32006R1974[1]

A Bizottság 1974/2006/EK rendelete ( 2006. december 15. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELETE

(2006. december 15.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 5. cikk (6) bekezdésére, 19. cikke (2) bekezdésének második mondatára, a 32. cikk (1) bekezdésének (b) pontjára, a 66. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdésére, a 70. cikk (1) bekezdésére és a 91. cikkére,

(1)

Az 1698/2005/EK rendelet egységes jogi keretet hozott létre az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra a Közösség egészében. A jogi keretet részletes végrehajtási szabályokkal kell kiegészíteni.

(2)

A közös agrárpolitika egyéb eszközeiből finanszírozott intézkedésekkel való összhang vonatkozásában meg kell határozni a vidékfejlesztési támogatás alóli kivételekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket, különösen az 1698/2005/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében említett kivételekre vonatkozókat. A vidékfejlesztési beruházási támogatásnak figyelembe kell vennie az ágazati korlátozásokat vagy megszorításokat, továbbá el kell kerülnie az érintett ágazatokban a többletkapacitások létrehozását.

(3)

Szabályokat kell előírni a nemzeti stratégiai tervek naprakész változataira a tartalom, az eljárások és az ütemezés vonatkozásában.

(4)

Annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság gyorsan és hatékonyan életbe léptethesse az új programozási keretet, meg kell határozni a vidékfejlesztési programok benyújtása és azoknak a Bizottság általi jóváhagyása közötti határidőket.

(5)

Részletes szabályokat kell megállapítani a vidékfejlesztési programok előterjesztésére és felülvizsgálatára. A vidékfejlesztési programok létrehozásának, a programok Bizottság általi vizsgálatának és jóváhagyásának megkönnyítése érdekében azok szerkezetére és tartalmára vonatkozóan különösen az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkében meghatározott követelményeken alapuló közös szabályokat kell megállapítani. Ezeken túlmenően konkrét rendelkezéseket kell megállapítani az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozás tekintetében.

(6)

Csak a programok jelentős változtatását igénylő módosításokat, a programon belüli, tengelyek közötti EMVA forrás átcsoportosításokat és az EMVA társfinanszírozás mértékének változásait kell bizottsági határozattal elfogadni. A többi módosításról a tagállamok döntenek, de be kell azokat jelenteniük a Bizottságnak Ki kell alakítani az eljárást az ilyen bejelentések egyeztetésére.

(7)

A hatékony és rendszeres monitoring biztosítása érdekében a tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk programozási dokumentumaik egységes szerkezetbe foglalt és naprakésszé tett elektronikus változatát.

(8)

Az 1698/2005/EK rendelet megállapítja a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának feltételeit. Meg kell határozni e feltételek teljesítésének időpontját, beleértve annak az időszaknak a hosszát is, amelyet a tagállamok bizonyos kedvezményezettek számára engedélyezhetnek, amely során a kedvezményezetteknek meg kell felelniük a szakképzettségi és szakmai alkalmassági feltételnek. Mivel a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás feltétele, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő üzleti tervet nyújtson be, részletes szabályokat kell megállapítani mind az üzleti terv, mind annak rendelkezéseinek a fiatal mezőgazdasági termelők általi betartása tekintetében.

(9)

A korai nyugdíjba vonulási támogatásra vonatkozó feltételek vonatkozásában meg kell oldani azokat a konkrét problémákat, amelyek akkor merülnek fel, amikor egy gazdaságot több átadó vagy egy haszonbérlő ad át. Az átadó nem üzleti célú mezőgazdasági tevékenysége a közös agrárpolitika keretében nem támogatható.

(10)

Meg kell határozni a gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások nyújtására kiválasztott hatóságok és testületek esetében megkövetelt szakképzettséget és forrásokat.

(11)

Az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozására irányuló támogatás tekintetében meg kell állapítani a támogatás degresszivitásának módszertanát.

(12)

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházások tekintetében és abban az esetben, ha a fiatal mezőgazdasági termelőknek meg kell felelniük a hatályos előírásoknak, rögzíteni kell a vonatkozó előírásoknak való megfelelés időpontját.

(13)

Az erdők gazdasági értékének javítását célzó beruházások vonatkozásában erdőgazdálkodási terveket kell meghatározni és meg kell állapítani a jogosult beruházások típusait. E terveket a Lisszabonban 1998. június 2. és 4. között az európai erdők védelméről tartott harmadik miniszteri konferencia L2 (a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló páneurópai kritériumok, mutatók és páneurópai operatív iránymutatás) állásfoglalásának 2. mellékletében létrehozott, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló páneurópai operatív iránymutatással ( 2 ) összhangban kell elkészíteni.

(14)

A mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelésére az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében a mikrovállalkozásoknál végrehajtott beruházások esetében időpontot kell rögzíteni a vonatkozó előírásoknak való megfelelésre. Egyértelműen el kell egymástól választani az 1698/2005/EK rendelettel létrehozott támogatási arányokból részesülő, erdészettel kapcsolatos beruházásokat és az erdészeti/faipari ágazatban végrehajtott egyéb beruházásokat.

(15)

Az új termékek, eljárások és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban folytatott együttműködés tekintetében meg kell határozni az indikatív jogosult költségeket.

(16)

Az előírások betartása tekintetében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás szintjét a tagállamnak az előírás alkalmazásából eredő kötelezettség mértékére tekintettel előírásonként kell kialakítania, miközben azonban a beruházási költségek nem lehetnek jogosultak támogatásra.

(17)

Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás tekintetében meg kell határozni a közösségi támogatásokat és a nemzeti támogatási rendszerekre vonatkozó kritériumokat, az e támogatással érintett termékeket és a támogatás összegének kiszámítása során figyelembe vehető állandó költségek típusait.

(18)

Az 1698/2005/EK rendelet 33. cikkében meghatározott promóciós intézkedések, valamint a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2000. december 19-i 2826/2000/EK tanácsi rendelettel ( 3 ) létrehozott, tájékoztató és promóciós intézkedésekre vonatkozó rendszer közötti kiegészítő jelleg biztosítása érdekében meg kell állapítani a minőségi termékek promóciójára nyújtott támogatásra vonatkozó részletes követelményeket, különösen a kedvezményezettekre és a támogatható tevékenységekre vonatkozókat. Ezen túlmenően a kettős finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a 2826/2000/EK rendelet alapján támogatott tájékoztató és promóciós intézkedések nem jogosultak vidékfejlesztési támogatásra.

(19)

A félig önellátó gazdálkodásra nyújtott támogatás tekintetében részletesen meg kell határozni az üzleti tervek tartalmát és végrehajtásuk feltételeit.

(20)

A máltai termelői csoportoknak nyújtott támogatás tekintetében a máltai mezőgazdasági ágazat különös jellemzőit figyelembe vevő egyedi szabályokat kell megállapítani.

(21)

Az 1698/2005/EK rendelet 93. cikkével összhangban a kedvezőtlen adottságú területeknek nyújtott támogatás tekintetében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelettel ( 4 ) létrehozott támogatási rendszer 2009. december 31-ig hatályban marad, a Tanácsnak a Szerződés 37. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott jogi aktusára is figyelemmel. Ennélfogva az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelet ( 5 ) 11. cikkét egy ilyen jogi aktusnak a Tanács általi elfogadásáig továbbra is alkalmazni kell.

(22)

Rendelkezéseket kell megállapítani egyrészről a mezőgazdasági termelőknek az előírások betartására nyújtott támogatás, másrészről pedig a Natura 2000-kifizetések közötti átfedések elkerülése érdekében.

(23)

Az agrár-környezetvédelmi és állatjóléti támogatások tekintetében a különféle agrár-környezetvédelmi és állatjóléti kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban a kedvezményezettek által teljesítendő minimumkövetelményeknek a támogatás olyan kiegyensúlyozott alkalmazását kell biztosítaniuk, amelyek figyelembe veszik a célkitűzéseket, továbbá ezáltal hozzá kell járulniuk a fenntartható vidékfejlesztéshez. E tekintetben a vállalt kötelezettségekből származó többletköltségek, elmaradt jövedelem és valószínű ügyleti költségek kiszámítására vonatkozó módszer megállapításának nagy jelentősséggel kell bírnia. Amennyiben a kötelezettségvállalások inputanyagok használatának korlátozásán alapulnak, csak akkor szabad támogatást nyújtani, ha ezek a korlátozások úgy értékelhetők, hogy ésszerű biztosítékot nyújtanak a kötelezettségvállalás teljesítése tekintetében.

(24)

A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére nyújtott támogatás tekintetében meg kell adni a jogosult műveletekre vonatkozó részleteket és a kedvezményezettek leírását. Rendelkezéseket kell megállapítani az agrár-környezetvédelemmel való átfedés elkerülése, valamint a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram alapján jogosult tevékenységeknek a támogatásból való kizárása érdekében.

(25)

Meg kell határozni a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatára irányuló, nem termelő beruházásokat.

(26)

Az erdészeti intézkedésekkel kapcsolatos egységes megközelítés biztosítása érdekében adott esetben az erdők és Fásított területek közös fogalommeghatározását kell használni. E fogalommeghatározásnak összhangban kell lennie az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Eurostat által a globális erdészeti erőforrások 2005-ös naprakész felmérésében használt fogalommeghatározással. Részletesebben meg kell határozni az 1698/2005/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásra nem jogosult erdőket és Fásított területeket.

(27)

Részletes feltételeket kell megállapítani a mezőgazdasági földterületek erdősítésére nyújtott támogatás vonatkozásában, különösen az erdősítendő terület, az alapítási költségek, a mezőgazdasági termelő és a gyors növésű fajok fogalommeghatározásával kapcsolatban.

(28)

Az agrár-erdészeti rendszerek első létrehozásával érintett mezőgazdasági földterületekre nyújtott támogatás tekintetében a tagállamoknak bizonyos paraméterek figyelembevételével kell meghatározniuk az erdőtelepítés maximális sűrűségét.

(29)

Az erdészeti potenciál helyreállítására és az erősen vagy közepesen tűzveszélyesként besorolt erdőkben a megelőző intézkedésekre nyújtott támogatás feltétele a tagállamok által létrehozott erdőtűzvédelmi tervekkel való összhang. Közös megközelítést kell biztosítani az erdőtűz-megelőzési intézkedések meghatározása esetében.

(30)

Az 1698/2005/EK rendelet 50. cikkének (5) és (6) bekezdésében kijelölt területek tekintetében meg kell határozni a kijelölésükre vonatkozó feltételeket. Ügyelni kell arra, hogy az erdősítés ne károsítsa a biológiai sokféleséget, vagy ne okozzon más környezeti kárt.

(31)

Az 1698/2005/EK rendelet 52. cikkének (a) (i) pontjában meghatározott nem mezőgazdasági tevékenységekre történő diverzifikálás intézkedés megfelelő felhasználása érdekében, meg kell adni az 1698/2005/EK rendelet 53. cikkében foglalt mezőgazdasági háztartás tagjának részletes meghatározását.

(32)

Az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában szereplő támogatásban részesülő köz- és magánszférabeli partnerségeknek meg kell felelniük bizonyos részletes feltételeknek.

(33)

A Leader-tengely tekintetében a helyi akciócsoportok kiválasztási eljárásainak átláthatónak és versenyképesnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő és színvonalas helyi szintű fejlesztési stratégiákat válasszanak ki támogatásra. A helyi feltételektől függően általános szabályként minimum- és maximumküszöböket kell meghatározni a helyi akciócsoportok által lefedett területek népessége számára.

(34)

A helyi fejlesztési stratégiák lehető legszélesebb körű végrehajtása érdekében a helyi akciócsoportok működtetési költségeire nyújtott támogatást korlátozni kell.

(35)

A helyi akciócsoportok által végrehajtott együttműködési projekteknek meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Koordinált eljárást kell létrehozni a Bizottság és a tagállamok között a transznacionális együttműködési projektek kiválasztásának megkönnyítésére.

(36)

A technikai segítségnyújtás tekintetében elő kell írni a konvergencia-célkitűzés keretében támogatható régiókra és más régiókra kiterjedő vidékfejlesztési programokra vonatkozó társfinanszírozási rendelkezéseket, valamint a részletes választási lehetőségeket és a nemzeti vidéki hálózat létrehozásának határidejét.

(37)

Közös szabályokat kell megállapítani több intézkedés vonatkozásában, különösen a következők tekintetében: az integrált műveletek végrehajtása, beruházási intézkedések, mezőgazdasági üzem átadása egy olyan időszak során, amelyre vonatkozóan a segítségnyújtás feltételeként kötelezettségvállalást tettek, a gazdaság területének növelése és a vis maior vagy a kivételes körülmények különféle kategóriáinak meghatározása.

(38)

A tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük, és megfelelő rendelkezéseket kell életbe léptetniük valamennyi vidékfejlesztési intézkedés igazolhatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ellenőrzési rendelkezéseik ésszerű biztosítékot nyújtsanak a támogathatósági kritériumok és más kötelezettségvállalások teljesítésére vonatkozóan. Különösen bizonyos intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó számítások esetében a tagállamoknak megfelelő szakértők bevonásával kell a számítások megfelelőségét és pontosságát igazolniuk.

(39)

Adott esetben részletes szabályokat kell megállapítani a kölcsönökre nyújtott kamattámogatásokra és a pénzügyi tervezés bizonyos formáira vonatkozóan. A hatékony és egységes irányítás biztosítása érdekében meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett az irányító hatóságok normatív költségeket alkalmazhatnak és a természetbeni hozzájárulásokat jogosult kiadásoknak tekinthetik. Annak biztosítása érdekében, hogy a beruházási műveletek célzottabbak legyenek, hozzáférhetővé kell tenni egy olyan közös szabályrendszert, amely meghatározza a támogatható kiadásokat. Közös szabályok szükségesek azon esetekben, amikor a Tagállam illetékes hatósága előleg folyósításáról dönt beruházási támogatások esetén.

(40)

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak és eljárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében különös rendelkezéseket kell megállapítani az EMVA által társfinanszírozott bizonyos intézkedésekre és a kiegészítő nemzeti finanszírozásra.

(41)

Az EMVA-ból nyújtott támogatásból részesülő vidékfejlesztési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében a vidékfejlesztési programoknak részletes kommunikációs tervet kell tartalmazniuk. A lehető legkoherensebb megközelítés biztosítása érdekében meg kell határozni az irányító hatóságok és a kedvezményezettek e tekintetben fennálló kötelezettségeit.

(42)

Az EMVA támogatás felhasználásával kapcsolatos átláthatóság fokozása érdekében a kedvezményezettek jegyzékét, az üzemek nevét és az üzem részére közforrásokból juttatott hozzájárulás összegét a tagállamoknak elektronikus úton vagy másként évente közzé kell tenniük. Ezen információnak a nyilvánosság részére történő hozzáférhetővé tétele a Közösség tevékenységének a vidékfejlesztés területén történő átláthatóságát, a közpénzekkel történő hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és különösen a felhasznált közpénzek ellenőrzését, végül a vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezettjei közötti verseny torzításának megakadályozását célozza. Tekintettel a követendő célkitűzések kiemelkedő súlyára, az arányosság alapelvének és a személyes adatok védelmének követelményének megfelelően indokolt a releváns információ általános közzététele, amennyiben nem lépi túl azt a határt, amely egy demokratikus társadalomban és a szabálytalanságok megelőzéséhez szükséges.

(43)

A monitoring tekintetében meg kell határozni az 1698/2005/EK rendelet 82. cikkében előírt éves időközi jelentésre, valamint a szóban forgó rendelet 80. cikkében említett közös monitoring- és értékelési keretszabályozás részét képező közös mutatókra vonatkozó részleteket.

(44)

A Bizottság és a tagállamok közötti biztonságos elektronikus adatcsere biztosítása érdekében információs rendszert kell létrehozni. Meg kell határozni e rendszer tartalmát és működését, valamint a rendszerhez való hozzáférési jogokat.

(45)

Az új végrehajtási szabályoknak az 1257/1999/EK rendelet alkalmazására megállapított végrehajtási szabályok helyébe kell lépniük. Ezért a 817/2004/EK rendeletet 2007. január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

(46)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Hatály

1. cikk

Ez a rendelet a vidékfejlesztési támogatás elvei és általános szabályai, a vidékfejlesztési intézkedések különös és közös rendelkezései, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések kivételével a jogosultsági és adminisztratív rendelkezések tekintetében megállapítja az 1698/2005/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

II. FEJEZET

Általános szabályok

1. szakasz

Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés

2. cikk

(1) Biztosítani kell egyrészről

a) a vidékfejlesztési támogatási intézkedések és az egyéb közösségi támogatási eszközök értelmében végrehajtott intézkedések, és különösen a közös agrárpolitika közvetlen és egyéb támogatási rendszerei alapján végrehajtott intézkedések és az állat- és növény-egészségügyi intézkedések, másrészről pedig

b) a különböző vidékfejlesztési támogatási intézkedések közötti összhangot.

(2) Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet szerinti támogatás az e rendelet 5. cikkének (6) bekezdése alapján kivételesen nyújtható az e rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek hatálya alá tartozó intézkedésekre, a tagállamok biztosítják, hogy a kedvezményezett egy adott műveletre csak egy rendszer alapján részesülhessen támogatásban.

E célból a tagállamok az ilyen kivételeket tartalmazó intézkedéseknek a vidékfejlesztési programjaikba történő felvételekor e programokban meghatározzák azokat a kritériumokat és közigazgatási szabályokat, amelyeket az érintett támogatási rendszerek vonatkozásában alkalmazni fognak.

(3) Amennyiben az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közös piaci szervezet - beleértve a közvetlen támogatási rendszereket is - az egyéni mezőgazdasági termelők, a gazdaságok vagy a feldolgozóüzemek szintjén termelési megszorításokat vagy a közösségi támogatásra vonatkozó korlátozásokat ír elő, a tejipari ágazat kivételével az 1698/2005/EK rendelet alapján nem támogatható egyetlen olyan beruházás sem, amely a termelést e megszorítások vagy korlátozások fölé emelné.

2. szakasz

Stratégia és programozás

3. cikk

(1) A nemzeti stratégiai tervek a programozási időszakban naprakésszé tehetők. Az ilyen frissítések esetében valamelyik vagy mindkét alábbi elemet figyelembe veszik:

a) a frissítés az 1698/2005/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több elemet és/vagy a közösségi stratégiai iránymutatások egy vagy több elemét érinti;

b) a frissítés egy vagy több vidékfejlesztési programnak az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett változtatásait tartalmazza.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni a nemzeti stratégiai tervek frissítéseire.

(3) A vidékfejlesztési programok kiigazításaihoz elegendő idő biztosítása érdekében a nemzeti stratégiai terv utolsó frissítését legkésőbb 2013. június 30-ig kell továbbítani a Bizottságnak.

(4) A nemzeti stratégiai terveket a vidékfejlesztési programok jóváhagyása után - különösen a célkitűzések és célok e programok előzetes értékeléséből következő számszerűsítésének tükrében - kell megerősíteni, vagy naprakésszé tenni.

3.a cikk

A nemzeti stratégiai terveknek az 1698/2005/EK rendelet 12a. cikke szerinti felülvizsgálata kiterjed a hivatkozott rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében megállapított olyan vonatkozó elemek felülvizsgálatára, amelyek kapcsolódnak a szóban forgó rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében előírt prioritásokhoz és különösen a főbb számszerűsített célokhoz.

A nemzeti stratégia meghatározza azokat az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett, hozzávetőleges és tájékoztató jellegű EMVA-hozzájárulásokat, amelyeket a tagállam a hivatkozott rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében említett prioritásokhoz rendelt, továbbá megfelelő indokolást ad a források elosztásával összefüggésben.

4. cikk

(1) A Bizottságnak a tagállamok által benyújtott vidékfejlesztési programokat a programoknak Bizottság általi kézhezvétele időpontjától számított hat hónapon belül kell jóváhagynia. Amennyiben a vidékfejlesztési programok e rendelet hatálybalépése előtt kerülnek benyújtásra, a hat hónapos időtartam az e rendelet hatálybalépésének napjával kezdődik.

Az 1698/2005/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában az első albekezdésben említett hat hónapos időszak attól az időponttól kezdődik, amikor a felülvizsgált javasolt program megfelel az 1698/2005/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdése első albekezdésének.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében előírt időszakok meghatározására vonatkozó időpontokat adott esetben a 63. cikk (6) és (8) bekezdésével összhangban kell rögzíteni.

5. cikk

(1) A vidékfejlesztési programoknak az 1698/2005/EK rendelet 16. és 16a. cikkében említett tartalmát e rendelet II. mellékletével összhangban kell megállapítani.

Az 1698/2005/EK rendelet 85. cikkében említett előzetes értékelést mindegyik vidékfejlesztési programhoz csatolni kell.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozások tartalmazzák a több intézkedés esetében közös információkat. Ezen intézkedések tekintetében a regionális vidékfejlesztési programok csak kiegészítő információkat tartalmazhatnak, feltéve, hogy a nemzeti keretszabályozásokban és a regionális programokban is megtalálható információk megfelelnek az e rendelet II. mellékletében foglalt követelményeknek.

(3) A tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsájtaniuk az egyes változtatásokat követően naprakésszé tett vidékfejlesztési programjaik és - adott esetben - nemzeti keretszabályozásuk elektronikus változatát, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének d), e) és f) pontjával összhangban megkövetelt információknak megfelelő, az e rendelet II. mellékletében meghatározott standard táblázatokat is. A tagállamok adott esetben elektronikus úton, e rendelet 63. cikkével összhangban továbbítják a Bizottságnak a programváltozásokra és a nemzeti keretszabályozás változásaira vonatkozó kérelmeket.

3. szakasz

A vidékfejlesztési programok változtatásai

6. cikk

(1) A vidékfejlesztési programok változtatásai a következő kategóriákba tartoznak:

a) az 1698/2005/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálat;

b) a pénzügyi forrásoknak az 1698/2005/EK rendelet 77. cikkének (3) bekezdésében említett felhasználására irányuló koordinációs eljárásokból eredő felülvizsgálatok;

ba) az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (4b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódó változások a finanszírozási tervben;

c) az e bekezdés a), b) és ba) pontjának hatálya alá nem tartozó egyéb változtatások.

(2) A programoknak az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett változtatásai csak a végrehajtásuk második évétől javasolhatók.

(3) A vidékfejlesztési programok változtatására vonatkozó javaslatokat megfelelően indokolni kell, különösen a következő információk megadásával:

a) a változtatás indokai és végrehajtási problémák;

b) a változtatás várt hatásai;

c) a változtatás és a nemzeti stratégiai terv közötti kapcsolat.

7. cikk

(1) A programoknak az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett felülvizsgálatai esetében az 1698/2005/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének bevezető részével összhangban a Bizottságnak határozatot kell hoznia a tagállam által benyújtott kérelemről, amennyiben:

a) a felülvizsgálat meghaladja az e rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett, tengelyek közötti rugalmassági küszöbértéket;

b) a felülvizsgálat módosítja az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkében említett, a jóváhagyott vidékfejlesztési programban előírt közösségi társfinanszírozási mértékeket;

c) a felülvizsgálat megváltoztatja a közösségi hozzájárulás teljes összegét a programozási időszak egészére és/vagy annak éves bontását anélkül, hogy az elmúlt évek közösségi hozzájárulásának összegét megváltoztatná;

d) a felülvizsgálat az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkének első alkalommal történő végrehajtásához kapcsolódik;

e) a felülvizsgálat olyan további lehetséges hatást vezet be, amely nem szerepel az 1698/2005/EK rendelet II. mellékletében és a hivatkozott rendelet 16a. cikkében említett prioritásokhoz kapcsolódik.

