220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20., 21. pontjában,

a 4., 5., 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki)

"db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;"

2. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftv. 114/D. § (3) bekezdésében meghatározott hallgató."

3. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az Nftv. 85/B. §-ában meghatározottak szerint a hallgató részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú támogatáson túlmenően a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat."

4. § (1) Az R1. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ba)-bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bf) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban."

(2) Az R1. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A hallgató az Nftv. 85/C. § b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, akkor abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. Az Nftv. 103. § (9) bekezdése alapján közösen hirdetett magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben a hallgató a szakot meghirdető és az oklevelet kiadó intézménytől részesülhet ezekben a támogatásokban. A hallgató az Nftv. 85/C. § ab) alpontja által meghatározott jogcímen egyidejűleg csak egy intézményben részesülhet támogatásban. Ha több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerinti juttatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt."

5. § Az R1. 19. § (10) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn - de legfeljebb 15 napon - belül írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:)

"a) a hallgató neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe,

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája,"

6. § (1) Az R1. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben képzésben részt vevő hallgató részére - magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól."

(2) Az R1. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. A két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján Magyarországon önköltséges tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjából fizeti."

7. § Az R1. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére - a 26. § (1) bekezdése szerinti hallgatók kivételével - tanévenként az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik országbeli állampolgárságú személyt a miniszteri ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan nem terhelik a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, az Nftv.-ben meghatározott kötelezettségek."

8. § Az R1. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény az Nftv. keretei között a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti átsorolásáról."

9. § Az R1.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében a "felsőfokú szakképzésben" szövegrész helyébe a "felsőoktatási szakképzésben",

b) 18. § (2) bekezdésében a "felsőfokú szakképzésben" szövegrész helyébe a "felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben",

c) 2. § (1) bekezdés h) pontjában az "a felsőoktatási törvény 125. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti",

d) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1)-(6) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében az "A 7. §" szövegrész helyébe az "Az Nftv. 85/C. §",

e) 10. § (8) bekezdésében az "A 7. § aa) pontjában" szövegrész helyébe az "Az Nftv. 85/C. § aa) alpontjában",

f) 12. § (3) bekezdésében a "felsőoktatási törvényben" szövegrész helyébe az "Nftv.-ben",

g) 18. § (1) bekezdésében az "A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj" szövegrész helyébe az "A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj)",

h) 18. § (2) bekezdésében az "Intézményi ösztöndíjrészben" szövegrész helyébe a "Bursa Hungarica Ösztöndíjban",

i) 25. § (3) bekezdésében az "oktatási és kulturális miniszter" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter",

j) 29. § (2) bekezdésében az "akik a felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "akik az Nftv. 47. § (6) bekezdésében",

k) 29. § (6) bekezdés c) pontjában az "a felsőoktatási törvény 55. § -ának (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "az Nftv. 47. § (3) bekezdése",

l) 32. § (1) bekezdés d) pontjában az "a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj" szövegrész helyébe az "a Bursa Hungarica Ösztöndíj",

m) 33. § (2) bekezdésében az "államilag támogatott teljes idejű" szövegrész helyébe az "államilag támogatott vagy a 26. § (1) bekezdése szerinti önköltséges teljes idejű",

n) 34. § (1) bekezdésében az "A 7. § ea) pontja" szövegrész helyébe az "Az Nftv. 85/C. § ea) alpontja",

o) 34. § (2) bekezdésében az "a felsőoktatási törvény" szövegrész helyébe az "az Nftv.",

p) 35. § (1) bekezdésében az "A felsőoktatási törvény 130. §-ának (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Az Nftv. 81. § (5) bekezdésében"

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében az "egységes," szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés i) pontjának második mondata,

c) 7. §-a,

d) 13. § (5) bekezdése,

e) 22. § (5) bekezdése,

f) 26. § (6) bekezdése,

g) 29. § (3) bekezdése.

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

11. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Felsőoktatási Tervezési Testület (a továbbiakban: FTT), valamint a Duális Képzési Tanács (a továbbiakban: DKT) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő véleményező és javaslattevő testülete."

12. § Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A MAB költségvetése felett a rendelkezési jog a MAB elnökét illeti meg."

13. § Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A MAB gazdálkodásának alapjául a miniszter által megállapított támogatás szolgál, amelyen kívül a MAB-nak egyéb bevételei is lehetnek."

14. § Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tag felmentését a delegáló testület, illetve szervezet is kezdeményezheti. A felmentésre irányuló kezdeményezést indokolással kell ellátni."

15. § Az R2. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az FTT tagjait, elnökét a miniszterelnök három évre bízza meg. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. A tagokat a miniszter terjeszti fel, az elnök személyére a miniszter tesz javaslatot."

16. § Az R2. I. fejezete a következő 4/A. alcímmel és 18/A-18/D. §-sal egészül ki:

"4/A. A Duális Képzési Tanács

18/A. § A DKT tizenhárom tagú testület. A DKT-ba

a) két tagot a miniszter,

b) két tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

c) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,

d) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

e) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,

f) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

g) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és

h) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara

delegál.

18/B. § (1) A DKT tagjait és elnökét a miniszterelnök három évre bízza meg. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. A tagokat a miniszter terjeszti fel, az elnök személyére a miniszter tesz javaslatot.

(2) A DKT működését az általa elfogadott és a miniszter által jóváhagyott ügyrend alapján folytatja.

(3) A DKT működésének feltételeit a miniszter által kijelölt szervezet biztosítja.

(4) A DKT elnökének nevét, tagjainak névsorát Magyarország - valamint a minisztérium - hivatalos lapjában, továbbá a minisztérium honlapján közzé kell tenni. 18/C. § (1) A DKT tagság megszűnik

a) a megbízás lejártával,

b) a tag halálával,

c) a tag írásos lemondásával,

d) a tag visszahívásának kezdeményezése esetén, ha a miniszterelnök - a miniszter javaslatára - a megbízást visszavonja.

(2) Visszahívás kezdeményezésére a delegáló jogosult.

18/D. § (1) A DKT

a) kidolgozza az alap- és mesterképzési szak tantervének azon a képzési és kimeneti követelményekhez illeszkedő általános, képzési területre jellemző szakmai és minősítési, értékelési követelményeit, továbbá a gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, valamint a szervezet részéről a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberrel szemben támasztott szakmai és minősítési követelményeket, amelyek teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény az Nftv.-ben meghatározott képzési terület adott alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán folytatott képzését az Oktatási Hivatal által nyilvántartott duális képzési formában is indíthatja,

b) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére

ba) egyedi szakértői véleményt ad, és

bb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai, illetve minősítési követelményrendszert a minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a minisztérium honlapján közzé kell tenni. Új vagy módosított követelményrendszer bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor."

17. § Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A MAB-ot a 22. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 23. § szerinti szakvélemény elkészítéséért a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról szóló miniszteri rendeletben, a 25. § és a 26. § c) pontja szerinti szakértői vélemény elkészítéséért a MAB szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A miniszter, valamint az Oktatási Hivatal felkérésére a 22. § (2) bekezdése, valamint a 26. § a) és b) pontja szerint készített szakértői vélemény költségeit a MAB éves költségvetési támogatása tartalmazza."

18. § Az R2.

a) 4. § (4) bekezdésében a "miniszter a minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)",

b) 9. § d) pontjában az "- a miniszter javaslatára -" szövegrész helyébe az "- a miniszter indokolással ellátott javaslatára -",

c) 16. § (4) bekezdésében az "elnökének," szövegrész helyébe az "elnökének nevét,",

d) 17. § (1) bekezdés d) pontjában a "visszahívásának" szövegrész helyébe az "a tag visszahívásának"

szöveg lép.

19. § Hatályát veszti az R2. 17. § (3) bekezdése.

3. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítésre vonatkozó határozatot az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a 2. § (1) bekezdése szerint minősített intézmény esetén a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményének előzetes kikérésével - hozza meg. A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés négy évre szól."

(2) Az R3. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha az éves beszámoló alapján a felsőoktatási intézmény nem felel meg a minősítésnek, a miniszter - a (2) bekezdés szerinti véleményezést követően - a minősítést visszavonja."

21. § Az R3. 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Kutatóegyetemi minősítéssel legfeljebb hat egyetem, az önálló kutató kari minősítéssel legfeljebb további négy kar rendelkezhet egyidejűleg egy minősítési időszakban."

22. § Az R3. 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakkollégiumnak a (2)-(4) bekezdésben rögzített célok és alapelvek érdekében az alábbi szervezeti feltételeknek kell megfelelnie:]

"a) rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, valamint a szakkollégium vagy annak jogelődje létrehozásáról szóló intézkedést tartalmazó - tartalmát tekintve a szakkollégium működésére nézve kötelező - dokumentummal (a továbbiakban: létesítő okirat), amelyek együttesen rögzítik a szakkollégium céljait, működési elveit, a szakkollégiumi tagsági jogviszony keletkezését, megszűnését, a tagsági formákat, továbbá a vezetőség választásának eljárását,"

23. § Az R3. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a szakkollégium nem felsőoktatási intézmény keretében működik, működésének alapfeltétele a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás."

24. § Az R3. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § A szakkollégiumok érdekegyeztető és érdekképviseleti szakmai testülete a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma. A Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának működését a tagok által elfogadott ügyrend határozza meg."

25. § Az R3. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Oktatási Hivatal a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakkollégiumokat a tevékenység minőségének biztosítása érdekében az Nftv. 67. § (3) bekezdés h) pontja szerint tartja nyilván és a felsőoktatási intézmény működési engedélyének felülvizsgálata keretében ellenőrzi tevékenységüket."

26. § Az R3. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az adott intézményt a miniszter az Nftv. 105. § (5) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal rendelkező oktatók és az Nftv. 101. § (9) bekezdése, valamint a 104/B. §-a szerint foglalkoztatott oktatók létszámaránya alapján részesíti támogatásban a (3)-(6) bekezdésben minősítési kategóriánként meghatározott kereteken belül. Kivételt képeznek a 2. § (2) és (3) bekezdése alapján minősített felsőoktatási intézmények, amelyek elkülönített keretét egyedi miniszteri döntéssel kell elosztani a minősített intézmények között."

27. § Hatályát veszti az R3.

a) 23. § (2) bekezdése,

b) 28. § (2) és (3) bekezdése,

c) 29. §-a.

4. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

28. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Központ teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-számviteli feladatokat lát el, ennek keretében)

"k) tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpont szerinti, az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról."

29. § Az R4. 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja)

"c) az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,"

30. § Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követően az ösztöndíjas tanulmányai során félévente folyósítható, ha az adott félévben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll. A tanulmányok ütemezése során az ösztöndíjast a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg."

31. § Hatályát veszti az R4. 14. § (2) és (3) bekezdése.

5. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ösztöndíj az odaítélést követően a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - tanulmányai során félévente folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakra az ösztöndíjas bejelentkezett."

(2) Az R5. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget."

33. § Az R5. 4. § (1) bekezdésében a "tanácsadó testület" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg lép.

34. § Hatályát veszti az R5. 8. § (2) bekezdése.

6. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A benyújtott pályázat és a fogadó felsőoktatási intézmény az intézményi felvételi követelmények teljesítését tanúsító fogadólevele alapján a MÖB javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjat a MÖB javaslata alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie."

36. § Az R6. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget."

37. § Hatályát veszti az R6. 11. § (3) és (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara által ellátott feladatokat - jogutódlással -a Testnevelési Egyetem, Budapest 2014. szeptember 1-jétől veszi át.

(3) Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel állami elismerésben részesített felsőoktatási intézmények megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó előkészítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első ülésükön döntenek a szenátus megalakulásáról, valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a szenátus tagjai megválasztásának rendjét. Az előkészítő bizottság jogosult valamennyi intézményi dokumentum előkészítésére. A felsőoktatási intézmény nevében nyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény képviseletére a fenntartó által a szervezési feladatok ellátására megbízott, az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen ellátó személy válik jogosulttá. Ilyen megbízást az kaphat, aki megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben a rektori megbízáshoz meghatározott feltételeknek. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor kinevezéséig szól. Az ideiglenes intézményvezető ellátja az előkészítő bizottság elnöki feladatait.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék