2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A humánerőforrás-monitoringrendszerbe történő adatszolgáltatás

1. § (1) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszerbe (a továbbiakban: HMR) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114. § (3) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett szervek (a továbbiakban: adatszolgáltató) az általuk teljesítendő adatszolgáltatást az 1. melléklet szerinti gyakorisággal végzik.

(2)[1] Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) megállapodást köt az adatszolgáltatókkal az adatszolgáltatás technikai megvalósításáról - az 1. mellékletben foglaltakra figyelemmel - az adatszolgáltatás teljesítésének határidejéről, valamint a HMR működtetésével és fejlesztésével összefüggő együttműködés egyes kérdéseiről.

(3) Az adatszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek a (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített módon, elektronikus úton tesznek eleget.

2. § (1)[2] Ha az adatszolgáltató a rá irányadó határidőben nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, az OKFŐ a határidő leteltét követően haladéktalanul - új határidő tűzésével - felhívja az adatszolgáltatás teljesítésére.

(2)[3] A határidő ismételt elmulasztásának tényéről az OKFŐ haladéktalanul értesíti a mulasztó adatszolgáltató felügyeleti szervét.

(3)[4] Az OKFŐ 5. § szerinti beszámolója tartalmazza az adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdésben említett felhívás ellenére sem teljesítő, illetve az Eütv. 114. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget nem tevő szervek megnevezését, valamint az előírt adatszolgáltatás elmaradásának tényét.

3. § Az Eütv. 114. § (2) bekezdés n) pontja tekintetében az 1. mellékletben meghatározott adatszolgáltató a következő adatokat továbbítja a HMR részére:

a) háziorvosi szolgálatok esetében az alapellátási körzetek azonosítóját, az ellátás típusát, a területi ellátási kötelezettségére, az ellátott településekre, a bejelentkezett és az ellátandó lakosságszámra, az átlagos betegforgalomra vonatkozó adatokat, valamint az ellátást nyújtó orvos alapnyilvántartási számát,

b) védőnői szolgálatok esetében a szolgálat azonosítóját, az ellátott településekre, az ellátandó létszámra vonatkozó adatokat, az ellátást nyújtó védőnők alapnyilvántartási számát,

c) iskolaegészségügyi szolgálatok esetében a szolgálat azonosítóját, az ellátandó településekre, az ellátandó létszámra vonatkozó adatokat, az ellátást nyújtó orvos alapnyilvántartási számát,

d) fogorvosi alapellátást nyújtó szolgálatok esetében a szolgálat azonosítóját, az ellátandó településekre, az ellátandó létszámra vonatkozó adatokat, az ellátást nyújtó orvos alapnyilvántartási számát.

2. Adatfeldolgozás, beszámoló az egészségügyi humánerőforrás helyzetéről

4. §[5] Az OKFŐ az Eütv. 114. §-a alapján kapott adatokat az adatkezelés megkezdésétől számított 30 napon belül feldolgozza és beépíti a HMR részét képező adatbázisba.

5. § (1)[6] Az OKFŐ évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év április 30-áig éves beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) készít a HMR adatainak elemzése és értékelése alapján az ágazati humánerőforrás helyzetéről a 2. melléklet szerinti tartalommal.

(2) A beszámolót úgy kell összeállítani, hogy - az adott évre jellemző vagy külön célelemzések mellett - az adatsorok és elemzések évről évre összehasonlíthatóak legyenek.

(3)[7] A beszámolót az OKFŐ főigazgatója terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter jóváhagyását követően a beszámolót az OKFŐ az internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.

3. Adatszolgáltatás a humánerőforrás-monitoringrendszerből

6. §[8] Az OKFŐ évente egy alkalommal - szakorvosi szakképesítésenkénti bontásban - az országos, regionális és vármegyei szakorvos-létszámra vonatkozó jelentést küld a miniszter részére.

7. §[9] Az OKFŐ az Eütv. 114. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 30 napon belül elektronikus úton - a kérelmező erre irányuló írásbeli kérésére papír alapon is - teljesíti.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §[10]

10. §[11]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez[12]

Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adattartalmához kapcsolódó adatszolgáltatók és az adatszolgáltatás gyakorisága

[13]
ABC
1.AdatkörAdatszolgáltatóGyakoriság
2.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokOKFŐfolyamatos, a
változást követően
haladéktalanul
3.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokOKFŐhavonta
4.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokOKFŐhavonta
5.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokOktatási Hivatalfélévente
6.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokOKFŐhavonta
7.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokegyetemekfélévente
8.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokegyetemekfélévente
9.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés h) pontja szerinti
adatok közül az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzéseire vonatkozó adatok
OKFŐhavonta
10.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés h) pontja szerinti adatok
közül az orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek
továbbképzéseire vonatkozó adatok
egyetemekhavonta
11.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokOKFŐnegyedévente
12.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés j) pontja szerinti adatokNemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat
havonta
13.Nemzeti Szakértői és Kutató Központhavonta
[14]
14.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés k) pontja szerinti adatokNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnegyedévente
15.Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes
egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és
létszám-statisztikai adatok
OKFŐévente
16.Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes
egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó
egészségügyi állás- és létszámkimutatásra vonatkozó
adatok
Központi Statisztikai
Hivatal
évente
17.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés m) pontja szerinti adatokNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhavonta
18.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés n) pontja szerinti adatokNemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)félévente
19.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés o) pontja szerinti adatokNEAKhavonta
20.Az Eütv. 114. § (2) bekezdés p) pontja szerinti adatokNEAKhavonta

2. melléklet a 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Az éves beszámoló kötelező tartalma

1. Tartalomjegyzék

2. Vezetői összefoglaló

2.1. A HMR jogszabályi háttere

2.2. Használati útmutató a beszámolóhoz

3. Az egészségügyi humánerőforrás létszámára vonatkozó adatok

3.1. Az alapnyilvántartásban szereplő egészségügyi dolgozók száma, korfája, megoszlása szakma vagy szakmacsoport szerinti bontásban, a korábbi évek adataival összehasonlítható módon

3.2. Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók száma, korfája, megoszlása szakma vagy szakmacsoport szerinti bontásban, a korábbi évek adataival összehasonlítható módon

3.3. A beszámoló tárgyévében december 31-én Magyarországon az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók száma, korfája, megoszlása szakterületenként földrajzi területenkénti, munkáltató jellege szerinti, illetve foglalkoztatási jogviszony szerinti bontásban

3.4. Az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek száma szakterületenként földrajzi területenkénti, illetve munkáltató jellege szerinti bontásban

3.5. Az engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetői tevékenységet végző egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek száma és szakképesítésére vonatkozó adatok

3.6. Az egészségügyi dolgozók tekintetében az idegen nyelvismerettel rendelkezők száma és aránya nyelvenként

4. Képzésre vonatkozó adatok

4.1. A szakképzésről szóló törvény alapján egészségügyi szakképesítést szerzettek, illetve a képzésben résztvevők száma és szakképesítés szerinti megoszlása

4.2. Az adott évben orvos- és egészségtudomány képzési területen alapképzésre, mesterképzésre és egységes, osztatlan képzésre felvettek száma és a beiratkozottak száma, valamint a képzésben részt vevők száma szakok és évfolyamok szerinti megoszlásban

4.3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek, a szakképzésben részt vevők és a szakvizsgát tett személyek számára vonatkozó adatok a szakképzés típusa és szakiránya szerinti bontásban

4.4. Az egészségügyi szakirányú továbbképzésben résztvevők száma a képzés típusa szerinti bontásban

4.5. A Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók száma és aránya szakma szerinti bontásban, valamint az elismerések száma szakképesítésenként, a diploma vagy oklevél megszerzésének helye szerinti bontásban

4.6. A Magyarországon dolgozó, külföldön született egészségügyi dolgozók száma és aránya szakma és születési ország szerinti bontásban, valamint a külföldi és kettős állampolgárságú egészségügyi dolgozók száma és aránya szakma és állampolgárság szerinti bontásban

5. Az egészségügyi ellátó rendszerből kilépőkre vonatkozó adatok

5.1. Az elhalálozások számára vonatkozó adatok szakma szerinti bontásban

5.2. A működési nyilvántartásuk megújítását nem kérő egészségügyi dolgozók száma szakma szerinti bontásban

5.3. Az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szüneteltető személyek száma, a szüneteltetés időtartama és oka

5.4. A szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó, valamint hatósági bizonyítványt kérő egészségügyi dolgozók száma, a hatósági bizonyítványt kérők száma az egy éven belül diplomát szerzett külföldi állampolgárok kivételével, valamint az első alkalommal hatósági bizonyítványt kérők száma, szakképesítés vagy szakma vagy szakmacsoport, illetve állampolgárság szerinti bontásban

6. Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám statisztikai adatok, valamint az egészségügyi állás- és létszámkimutatásra vonatkozó adatok

7. Az ágazati humánerőforrást érintő ösztöndíjak, pályázati lehetőségek adatai

8. A beszámoló tárgyévében az egészségügyi ágazati humánerőforrással kapcsolatos intézkedések összefoglalása

9. A 2. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatók felsorolása

10. Összegzés és ajánlások

11. Mellékletek

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § a) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[2] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[3] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[4] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[5] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[6] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[7] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § c) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[8] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 77. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[10] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 94. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Megállapította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 159. §-a. Hatályos 2015.04.29.

[13] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[14] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 70. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

Tartalomjegyzék