A határozatot a tagállam kérelmének Bizottság általi kézhezvétele időpontjától számított hat hónapon belül kell meghozni. A határozatot a tagállam kérelmének Bizottság általi kézhezvétele időpontjától számított hat hónapon belül kell meghozni.

(2) A természeti katasztrófák miatti szükséghelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos esetek kivételével a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program-felülvizsgálatok naptári évenként és programonként legfeljebb egyszer nyújthatók be.

A tagállamoknak az (1) bekezdés c) pontjában említett program-felülvizsgálatokra irányuló kérelmeket minden évben legkésőbb szeptember 30-ig kell továbbítaniuk a Bizottságnak.

Az (1) bekezdésben említett program-felülvizsgálatokra irányuló utolsó kérelmeiket a tagállamok legkésőbb 2013. június 30-ig kell továbbítaniuk a Bizottságnak.

8. cikk

(1) A regionális programozást alkalmazó tagállamok javasolhatnak a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett olyan program-felülvizsgálatokat, amelyek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó hozzájárulás regionális programok közötti, meghatározott évekre történő átvitelére irányulnak, amennyiben:

a) az EMVA-hozzájárulás teljes összege programonként a teljes programozási időszak tekintetében nem módosul;

b) az érintett tagállamnak nyújtott EMVA-juttatás teljes összege nem módosul;

c) a felülvizsgálat évét megelőző évekre vonatkozó program éves bontásai nem módosulnak;

d) az érintett tagállamnak nyújtott éves EMVA-juttatást betartják;

e) adott esetben a nemzeti stratégiai tervben az 1698/2005/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének f) pontjával összhangban említett, a konvergencia-célkitűzés elérésére szolgáló költségvetést nem csökkentik.

(2) Az érintett programokra vonatkozó pénzügyi táblázatokat úgy kell kiigazítani, hogy azok tükrözzék az (1) bekezdésben említett átviteleket.

A felülvizsgált pénzügyi táblázatokat legkésőbb az átvitel naptári éve szeptemberének 30. napjáig kell a Bizottságnak továbbítani. 2012 az utolsó olyan év, amikor ilyen felülvizsgálatok továbbíthatók.

A Bizottság a tagállam kérelmének kézhezvételét követő három hónapon belül kell határozatot hoznia az új pénzügyi táblázatok jóváhagyásáról. Az 1698/2005/EK rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás nem alkalmazandó.

(3) A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett program-felülvizsgálatokra vonatkozó kérelmek naptári évenként legfeljebb egyszer nyújthatók be.

8a. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (4b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódóan változtatni kívánó tagállamok kötelesek a Bizottságot értesíteni a 2009-ben alkalmazandó, megemelt EMVA-hozzájárulást tartalmazó kiigazított finanszírozási tervről.

Az első albekezdésnek megfelelően bejelentett változások esetében az ennek a rendeletnek a 9. cikke szerinti eljárás alkalmazandó.

(2) Miután megkapta a 883/2006/EK bizottsági rendelet ( 6 ) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban legkésőbb 2010. január 31-ig benyújtandó, 2009-re vonatkozó utolsó kiadásigazoló nyilatkozatot, a Bizottság köteles kiszámítani az EMVA-hozzájárulás maximális mértékét, amely az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt EMVA-hozzájárulás felső határértékeinek betartása érdekében a programozási időszak fennmaradó részében alkalmazható. A részletekről és a számítás eredményéről 2010. február 15-ig tájékoztatni kell a tagállamokat.

(3) A tagállamok kötelesek 2010. március 15-ig benyújtani a Bizottságnak a programozási időszak fennmaradó részére vonatkozóan az EMVA-hozzájárulás új mértékét tartalmazó új finanszírozási tervet, amely megfelel a Bizottság által a (2) bekezdés alapján kiszámított maximális mértéknek.

Amennyiben valamely tagállam a fenti határidőig nem jelenti be új finanszírozási tervét vagy a bejelentett finanszírozási terv nem felel meg a Bizottság által kiszámított maximális mértéknek, automatikusan utóbbit alkalmazzák ennek a tagországnak a vidékfejlesztési programjára a 2010 első negyedévében a kifizető ügynökségnél felmerülő kiadások bejelentésétől a Bizottság által számított társfinanszírozási mértékkel összeegyeztethető, módosított finanszírozási terv benyújtásáig.

9. cikk

(1) A tagállamok által a programokban végrehajtott, a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett változtatások tartalmazhatják az egy adott tengelyen belüli intézkedések pénzügyi bontásának változásait, valamint az új intézkedések és művelettípusok bevezetésével kapcsolatos nem pénzügyi változásokat, a meglévő intézkedések és művelettípusok visszavonását, az 1698/2005/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében említett eltérést érintő változásokat, illetőleg a programban már meglévő intézkedésekre vonatkozó információkat és ezen intézkedések leírását.

(2) A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett változtatásokat úgy is végrehajthatják, hogy egy naptári éven belül a teljes programozási időszakra a programra nyújtott összes EMVA-hozzájárulás legfeljebb 3 %-át egyik tengelyből a másikba áthelyezik.

(3) A programoknak az (1) és (2) bekezdésben említett változtatásai legkésőbb 2015. december 31-ig hajthatók végre azzal a feltétellel, hogy a tagállamok az ilyen változtatásokat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig bejelentik.

(4) A természeti katasztrófák miatti szükséghelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos esetek kivételével az (1) és (2) bekezdésben említett változásokat az egyes programok esetében naptári évenként legfeljebb háromszor lehet bejelenteni, feltéve, hogy a (2) bekezdésben említett 3 %-os plafont betartják abban a naptári évben, amikor a három bejelentés megtörténik.

(5) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett változások összhangban vannak az 1698/2005/EK rendelet 17. cikkében megállapított százalékos arányokkal.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben említett változásokat a Bizottságnak kell bejelenteni. A Bizottság a következők tekintetében értékeli ezeket:

a) az 1698/2005/EK rendeletnek való megfelelés;

b) a vonatkozó nemzeti stratégiai tervvel való összhang;

c) az e rendeletnek való megfelelés.

A Bizottság a tagállamot a programváltoztatási kérelem kézhezvételétől számított négy hónapon belül tájékoztatja az értékelés eredményéről. Amennyiben a változások nem felelnek meg az első albekezdésben említett egy vagy több értékelési paraméternek, a négy hónapos időszakot fel kell függeszteni addig, amíg a Bizottság megkapja a megfelelő programmódosításokat.

Ha a Bizottság nem tájékoztatja a tagállamot a második albekezdésben említett négy hónapos időszakon belül, a változások elfogadottnak tekintendők és a négy hónapos időszak lejártát követően hatályba lépnek.

10. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a program-felülvizsgálati kérelmüknek vagy az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett változtatások Bizottság általi kézhezvételének időpontja, továbbá az e rendelet 7. és 8. cikke szerinti bizottsági határozatnak vagy a változások e rendelet 9. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálata befejezésének időpontja között a tagállamok viselik a kiadásokkal járó felelősséget.

(2) A természeti katasztrófák miatti szükséghelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos esetekben a programoknak a 6. cikk (1) bekezdésében említett változásaival kapcsolatos kiadások az 1698/2005/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett időpontnál korábbi időponttól kezdve is támogathatók.

11. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozás változásai e rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá tartoznak. E rendelet 9. cikkének (3) és (6) bekezdését e változásokra értelemszerűen kell alkalmazni.

12. cikk

A közösségi jogszabályok módosítása esetén a vidékfejlesztési programokat a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően szükség esetén e módosításokkal összhangban kell megváltoztatni. E változások nem számítanak bele a 7. cikk (2) bekezdésében, 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (4) bekezdésében említett változások éves számába. A 6. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható ezekre a módosításokra.

III. FEJEZET

Vidékfejlesztési intézkedések

1. szakasz

Vidékfejlesztési intézkedések tengelyenként

1. alszakasz

1. tengely

13. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében előírt, a fiatal mezőgazdasági termelők elindítására nyújtott támogatás vonatkozó feltételrendszerének a támogatási kérelem benyújtásakor teljesülnie kell.

A támogatásnyújtásról szóló egyedi határozat meghozatalának időpontjától számított, 36 hónapot meg nem haladó időszak azonban megengedett az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal kapcsolatos feltételek teljesülése érdekében, amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelőnek alkalmazkodási időszakra van szüksége, amelynek során létrehozza a mezőgazdasági üzemet vagy átalakítja annak szerkezetét, feltéve, hogy a szóban forgó bekezdés c) pontjában említett üzleti terv előírja ennek szükségességét.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett üzleti terv legalább a következőket ismerteti:

a) a mezőgazdasági üzem kezdeti helyzete és az új üzem tevékenységeinek fejlesztésével kapcsolatos különös mérföldkövek és célok;

b) a mezőgazdasági üzem tevékenységeinek fejlesztéséhez szükséges beruházásokra, képzésre, tanácsadásra vagy bármely más intézkedésre vonatkozó részletek.

(3) Az üzleti tervnek való megfelelést a hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb a támogatás nyújtásáról szóló egyedi határozat időpontjától számított öt éven belül értékeli. A tagállamok az üzleti terv végrehajtása körülményeinek figyelembevételével határozzák meg a már megkapott támogatás visszatérítésére vonatkozó feltételeket, ha a fiatal mezőgazdasági termelő az értékelés időpontjában nem felel meg az üzleti tervben leírtaknak.

(4) A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló támogatás nyújtásáról szóló egyedi határozatot legkésőbb a tagállamok hatályos rendelkezései értelmében meghatározott tevékenységkezdést követő 18 hónapon belül hozzák meg. Az 1698/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott egyszeri támogatás formájában nyújtott támogatás esetében és e cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok a kifizetést legfeljebb öt részletre oszthatják.

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy amennyiben az üzleti terv az 1698/2005/EK rendeletben előírt egyéb vidékfejlesztési intézkedések alkalmazására hivatkozik, a fiatal mezőgazdasági termelő kérelmének a hatáskörrel rendelkező hatóság általi jóváhagyása ezen egyéb intézkedésekhez is hozzáférést biztosít. Ebben az esetben a kérelmező által benyújtandó információknak kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy alá tudják támasztani az ezen egyéb intézkedések szerinti támogatás iránti kérelem indokoltságát.

(6) Külön feltételek alkalmazhatók olyan esetben, ha a fiatal mezőgazdasági termelő nem az egyetlen vezetője a mezőgazdasági üzemnek. E feltételeknek egyenértékűeknek kell lenniük a mezőgazdasági üzem egyetlen vezetőjeként tevékenységét megkezdő fiatal mezőgazdasági termelő esetében megkövetelt feltételekkel.

14. cikk

(1) Amennyiben egy mezőgazdasági üzemet több átadó ruház át, az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke szerinti, a korai nyugdíjba vonulásra nyújtott támogatás összértéke az egyetlen átadó részére nyújtott összegre korlátozódik.

(2) A közös agrárpolitika keretében nem támogatható az átadó által folytatott nem üzleti célú mezőgazdasági tevékenység.

(3) A haszonbérlő a bérelt földterületet átadhatja a tulajdonosnak, feltéve, hogy a bérletet megszüntetik és teljesülnek az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében az átvevőre vonatkozóan megállapított követelmények.

(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az átadott földterületet olyan testület vegye át, amely vállalja, hogy azt egy későbbi időpontban visszaadja az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő átvevőknek.

(5) 2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások.

15. cikk

(1) A mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadási szolgáltatások, amelyekre az 1698/2005/EK rendelet 24. cikke értelmében támogatás nyújtható, összhangban kell lennie az 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 7 ) II. címének 3. fejezetével, továbbá annak végrehajtási rendelkezéseivel.

(2) A mezőgazdasági termelők részére tanácsadási szolgáltatások nyújtására kiválasztott hatóságok és testületek megfelelően képzett és tanácsadási tapasztalattal rendelkező munkaerővel rendelkeznek, továbbá a szükséges adminisztrációs és műszaki felszereltség biztosított annak érdekében is, hogy azok az 1698/2005/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett követelmények, feltételek és előírások ismeretátadásában is megbízhatóan eredményesek legyenek.

16. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 25. cikkében említett üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozására vonatkozó degresszív támogatási arányt kell megállapítani a vidékfejlesztési programokban a támogatás első évétől kezdve a támogatás egyenlő mértékekben történő csökkentésével, oly módon, hogy a támogatás legkésőbb a szolgáltatások létrehozásától számított hatodik évben teljesen megszűnjön.

16a. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 26. cikke alkalmazásában, amennyiben a mezőgazdasági üzemekben hőenergia és/vagy megújuló forrásokból villamos energia előállítására irányuló beruházásokra kerül sor, a megújuló energiát termelő üzemek csak abban az esetben jogosultak támogatásra, ha termelési kapacitásuk legfeljebb a mezőgazdasági üzem átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának megfelelő szintet éri el, beleértve a mezőgazdasági üzem háztartását is.

Amennyiben a mezőgazdasági üzemekben a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) szerinti bioüzemanyag előállítására irányuló beruházásokra kerül sor, a megújuló energiát termelő üzemek csak abban az esetben jogosultak támogatásra, ha termelési kapacitásuk legfeljebb a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet éri el.

17. cikk

(1) A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére irányuló beruházásokra nyújtott támogatás esetében az 1698/2005/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt, újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében, a szóban forgó albekezdésben előírt türelmi idő végéig meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak.

(2) Amennyiben a beruházásokat az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkében említettek szerint támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők hajtják végre, a hatályos közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében a rendelet 26. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt türelmi idő végéig meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak.

18. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az erdőterület méretének és felhasználásának megfelelő erdőgazdálkodási tervek a vonatkozó nemzeti jogszabályokon, valamint a meglévő földhasználati terveken alapulnak és megfelelő módon vonatkoznak az erdei erőforrásokra.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 27. cikkében említett, az erdők gazdasági értékének javítására irányuló műveletek az erdőgazdasági szintű beruházásokra vonatkoznak, és betakarítási felszerelésre irányuló beruházásokat is magukban foglalhatnak.

A támogatás nem terjed ki a véghasználatot követő felújítással kapcsolatos tevékenységekre.

(3) Az e rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében említett erdők nem tartoznak az 1698/2005/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdése első mondatának hatálya alá.

19. cikk

(1) A mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelését célzó beruházásokra nyújtott támogatások esetében az 1698/2005/EK rendelet 28. cikke (1) bekezdésének c) pontjának második albekezdésében előírt, újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében, a szóban forgó albekezdésben előírt türelmi idő végéig meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak.

(2) Az erdészeti termékek értékének növelését célzó beruházásokra nyújtott támogatások esetében a fa nyersanyagként történő felhasználásával kapcsolatos beruházások az ipari feldolgozást megelőző műveletekre korlátozódnak.

20. cikk

A mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint az erdészeti ágazatban az 1698/2005/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében említett, az új termékek, eljárások és technológiák fejlesztése céljából folytatott együttműködés költségei vonatkoznak az újonnan kifejlesztett termékek, eljárások és technológiák kereskedelmi célokra történő felhasználását megelőző olyan előkészítő műveletekre, mint például a tervezés, a termék-, eljárás- vagy technológiafejlesztés és vizsgálatok, továbbá az együttműködéssel kapcsolatos tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások.

21. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkében említett, a közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartására nyújtott támogatás szintjét az előírás alkalmazásából eredő kötelezettségek szintjére tekintettel a tagállamok előírásonként szabályozhatják. A kifizetések folyósítását a szóban forgó cikk (2) bekezdésében említett legfeljebb öt év során fokozatosan kell megszüntetni.

(2) A beruházásokkal kapcsolatos költségek nem vehetők figyelembe az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkében említett, a közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartására nyújtott éves támogatás szintjének meghatározásakor.

(3) 2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 31. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások.

22. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett közösségi minőségbiztosítási rendszerek a következő rendeletekkel és rendelkezésekkel létrehozott rendszerek:

a) a 2092/91/EGK tanácsi rendelettel ( 9 )

b) az 509/2006/EK tanácsi rendelettel ( 10 )

c) az 510/2006/EK tanácsi rendelettel ( 11 )

d) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 12 ) VI. címével.

(2) A támogatásra való jogosultsághoz az 1698/2005/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a tagállamok által elismert élelmiszer-minőségi rendszereknek a következő kritériumoknak kell eleget tenniük:

a) az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó végtermék egyedi jellemzői a gazdálkodási módszerekre vonatkozó olyan részletes kötelezettségekből származnak, amelyek garantálják a következőket:

- különös tulajdonságok, beleértve a termelési eljárást, vagy

- a végtermék sokkal jobb minőségű, mint a köz-, állat- vagy növény-egészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőség;

b) a rendszerek kötelező termékleírásokat tartalmaznak, és az e leírásoknak való megfelelést független felügyeleti szerv tanúsítja;

c) a rendszerek valamennyi termelő számára elérhetőek;

d) a rendszerek átláthatóak és biztosítják a termékek teljes nyomon követhetőségét;

e) a rendszerek igazodnak a jelenlegi és az előre látható piaci lehetőségekhez.

(3) Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők számára csak akkor nyújtható támogatás, ha a minőségi terméket vagy élelmiszert az (1) bekezdésben felsorolt rendeletek és rendelkezések alapján vagy a tagállam által elismert, a (2) bekezdésben említett élelmiszer-minőségi rendszerben hivatalosan elismerték.

Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett élelmiszer-minőségi rendszerek tekintetében csak közösségi nyilvántartásba vett termékek vonatkozásában nyújtható támogatás.

(4) Amennyiben bármely vidékfejlesztési programban egy meghatározott termék tekintetében a 2092/91/EGK rendelet szerinti élelmiszer-minőségi rendszerben való részvételre irányuló támogatás szerepel, a minőségi rendszerben való részvételből származó állandó költségek nem vehetők figyelembe ugyanezen termék biogazdálkodással való előállítására irányuló támogatását célzó agrár-környezetvédelmi intézkedés keretében nyújtott támogatás összegének kiszámításakor.

(5) Az 1698/2005/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában az "állandó költségek" a támogatott élelmiszer-minőségi rendszerbe való belépéssel és az abban való részvételre vonatkozó éves hozzájárulással kapcsolatban felmerült költségek, szükség esetén beleértve a rendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

23. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke c) pontja iii. alpontjának alkalmazásában a "termelői csoport" jogi formától függetlenül bármely olyan szervezet, amely egy adott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer vonatkozásában a szóban forgó rendelet 32. cikkében említett élelmiszer-minőségi rendszerben aktívan részt vevő piaci szereplőket tömöríti. Az egy vagy több ágazatot képviselő szakmai és/vagy szakmaközi szervezetek nem minősülnek "termelői csoportnak".

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 33. cikke értelmében a támogatható tájékoztatási és promóciós tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek célja, hogy a fogyasztókat a rendelet 32. cikke szerinti vidékfejlesztési programban szereplő élelmiszer-minőségi rendszerek alá tartozó mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek vásárlására ösztönözzék.

Az ilyen tevékenységeknek fel kell hívniuk a figyelmet az érintett termékek különleges tulajdonságaira vagy előnyeire, nevezetesen az érintett élelmiszer-minőségi rendszerrel összefüggő minőség, meghatározott termelési módszerek, szigorú állatjóléti előírások és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő magatartás tekintetében, továbbá kiterjedhetnek az e termékekre vonatkozó tudományos és technológiai ismeretek terjesztésére. A szóban forgó tevékenységeknek ki kell terjedniük különösen vásárok és kiállítások szervezésére és/vagy az azokon való részvételre, más hasonló PR-tevékenységekre, valamint a különböző kommunikációs csatornákon keresztül vagy az eladási pontokon történő hirdetésre.

(3) Az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke c) pontjának iii. alpontja értelmében csak a belső piaci tájékoztatási, promóciós és hirdetési tevékenységek támogathatók.

A szóban forgó tevékenységek nem ösztönözhetik a fogyasztókat egy termék megvásárlására annak különleges eredete miatt, kivéve az 510/2006/EK rendelet és az 1493/1999/EK rendelet által bevezetett minőségbiztosítási rendszerek hatálya alá tartozó termékeket. A termék eredete mindazonáltal feltüntethető, feltéve, hogy az eredetre vonatkozó bejegyzés a fő üzenethez képest másodlagos.

A kereskedelmi márkák promóciójával kapcsolatos tevékenységek nem jogosultak támogatásra.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben említett tevékenységek olyan terméket érintenek, amely a 22. cikk (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában előírt valamely élelmiszer-minőségi rendszer hatálya alá tartozik, az e rendszerek szerint előírt közösségi logót fel kell tüntetni a tájékoztatási, promóciós és/vagy hirdetési anyagokon.

(5) A 2826/2000/EK rendelet alapján támogatott tájékoztatási és promóciós tevékenységek az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke c) pontjának iii. alpontja értelmében nem támogathatók.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a támogatott tevékenységgel összefüggésben összeállított minden tájékoztatási, promóciós és hirdetési anyag tervezete megfeleljen a közösségi jogszabályoknak. E célból a kedvezményezetteknek minden ilyen előzetes anyagot továbbítaniuk kell a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

24. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 34. cikkében említett üzleti terv:

a) bizonyítékot nyújt arra nézve, hogy a mezőgazdasági üzem gazdaságilag életképessé válhat, figyelembe véve adott esetben a mezőgazdasági háztartás egyéb bevételi forrásainak kiegészítő jellegét;

b) tartalmazza a szükséges beruházásokra vonatkozó adatokat;

c) leírja a konkrét mérföldköveket és célokat.

(2) Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 34. cikkében említett üzleti terv egyéb vidékfejlesztési intézkedések alkalmazására hivatkozik, annak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az egyéb intézkedések szerinti támogatásra irányuló kérelmet alá tudják támasztani.

(3) Az 1698/2005/EK rendelet 34. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok - az üzleti terv végrehajtásának körülményeire tekintettel - nem folyósíthatnak további kifizetéseket, ha a félig önellátó mezőgazdasági termelő az értékelés időpontjában nem felel meg az üzleti tervben meghatározottaknak.

24a. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 35a. cikkében említett üzleti terv:

a) ismerteti a tervezett szerkezetátalakítási terv fő szempontjait, beleértve a mezőgazdasági tevékenységeken kívüli diverzifikációt;

b) meghatározza a konkrét célkitűzéseket.

25. cikk

(1) Málta vonatkozásában - az 1698/2005/EK rendelet mellékletével összhangban - az olyan termelési ágazatokra vonatkozó minimális támogatási összeg megállapítása érdekében, amelyek össztermelése rendkívül alacsony, csak az érintett ágazat termelőinek egy minimális százalékából álló és az azon ágazat termelésének minimális százalékát képviselő termelői csoportok jogosultak e minimális támogatásra.

A termelők és a termelés minimális százalékait, valamint az érintett ágazatokat a máltai vidékfejlesztési programban határozzák meg.

(2) A máltai termelői csoportoknak nyújtott - egy kisebb termelői csoport létrehozásához szükséges költségek függvényében kiszámított - támogatás minimális összegét a III. melléklet határozza meg.

