16/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. §, 17. § és a 21. § tekintetében a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 26. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendeletet kell alkalmazni a gondnokság alá helyezés, annak módosítása, felülvizsgálata vagy megszüntetése, illetve az előzetes jognyilatkozat megtétele, visszavonása, módosítása tényének nyilvántartásba történő bevezetésére (a továbbiakban együtt: bejegyzés a nyilvántartásba), a nyilvántartásban kezelt adatok közvetlen adathozzáféréssel történő megismerésére és kezelésére, a nyilvántartás tudakozódás céljából történő megkeresésére (a továbbiakban együtt: lekérdezés a nyilvántartásból) és a nyilvántartásban szereplő adat törlésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. informatikai rendszer: az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH) a bíróság és az OBH részére rendelkezésre álló országosan egységes számítástechnikai rendszere,

2. közfeladatot ellátó szerv: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó, e feladata ellátása során térítésmentesen (így különösen a felmerülő költségek megtérítése alól mentesen) adatot igénylő szerv vagy személy,

3. közvetett hozzáférés: a gondnokoltak nyilvántartásában és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában (a továbbiakban együtt: nyilvántartások) kezelt adatok megismerésének és kezelésének a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ában és 17. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott módja,

4. közvetlen hozzáférés: a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésének és kezelésének a Tv. 6. §-ában és 17. § (2) bekezdésében meghatározott módja,

5. üzemszerű karbantartás: a nyilvántartások tervszerű, előzetes tájékoztatás alapján, előre meghatározott időtartamig tartó és rendkívüli esetekben végzett karbantartása, amely alatt a nyilvántartások szolgáltatásai nem érhetők el,

6. üzemzavar: a nyilvántartások tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb technikai problémája, ami a szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi.

3. A nyilvántartások működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának közös szabályai

3. § Az OBH elnöke a rendeletben meghatározott feladatait az OBH útján látja el.

4. § (1) A nyilvántartásokba történő bejegyzés és az abból közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés céljára az informatikai rendszer rendelkezésre állását akként kell biztosítani, hogy az informatikai rendszer a bíróság, az OBH és a közvetlen hozzáféréssel rendelkező jogosultak számára munkanapokon legalább a hivatali idő végéig elérhető legyen, az üzemszerű karbantartást pedig ezen időszakon kívül kell elvégezni. A hivatali időről az OBH a bíróságok központi internetes honlapján tájékoztatást ad.

(2) A nyilvántartásokat a bejegyzések időrendjének megfelelő sorszám alatt kell vezetni. Az időrendi sorszám a gondnokság alá helyezés ténye, illetve az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba rögzítésének folyószámát és azt követően a gondnokság alá helyezés ténye, illetve az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba rögzítésének évszámát tartalmazza. A nyilvántartásokba történő rögzítés folyószáma évente újrakezdődik.

5. § (1) A nyilvántartások Tv.-ben meghatározott adatainak bejegyzését a Tv. alapján első fokon eljáró bíróság az OBH által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszer használatával végzi. Az OBH az informatikai rendszer útján biztosítja, hogy a bíróság által elektronikusan rögzített adatok a rögzítéssel egyidejűleg megjelenjenek a nyilvántartásban.

(2) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít az adatok nyilvántartásba történő rögzítéséről és annak időpontjáról. A naplóban rögzített adatok alapján az adatot rögzítő személynek és a rögzített adatnak is kétséget kizáró módon megállapíthatónak kell lennie.

6. § (1) Az informatikai rendszerek üzemszerű karbantartási idejéről az OBH a bíróságok központi internetes honlapján előzetesen, legalább 3 munkanappal annak kezdetét megelőzően és a karbantartás ideje alatt folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH a közvetlen adathozzáférésre jogosultakat külön is értesíti.

(2) Az üzemzavarról az OBH a bíróságok központi internetes honlapján, az üzemzavarról való tudomásszerzést követően haladéktalanul és a karbantartás ideje alatt folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH a közvetlen adathozzáférésre jogosultakat külön is értesíti.

(3) Ha a nyilvántartásokba történő adatrögzítés időpontjában az informatikai rendszer nem elérhető a bíróság számára, a nyilvántartásokba történő bejegyzést az újbóli rendelkezésre álláskor haladéktalanul, de legkésőbb az újbóli rendelkezésre állást követő munkanapon 12 óráig teljesíteni kell.

7. §[1] (1)[2] Az OBH a Tv. 18. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének teljesítése érdekében - a nyilvántartott személy adatainak nyilvántartásban történő rögzítését követően, automatizáltan - átadja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv részére a nyilvántartásokban szereplő személyek születési nevét, születési idejét és helyét, valamint anyja születési nevét.

(2)[3] A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatok alapján beazonosított személynek a Tv. 18. § (2) bekezdésében meghatározott adataiban bekövetkezett változásáról, annak változásakor a megváltozott adat elektronikus úton, automatizáltan történő megküldésével tájékoztatja az OBH-t.

4. A nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerésének közös szabályai

8. § (1) A Tv. 6. §-ában és 17. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladatot ellátó szerv közvetlen hozzáféréssel, kizárólag elektronikus úton igényelhet adatot, az erre szolgáló informatikai rendszer útján.

(2) A nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerésére és kezelésére kizárólag a Tv. 22. § (1) bekezdése szerinti, a nyilvántartások használatára felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Szerep alapú jogosultságkezelés útján kell biztosítani, hogy a felhasználó az informatikai rendszer azon alkalmazásaihoz és olyan módon férjen hozzá, ahogy azt az OBH által készített jogosultságkezelési szabályzat előírja.

(4) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a közvetlen hozzáféréssel rendelkező szervek az adatigénylés során kizárólag a Tv.-ben meghatározott adatokhoz férhessenek hozzá.

(5) Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló eljárás ügyszámát, az igényelt adat tekintetében az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának utólagos ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot elektronikus úton rögzíteni szükséges az informatikai rendszerben.

(6) Ha az adatigénylés megkezdésekor az adott személyről az informatikai rendszerben rögzített adatok alapján e személy nem beazonosítható, az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy megakadályozza az adott személy hozzáférését a nyilvántartások adataihoz.

(7) Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a nyilvántartások használatára jogosultak nyilvántartásában szereplő személyek általi műveletek elvégzésének e személyek azonosítását követően történő naplózására is.

5. A nyilvántartásokban kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerésének és az adatszolgáltatás iránti kérelmek előterjesztésének közös szabályai

9. § (1) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít különösen

a) a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás esetén az OBH adatszolgáltatást teljesítő alkalmazottairól, az általuk végzett műveletekről, a kérelem vagy a közfeladatot ellátó szerv általi megkeresés (a továbbiakban együtt: kérelem) teljesítésének tényéről, annak időpontjáról, a kérelmezett és szolgáltatott adatok körének megjelölésével,

b) a naplóból szolgáltatott adatok köréről, a továbbított adat címzettjéről, valamint az adatszolgáltatás időpontjáról.

(2)[4] Az adatszolgáltatás iránti kérelem papír alapon vagy elektronikus úton terjeszthető elő.

(3) A felvilágosítást kérőnek a kérelmét és az általa kiállított, a kérelem alátámasztására szolgáló iratokat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnia.

(4) Ha a felvilágosítást kérő helyett meghatalmazott jár el, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak a meghatalmazásra is megfelelően irányadóak.

6. A nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére közvetett hozzáféréssel jogosult személyek kérelemére történő adatszolgáltatás teljesítésének általános szabályai

10. § (1) Ha a felvilágosítást kérő a kérelmét a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok megismerése érdekében a Tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja vagy az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatok megismerése érdekében a Tv. 17. § (1) és (3) bekezdése alapján terjeszti elő, az OBH a kérelmet megvizsgálja és annak alapján - a kérelem OBH-hoz érkezését követő 8 munkanapon belül - intézkedik.

(2) A kérelmet - az előterjesztő személyétől függően - az 1-4. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani. Az OBH az 1. és 3. mellékletben meghatározott adattartalommal űrlapot rendszeresít, melyet a bíróságok központi internetes honlapján, az űrlap kitöltését elősegítő tájékoztatóval együtt közzétesz.

(3) Az 1. melléklet szerinti adattartalommal űrlap akként is rendszeresíthető, hogy külön űrlap kerül elkészítésre azok számára, akik saját magukról és akik más személyről kérnek adatot, továbbá akiknek az adatigényléshez fűződő jogi érdeket igazolni kell.

(4) A kérelmet az OBH-hoz kell benyújtani.

11. § (1) Ha a kérelem tartalmazza a Tv.-ben, illetve e rendeletben előírt adatokat és ahhoz csatolták a kérelem alátámasztásához szükséges iratokat, az OBH az adatkérés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatokat a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátja.

(2) Ha a kérelem nem tartalmazza a Tv.-ben, illetve e rendeletben előírt adatokat és ahhoz nem csatolták a kérelem alátámasztására szolgáló iratokat és a hiány nem pótolható, az OBH írásban, az okok megjelölésével tájékoztatja a felvilágosítást kérőt arról, hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető.

(3)[5] Ha a kérelem nem tartalmazza a Tv.-ben, illetve e rendeletben előírt adatokat és azok alátámasztására szolgáló iratokat, de a hiány pótolható, az OBH a kérelmet a hiányok megjelölése mellett, a hiányok pótlása végett határidő megjelölésével a felvilágosítást kérőnek visszaküldi. Ha a hiányok pótlására határidőben nem került sor vagy a kérelem azt követően is hiányos, a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) Az OBH az adatszolgáltatást vagy az arról szóló tájékoztatást, hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető, az 5. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon adja ki.

(5) Az OBH-hoz beérkező és az OBH-nál keletkezett iratok kezeléséről, valamint az ügykezelés részletes szabályairól az OBH elnöke szabályzatot ad ki.

7. Kézbesítés

12. §[6] Az OBH a 11. § szerinti iratait a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok - elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és végrehajtási rendeletei - szerint kézbesíti. Ha a címzett a neki szóló iratot nem veszi át, azt - személyazonosságának igazolása mellett - az OBH-ban, ügyfélfogadási időben veheti át.

8. Az adatszolgáltatási díj megfizetésének módja

13. § (1)[7] Az adatszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízás (a továbbiakban: csekk) igénybevételével, fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy átutalás útján kell teljesíteni. Az OBH a számlaszámát a bíróságok központi internetes honlapján közzéteszi.

(2) A csekk az OBH-ban, illetve a járásbíróságokon ügyfélfogadási időben igényelhető.

(3)[8] A csekk igazoló szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot az adatszolgáltatás iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell.

(4)[9] Ha az adatszolgáltatás iránti kérelemhez mellékletként nem csatolják a csekk igazoló szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot, az OBH a csekk megküldésével egyidejűleg, a 6. mellékletben meghatározott adattartalmú figyelmeztetéssel hívja fel a felvilágosítást kérőt az adatszolgáltatási díj megfizetésére, és tájékoztatja, hogy amíg az adatszolgáltatási díj befizetését nem igazolja, az OBH az adatszolgáltatás iránti kérelmet nem teljesíti.

9. A gondnokoltak nyilvántartására vonatkozó különös szabályok

14. § A gondnokoltak nyilvántartása az OBH elnöke által vezetett, a Tv. 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat és adatváltozásokat tartalmazó országosan egységes elektronikus névjegyzék (a továbbiakban: gondnokoltak nyilvántartása). A gondnokoltak nyilvántartására e rendeletet a 15-18. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15. § (1) Az adatokat, ha az ítélet első fokon jogerőre emelkedett, a jogerő megállapítását, ha az ítélet első fokon nem emelkedett jogerőre, a másodfokon, más esetben a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság tájékoztatásának az első fokon eljárt bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül kell a határozat tartalmától függően a névjegyzékbe bejegyezni.

(2)[10] A másodfokon, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság a határozatának tartalmáról a határozathozatal napján a 7. mellékletben meghatározott adattartalmú tájékoztatót küld az első fokon eljárt bíróság számára.

16. § A felvilágosítást kérőnek a Tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett adatszolgáltatás iránti kérelmében meg kell jelölnie azt a jogi érdeket, melynek alapján az adatok megismerésére jogosult vagy a Tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján előterjesztett adatszolgáltatás iránti kérelemében azt a törvényi rendelkezést, mely alapján az adat megismerésére és kezelésére jogosult, és az ennek alátámasztására szolgáló iratokat a kérelemhez csatolnia kell.

17. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatigénylő esetében az adatszolgáltatás díjának összege 6000 forint.

(2) A Tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatigénylő esetében az adatszolgáltatás díjának összege 3000 forint.

18. § (1) Ha a felvilágosítást kérő a gondnokoltak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelmét a Tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján terjeszti elő, az OBH a kérelmet megvizsgálja és annak alapján - a kérelem OBH-hoz érkezését követő 15 munkanapon belül - intézkedik.

(2)[11] Ha az (1) bekezdés szerint előterjesztett kérelem megfelel a törvényben és a rendeletben előírt feltételeknek, az OBH az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, az adatkérés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatokat a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátja.

10. Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó különös szabályok

19. § Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása az OBH elnöke által vezetett, a Tv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat és adatváltozásokat tartalmazó országosan egységes elektronikus névjegyzék (a továbbiakban: előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása). Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására e rendeletet a 20. §-ban és 21. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

20. § (1) A Tv. 10. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatokat a bíróságnak,

a) ha a bíróság a bejegyzést elrendelő végzést hoz, a végzés meghozatalát követő 3 munkanapon belül,

b)[12] ha a bíróság bejegyzésre irányuló kérelmet elutasító vagy visszautasító végzése ellen fellebbezést nyújtottak be, a másodfokon eljáró bíróság határozatáról szóló tájékoztatásnak a bejegyzésre illetékes bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül,

c)[13] ha a bíróság bejegyzésre irányuló kérelmet elutasító vagy visszautasító végzése ellen felülvizsgálati vagy perújítási kérelmet nyújtottak be, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság határozatáról szóló tájékoztatásnak a bejegyzésre illetékes bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül

kell az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába bejegyezni.

(2) A Tv. 10. § (1) bekezdés e)-g) pontja szerinti adatokat a bíróságnak a jogerő megállapítását, ha az ítélet első fokon nem emelkedett jogerőre, a másodfokon, más esetben a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság tájékoztatásának az első fokon eljárt bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül kell az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába bejegyezni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatónak a 7. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

21. § Aki saját magára nézve, az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatairól adatszolgáltatást kér, 3000 forint adatszolgáltatási díj befizetése ellenében kaphat felvilágosítást.

11. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. március 15-én lép hatályba.

(2) A 13. §, a 17. § és a 21. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 23. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

23. §[14]

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[15]

A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem adattartalma

1. A felvilágosítást kérő adatai

1.1. természetes személy esetén

1.1.1. családi és utóneve

1.1.2. születési családi és utóneve

1.1.3. anyja születési családi és utóneve

1.1.4. születési helye és ideje

1.1.5. lakcíme

1.1.6. - ha a felvilágosítást kérő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

1.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén

1.2.1. elnevezése

1.2.2. székhely

1.2.3. cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén

1.2.3.1. cégjegyzék száma

1.2.3.2. adószáma

1.2.4. egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén

1.2.4.1. adószáma

1.2.4.2. nyilvántartási száma

1.2.4.3. a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése

1.2.5. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén

1.2.5.1. adószáma

2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el

2.1. képviselet típusának megjelölése

2.2. képviselő adatai

2.2.1. családi és utóneve

2.2.2. születési családi és utóneve

2.2.3. anyja születési családi és utóneve

2.2.4. születési helye és ideje

2.2.5. lakcíme

2.2.6. - ha a képviselő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2.2.7. szükség esetén az arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

2.3. képviselő adatai - ügyvéd által ellátott képviselet esetén -

2.3.1. neve

2.3.2. címe

2.3.3. arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

3. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek igazolására irányuló közlés

4. Arra való utalás, hogy a jogi érdek okirattal igazolható, a jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez mellékelt okirat (határozat) megnevezése és iratszáma

5. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő saját magáról kér a 7. és 8. pont szerinti adatszolgáltatást

6. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást, továbbá annak a személynek a megjelölése, akiről kéri

6.1. családi és utóneve

6.2. születési családi és utóneve

6.3. anyja születési családi és utóneve

6.4. születési helye és ideje

6.5. ha a felvilágosítást kérő erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának megjelölése

7. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

8. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról

9. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot a kérelemhez mellékelték

10. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése

11. A felvilágosítást kérő elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

11.1. helye

11.2. ideje

12. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

12.1. neve

12.2. címe

2. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[16]

A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából, a közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés érdekében történő megkeresés adattartalma

1. A közfeladatot ellátó szerv adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai

2.1. családi és utóneve

2.2. beosztása

2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése

3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás

4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

4.1. eljárás ügyszáma

4.2. eljárás tárgya

5. A személy megjelölése, akiről a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri

5.1. családi és utóneve

5.2. születési családi és utóneve

5.3. anyja születési családi és utóneve

5.4. születési helye és ideje

5.5. ha a közfeladatot ellátó szerv erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának megjelölése

6. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a közfeladatot ellátó szerv a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

7. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a közfeladatot ellátó szerv adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról

8. A közfeladatot ellátó szerv nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

8.1. helye

8.2. ideje

9. A közfeladatot ellátó szerv bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője

3. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[17]

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem adattartalma

1. A felvilágosítást kérő adatai

1.1. családi és utóneve

1.2. születési családi és utóneve

1.3. anyja születési családi és utóneve

1.4. születési helye és ideje

1.5. lakcíme

1.6. - ha a felvilágosítást kérő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el

2.1. képviselet típusának megjelölése

2.2. képviselő adatai

2.2.1. családi és utóneve

2.2.2. születési családi és utóneve

2.2.3. anyja születési családi és utóneve

2.2.4. születési helye és ideje

2.2.5. lakcíme

2.2.6. - ha a képviselő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2.2.7. szükség esetén az arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

2.3. képviselő adatai - ügyvéd által ellátott képviselet esetén -

2.3.1. neve

2.3.2. címe

2.3.3. arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

3. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot a kérelemhez mellékelték

4. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése

5. A felvilágosítást kérő elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

5.1. helye

5.2. ideje

6. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

6.1. neve

6.2. címe

4. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[18]

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából, a közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés érdekében történő megkeresés adattartalma

1. A felvilágosítást kérő közfeladatot ellátó szerv adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai

2.1. családi és utóneve

2.2. beosztása

2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése

3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás

4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

4.1. eljárás ügyszáma

4.2. eljárás tárgya

5. A személy megjelölése, akiről a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri

5.1. családi és utóneve

5.2. születési családi és utóneve

5.3. anyja születési családi és utóneve

5.4. születési helye és ideje

5.5. ha a közfeladatot ellátó szerv erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának megjelölése

6. A közfeladatot ellátó szerv nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

6.1. helye

6.2. ideje

7. A közfeladatot ellátó szerv bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője

5. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[19]

Az OBH adatszolgáltatásának vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatásnak az adattartalma

1. Az OBH adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. ügyintéző neve, beosztása

2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése

3. A felvilágosítás adása indokának megjelölése

4. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése esetén

4.1. annak a személynek a neve, akinek a nyilvántartásban kezelt adatairól adatszolgáltatást igényelnek

4.2. annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő magáról vagy más személyről a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényelt

4.3. - a gondokoltak nyilvántartásából történt adatigénylés esetén - annak az ügycsoport(ok)nak a megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényelt a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról

5. Adatszolgáltatás

5.1. a nyilvántartott adatok megadása

5.2. arról való tájékoztatás, hogy a nyilvántartás nem tartalmaz adatot

6. Az adatszolgáltatás iránti kérelem elutasítása vagy visszautasítása esetén[20]

6.1. arra való utalás, hogy az OBH a kérelmet milyen indokok alapján utasította el vagy utasította vissza[21]

6.2. arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő a kérelmet újból előterjesztheti

7. Az adatszolgáltatás vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatás napja

8. Az OBH nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

8.1. helye

8.2. ideje

9. Az OBH bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője

6. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[22]

Az OBH adatszolgáltatási díj megfizetésére irányuló felhívásának adattartalma

1. Az OBH adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. ügyintéző neve, beosztása

2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése

3. Arra való utalás, hogy amíg a felvilágosítást kérő az adatszolgáltatási díj befizetését nem igazolja, az OBH az adatszolgáltatás iránti kérelmet nem teljesíti

4. Az adatszolgáltatási díj megfizetésére történő felhívás napja

5. Az OBH nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

5.1. helye

5.2. ideje

6. Az OBH bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője

7. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez[23]

A másodfokon, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság határozatáról szóló kivonat adattartalma

1. Az eljáró bíróság megnevezése

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. eljáró bíró neve

2.3. hivatkozás az első fokon eljárt bíróság megnevezésére és ügyszámára

2.4. a kiadmányozó neve és beosztása

3. A határozat kivonata

3.1. a bíróság által hozott döntés

3.2. - a bejegyzést elrendelő határozat esetén - arra való utalás, hogy a törvényben meghatározott mely adatokat és milyen időponttól kezdve kell az első fokon eljárt bíróságnak a nyilvántartásba bejegyeznie

4. A határozat meghozatalának napja

5. A papír alapú tájékoztató esetében az eljáró bíró aláírásának

5.1. helye

5.2. ideje

6. A bíróság bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította ezen rendelet 23. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[2] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 23. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 23. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 40. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 40. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[22] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Megállapította a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 21. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére