29/2016. (XII. 27.) IM rendelet

az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. és 2. alcím tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével -,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke véleményének kikérésével -,

a 12. alcím és a 2-8. melléklet tekintetében a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § c) és d) pontja tekintetében a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 26. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosítása

1. § A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyomtatványt a fél a bíróságnál szerezheti be vagy a bíróságok központi internetes honlapjáról töltheti le."

2. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

2. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A költségmentesség engedélyezését a felperes (kérelmező) a per megindítása előtt vagy azzal egyidejűleg, illetve az elsőfokú eljárást befejező határozat meghozataláig, az alperes (kérelmezett) legkésőbb a fellebbezés (ellentmondás) előterjesztésével egyidejűleg kérheti. A kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban megjelölt igazolásokat. Ha a félnek nincs jogi képviselője, a bíróság - a Pp. 7. § (2) bekezdésének megfelelően - tájékoztatja a költségmentesség engedélyezésének feltételeiről."

3. § Az R1. 15/G. § (4) bekezdésében a "végzések egy másolati példányát" szövegrész helyébe a "végzéseket" szöveg lép.

3. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

4. § A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 20/B. §-ában az "elektronikus aláírásról szóló" szövegrész helyébe az "elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló" szöveg lép.

4. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

5. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a) 15/B. §-ában az "a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet" szöveg,

b) 23/A. § (1) bekezdésében az "elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről" szövegrész helyébe az "elektronikus ügyintézés részletszabályairól" szöveg

lép.

5. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

6. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § A Cvhr.

a) 4. számú mellékletében lévő szerződésminta 10. pont b)-d) alpontjában az "A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el." szövegrész lábjegyzetének az "Aláhúzással jelölendő." szövegrésze helyébe az "Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező." szöveg,

b) 5. számú mellékletében lévő szerződésminta 11. pont b)-e) alpontjában az "A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el." szövegrész lábjegyzetének az "Aláhúzással jelölendő." szövegrésze helyébe az "Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező." szöveg,

c) 6. számú mellékletében lévő szerződésminta 10. pont 10.1. alpontjában az "a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből" szövegrész helyébe az "az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból" szöveg,

d) 7. számú mellékletében lévő alapító okirat minta 9. pont 9.1. alpontjában az "a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből" szövegrész helyébe az "az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból" szöveg,

e) 8. számú mellékletében lévő alapszabályminta 8. pont 8.1. alpontjában az "a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből" szövegrész helyébe az "az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból" szöveg,

f) 8. számú mellékletében lévő alapszabályminta 9. pontjában a "9.8." szövegrész helyébe a "9.7." szöveg,

g) 8. számú mellékletében lévő alapszabályminta 10. pont 10.2. alpontjában az "A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el." szövegrész lábjegyzetének az "Aláhúzással jelölendő." szövegrésze helyébe az "Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező." szöveg,

h) 9. számú mellékletében lévő alapszabályminta 6. pont 6.1. alpontjában az "a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből" szövegrész helyébe az "az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból" szöveg,

i) 11. számú mellékletében lévő alapító okirat minta 10. pont 10.1. alpontjában az "a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből" szövegrész helyébe az "az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból" szöveg,

j) 12. számú mellékletében lévő alapító okirat minta 9. pont 9.1. alpontjában az "a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből" szövegrész helyébe az "az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból" szöveg

lép.

6. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

8. § Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "kormányzati portál" szövegrész helyébe a "személyre szabott ügyintézési felület" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "kormányzati portálon" szövegrész helyébe a "személyre szabott ügyintézési felületen" szöveg

lép.

7. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló 25/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

9. § Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló 25/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében és (4) bekezdésében a "kormányzati portálról" szövegrész helyébe a "személyre szabott ügyintézési felületről" szöveg lép.

8. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása

10. § A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében a "kormányzati portál" szövegrész helyébe a "személyre szabott ügyintézési felület" szöveg lép.

9. A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosítása

11. § A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A beszámoló benyújtására a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beküldési eljárás útján, elektronikus űrlap segítségével kerülhet sor."

12. § Az R2. 1. § (1) bekezdésében a "kormányzati portál" szövegrész helyébe a "személyre szabott ügyintézési felület" szöveg lép.

10. A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló informatikai rendszer informatikai biztonsági követelményeiről szóló 21/2010. (V. 6.) IRM-MeHVM együttes rendelet módosítása

13. § A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló informatikai rendszer informatikai biztonsági követelményeiről szóló 21/2010. (V. 6.) IRM-MeHVM együttes rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A MOKK rendszerét a közjegyzői kamara az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az e rendeletben meghatározott informatikai biztonsági technológiai, szervezet-szervezési és módszertani követelmények teljesítésével, vagy az informatikai rendszer értékelésére jogosult szervezet által kiadott megfelelőségértékelési tanúsítvány birtokában működteti."

11. Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

14. § Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: formanyomtatvány), papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a nyilvántartásba venni kért mű címét, a mű műtípusát, a mű egyedi azonosítását segítő további adatokat, valamint a nyilvántartásba venni kért mű hordozóját, a szerző vagy szerzők nevét és lakcímét.

(2) Papír alapon benyújtott kérelemhez mellékelni kell a mű eredeti vagy másolati példányát (a továbbiakban: műpéldány). A műpéldánynak olyan méretűnek kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretű borítékban elhelyezhető legyen. Ha a műpéldány ezt meghaladó méretű, műpéldányként a művet tartósan rögzítő és a mű azonosítására alkalmas, legfeljebb A/4-es méretű hordozót, különösen fényképet, elektronikus adathordozót, vagy mágnesszalagot kell mellékelni.

(3) A Hivatal előtt a mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban az elektronikus ügyintézés lehetősége az egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Hivatal honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül érhető el.

(4) Az elektronikus úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell az elektronikus műpéldányt. A beadványnak és mellékleteinek együttes mérete nem haladhatja meg a 300 MB-ot. Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az elektronikus műpéldány mérete meghaladhatja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

(5) Az elektronikus űrlap díjtalanul áll rendelkezésre a Hivatal hivatalos honlapján. Az ügyfél vagy képviselője az általa kitöltött elektronikus űrlapot az annak beérkezését követően megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le. A Hivatal a hozzá érkezett beadványt az ügyfél vagy képviselője elektronikus levélcímére nem küldi vissza."

15. § Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A Hivatal a 2. §-ban és a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő, személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti, és a nyilvántartásba vételről tanúsítványt állít ki. Papír alapon benyújtott kérelem esetén a tanúsítványhoz hozzáfűzi a szerző által benyújtott műpéldányt a Hivatal bélyegzőjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával ellátott, lezárt borítékban. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a műpéldányt elektronikus tanúsítvánnyal látja el.

(2) Papír alapon benyújtott kérelem esetén a tanúsítvány és az ahhoz az (1) bekezdésnek megfelelően hozzáfűzött, lezárt borítékban elhelyezett műpéldány az Szjt. 94/B. § (2) bekezdése szerinti igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a boríték, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az elektronikus tanúsítvány sérülésmentes állapotban van."

16. § (1) Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet elektronikus úton, vagy papír alapon két példányban kell benyújtani."

(2) Az R3. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti és a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja vagy a visszavonásra vonatkozó döntést részére megküldi és a visszavonás tényét a műnyilvántartásban feltünteti."

17. § (1) Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önkéntes műnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet elektronikus úton, vagy papír alapon két példányban kell benyújtani. A kérelemhez a jogerős bírósági határozatot mellékelni kell."

(2) Az R3. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti, és a szerzőként bejegyzett személyt a műnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja, vagy a törlésre vonatkozó döntést részére megküldi."

18. § Az R3. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Ha a Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

19. § Az R3. 5. § (1) bekezdésében a "műfaját" szövegrész helyébe a "műtípusát" szöveg lép.

12. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása

20. § A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: R4.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Az OBH a 11. § szerinti iratait a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok - elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és végrehajtási rendeletei - szerint kézbesíti. Ha a címzett a neki szóló iratot nem veszi át, azt - személyazonosságának igazolása mellett - az OBH-ban, ügyfélfogadási időben veheti át."

21. § Az R4.

a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 4. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet,

g) 7. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

22. § Az R4.

a) 9. § (2) bekezdésében a "papír alapon" szövegrész helyébe a "papír alapon vagy elektronikus úton" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a "visszaadja" szövegrész helyébe a "visszaküldi" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében a "készpénzbefizetés" szövegrész helyébe a "készpénzbefizetés vagy átutalás" szöveg,

d) 13. § (3) és (4) bekezdésében a "szelvényét" szövegrész helyébe a "szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti az R4.

a) 15. § (2) bekezdésében a "papír alapon és elektronikus úton is,"

b) 18. § (2) bekezdésében a "papír alapon"

szövegrész.

13. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 8-10. § és a 12. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

1. A Cvhr. 1. számú mellékletének a "I. Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)" elnevezésű táblázata az 56/1. rovatot követően a következő 59/1. rovattal egészül ki:

59/1.A cég hivatalos elektronikus elérhetősége1:
A cég ________________________________________________________
hivatalos elektronikus elérhetősége: _________________________________
__________________
1 A cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetősége

2. A Cvhr. 1. számú mellékletének "I+ Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű táblázat elsőoldala helyébe a következő rendelkezés lép:

I+Változásbejegyzési kérelem
A cég cégjegyzékszáma:--
Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a
cégbíróság határozatának számát:
--
Amennyiben a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét tüntesse fel:1
Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok
változásának időpontját az átalakulás, az egyesülés, a szétválás napjával kéri bejegyezni2
A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szerződésminta használatával készült.3
Korlátolt felelősségű társaság esetében amennyiben a kérelem a társaság jegyzett tőkéjének
módosítására vonatkozó kérelmet tartalmaz, vagy a kérelemhez csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot
nem érintő módosítást tartalmaz, ennek tényét tüntesse fel4
Amennyiben a 2016. évi V. törvény 52. § (1)-(2) bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelmet nyújt be,
ennek tényét tüntesse fel:
Amennyiben a 2016. évi V. törvény 52. § (3) bekezdés szerinti mellékleteket nyújtja be, és nem
alkalmazandó az 52. § (5) bekezdése, ennek tényét tüntesse fel:
A cég elnevezése:
A cég székhelye:__________________________________város,
község
______kerület
_________________________________közterület
neve
____________közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
_________házszám,
helyrajzi
szám
______épület_____lépcsőház______emelet______ajtó
azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni
szíveskedjék.
A befizetett költségtérítés:________________________ Ft
Az illeték összege:________________________ Ft
________________________
1 Jelölje X-szel, ha az eredetileg benyújtott változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása folytán a cég ismételten
változásbejegyzési kérelmet terjeszt elő.
2 Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16. és
22. rovatok egyértelmű kitöltése azonban szükséges.
3 Jelölje X-szel, ha létesítő okirat megfelel a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 10. § (2a) bekezdésének.
4 Jelölje X-szel.

3. A Cvhr. 1. számú mellékletének a "I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános Adatok (Kiegészítő és változásbejegyzési lap" elnevezésű táblázata az 56/ rovatot követően a következő 59/ rovattal egészül ki:

59/___A cég hivatalos elektronikus elérhetősége:
A cég _________________________________________________________________________
hivatalos
elektronikus elérhetősége1: ________________________________________________________
A változás időpontja:
évnap
törölve:2
/___A cég _________________________________________________________________________
hivatalos
elektronikus elérhetősége1: ________________________________________________________
A változás időpontja:
évnap
______________________
1 A cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetősége.
2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"1. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem adattartalma

1. A felvilágosítást kérő adatai

1.1. természetes személy esetén

1.1.1. családi és utóneve

1.1.2. születési családi és utóneve

1.1.3. anyja születési családi és utóneve

1.1.4. születési helye és ideje

1.1.5. lakcíme

1.1.6. - ha a felvilágosítást kérő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta -rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

1.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén

1.2.1. elnevezése

1.2.2. székhely

1.2.3. cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén

1.2.3.1. cégjegyzék száma

1.2.3.2. adószáma

1.2.4. egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén

1.2.4.1. adószáma

1.2.4.2. nyilvántartási száma

1.2.4.3. a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése

1.2.5. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén

1.2.5.1. adószáma

2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el

2.1. képviselet típusának megjelölése

2.2. képviselő adatai

2.2.1. családi és utóneve

2.2.2. születési családi és utóneve

2.2.3. anyja születési családi és utóneve

2.2.4. születési helye és ideje

2.2.5. lakcíme

2.2.6. - ha a képviselő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2.2.7. szükség esetén az arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

2.3. képviselő adatai - ügyvéd által ellátott képviselet esetén -

2.3.1. neve

2.3.2. címe

2.3.3. arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

3. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek igazolására irányuló közlés

4. Arra való utalás, hogy a jogi érdek okirattal igazolható, a jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez mellékelt okirat (határozat) megnevezése és iratszáma

5. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő saját magáról kér a 7. és 8. pont szerinti adatszolgáltatást

6. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást, továbbá annak a személynek a megjelölése, akiről kéri

6.1. családi és utóneve

6.2. születési családi és utóneve

6.3. anyja születési családi és utóneve

6.4. születési helye és ideje

6.5. ha a felvilágosítást kérő erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának megjelölése

7. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

8. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról

9. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot a kérelemhez mellékelték

10. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése

11. A felvilágosítást kérő elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

11.1. helye

11.2. ideje

12. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

12.1. neve

12.2. címe"

3. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"2. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából, a közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés érdekében történő megkeresés adattartalma

1. A közfeladatot ellátó szerv adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai

2.1. családi és utóneve

2.2. beosztása

2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése

3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás

4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

4.1. eljárás ügyszáma

4.2. eljárás tárgya

5. A személy megjelölése, akiről a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri

5.1. családi és utóneve

5.2. születési családi és utóneve

5.3. anyja születési családi és utóneve

5.4. születési helye és ideje

5.5. ha a közfeladatot ellátó szerv erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának megjelölése

6. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a közfeladatot ellátó szerv a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

7. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a közfeladatot ellátó szerv adatszolgáltatást igényel a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról

8. A közfeladatot ellátó szerv nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

8.1. helye

8.2. ideje

9. A közfeladatot ellátó szerv bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője"

4. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"3. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem adattartalma

1. A felvilágosítást kérő adatai

1.1. családi és utóneve

1.2. születési családi és utóneve

1.3. anyja születési családi és utóneve

1.4. születési helye és ideje

1.5. lakcíme

1.6. - ha a felvilágosítást kérő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el

2.1. képviselet típusának megjelölése

2.2. képviselő adatai

2.2.1. családi és utóneve

2.2.2. születési családi és utóneve

2.2.3. anyja születési családi és utóneve

2.2.4. születési helye és ideje

2.2.5. lakcíme

2.2.6. - ha a képviselő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2.2.7. szükség esetén az arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

2.3. képviselő adatai - ügyvéd által ellátott képviselet esetén -

2.3.1. neve

2.3.2. címe

2.3.3. arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték

3. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot a kérelemhez mellékelték

4. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése

5. A felvilágosítást kérő elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

5.1. helye

5.2. ideje

6. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

6.1. neve

6.2. címe"

5. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"4. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából, a közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés érdekében történő megkeresés adattartalma

1. A felvilágosítást kérő közfeladatot ellátó szerv adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai

2.1. családi és utóneve

2.2. beosztása

2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése

3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás

4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

4.1. eljárás ügyszáma

4.2. eljárás tárgya

5. A személy megjelölése, akiről a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri

5.1. családi és utóneve

5.2. születési családi és utóneve

5.3. anyja születési családi és utóneve

5.4. születési helye és ideje

5.5. ha a közfeladatot ellátó szerv erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata számának megjelölése

6. A közfeladatot ellátó szerv nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

6.1. helye

6.2. ideje

7. A közfeladatot ellátó szerv bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője"

6. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"5. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az OBH adatszolgáltatásának vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatásnak az adattartalma

1. Az OBH adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. ügyintéző neve, beosztása

2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése

3. A felvilágosítás adása indokának megjelölése

4. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése esetén

4.1. annak a személynek a neve, akinek a nyilvántartásban kezelt adatairól adatszolgáltatást igényelnek

4.2. annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő magáról vagy más személyről a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényelt

4.3. - a gondokoltak nyilvántartásából történt adatigénylés esetén - annak az ügycsoport(ok)nak a megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényelt a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról

5. Adatszolgáltatás

5.1. a nyilvántartott adatok megadása

5.2. arról való tájékoztatás, hogy a nyilvántartás nem tartalmaz adatot

6. Az adatszolgáltatás iránti kérelem elutasítása esetén

6.1. arra való utalás, hogy az OBH a kérelmet milyen indokok alapján utasította el

6.2. arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő a kérelmet újból előterjesztheti

7. Az adatszolgáltatás vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatás napja

8. Az OBH nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

8.1. helye

8.2. ideje

9. Az OBH bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője"

7. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"6. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az OBH adatszolgáltatási díj megfizetésére irányuló felhívásának adattartalma

1. Az OBH adatai

1.1. elnevezése

1.2. székhelye

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. ügyintéző neve, beosztása

2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése

3. Arra való utalás, hogy amíg a felvilágosítást kérő az adatszolgáltatási díj befizetését nem igazolja, az OBH az adatszolgáltatás iránti kérelmet nem teljesíti

4. Az adatszolgáltatási díj megfizetésére történő felhívás napja

5. Az OBH nevében aláírásra jogosult elektronikus aláírásának, illetve aláírásának

5.1. helye

5.2. ideje

6. Az OBH bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője"

8. melléklet a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

"7. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

A másodfokon, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság határozatáról szóló kivonat adattartalma

1. Az eljáró bíróság megnevezése

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. eljáró bíró neve

2.3. hivatkozás az első fokon eljárt bíróság megnevezésére és ügyszámára

2.4. a kiadmányozó neve és beosztása

3. A határozat kivonata

3.1. a bíróság által hozott döntés

3.2. - a bejegyzést elrendelő határozat esetén - arra való utalás, hogy a törvényben meghatározott mely adatokat és milyen időponttól kezdve kell az első fokon eljárt bíróságnak a nyilvántartásba bejegyeznie

4. A határozat meghozatalának napja

5. A papír alapú tájékoztató esetében az eljáró bíró aláírásának

5.1. helye

5.2. ideje

6. A bíróság bélyegzőlenyomata vagy elektronikus bélyegzője"

Tartalomjegyzék