz az Ávr. 79. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az Áht. 52. § (4) bekezdése szerinti nem állami intézmény fenntartója a folyósítás - több részletben történő folyósítás esetén az egyes részletek folyósítása - időpontját magában foglaló hónapot megelőző hónap tizenötödik napjáig a miniszter részére megküldött megalapozott kérelmében bemutatja

a) a költségvetési támogatás - köztartozással megegyező összegű - visszatartásának az átvállalt közfeladat ellátására gyakorolt hatását, ennek részeként az érintett ellátottak számát, a közfeladat-ellátás színvonalcsökkenése mértékét, az elmaradó szolgáltatásokat, valamint a várható hatás érvényesülésének időtartamát;

b) a költségvetési támogatás visszatartásának hiányában a köztartozás megfizetésének várható időpontját.

3. A költségvetési támogatás folyósítása

8. § (1) A költségvetési támogatás folyósítása a Kincstár által visszaigazolt kötelezettségvállalásra történhet, a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt összeg erejéig és ütemezéssel, ha a szükséges fedezet az előirányzat-finanszírozási tervnek megfelelően rendelkezésre áll.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények részére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (2) és (3) bekezdése szerint meghatározott költségvetési támogatás esetében a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló dokumentumok kiadásáig - de legkésőbb a költségvetési év április 30-áig - az utolsó ismert feladatmutató és a hatályos fajlagos támogatási összeg figyelembevételével havi időarányos költségvetési támogatás folyósítható. A kötelezettségvállalások alapján szükségessé váló esetleges korrekciókra az év hátralévő hónapjaiban időarányosan kerül sor.

4. A támogatási szerződés módosítása, beszámoltatás, ellenőrzés

9. § (1) A támogatási szerződés módosítását

a) a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig,

b) költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határideje tekintetében az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig

bármelyik fél írásban, a kedvezményezett által indítványozott módosítás esetén az általa benyújtott indokolt kérelemmel kezdeményezheti.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést módosítani kell.

(3) A támogatási szerződésben meghatározott módon - a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett -a költségtervben rögzített összegek - a bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén - a költségvetési támogatás és ha az előírásra került, a saját forrás főösszegén belül eltérhetnek.

(4) Költségvetési támogatás terhére történő felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerződésben meghatározott mértéket meghaladó eltérés elfogadására csak szerződésmódosítás keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

10. § (1)[9] A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtására előírt határidőt a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét követő hatvan napon belüli időpontra kell meghatározni.

(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítőből és a költségvetési támogatás és ha az előírásra került, a saját forrás felhasználását igazoló, a százezer forint értékhatárt meghaladó számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyen feltünteti, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

(3) A beszámolót a támogató a kézhezvételt követő hatvan napon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő öt napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás, kiegészítés kérés esetén.

11. § (1)[10] A feladatmutató alapján fajlagos támogatási összegek alkalmazásával megállapított, továbbá az 1. mellékletbe foglalt táblázat 64., 130-133., 138., 140-141. és 144-145. sora szerinti előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatás kivételével a költségvetési támogatás minimum 3%-át érintően, de minden 100 millió forint feletti kötelezettségvállalás esetében a támogató - a felhasználási időszakban, vagy az elszámolás benyújtását követően, de legkésőbb az elszámolás elfogadását követő hat hónapon belül - a helyszínen is ellenőrzi a költségvetési támogatás felhasználását.

(2) A támogató a beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően köteles a támogató részére benyújtani. A kedvezményezett számára e kötelezettséget a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás határidejének meghatározásával a támogatási szerződésben kell előírni.

5. Alapítvány, egyesület és gazdasági társaság részére nyújtott költségvetési támogatás

12. § (1) A Civil tv. 2. § 8. pontja szerinti költségvetési támogatás esetén a támogatási szerződésben meg kell határozni a feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó támogatásrészt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában működési költségként különösen a következők vehetők figyelembe:

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,

ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint

ac) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,

b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak,

c) postaköltség, telefon- és internet-szolgáltatás alapdíja.

13. § (1) Azon nonprofit gazdasági társaságok esetében, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja, a miniszter által - nem pályázat útján - támogatott közhasznú feladatokat közhasznú keretszerződésben kell rögzíteni, amelyben meg kell határozni a közhasznú keretszerződés időbeli hatályát. A közhasznú keretszerződés alapján megkötött támogatási szerződésben minden esetben hivatkozni kell a közhasznú keretszerződésre és az abban meghatározott, a támogatási szerződéssel biztosított közhasznú feladatra.

(2) Azon nonprofit gazdasági társaságok részére, amelyek felett a tulajdonosi jogokat nem a miniszter gyakorolja, csak a létesítő okiratban meghatározott közhasznú feladatokhoz nyújtható költségvetési támogatás. A támogatási szerződésben hivatkozni kell a támogatási szerződéssel biztosított közhasznú feladatra.

(3) A nonprofit gazdasági társaságok részére közhasznú keretszerződésük alapján a szerződésben foglalt feltételekkel, valamint az olyan egyéb gazdasági társaságok részére, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja, a velük kötött keret-megállapodás alapján az abban foglalt feltételekkel az év elejei indulással járó pénzügyi nehézségek áthidalása érdekében - kérelemre - áthidaló költségvetési támogatás adható. Az áthidaló költségvetési támogatás legfeljebb négy hónapra nyújtható, a tárgyévet megelőző évben nyújtott költségvetési támogatás egy hónapra eső összegének figyelembevételével. Az áthidaló költségvetési támogatás a tárgyévi közhasznú támogatás részét képezi.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyek tekintetében az állam tulajdonában álló társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett a miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló meghatalmazással jár el, tőkeemelésre az Áht. 45. § (2) bekezdésében meghatározott jóváhagyás birtokában kerülhet sor.

6. Költségvetési támogatások lebonyolító szerven keresztül történő felhasználása

14. § (1) A pályázati vagy egyedi elbírálás útján nyújtható támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására a miniszter lebonyolító szervet vehet igénybe, azzal hogy a támogatási döntést kizárólag a miniszter hozhatja meg. A lebonyolító szerv az Áht. 36. §-ában és az Ávr. 52. §-ában meghatározottak szerinti kötelezettségvállalási jogkörét, valamint az utalványozás Áht. 38. §-ában és az Ávr. 59. §-ában meghatározottak szerinti jogkörét kizárólag a (3) bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolhatja, ha azt a miniszter által a lebonyolító szervvel kötött együttműködési megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) kifejezetten lehetővé teszi.

(2) Az együttműködési megállapodásnak az Ávr. 75. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell

a) a cél megvalósításához rendelt pénzügyi források összegéről és rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium Kincstárnál vezetett fizetési számlájára vonatkozó rendelkezéseket;

b) a pályázati vagy egyedi elbírálási folyamat ütemezését, a lebonyolító szerv feladatainak részletezését, valamint ha a (3) bekezdésben meghatározott jogkörök bármelyikének gyakorlása a lebonyolító szerv részére átadásra kerül, e jogkör gyakorlásának részleteit (különösen a lebonyolító szerv által alkalmazandó iratmintákat, vezetendő nyilvántartásokat, az adatszolgáltatások tartalmát, szerkezetét és rendjét);

c) a lebonyolítói feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő költségek - módosított teljesítés szemléletű könyvvezetés alkalmazása esetén kiadás - körében

ca) a nem központi költségvetési szervként működő lebonyolító szerv esetén a lebonyolító szerv által elszámolható költségek körét, valamint annak mértékét és rendelkezésre bocsátásának módját, továbbá az azzal történő elszámolási kötelezettség előírását,

cb) központi költségvetési szervként működő lebonyolító szerv esetén a lebonyolítói feladat ellátásához kapcsolódó kiadás fedezetének a szervezet költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett összegét és a lebonyolítás során történt felhasználásának bemutatását célzó tájékoztatási kötelezettség előírását;

cc) a cb) alpont szerinti előirányzat hiányában - a Kormánynak az Áht. 33. § (1) bekezdése szerinti egyedi határozata alapján, illetve a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lebonyolító szerv esetében az Áht. 33. § (4a) bekezdése szerinti előzetes engedély szerint -átcsoportosított előirányzat összegét, az azzal történő elszámolási kötelezettség előírását, valamint az elszámolható kiadások körét;

d) szükség szerint a kedvezményezett által elszámolható költségek körét és mértékét;

e) a 17. § (1) bekezdésében meghatározott értékelő bizottság tevékenységével kapcsolatos, a lebonyolító szerv feladatait érintő rendelkezéseket;

f) a támogatási szerződésekkel kapcsolatos módosítási kérelmek bírálatának menetét;

g) a pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénzügyi eljárásrendjét, ideértve mind a lebonyolító szerv, mind a kedvezményezettek vonatkozásában a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás tartalmának, teljesítésének és elfogadásának a rendjét, valamint a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált szakmai helyszíni ellenőrzés rendszeres végzését.

(3) A miniszter az együttműködési megállapodásban a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg erejéig

a) a kötelezettségvállalásnak - az Ávr. 68. § (5) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a pályázat útján nyújtott támogatás odaítéléséről szóló döntés kivételével - az Áht. 36. §-ában és az Ávr. 52. §-ában meghatározottak szerinti jogköre, vagy

b) az utalványozás Áht. 38. §-ában és az Ávr. 59. §-ában foglaltak szerinti jogköre, vagy

c) az a) és b) pontban foglalt jogkörök mindegyikének

gyakorlását a lebonyolító szerv számára átadhatja.

(4) Az Áht. 36. § (4a) bekezdésének sérelmével vállalt kötelezettség teljes összegére, valamint a lebonyolító szerv által a (3) bekezdés a) vagy c) pontja alapján vállalt kötelezettségnek az együttműködési megállapodásban meghatározott, a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeget meghaladó részére történő fedezet biztosítása esetén a lebonyolító szervvel szemben a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) Ha a lebonyolító szerv más miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az együttműködési megállapodást a lebonyolító szerv irányító szerve is aláírja. Ebben az esetben az irányító szerv arra vállal kötelezettséget, hogy a (4) bekezdés szerinti jogosulatlan kötelezettségvállalás összegének megfelelő előirányzatot a miniszter jelzése alapján az irányítása alatt álló lebonyolító szervtől elvonja, támogatási előirányzat hiányában a lebonyolító szerv bevételei terhére a miniszter által vezetett minisztérium javára történő fizetési kötelezettség teljesítéséről intézkedik.

(6) A lebonyolító szerv a támogatási szerződés megkötése és a támogatás folyósítása során megfelelően köteles alkalmazni az e rendeletben foglaltakat.

15. §[11] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.6.1. pontja alapján a közcélú juttatások körében adómentes kifizetéseket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő teljesíti.

III. FEJEZET

A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSSEL BIZTOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

7. A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások különös szabályai

16. § (1) Az előirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A pályázati kiírást a támogató honlapján, valamint határon túli magyar pályázóknak szóló pályázat esetén szükség szerint a pályázattal érintett országok egy napi- vagy hetilapjában teszi közzé. A civil szervezetek számára is nyitott pályázati felhívást a Civil Információs Portálon is közzé kell tenni, amelyről a Civil Információs Portállal összefüggésben illetékes szervezet hivatalból gondoskodik.

(3) A pályázó a 6. §-ban, valamint az Ávr. 72. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyújtja be.

17. § (1) A pályázatokat - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a miniszter vagy a lebonyolító szerv által kijelölt értékelő bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság eljárási rendjét a kijelölő határozza meg.

(2) A bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő harminc napon belül készíti el és azt a pályázat kiírója öt napon belül a támogató elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére előírt határidőtől a pályázat kiírója - indokolt esetben és a pályázati kiírásban rögzített módon - eltérhet.

(3) A bizottság a véleményét a tagok részvételével megtartott ülésen alakítja ki.

(4) A bizottság javaslatát minden esetben emlékeztetőben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetővé teszi, az emlékeztetőben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, költségvetési támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni és a döntési javaslatban fel kell tüntetni.

18. § A pályázatok alapján nyújtandó költségvetési támogatásokról a támogató a bizottság javaslatának benyújtásától számított harminc napon belül dönt. E határidőtől a támogató - indokolt esetben és a pályázati kiírásban meghatározott módon - eltérhet.

8. Az egyedi döntéssel biztosított költségvetési támogatások különös szabályai

19. § A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit az ebben az alcímben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

20. § (1) A kedvezményezett a költségvetési támogatást írásban igényli (a továbbiakban: egyedi támogatási igény) a minisztertől.

(2) Az egyedi támogatási igénynek tartalmaznia kell a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.

(3) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladat - igénylő által történő - ellátásának szervezeti célszerűségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.

(4) Ha az egyedi támogatási igény nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározottakat, a miniszter annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül nyolc napos határidő kitűzésével írásban felhívja az igénylőt a hiány pótlására. Ha az igénylő a hiányt határidőben nem vagy nem megfelelően pótolja, a miniszter az egyedi támogatási igényt elutasítja, és döntését az igénylővel írásban közli, megjelölve az elutasítás indokát.

(5) A miniszter az egyedi támogatási igényről az igény kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt és döntését írásban közli az igénylővel. Az elbírálás határidejét annak lejárta előtt, a miniszter indokolt esetben legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbíthatja, és erről az igénylőt írásban értesíti.

(6)[12]

(7)[13]

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §[14]

23. § E rendelet

a)[15] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) az SA.34770 (2012/N-2). számú, a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelethez[16]

ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
25614520/1/4/2 Vári rekonstrukciók
(Szent György tér, Mátyás-
templom)
A támogatás a következő feladatok ellátásához biztosít forrást:
1.1. közterület-foglalási díjak, felvonulási terület áttelepítése (önkormányzati előírás),
behajtási engedély díjnövekedése (anyagszállítás, munkagépek); őrzés;
mérnökiroda működtetése; organizációs költségek; látogatói útvonalak
(ideiglenes állványozás és járófelületek);
1.2. restauráláshoz szükséges falszárítás biztosítása; burkolási munkák: - kerámia
padló burkolat (cc.1000 m2); Király kapu restaurálása; belső felületképzések: -
díszítőfestés (teljes felület: 11 000 m2); falképek (teljes felület: 600 m2)
(restaurátori munka); restaurálandó műtárgyak: fémműtárgyak 42 típus, fa
műtárgyak 48 típus, oltárok és táblaképek 24 db, falképek 24 db, kerámia
műtárgyak 16 típus, textil (koronázási zászlók); beléptető rendszer kiépítése; a
pénztárépület és a templom összeköttetésének kiépítése);
1.3. független szakértői vélemény alapján a vállalkozói szerződésben rögzített Áfa és
prognosztizáció kifizetése;
1.4. a teljes rekonstrukció részét nem képező középkori Mária kapu rekonstrukciója.
központi költségvetési szerv (EMMI igazgatása)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2.33379520/2/2 Nem állami felsőoktatási
intézmények támogatása
Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények,
valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmutatóhoz
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési támogatását, valamint
az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmények költségvetési támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási
intézmények, valamint a felsőoktatási
intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más
fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmény,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
3.24423420/2/3 Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő
támogatás
3.1. Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központi
költségvetésről szóló törvényben megállapított átlagbér alapú támogatáshoz.
3.2. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi
személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai
szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett
egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
működési támogatáshoz.
3.3. Az előirányzat forrást biztosít a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási
megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő
köznevelési szerződések alapján a nem állami fenntartású köznevelési
intézményeket megillető támogatásokra.
3.4. Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetséggondozó Program, az
Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Program támogatására rendelet útján.
3.5. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.
3.6. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatásához.
3.7. Az előirányzat forrást biztosít egyes sajátos köznevelési feladatokra.
3.8. Az előirányzat forrást biztosít az előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására.
3.1. a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi
személy, vallási tevékenységet végző
szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerinti fenntartó
3.2. a nemzetiségi önkormányzat, bevett egyház,
3.3. a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi
személy, vallási tevékenységet végző
szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti fenntartó,
3.4. köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami
köznevelési intézmények fenntartói,
3.5. nemzetiségi önkormányzat,
3.6. a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi
személy, vallási tevékenységet végző
szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti fenntartó,
3.7. köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami
köznevelési intézmények fenntartói,
3.8. Magyar Államkincstár
3.1.-3.2.
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár Fővárosi
és Megyei Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai, elsőfokú határozatai,
valamint igénylései alapján. Továbbá az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a
továbbiakban: EMMI) által hozott
másodfokú határozatok alapján
3.3.-3.7.
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
3.8.
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
3.1.-3.7.
igénybe vehető
3.8. -
4.34332820/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és
tankönyvtámogatás
Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az állami fenntartású iskolában
biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszírozáshoz
nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az
egyházak határozzák meg, így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is.
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár Fővárosi
és Megyei Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai, elsőfokú határozatai,
valamint igénylései alapján. Továbbá az
EMMI által hozott másodfokú határozatok
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
5.30289120/3/1 Felsőoktatás speciális
feladatai
Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt
nyert hátrányos helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai során a
felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít
olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt fajlagos
támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását
segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a felsőoktatási
intézmények keretében nem valósíthatók meg.
Fedezetet biztosít olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek
segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) előírt
feladatainak végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez,
felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez,
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3
lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és
licencköltségek, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és
adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez,
szakmai kiadmányok készítéséhez.
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollégiumokban folyó magas
színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, kisebb
infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások
támogatásához nyújt fedezetet, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács
részére az Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításához biztosít
központi költségvetési szerv, államháztartáson kívüli
szervezetek, országos szakértői testület, jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, közhasznú
egyesület, jogi személy, EMMI igazgatása
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
6.29742420/3/2 Lakitelek Népfőiskola
támogatása
A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a Kárpát-
medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.
civilszervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
7.33853920/3/3 Kiválósági támogatásokAz előirányzat forrást biztosít a kiemelt felsőoktatási intézmény, a kutatóegyetem,
illetve kutató kar, az alkalmazott tudományok főiskolája minősítéssel rendelkező
felsőoktatási intézmények számára e minősítésükre tekintettel biztosított támogatáshoz,
a következő intézményi felhasználási célokra:
7.1. az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;
7.2. a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló
kutatás-fejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;
7.3. a kutatási eredmények terjesztése;
7.4. a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek
belső természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek
elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;
7.5. az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása;
7.6. nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi
hallgatók fogadását szolgáló szervezetfejlesztés.
központi költségvetési szerv, államháztartáson kívüli
szervezetek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
34063920/3/4 Felsőoktatási
Struktúraátalakítási Alap
Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013.
(III. 7.) Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények
struktúraátalakításához, valamint a struktúraátalakítás igényével érintett intézmények
működőképességének fenntartásához és konszolidációjához biztosít támogatást.
állami felsőoktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: a támogatási szerződések
megkötésére a Nemzetgazdasági
Minisztériummal egyetértésben hozott
támogatási döntés alapján kerül sor.
9.22290320/3/26 Felsőoktatás kiegészítő
támogatása
A képzési szerkezet változásához, a többciklusú képzés felmenő rendszerű
bevezetéséhez igazodik a finanszírozási rendszer. A hagyományos és az új típusú
képzés párhuzamos egymás mellettisége miatt szükséges, hogy az eltérő, felmenő
rendszerű és kifutó képzések feladataira, a szükséges kompenzációkra, valamint egyes
speciális feladatokra forrást biztosítson az előirányzat. Fedezetet nyújt továbbá olyan
speciális feladatok támogatására is, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt fajlagos
támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását
EMMI igazgatása, feladatellátásban közreműködő
szervezetek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzatA fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
10.25571220/3/33 Felsőoktatási információs
rendszerek működtetése, EISZ
koordináció
Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció;
Hazai és határon túli felsőoktatási intézmények tekintetében felsőoktatás-szervezési
feladatokhoz és a hallgatók felméréséhez és pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő,
adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolása, működtetése, fejlesztése
az alábbi részletezésben:
10.1. Diplomás Pályakövető Rendszer központi modelljének fenntartása, bővítése,
központi és intézményi adattár és adatintegráció valamint nemzetközi
adatfelvételekkel biztosítása, kommunikációja, kapcsolódó tagsági díjak
rendezése. A felsőoktatási intézmények központi módszertani támogatásának
10.2. Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer informatikai üzemeltetéshez
szükséges peremfeltételek biztosítása, adatfolyamatainak felügyelete és az
intézményi VIR-ek adatfogadásának biztosítása;
10.3. Felsőoktatási nyilvántartási és statisztikai adatbázisok kialakítása, fejlesztése,
adatbázisokból elemzések készítése az ágazat részére;
10.4. Felsőoktatási nyilvántartási rendszerekkel és hallgatói szerződésekkel valamint
állami ösztöndíjakkal és részösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés
lebonyolítása;
10.5. Az Nftv.-ben meghatározott intézményfejlesztési tervek elkészítéséhez illetve
intézményi szerkezet felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatás, adatelemzés
és szakmai támogatás biztosítása;
10.6. Felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos helyzetelemző tanulmányok, szakcikkek
készítése és publikálása;
10.7. Felsőoktatási Információs Rendszer illetve kapcsolódó intézményi rendszerek
jogszabálykövetéssel összefüggő adatbázis üzemeltetői feladatainak ellátása;
10.8. Ágazati felsőoktatási nyilvántartásokkal kapcsolatos jogszabály előkészítési
háttértámogatás biztosítása.
nonprofit gazdasági társaság, központi költségvetésiegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
11.28602320/4/1 Országos Nemzetiségi
Önkormányzatok 2014. évi
kompenzációja
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi
kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján
biztosított támogatás. Ezen előirányzaton áll rendelkezésre a költségvetési szerveknél és
az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi
kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához szükséges
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján
biztosított támogatás maradványa.
országos nemzetiségi önkormányzatok, települési és
területi nemzetiségi önkormányzatok, társulás
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
12.25565620/4/4 Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
12.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-
fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok,
valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok
finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai
fejlesztését is.
12.2. Az előirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia
megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok
ellátásához, a környezettudatos nevelés programjaihoz; a közoktatás-fejlesztési
stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához; a hazai és
nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez
(Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Országos
Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Innovációs Szövetség);a
Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos
feladatokhoz.
gazdasági társaságok, civil szervezetek,
közalapítványok, közhasznú szervezetek,
költségvetési szervek, helyi- és nemzetiségi
önkormányzatok, országos nemzetiségi
önkormányzatok, nemzetiségi pedagógiai intézetek,
Oktatási Hivatal, Fővárosi és Megyei
Kormányhivatalok, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, EMMI
igazgatása, Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja, köznevelési- és felsőoktatási
intézmények, intézményfenntartók, Budapesti Goethe
Intézet, egyházi jogi személy, magánszemély
(amennyiben a pályázó az elnyert támogatás
összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is igényel)
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2014. december 31.igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
20/4/412.3. Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos
feladatok részeként hozzájárulhat a nemzetiségi oktatás megújuló részletes
követelményei alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó
alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi
vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozásához. Az előirányzat a
kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok
támogatásaként hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani
továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz az iskolás
korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; anyaországi tankönyvek
behozatalához; kiküldetéssel kapcsolatos költségekhez.
12.4. Az előirányzat támogatja a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és
oktatást, diákotthoni nevelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos
12.5. Az előirányzat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja
részeként forrást nyújt a természettudományok iránt érdeklődő diákok
tehetséggondozására. A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint a
diák is ösztöndíjban részesülhet.
12.6. Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési igényű tanulók
tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosításához, tankönyvek
fejlesztéséhez, kéziratok elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve
beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
óvodai neveléséhez, alap- és középfokú neveléséhez, oktatásához.
12.7. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez
kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához, továbbá az egyes szakszolgálati
tevékenységekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági eljárásokban
szakértőként bevont fórumok támogatásához. Ezen előirányzat szolgálja a -
tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő -
konzultatív szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is.
12.8. Az előirányzat - az oktatásért felelős miniszter ágazati irányítási jog- és
feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében - forrást biztosít a szükséges
elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók
kidolgozásának támogatásához; két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési
igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozásához;
nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához; a környezeti
neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint
a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.
13.28217820/4/5 Nemzeti Tehetség ProgramAz előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek
segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat
felhasználásával biztosítható a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének
megfelelő folyamatos segítse annak kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának
központi költségvetési szervek, alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi
szervezetek, gazdasági társaságok, Oktatási Hivatal,
Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, Balassi Intézet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
14.29644620/4/6 Közoktatási Információs
Rendszer (KIR) fejlesztése
Az előirányzat forrást biztosít a Közoktatás Információs Rendszere alrendszereinek az
új köznevelési törvényből és egyéb kormányzati fejlesztésekből adódóan szükségessé
váló fejlesztéséhez, amelynek keretében
14.1. az OSAP rendszer teljes körű felülvizsgálata után, az új intézménytörzsben és új
személyi nyilvántartásban tárolt adatok átemeléséhez új rendszert kell létrehozni;
14.2. a pénzügyi modult aktualizálni szükséges a célból, hogy a fenntartótól eltérő
működtető költségei megjelenjenek a programban;
14.3. egyes programokhoz éves aggregátor készül.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Oktatási Hivatal
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
15.29689120/4/7 Kisiskolák támogatásaAz előirányzat lehetőséget teremt arra, hogy a működő és forráshiányos nevelési-
oktatási intézmények fenntartási és működtetési költségeihez szerződés megkötése útján
hozzájárulás legyen biztosítható.
Nevelési-oktatási intézmények, valamint fenntartóikegyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
16.33849520/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási
informatikai feladatok támogatása
Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban,
szakközépiskolákban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás
támogatásához, a további központi adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a diákigazolvány
online igényléséhez, valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához szükséges
iskola irányítási és ügyviteli szoftverek (IAR) fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak
beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő
hozzájárulás.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek,
(nonprofit) gazdasági társaságok
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
17.20722120/4/9 Nem önkormányzati
fenntartású közoktatási
intézmények központi előirányzata
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola (OM
azonosító: 101746) működésének támogatásához történő hozzájárulás. Továbbá egyéb
nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működési kiadásainak
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző
Szakiskola és Szakközépiskola, nevelési-oktatási
intézmények, köznevelési intézmények
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
18.34050620/4/10 Közoktatással összefüggő
állami közérdekű feladatok
Állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott közoktatással összefüggő
állami közérdekű feladatok biztosítása.
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
19.34361720/4/11 Kislétszámú hit- és
erkölcstan oktatás kiegészítő
támogatása
Az előirányzat forrást biztosít a bevett egyház részére az állami iskolában általa
szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott támogatáshoz. A kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban
szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter ezen előirányzat
terhére további támogatást nyújthat.
bevett egyházegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
20.26330120/5/15 "Útravaló" ösztöndíj
program
Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló ösztöndíjprogramhoz. A
program a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a
természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött létre. A program
során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban
részesül.
központi költségvetési szerv, más fejezethez tartozó
költségvetési intézmények
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
21.29500220/5/18/1 Határon túli oktatási
feladatok támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat ösztöndíjazási, felsőoktatási és közoktatási feladatok,
programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli természetes
személy, határon túli egyesület, szervezet, intézmény,
külföldi személy vagy külföldi szervezet, határon túli
és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények,
határon túli egyházi jogi személy és intézménye,
Balassi Intézet, EMMI igazgatása
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
az előirányzat egy
részére kiírt
pályázatok esetében
a lebonyolító a
Balassi Intézet
22.29501320/5/18/2 Határon túli kulturális
feladatok támogatása
A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az
anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják,
továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését, illetve az
egyes területeknek a magyar nemzeti kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel
összhangban ez az előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban:
Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-
művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának
támogatási keretösszegét, továbbá a határon túli kulturális örökség ápolását, megóvását,
védelmét, valamint a Kárpát-medencei magyar közösségi művelődési feltétel- és
eszközrendszerének fejlesztését, a közösségi kohézió erősítését, a magyar kultúrában
való megmaradás ösztönzését, az e tevékenységben felelős Kárpát-medencei
Közművelődési Kerekasztal tevékenységének támogatását.
határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, határon túli kulturális
szervezetek,intézmények,egyesületek, gazdasági
társaságok, határon túli örökség megóvásával
foglalkozó alapítványok
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
23.34376220/5/18/3 Határtalanul! program
támogatása
A program célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a
magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a
szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton nyújtott támogatások célja
magyarországi diákok és kísérőik határon túli területekre történő
osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyarországra történő
utazásának költségeihez, a projektek megvalósításához történő hozzájárulás, amely
elősegíti a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, valamint a
magyar-magyar kapcsolatokat már fiatalkorban erősíti. Az előirányzat pályázati
projektekre valamint más, a program céljainak megvalósulását elősegítő feladatok
támogatására valamint a kapcsolódó központi események és feladatok finanszírozására
fordítható.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
helyi önkormányzat, költségvetési szerv, állami,
egyházi és alapítványi közoktatási intézmények, civil
szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság,
nonprofit gazdasági társaság, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli
természetes személy, határon túli szervezet, határon
túli intézmény, határon túli civil szervezet, külföldi
személy vagy külföldi szervezet, határon túli
közoktatási intézmények, Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
24.27151220/5/19 Szociális ágazati
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása
Az előirányzat a szociális és családügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését
finanszírozza.
Fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok
támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására,
nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, állami vállalat, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, társulás,
Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
25.29647920/5/23 Határon túli ifjúsági
szervezetek támogatása
A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, pályázati
programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához kíván az
előirányzat támogatást nyújtani.
határon túli ifjúsági szervezetekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
26.29648020/6 Nemzetközi szociális ifjúsági
tagdíjak és hozzájárulások
Hazánk nemzetközi szervezetekben betöltött tagságával kapcsolatos tagdíjak,
hozzájárulások finanszírozása, amelynek keretében történik az UNICEF, az Európai
Ifjúsági Kártya Részegyezmény és az Európai Ifjúsági Alap éves hozzájárulásának
nemzetközi szervezetek, EMMI igazgatásaegyedi döntéssel
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: az Európa Tanács által küldött
fizetési értesítők alapján
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
27.30291320/8/1 Nemzetközi kétoldalú
oktatási és képzési programok
Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a
köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák,
rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi oktatási, képzési módszertani
tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.
Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására a Magyar - Francia Ifjúsági
Alapítvány, az Osztrák - Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció
Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb.
részére az alapító okiratokban meghatározott feladatok támogatása. Külföldi
egyetemeken vendégtanári álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
közalapítvány, civil szervezet, központi költségvetési
szerv, köztestüket, gazdasági társaság, európai
részvénytársaság, egyesülés, európai gazdásági
egyesülés, európai területi együttműködési
csoportosulás, állami vállalat, állami gazdálkodó
szerv, szövetkezet, európai szövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy külföldi
szervezet, jogszabály által jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, köz-, és felsőoktatási intézmény,
EMMI igazgatása, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
28.30292420/8/2 Európai Uniós és
nemzetközi oktatási és képzési
programok
Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok
koordinálása. Az EU Erasmus+ programja, Európa a polgárokért, Europass, Bologna
tanácsadó hálózat, Alumni for Europe, Kutatás és Fejlesztés és esélyegyenlőségi
feladatok, CEEPUS (közép európai felsőoktatási csereprogram), az EU oktatási
szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása.
Idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó kiadványok, rendezvények, konferenciák, idegen
nyelvű kulturális programok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
Tempus Közalapítvány, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
29.29503520/8/5/2 Kétoldalú kulturális
munkatervi feladatok
Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila Kör
Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely
német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres stuttgarti tartózkodását,
alkotómunkáját teszi lehetővé.
közalapítvány, civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
30.29507920/8/10/2 Kulturális
szakdiplomáciai feladatok
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok
ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a
nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az
előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok
megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos
kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére,
részben az egyezményekben nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó
tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a
magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.
központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, helyi nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, országos
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, civil
szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
31.29508020/9/6/2 EU-tagságból eredő
kulturális együttműködések
Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.
Az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai jelentőségű,
nemzetközi együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató
Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai
végrehajtásának koordinálása 2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata,
amelyhez az előirányzat - a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt-vel kötött együttműködési
megállapodás alapján - támogatást biztosít.
(nonprofit) gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
32.28518920/9/8 Európai uniós programok
előfinanszírozása
Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programok előkészítési,
megvalósítási folyamatához biztosít visszatérítendő támogatást az uniós forrás (előleg)
közalapítvány, központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, civil szervezet
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
szerződés szerint (előleg, illetve az
elszámolás után érkező uniós
támogatás visszafizetése után)
--
33.29510220/11/1 Filmszakmai támogatásokAz előirányzat biztosítja az "art" besorolású mozik működésének támogatását, valamint
az "art" minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását pályázati kiírás útján a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján, továbbá az évközben
megjelenő filmszakmai támogatási kérések fedezetére, a fontosabb szakmai
rendezvényeken való megjelenésre, a szükséges szakmai és szakértői anyagok
elkészítésére, filmszakmai működési és programtámogatásokra, díjak adományozására,
filmek, filmszakmai nagyrendezvények, illetve képzések, workshopok támogatására,
szakértők díjazására, folyóiratok, tájékoztató kiadványok elkészítésére, nemzetközi
szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és egyéb költségek
fedezésére, illetve az egyéb, előre nem látható szakmai feladatok ellátására, továbbá a
fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására szolgál.
helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési
szerv, jogi személyiségű társaság, egyesület,
alapítvány, gazdasági társaság, létesítő okiratuk
szerint filmszakmai és előadó-művészeti szervezetek,
egyéni cég, határon túli előadó-művészeti szervezet,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
34.29743520/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark támogatása
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő
Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a
(nonprofit) gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
35.33112820/11/16 A Zeneakadémia
felújításával kapcsolatos feladatok
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületének felújítása miatt kieső bevétel
pótlása, az épület felújítása miatti további működési fedezet.
központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
36.33832820/11/17 Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
(Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához nyújtottközponti költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
37.33850620/11/18 Zeneakadémia
működésének kiegészítő
támogatása
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyújtott kiegészítő támogatás.központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
38.34124020/11/20 A 2015. évi Milánói
Világkiállításon való részvételhez
kapcsolódó feladatok
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok fejezeti
kezelésű előirányzat Magyarország egészséges életmódjának (egészség, víz,
élelmiszeripar, élelmiszerbiztonság, genetikai diverzitás), fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos lépéseinek, illetve kulturális értékeinek magas szintű bemutatására szolgál
nemzetközi viszonylatban. Ezen belül az FM által kidolgozott témák megjelenítése és
művészeti alkotások elkészítése, kulturális, tudományos, szakmai, gasztronómiai
programok megvalósítása a pavilonban, illetve a pavilonon kívüli helyiségekben lévő
programok tervezése- és szervezése. Szóróanyagok elkészítése, projektiroda felállítása,
művészek felkérése, PR tevékenység, rendezvényszervezés, projektmenedzsment,
utazásszervezés, arculattervezés, a projekt, a programok előkészítéséhez,
megvalósításhoz szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása kerül
támogatásra ezen előirányzatból.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, gazdasági társaság, egyesülés,
európai gazdasági egyesülés, állami vállalat, egyéb
állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek
vállalata, leányvállalat, vízgazdálkodási társulat,
erdőbirtokossági társulat, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, továbbá egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy külföldi
szervezet, valamint jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
39.29512420/12/7/1 Közgyűjteményi
szakmai feladatok -
közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)
működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas,
gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; az
Artpool Művészetkutató Központban őrzött gyűjtemény és multimédiás dokumentációs
anyag tárolása, gondozása, feldolgozása, gyarapítása és kutathatósága érdekében az
Artpool Művészetkutató Központ Nonprofit Kft. működésének támogatását, az egyházi
levéltárakban található örökségi értékek megőrzését, valamint levéltárak szakmai
programjainak támogatását, továbbá a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések,
valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok támogatását, díjakhoz kapcsolódó
központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, (nonprofit) gazdasági társaság, egyházi jogi
személy, civil szervezetek, közalapítványok,
közgyűjtemények, könyvtárak, muzeális intézmények
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
40.29513520/12/7/2 Közművelődési szakmai
feladatok
Az előirányzat nyújt fedezetet a közösségi művelődést elősegítő programok, képzések,
elismerések, rendezvények, többek között a "Közösségek-terek" program, és a
Debreceni mintaprojekt megvalósításának, továbbá az országos jelentőségű amatőr
művészeti és népművészeti elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények, a
külhoni magyar közművelődési feladatok és a magyar nyelv napja megrendezésének és
a megvalósításukhoz szükséges feltételek megteremtésének támogatására, továbbá a
Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű
Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés
támogatására, valamint az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS kórusfesztivál rendezési
jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1057/2012. (III.
9.) Korm. határozatban foglaltak szerint az Európa Cantat Pécs 2015 kórusfesztivál és
az 1903/2013. (XII. 5.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Womex világzenei vásár
2015-ös budapesti megrendezéséhez az előkészületi munkák támogatására.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, (nonprofit) gazdasági társaság,
határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli szervezet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
41.34271720/12/7/6 "Itthon vagy -
Magyarország szeretlek"
programsorozat támogatása
Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján a kultúrát érintő
támogatás keretén belül állami és önkormányzati múzeumokba történő belépés
ingyenessé tételéből adódó kompenzációs költség biztosítása, valamint a köznevelést
érintő támogatások keretén belül a középfokú oktatási intézmények számára lehetőség
biztosítása öregdiák találkozók szervezésére.
magyarországi állami és önkormányzati múzeumok;
állami, illetve nem állami, középfokú oktatási
intézményt fenntartók
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
42.26439020/12/8 PANKKK - Program a
Nemzeti Kortárs Könnyűzenei
Kultúráért
Az előirányzat forrást biztosít a fiatal, amatőr zenészek megjelenését lehetővé tevő
klubkoncertek megszervezéséhez, hazai élő könnyűzenei tehetségkutató versenyek
rendezéséhez, kiadott nagylemezzel nem rendelkező hazai zenekarok első lemezeinek
részfinanszírozásához, hazai zenekarok külföldi koncertjeinek, turnéinak, promóciós
kampányainak, egyéb export kötődésű projektjeinek támogatásához,
kulturális civil szervezetek, vállalkozások, társulások,
közművelődési intézmények, illetve ezek fenntartói
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
43.27148920/13/4 Művészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok
Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátására,
továbbá a kedvezményes könyvszakmai kamattámogatás program támogatására; az
ágazatközi programpályázatok megvalósítására, valamint a fejezeti kezelésű
előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítására szolgál.
központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság,
egyesület, alapítvány, (nonprofit) gazdasági társaság,
létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti és
alkotóművészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli
előadó-művészeti és alkotóművészeti szervezet,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzatA fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
44.28486720/13/5 Előadóművészeti törvény
végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti
pályázatok)
Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
44.1. az Emtv. 19. § e's 20. § (3) bekezde's alapján nemzeti előado-művészeti
szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő
színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai
programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
44.1.1. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása
44.1.2. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása
44.2. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának
támogatása pályázat útján:
44.2.1. Kiemelt művészeti célok - színház, táncegyüttes támogatása
44.2.2. Kiemelt művészeti célok - zenekarok, énekkarok támogatása
44.3. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti
pályázati támogatása.
központi költségvetési szerv, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, országos nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, jogi személyiségű
társaság, egyesület, alapítvány, (nonprofit) gazdasági
társaság, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti
szervezetek, egyéni cég, határon túli előadó-
művészeti szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatósága
45.29823520/13/7 A Nemzet Színésze cím
támogatása
Az előirányzat hozzájárul a Nemzet Színésze címet viselő művészek (legfeljebb 12 fő)
számára a címmel együtt járó, őket életük végéig megillető díjnak a Nemzeti Színház
Zrt. által történő folyósításához.
(nonprofit) gazdasági társaság (Nemzeti Színház Zrt.)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
46.33160620/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési
jogdíjak
Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez és
ennek költségeihez.
egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet),
központi költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
47.30218020/13/10 Művészeti
nyugdíjsegélyek megtérítése
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011.
(HL 31.) Korm. rendelet alapján művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon keresztül.
központi költségvetési szerv (Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
48.34333920/13/11 A Budapesti Tavaszi
Fesztivál és a Budapesti Őszi
Fesztivál megrendezésének
támogatása
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete
hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében
szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat
alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest)
megrendezésének támogatása.
A 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban
nevesített szervezetek (gazdasági társaság)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
49.34334020/13/12 Egyéb színházi
támogatások
Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet
folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének
megvalósításához.
gazdasági társaság, civil szervezetpályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
50.22865320/14 A kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos
feladatok
A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégia
céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott
prevenciós programok támogatása különböző színtereken (család, iskola,
gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-igazságszolgáltatás, munkahely)
komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok - helyi szintű szakmai konzultációs
munkacsoportok - működésének támogatása a helyi stratégiák elkészítése,
megvalósításának biztosítása érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítő működési
támogatása és a különböző szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása
által.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
gazdasági társaság, egyházi jogi személy, társulás,
egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
51.22357120/15/1/1 Zánka - Új Nemzedék
Központ működésének támogatása
Az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka működésének biztosítása az Erzsébet
Üzemeltető Kft. támogatásával
gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
52.27720120/15/3/2 Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok
Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó
"Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024" című stratégiai program (NIS) végrehajtásához.
Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a
Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az
előirányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésének költségeit is.
civil szervezetek, gazdasági társaságok,
önkormányzatok, egyházi jogi személy, határon túli
ifjúsági szervezetek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
53.34335120/15/3/3 Báthory István Magyar-
Litván Együttműködési Alap
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory
István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm.
rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti baráti
együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és
baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván
fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a toleranciát és egymás jobb
megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a
demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó
programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani
találkozók által.
civil szervezet, közalapítvány, (nonprofit) gazdasági
társaság, egyházi jogi személy, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
54.03183120/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram támogatása
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 1)
a)-k) pontja határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek
működésének támogatását is.
civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, országos sportági szakszövetség,
sportszövetség, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet
55.27125620/16/1 Szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok,
képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények szervezetek támogatása.
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló
egyesületek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő
egyesületi hálózat működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előirt
egyházi módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.
A Karitatív Tanács tagszervezetei által koordinált márkátlanítási feladatok, valamint a
Karitatív Tanács működéséhez kapcsolódó, vállalt tevékenységek támogatása.
Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása. A fejezeti kezelésű
előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami
gazdálkodó szerv, szövetkezet, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
56.29651320/16/6 Családpolitikai ProgramokForrás biztosítása a népesedés és a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége
területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, a
nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle
cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok
és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek,
határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek
támogatásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, egyesülés, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy, határon
túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
57.29652420/16/7 Családpolitikai célú
pályázatok
Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő,
valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat,
amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal
és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és
közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és
fenntartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a családot népszerűsítő
irodalmi művet vagy fotót küldenek a pályázat keretében.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó
szerv, magyar állampolgárok, Magyar Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
58.05981120/17/1 Gyermekvédelmi LakásA gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára
megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
továbbá az előirányzat felhasználásához kapcsolódó kincstári díjat és pénzügyi
tranzakciós illetéket, valamint a postaköltséget tartalmazza.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, központi költségvetési szerv, gazdasági
társaság, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
59.25853420/17/5 Súlyos fogyatékkal élők
kiegészitő támogatása
Egyszeri kiegészítő támogatás biztosítása a fogyatékossági támogatásban részesülő,
súlyos fogyatékossággal élő személyek számára.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
---
60.25854520/17/6 Mozgáskorlátozottak
szerzési és átalakitási támogatása
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott személyek
közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.
29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők száma évente
kerül megállapításra.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak,
postaköltség és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
61.24315620/17/7 GYES-en és GYED-en
lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a
törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes
kamattámogatás összegét.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
62.26899020/18 Gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése
Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek
fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó felmérések
készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást
végző szervezetek innovatív programjainak támogatása, valamint önkormányzatok, civil
szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, központi költségvetési szerv, egyházi
jogi személy, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, határon túli
szervezet, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
2015. november 30.
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
63.24420120/19/1 Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása
Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás
igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét az egyházi és
nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
rendelet határozza meg.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv,
társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes személy,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
64.28133420/19/4 Támogató szolgáltatások,
közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos
Kezdet Gyerekház finanszírozása
A pályázati úton 3 éves befogadásra került támogató szolgálatokat, közösségi
ellátásokat működtető szolgáltatók, továbbá az utcai szociális munka szolgálatok és a
krízisellátás finanszírozási szerződés útján történő támogatása, továbbá a Biztos Kezdet
Gyerekház program pályázati úton történő támogatása.
A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni
cég, Magyar Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
65.26620120/19/5 Szociális szolgáltatások
kiegészítő támogatása
A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gondozó tevékenységének
minőségjavítását célzó kiegészítő támogatás.
Önkormányzat, egyházi jogi személy, egyházi
fenntartású intézmény
pályázati úton
egyösszegű kifizetéssel
---
66.34364020/19/7 Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő
finanszírozása
Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által már megkötött, és
jövőben kötendő ellátási szerződéseinek, illetve a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban
elrendelt átcsoportosítás alapján gyermekvédelmi feladatok megvalósítása céljából
kötött egyedi támogatás forráskeretét biztosítja.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami
gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata,
leányvállalat, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
67.34647320/19/8 Nem önkormányzati
fenntartók részére biztosított
szociális- és gyermekvédelmi
ágazati pótlék
Az előirányzat forrást biztosít a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati
pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6-
10. § -a alapján történő kifizetésekre, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték
biztosítására.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, állami vállalat, állami gazdálkodó szerv,
szövetkezet, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, továbbá egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, Magyar
Államkincstár
egyedi döntéssel, a 34/2014. (II. 8.) Korm.
rendelet szerinti igényléssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
68.29461320/20/3 Család, esélyteremtési és
önkéntes házak támogatása
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai koordinálásával, a
hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Hálózat működtetése az ország
19 megyéjében és a fővárosban.
A kapcsolati erőszak áldozatait befogadó, a krízisellátó-rendszerhez tartozó Titkos Ház
működtetése, a krízisellátó rendszer hálózati fejlesztésével kapcsolatos feladatok
ellátása.
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára biztonságos elhelyezést és
komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállás (Shelter) működtetése.
A kapcsolati/emberkereskedelmi áldozattá válás megelőzése érdekében
szemléletformáló és prevenciós programok támogatása.
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
69.28136720/20/6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő
programok támogatása
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, illetve az Országos
Fogyatékosügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló életvitelét segítő
programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások
költségvetési támogatása. A Pro-Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. által a
fogyatékos személyek érdekében történő integrált rehabilitációs, rekreációs célú
létesítményfejlesztés és működési költségek támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület,
egyházi jogi személy, egyesülés, állami vállalat, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, társulás,
Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
70.29824620/20/8 Jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás és elemi
látásrehabilitáció támogatása
Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi
látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtó
szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása, egyedi döntéssel fogyatékosságügyi
szakmai program támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
2015. december 5.igénybe vehető
[17]
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
71.30416820/20/12 Hajléktalanokhoz
kapcsolódó közfeladatok ellátása
A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények kiegészítő feladatainak
pályázat útján történő támogatása: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás,
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez, valamint téli
krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, továbbá a
lebonyolítási díj fedezete. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság
problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok
kivitelezéséhez, speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó
intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, állami
vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, társulás,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
72.30415720/20/13 Autista otthonok, értelmi
sérült és halmozottan
fogyatékosokat ellátó lakóotthonok
Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
73.23707720/21/4/2 Hazai társfinanszírozás
HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)
Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma fiatalok
általános iskolai lemorzsolódásnak csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú
iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók
támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
74.24281220/21/6/1 PHARE forrás
(Halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalok társadalmi integrációja II.)
Az előirányzat roma közösségi házak és információs központok létrehozásának,
hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai
programok fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá romológiai
tanulmányok és képzések bevezetésének támogatásával hozzájárul a szociálisan
hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez,
esélyegyenlőségének megteremtéséhez.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
75.24282320/21/6/2 Hazai társfinanszírozás
(Halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalok társadalmi integrációja II.)
Az előirányzat roma közösségi házak és információs központok létrehozásának,
hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai
programok fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá romológiai
tanulmányok és képzések bevezetésének támogatásával hozzájárul a szociálisan
hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez,
esélyegyenlőségének megteremtéséhez.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
76.26397820/22/2 Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok
Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok
végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával.
központi költségvetési szerv, egészségügyi
köztestület, egyesület, alapítvány, közalapítvány,
egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
a kötelezettségvállalási
dokumentumban meghatározottak
igénybe vehető
77.27080120/22/3 Légimentés eszközpark
bérlésével összefüggő kiadások
Az előirányzat a 2014. októberében 5 darabról 7 darabra bővülő számú osztrák
helikopter bérleti díjának biztosítását szolgálja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
támogatásán keresztül.
(nonprofit) gazdasági társaság (Magyar Légimentő
Nonprofit Kft.)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
78.27188920/22/13 Kisforgalmú
gyógyszertárak működtetési
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a,
valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. és 6/D. §-a alapján működési célú
támogatásra jogosult kisforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása,
valamint - figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
értelmében a költségvetési támogatási igények fedezetét a jogosultság keletkezési
évének december 31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell - a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan benyújtott igénylések alapján a
jogosultak számára nyújtandó működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az
utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető jellege miatt
ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és az
EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül rendezésre.
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtható.
közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozásegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
[18]
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
79.34337320/22/19 Patika hitelprogram
kamattámogatása
Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami kamattámogatással
kedvezményes kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot
kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a hitelcéllal érintett
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban.
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
80.30299120/22/20 Egészségügyi
szakképzési (rezidens) rendszer
működésének támogatása
A támogatott szakorvosjelöltek vonatkozásában az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a
szakorvosjelölt munkáltatójának folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint a
foglakoztatással összefüggő támogatás fedezete.
központi költségvetési szerv, (nonprofit) gazdasági
társaság, önkormányzati egészségügyi szolgáltató,
alapítvány, egyesület
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
81.34338420/22/23 Gyógyszertári tulajdoni
hányad állami elővásárlás kiadása
Az előirányzat felhasználásának célja üzletrész vásárlása a 331/2013. (IX. 5.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági
társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező
természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
egyedi döntéssel
egyél): a 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet
--igénybe vehető
82.34368420/22/24 Egészségügyi
intézmények rendkívüli támogatása
Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt,
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona
részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő
ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök - gépek, berendezések, orvosi
műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések -
eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve egyéb rendkívüli
fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
központi költségvetési szerv, gazdasági társaság (a
XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet középirányítói jogkörébe
tartozó egészségügyi intézmények és a rábízott
vagyon részét képező részesedéssel működő
gazdasági társaság), Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
2015. június 30.igénybe vehető
83.33834020/25/1 Nem állami intézmények
felújítása, beruházása
A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam
javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról szóló 1225/2012.
(VII. 3.) Korm. határozat rendelkezései szerint ingatlanvételi, vagyonkezelési, felújítási-
korszerűsítési és beruházási feladatokra.
egyházi jogi személyelőleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása a 1225/2012. (VII. 3.)
Korm. határozat szerint
84.33162820/25/2 Batthyány-kastély
falkutatási, felújítási és
állagmegőrzési munkálatai
Az előirányzat támogatást biztosít a kizárólagos állami tulajdonban tartandó kiemelt
jelentőségű építészeti örökségként besorolt körmendi Batthyány-Strattmann kastély
falkutatás feladataihoz annak érdekében, hogy a kastély későbbi rekonstrukciója
megfelelő szinten kerüljön előkészítésre.
A kastély vagyonkezelője kaphatja meg a támogatást.egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
85.34354020/25/4 Szegedi Szabadtéri Játékok
infrastruktúrájának fejlesztése
A Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítása.
(a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének
felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat)
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
---
86.34469520/25/7 A szentendrei Pajor kúria
felújítása, bővítése
A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó egykori Pajor-kúria épületének
műemléki és funkcióbővítő rekonstrukciójához szükséges támogatás.
helyi önkormányzati költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
87.27031220/25/10 Egyéb felújítási,
fejlesztési támogatások
Az előirányzat a támogatásban részesítendő szervezetek kisebb épület felújítási
munkáinak elvégzésére, vis maior helyzetek okozta károk, valamint a folyamatos
működést akadályozó műszaki meghibásodások elhárítására nyújt fedezetet.
központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
33578420/25/11 A Budai Várban lévő
Honvéd Főparancsnokság
épületének felújítása
Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja.Várgondnokság Nonprofit Kft.egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
89.34041720/25/13 Nevelési, oktatási
intézmények felújítása, beruházása
Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt nevelési-oktatási intézmények
beruházási feladatainak támogatása.
alapítvány, helyi önkormányzat, nevelési-oktatási
intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
90.34340620/25/15 MOME Campus -
Kreatív Innovációs és Tudáspark
kialakítása
A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás:
I. ütem: 3M- Műhelyház, Műteremház, Médiaház
II. ütem: Kutatóbázis- Akadémiai Épület-Fő épület
Gondűző-Szintalatti beépítések - Zöld terület kialakítása
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
91.34370620/25/16 Klebelsberg kastély
felújítása
Az előirányzat biztosítja a Klebelsberg Kastély felújítás-átalakítás tervezési, előkészítési
munkáinak támogatását, valamint hozzájárul a felújítás és a végleges
természettudományos interaktív kiállítás kialakításának költségeihez. (Első ütemben az
emlékszoba, kiállítótér, kutatóközpont és az ezeket kiszolgáló helyiségek kerülnek
kialakításra, második ütemben parkrendezés, kerítésrekonstrukció, szálláshelyek,
kiállítótér, valamint a kiállítási eszközök kerülnek beszerzésre.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány,
gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv,
központi költségvetési szerv, más fejezet irányítása
alá tartozó intézmény, Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt" Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
92.34378420/25/17 Dunamelléki Református
Egyházkerület "Kárpátmedencei
Református Fiatalok Háza"
projektje
Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református
Fiatalok Háza" projekt megvalósítását.
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
93.34379520/25/18 Tiszáninneni Református
Egyházkerület "Károlyi Gáspár
program"
Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
alapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program"
megvalósítását.
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
94.34380620/25/19 Győri Evangélikus
Egyházközség Insula Lutherana
fejlesztés
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1700/2013.
(X. 4.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja a Győri Evangélikus
Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének megvalósítását.
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
95.29535720/26/1/2 Közalapítvány a
Budapesti Német Nyelvű
Egyetemért
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési
megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást nyújt mind a Közalapítvány,
mind az Egyetem működéséhez.
közalapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
96.29547920/26/1/14 Autizmus AlapítványAz Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és
munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani
Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást
Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.
Autizmus Alapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
97.29565720/26/1/19 Határon túli magyar
felsőoktatási intézmények
támogatása
Az előirányzat célja a határon túli magyar értelmiség utánpótlásának biztosítása
érdekében a határon túli magyar felsőoktatás intézményei működésének támogatása,
fejlesztése, beruházások finanszírozása, ösztöndíjprogramok biztosítása, valamint azok
lebonyolítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
határon túli és magyarországi felsőoktatási
intézmények, alapítványi fenntartású határon túli
felsőoktatási intézmények, határon túli magyar
felsőoktatást támogató, illetve határon túli magyar
felsőoktatási intézmények működését elősegítő
magyarországi és határon túli alapítványok, civil
szervezetek, Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
27144520/26/2/10 Egyéb kulturális
alapítványok működési és
programtámogatása
Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális alapítványok alapító
okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző
alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő
munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő
szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti
alapítványok támogatása; nemzetközi alapítványok meghatározott feladatainak és
működésének támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
alapítványok, közalapítványok, Magyar
Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
99.29746820/26/2/12 Trianon Múzeum
Alapítvány (Várpalotai Trianon
Múzeum) támogatása
A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és
programjainak támogatása.
alapítvány, közalapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
100.34341720/27 Nemzeti Pedagógus Kar
működtetésének támogatása
Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint támogatást nyújt a Magyar
Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az
etikai kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú
közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos
tanácsadó, információs tevékenység működtetésével kapcsolatos feladataihoz, biztosítva
a szakmai partneri együttműködés kereteit az ágazat és a pedagógus társadalom között,
elősegítve a köznevelési rendszer szakmai egységét.
Nemzeti Pedagógus Kar (köztestület)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
101.29520220/28/2 Gazdasági társaságok által
ellátott kulturális feladatok
Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló,
valamint a magyar állam részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező (nonprofit) gazdasági társaság általános (működési,
felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott kulturális szakmai
feladatok megvalósulásához.
(nonprofit) gazdasági társaságokegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megneVezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
102.30306820/28/3 Gazdasági társaságok által
ellátott szociális feladatok
támogatása
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
gazdasági társaság, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
103.34342820/28/4 Gazdasági társaságok által
ellátott köznevelési feladatok
támogatása
Az előirányzat hozzájárulást biztosít az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
és az OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. általános
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai
feladatok támogatásához.
(nonprofit) gazdasági társaságokegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
104.34343920/28/5 Gazdasági társaságok által
ellátott felsőoktatási feladatok
támogatása
Az előirányzat terhére biztosított támogatás hozzájárulás a Nemzetközi Pető András
Közhasznú Nonprofit Kft általános költségeinek finanszírozásához és az általa ellátott
szakmai feladatokhoz.
gazdasági társaság (Nemzetközi Pető András
Közhasznú Nonprofit Kft.)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
105.27029020/30/22/2 Oktatási társadalmi
civil és non-profit szervezetek,
testületek, egyesületek, bizottságok
támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi körű
oktatási, nevelési egyesületei működésének pályázati rendszerű támogatására, a
szervezetek működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó
feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások
finanszírozására.
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos, regionális pedagógus
szakmai, diák és szülői szervezeteknek, amelyek tevékenységükben szorosan
kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási
tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében.
Mindazon országos, regionális tevékenységi körű
pedagógus szakmai, diák, szülői és nemzeti
szervezetek, szövetségek, egyesületek, amelyek a
Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár
Titkárságán kérték a nyilvántartásba vételüket.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, civil szervezetek
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
igénybe vehető
106.27149020/30/23/2 Kulturális társadalmi,
civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti,
közművelődési, örökségvédelmi és közgyűjteményi feladatot végző civil és non-profit
szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok ellátásához szükséges
működési feltételek biztosításához, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések
beszerzéséhez, valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében..
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
107.01874620/30/23/3 Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
(TEMI) és 60 intézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a
TEMI-n keresztül, illetve közvetlenül az egyes tagszervezeteknek: hozzájárulás az
ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak,
művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő
programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok
ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok,
körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez.
egyesületegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
108.33161720/30/23/4 Magyar Írószövetség
támogatása
Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi
estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az
olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához.
civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
109.34344020/30/23/5 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT), mint a közösségi
művelődés területén elismert, ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos
ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet működési
költségeihez való, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt
hozzájárulás.
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
110.00032920/30/24/1 Magyar Vöröskereszt
támogatása
A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és
koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra,
megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál
az alábbiak szerint:
110.1. képzési tevékenységek,
110.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak
támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny
megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása),
110.3. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
110.4. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi
társszervezettel,
110.5. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési
Megállapodás alapján,
110.6. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek
vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az
elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.),
110.7. szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok, kirándulások,
táborok, "Együtt a jövőért" program),
110.8. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai
belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben
meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a "Stratégia 2010-2020."
célkitűzései határozzák meg.
egyesület (Magyar Vöröskereszt)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
111.25318920/30/24/2 Magyar Rákellenes
Liga támogatása
A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes
tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges
embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során - többek között -
elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen
megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal
küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.
egyesület (Magyar Rákellenes Liga)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
112.30307920/30/24/3 Egészségügyi
társadalmi, civil és non-profit
szervezetek működési támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból
kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb
nonprofit szervezetek bevonásával.
alapítvány, egyesület, közalapítványegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
113.25317820/30/24/4 Magyar ILCO
Szövetség támogatása
Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít
113.1. a sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez,
egészségvédelmi továbbképzéshez, rehabilitációjuk elősegítéséhez;
113.2. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához;
113.3. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek képzéséhez;
113.4. nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konferencia szervezéséhez;
113.5. az "ILCO Hírmondó" megjelentetéséhez;
113.6. sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.
egyesület (Magyar ILCO Szövetség)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
114.33113920/30/24/5 Magyar
Gyermekonkológiai Hálózat
Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott, a
gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára,
prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további
sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Országos Gyermektumor
Regiszter működtetéséhez.
egyesület (Magyar Gyermekonkológiai Hálózat)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
115.33193920/30/24/6 Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona
Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és
családjaik pszichoszociális gondozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó működési
kiadások részbeni támogatásához.
egyházi jogi személy (Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona)
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
116.23362820/30/25/5 Fogyatékos személyek
érdekvédelmi szervezetei és
szolidaritási programok támogatása
Fogyatékosok országos és helyi szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása.
Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós
(Progress) pályázatok megvalósításához a tagállami önrész biztosítása. Esélyteremtési
feladatokat ellátó szervezetek támogatása kiemelt tekintettel helyi esélyegyenlőségi,
esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának
támogatására, szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és programok
megvalósítására, esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen tevékenykedő helyi
szervezetek együttműködésének fejlesztésére. A fejezeti kezelésű előirányzatok
kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték
civil szervezet, gazdasági társaság, központi
költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület,
egyházi jogi személy, egyesülés, állami vállalat, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, társulás, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
Az EU előleg jóváírását követő 60
napon belül
igénybe vehető
117.00033020/30/25/6 Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi
Szövetsége
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és
tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
118.24554520/30/25/7 Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének,
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
119.00035220/30/25/8 Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos
Szövetsége
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
120.00036320/30/25/9 Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
121.22532220/30/25/10 Magyar
Szervátültetettek Országos Sport,
Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége
A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége és
tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaik támogatása.
civilszervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
122.27916720/30/25/11 Autisták Országos
Szövetsége
Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport
érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, Magyar Államkincstáregyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
123.29833520/30/25/12 Siketvakok Országos
Egyesülete
A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaik támogatása.
civilszervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
124.29834620/30/25/13 Értelmi Sérülteket
Szolgáló Társadalmi Szervezetek
és Alapítványok Országos
Szövetsége
Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett
szakmai programjaik támogatása.
civilszervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
125.30309120/30/25/21 Karitatív
tevékenységet végző szervezetek
támogatása
Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt
programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és
élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás,
börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy,
Magyar Államkincstár
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
126.24563420/30/25/23 Dévény Anna
Alapítvány
A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.civil szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
127.33509520/31 A fertődi Esterházy-kastély
működtetésével kapcsolatos
kiadások
Az előirányzat a fertődi Esterházy-kastély 18. századi eredeti állapotának
visszaállítására - annak előkészítésére, berendezésének, műtárgyainak visszavásárlására
és restaurálását szolgáló feladatokra, a kastély kulturális funkcióinak működtetésére,
valamint a nemzetközi érdeklődésre számot tartó kulturális eseményekre, programokra,
rendezvényekre és az ezzel kapcsolatos marketing munkára, kiadványokra fordítható.
A fertődi Esterházy-kastély vagyonkezelését ellátó
központi költségvetési szerv.
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
128.24435620/34/1/3 Információs technológia
az általános iskolában, Phare forrás
Az előirányzat támogatást biztosít
128.1. az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő
építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT
berendezések és eszközök beszerzéséhez;
128.2. e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi és elektronikus
továbbfejlesztéséhez;
128.3. akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken,
akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen, e-tanulási képzési
programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen való
részvételhez.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
129.24502320/34/1/4 Információs technológia
az általános iskolában, Hazai
társfinanszírozás
Az előirányzat az "Információs technológia az általános iskolában" című Phare program
hazai társfinanszírozását biztosítja.
költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézményekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
130.24954520/35 Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján érvényesített támogatás kifizetés a gáz- és
távhő szolgáltatók számára.
gazdasági társaságegyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: a beérkező számlakorrekcióknak
megfelelő ütemezés szerinti igénylés útján
Magyar Államkincstár
131.26596720/39 Szociális intézményi
foglalkoztatás támogatása
A fogyatékos embereket ellátó intézményekhez kapcsolódó, munkarehabilitációs és
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megvalósítása a szociális foglalkoztatás
engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, Magyar
Államkincstár
pályázati úton
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
132.26491220/46 Megváltozott
munkaképességűek
foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás
A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piacra jutását segítő szolgáltatások
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, Magyar Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
133.26492320/47 Megváltozott
munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának támogatása
A megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatásának és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás
biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő
egyéb szervezet, Magyar Államkincstár
pályázati úton
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
134.34345120/48 Kincstári díj és pénzügyi
tranzakciós illeték
Az előirányzat a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő
díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosít forrást.
Magyar Államkincstáregyéb: bankforgalmi terhelési értesítők---
135.30092420/50/3 Emlékpont Központ
támogatása
Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett
Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.
helyi önkormányzati költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
136.34474020/50/7 Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második
ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.)
Korm. határozat alapján az előirányzat célja a Liget Budapest projekt előkészítése és
megvalósítása, így különösen az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes fejlesztése,
valamint a Városliget átfogó fejlesztési koncepciójának kidolgozása és az ezeket a
feladatokat összefogó "Liget Budapest" projekt végrehajtására irányuló szervezési,
műszaki és egyéb szakmai feladatok (pl. nemzetközi tervpályázat előkészítésének)
központi költségvetési szerv, gazdasági társaságegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
137.29643520/51 Fejezeti általános tartalékA fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási
problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek
felhasználása.
államháztartáson belüli és kívüli szervezetekegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
legkésőbb
2015. május 30.
138.33351720/52 Egyházi fenntartású
intézményekben foglalkoztatottak
kompenzációja
Az előirányzat szolgál a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet
önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak
részére - az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító törvények módosításából
adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály alapján - járó többlet
személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
egyházi jogi személyekelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: a 495/2013. (XII. 29.) Korm.
rendelet szerint
139.33299520/54 Nemzeti EgyüttműködésiAz egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdés a)-j) pontja alapján
meghatározott célokra támogatás, valamint az Alap működtetésével kapcsolatos
költségek biztosítása.
egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, határon túlipályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
2016. december 31.Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
140.29812420/55/1/1 Egyházi
közgyűjtemények és
közművelődési intézmények
támogatása
Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott
támogatási célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi feladatokat
ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi
közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetmény-kiegészítéséhez, valamint az
egyházi közművelődési intézmények működéséhez.
egyházi jogi személyelőleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet és az
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet alapján
141.29814620/55/2/1 Hittanoktatás támogatásaAz előirányzat - törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján - fedezetet
biztosít az egyházi jogi személy által az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - szervezett vallásoktatás
költségeihez.
egyházi jogi személyelőleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet és az
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet alapján
142.00605720/55/3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelemadó meghatározott részének, az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben
meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett
személyi jövedelemadó egy százalékának a bevett egyházak részére történő
rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. § (2) és (3)
bekezdése szerinti kiegészítéshez.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
bevett egyház, Magyar Államkincstárelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: felosztása az 1997. évi CXXIV.
törvény alapján, valamint bankforgalmi
terhelési értesítők szerint
143.20860220/55/4 Átadásra nem került
ingatlanok utáni járadék
Az előirányzat terhére kerül folyósításra a bevett egyházak részére az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református, evangélikus,
baptista egyházak, zsidó hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox egyházmegye
kiemelt közfeladat átvállalásai miatt - megállapodásban rögzített - kiegészítő járadék.
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a törvény 3. § (2) bekezdése szerinti korrekció
zárszámadási törvényben meghatározott összegű végrehajtásához.
bevett egyházrészletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása az 1997.
évi CXXIV. törvény alapján
144.26129020/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb
településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek
jövedelempótléka - Bevett
egyházak
Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot
teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú
települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek
kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási
előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó
hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és - kivételesen - használatban lévő
zsidó temetők felújításának támogatására.
egyházi jogi személyegyéb: felosztása és felhasználása a
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet és az
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet alapján
145.34346220/55/5/4 Külhonban szolgálatot
teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli
egyház és annak belső egyházi jogi
személye
Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a
nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására a Miniszterelnöki Hivatal,
valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb
magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő
egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló
2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat alapján.
határon túli egyházi jogi személyekelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet és az
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet alapján
146.26321220/55/7 Egyházi épített örökség
védelme és egyéb beruházások
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és nem
műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti
illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és
egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.
A támogatást a magyarországi bevett egyházak és határon túli magyar egyházi jogi
személyek műemlék, és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák,
székesegyházak, érseki,- püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-közösségi
házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok
felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra,
felújításokra használhatják fel.
egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogi
személyek
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
147.33580620/5 5/8 Piarista Rend Magyar
Tartománya fejlesztéseinek
2012. évben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat rendelkezett a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról,
amelynek keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya hitelfelvételének kiváltására és
beruházásainak befejezésére 1 200,0 millió forintot kapott. A kormányhatározat
rendelkezett továbbá arról is, hogy 2013. és 2014. években azonos összeggel (1 200,0
millió Ft/év) kerüljön betervezésre az EMMI költségvetésébe a Piarista Rend Magyar
Tartománya támogatása, a 2012. évi támogatási célokkal azonos célra.
egyházi jogi személyelőleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat
ABCDEFGHE
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
148.33574020/55/9 Egyházi közösségi célú
programok és beruházások
támogatása
Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint
kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.
Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok,
kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a
hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák,
továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a
határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási,
szervezési és adminisztratív költségei, illetve ezekhez kapcsolódó beruházások. Ehhez
kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való megjelenés intenzívebbé tétele, a
kulturális információközvetítő hálózatokban való megjelenés és aktív részvétel
elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok kialakítása, működtetése is
támogatható.
Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági klubok,
nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű
képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnőttoktatás, felnőttképzés,
népfőiskola típusú oktató/nevelő tevékenységek egyházi iskolák által szervezett határon
túli és belüli nyári egyetemek, szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi
napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások,
cserekapcsolatok) és az ezekhez kapcsolódó beruházások.
Ezen előirányzatból támogatható a határon túli szórványban élő és ott a magyarság
megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és
közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk
kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik
megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására kaphatnak
anyagi segítséget.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi
felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása, illetve
ösztönzése, az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő
létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési költségei és
kapcsolódó beruházásai.
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és
közösségépítő programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is.
Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget
biztosít, így adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai infrastruktúrája
is támogatható.
Az egyes támogatási összegek, az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása után,
illetve kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés keretében kerülnek
átadásra egyházi jogi személynek, illetve határon túli egyházi szervezetek részére. A
projekt jellegétől függően előleg is biztosítható. Az előirányzat felhasználásában az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő működik közre lebonyolítóként.
egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogi
személy
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
149.33851720/55/10 Lakitelek Népfőiskola
épületeinek rekonstrukciója és
fejlesztése
A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Lakitelek Népfőiskola
Alapítványon keresztül.
civil szervezet (alapítvány)egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
150.34062820/55/11 A debreceni református
oktatási-neVelési
intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013. (EEE. 8.) Korm. határozat alapján.
egyházi jogi személyegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: 1119/2013. (EEE. 8.) Korm. határozat
151.34347320/55/12 Vallási tevékenységet
Végző szerVezetek támogatása
Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző
szervezetek külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket - ezzel a
lelkiismereti és vallásszabadság joga gyakorlását - segíti elő.
Vallási tevékenységet végző szervezetegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
152.34377320/55/13 Határon túli egyházi
köznevelési intézmények
fejlesztésének támogatása
Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú nemzetpolitikai stratégiai célok
megvalósítása, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik
kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a
külhoni egyházi fenntartású köznevelési intézmények felújítási költségeinek és egyes
beruházásainak támogatása. Az előirányzat lehetőséget biztosít az oktatási
tevékenységgel szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi
eszköz vásárlására, esetenként az intézmények által szervezett rendezvények,
programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására.
egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogiegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
153.34667320/55/14 Egyházak hitéleti
támogatásának kiegészítése
A támogatás az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján, Támogatói okirattal kerül
megállapításra és egyösszegű előlegként kifizetésre. Az egyes bevett egyházak
támogatása a 2014. évi 20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése előirányzat számításánál alkalmazott "felajánlók száma aránya" alapján
kerül meghatározásra, a százalékos arányokat a rendelkezésre álló keretösszeghez
(1 200,0 millió forint) kell viszonyítani.
bevett egyházegyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: az egyes egyházak részére járó
támogatási összegek 2014. évi 20/55/3
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA
rendelkezés és kiegészítése előirányzat
számításánál alkalmazott "felajánlók
száma aránya" alapján kerülnek
meghatározásra, amelyek százalékos
arányait a rendelkezésre álló
keretösszeghez kell viszonyítani
154.24367820/56 Nemzetiségi támogatások154.1. a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi
intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására és
nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos intézmények, rendezvények,
programok egyedi döntéssel történő támogatására,
154.2. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes-
bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások
finanszírozására,
154.3. pályázat, illetve egyedi kérelem útján:
154.3.1. nemzetiségi civil szervezetek támogatására,
154.3.2. a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, önkormányzatok
anyaországi intézményekkel, településekkel, szervezetekkel történő
kapcsolattartásának támogatására,
154.3.3. az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez és
a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő
közoktatási intézményi fejlesztésre,
154.4. a nemzetiségi kulturális támogatások,
154.5. a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet
alapján nemzetiségi középiskolák kiemelkedő képességű tanulóinak nyújtandó
ösztöndíjhoz,
154.6. a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján
adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek képviselői
elismerésének finanszírozásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
helyi önkormányzat, települési és területi nemzetiségi
önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat,
központi költségvetési szerv, jogi személyiségű
társaság, társulás, civil szervezet, közalapítvány,
köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv,
szövetkezet, egyes jogi személyek vállalata,
leányvállalat, egyéni vállalkozó, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes személy,
jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő
egyéb szervezet,-nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
A visszatérítési kötelezettség
mellett nyújtott költségvetési
támogatás visszafizetési határideje
a kedvezményezettel megkötött
szerződésben kerül meghatározásra.
igénybe vehető
155.01919420/57/1 Bolgár Országos
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
156.01921520/57/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
157.01922620/57/3 Országos Horvát
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
158.01924820/57/4 Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
159.01926020/57/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
160.01920420/57/6 Országos Roma
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
161.01923720/57/7 Országos Lengyel
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
162.01925920/57/8 Országos Örmény
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
163.01928220/57/9 Országos Szlovák
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
164.01929320/57/10 Országos Szlovén
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
165.01927120/57/11 Szerb Országos
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
166.22333920/57/12 Országos Ruszin
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
167.22334020/57/13 Ukrán Országos
Önkormányzat és Média
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
168.26731220/58/1 Bolgár Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
169.26732320/58/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
170.26733420/58/3 Országos Horvát
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
171.26734520/58/4 Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
172.26735620/58/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben) foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a
nemzetiségi sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
173.26736720/58/6 Országos Roma
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat
száma és megnevezése
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
174.26737820/58/7 Országos Lengyel
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
175.27903420/58/8 Országos Örmény
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
176.26738920/58/9 Országos Szlovák
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
177.26739020/58/10 Országos Szlovén
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
178.26740120/58/11 Szerb Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
179.26741220/58/12 Országos Ruszin
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
180.27904520/58/13 Ukrán Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
sajtó működési támogatására.
A támogatás négy egyenlő részletben kerül folyósításra.
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
181.28540120/58/14 Országos Horvát
Önkormányzat prémiumévek
programmal kapcsolatos kiadásai
Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásainak
fedezése.
Országos nemzetiségi önkormányzategyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
182.33584020/58/15 Országos Szlovén
Önkormányzat prémiumévek
programmal kapcsolatos kiadásai
Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásainak
fedezése.
Országos nemzetiségi önkormányzategyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
---
183.33167320/59/4 Roma kultúra támogatásaRoma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, a határon túli személy, a határon túli
szervezet, külföldi személy vagy külföldi szervezet,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet. Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat száma és megnevezéseA fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
184.33119520/59/5 Társadalmi, gazdasági,
területi hátránykiegyenlítést
elősegítő programok,
szakkollégiumok
Az előirányzat támogatást biztosít:
184.1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében elsősorban
a roma szakkollégiumok létrehozásának, működésének támogatására, továbbá
roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének támogatására,
184.2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához,
184.3. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű
településeken megjelenő etnika, szociális társadalmi és területi hátrányok
kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális
integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését
szolgáló programokhoz,
184.4. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit
középpontba állító gazdasági aktivizálásához,
184.5. a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez,
184.6. a 184.1. - 184.5. pontokban megjelölt célokhoz kapcsolódó járulékos
tevékenységekhez,
184.7. a 2008-2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett
egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
szerinti, az elkövetett bűncselekmények sértettjei és közvetlen egyéb áldozatai
számára a káraik megtérüléséhez történő hozzájárulás teljesítéséhez,
184.8. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli szervezet,
külföldi személy vagy külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
185.33120620/59/6 Felzárkózás-politika
koordinációja
Az előirányzat terhére kerül biztosításra:
185.1. a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok megvalósítása;
185.2. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység
céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása;
185.3. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiáról (a továbbiakban: NTFS), valamint végrehajtásának a
2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011.
(XII.13.) Korm. határozathoz kapcsolódó feladatok megvalósítása;
185.4. a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiában, valamint
185.5. a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-
megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követésének,
értékelésének, a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs rendszerek
fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a
stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének
185.6. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására;
185.7. az NTFS társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására;
185.8. a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő
programok támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő
programok, azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó
rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok érdekében;
185.9. a fenti pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre;
185.10. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségei.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli szervezet,
külföldi személy vagy külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
186.29733520/59/7 Roma ösztöndíj programokAz előirányzat támogatást biztosít:
186.1. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő,
elsősorban roma tanulók és hallgatók esélyegyenlőségének megteremtéséhez,
további tanulmányuk elősegítéséhez, kollégiumi, szakkollégiumi ellátásához,
oktatásához, neveléséhez történő hozzájáruláshoz;
186.2. az Útravaló-Macika esélyegyenlőségi ösztöndíjhoz történő hozzájáruláshoz;
186.3. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségeihez.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy, határon
túli szervezet, külföldi személy vagy külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, Magyar Államkincstár
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
igénybe vehető
187.30216820/59/8 Esélyegyenlőséget
szolgáló intézkedések
finanszírozása
Nevelési-oktatási intézmények támogatásával a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek/tanulók integrált keretek között megvalósuló nevelésének/oktatásának
ösztönzésére képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéssel, óvodai fejlesztő
programmal, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok többlet
munkájának anyagi támogatására.
civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, nem állami, nem
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények
(óvoda, általános- és középiskola) illetve természetes
személy részére történhet kifizetés
pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
ABCDEFGHI
SorszámÁht-A fejezeti kezelésű előirányzat száma és megnevezéseA fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljaTámogatásban részesíthetők köreFelosztás és finanszírozás módjaVisszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szervLebonyolító szerv
188.34349520/59/9 Társadalmi felzárkózási és
integrációs intézkedések
Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek
kiegyenlítése érdekében az Integrációs Pedagógiai Rendszeren keresztül a képesség-
kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai fejlesztő programok
megvalósítására nyújt támogatást.
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési
szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli szervezet,
külföldi személy vagy külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
igénybe vehető
189.29811320/60/1 Az önkéntesség európai
évéhez és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok támogatása
Az előirányzat nyújt támogatást a 2011 Önkéntesség Európai Évéhez, valamint
Magyarország Nemzeti Programjához szorosan kapcsolódó és az abba integrálódó civil
szervezetek által szervezett programokhoz.
egyesület, alapítvány, jogi személyiségű társaság,
központi költségvetési szerv (EMMI igazgatása)
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
190.27901220/60/4 Civil és non-profit
szervezetek támogatása
Civil és nonprofit szervezetek költségvetési támogatása (2010. évi CLXLX. törvény,
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet alapján)
Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek
összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok
működését biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését.
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő joganyag
felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka
ellátásához.
Az előirányzat felhasználása részben pályázati úton, részben egyedi támogatás útján, a
támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb kedvezményezett részére
közvetlen kifizetéssel, illetve előirányzat-átcsoportosítással történik.
egyesület, alapítványpályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
191.24801220/60/6 Nemzeti Civil
Alapprogram
Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül helyezését
megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői
feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi
hatáskörök - e feladatra kijelölt szerv által történő - ellátása során keletkező fizetési
kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.
központi költségvetési szervegyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.03.01.

[2] Beiktatta a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.12.24.

[3] Megállapította a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet 2. § - a. Hatályos 2014.03.01.

[4] Megállapította a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.03.01.

[5] Megállapította a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2014.03.01.

[6] Megállapította a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet 5. § - a. Hatályos 2014.03.01.

[7] Megállapította a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.12.24.

[8] Megállapította a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.12.24.

[9] Módosította a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2014.12.24.

[10] Megállapította a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.12.24.

[11] Módosította a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2014.12.24.

[12] Hatályon kívül helyezte a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2014.12.24.

[13] Hatályon kívül helyezte a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2014.12.24.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Megállapította a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet 7. § - a. Hatályos 2014.03.01.

[16] Megállapította a 53/2014. (XII. 23.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.12.24.

[17] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 157. § a) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[18] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 157. § b) pontja. Hatályos 2015.04.29.

Tartalomjegyzék