Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

2. § (1)[1] Az ösztöndíj működtetéséért a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2)[2] A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB).

3. § A miniszter

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,

bb) az ösztöndíj program működési szabályzatát,

bc) a Központnak az ösztöndíj program végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját.

4. § (1) A Központ teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek keretében

a) kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően honlapján közzéteszi a pályázati felhívást és az ösztöndíj program működési szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

d) szervezi a KÖB működését,

e) gondoskodik az ösztöndíj program részét képező képzések és egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

f) ellátja az ösztöndíjrendszer pénzügyi-ügyviteli feladatait,

g) kapcsolatot tart a képzést folytató és az ösztöndíj programban részt vevő intézményekkel,

h) monitoring tevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat területén,

i) közzé teszi azon szakok és szakpárok listáját, melyekben az adott szakos, szakpáros végzettséggel történő majdani munkavállalás esetén az ösztöndíj igénybe vehető,

j) évente beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíj program végrehajtásáról.

k)[3] tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti, az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról,

l)[4] gondoskodik az ösztöndíjas szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszony felajánlásáról.

(2) Az ösztöndíjak és az ösztöndíj program működtetésének pénzügyi fedezetét a Központ költségvetésében kell tervezni.

5. § (1)[5] A KÖB a miniszter által megbízott köznevelési és felsőoktatási vezetőkből és szakértőkből, a Központ által delegált szakértőkből, továbbá a Magyar Rektori Konferencia által a tanárképzés három fő területéről delegált szakértőkből álló legfeljebb tizenegy tagú testület. A KÖB állandó, a miniszter által megbízott tagja, a Központ elnöke. A KÖB elnökét a testület tagjai közül a miniszter bízza meg. Nem lehet a KÖB elnöke, aki a Központ elnöke.

(2) A KÖB

a) az ösztöndíj program működési szabályzatával összhangban javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére és mértékére vonatkozóan, melynek során figyelembe veszi a területi és szakos, szakpáros prioritásokat, továbbá felvételi és tanulmányi eredményeket,

b) gyakorolja az ösztöndíjas szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos javaslattételi jogköreit.

(3) A testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A testület határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) A KÖB ügyrendjét maga állapítja meg.

(5) A KÖB tagjai - az elnök kivételével - a (2) bekezdésben meghatározott feladataikat a Központ vezetője által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhetik.

6. § Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) a pedagógusszükséglet szakos rendszeréhez és a területi ellátottsághoz kapcsolódó ösztöndíj mértékének differenciált megállapítását,

c)[6] az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,

d) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát.

e)[7] az ösztöndíj visszafizetésére engedélyezhető részletfizetés és mentesség szabályait.

7. § (1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, az ösztöndíj aktuális mértékét, a tanulmányi előmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket.

(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a)[8] gyógypedagógia alapképzési szakra, tanító alapképzési szakra vagy osztatlan tanárképzésben felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat,

b) vállalja, hogy

ba)[9] gyógypedagógia alapképzési szakon, tanító alapképzési szakon vagy tanárképzésben a záróvizsga teljesítését követő hat hónapon belül megszerzi oklevelét,

bb)[10] az oklevél megszerzését követő hat hónapon belül e rendeletben foglaltak szerint a szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és tart fent a 11. § (1) bekezdésének megfelelően,

c) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

(4) Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján a KÖB javaslatának figyelembevételével a miniszter ítéli oda.

(5)[11] A pályázati felhívást a Központ honlapján kell közzé tenni.

8. §[12] Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követően az ösztöndíjas tanulmányai során félévente folyósítható, ha az adott félévben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya nem szünetel. A tanulmányok ütemezése során az ösztöndíjast a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg.

9. § (1) Az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas és a Központ által kötött szerződés határozza meg.

(2) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,

b)[13] az ösztöndíj összegét és annak kifizetése időpontját, módját, a változtatás feltételeit,

c) az oklevél megszerzését követően az ösztöndíjas által teljesítendő munkavégzés lényeges feltételeit,

d) az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást.

10. §[14]

11. §[15] (1)[16] Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a Központ által megjelölt vagy a 13. § szerinti köznevelési intézménnyel vagy szakképző intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni, és azt az ösztöndíjas szerződésben vállalt foglalkoztatás idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2)[17] Az (1) bekezdéstől eltérően az ösztöndíjas nem követ el szerződésszegést, ha a Központ által felajánlott pedagógus munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonyt azért utasítja el, mert a felajánláskor vagy az annak időpontjától számított 30 napon belül az ösztöndíjprogramban a 13. § alapján részt vevő köznevelési intézménnyel vagy szakképző intézménnyel létesít foglalkoztatási jogviszonyt, vagy a felajánlás időpontjában ilyen jogviszonya áll fenn. Az ösztöndíjas a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződést vagy kinevezést és az annak megszüntetéséről szóló okiratot a Központnak az elutasító jognyilatkozattal egyidejűleg vagy a létrejöttét követően haladéktalanul köteles bemutatni.

12. §[18] (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződést - a 11. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően - felmondhatja.

(2) A KÖB elnökének döntése alapján a Központ megszünteti az ösztöndíjas szerződést, ha az ösztöndíjas életkörülményeiben olyan, a hallgató által igazolt, az ösztöndíjas szerződés megkötését követően bekövetkezett változás történt, amire tekintettel önhibáján kívül pedagógus munkakörben nem alkalmazható.

(3) Megszűnik az ösztöndíjas szerződés, ha

a) a Központ a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti képzésre tekintettel kiállított oklevél megszerzését követő hat hónapon belül nem ajánl fel az ösztöndíjas végzettségének megfelelő pedagógus állást,

b) az ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a 11. § (1) bekezdése szerinti időtartam alatt megszünteti, vagy

c) az ösztöndíjas nem vállalja a pedagógus munkakörben történő alkalmazást.

12/A. §[19] (1) Az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni

a) a 12. § (1) bekezdése szerinti esetben,

b) a 12. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben, vagy

c) ha a szerződést a Központ felmondja.

(2) A 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ösztöndíjas köteles a le nem dolgozott időtartamnak megfelelő összeget visszafizetni.

(3) Az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli

a) a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben,

b) a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, vagy

c) ha a szerződés felmondásának oka a Központ szerződésszegése.

12/B. §[20] A KÖB elnöke - az ösztöndíj program működési szabályzatában foglaltak szerint - az ösztöndíjas kérelmére engedélyezheti

a) az ösztöndíjas kötelezettségeinek szüneteltetését,

b) a visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítését.

12/C. §[21] A Központ fizetési felszólítást küld a volt ösztöndíjasnak a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a Központ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 102. § (3a) bekezdése alapján megkeresi az állami adó- és vámhatóságot a tartozás behajtása érdekében.

13. §[22] Az ösztöndíjprogramban a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményen kívül a fenntartónak a miniszterhez intézett, részvételi szándékát kifejező nyilatkozata alapján ellenérték fizetése nélkül részt vehet

a) az állami felsőoktatási intézmény, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény és a bevett egyházi felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény,

b) a bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény,

c) a 100% állami tulajdonban álló gazdasági társaság által fenntartott köznevelési intézmény,

d) a nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény, valamint

e) az állami fenntartású vagy az a)-d) pont szerinti fenntartó által fenntartott szakképző intézmény.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[23]

(3)[24]

15. §[25] E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezést a 2020/2021-es tanév első félévében és azt követően ösztöndíjas szerződést kötő hallgatókra kell alkalmazni.

16. §[26] E rendeletnek a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 571/2021. (X. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 11. §-át és 13. §-át a Mód.r. hatálybalépésekor hatályban lévő, az ösztöndíjas és a Központ által kötött ösztöndíjas szerződésekre, továbbá azokra a volt ösztöndíjasokra is alkalmazni kell, akik 2021. június 1-jét követően szerezték meg oklevelüket. Az ösztöndíjasnak a 13. § szerinti köznevelési intézményben történő munkavégzése az ösztöndíjszerződés szerződésszerű teljesítésének minősül.

17. §[27] E rendeletnek az egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 13. § a) és c) pontját a Módr2. hatálybalépésekor hatályban lévő ösztöndíjas szerződésekre is alkalmazni kell.

18. §[28] E rendeletnek a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 621/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 13. §-át a Módr3. hatálybalépésekor hatályban lévő ösztöndíjas szerződésekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 122. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[2] Megállapította a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[4] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[5] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[6] Megállapította a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 29. § -a. Hatályos 2014.09.01.

[7] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[8] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.09.01.

[9] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.09.01.

[10] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.08.01.

[11] Módosította az 533/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 44. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[13] Módosította a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2015.11.27.

[14] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 45. § a) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[15] Megállapította az 571/2021. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.07.

[16] Módosította a 621/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.01.21.

[17] Módosította a 621/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2024.01.21.

[18] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[19] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[20] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[21] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[22] Megállapította a 621/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.21.

[23] Hatályon kívül helyezte a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 31. § -a. Hatálytalan 2014.09.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 31. § -a. Hatálytalan 2014.09.01.

[25] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 43. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[26] Beiktatta az 571/2021. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.10.07.

[27] Beiktatta a 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.07.20.

[28] Beiktatta a 621/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.21.