Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

33/2014. (IV. 4.) VM rendelet

egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján, amennyiben e rendelet hatálybalépését követően a baromfiállomány tartása során)

"d) hallisztmentes takarmány felhasználása, vagy"

(történik, a rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén, támogatás vehető igénybe.)

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az állategység számítás módját az 1. számú melléklet tartalmazza. A támogatási összeg a darabszám és az állategységnek az 1. számú melléklet szerinti táblázat alapján kiszámított - kerekítés nélküli - számával kerül megállapításra. Az állategység kiszámításának alapja

a) a 3. §-ban, a 6. §-ban, valamint 7. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél

aa) a naposkori letelepítési állatlétszám,

ab) házi tyúknál és növendék pulykánál az átminősítéskori állatlétszám,

b) a 4. és az 5. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél minden baromfi megnevezés-csoport esetében a vágóhídra levágásra leadott állatlétszám."

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között

a) letelepített napos baromfi közül

aa) növendék csirkére (vágócsirkére),

ab) szabadtartásos csirkére,

ac) gyöngyösre,

ad) pecsenyelibára,

ae) növendék libára,

af) fiatal libára,

ag) pecsenyekacsára, és

ah) növendék kacsára,

b) átminősített tenyészkakasra és tenyészjércére,

c) házi tyúkra,

d) átminősített előnevelt (növendék) pulykára, valamint

e) levágott összes baromfifélére,

legfeljebb 8 milliárd forint összegig állapítható meg. A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján, baromfi megnevezés-csoportonként és naptári negyedévenként elkülönített támogatási keretek szerint kerül felosztásra."

(4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A támogatást a 4. számú mellékletben rögzített támogatási keretek alapján az adott tárgynegyedévben bekövetkezett gazdasági események után lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított pecsenyeliba, a növendék liba, a fiatal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes támogatási jogcím után igényelhető támogatás."

2. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely]

"g) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben az adott baromfi megnevezés-csoportra, az adott tárgynegyedévre vonatkozóan benyújtott jogos igény meghaladja a 4. számú mellékletben a tárgynegyedévre rögzített, baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretet, az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan - a 4. számú mellékletben rögzített baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján - megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként maximálisan adható támogatás összegét."

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A (9) bekezdéstől eltérően a 2014. év I., II. és - a 2014. évben elsőfokú döntéssel lezárt - III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére a 2014. évben kerül sor."

3. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki teljesíti a baromfiállományban a mellsérülés megelőzéséhez szükséges, a 6. számú mellékletben foglalt követelményeket."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell a kezelő állatorvos igazolását a 6. számú mellékletben foglalt,

a) az etetőre,

b) az itatóra,

c) az alomra,

d) az istállóra,

e) a kifutó felületre, és

f) a termelő által vezetett mérési naplóban szereplő mikroklíma és fényerősség adatokra

vonatkozó feltételek teljesüléséről."

4. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely teljesíti a kíméletes állatmozgatás és szállítás következő követelményeit:

a) a 3 kg-nál nem nehezebb baromfinál felülrakható mobil ketrecek használata,

b) kizárólagos kézi rakodás,

c) rakodó személyzet oktatása, és

d) takarmánymegvonási és vízmegvonási terv megléte."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell a kezelő állatorvos igazolását az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséről."

5. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely kizárólag hallisztmentes takarmányt használ."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igénylő által használt baromfi nevelő-, házityúknál tojó-I, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező tápban a halliszt eredetű anyagok a laborvizsgálattal kimutatható határértéket nem érhetik el. Az igénylő köteles a baromfiállományok nevelési ideje alatt - a letelepítés vagy átminősítés és a vágás közötti időszakban - egy alkalommal ilyen irányú vizsgálatot végeztetni akkreditált laboratóriumban, az állatállományt felügyelő, kezelő állatorvos által célzottan vett takarmány mintából. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhető, ebben az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylő által vásárolt takarmány mennyiségéről és a vásárlás időpontjáról."

6. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 27. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet] megállapított rendelkezéseket a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel megállapított 4. § (1) és (5) bekezdését, 5. § (1) és (5) bekezdését, 2. számú mellékletét, valamint 6. számú mellékletét a 2014. év II. negyedévére és az azt követő tárgynegyedévekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni."

8. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

b) 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

10. § Hatályát veszti a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6a), (6b) és (7a) bekezdése, 2. § (7a) bekezdése, 10. §-a, valamint 11. §-a.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

11. § (1) A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) negyedév: a vágósertéseknek, illetve a tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, amennyiben ez nem szerepel, úgy a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja szerinti naptári negyedév."

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet alapján támogatás adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 8,5 milliárd forint összegig állapítható meg."

(3) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben az adott támogatási évre vonatkozóan a jogos igény a (6) bekezdés szerinti összeget meghaladja, úgy a támogatás összege a túligénylés által érintett negyedévre vonatkozóan benyújtott kérelmek között a túllépés mértékével arányosan csökken."

12. § (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely]

"g) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak."

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9a) A (9) bekezdéstől eltérően a 2014. év I., II. és - a 2014. évben elsőfokú döntéssel lezárt - III. negyedévére vonatkozó jogos igények kifizetésére 2014. évben kerül sor."

13. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerhatszázharminc forint."

14. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke állategységenként négyszázhetvenegy forint."

15. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezeregyszázhuszonegy forint."

16. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely teljesíti a verekedések, kimarások megelőzéséhez szükséges követelményeket, ezen belül gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerhatszáznyolvanegy forint.

(3) Az igénylő gondoskodik a sertések napi kétszeri ellenőrzéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket az agresszív állatok szétválasztására a 100 állatnál kevesebbet tartó telepek esetében is.

(4) Az igénylő által tartott vágósertések vonatkozásában a fülroncsolás és farokrágás, valamint a mechanikai sérülések aránya nem haladhatja meg az 5%-ot, amelynek teljesülését a kezelő állatorvos legalább negyedévenként ellenőrzi.

(5) A csoportosan tartott tenyészkoca süldők elkerülhetetlen újrafalkásítása esetén az igénylő a csoportosan tartott tenyészkoca süldők számára 1,72 m2/állat férőhelyet biztosít, amely teljesülését a kezelő állatorvos legalább negyedévente ellenőriz.

(6) Az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kezelő állatorvos igazolását arról, hogy a vágósertéseket származás-igazolással rendelkező apaállattal vagy engedélyezett mesterséges termékenyítő állomásról származó szaporítóanyaggal tenyésztették, és

b) a telepi állatjóléti felelős igazolását a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről, továbbá

c) vágósertések esetén a kezelő állatorvos igazolását a (4) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről, illetve

d) tenyészkoca süldők tartása esetén a telepi állatjóléti felelős igazolását az (5) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről.

(7) Az igazolásokon fel kell tüntetni azok felhasználhatóságának idejét. Az igazolás kiállításának időpontja legfeljebb fél évvel lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál."

17. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerkilencszázhatvanegy forint."

18. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke vásárolt, illetve saját előállítású alom esetén állategységenként legfeljebb nyolcszázötvenhárom forint."

19. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely vállalja, hogy az istállóban szén-dioxid (CO2) esetében a 2850 mg/légm3-t, ammónia (NH3) esetében legfeljebb 9,5 mg/légm3-t nem haladja meg a gázkoncentráció.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezernégyszáz forint.

(3) Az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben meghatározott mikroklíma-paraméterek méréséről negyedévente készült, a kezelő állatorvos által ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát."

20. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 27. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

21. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet] megállapított rendelkezéseket a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel megállapított 6. § (1), (3)-(7) bekezdését, 9. § (1) és (3) bekezdését, valamint 1. számú mellékletét a 2014. év II. negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni."

22. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

23. § Hatályát veszti a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6a) bekezdése.

3. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

24. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2014. évben rendelkezésre álló keret összege 7500 millió forint, amelyből 2000 millió forint a baromfi ágazatban, 5500 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

25. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 9/D. §-sal egészül ki:

"9/D. § Az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet] megállapított 7. § (2) bekezdését a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

26. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint,

b) 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint,

c) 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint,

d) 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint

módosul.

27. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "ügyfél-regisztrációs számmal" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóval" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés d) pontjában a "regisztrációs kötelezettségének" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba vételi kötelezettségének" szöveg,

c) 5. § (7) bekezdésében az "ügyfél-regisztrációs számának" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítójának" szöveg

lép.

4. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

28. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (általános forgalmi adót nem tartalmazó) értékének

a) TSE rendelet alapján TSE vizsgálatra kötelezett mezőgazdasági haszonállatfajok esetében az elszállítási és ártalmatlanítási költség 100%-áig, de az elszállításra vonatkozóan legfeljebb 137,60 Ft/km, az ártalmatlanításra legfeljebb 74 150 Ft/tonna összegig,

b) az egyéb mezőgazdasági haszonállatfajok esetében az elszállítási költség 100%-áig, de legfeljebb 137,60 Ft/km, és az ártalmatlanítási költség 75%-os mértékéig, de legfeljebb 47 625 Ft/tonna összegig terjedhet.

(3) Az állattartó telephez tartozó, a saját állati hullát kezelő, ártalmatlanító, illetve égető üzem (a továbbiakban: saját ártalmatlanító üzem) esetén a támogatás mértéke az állati hulla ártalmatlanításához kapcsolódó belső elszámolás szerinti üzemeltetési költség 75%-áig, de legfeljebb 12 750 Ft/tonna összegig terjedhet."

29. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2014. év január, február és március hónapokban elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan 2014. május 31-éig nyújtható be támogatási kérelem."

30. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2014. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3000 millió Ft, amelynek terhére a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények, és a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

31. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § Az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet] megállapított 3. § (2) és (3) bekezdését, valamint 8. § (2) bekezdését a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

5. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

1. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklet

1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. 1. Ügyfél-azonosító."

2. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklet 7. pont 7.4. és 7.5. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7.4. Mechanikai sérülés megelőzése esetén a 4. § (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok.

7.5. Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok."

2. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

ABC
1.Baromfi megnevezéseIdőszakTámogatási keret
(millió Ft)
2.növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke
és gyöngyös
negyedévenként950
3.házi tyúkI. negyedév125,0
II. negyedév125,0
III. negyedév125,0
IV. negyedév125,0
4.pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
hízott liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
hízott kacsa
I. negyedév260.8
II. negyedév361,3
III. negyedév480,0
IV. negyedév503,9
5.növendék pulykanegyedévenként523,5
6.Összesen:8000,0"

"

3. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A baromfiállományban a mellsérülés megelőzéséhez szükséges feltételek

a) Házityúk esetében:

aa) Etető, itató, ülőrúd követelmények

ABC
1.TechnológiaKövetelmény
1 tyúkra
2.alternatív tartásetető
egyenes
kör alakú
10,5 cm
4,5 cm
itató
folyamatos
kör alakú
szelepes csészés
itatópont

ülőrúd
3 cm
1,5 cm
9 tyúk/ szelep, v. csésze
tyúk/ 2,5 csésze v. szelep
elérhetősége
15,5 cm
3.feljavított ketrecülőrúd
etető
itató
15,5 cm
12,5 cm
tyúk/ 2,5 csésze v. szelep
elérhetősége

ab) Mikroklíma követelmények

1. A házityúk fejmagasságában mérve az ammónia (NH3) koncentrációja nem haladhatja meg a 20 mg/kg-ot és a szén-dioxid (CO2) koncentrációja nem haladhatja meg a 3000 mg/kg-ot.

2. Az árnyékban mért 30°C feletti külső hőmérsékletnél a belső hőmérséklet legfeljebb 3°C-kal haladja meg a külső hőmérsékletet.

3. 10°C alatti külső hőmérsékletnél az ólban 48 órán keresztül mért átlagos relatív páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.

b) Növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös esetében:

ba) Etető, itató követelmények

ABC
1.Etetőtányéros65 db baromfi/etető
vályús10 cm/baromfi
2.Itatóharang100 db baromfi/itató
szelep/kiscsésze12 db baromfi/itató
vályú1 cm/baromfi

bb) Mikroklíma követelmények

1. A növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyös fejmagasságában mérve az ammónia (NH3) koncentrációja nem haladhatja meg a 20 mg/kg-ot és a szén-dioxid (CO2) koncentrációja 33 kg/m2 állomány sűrűségig nem haladhatja meg a 3000 mg/kg-ot; 33 kg/m2 állomány sűrűség felett a szén-dioxid (CO2) koncentrációja nem haladhatja meg a 2900 mg/kg-ot.

2. Az árnyékban mért 30°C feletti külső hőmérsékletnél a belső hőmérséklet legfeljebb 3°C-kal haladja meg a külső hőmérsékletet.

3. 10°C alatti külső hőmérsékletnél az ólban 48 órán keresztül mért átlagos relatív páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.

bc) Bálázott alom behelyezése

1000 m -es ól felületre az állomány 3 hetes kora után 10 bála elhelyezése.

c) Növendék pulyka esetében:

ca) Etető, itató méret követelmények

ABC
1.Etetőtányéros55 db pulyka/etető
2.Itatóharang80 db pulyka/itató

cb) Bálázott alom behelyezése

1000 m2-es ól felületre az utónevelt állomány betelepítésekor 10 bála elhelyezése.

d) Pecsenye, növendék és hízott kacsa esetében:

da) Etető, itató méret követelmények

ABC
1.EtetőEtetőhossz12 cm/baromfi
2.Itatóvályús (átfolyós)10 cm/baromfi

db) Az istállóban tartózkodó kacsák részére 20 lux fényerőt kell biztosítani.

dc) Istálló és kifutó felület biztosítása

AB
1.Megnevezés
2.Nyári szállás5 db baromfi/m2
3.Árnyékoló8 db baromfi /m
4.Legelő, szabad terület4 m2/ baromfi
5.Természetes vízfelület10 db baromfi /m2
6.Fürösztő csatorna20 db baromfi /m2

e) Pecsenye, fiatal, növendék és hízott liba esetében: ea) Etető, itató méret előírás

AB
1.EtetőEtetőhossz:
2.ad libitum etetésnél 2 cm/baromfi
3.korlátozott etetésnél 7 cm/baromfi
4.ItatóItatóhossz
5.3 cm/baromfi

eb) Az istállóban tartózkodó libák részére 20 lux fényerőt kell biztosítani.

ec) Istálló és kifutó felület biztosítása

ABCD
1.Istálló-
felület
m2/baromfi
nyári
szállás
m2/baromfi
kifutófelület m /baromfi
füves
legelő
keveréktakarmányozással
2.4-10
hetes
korig
0,40,2102
3.11-16
hetes
korig
0,50,3153
4.17 hetes
korig
0,650,4204"

"

4. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

1. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. 1. Ügyfél-azonosító."

2. A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklet 8. pont 8.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.7. Verekedések, kimarások megelőzése esetén a 6.§ (6) bekezdésében előírt dokumentumok."

5. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

1. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. 1. ügyfél-azonosító"

2. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 4. pont 4.5. alpontjában az "ügyfélregisztrációs számmal" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóval" szöveg lép.

6. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

1. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklet I. pontjában az "Ügyfélregisztrációs száma" szövegrész helyébe az "Ügyfél-azonosítója" szöveg lép.

2. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklet III. pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója" szöveg lép.

7. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

1. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. ügyfél-azonosító"

2. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2. ügyfél-azonosító"

8. melléklet a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

1. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. Ügyfél-azonosító"

2. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Ügyfél-azonosító"

Tartalomjegyzék