25a. cikk

(1) Támogatás nyújtható azoknak a hatóságoknak és szerveknek, amelyek a Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VIII. melléklete I. szakaszának D. pontja értelmében mezőgazdasági üzemek részére történő tanácsadást és az ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatásokat nyújtanak a mezőgazdasági termelőknek. Ez különösen a következőkre vonatkozik: üzleti terv készítése, vidékfejlesztési intézkedések igényléséhez való segítségnyújtás, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikkében és III. és IV. mellékletében meghatározott jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírások és a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények betartásával kapcsolatos tanácsadás és ismeretterjesztés.

(2) A mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadásra és ismeretterjesztésre kiválasztott hatóságoknak és szerveknek az e szolgáltatásokhoz megfelelő forrásokkal - szakképzett munkaerővel, igazgatási és technikai eszközökkel -, valamint tanácsadói tapasztalattal és megbízhatósággal kell rendelkezniük.

(3) 2007 és 2009 között Bulgária és Románia a mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadási szolgáltatások tekintetében akár ezt az intézkedést, akár az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke a) pontja iv. alpontjában említett "tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele" elnevezésű intézkedést végrehajthatja.

2. alszakasz

2. tengely

26. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke (1)-(4), valamint 40. bekezdése szerinti támogatás kedvezményezettjei a 79/409/EGK ( 13 ) és a 92/43/EGK ( 14 ) tanácsi irányelv végrehajtása tekintetében nem jogosultak a rendelet 31. cikke szerinti támogatásra.

26a. cikk

(1) A 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 ) végrehajtását illetően az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke alapján támogatható művelettípusok nem támogathatóak az említett rendelet 31. cikke alapján.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 38. cikkének (1) bekezdése szerinti, a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó támogatás csak olyan egyedi követelményekkel összefüggő hátrányokból eredően felmerült költségek és elmaradt bevételek tekintetében nyújtható, amelyek:

a) bevezetése a 2000/60/EK irányelvvel történt, összhangban vannak az irányelv környezetvédelmi célkitűzésének elérése céljából a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaival, és túlmutatnak a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedéseken;

b) túlmutatnak a 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 16 ) 5. és 6. cikke, valamint II. és III. melléklete szerinti, jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményeken és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó feltételen;

c) túlmutatnak a 2000/60/EK irányelv elfogadásakor már létező uniós joganyagban biztosított védelem szintjén, a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően; valamint

d) olyan jelentős változtatásokat írnak elő a földhasználatban, és/vagy olyan jelentős korlátozásokat a mezőgazdasági gyakorlatban, amelyek jelentős elmaradt bevételhez vezetnek.

(3) Az éves támogatás összege tekintetében a következő feltételek alkalmazandók:

a) A támogatás összegét a hasznosított mezőgazdasági terület után hektáronként 50 EUR minimális szint felett kell meghatározni.

b) A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a hasznosított mezőgazdasági terület után hektáronként a 200 EUR összeget.

Az első albekezdés b) pontjától eltérve:

a) öt évet nem meghaladó időtartamig a támogatás kezdeti maximális összege nem haladhatja meg a hasznosított mezőgazdasági terület után hektáronként az 500 EUR összeget;

b) a maximális összegek a vidékfejlesztési programokban megindokolandó különleges körülmények figyelembevételével növelhetők.

27. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 39(1)-(4). és 40. cikkének alkalmazásában adott esetben megfelelően kell alkalmazni e cikk (2)-(13) bekezdését.

(2) Az állattenyésztés külterjesítésére, illetve az attól eltérő állattartásra vonatkozó kötelezettségvállalásnak legalább a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a legelőgazdálkodást tovább folytatják;

b) a számosállat-egységenkénti teljes legelőterületet fenntartják, elkerülve ezáltal mind a túllegeltetést, mind a kihasználatlanságot;

c) az állománysűrűség kiszámítása a mezőgazdasági üzem területén tartott összes legelő állat figyelembevételével, illetve a tápanyag-kimosódás korlátozására tett kötelezettségvállalás esetén a mezőgazdasági üzem területén tartott összes, a kérdéses kötelezettségvállalás által érintett állat figyelembevételével történik.

(3) A trágyák, növényvédő szerek vagy egyéb eszközök használatának korlátozására vonatkozó kötelezettségvállalások csak akkor fogadhatók el, ha ezeket a korlátozásokat oly módon lehet értékelni, hogy az ésszerű biztosítékot nyújtson a vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan.

(4) A támogatás a következő kötelezettségvállalásokra vonatkozhat:

a) olyan, az adott térségben honos helyi fajtákból származó, veszélyeztetett állatok tenyésztése;

b) olyan, a helyi és a regionális körülményekhez természetes módon alkalmazkodott növénygenetikai források megőrzése, amelyeket a génerózió veszélye fenyeget.

A támogatható mezőgazdasági haszonállatfajokat, valamint a helyi fajták tenyésztésből történő kivonására vonatkozó küszöbértékek meghatározására szolgáló ismérveket a IV. melléklet tartalmazza.

(5) Az I. mellékletben felsorolt közös piacszervezési vagy közvetlen támogatási rendszerek alapján végrehajtott környezetvédelmi intézkedések, az állat- és növény-egészségügyi intézkedések vagy az agrár-környezetvédelmi és állatjóléti támogatástól eltérő vidékfejlesztési intézkedések nem zárhatják ki az ugyanazon termékekre nyújtott agrár-környezetvédelmi és/vagy állatjóléti támogatást, feltéve, hogy az ilyen támogatás kiegészíti az érintett intézkedéseket és összhangban van azokkal.

A különböző agrár-környezetvédelmi és/vagy állatjóléti kötelezettségvállalások egymással kombinálhatók, feltéve, hogy kiegészítik egymást és összeegyeztethetőek egymással.

Az első és második albekezdésben említett intézkedések vagy kötelezettségvállalások kombinációja esetében a támogatás szintjénél figyelembe kell venni az elmaradt jövedelmet és a kombinációból származó többletköltségeket.

(6) -----

A hegyvidéki területek, az egyéb hátrányos helyzetű területek, a Natura 2000 mezőgazdasági hasznosítású területek és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 17 ) alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területekre nyújtott támogatás esetében az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások adott esetben figyelembe veszik az érintett területeken nyújtott támogatásra vonatkozóan megállapított feltételeket.

(7) Az 1698/2005/EK rendelet 40. cikkében említett bármely állatjóléti kötelezettségvállalás legalább az alábbi területek egyikén korszerűsített előírásokat tartalmaz:

a) természetes szükségleteiknek jobban megfelelő ivóvíz és takarmány;

b) állatelhelyezési feltételek, mint például férőhelyszükséglet, alom, természetes fény;

c) kijárás a szabadba;

d) a szisztematikus megcsonkítás, elkülönítés vagy állandó lekötés hiánya,

e) a főként a gazdálkodási gyakorlat és/vagy az állattartási feltételek által meghatározott állatbetegségek megelőzése.

(8) Az adott kötelezettségvállalásokból eredő elmaradt jövedelem és többletköltségek kiszámításánál a referenciaszintet az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében és 40. cikkének (2) bekezdésében említett vonatkozó előírások és követelmények jelentik.

(9) Amennyiben a kötelezettségvállalásokat általában az 1698/2005/EK rendelet mellékletében használt egységtől eltérő egységben fejezik ki, a tagállamok a kifizetések kiszámításánál alkalmazhatják ezeket az egyéb egységeket. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy betartják a szóban forgó mellékletben meghatározott, közösségi támogatással támogatható évenkénti maximális összegeket. E célból a tagállam:

a) megállapíthat egy határt a mezőgazdasági üzem agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által érintett hektáronkénti egységeinek számára vonatkozóan, vagy

b) minden résztvevő mezőgazdasági üzemre vonatkozóan meghatározhatja a teljes maximális összeget, és biztosítja, hogy a kifizetések minden mezőgazdasági üzem esetében megfeleljenek ennek a felső határnak.

(10) A tagállamok objektív kritériumok alapján meghatározzák, hogy szükséges-e az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében és 40. cikkének (2) bekezdésében előírt ügyleti költséget kompenzálni.

Az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdésének és 40. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az "ügyleti költség" az ügylet lebonyolításával kapcsolatos olyan költséget jelenti, amely közvetlenül nem tulajdonítható azon kötelezettségvállalás végrehajtási költségének, amelyre az vonatkozik.

Az ügyleti költségelemet a kötelezettségvállalási időszakra számítják ki, és az nem haladhatja meg a vállalt kötelezettség miatt elmaradt jövedelem és többletköltségek 20 %-át.

(11) A tagállamok a folyamatban lévő teljesítési időszak alatt engedélyezhetik egy adott kötelezettségvállalásnak egy másikra történő átalakítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az ilyen átalakítás kiemelkedően előnyös a környezet vagy az állatjólét, illetve mindkettő szempontjából;

b) a már meglévő kötelezettségvállalás jelentős megerősítését jelenti, és

c) a jóváhagyott vidékfejlesztési program tartalmazza az érintett kötelezettségvállalásokat.

Egy agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek mellett átalakítható az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke szerinti, mezőgazdasági terület első erdősítésére vonatkozó kötelezettségvállalássá. Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás visszatérítési kötelezettség nélkül szűnik meg.

(12) A tagállamok engedélyezhetik az agrár-környezetvédelmi vagy az állatjóléti kötelezettségvállalásoknak a teljesítésük időszaka alatti kiigazítását, feltéve, hogy a jóváhagyott vidékfejlesztési program az adott kiigazítást lehetővé teszi, és a kiigazítás a kötelezettségvállalás célkitűzéseire tekintettel kellően indokolt.

Az ilyen kiigazítások megjelenhetnek a kötelezettségvállalási időtartam meghosszabbításának formájában is. A meghosszabbítás nem lépheti túl azon időszak végét, amelyre a 2014. évi kifizetéssel kapcsolatos kérelem vonatkozik.

(13) Az állatok állategységre (ÁE) való átváltási arányát az V. melléklet tartalmazza. A tagállamok, objektív kritériumok alapján, az említett melléklet vonatkozó kategóriái által megállapított határokon belül csökkenthetik ezeket az arányokat.

28. cikk

(1) Az 1698/2005/EK 39. cikkének (5) bekezdése szerinti támogatás kiterjedhet a rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett kedvezményezetteken kívüli más kedvezményezettek által végrehajtott műveletekre is.

(2) Az e rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében említett agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos tevékenységek az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése alapján nem támogathatók.

Nem nyújtható támogatás az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése alapján az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramja alapján támogatható tevékenységekre.

(3) A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére irányuló, az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése alapján támogatható műveletek a következőket tartalmazzák:

a) célirányos intézkedések: a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in situ megőrzését, jellemzését, begyűjtését és hasznosítását elősegítő intézkedések, beleértve a jelenleg in situ megőrzött - beleértve az in situ/gazdaságban történő megőrzést - genetikai források és ex situ gyűjtemények (génbankok) internet alapú nyilvántartását, valamint adatbázisokat;

b) összehangolt intézkedések: a tagállamok hatáskörrel rendelkező szervezetei között a közösségi mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére és felhasználására vonatkozó információk cseréjét elősegítő intézkedések;

c) kísérő intézkedések: tájékoztatás, ismeretterjesztés és tanácsadói tevékenységek, beleértve tanfolyamok szervezését és technikai jelentések készítését nem kormányzati szervezetek és más, jelentős érdekeltséggel bíró szereplők részvételével.

(4) E cikk alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

a) "in situ megőrzés": a genetikai anyagok megőrzése az ökoszisztémákban és a természetes élőhelyeken, valamint a fajok vagy vadon élő fajták életképes populációinak fenntartása és regenerációja természetes környezetükben, illetve háziasított állatfajták vagy termesztett növényfajok tekintetében a gazdaság nyújtotta környezetben, ahol megkülönböztető tulajdonságaik kialakultak;

b) "in situ/gazdaságban történő megőrzés": in situ megőrzés és javítás az egyedi gazdaság szintjén;

c) "ex situ megőrzés": genetikai anyag mezőgazdasági célra történő megőrzése a természetes élőhelyen kívül;

d) "ex situ begyűjtés" a természetes élőhelyen kívül megőrzött genetikai anyag mezőgazdasági célra történő begyűjtése.

29. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 41. és 49. cikkének alkalmazásában a "nem termelő beruházások" olyan beruházások, amelyek nem vezetnek a mezőgazdasági üzem vagy az erdőgazdaság értékének vagy jövedelmezőségének jelentős növekedéséhez.

30. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a jelen cikk (2) és (3) bekezdése szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a vidékfejlesztési programokban megfelelő módon indokolandó kivételekre is figyelemmel.

(2) "Erdő": több mint 0,5 hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb fákkal és 10 %-ot meghaladó lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in situ elérni képes fákkal borított terület. A meghatározás nem terjed ki az elsődlegesen mezőgazdasági vagy városi hasznosítású földterületekre.

Emberi beavatkozás vagy természetes okok miatt ideiglenesen állomány nélküli, várhatóan regenerálódó területekként magában foglalja az újraerdősítés alatt álló, a 10 %-os lombkorona-fedettséget és az 5 méteres famagasságot még el nem érő, de azt várhatóan elérő területeket.

Erdőnek minősülnek a bambuszos és pálmafás területek is, feltéve, hogy azok megfelelnek a magasságra és a lombkorona-fedettségre vonatkozó kritériumoknak.

Az erdők magukban foglalják az erdei utakat, tűzvédelmi pásztákat és egyéb kisebb nyílt területeket; a nemzeti parkok, természetvédelmi területek és más védett területek, köztük a különleges tudományos, történelmi, kulturális vagy vallási jelentőségű területek erdőit.

Erdőnek minősülnek a 0,5 hektárnál nagyobb kiterjedésű, 20 méternél szélesebb szélfogó és mezővédő erdősávok és fafolyosók is.

Erdőnek minősülnek az elsődlegesen erdővédelmi okokból telepített ültetvények, mint például a gumifaültetvények és a paratölgyállományok is. Az "erdő" meghatározás azonban nem terjed ki a mezőgazdasági termelési rendszerekben - mint például gyümölcsültetvényeken - és az agrár-erdészeti rendszerekben található fákra. A városi parkok és kertek fái sem tartoznak a fogalommeghatározás hatálya alá.

(3) "Fásított területek": több mint 0,5 hektárra kiterjedő, nem "erdőként" besorolt területek; ahol a fák 5 méternél magasabbak és a lombkorona-fedettség 5-10 %között van, vagy ahol a fák e küszöbértékek elérésére in situ képesek; vagy olyan területek, amelyeket több mint 10 %-os vegyes cserje-, bokor- és fatakaró borít. A fogalom nem terjed ki az elsődlegesen mezőgazdasági vagy városi hasznosítású földterületekre.

(4) Az 1698/2005/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdése első mondatának hatálya alól kizárt erdők és fásított területek a következők:

a) a központi vagy regionális kormányzat vagy állami tulajdonú vállalkozás tulajdonában lévő erdő vagy egyéb fásított terület;

b) a brit királynő tulajdonában lévő erdő és egyéb fásított terület;

c) olyan jogi személyek tulajdonában lévő erdő, amelyeknek a tőkéje legalább 50 %-a az a), illetve a b) pontban említett intézmények valamelyikének tulajdonában van.

31. cikk

(1) Az első erdősítésre az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke alapján nyújtott támogatásra jogosult mezőgazdasági földterületeket a tagállam határozza meg és e földterületek olyan területek, ahol rendszeres gazdálkodást folytatnak.

A 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv értelmében kijelölt Natura 2000-területeken végzett első erdősítés összhangban van az érintett terület gazdálkodási célkitűzéseivel.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában az "telepítési költségek" tartalmazzák a telepítés alapanyag-költségét, a telepítés költségét, valamint a telepítéshez közvetlenül kapcsolódó és az ahhoz szükséges költségeket.

(3) Az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a "mezőgazdasági termelők" olyan személyek, akik - a tagállam által meghatározandó kritériumoknak megfelelően - munkaidejük számottevő részét mezőgazdasági tevékenységekre fordítják, és akik jövedelmük jelentős részét e tevékenységekből szerzik.

(4) Az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke (3) bekezdésének és 44. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a "gyors növésű rövid vágásfordulójú fajok" olyan fajok, amelyeknek a rotációs ideje, vagyis az egy adott parcellán két vágás között eltelt idő kevesebb mint 15 év.

(5) 2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások, beleértve azokat az eseteket is, amikor a szóban forgó intézkedéseket a hivatkozott rendelet 63. cikkének a) pontjával összhangban helyi akciócsoportok hajtják végre.

32. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 44. cikkének alkalmazásában a tagállamok - figyelembe véve a helyi feltételeket, erdei fajokat és a földterület folyamatos mezőgazdasági hasznosítása biztosításának szükségességét - meghatározzák a hektáronként ültethető fák maximális számát.

2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 45. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások, beleértve azokat az eseteket is, amikor a szóban forgó intézkedéseket a hivatkozott rendelet 63. cikkének a) pontjával összhangban helyi akciócsoportok hajtják végre.

32a. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke alkalmazásában a tagállamok lehetővé tehetik az erdő-környezetvédelmi kötelezettségvállalások meghosszabbítását azon időszak végéig, amelyre a 2014. évi kifizetésekkel kapcsolatos kérelem vonatkozik.

33. cikk

(1) Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 48. cikke szerinti támogatás kiterjed az erdei tűzvédelmi pászták létrehozására, a támogatható költségek a kialakítás költségein felül tartalmazhatják az érintett terület ezt követő fenntartásával kapcsolatos költségeket is.

Az erdei tűzvédelmi pászták mezőgazdasági tevékenységeken keresztül történő fenntartására irányuló támogatás nem nyújtható az agrár-környezetvédelmi támogatásban részesülő területekre.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 48. cikkében említett tűzmegelőzési intézkedések a következőkre terjedhetnek ki:

a) védő infrastruktúra - például erdei ösvények, sávok, vízellátási pontok, tűzvédelmi pászták, tisztások és tarra vágott területek - létrehozása, a tűzvédelmi pászták, tisztások és tarra vágott területek fenntartására irányuló műveletek megkezdése;

b) megelőző erdészeti gyakorlatok, például a vegetáció ellenőrzése, gyérítés, a vegetációs szerkezet diverzifikálása;

c) helyhez kötött erdőtűz-megfigyelési berendezések és kommunikációs berendezések üzembehelyezése vagy fejlesztése.

34. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 50. cikkének (5) bekezdésében említett, a 2000/60/EK irányelv alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek jogosultak az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke szerinti kifizetésekre, ha e területeken létrehozták és végrehajtották a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.

(2) A területek - az 1698/2005/EK rendelet 50. cikke (6) bekezdésének értelmezése szerinti - erdősítésre alkalmassá nyilvánításának környezeti okai magukban foglalhatják az erózió és az elsivatagosodás megelőzését, a biológiai sokféleség fokozását, a vízkészlet védelmét, az árvizek megelőzését és az éghajlatváltozás enyhítését, feltéve, hogy ez utóbbi nem károsítja a biológiai sokféleséget vagy nem okoz egyéb környezeti károkat.

3. alszakasz

3. tengely

35. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 53. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági háztartás tagja - a mezőgazdasági munkavállalók kivételével - természetes vagy jogi személy, vagy a csoport és tagjai részére a nemzeti jog által biztosított jogállástól függetlenül a természetes vagy jogi személyek csoportja. Amennyiben a mezőgazdasági háztartás egy tagja jogi személy vagy jogi személyek egy csoportja, úgy annak a tagnak a támogatási kérelem időpontjában a gazdaságban mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia.

36. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában említett köz- és magánszférabeli partnerségek, amelyek a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásáért támogatásban részesülnek, tiszteletben tartják a következő feltételeket:

a) területalapú helyi fejlesztési stratégiákat hoznak létre szubregionális szinten;

b) reprezentatívak az e cikk a) pontjában említett földrajzi szinten meghatározott köz- és magánszereplők vonatkozásában;

c) a működési költségek nem haladják meg az egyes egyedi köz- és magánszférabeli partnerségek helyi fejlesztési stratégiájával kapcsolatos közkiadások 15 %-át.

4. alszakasz

4. tengely

37. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 4. szakaszában említett 4. tengely végrehajtása céljából a tagállamok vagy régiók dönthetnek úgy, hogy a helyi akciócsoportok és az általuk képviselt területek kiválasztására vonatkozó kritériumok megfelelő kiigazításával lefedik egész területüket vagy annak egy részét.

A helyi akciócsoportok kiválasztására vonatkozó eljárásoknak nyitva kell állniuk az érintett vidéki területek számára, és biztosítaniuk kell a helyi fejlesztési stratégiákat előterjesztő helyi akciócsoportok közötti versenyt.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása vonatkozásában a vidéki területek kiválasztására irányuló pályázati felhívásokat legkésőbb a programok jóváhagyását követő két éven belül megszervezik. A tagállamok vagy a régiók azonban további pályázati felhívásokat is kiírhatnak, különösen akkor, ha a Leader nyitva áll új területek számára, amely esetben hosszabb időszakra lehet szükség. Bulgáriában és Romániában legkésőbb a program jóváhagyását követő három éven belül kell meg szervezni az első pályázati felhívást.

(3) Az 1698/2005/EK rendelet 61. cikkének a) pontjában és 62. cikkének (3) bekezdésében említett egyes területek lakossága általános szabályként legalább 5 000, legfeljebb pedig 150 000 fő.

Megfelelően indokolt esetekben azonban az 5 000-150 000 fős határérték csökkenthető, illetve növelhető.

(4) A Közösség 2004. április 30-án meglévő tagállamai törekednek annak biztosítására, hogy elsőbbséget élvezzen azon helyi akciócsoportok kiválasztása, amelyek az együttműködést felvették az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének (4) bekezdése szerinti helyi fejlesztési stratégiáikba.

(5) Az 1698/2005/EK rendelet 62. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában, a projekteknek a helyi akciócsoportok döntéshozó szerve általi projektkiválasztással kapcsolatos döntéseket szavazás útján hozzák, amelyben a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom képviselői a szóban forgó rendelet 62. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a szavazatok legalább 50 %-át alkotják. Ami a projekt kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatali folyamot illeti, be kell tartani a megfelelő szabályokat az átláthatóság biztosítása és az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek elkerülése érdekében.

37a. cikk

Bulgáriában és Romániában az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontjában említett készségek elsajátítása a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségeket is magában foglalhatja: helyi fejlesztést célzó reprezentatív partnerségek kialakítása, integrált fejlesztési stratégiák kidolgozása, kutatás finanszírozása és a helyi akciócsoportok kiválasztására vonatkozó pályázatok készítése. A potenciális helyi akciócsoportok esetében e költségek támogathatók.

38. cikk

(1) A helyi akciócsoportoknak az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontjában említett működési költségei a helyi fejlesztési stratégiára fordított összes közkiadás 20 %-áig jogosultak közösségi támogatásra.

(2) A tagállamok kérelemre előleget fizethetnek a helyi akciócsoportok számára. Az előleg összege nem haladhatja meg az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontjában említett költségekhez kapcsolódó állami támogatás 20 %-át, és kifizetésének feltétele az előleg összegének 110 %-át kitevő bankgarancia vagy azzal egyenértékű biztosíték letétbe helyezése. A garanciát legkésőbb a helyi fejlesztési stratégia lezárásakor fel kell szabadítani.

A 65/2011/EU bizottsági rendelet ( 18 ) 24. cikke (6) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatóak az első albekezdésben említett kifizetésekre.

39. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 65. cikkében említett együttműködés kiterjed legalább egy, a Leader-tengely alapján kiválasztott helyi akciócsoportra. Az együttműködést egy koordináló helyi akciócsoport felelőssége mellett kell folytatni.

(2) Az együttműködésben részt vehetnek az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában említett köz- és a magánszférabeli partnerségek és más vidéki területek, amelyeknek a szerveződésére a következők jellemzőek:

a) egy földrajzi területen egy olyan helyi csoport van jelen, amely tevékenyen részt vesz a vidékfejlesztésben, és képes az adott területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;

b) e helyi csoport szervezete a helyi szereplők partnerségén alapul.

(3) Az együttműködés kiterjed az együttes fellépés végrehajtására.

Kizárólag az együttes fellépés költségei, bármely közös struktúra működési költségei, valamint az előkészítő technikai támogatás költségei támogathatók az 1698/2005/EK rendelet 65. cikke alapján.

Az ösztönzés költségei az együttműködéssel érintett valamennyi területen szintén támogathatók.

(4) Az együttműködési projekteket a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága választja ki, amennyiben az ilyen, a helyi akciócsoportok által megvalósított projekteket nem vették fel az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének (4) bekezdése szerinti helyi fejlesztési stratégiába. Ebben az esetben a helyi akciócsoportok az együttműködési projekteket legkésőbb 2013. december 31-ig nyújthatják be a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

(5) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a jóváhagyott transznacionális együttműködési projektekről.

4a. alszakasz

Ideiglenes kiegészítő intézkedés Bulgária és Románia tekintetében

39a. cikk

A Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VIII. melléklete I. szakaszának E. pontjában előírt intézkedés (a közvetlen kifizetések kiegészítései) keretében nyújtott támogatás jogosultsági feltételeit a nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetések jóváhagyásáról szóló bizottsági határozat állapítja meg.

5. alszakasz

Technikai segítségnyújtás

40. cikk

A konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiókra és a konvergencia-célkitűzés alapján nem támogatható régiókra egyaránt kiterjedő vidékfejlesztési programok esetében az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (3) bekezdésének a) pontjában technikai segítségnyújtásra vonatkozóan említett EMVA-hozzájárulási mérték a programban legjellemzőbb régiótípusok és azok száma alapján határozható meg.

41. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikkében előírt nemzeti vidéki hálózat működtetéséhez szükséges struktúra a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokon belül vagy pályázati eljárások útján történő kiválasztással is létrehozható. E szerkezeti felépítésnek alkalmasnak kell lennie a 68. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt feladatok ellátására.

(2) Az olyan egységes vidékfejlesztési program esetében, amely egy tagállam teljes területére kiterjed, a nemzeti vidéki hálózat a program technikai segítségnyújtási összetevőjének részét képezi, és különbséget kell tenni az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt elemekkel kapcsolatban tervezett kiadások között. Az a) pont hatálya alá tartozó elemekkel kapcsolatos kiadások azonban nem haladhatják meg a nemzeti vidéki hálózat céljára fenntartott összeg 25 %-át.

(3) Amennyiben a tagállamok élnek az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt lehetőséggel, a nemzeti vidéki hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozó egyedi programot a rendelet 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban hagyják jóvá.

E rendelet 4. cikkét, 5. cikkének (1) és (3) bekezdését, valamint 6. cikkét az ilyen egyedi programok benyújtására, jóváhagyására és módosítására értelemszerűen alkalmazni kell.

Az egyedi program és pénzügyi táblázata megkülönbözteti az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt elemeket. Az a) pont hatálya alá tartozó elemekkel kapcsolatos kiadások azonban nem haladhatják meg a nemzeti vidéki hálózat céljára fenntartott összeg 25 %-át.

(4) A nemzeti vidéki hálózatokat legkésőbb 2008. december 31-ig létre kell hozni.

(5) A nemzeti vidéki hálózatok létrehozására és megszervezésére vonatkozó részleteket a II. melléklet állapítja meg.

41a. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a programhoz kapcsolódó segítségnyújtás előkészítő tevékenységei a 2007-2013-as programozási időszak utáni programozási időszak tekintetében magukban foglalják az alábbiakat:

a) a programok előzetes értékeléséhez kapcsolódó kiadások;

b) a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásához kapcsolódó előkészületi költségek;

c) más előkészítő tevékenységekhez kapcsolódó költségek, feltéve, hogy azok:

i. közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi vidékfejlesztési programok tevékenységeihez, és

ii. szükségesek a vidékfejlesztési politika végrehajtásának folyamatossága, valamint az egyik programozási időszakról a következő programozási időszakra való zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a vidékfejlesztési programok egy erre vonatkozó rendelkezéssel egészüljenek ki.

2. szakasz

Több intézkedésre vonatkozó közös rendelkezések

41b. cikk

(1) Ha a program és/vagy intézkedés részére elkülönített összeg az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (1) bekezdésében megállapított végső jogosultsági határidő előtt felhasználásra kerül, a tagállamok a kedvezményezettek javára nem tehetnek új jogi kötelezettségvállalásokat.

(2) A tagállamok az 1698/2005/EK rendelet alapján nem tesznek új jogi kötelezettségvállalásokat a kedvezményezettek javára attól a naptól kezdve, amikor a 2014-2020-as programozási időszak jogi kerete alapján első alkalommal tesznek jogi kötelezettségvállalásokat a kedvezményezettek javára.

A tagállamok az első albekezdést alkalmazhatják akár a program, akár az intézkedés szintjén.

(3) A LEADER esetében a tagállamok a (2) bekezdést alkalmazhatják az 1698/2005/EK rendelet 62. cikke szerinti helyi akciócsoport szintjén.

(4) A (2) bekezdés nem vonatkozik a LEADER előkészítő támogatásra és a technikai segítségnyújtásra.

42. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (7) bekezdésének alkalmazásában az egynél több tengely és/vagy intézkedés körébe tartozó integrált műveletek esetében a műveleteknek mindegyik olyan részére, amelyet egyértelműen valamely vidékfejlesztési intézkedés hatálya alá tartozóként határoztak meg, az adott intézkedésre vonatkozó feltételeket kell alkalmazni.

43. cikk

A beruházási intézkedések tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a támogatást az azonosított strukturális és területi igényeket, valamint a strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre nyújtsák.

44. cikk

(1) Amennyiben egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás fennállása alatt egy kedvezményezett a mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét másik személyre ruházza át, ez utóbbi személy az időszak fennmaradó részére átveheti a kötelezettségvállalást. Ha a kötelezettségvállalás átvétele elmarad, a kedvezményezettnek vissza kell térítenie a nyújtott támogatást.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a következő esetekben nem követelik meg az (1) bekezdésben említett visszatérítést:

a) ha a kedvezményezett, aki már teljesítette a kötelezettségvállalás jelentős részét, végleg beszünteti mezőgazdasági tevékenységét, és a kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg;

b) ha a kedvezményezett a mezőgazdasági üzemének egy részét a 27. cikk (12) bekezdésének második albekezdésével összhangban a kötelezettségvállalás kiterjesztésének időszaka alatt adja át, és ha az átadás a kiterjesztést megelőzően a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó terület legfeljebb 50 %-át érinti;

c) ha a kedvezményezett környezetvédelmi céllal a mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét átruházza egy természetgazdálkodási célú szervezetre, amennyiben az átadás célja a földhasználat természetvédelmi célú, végleges átalakítása és ez a környezet számára jelentős haszonnal jár.

(3) A mezőgazdasági üzem állapotában bekövetkezett kisebb változás esetén a tagállamok konkrét intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy az (1) bekezdés alkalmazása a már folyamatban lévő kötelezettségvállalást ne befolyásolja kedvezőtlenül.

A mezőgazdasági üzem területében a kötelezettségvállalás által érintett terület legfeljebb 10 %-áig bekövetkezett csökkenés az első albekezdés alkalmazásában kis változásnak tekintendő.

45. cikk

(1) Arra az esetre, ha egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás teljesítésének időtartama alatt a kedvezményezett megnöveli a mezőgazdasági üzem területét, a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a (2) bekezdésnek megfelelően a kötelezettségvállalást az időtartamának hátralévő részében a hozzáadott területre is kiterjesszék, és arról, hogy a (3) bekezdésnek megfelelően az eredeti kötelezettségvállalás helyébe új lépjen.

Akkor is lehet rendelkezni a kötelezettségvállalás ilyen jellegű helyettesítéséről, ha a kötelezettségvállalás által érintett terület növelése a mezőgazdasági üzemen belül történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett területnövelést csak a következő feltételek mellett lehet engedélyezni:

a) az érintett intézkedés szempontjából hasznos;

b) a kötelezettségvállalás jellege, a hátralévő időszak hossza és a hozzáadott terület mérete alapján kellően indokolt;

c) nem veszélyezteti a támogatás feltételeinek való megfelelés ellenőrzésének hatékonyságát.

(3) Az (1) bekezdésben említett új kötelezettségvállalás az érintett terület egészére vonatkozik és legalább olyan szigorú feltételek mellett, mint az eredeti kötelezettségvállalás.

(4) Amennyiben a kedvezményezett már nem tudja teljesíteni az adott kötelezettségvállalásokat, a mezőgazdasági üzem tagosítása miatt, vagy azért, mert más hasonló, a hatáskörrel rendelkező hatóságok által jóváhagyott állami tagosítási intézkedések vonatkoznak rá, a tagállamok megteszik az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a kötelezettségvállalásokat a mezőgazdasági üzem új helyzetéhez igazítsák. Amennyiben ez a kiigazítás nem lehetséges, a kötelezettségvállalás megszűnik, és a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamára nem követelhető visszatérítés.

46. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 39., 40. és 47. cikke értelmében tett kötelezettségvállalások vonatkozásában felülvizsgálati záradékot kell előírni annak érdekében, hogy a szóban forgó rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében, 40. cikkének (2) bekezdésében és 47. cikkének (1) bekezdésében említett, az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikke, valamint III. és IV. melléklete értelmében megállapított kötelező előírások, illetve követelmények, továbbá a műtrágyák és a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó minimumkövetelmények és a nemzeti jogszabályokban megállapított egyéb vonatkozó, kötelező követelmények módosítása esetére biztosítsák azok kiigazítását, amelyeken e kötelezettségvállalások ezekkel a cikkekkel összhangban túlmutatnak.

Amennyiben ezt a kiigazítást a kedvezményezett nem fogadja el, a kötelezettségvállalás megszűnik, és a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamára nem követelhető visszatérítés.

Ez a cikk azokra a kötelezettségvállalásokra is vonatkozik, amelyeket érint a területpihentetési támogatásnak a 73/2009/EK rendelet hatálybalépését követő eltörlése. A kedvezményezett kérésére engedélyezhető az ilyen kötelezettségvállalások kiigazítása abban az esetben is, ha nincs felülvizsgálati záradék.

Az 1698/2005/EK rendelet 39., 40. és 47. cikke értelmében 2012-től felülvizsgálati záradékot kell előírni az öt és hét év közötti időtartamra tett azon kötelezettségvállalások vonatkozásában, amelyek meghaladják a jelenlegi programozási időszak végét, hogy lehetővé váljon a következő programozási időszak jogi keretéhez való kiigazításuk. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy már 2011-ben bevezetnek ilyen felülvizsgálati záradékot. A második bekezdés alkalmazandó e bekezdéssel kapcsolatban is.

47. cikk

(1) A tagállamok különösen a vis maior vagy kivételes körülmények következő kategóriáit ismerhetik el és azokat követően az alábbi esetekben tekinthetnek el a kedvezményezett által kapott támogatás részleges vagy teljes visszatérítésétől:

a) a kedvezményezett halála;

b) a kedvezményezett hosszú távú munkaképtelensége;

c) a mezőgazdasági üzem jelentős részének kisajátítása, amennyiben ez a kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előrelátható;

d) a mezőgazdasági üzem földterületét nagymértékben sújtó súlyos természeti csapás;

e) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen megsemmisülése;

f) a gazdálkodó állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos megbetegedés.

(2) A vis maior eseteiről vagy a kivételes körülményekről a kedvezményezett vagy meghatalmazottja - attól a naptól számított 10 munkanapon belül, amikor a kedvezményezett vagy meghatalmazottja számára lehetővé válik - írásban értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot és az értesítéshez csatolja az adott hatóság számára kielégítő megfelelő bizonyítékokat.

IV. FEJEZET

Jogosultság és adminisztratív rendelkezések

1. szakasz

Az intézkedések, valamint a jogosultságra vonatkozó szabályok igazolhatósága és ellenőrizhetősége

1. alszakasz

Az intézkedések igazolhatósága és ellenőrizhetősége

48. cikk

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 74. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy az általuk végrehajtani szándékozott valamennyi vidékfejlesztési intézkedés igazolható és ellenőrizhető legyen. E célból a tagállamok olyan ellenőrzési rendelkezéseket határoznak meg, amelyek ésszerű biztosítékot nyújtanak számukra arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartják a jogosultsági kritériumokat és az egyéb kötelezettségvállalásokat.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 31., 38., 39., 40. és 43-47. cikke szerinti kifizetések kiszámítása megfelelőségének és pontosságának bizonyítása és megerősítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy az e számítások elvégzéséért felelős szervektől vagy szolgálatoktól funkcionálisan független szervek vagy szolgálatok megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. E szakértelem biztosítására vonatkozóan bizonyítékokat kell szolgáltatni a vidékfejlesztési programban.

2. alszakasz

Kamattámogatások

49. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (5) bekezdése értelmében a kölcsönökre nyújtott kamattámogatások az EMVA-ból is társfinanszírozhatók. A kamattámogatásokra irányuló javaslatok megtételekor a tagállamok programjaikba felveszik az alkalmazandó kamattámogatás kiszámítási módszerét.

A tagállamok a kölcsön időtartama alatt bármikor létrehozhatják a kamattámogatás fennmaradó éves részleteinek tőkésítésének rendszerét. A kifizetések végső időpontját követően fennmaradó éves részleteket tőkésítik és legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetik. A Bizottsághoz intézett kifizetési kérelmek tekintetében a támogatás diszkontált értékének kifizetését vállaló közvetítő pénzügyi intézménynek kifizetett összegeket ténylegesen felmerült költségeknek kell tekinteni.

A második bekezdés alkalmazásában a tagállamok kifizető ügynökségének és a támogatás diszkontált értékének kifizetését vállaló közvetítő pénzügyi intézménynek megállapodást kell kötnie. A tagállamok a programban jelzik a számítási módszert és a fennmaradó kamattámogatás tőkésített értékének kiszámítása során a jövőbeli értékre vonatkozóan alkalmazandó feltevéseket, valamint a kedvezményezettek számára a támogatás további folyósítására vonatkozó rendelkezéseket.

A tagállamok továbbra is felelősek a támogatás diszkontált értéke kifizetésének kezeléséért a kölcsön teljes időtartama alatt a pénzügyi közvetítő felé, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 19 ) 33. cikkével összhangban az indokolatlanul elköltött összegek valószínű behajtásaiért.

3. alszakasz

Egyéb pénzügyi tervezési intézkedések

50. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (5) bekezdése értelmében a vidékfejlesztési program részeként az EMVA e rendelet 51. és 52. cikkével összhangban társfinanszírozhatja a kockázatitőke-alap, a garanciaalap és a kölcsönalapok (a továbbiakban: alapok) támogatására irányuló hozzájárulásokból álló művelettel kapcsolatban felmerült kiadásokat.

51. cikk

(1) Az alapokat részben finanszírozóknak vagy támogatóiknak az irányító hatóság részére üzleti tervet kell benyújtaniuk, ami többek között a következőket határozza meg: a megcélzott piacot vagy garancia-portfoliót, a finanszírozás kritériumait, kikötéseit és feltételeit, az alap működtetési költségvetését, a tulajdonjogot és a részfinanszírozó partnereket, az irányító testület szakmai ismereteire, készségeire és függetlenségére vonatkozó követelményeket, az alap alapszabályát, az EMVA-hozzájárulás indokolását és szándékolt felhasználását, a beruházás befejezésére vonatkozó politikát, az alap felszámolására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve az EMVA-hozzájárulásnak betudható megtérülések újbóli felhasználását; az üzleti terv értékelését és végrehajtásának nyomon követését az irányító hatóság vagy annak felügyelete alatt más végzi.

(2) Az alapokat a részvényesek közötti megállapodások hatálya alá tartozó független jogalanyként vagy már meglévő pénzügyi intézményen belüli különálló pénzügyi egységként hozzák létre. Ez utóbbi esetben az alapra egyedi végrehajtási szabályok vonatkoznak, amelyek rendelkeznek különösen az alapba befektetett új forrásokat - beleértve az EMVA-ból nyújtottakat - a pénzügyi intézményben kezdetben rendelkezésre állóktól megkülönböztető, különálló elszámolások vezetéséről. A Bizottság az alapban nem vehet részt partnerként vagy részvényesként.

(3) Az alapok a vállalkozásoknak a létrehozásukkor, a kezdeti szakaszaikban vagy terjeszkedésükkor kizárólag az alap igazgatói által potenciálisan életképesnek tartott tevékenységek vonatkozásában nyújthatnak beruházási támogatást vagy garanciákat. A gazdasági életképesség értékelése során figyelembe kell venni a kérdéses vállalkozás összes bevételi forrását. Az alapokból nem nyújthatók beruházási támogatások és garanciák a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás ( 20 ) értelmében vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak.

(4) Az irányító hatóságok és az alapok óvintézkedéseket tesznek a kockázatitőke- vagy hitelpiaci verseny torzulásainak a lehető legkisebbre csökkentése érdekében. Különösen a tőkeberuházásoknak és a kölcsönöknek a kezelési költségek arányos hányadával csökkentett megtérüléseit oszthatják szét kedvezményesen a magánszektorbeli részvényesek között a részvényesi megállapodásban megállapított díjazás szintjéig, majd ezt követően azokat arányosan osztják szét valamennyi részvényes és az EMVA között.

(5) Az alapok kezelési költségei a program időtartama alatt éves átlagban nem haladhatják meg a befizetett tőke 3 %-át (garanciaalap esetében annak 2 %-át), kivéve, ha - egy versenyképes pályázatot követően - magasabb százalékérték bizonyul szükségesnek.

(6) A vidékfejlesztési programokból az alapokhoz való hozzájárulásokra vonatkozó előírásokat és feltételeket - beleértve a leszállításokat, a beruházási stratégiát és a tervezést, a végrehajtás nyomon követését, a beruházás befejezésére vonatkozó politikát és a felszámolással kapcsolatos rendelkezéseket - egy, egyrészről az alap, másrészről pedig a tagállam vagy az irányító hatóság között létrejött finanszírozási megállapodásban határozzák meg.

(7) Az EMVA-ból és más állami forrásokból az alapokhoz való hozzájárulásokra és az alapok által az egyes vállalkozások beruházásaira az azoknak nyújtott garanciákra az 1698/2005/EK rendelet rendelkezései, illetve az állami támogatásra vonatkozó közösségi szabályok vonatkoznak.

52. cikk

(1) Az 51. cikkben említett pénzügyi tervezési intézkedések tekintetében a Bizottságnak az 1290/2005/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban bejelentett kiadásokat az ilyen alapok létrehozásával vagy az alapokhoz való hozzájárulással kapcsolatban fizetett összes kiadás teszi ki.

Az 1290/2005/EK rendelet 28. cikkével összhangban azonban az egyenlegfizetéskor és a vidékfejlesztési program lezárásakor az elszámolható kiadások az alábbiak összegét jelentik:

a) minden egyes érintett alapból a vállalkozásokban végzett beruházásra folyósított bármely kifizetés, vagy bármely nyújtott garancia, beleértve a garanciaalap által garanciaként folyósított összegek;

b) az elszámolható kezelési költségek.

A társfinanszírozás alkalmazandó mértékének meg kell felelnie az alap hozzájárulását élvező intézkedés társfinanszírozási mértékének. Amennyiben az alap különböző társfinanszírozási mértékekkel több intézkedéshez is hozzájárul, ezek a mértékek a vonatkozó elszámolható kiadások arányában alkalmazandók.

Az első albekezdés alapján ténylegesen kifizetett EMVA-hozzájárulás és a második albekezdés a), illetve b) pontja alapján elszámolható kiadások közötti különbséget a program végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolások keretében kell kiegyenlíteni. Ezeknek az elszámolásoknak tartalmazniuk kell a szükséges részletes pénzügyi információkat.

(2) Amennyiben az EMVA e rendelet 50. cikke értelmében társfinanszírozást biztosít a visszafizetendő beruházásokra garanciaalapokat tartalmazó műveletekhez, el kell végezni a várt veszteség megfelelő előzetes értékelését, figyelembe véve az érintett beruházástípus és piac tekintetében a hasonló műveletek terén folytatott jelenlegi piaci gyakorlatot. A várt veszteség értékelése felülvizsgálható, amennyiben azt az újabb piaci feltételek indokolják. Az értékelést a garanciák teljesítése érdekében lekötött forrásoknak kell tükrözniük.

(3) Az alapok segítségével végrehajtott beruházásokból megtérült vagy a garancia kifizetését követően megmaradt és a programozási időszakban a műveletre visszajuttatott forrásokat az alapnak e rendelet 51. cikkének (6) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás szerint vagy az éves elszámolások keretében kiegyenlítve újra fel kell használnia. A vidékfejlesztési program támogathatóságának végső határidejét követően az alapok segítségével végrehajtott beruházásokból megtérült vagy az összes garancia kifizetését követően megmaradt forrásokat az érintett tagállamok egyedi vállalkozások javára újból felhasználják.

A vidékfejlesztési programokból származó kifizetésekből az alapok javára keletkezett kamatot az első albekezdés szerint kell felhasználni.

4. alszakasz

Állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos feltevések, természetbeni hozzájárulások

53. cikk

Adott esetben az állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos általános feltevések alapján a tagállamok rögzíthetik az 1698/2005/EK rendelet 27., 31., 37-41. és 43-49. cikkében előírt támogatás szintjét.

Az állami támogatásokra alkalmazandó eljárási és anyagi szabályok sérelme nélkül az első albekezdés az 1698/2005/EK rendelet 57. cikkében említett, a természeti örökség fenntartásával, helyreállításával és korszerűsítésével, valamint a nagy természeti értékű területek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokra is vonatkozik.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett számítások és a kapcsolódó támogatások tekintetében a következőket biztosítják:

a) kizárólag igazolható elemeket tartalmaznak;

b) megfelelő szakértelemmel kiszámított számadatokon alapulnak;

c) egyértelműen megjelölik a számadatok forrását;

d) adott esetben a regionális vagy a helyi feltételek és a tényleges földhasználat figyelembevétele érdekében differenciáltak;

e) az 1698/2005/EK rendelet 31., 37-41. és 43-49. cikke szerinti intézkedések esetében nem tartalmaznak beruházáshoz kapcsolódó állandó költség elemeket.

54. cikk

Elszámolható kiadások lehetnek egy állami vagy magánkedvezményezett természetbeni hozzájárulásai, nevezetesen olyan áruk szolgáltatása vagy olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek tekintetében nem történt számlákkal vagy azzal azonos bizonyító erejű dokumentumokkal alátámasztott készpénzes fizetés, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a hozzájárulások földterület vagy ingatlan, berendezés vagy nyersanyagok szolgáltatásából, kutató- vagy szakmai munka, vagy díjazás nélküli, önkéntes munka végzéséből állnak;

b) a hozzájárulásokat nem az 50. cikkben említett pénzügyi tervezési intézkedések vonatkozásában teszik;

c) a hozzájárulások értéke függetlenül megállapítható és igazolható.

Földterület vagy ingatlan szolgáltatása esetén az értéket független, képesített szakértő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos testület tanúsítja.

A díjazás nélküli önkéntes munka esetében a munka értékét a ráfordított időnek és az elvégzett munkával egyenértékű munka óránkénti és napi díjazásának figyelembevételével határozzák meg, adott esetben az állandó költségek előzetesen létrehozott rendszere alapján, feltéve, hogy az ellenőrzési rendszer ésszerű biztosítékot nyújt a munka elvégzésére vonatkozóan.

(2) A természetbeni hozzájárulásokat is tartalmazó művelethez hozzájáruló, az EMVA-ból társfinanszírozott közkiadások a művelet végén nem haladhatják meg a - természetbeni hozzájárulások kivételével számított - összes támogatható kiadást.

5. alszakasz

Beruházások

55. cikk

(1) A beruházások esetében a támogatható költségek a következőkre korlátozódnak:

a) ingatlan építése, szerzése, beleértve a lízinget, vagy fejlesztése;

b) új gépek vagy berendezések - beleértve az eszköz piaci értékéig a számítógépes szoftvert - vásárlása vagy pénzügyi lízingje. Nem támogatható kiadások a lízingszerződéssel kapcsolatos egyéb költségek, mint például a lízingbe adó haszna, kamat-refinanszírozási költségek, állandó költségek és biztosítási díjak;

c) az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmi jogok és licencek megszerzése.

Az első albekezdés b) pontjától eltérve a tagállamok a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében megállapíthatják azokat a feltételeket, amelyek mellett a használt berendezések vásárlása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás ( 21 ) értelmében vett támogatható kiadásnak minősül.

(2) A mezőgazdasági beruházások esetében a mezőgazdasági termelői jogok, támogatási jogosultságok, állatok, egynyári növények megvásárlása, valamint ezen növények telepítése nem jogosult a beruházási támogatásra.

Az egyszerű helyettesítő beruházások nem jogosítanak támogatásra.

Az 1698/2005/EU rendelet 20. cikke b) pontjának vi. alpontja értelmében a természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása esetén azonban az állatok vásárlására és pótló beruházásokra fordított kiadások is jogosultak támogatásra.

6. alszakasz

Beruházási támogatások előlegfizetése

56. cikk

(1) A 65/2011/EK rendelet 24. cikkének (6) bekezdésétől eltérve, a tagállamok kérelemre előleget fizethetnek a beruházási támogatás kedvezményezettjeinek. Ha a kedvezményezett közintézmény, ez az előleg csak települési önkormányzatoknak és azok társulásainak, regionális hatóságoknak, valamint közjogi szerveknek adható.

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházáshoz kapcsolódó közpénz-támogatás 50 %-át, és kifizetésének feltétele egy, az előleg összegének 110 %-ára szóló bankgarancia vagy azzal egyenértékű biztosíték beszerzése.

Egy hatóság által biztosítékként nyújtott pénzügyi eszköz egyenértékűnek tekintendő az első albekezdésben említett biztosítékkal, feltéve, hogy a hatóság vállalja az említett biztosíték által fedezett összeg kifizetését, amennyiben a kifizetett előlegre való jogosultság nem kerül megállapításra.

(3) A biztosítékot akkor lehet felszabadítani, ha az illetékes kifizető ügynökség megállapítja, hogy a beruházáshoz kapcsolódó állami támogatásnak megfelelő tényleges kiadás összege meghaladja az előleg összegét.

2. szakasz

Állami támogatás

57. cikk

(1) A vidékfejlesztési programok csak akkor terjedhetnek ki a Szerződés 36. cikkének hatálya alá tartozó intézkedésekre vagy műveletekre nyújtott, az 1698/2005/EK rendelet 89. cikke szerinti kiegészítő nemzeti finanszírozásra szolgáló állami támogatásra, ha az állami támogatást e rendelet II. mellékletének 9.A. pontjával összhangban határozzák meg.

(2) A vidékfejlesztési programok csak akkor terjedhetnek ki a Szerződés 36. cikkének hatálya alá nem tartozó, az 1698/2005/EK rendelet 25., 43-49. és 52. cikke szerinti intézkedésekre, valamint a hivatkozott rendelet 21., 24., 28., 29., 30. és 35a. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre irányuló, a tagállamok által vidékfejlesztési célokra kifizetett összegekre, illetőleg a Szerződés 36. cikkének hatálya alá nem tartozó, az 1698/2005/EK rendelet 25., 27., 43-49. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 21., 24., 28., 29., 30. és 35a. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott kiegészítő nemzeti finanszírozásra, ha az állami támogatást e rendelet II. mellékletének 9. B. pontjával összhangban határozzák meg.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett intézkedések és műveletek tekintetében felmerült kiadások csak akkor támogathatók, ha a vonatkozó támogatás nem minősül a 659/1999/EK tanácsi rendelet ( 22 ) 1. cikkének f) pontja értelmében vett jogellenes támogatásnak.

Az irányító hatóság vagy a tagállam bármely más hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja, hogy amennyiben a (2) bekezdésben említett intézkedések keretében végzett műveletekre a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének b) és d) pontja szerinti meglévő támogatási rendszerek alapján támogatást nyújtanak, betartják a rendelet 1. cikkének e) pontja értelmében az egyedi támogatások vonatkozásában alkalmazandó értesítési követelményeket, továbbá azt, hogy az ilyen műveleteket a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megfelelően csak a vonatkozó támogatás bejelentését és Bizottság általi jóváhagyását követően választják ki.

3. szakasz

Tájékoztatás és nyilvánosság

58. cikk

(1) A vidékfejlesztési programnak kommunikációs tervet kell tartalmaznia amely meghatározza:

a) a célokat és célcsoportokat;

b) a kommunikációs és tájékoztatási intézkedések tartalmát és stratégiáját, amely tartalmazza a megteendő intézkedéseket;

c) a program indikatív költségvetését;

d) a végrehajtásért felelős hatóságokat vagy közigazgatási szerveket;

e) a vidékfejlesztési programok átláthatósága, tudatossága, valamint a Közösség szerepe tekintetében a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések hatásának értékelése során alkalmazandó kritériumokat.

(2) A tájékoztatásra és a nyilvánosságra elkülönített összegek a vidékfejlesztési program technikai segítségnyújtással kapcsolatos elemének részét képezhetik.

(3) A tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos részletes információkat a VI. melléklet tartalmazza.

59. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 77. cikkével összhangban létrehozott monitoringbizottság ülésein az elnök jelentést tesz a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések végrehajtásában elért előrehaladásról, és a bizottság tagjainak az ilyen intézkedésekre vonatkozó példákat szolgáltat.

4. szakasz

Monitoring és értékelés

59a. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 78. cikke f) pontjának alkalmazásában a "módosítására vonatkozó lényegi javaslatokat" szövegrész a kötelezően bizottsági határozat tárgyát képező módosításokra és az e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett módosításokra is vonatkozik, kivéve az 1698/2005/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében említett kivételhez kapcsolódó módosításokat, valamint a programban már meglévő intézkedésekre vonatkozó információkat és ezen intézkedések leírását.

60. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 82. cikkében előírt éves időközi jelentések szerkezetét és elemeit e rendelet VII. melléklet tartalmazza.

61. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 86. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti félidős és utólagos értékeléseket a Bizottság részére legkésőbb 2010. december 31-ig, illetve 2015. december 31-ig nyújtják be.

Amennyiben a tagállamok nem továbbítják a félidős és utólagos értékelő jelentéseket az e cikk első bekezdésben említett határidőkig, a Bizottság a szóban forgó értékelő jelentések kézhezvételéig alkalmazhatja az 1290/2005/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében említett időközi kifizetések átmeneti felfüggesztésére vonatkozó eljárást.

62. cikk

(1) A vidékfejlesztési programokra vonatkozó közös kiindulási, teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatók rendszerét e rendelet VIII. melléklet tartalmazza. A mutatók jegyzéke képezi az 1698/2005/EK rendelet 80. cikkében említett közös monitoring- és értékelési keretszabályozást.

Adott esetben ezeket a mutatókat a kedvezményezettek életkora és neme szerint, valamint annak megfelelően bontják le, hogy az intézkedéseket hátrányos helyzetű területeken vagy a konvergencia-célkitűzés alá tartozó területeken hajtják-e végre.

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkében meghatározott művelettípusokat tartalmazó intézkedések esetében a teljesítménymutatókat és a hozzájuk kapcsolódó indikatív célokat művelettípus szerinti bontásban kell megadni.

(2) A teljesítmény- és az eredménymutatók alakulása az éves időközi jelentés részét képezi. Ez a jelentés tartalmazza a közös és a kiegészítő mutatókat is.

A vidékfejlesztési program célkitűzéseinek megvalósításában elért előrehaladás mérése érdekében a program végrehajtási időszakára indikatív célokat kell meghatározni a teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókra vonatkozóan, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkében említett kiegészítő nemzeti finanszírozást is.

(3) A közös monitoring- és értékelési keretszabályozásra vonatkozó iránymutatást a Bizottság a tagállamokkal együtt, közös megközelítés segítségével határozza meg. Az iránymutatás legalább a következőket tartalmazza:

a) monitoring-követelmények;

b) az előzetes, félidős és utólagos értékelés megszervezése és a közös értékelési kérdések, minden egyes vidékfejlesztési intézkedésre vonatkozóan;

c) a mutatók tekintetében elért előrehaladás értékelésére vonatkozó jelentési rendszerrel kapcsolatos iránymutatás;

d) a beavatkozás logikáját és a különböző mutatókat tartalmazó adatlapok intézkedésenként;

e) a kiindulási, teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókat leíró adatlapok.

5. szakasz

Elektronikus információ- és dokumentumcsere

63. cikk

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve információs rendszert (a továbbiakban: a rendszer) hoz létre a Bizottság és az egyes tagállamok között a közös érdekű adatok biztonságos cseréjének lehetővé tétele érdekében. Ezen adatok az igazgatási/operatív szempontokra és a 883/2006/EK bizottsági rendelet ( 23 ) 18. cikkében tárgyalt pénzügyi szempontokra egyaránt vonatkoznak.

A rendszert a Bizottság a tagállamokkal közös szemlélet segítségével hozza létre és teszi naprakésszé.

(2) Az adminisztratív/operatív irányítás tekintetében a rendszer a monitoring elvégzését lehetővé tevő, közös érdekű dokumentációt tartalmaz, és különösen a nemzeti stratégiai terveket és naprakésszé tett változataikat, az összegző jelentéseket, a programokat és módosításaikat, a Bizottság határozatait, az éves előrehaladási jelentéseket, beleértve az intézkedéseknek a II. melléklet 7. pontjában szereplő táblázattal összhangban való egységes szerkezetbe foglalását, valamint a VIII. mellékletben szereplő monitoring- és értékelési mutatókat.

(3) Az irányító hatóság és a Bizottság az előírt formátumban viszi be a rendszerbe és teszi naprakésszé a felelősségi körükbe tartozó dokumentumokat.

(4) A tagállamok és a Bizottság számára a rendszer vagy közvetlenül, vagy a nemzeti és regionális számítógépes kezelési rendszerekhez kapcsolódó automatikus szinkronizációs és adatbeviteli interfészen keresztül férhető hozzá.

A tagállamok központosítva küldik meg a Bizottságnak a számítógépes rendszerhez való hozzáférési jogokra irányuló kérelmeket.

(5) Az adatcseréket az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 24 ) 5. cikkével összhangban elektronikusan kell aláírni. A tagállamok és a Bizottság a rendszerben használt elektronikus aláírás joghatását, valamint annak bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatóságát elismerik.

(6) A dokumentumoknak a Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében figyelembe veendő időpont az, amikor a tagállam a dokumentumokat a rendszerbe való bevitelüket követően továbbítja.

A dokumentum akkor tekintendő a Bizottsághoz elküldöttnek, ha azt a tagállam a rendszerben már nem módosíthatja és nem törölheti.

(7) A rendszer közös elemei kifejlesztésének és naprakésszé tételének költségeit az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közösségi költségvetésből finanszírozzák.

Az egyrészről a nemzeti és a helyi rendszerek, másrészről a rendszer közötti interfész költségei, valamint a nemzeti és helyi rendszerek kiigazításával kapcsolatos költségek a rendelet 66. cikkének (2) bekezdése alapján támogathatók.

(8) Vis maior vagy kivételes körülmények esetén és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy tartós kapcsolat hiánya esetén a tagállam a dokumentumokat papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon is benyújthatja a Bizottságnak. A papíralapú dokumentumok benyújtása, illetőleg az elektronikus úton történő adattovábbítás csak a Bizottság előzetes értesítésével lehetséges.

Amint a rendszer használatát megakadályozó, a vis maiort vagy a kivételes körülményt előidéző ok megszűnt, a tagállam a megfelelő dokumentumokat beviszi a rendszerbe. Ebben az esetben a dokumentumok papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon történő benyújtásának napja tekintendő a beküldés napjának.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

64. cikk

A 817/2004/EK rendeletet 2007. január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

Az említett rendeletet továbbra is alkalmazni kell az 1257/1999/EK rendelet értelmében 2007. január 1-jét megelőzően jóváhagyott intézkedésekre.

A 817/2004/EK rendelet 11. cikkét és II. melléklete 9.3.V.A.1. pontját, valamint 9.3.V.B. pontja második francia bekezdése 9.V.B.1., 2. és 3. alpontját az 1698/2005/EK rendelet 94. cikkének harmadik bekezdése értelmében 2009. december 31-ig továbbra is alkalmazni kell.

65. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007. január 1-jével kezdődő programozási időszakra vonatkozó közösségi támogatásra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett támogatási rendszerek

- Gyümölcs és zöldség (az 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 25 ) IVa. szakasza IV. fejezete I. címének II. része)

- Bor (a 479/2008/EK tanácsi rendelet ( 26 ) I. fejezetének II. címe)

- Gyümölcs és zöldség (az 1234/2007/EK rendelet V. szakasza IV. fejezete I. címének II. része)

- Olívaolaj (az 1234/2007/EK rendelet IV. szakasza IV. fejezete I. címének II. része)

- Komló (az 1782/2003/EK rendelet 68a. cikke)

- Juh és kecske (a 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 27 ) 102. cikkének (1) bekezdése)

- Méhészet (az 1234/2007/EK rendelet VI. szakasza IV. fejezetének I. címe)

- Cukor (320/2006/EK tanácsi rendelet ( 28 ))

- Egyedi intézkedések a legkülső régiók (a 247/2006/EK tanácsi rendelet ( 29 ) III. címe) és a kisebb égei-tengeri szigetek (az 1405/2006/EK tanácsi rendelet ( 30 ) III. címe) mezőgazdasága részére

- Közvetlen kifizetések (a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése és 68. cikke)

II. MELLÉKLET

A. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALMA (5. CIKK)

1. A vidékfejlesztési program címe

2. Tagállam és közigazgatási régió (amennyiben szükséges)

2.1 A program által érintett földrajzi térség

(Az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése)

2.2 A konvergencia-célkitűzés alá sorolt régiók

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének d) pontja és 69. cikke)

Határozza meg:

- A konvergenciarégiókat.

3. Helyzetelemzés az erősségek és gyengeségek tekintetében, az ezek kezelésére kiválasztott stratégia és az előzetes értékelés

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének a) pontja és 85. cikke)

3.1 Helyzetelemzés az erősségek és gyengeségek tekintetében

A VIII. mellékletben meghatározott kiindulási mutatók és egyéb lényeges kiegészítő mutatók alapján írja le az adott földrajzi térség aktuális helyzetét számszerűsített adatokkal, kiemelve a vidékfejlesztés erősségeit és gyengeségeit, egyenlőtlenségeit, szükségleteit és hiányosságait, valamint lehetőségeit. A leírás a következőket érinti:

-

A földrajzi terület általános társadalmi-gazdasági háttere : a 2006/144/EK tanácsi határozat ( 31 ) mellékletének 2.4. pontjára figyelemmel a vidéki terület meghatározása; a demográfiai helyzet, beleértve a lakosság életkor és nemek szerinti összetételének elemzését, a be- és kivándorlást, valamint a város környéki nyomásból és távolságból eredő problémákat; a gazdaság mozgatórugóit, a termelékenységet és a növekedést; a munkaerőpiac, beleértve a foglalkoztatási szerkezetet, a munkanélküliség és a szakképzettség szintjét, azon belül a foglalkoztatási helyzet életkor és nemek tekintetében történő elemzését; az általános és a mezőgazdasági/erdészeti földhasználat és a tulajdonosi szerkezet, a gazdaságok átlagos mérete.

-

A mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszer-ágazat teljesítménye : a mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszer-ágazat versenyképessége, a strukturális hátrányok elemzése és a szerkezetátalakítási és korszerűsítési igények azonosítása; a humán tőke és a vállalkozó szellem; az innováció és az ismeretek átadására irányuló képesség; minőség és a közösségi előírásoknak való megfelelés.

-

Környezetvédelem- és földhasználat : azon hátrányok, amelyekkel a művelésből való végleges kivonás és a marginalizáció veszélyének kitett területeken található gazdaságok szembesülnek; a biológiai sokféleség átfogó leírása a mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos sokféleségre összpontosítva, beleértve a magas természeti értékű gazdálkodási és erdészeti rendszereket, a Natura 2000-re vonatkozó irányelvek gazdaságban/erdőterületen történő végrehajtásának helyzetét; a vízminőség és -mennyiség leírása, a mezőgazdaság szerepe a vízfelhasználásban/vízszennyeződésben, valamint a 91/676/EGK ( 32 ) és a 2000/60/EK irányelv (a nitrátirányelv és a víz keretirányelv) végrehajtása; levegőszennyezés és éghajlatváltozás és ezeknek a mezőgazdasággal való kapcsolata: az üvegházhatást okozó gáz- és az ammónia-kibocsátások és a tagállam/régió által a nemzetközi célok - beleértve az ammónia-kibocsátások csökkentésével kapcsolatos helyes gyakorlatról szóló kódex (a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény) céljainak - eléréséhez való hozzájárulást célzó különféle cselekvési tervekkel/kezdeményezésekkel fennálló kapcsolat; a bioenergia felhasználása; a talajminőség leírása (víz- és szélerózió, szervesanyagtartalom, szennyeződés) és védelme, növényvédő szerek használata, biogazdálkodás és állatjólét; a védelmi és a védett erdőterületek kiterjedése, fokozottan vagy közepesen tűzveszélyes erdőterületek, az erdőtakaró átlagos változása éves szinten. A fenti leírásokat számszerűsített adatokkal kell alátámasztani.

-

A vidéki gazdaság és életminőség : a vidéki gazdaság szerkezete, az alternatív foglalkoztatási lehetőségek kialakításának, a mikrovállalkozások alapításának akadályai és az idegenforgalom előtti akadályok; a vidéki területeken való szolgáltatásnyújtás leírása és hiányosságainak elemzése, beleértve az on-line szolgáltatásokhoz és a szélessávú infrastruktúrához való hozzáférést; infrastrukturális igények, a falvak kulturális öröksége és épített környezete; a humán potenciál és a helyi fejlesztési kapacitás, beleértve a kormányzást is.

-

Leader : az alulról felfelé építkező, integrált vidékfejlesztési stratégiákban (Leader+ és egyéb nemzeti és közösségi, társfinanszírozott programokban) érdekelt tagállamok lakossága és területe a 2000-2006-os programozási időszakban.

3.2 Az erősségek és gyengeségek kezelésére kiválasztott stratégia

Írja le a vidéki terület helyzetének kezelésére irányuló vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos választást és hierarchiát, valamint - az erősségek és gyengeségek elemzésével indokolva - a különböző tengelyek és intézkedések pénzügyi súlyát.

3.3 Az előzetes értékelés

Térjen ki erre az értékelésre, amely az 1698/2005/EK rendelet 85. cikkében felsorolt következő elemeket állapítja meg és értékeli: közép- és hosszú távú szükségletek, elérendő célok, várt eredmények, mennyiségileg kifejezett célok, különösen a kiindulási helyzethez viszonyított hatás tekintetében, közösségi hozzáadott érték, a közösségi prioritások figyelembevételének mértéke, a korábbi programozásokból levont tanulságok és a végrehajtásra, a monitoringra, az értékelésre és a pénzgazdálkodásra vonatkozó eljárások minősége.

Az előzetes értékelés tartalmazza a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 33 ) (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv) előírt környezeti vizsgálat követelményeit is.

A teljes előzetes értékelést a vidékfejlesztési program mellékleteként kell benyújtani.

3.4 A korábbi programozási időszak hatása és egyéb információk

Írja le az EMOGA keretében a korábbi programozási időszak alatt ugyanazon programozási térségben a vidékfejlesztésre fordított pénzügyi erőforrások hatását. Foglalja össze az értékelések eredményeit.

Bulgária és Románia esetében az előző bekezdésben a SAPARD pénzügyi erőforrásainak hatásait kell ismertetni.

Amennyiben szükséges, írja le a közösségi vidékfejlesztési és kísérő intézkedéseket kiegészítő azon intézkedéseket is, amelyek hatással voltak az érintett programozási térségre.

4. A közösségi stratégiai iránymutatásokat és a nemzeti stratégiai tervet figyelembe véve a kiválasztott prioritások indokolása, valamint az előzetes értékelés szerinti várt hatás

(az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének b) pontja)

4.1 A közösségi stratégiai iránymutatásokat és a nemzeti stratégiai tervet figyelembe véve a kiválasztott prioritások indokolása

Írja le, hogy a vidékfejlesztési programban kiválasztott intézkedések és a négy tengely pénzügyi súlya miként tükrözi a nemzeti stratégiai tervet és az adott nemzeti helyzetet.

4.2 Az előzetes értékelés szerinti várt hatás a kiválasztott prioritások tekintetében

A vidékfejlesztési program tartalmazza az előzetes értékelés (programhoz csatolt teljes előzetes értékelés alapján készült) összefoglalását és azt, hogy az irányító hatóságok hogyan vették figyelembe ennek az értékelésnek az eredményeit. Ez a rész magyarázatokat tartalmaz a tengelyek és intézkedések közötti szinergiák várt hatásaira, valamint arra vonatkozóan, hogy az ezekben szereplő integrált intézkedések miként tudnak hozzájárulni a pozitív externáliákhoz és a minden szempontból előnyös helyzetekhez.

5. A tengelyekre vonatkozó információk és az egyes tengelyekhez javasolt intézkedések az intézkedések leírásával együtt

(az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének c) pontja)

Ezen az információknak tartalmazniuk kell a tengelyek és a javasolt intézkedések leírását, valamint az 1698/2005/EK rendelet 81. cikkében említett konkrét, igazolható célkitűzéseket és mutatókat, amelyek lehetővé teszik a program előrehaladásának, hatékonyságának és eredményességének mérését. E mutatók tartalmazzák a közös monitoring- és értékelési keretszabályozásban (e rendelet VIII. melléklete) szereplő közös mutatókat és a program további konkrét mutatóit.

5.1 Általános követelmények

- határozza meg azt a konkrét cikket (és adott esetben bekezdést), amelynek hatálya alá tartoznak az egyes vidékfejlesztési intézkedések. Két vagy több cikkre való hivatkozás esetén (az integrált műveleteknél) a kifizetést a domináns intézkedéshez és - ezen keresztül - a domináns tengelyhez kell rendelni (az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (7) bekezdése), azonban minden részt az egyedi intézkedésekre irányadó szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

- határozza meg a beavatkozás ésszerű magyarázatát, a célkitűzéseket, a hatályt és az intézkedéseket, a mutatókat, a számszerűsített célokat és adott esetben a kedvezményezetteket.

5.2 Az összes vagy több intézkedésre vonatkozó követelmények.

- Az előző időszak még folyamatban lévő műveleteire/szerződéseire való hivatkozás - beleértve a pénzügyi szempontokat is -, és azon eljárások/szabályok (beleértve az átmenetieket is), amelyek ezekre az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásba történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló, 1320/2006/EK bizottsági rendelettel ( 34 ) összhangban vonatkoznak. Amennyiben egy programban a szóban forgó rendelet II. mellékletében szereplő megfelelési táblázathoz képest eltéréseket javasolnak, ezekre az eltérésekre e francia bekezdés alapján kell magyarázatot adni. A 2007-2013-as programozási időszakban már nem folytatódó intézkedésekhez tartozó műveletek esetében a leírás az e francia bekezdés szerinti követelményekre is korlátozódhat. Bulgária és Románia esetében valamennyi folyamatban lévő műveletre/szerződésre való hivatkozás - beleértve a pénzügyi szempontokat is - és azon eljárások/szabályok (beleértve az átmenetieket is), amelyek a SAPARD program keretében megkötött többéves és éves finanszírozási megállapodásokat érintő intézkedésekről és a SAPARD-ról a vidékfejlesztésre való áttérésről szóló 248/2007/EK bizottsági rendelettel ( 35 ) összhangban ezekre vonatkoznak.

- Annak megerősítése, hogy az 1698/2005/EK rendelet 25., 43-49. és 52. cikke szerinti intézkedések, valamint a szóban forgó rendelet 21., 24., 28., 29., 30. és 35a. cikkében szereplő, a Szerződés 36. cikkének hatálya alá nem tartozó intézkedések keretében végzett műveletek vonatkozásában biztosítják az állami támogatási eljárások és az anyagi összeegyeztethetőségre vonatkozó kritériumok - különösen a Szerződés 87-89. cikke szerinti összes állami támogatás felső határainak - betartását.

- Annak megerősítése, hogy a több vidékfejlesztési intézkedés végrehajtását érintő kölcsönös megfeleltetési követelmények megegyeznek az 1782/2003/EK rendeletben előírtakkal.

- Bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a beruházási intézkedésekre nyújtott támogatás meghatározott területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen kijelölt célkitűzésekre irányul.

- Azok a kritériumok és közigazgatási szabályok, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerekben szereplő vidékfejlesztési támogatásból kivételesen részesülő műveleteket nem támogatják a közös agrárpolitika egyéb releváns eszközeivel.

- Az e rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítékok, amelyek lehetővé teszik a Bizottság számára a számítások összhangjának és elfogadhatóságának ellenőrzését.

- A kamattámogatások és a kamatok tőkésítésére vonatkozó rendszerek, valamint a pénzügyi tervezési intézkedések alkalmazása esetében az e rendelet 49-52. cikkével összhangban lévő rendelkezések.

5.3 A tengelyek és az intézkedések tekintetében megkövetelt információk

Az intézkedések tekintetében, ideértve az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében említett konkrét művelettípusokra vonatkozó információkat is, a következő konkrét információk szükségesek:

5.3.1 1. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

Az erdészettel kapcsolatos bizonyos intézkedések vonatkozásában közös információk

- a javasolt intézkedéseknek a nemzeti/szubnacionális erdészeti programokkal vagy az egyenértékű eszközökkel és a közösségi erdészeti stratégiával való kapcsolata.

5.3.1.1 Az ismeretszerzés támogatását és a humán potenciál javítását célzó intézkedések

5.3.1.1.1

Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a tudományos ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését a mezőgazdasági, élelmiszer- és erdészeti ágazatban foglalkoztatott személyek számára

- a műveleteknek (beleértve a képzési típusokat) és a kedvezményezettek típusainak leírása,

- a támogatás alkalmazási körére vonatkozó részletek.

5.3.1.1.2 Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

- a tagállam/régió által használt "tevékenységkezdés" fogalmának meghatározása,

- az üzleti terv követelményeinek összefoglalása, beleértve a beruházások esetében a meglévő közösségi előírásoknak 36 hónapos türelmi időszakon belül való megfelelésre irányuló követelményt, és az üzleti terv felülvizsgálatainak gyakoriságára és kezelésére vonatkozó részleteket,

- a türelmi időszak előnyeiből való részesülés lehetőségének kihasználása a szakképzettséggel és a szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés érdekében,

- a különböző intézkedések ötvözésére vonatkozó lehetőség kihasználása az ezen intézkedésekhez a fiatal mezőgazdasági termelő számára hozzáférést biztosító üzleti terven keresztül,

- a támogatás összege és a kifizetés megválasztása (legfeljebb öt részletre osztott egyszeri támogatás, kamattámogatás vagy a kettő kombinációja).

5.3.1.1.3 A mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása

- a nemzeti nyugdíjrendszerekkel való kapcsolat leírása,

- a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó intézkedéssel meglévő kapcsolat leírása (amennyiben ezt a lehetőséget választották),

- a támogatás időtartama,

- annak a lehetőségnek a kihasználása, amelynek révén az átadandó földterület átadható olyan szervnek, amely vállalja, hogy azt egy későbbi időpontban kiutalja,

- a kifizetések összege.

5.3.1.1.4 Mezőgazdasági és erdészeti tanácsadási szolgáltatások kihasználása

- a tagállam által életbe léptetett mezőgazdasági/erdészeti tanácsadási rendszerek leírása, beleértve a mezőgazdasági termelők/erdőgazdálkodók számára az e szolgáltatások nyújtásáért felelős szervek kiválasztására irányuló eljárás leírását,

- a támogatás összege és mértéke.

5.3.1.1.5 Üzemvezetési, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások létrehozása

- a létrehozással kapcsolatos eljárások, a szolgáltatók jogállásának, valamint a nyújtott szolgáltatások típusának leírása,

- a támogatható kiadások típusainak, a támogatás szintjének leírása, beleértve a degresszivitási szintjének ismertetését.

5.3.1.2 A fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések

5.3.1.2.1 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

- a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének javítása tekintetében a követelmények és célok leírása,

- beruházások típusai (tárgyi-nem tárgyi),

- a kedvezményezettek típusai,

- az újonnan bevezetett olyan közösségi előírások (és az elindításra nyújtott támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők esetében a már meglévő előírások) kijelölése, amelyekre támogatás nyújtható, az ezen előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos konkrét problémákra vonatkozó indokolás, valamint érintett előírásonként a türelmi időszak hossza és indokolása,

- a támogatás típusa és intenzitása.

5.3.1.2.2 Az erdők gazdasági értékének növelése

- a beruházások és az érintett kedvezményezettek típusai,

- a támogatás típusa és támogatási intenzitás.

5.3.1.2.3 Mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelése

- a vállalkozások összteljesítményének javítása tekintetében a követelmények és célok leírása,

- elsődleges termelési ágazatok és beruházástípusok (tárgyi-nem tárgyi),

- a kedvezményezett vállalkozások típusai és mérete,

- azon előírások megjelölése, amelyek tekintetében türelmi idő nyújtható a mikrovállalkozások számára egy újonnan bevezetett közösségi előírásnak való megfelelés érdekében,

- a támogatás típusa és a támogatási intenzitás,

- A Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VIII. melléklete II. szakaszának (3) bekezdésében említett átmeneti időszakban részesülő vállalkozások felsorolása.

5.3.1.2.4 Új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban

- az együttműködési projektekben érintett ágazatok és a projektekben részt vevő partnerek típusai,

- az együttműködési projektek között az új termékek/új eljárások/új technológiák terén meglévő különbségek leírása,

- a támogatható költségek típusai és a támogatás szintjei.

5.3.1.2.5 A mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra

- A műveletek típusának leírása.

5.3.1.2.6 A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

- Ilyen események előfordulása esetén annak biztosítása, hogy csak a beruházási kiadásokat fedezik.

5.3.1.3 A mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések

5.3.1.3.1 A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása

- a közösségi jogszabályokon alapuló azon előírások jegyzéke, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése alapján jogosultak a támogatásra; az az időpont, amelytől kezdve minden egyes előírás kötelező a közösségi jogszabályokkal összhangban és a választás indokolása,

- az új előírás nyomán keletkezett kötelezettségekből vagy megszorításokból eredő, a gazdaság jellemző működési költségeire gyakorolt jelentős hatás leírása,

- a támogatás összege támogatható előírásonként és az ezen összeg meghatározására alkalmazott módszer.

5.3.1.3.2 A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszer-minőségi rendszerekben

- a támogatásra jogosult közösségi és nemzeti minőségi rendszerek jegyzéke, beleértve a kiválasztott minőségi rendszerek keretében támogatásra jogosult termékek felsorolását. A nemzeti rendszerek esetében a rendszer leírása a 22. cikk (2) bekezdésében említett kritériumok tekintetében,

- a minőségi rendszer működésének felügyeletéért felelős hatóság vagy hatóságok feltüntetése és a felügyeletre vonatkozó szervezeti rendelkezések leírása,

- a támogatás összege támogatható rendszerenként és az állandó költségek indokolása.

5.3.1.3.3 Tájékoztatási és promóciós tevékenységek

- "A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszer-minőségi rendszerekben" című intézkedés alapján kiválasztott rendszer keretében támogatásra jogosult termékek jegyzéke,

- eljárás annak biztosítására, hogy a vidékfejlesztési támogatásból részesülő intézkedéseket nem támogatják a 2826/2000/EK rendelet alapján is,

- a tájékoztatási, promóciós és reklámanyagok előzetes ellenőrzésére irányuló eljárás (e rendelet 23. cikkének (6) bekezdése),

- a támogatható költségek típusának és a támogatási arányoknak az összefoglalása.

5.3.1.4 Átmeneti intézkedések

5.3.1.4.1 A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

- a félig önellátó gazdaság fogalmának meghatározása a gazdaság minimális és/vagy maximális méretére, a forgalmazott termékek arányára és/vagy a támogatható gazdaság jövedelemszintjére is figyelemmel;

- a jövőbeni gazdasági életképesség fogalmának meghatározása;

- az üzleti terv követelményeinek összefoglalása;

- a támogatás összege és időtartama.

5.3.1.4.2 Termelői csoportok létrehozása

- a csoportok elismerésére irányuló hivatalos eljárás leírása, beleértve a kiválasztási kritériumok leírását;

- az érintett ágazatok;

- kizárólag Málta esetében az eltérés előnyeit élvező ágazat vagy ágazatok feltüntetése, a kirívóan alacsony összteljesítménnyel kapcsolatos indokolással és az eltérésre való jogosultsági feltételekkel együtt: a csoport termelésének minimális százalékaránya az ágazat össztermeléséhez képest, az ágazat azon termelőinek minimális létszáma, akik a csoport tagjai;

- kizárólag Málta esetében az éves összegek indokolása.

5.3.1.4.3. Mezőgazdasági üzemek részére történő tanácsadás és az ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatások nyújtása Bulgáriában és Romániában

- a nyújtandó tanácsadás és az ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatások leírása,

- az e szolgáltatások nyújtásáért felelős szervekre vonatkozó minimális követelmények,

- e szervek kiválasztásának eljárásai.

5.3.1.4.4. A közös piacszervezés reformjából fakadó szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok;

- az érintett közös piacszervezésre vonatkozó reformok megjelölése,

- az üzleti terv követelményeinek összefoglalása,

- a támogatás összege és időtartama.

5.3.2 2. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

5.3.2.1 A mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

A nemzeti végrehajtás részletes leírása:

- az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a műtrágya és növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelmények és egyéb releváns, kötelező követelmények; a műtrágyákra vonatkozó minimumkövetelményeknek tartalmazniuk kell többek között a 91/676/EGK irányelv értelmében a nitrátérzékeny területeken kívüli gazdaságokra vonatkozóan bevezetett helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatokat és a foszforszennyezésre vonatkozó követelményeket; a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelményeknek tartalmazniuk kell többek között a termékek használatára jogosító engedéllyel való rendelkezésre és a képzési kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozó követelményeket, a biztonságos tárolásra vonatkozó követelményeket, a gépek alkalmazásának ellenőrzését és a növényvédő szerek víz és egyéb érzékeny területek közelében történő felhasználására vonatkozó nemzeti szabályokat;

- az 1698/2005/EK rendelet 40. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a nemzeti jogszabályokban meghatározott, egyéb releváns, kötelező követelmények.

5.3.2.1.1 A hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések

A 817/2004/EK rendelet II. melléklete 9.3.V.A.1. pontjának, valamint 9.3.V.B. pontja második francia bekezdése 9.V.B.1., 2. és 3. alpontjának rendelkezéseit kell alkalmazni 2009. december 31-ig. Az A. és B. - főbb jellemzők/egyéb információk - közötti különbségtétel azonban hatályát veszti.

5.3.2.1.2 A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések

Az 5.3.2.1.1. pontot kell alkalmazni.

5.3.2.1.3 Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések

- a 79/409/EGK, a 92/43/EGK és a 2000/60/EK irányelv végrehajtására kijelölt területek, valamint a mezőgazdasági termelők számára a megfelelő nemzeti/regionális irányítási rendelkezésekből eredő kötelezettségek; a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó minden egyes kötelezettség esetében környezetvédelmi célkitűzésének magyarázata (pl. a vízfolyások védelme a peszticid-lefolyással szemben) és kapcsolata a 2000/60/EK irányelv szerinti kötelezettségekkel (hivatkozás a 11. cikk (3) bekezdésének megfelelő pontjára vagy a 11. cikk (4) bekezdésére),

- a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó ellentételezés esetében,

i. a 2000/60/EK irányelvben bevezetett, a 2000/60/EK irányelv környezetvédelmi célkitűzésének elérése céljából a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaival összhangban lévő meghatározott megfelelő egyedi követelmény feltüntetése; valamint

ii. megfelelő bizonyíték arra, hogy a tervezett ellentételezés nem fedez olyan felmerült költséget és elmaradt hasznot, amely a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályokkal és a 73/2009/EK rendelet 5. és 6. cikke szerinti, jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményekkel és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó feltétellel összefüggő hátrányokból ered;

- a 79/409/EGK, a 92/43/EGK és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatban az érintett területen kialakult hátrányok miatt felmerült többletköltségeket és elmaradt jövedelmet alátámasztó számításoknál igazodási pontként használt módszertan és agronómiai feltevések leírása,

- a támogatási összegek.

5.3.2.1.4 Agrár-környezetvédelmi kifizetések

- a kötelezettségvállalások különféle típusainak leírása és indokolása, a környezeti szükségletekkel és prioritásokkal kapcsolatban elvárt környezeti hatásuk alapján,

- a módszertan, valamint az agronómiai feltevések és paraméterek leírása (beleértve az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében említett kiindulási követelmények leírását, amelyek minden egyes meghatározott kötelezettségvállalás-típus vonatkozásában lényegesek), amelyeket az alábbiakat igazoló számításokra vonatkozó támpontként használnak: a) többletköltségek, b) a vállalt kötelezettség miatt elmaradt jövedelem és c) az ügyleti költségek mértéke; e módszertannak adott esetben figyelembe kell vennie az 1782/2003/EK rendelet alapján nyújtott támogatást; adott esetben az e rendelet 27. cikkének (9) bekezdésével összhangban a más mértékegységekre való átszámításhoz használt módszer,

- a támogatási összegek,

- az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban a kedvezményezettek pályázati rendszer alapján történő kiválasztása esetében alkalmazott intézkedések, célkitűzések és kritériumok,

- a veszélyeztetett helyi fajták jegyzéke és az érintett fajták nőivarú tenyészegyedeinek száma. Ezt a számot egy megfelelően elismert szakmai testületnek vagy tenyésztői szervezetnek/társulásnak kell tanúsítania, amelynek feladata, hogy vezesse, és naprakészen tartsa a fajtáról vezetett törzskönyvet vagy tenyésztési főkönyvet. Bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy a testület rendelkezik a veszélyeztetett fajtához tartozó állatok azonosításához szükséges szakértelemmel és tudással,

- a génerózió veszélyének kitett növénygenetikai források esetében a génerózió bizonyítása tudományos eredmények alapján, valamint a honos fajták, illetve primitív (helyi) fajták előfordulásának, azok populációi sokféleségének, és a helyi szinten jellemző mezőgazdasági gyakorlatnak a mutatói alapján,

- a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése esetében (az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése): a kedvezményezettek és a műveletek típusai, valamint a támogatható költségekre vonatkozó részletes információk.

5.3.2.1.5 Állatjóléti kifizetések

- várt hatásuk alapján a különböző kötelezettségvállalások típusainak leírása és indokolása, legalább az e rendelet 27. cikkének (7) bekezdésében meghatározott valamely területen,

- a módszertan, valamint az agronómiai/tenyésztéstechnikai feltevések és paraméterek leírása (beleértve az 1698/2005/EK rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett kiindulási követelmények leírását, amelyek minden egyes meghatározott kötelezettségvállalás-típus vonatkozásában lényegesek), amelyeket az alábbiakat igazoló számításokra vonatkozó támpontként használnak: (a) a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségek és az amiatt elmaradt jövedelem; b) az ügyleti költségek mértéke,

- a támogatási összegek.

5.3.2.1.6 Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás

- a támogatott műveletek meghatározása,

- az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. alpontjában előírt kötelezettségvállalásokkal vagy egyéb agrár-környezetvédelmi célkitűzésekkel való kapcsolat leírása,

- a Natura 2000-területek vagy más magas természeti értékű területek növelendő rekreációs értékének leírása.

5.3.2.2 Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Valamennyi intézkedés esetében közös követelmények:

- a javasolt intézkedéseknek a nemzeti/szubnacionális erdészeti programokkal vagy azokkal egyenértékű eszközökkel és a közösségi erdészeti stratégiával való kapcsolata,

- a fokozottan vagy közepesen tűzveszélyesnek minősített területekre vonatkozó erdővédelmi tervekre és a javasolt intézkedések ezen erdővédelmi terveknek való megfelelését biztosító elemeire történő hivatkozás.

5.3.2.2.1 A mezőgazdasági földterület első erdősítése

- a mezőgazdasági földterület fogalmának meghatározása,

- a mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása,

- az erdősítendő területek kiválasztására vonatkozó azon rendelkezések és kritériumok, amelyek biztosítják, hogy valamennyi tervezett intézkedés a helyi feltételekhez igazodik és összeegyeztethető a környezeti követelményekkel, különösen a biológiai sokféleséggel, az 1698/2005/EK rendelet 50. cikkének (6) bekezdésével, valamint e rendelet 34. cikkének (2) bekezdésével összhangban,

- a létesítési és fenntartási költség, valamint a kompenzálandó elmaradt jövedelem kiszámításához használt módszerek leírása. Az utóbbi vonatkozásában adott esetben e módszereknek figyelembe kell venniük az 1782/2003/EK rendelet alapján nyújtott támogatást,

- a létesítési támogatás intenzitása, a fenntartási költségek és a jövedelemkiesés fedezéséhez hozzájáruló éves támogatás összegei és időtartama.

5.3.2.2.2 Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

- a támogatandó agrár-erdészeti rendszerek meghatározása,

- erdészeti felhasználás,

- mezőgazdasági felhasználás,

- telepítési sűrűség,

- a létesítési költségek kiszámításánál alkalmazott módszertan leírása,

- a rendszer létrehozására nyújtott támogatás intenzitása.

5.3.2.2.3 Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése

- az erdősítendő területek kijelölésére vonatkozó rendelkezések és kritériumok,

- az azt biztosító rendelkezések, hogy a tervezett intézkedések igazodnak a helyi feltételekhez és összeegyeztethetők a környezeti követelményekkel, különösen a biológiai sokféleséggel,

- a létesítési és fenntartási költségek kiszámításánál alkalmazott módszertan leírása,

- a rendszer létrehozására nyújtott támogatás intenzitása.

5.3.2.2.4 Natura 2000-kifizetések

- a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv végrehajtására kijelölt területek, valamint a megfelelő nemzeti/regionális irányítási rendelkezésekből az erdőtulajdonosok számára keletkező kötelezettségek,

- a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv érintett területen történő végrehajtásának köszönhetően az erdők és más erdős földterületek felhasználásával kapcsolatos megszorítások miatt felmerült költségeket és elmaradt jövedelmet igazoló számításoknál alkalmazott módszertan leírása;

- a támogatás összege.

5.3.2.2.5 Erdészeti-környezetvédelmi kifizetések

- a kötelezettségvállalások indokolása, a környezeti szükségletekkel és prioritásokkal kapcsolatban várt környezeti hatásuk alapján,

- a módszertan, valamint a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségeket és elmaradt jövedelmet igazoló számításoknál támpontként használt feltevések és paraméterek leírása;

- a támogatás összege.

5.3.2.2.6 Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése

- a végrehajtandó intézkedések jellege és a megelőzési tervek.

5.3.2.2.7 Nem termelő beruházások támogatása

- a támogatandó műveletek meghatározása,

- az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának v. alpontjában előírt kötelezettségvállalások vagy egyéb környezeti célkitűzésekkel meglévő kapcsolat leírása,

- a növelendő rekreációs értékek leírása.

5.3.3 3. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3.1 A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések

5.3.3.1.1 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

- lefedett diverzifikálási területek,

- támogatási intenzitás.

5.3.3.1.2 A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

- a kedvezményezett vállalkozások típusai,

- a művelettípusok leírása,

- támogatási intenzitás.

5.3.3.1.3 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

- az 1698/2005/EK rendelet 55. cikkében említett lefedett művelettípusok leírása,

- támogatási intenzitás.

5.3.3.2 A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések

5.3.3.2.1 A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

- támogatott szolgáltatástípusok,

- fedezett költségtípusok.

5.3.3.2.2 A falvak megújítása és fejlesztése

- támogatott intézkedéstípusok,

- fedezett költségtípusok.

5.3.3.2.3 A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

- az 1698/2005/EK rendelet 57. cikkében említett, lefedett művelettípusok leírása.

5.3.3.3 Képzés és tájékoztatás

- a képzés és tájékoztatás által lefedett terület(ek),

- a tervezett intézkedésekkel kedvezményezetté váló gazdasági szereplők típusa.

5.3.3.4 A készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás

- a készségek elsajátítása és ösztönzés: a lefedett művelettípus leírása,

- az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontja szerinti, a helyi fejlesztési stratégiákat végrehajtó köz- és magánszféra-partnerségek, a rendelet 62. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével: a típus leírása (a képviselt partnerek, a képviselt magánpartnerek százalékos aránya, döntéshozatali hatáskör), a köz- és magánszféra-partnerségek, valamint a lefedett terület és lakosság becsült indikatív száma; a köz- és magánszféra-partnerségek által végrehajtott, a 3. tengelybe tartozó intézkedések feltüntetése; az azt biztosító rendelkezés, hogy e partnerségek fenntartási költségei beleférnek a helyi fejlesztési stratégiáik közkiadásainak 15 %-os plafonjába.

5.3.4 4. tengely A Leader-megközelítés végrehajtása

5.3.4.1 Helyi fejlesztési stratégiák

- a helyi akciócsoportok kiválasztására vonatkozó eljárás és menetrend, beleértve az objektív kiválasztási kritériumokat és a helyi akciócsoportok tervezett számát és a helyi fejlesztési stratégiák alá tartozó vidéki területek tervezett százalékos arányát,

- a 37. cikk (3) bekezdésében meghatározott határértékeken kívül eső népességű területek kiválasztásának indokolása,

- a helyi akciócsoportok által végzendő műveletek kiválasztására irányuló eljárás,

- a helyi akciócsoportok esetében alkalmazandó finanszírozási folyamatok leírása.

5.3.4.2 Területek közötti és transznacionális együttműködés

- A területek közötti és transznacionális együttműködési projektek kiválasztására vonatkozó eljárás, menetrend és objektív kritériumok.

5.3.4.3 A helyi akciócsoport működtetése, a készségek elsajátítása és a terület ösztönzése

- a helyi akciócsoport költségvetésének a helyi akciócsoportok működtetésére szánt részére vonatkozó korlát,

- az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének a)-d) pontja szerinti azon kiadások indikatív becslése, amelyeket a Leader-tengelyben a készségek elsajátítására és ösztönzésére használnak fel,

- Bulgária és Románia esetében a 37a. cikkben említett potenciális helyi akciócsoportok meghatározásának minimális követelményei.

5.3.5. A közvetlen kifizetések kiegészítései

- a 2007., 2008., illetve 2009. évi közösségi hozzájárulás,

- a kifizető ügynökség megjelölése.

5.3.6. Az 1698/2005/EK 16a. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett azon művelettípusok jegyzéke, amelyek nem haladják meg a szóban forgó rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegeket.

Tengely/intézkedésMűvelettípusLehetséges hatásokMeglévő vagy új művelettípusA művelettípusnak a vidékfejlesztési programban szereplő leírására vonatkozó hivatkozásTeljesítménymutató – cél
1. tengely
111. intézkedés
… intézkedés
2. tengely
211. intézkedés
… intézkedés
3. tengely
311. intézkedés
… intézkedés
4. tengely
411. intézkedés
… intézkedés
A „meglévő vagy új művelettípus” oszlopban fel kell tüntetni, hogy az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkében említett prioritásokhoz kapcsolódó művelettípus szerepelt-e a vidékfejlesztési program 2008. december 31-én hatályos változatában. Ebben az összefüggésben a meglévő művelettípusok módosításai is „új művelettípusnak” minősülnek.

6. Két táblázatból álló finanszírozási terv

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének d) pontja)

6.1. Éves hozzájárulások az EMVA-ból (EUR-ban)

2007200820092010201120122013
Nem konvergenciarégiók
Konvergenciarégiók (1)
Legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek (2)
Önkéntes moduláció (3)
Kiegészítő hozzájárulás Portugália számára
Kiegészítő pénzeszközök az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdése címén – nem konvergenciarégió
Kiegészítő pénzeszközök az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdése címén – konvergenciarégió (4)
Összesen
(1) A konvergenciarégiókkal rendelkező tagállamok esetében.
(2) A legkülső régiókkal vagy kisebb égei-tengeri szigetekkel rendelkező tagállamok esetében.
(3) A 378/2007/EK rendelet alapján önkéntes modulációt alkalmazó tagállamok esetében.
(4) A konvergenciarégiókkal rendelkező olyan tagállamok esetében, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdése szerinti kiegészítő pénzeszközöket kapnak.

6.2 Pénzügyi terv tengelyenként (euróban a teljes időszakra) ( 36 )

TengelyKözpénzből történő hozzájárulás
Összes közpénzből történő hozzájárulásAz EMVA-hozzájárulás mértéke
(%)
Az EMVA-ból nyújtott összeg
1. tengely
2. tengely
3. tengely
4. tengely
Technikai segítségnyújtás
Összesen

6.2a. A Bulgáriára és Romániára vonatkozó pénzügyi terv tengelyenként (euróban a teljes időszakra)

TengelyKözpénzből történő hozzájárulás
Összes közpénzből történő hozzájárulásAz EMVA-hozzájárulás mértéke
(%)
Az EMVA-ból nyújtott összeg
1. tengely
2. tengely
3. tengely
4. tengely
Technikai segítségnyújtás
A közvetlen kifizetések kiegészítései
Összesen

6.3. Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkében említett művelettípusok tekintetében a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra előirányzott költségvetés (16a. cikk (3) bekezdés b) pont, az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegek erejéig).

Tengely/intézkedésEMVA-hozzájárulás 2009–2013-ra
1. tengely
111. intézkedés
… intézkedés
1. tengely összesen
2. tengely
211. intézkedés
… intézkedés
2. tengely összesen
3. tengely:311. intézkedés321. intézkedés
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban… intézkedés
3. tengely összesen
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
4. tengely411. intézkedés413. intézkedés
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban… intézkedés
4. tengely összesen
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
Program összesen
Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban az 1., 2., 3. és 4. tengely összesen
Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban a 3. és 4. tengely összesen

N.B.:Az e melléklet 5.2. pontjának első francia bekezdése szerinti átmeneti kiadást fel kell tüntetni a 6.1 és 6.2 és a 7. pontban szereplő táblázatban. Az ilyen kiadások meghatározásához a tagállamok az 1698/2005/EK rendelet által előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenetre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1320/2006/EK rendelet II. mellékletében szereplő megfelelési táblázatot használják. Bulgária és Románia esetében az ilyen kiadások meghatározásához a 248/2007/EK bizottsági rendelet I. mellékletében található megfelelési táblázatot kell használni.

7. Indikatív bontás vidékfejlesztési intézkedésekként (euróban a teljes időszakra)

Intézkedés/TengelyKözkiadásMagánkiadásÖsszes költség
111. intézkedés
112. intézkedés
121. intézkedés
1 … intézkedés
1. tengely összesen
211. intézkedés
212. intézkedés
221. intézkedés
2 … intézkedés
2. tengely összesen
311. intézkedés
312. intézkedés
321. intézkedés
3 … intézkedés
3. tengely összesen
4.1 Helyi fejlesztési stratégiák:
411. Versenyképesség
412. Környezet/földgazdálkodás
413. Életminőség/diverzifikáció
4.21 Együttműködés:
4.31 Fenntartási költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés
4. tengely összesen (1)
1., 2., 3. és 4. tengely összesen
511. Technikai segítségnyújtásamelyből a nemzeti vidéki hálózatra nyújtott összeg (adott esetben):
a) működési költségek
b) cselekvési terv
Összesen
(1) Az 1698/2005/EK rendelet 17. cikkének való megfelelés igazolása érdekében a helyi fejlesztési stratégiákból származó, tengelyek közötti elosztási kulcsot a 4. tengely teljes keretösszegére alkalmazni kell.

7a. Indikatív bontás vidékfejlesztési intézkedésekként Bulgária és Románia tekintetében (euróban a teljes időszakra)

Intézkedés/tengelyKözkiadásMagánkiadásÖsszes költség
111. intézkedés
112. intézkedés
121. intézkedés
1… intézkedés
1. tengely összesen
211. intézkedés
212. intézkedés
221. intézkedés
2… intézkedés
2. tengely összesen
311. intézkedés
312. intézkedés
321. intézkedés
3… intézkedés
3. tengely összesen
4.1 4.1Helyi fejlesztési stratégiák:—411Versenyképesség—412Környezet/földgazdálkodás—413Életminőség/diverzifikáció Helyi fejlesztési stratégiák:
411 . Versenyképesség
412 . Környezet/földgazdálkodás
413 . Életminőség/diverzifikáció
4.21 Együttműködés:
4.31 Fenntartási költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés
4. tengely összesen (1)
511 Technikai segítségnyújtásamelyből (adott esetben) a nemzeti vidékfejlesztési hálózatra nyújtott összeg:
a) működési költségek
b) cselekvési terv
611 A közvetlen kifizetések kiegészítései
Mindösszesen
(1) Az 1698/2005/EK rendelet 17. cikkének való megfelelés ellenőrzése érdekében a helyi fejlesztési stratégiákból származó, tengelyek közötti elosztási kulcsot a 4. tengelyre eső teljes összegre alkalmazzák.

Az egységes szerkezetbe foglalt pénzügyi táblázatnak és az indikatív kezdeti intézkedésre vonatkozó táblázatnak a 6.1., 6.2. és a 7. pontban szereplő táblázatok szerkezetét a következő sorrendben kell követnie.

A különféle intézkedésekhez tartozó kódok magyarázata a következő:

(111)

szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a mezőgazdasági, az élelmiszer- és az erdészeti ágazatban foglalkoztatottak számára a tudományos ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését;

(112)

fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

(113)

a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása;

(114)

tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele;

(115)

üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása;

(121)

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése;

(122)

az erdők gazdasági értékének növelése;

(123)

a mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelése;

(124)

új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és az élelmiszer-ágazatban;

(125)

a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése;

(126)

a természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése;

(131)

a mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon alapuló, fokozott követelményeket támasztó előírásoknak való megfelelésben;

(132)

az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása;

(133)

termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén;

(141)

a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

(142)

termelői csoportok létrehozása;

(143)

mezőgazdasági üzemek részére történő tanácsadás és az ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatások nyújtása Bulgáriában és Romániában;

(144)

a közös piacszervezés reformjából fakadó szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok;

(211)

a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések;

(212)

a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések;

(213)

Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések;

(214)

agrár-környezetvédelmi kifizetések;

(215)

állatjóléti kifizetések;

(216)

nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás;

(221)

mezőgazdasági földterület első erdősítése;

(222)

agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken;

(223)

nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése;

(224)

Natura 2000-kifizetések;

(225)

erdészeti-környezetvédelmi kifizetések;

(226)

az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése;

(227)

nem termelő beruházások támogatása;

(311)

nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás;

(312)

a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása;

(313)

a turisztikai tevékenységek ösztönzése;

(321)

a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások;

(322)

a falvak megújítása és fejlesztése;

(323)

a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése;

(331)

a 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés;

(341)

a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából;

(41)

helyi fejlesztési stratégiák;

(411)

versenyképesség;

(412)

környezet/földgazdálkodás;

(413)

életminőség/diverzifikáció;

(421)

transznacionális és területek közötti együttműködés;

(431)

a helyi akciócsoport működtetése, készségek elsajátítása, ösztönzés;

(511)

technikai segítségnyújtás;

(611)

kiegészítő közvetlen kifizetések Bulgáriában és Romániában.

8. Amennyiben alkalmazható, táblázat tengelyenként a kiegészítő nemzeti finanszírozásról az 1698/2005/EK rendeletben meghatározott vonatkozó intézkedéseinek megjelölésével

Táblázat

Kiegészítő nemzeti finanszírozás (az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének f) pontja)

(Euróban a teljes időszakra)
1. tengely
111. intézkedés
1. tengely összesen
2. tengely
211. intézkedés
2. tengely összesen
3. tengely
311. intézkedés
3. tengely összesen
4. tengely
411. intézkedés
4. tengely összesen
1. tengely, 2. tengely, 3. tengely, 4. tengely összesen

9. A versenyszabályok szerinti értékeléshez szükséges elemek és adott esetben a Szerződés 87., 88. és 89. cikke szerint engedélyezett, a programok végrehajtásához alkalmazandó támogatási rendszerek felsorolása

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének g) pontja)

Az A. és B. pont szerinti, az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos elemeknek a program teljes életciklusában érvényesnek kell lenniük, az eredetileg benyújtott programra és annak későbbi módosításaira egyaránt vonatkoznak.

A.

A Szerződés 36. cikkének hatálya alá tartozó intézkedések és műveletek esetében vagy:

- jelezze, hogy a támogatást a mezőgazdasági ágazatban a de minimis támogatásokról szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet ( 37 ) vonatkozásában nyújtják-e; vagy

- tüntesse fel a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi rendelet ( 38 ) alapján elfogadott, az intézkedés bevezetésének alapját képező mentesítési bizottsági rendeletre való hivatkozást; vagy

- tüntesse fel az esetszámot és azt a hivatkozási számot, amely alapján az Európai Bizottság az intézkedést a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánította; vagy

- nyújtsa be a 794/2004/EK bizottsági rendelethez ( 39 ) mellékelt vonatkozó információs adatlapot.

B.

Az 1698/2005/EK rendelet 25. és 27. cikke (ez utóbbi vonatkozásában csak az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkében említett kiegészítő nemzeti finanszírozás esetében), valamint 43-49. és 52. cikke szerinti intézkedések esetében, valamint a szóban forgó rendelet 21., 24., 28., 29., 30. és 35a. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletek esetében, amelyek nem tartoznak a Szerződés 36. cikkének hatálya alá, vagy:

- jelezze, hogy a támogatást az 1998/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozásában nyújtják-e ( 40 ), vagy

- tüntesse fel a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi rendelet alapján elfogadott, az intézkedés bevezetésének alapját képező bizottsági mentesítési rendeletre való hivatkozást, vagy

- tüntesse fel az esetszámot és azt a hivatkozási számot, amely alapján az Európai Bizottság az intézkedést az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánította, vagy

- jelezze, hogy milyen más okok miatt minősülhet a kérdéses támogatási rendszer a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti létező támogatásnak, beleértve a csatlakozási szerződések szerinti meglévő támogatási intézkedéseket is.

Ezeket az intézkedéseket az állami támogatásokat összefoglaló alábbi táblázatban kell megadni:

C. Az intézkedés kódja A jogcím neve A jogcím jogszerűségének feltüntetése (1) A jogcím időtartama (1) Tüntesse fel a következőket: - A "de minimis" rendelet hatálya alá tartozó intézkedések esetében "Az ezen intézkedés alapján nyújtott minden támogatás összhangban lesz a de minimis rendelettel". - A jóváhagyott jogcímek esetében az állami támogatást jóváhagyó bizottsági határozatra való hivatkozás, beleértve az állami támogatás számát és a jóváhagyó levél hivatkozási számát is. - A csoportos mentesítési támogatások esetében a csoportos mentesítési egyedi rendeletre való hivatkozás és a nyilvántartási szám. - Egyéb meglévő támogatási intézkedések esetében: - a) a Közösséghez 2004. május 1-jén, illetve 2007. január 1-jén csatlakozott tagállamok (az "új tagállamok") esetében: (1) "nincs" az 1995 előtti támogatásokra; (2) az intézkedésnek a csatlakozási szerződés jegyzékében szereplő száma, (3) a közbenső eljárásra való hivatkozás, kifogási levél nem elfogadható. b) a meglévő támogatások egyéb eseteiben: kérjük, tüntesse fel az alkalmazandó, vonatkozó indokolást.

Az állami támogatások táblázatához melléklelni kell a tagállam arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy a B pontban felsorolt jogcímek alkalmazása esetén, ha az állami támogatási szabályok, vagy az állami támogatást jóváhagyó határozatban előírt feltételek és kötelezettségek alapján egyedi bejelentés szükséges, akkor az a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerint megtörténik.

10. Információk arra vonatkozóan, hogy a közös agrárpolitika egyéb eszközeiből, a kohéziós politika keretében, illetve a halászatra vonatkozó közösségi támogatási eszközből finanszírozott intézkedések hogyan egészítik ki egymást

(Az 1698/2005/EK rendelet 5. cikke, 16. cikkének h) pontja és 60. cikke)

10.1 Az alábbiakkal kapcsolatban meglévő kiegészítő jelleg értékelése és eszközei:

- a közösségi tevékenységekkel, politikákkal és prioritásokkal, különösen a gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzéseivel, valamint az Európai Halászati Alap célkitűzéseivel,

- az EMGA-ból vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt ágazatok más eszközeiből finanszírozott intézkedésekkel.

10.2 Az 1., 2. és 3. tengelyhez tartozó intézkedésekkel összefüggésben:

- Demarkációs kritériumok az olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek az egyéb közösségi támogatási eszközzel - különösen strukturális alapokból és az Európai Halászati Alapból - is támogatható műveletekre irányulnak.

10.3 A 4. tengelyhez tartozó intézkedésekkel összefüggésben:

- Demarkációs kritériumok "csoportok" által az Európai Halászati Alap keretében végrehajtott, 4. tengelyhez tartozó helyi fejlesztési stratégiák, valamint a strukturális alapok keretében támogatott együttműködési célkitűzéssel kapcsolatos együttműködés esetében.

10.4

Adott esetben be kell nyújtani az egyéb közösségi pénzügyi eszközökkel való kiegészíthetőségre vonatkozó információkat.

11. A felelős hatáskörrel rendelkező hatóságok és szervek kijelölése

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikke i) pontjának i. alpontja)

- A tagállam kijelöli az 1698/2005/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében előírt hatóságokat és tájékoztató céllal megadja e hatóságok irányítási és ellenőrzési rendszerének összefoglalását.

12. A monitoring- és értékelési rendszerek leírása, valamint a monitoringbizottság tervezett összetétele

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikke i) pontjának ii. alpontja és 77. cikke)

12.1 A monitoring- és értékelési rendszerek leírása

E rendszereket a vidékfejlesztési program teljesítmény-, eredmény-, kiindulási és hatásmutatóinak az e rendelet VIII. mellékletében foglalt közös monitoring- és értékelési keretszabályozásban szereplő közös jegyzéke, valamint az e rendelet 62. cikkének (3) bekezdésében említett egyéb információk alapján építik ki. Az egyes vidékfejlesztési programok meghatározzák a programozási térség vonatkozásában a nemzeti és/vagy regionális szükségleteket, feltételeket és célkitűzéseket tükröző további mutatókat. A mutatókhoz gyűjtött adatok alapulhatnak a Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszere (GEOSS), vagy közösségi projektek - mint például a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) - keretében kidolgozott előírásokon.

12.2 A monitoringbizottság tervezett összetétele

13. A program nyilvánosságát biztosító rendelkezések

(Az 1698/2005/EK rendelet 76. cikke)

Ismertesse a kommunikációs tervet és e rendelet 58. cikkében és VI. mellékletében szereplő információkat:

13.1

A potenciális kedvezményezetteknek, szakmai szervezeteknek, a gazdasági, szociális és környezeti partnereknek, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában közreműködő testületeknek és a nem kormányzati szervezeteknek a program által kínált lehetőségekről és a programfinanszírozáshoz való hozzáférés szabályaira vonatkozó tájékoztatására előirányzott intézkedések.

13.2

A kedvezményezetteknek a közösségi hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatására előirányzott intézkedések.

13.3

A Közösségnek a programokban és azok eredményeiben betöltött szerepére vonatkozóan a nyilvánosság tájékoztatására előirányzott intézkedések.

14. A megkeresendő partnerek kijelölése és a partnerekkel folytatott konzultációk eredménye

(Az 1698/2005/EK rendelet 6. cikke és 16. cikkének j) pontja)

14.1 A megkeresendő partnerek kijelölése

Sorolja fel a megkeresett, hatáskörrel rendelkező regionális, helyi hatóságokat és egyéb hatóságokat, a gazdasági és szociális partnereket és bármely más megfelelő, a civil társadalmat képviselő testületet, nem kormányzati szervezetet, azon belül a környezetvédelmi szervezeteket, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség elősegítéséért felelős testületeket.

14.2 A konzultációk eredményei

Foglalja össze konzultációk eredményeit, beleértve a konzultáció időpontját és a megjegyzések megtételére és a program elkészítéséhez való hozzájárulásra rendelkezésre álló időt, továbbá ismertesse, hogy a kapott vélemények és tanácsokat milyen mértékben vették figyelembe.

15. Egyenlőség férfiak és nők között, a megkülönböztetés tilalma

(Az 1698/2005/EK rendelet 8. cikke)

15.1

Írja le, hogy miként mozdítják elő a férfiak és nők közötti egyenlőséget a program végrehajtásának különböző szakaszaiban (tervezés, végrehajtás, monitoring és értékelés).

15.2

Írja le, hogy miként akadályozzák meg a nemen, fajon vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést a program végrehajtásának különböző szakaszaiban.

16. Technikai segítségnyújtás műveletek

(Az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (2) bekezdése és 68. cikke)

16.1 A technikai segítségnyújtás keretében finanszírozott, a programhoz kapcsolódó segítségnyújtás előkészítő, irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek leírása

16.2 Nemzeti vidéki hálózat

- a vidékfejlesztésben részt vevő, a majdan a nemzeti vidéki hálózat részét képező szervezetek és közigazgatási egységek jegyzéke;

- a nemzeti vidéki hálózat létrehozására vonatkozó eljárás és menetrend;

- a nemzeti vidéki hálózat főbb tevékenységi kategóriáinak összefoglalása. E tevékenységek képezik az irányító hatóság által létrehozandó és az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján támogatott cselekvési terv alapját;

- a nemzeti vidéki hálózat létrehozására és működtetésére, valamint az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett cselekvési terv végrehajtására elkülönített összeg. Ezen összegen belül meg kell különböztetni a hálózat működtetéséhez szükséges struktúra finanszírozására szolgáló, illetve a cselekvési terv finanszírozására szolgáló részt. A programnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy az összeg a) pont szerinti része az idő múlásával nem fog indokolatlanul emelkedni.

B. A NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZATOKRA VONATKOZÓ EGYEDI PROGRAMOK (A 41. CIKK (3) ÉS (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban a regionális programokat alkalmazó tagállamok egyedi programot nyújtanak be jóváhagyásra a nemzeti vidéki hálózatuk létrehozásához és működtetéséhez, e programoknak tartalmazniuk kell a következő elemeket:

a) a vidékfejlesztésben részt vevő, a majdan a nemzeti vidéki hálózat részét képező szervezetek és közigazgatási egységek jegyzéke;

b) a nemzeti vidéki hálózat létrehozására vonatkozó eljárás és menetrend;

c) a nemzeti vidéki hálózat főbb tevékenységi kategóriáinak összefoglalása. E tevékenységek képezik az irányító hatóság által létrehozandó és az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében támogatott cselekvési terv alapját;

d) a nemzeti vidéki hálózat létrehozására és működtetésére, valamint az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett cselekvési terv végrehajtására elkülönített összeg, továbbá az EMVA-hozzájárulás éves bontása, amelynek összhangban kell lennie az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (1) bekezdésével;

e) a teljes programozási időszakra vonatkozó finanszírozási táblázat a következő formátumban (napi euró árfolyamon):

A nemzeti vidéki hálózat kiadásának típusaÖsszes közkiadásEMVA-hozzájárulás
a) a nemzeti vidéki hálózat struktúrájának működtetésére
b) a nemzeti vidéki hálózat cselekvési tervének végrehajtására, beleértve annak értékelését is
Összesen

f) a hatáskörrel rendelkező felelős hatóságok és testületek kijelölése;

e) a monitoring- és értékelési rendszer leírása, valamint a monitoringbizottság tervezett összetétele.

III. MELLÉKLET

A MÁLTAI TERMELŐI CSOPORTOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Termelői csoport létrehozására nyújtott támogatás (A 25. cikk (2) bekezdésében említett minimumösszeg)

EURÉv
63 0001. év
63 0002. év
63 0003. év
60 0004. év
50 0005. év

IV. MELLÉKLET

A VESZÉLYEZTETETT FAJTÁKRA VONATKOZÓ KÜSZÖBÉRTÉKEK (A 27. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

Támogatható gazdasági állatfajokAzon küszöbértékek, amelyek alatt a helyi fajta veszélyeztetettnek tekinthető (a nőivarú tenyészállatok száma (1))
Szarvasmarha7 500
Juh10 000
Kecske10 000
Lófélék5 000
Sertés15 000
Szárnyas25 000
(1) Azoknak az ugyanazon fajtához tartozó, tenyészthető, fajtatiszta, nőivarú egyedeknek a száma tagállamonként, amelyeket a tagállamok által a közösségi állattenyésztési jogszabályokkal összhangban elismert, jóváhagyott tenyésztési szervezet által vezetett törzskönyvben tartanak nyilván.

V. MELLÉKLET

AZ ÁLLATOK ÁLLATEGYSÉGEKRE TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁBLÁZAT (A 27. CIKK (13) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék1,0 ÁE
Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig0,6 ÁE
Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék0,4 ÁE
Juh0,15 ÁE
Kecske0,15 ÁE
Tenyészkoca > 50 kg0,5 ÁE
Egyéb sertés0,3 ÁE
Tojótyúk0,014 ÁE
Egyéb baromfi (1)0,03 ÁE
(1) Ez az átváltási arány esetlegesen növelhető, figyelemmel a vidékfejlesztési program keretében közzétett és megfelelően alátámasztott tudományos bizonyítékokra.

VI. MELLÉKLET

AZ EMVA-BÓL NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG (AZ 58. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

1. A potenciális kedvezményezetteket és a kedvezményezetteket célzó tájékoztatási intézkedések

1.1. A potenciális kedvezményezetteket célzó tájékoztatási intézkedések

Az átláthatóság érdekében az irányító hatóságoknak a lehető legátfogóbb tájékoztatást kell széles körben nyújtaniuk a Közösség és a tagállamok közös segítségnyújtása keretében a vidékfejlesztési programban kínált finanszírozási lehetőségekről.

E célból az irányító hatóság biztosítja vidékfejlesztési program, valamint az EMVA-ból származó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó adatok széles körben való közzétételét, továbbá azoknak az érdekelt pályázók rendelkezésére bocsátását.

Az irányító hatóság a potenciális kedvezményezettek részére egyértelmű, részletes és naprakésszé tett tájékoztatást nyújt a következőkről:

a) a vidékfejlesztési program keretében történő finanszírozásra való jogosultság érdekében követendő közigazgatási eljárások;

b) a finanszírozásra benyújtott pályázatok vizsgálatára irányuló eljárások leírása;

c) a támogathatósági feltételek és/vagy a finanszírozandó projektek kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumok;

d) nemzeti, regionális vagy helyi szinten azon személyek vagy kapcsolattartók neve, akik el tudják magyarázni a vidékfejlesztési programok működésének logikáját, valamint a műveletek kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumokat.

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közvetítőként eljárni képes testületek - és különösen az alábbiak - közreműködnek a potenciális kedvezményezettek számára biztosított tájékoztatási intézkedésekben:

a) helyi és regionális hatóságok;

b) szakmai szervezetek;

c) gazdasági és szociális partnerek;

d) nem kormányzati szervezetek, különösen a férfiak és nők közötti egyenlőséget előmozdító testületek és a környezetvédelemmel foglalkozó testületek;

e) az európai tájékoztatási központok;

f) a Bizottság tagállami képviseletei.

Az irányító hatóság tájékoztatja a potenciális kedvezményezetteket a 2.1. pontban előírt közzétételről.

1.2. A kedvezményezetteket célzó tájékoztatási intézkedések

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a támogatás odaítéléséről szóló értesítés tájékoztatást nyújtson a kedvezményezetteknek arról, hogy az intézkedés részfinanszírozását az EMVA és az érintett vidékfejlesztési program prioritási tengelye keretében finanszírozott programból biztosítsák.

2. A nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó intézkedések

A vidékfejlesztési program irányító hatósága és a kedvezményezettek megtesznek minden lépést annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak az e rendelettel összhangban a vidékfejlesztési programból finanszírozott intézkedésekről és az információkat nyilvánossá tegyék.

2.1. Az irányító hatóságok felelőssége

Az irányító hatóság tájékoztatja a nyilvánosságot a vidékfejlesztési programnak a Bizottság általi elfogadásáról és annak naprakésszé tett változatairól, a program végrehajtásában elért főbb eredményekről és annak lezárásáról.

A tájékoztatási intézkedéseket az irányító hatóság az összes, megfelelő területi szintű eszköz segítségével hajtja végre. Ezek tartalmaznak kommunikációs kampányokat, papíralapú és elektronikus adathordozón lévő kiadványokat és bármely más, megfelelőnek tartott eszközt is.

A nyilvánosság tájékoztatására irányuló intézkedések magukban foglalják a 3.1. pontban meghatározott elemeket.

2.2. A kedvezményezettek felelőssége

Amennyiben a vidékfejlesztési program szerinti műveletek eredményeképpen (pl. mezőgazdasági üzembe vagy élelmiszeripari vállalkozásba történő) olyan beruházást hajtanak végre, amelynek teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, a kedvezményezettnek magyarázó táblát kell elhelyeznie.

Az 500 000 eurós összköltséget meghaladó infrastrukturális beruházások helyszínén plakátot kell felállítani.

Magyarázó táblát kell felállítani a 4. tengelyből finanszírozott helyi akciócsoportok helyiségeinél is.

A plakátokon és táblákon fel kell tüntetni a projekt/művelet leírását és a 3.1. pontban említett elemeket. Ezen információknak kell kitenniük a plakát vagy a tábla legalább 25 %-át.

3. A tájékoztatási, illetve a nyilvánosságra vonatkozó intézkedések technikai jellemzői

3.1. Szlogen és logó

Valamennyi tájékoztatási, illetve a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

- Az európai lobogót, a 4. pontban meghatározott grafikai előírásokkal összhangban, a következő kijelentéseken keresztül a Közösség szerepére vonatkozó magyarázattal együtt:

- "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa".

- A Leader-tengelyből finanszírozott műveletekre és intézkedésekre a Leader-logót is használni kell.

3.2. Tájékoztatási és kommunikációs anyagok

- A részben az EMVA által finanszírozott intézkedésekre és műveletekre vonatkozó kiadványok (mint például ismeretterjesztő füzetek, brosúrák és hírlevelek) és poszterek a címoldalon egyértelműen feltüntetik a Közösség részvételét, valamint a nemzeti vagy regionális jelkép használata esetén a Közösség jelképét. A kiadványok tartalmazzák az információs tartalomért felelős testületre, valamint a kérdéses támogatási csomag végrehajtására kijelölt irányító hatóságra vonatkozó hivatkozásokat.

- Az elektronikus úton (weboldalakon, a potenciális kedvezményezettek adatbázisaiban) vagy audiovizuális anyagon keresztül rendelkezésre bocsátott információkra hasonlóképpen érvényesek az első francia bekezdésben foglaltak. A kommunikációs terv kidolgozásakor kellő figyelmet kell fordítani az információk gyors és hatékony terjesztését lehetővé tevő és a nyilvánossággal folytatott párbeszédet megkönnyítő új technológiákra.

Az EMVA-ra vonatkozó weboldalaknak:

- legalább a honlapon meg kell említeniük az EMVA-hozzájárulást

- tartalmazniuk kell a Bizottság EMVA-ra vonatkozó weboldalára mutató hivatkozást

4. A jelkép létrehozására vonatkozó utasítások és a szabványszínek meghatározása

4.1. Az európai lobogó

A jelkép leírása

Az égszínkék háttér előtt kör alakban elhelyezkedő 12 aranysárga csillag az európai népek egységét fejezi ki. A csillagok száma nem változik, mivel a tizenkettes szám a tökéletesség és az egység jelképe.

Az EMVA által finanszírozott projektekben ezen alap neve az európai lobogó alatt tűnik fel.

Heraldikai leírás

Azúrkék mezőben tizenkét ötágú arany csillag alkotta kör, a csillagok csúcsai nem érnek össze.

Geometriai leírás

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, melynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az ágak csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el, számuk nem változik.

Szabványszínek

A jelkép a következő színeket tartalmazza:
A téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE; a csillagoké PANTONE YELLOW. A nemzetközi PANTONE skála széles körben elterjedt és a nem szakmabeliek számára is könnyen hozzáférhető.
Négyszínnyomás:
Mivel a négyszínnyomás alkalmazása kizárja a két szabványszín használatát, a szabványszíneket a négyszínnyomás színeinek felhasználásával kell újra előállítani. A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető, míg 100 % „Process Cyan”-os és 80 % „Process Magenta” összekeverésével a PANTONE REFLEX BLUE-hoz nagyon közeli színárnyalat kapható.
Internet
A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB:0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimál: 003399), míg a PANTONE YELLOW megfelelője a webskálán az RGB:255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimál: FFCC00).

Sokszorosítás monokróm eljárással
Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével rajzolja körbe, és helyezze el benne a fehér alapon fekete csillagokat.
Ha csak kék színnel dolgozik (természetesen Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használja, míg a csillagok 100 %-ban fehér negatívok legyenek.
Sokszorosítás színes háttérrel
A jelképet lehetőség szerint fehér háttérrel kell sokszorosítani. Kérjük, kerülje a színes hátteret, különös tekintettel a kékkel nem harmonizáló színekre. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel sokszorosítsa a jelképet, illesszen a téglalap köré egy fehér sávot, amelynek szélessége a téglalap magasságának 1/25-e legyen.

4.2. A Leader-logó

VII. MELLÉKLET

A. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÉVES IDŐKÖZI JELENTÉSEINEK SZERKEZETE ÉS TARTALMA (60. CIKK)

1. Az általános feltételekben bekövetkező változások (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének a) pontja):

- Az általános feltételekben bekövetkező, a program végrehajtására vonatkozó feltételekre közvetlen hatást gyakorló változások (azaz jogszabályi változások vagy váratlan társadalmi-gazdasági fejlemények)

- A közösségi és nemzeti politikákban bekövetkező, az EMVA és a többi pénzügyi eszköz közötti összhangot érintő változások

2. A programban elért előrehaladás a meghatározott célkitűzésekhez viszonyítva, a teljesítmény és az eredménymutatók alapján (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének b) pontja):

Meg kell adni a monitoring-mutatókkal mért eredmények elemzését, beleértve a kezdetben meghatározott célokhoz képest elért előrehaladásra vonatkozó minőségi elemzést. Az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott (teljesítmény- és eredmény-) mutatók jegyzékét kell használni. A program célkitűzései felé történő haladás hatékony nyomon követése céljából ezen - a közös monitoring- és értékelési keretszabályozás részét képező - mutatók mellett a program tekintetében további egyedi mutatókat is fel kell venni.

Minden tagállam, amely az 1698/2005/EK rendelet 69. cikke (5a) bekezdésével összhangban kiegészítő pénzügyi támogatásban részesül, köteles, első alkalommal a 2010-ben benyújtott éves jelentésben egy különálló fejezetben bemutatni legalább az első bekezdésben említett számítást az említett rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében foglalt prioritásokhoz kapcsolódó műveletek tekintetében.

A "(144) szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok" elnevezésű új intézkedést alkalmazó új tagállamoknak jelentést kell tenniük az intézkedés célkitűzései tekintetében elért eredményekről.

3. A program pénzügyi végrehajtása, amely minden intézkedés esetében kimutatást szolgáltat a kedvezményezetteknek folyósított kifizetésekről; amennyiben a program a konvergencia-célkitűzés keretében támogatható régiókra vonatkozik, a kiadásokat külön kell megállapítani (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének c) pontja).

A program pénzügyi végrehajtását összegző táblázat elrendezése legalább a következő információkat tartalmazza:

Euróban
Tengelyek/intézkedésekÉves kifizetések – N. évKumulált kifizetések a 2007. évtől az N. évig
1. tengely
111. intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
… intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
1. tengely összesen
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás
2. tengely
211. intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
… intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás
2. tengely összesen
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
3. tengely
311. intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
… intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás
3. tengely összesen
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
4. tengely
411. intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás
4. intézkedés
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
4. tengely összesen
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
Technikai segítségnyújtás
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás
Összes program
— amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

Egy ugyanilyen elrendezésű, különálló táblázatot kell készíteni a konvergencia-célkitűzés alá tartozó régiók vonatkozásában, valamint a program szintjén egységes szerkezetbe foglalt táblázatot a konvergencia- és a nem konvergencia-régiókra egyaránt kiterjedő programok vonatkozásában.

3a. A programnak az új kihívásokkal és a szélessávú infrastruktúrával kapcsolatos műveletek tekintetében történő pénzügyi végrehajtása, amely minden intézkedésre vonatkozóan megadja a kedvezményezetteknek az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében említett művelettípusokra 2009. január 1-je után teljesített kifizetések kimutatását, a szóban forgó rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegek erejéig.

Az említett művelettípusok pénzügyi végrehajtását összegző táblázat tartalmazza legalább a következő információkat:

Tengely/intézkedésÉves kifizetések – N. évKumulált kifizetések a 2009. évtől az N. évig
111. intézkedés
… intézkedés
1. tengely összesen
211. intézkedés
… intézkedés
2. tengely összesen
311. intézkedés
321. intézkedés
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
… intézkedés
3. tengely összesen
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
411. intézkedés
413. intézkedés
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
… intézkedés
4. tengely összesen
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
— Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban
Program összesen
Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban az 1., 2., 3. és 4. tengely összesen
Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban a 3. és 4. tengely összesen

4. A folyamatos értékelési tevékenység összegzése az 1698/2005/EK rendelet 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének d) pontja)

A folyamatban lévő értékelési tevékenységek - beleértve a különösen a rendelet 84. cikkének (5) bekezdésében és 86. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett elemekkel kapcsolatos tevékenységek - összefoglalása az 1698/2005/EK rendelet 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban a monitoringbizottságnak szolgáltatott jelentések alapján.

5. Az irányító hatóság és a monitoringbizottság lépései a programvégrehajtás minőségének és eredményességének biztosítása érdekében (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének e) pontja), különösen:

i. monitoring- és értékelési intézkedések

ii. a program irányítása során felmerült fő problémák és a meghozott intézkedések összegzése, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 83. cikke szerint tett észrevételekre válaszul hozott intézkedéseket

iii. technikai segítségnyújtás igénybevétele

Amennyiben a nemzeti vidéki hálózatok létrehozására és működtetésére vonatkozik a programhoz tartozó technikai segítségnyújtás, az elért haladásról szóló éves jelentésben ismertetni kell a hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozó eljárásokat és a cselekvési terv végrehajtásának állapotát. A jelentésben fel kell tünteni azt is, hogy a kiadásokat hogyan hajtották végre (az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a), illetve b) pontjában szereplő elemek közötti különbségtétel).

vi. A program nyilvánosságának biztosítására tett lépések, az 1698/2005/EK rendelet 76. cikkével összhangban

A jelentés tartalmazza az e rendelet 58. cikkével és VI. mellékletével összhangban a vidékfejlesztési programra vonatkozó információk nyújtása érdekében tett, a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések összefoglaló leírását.

6. Nyilatkozat a közösségi politikákkal meglévő összhangról a támogatás összefüggésében, beleértve a felmerült problémák azonosítását és a kezelésükre elfogadott intézkedéseket (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének f) pontja)

A közösségi jogszabályoknak való ilyen megfelelés különösen a verseny-, a közbeszerzési, a környezetvédelmi és -javítási, valamint a nemek közötti egyenlőség elősegítésére és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályok tiszteletben tartására terjed ki.

7. Adott esetben az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke szerint visszatérített támogatás ismételt felhasználása (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének g) pontja)

B. A NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZATOKRA KITERJEDŐ EGYEDI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ ÉVES IDŐKÖZI JELENTÉSEK FORMÁTUMA (60. CIKK)

Amennyiben a tagállamok kihasználják az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt lehetőséget, a egyedi programokra vonatkozó éves időközi jelentések a következőket tartalmazzák:

a) a hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozó eljárások leírása,

b) a cselekvési terv végrehajtásának állapota,

c) a program pénzügyi végrehajtását feltüntető és az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) illetve b) pontjában meghatározott elemek között különbséget tevő pénzügyi táblázat:

Az nemzeti vidéki hálózattal kapcsolatos kiadások típusaÉves kifizetések – N. évKumulált kifizetések a 2007. évtől az N. évig
a) a nemzeti vidéki hálózat felépítésének működtetése esetében
b) a nemzeti vidéki hálózat cselekvési tervének végrehajtása esetében
Összesen

d) adott esetben az e melléklet A. része 4-7. pontjának hatálya alá tartozó információ.

VIII. MELLÉKLET

A KÖZÖS KIINDULÁSI, TELJESÍTMÉNY-, EREDMÉNY- ÉS HATÁSMUTATÓK JEGYZÉKE

I. KÖZÖS KIINDULÁSI MUTATÓK

1. A célkitűzésekkel kapcsolatos kiindulási mutatók

TENGELYMutató
Horizontális(1) 1Gazdasági fejlődés
(1) 2Foglalkoztatási ráta
(1) 3Munkanélküliség
1. TENGELY,
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
(1) 4Képzés és oktatás a mezőgazdaságban
5A mezőgazdasági népesség korszerkezete
(1) 6A munkaerő termelékenysége a mezőgazdaságban
7Bruttó állóeszköz-felhalmozás a mezőgazdaságban
8A foglalkoztatás fejlesztése az elsődleges ágazatban
9Gazdasági fejlődés az elsődleges ágazatban
(1) 10A munkaerő termelékenysége az élelmiszeriparban
11Bruttó állóeszköz-felhalmozás az élelmiszeriparban
12A foglalkoztatás fejlesztése az élelmiszeriparban
13Gazdasági fejlődés az élelmiszeriparban
(1) 14A munkaerő termelékenysége az erdészetben
15Bruttó állóeszköz-felhalmozás az erdészetben
16A félig önellátó gazdálkodás jelentősége az új tagállamokban
2. TENGELY,
A környezet és a vidék fejlesztése földgazdálkodáson keresztül
(1) 17Biológiai sokféleség: A gazdaságban tartott madárpopulációk
(1) 18Biológiai sokféleség: Magas természeti értékű mezőgazdasági terület és erdő
19Biológiai sokféleség: Fafajok összetétele
(1) 20Vízminőség: Bruttó tápanyagtartalom-egyensúly
21Vízminőség: Nitrátokkal és növényvédő szerekkel történő szennyezés
22Talaj: Talajeróziónak kitett területek
23Talaj: Biogazdálkodás
(1) 24Éghajlatváltozás: Megújuló energia előállítása a mezőgazdaságból és az erdészetből
25Éghajlatváltozás: A megújuló energiának szentelt, használatban lévő mezőgazdasági terület
26Éghajlatváltozás/levegőminőség: A mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázkibocsátások
3. TENGELY,
Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálására történő ösztönzés
(1) 27Más jövedelemszerző tevékenységgel rendelkező mezőgazdasági termelők
(1) 28A foglalkoztatás fejlesztése a nem mezőgazdasági ágazatban
(1) 29Gazdasági fejlődés a nem mezőgazdasági ágazatban
(1) 30Az önálló vállalkozóként folytatott tevékenységek fejlesztése
31Idegenforgalmi infrastruktúra a vidéki területen
(1) 32Internet beüzemelése a vidéki területeken
(1) 33A szolgáltatási ágazat fejlesztése
34Nettó migráció
(1) 35Élethosszig tartó tanulás a vidéki területeken
Leader(1) 36A helyi akciócsoportok fejlesztése
(1) Az 1698/2005/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének c) pontjában és 13. cikke (2) bekezdésének A. pontjában előírt nemzeti stratégia és a stratégiai monitoring keretében szereplő LEAD-mutatókra vonatkozik.

2. A kontextushoz kapcsolódó kiindulási mutatók

TENGELYMutató
Horizontális1A vidéki területek kijelölése
2A vidéki területek jelentősége
1. TENGELY,
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
3Mezőgazdasági földhasználat
4Mezőgazdasági üzemszerkezet
5Erdészet szerkezete
6Az erdő termelékenysége
2. TENGELY,
A környezet és a vidék fejlesztése földgazdálkodáson keresztül
7A földfelszín növényzete
8Hátrányos helyzetű területek
9Külterjes gazdálkodási területek
10Natura 2000 terület
11Biológiai sokféleség: védett erdők
12Az erdőterületek fejlesztése
13Az erdei ökoszisztémák egészsége
14Vízminőség
15Vízfelhasználás
16Védelmi erdők, főként a talaj és a víz vonatkozásában
3. TENGELY,
Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálására történő ösztönzés
17Népsűrűség
18Korszerkezet
19A gazdaság szerkezete
20A foglalkoztatás szerkezete
21Tartós munkanélküliség
22Oktatáshoz való hozzáférés
23Internetes infrastruktúra

II. KÖZÖS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

1. TENGELY: A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

KódIntézkedésTeljesítménymutatók (1)
111Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek— a képzésben részt vevők száma
— a képzési napok száma
112Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása— a támogatott fiatal mezőgazdasági termelők száma
— a beruházások összvolumene
113Korai nyugdíjba vonulás— a korai nyugdíjba vonult mezőgazdasági termelők száma
— a korai nyugdíjba vonult mezőgazdasági munkavállalók száma
— az átadott hektárok száma
114Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele— a támogatott mezőgazdasági termelők száma
— a támogatott erdőtulajdonosok száma
115Üzemvezetési, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások— az újonnan létrehozott üzemvezetési, helyettesítési vagy tanácsadási szolgáltatások száma
121A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése— a beruházási támogatásból részesülő gazdaságok száma
— a beruházások összvolumene
122Az erdők gazdasági értékének növelése— a beruházási támogatásból részesülő erdőgazdaságok száma
— a beruházások összvolumene
123Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése— a támogatott vállalkozások száma
— a beruházások összvolumene
124Új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban— a támogatott együttműködési kezdeményezések száma
125A mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra— a támogatott műveletek száma
— a beruházások összvolumene
126A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és a megfelelő megelőző intézkedések bevezetése— a károsodott mezőgazdasági földterület támogatott területe
— a beruházások összvolumene
131A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása— a kedvezményezettek száma
132A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszer-minőségi rendszerekben— a minőségbiztosítási rendszerben részt vevő, támogatott gazdaságok száma
133Tájékoztatási és promóciós tevékenységek— a támogatott intézkedések száma
141Félig önellátó gazdálkodás— a támogatott félig önellátó gazdaságok száma
142Termelői csoportok— a támogatott termelői csoportok száma
— a támogatott termelői csoportok árbevétele
144A közös piacszervezés reformjából fakadó szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságokTámogatásban részesült gazdaságok száma
(1) Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

2. TENGELY: A KÖRNYEZET ÉS A VIDÉK FEJLESZTÉSE FÖLDGAZDÁLKODÁSON KERESZTÜL

KódIntézkedésTeljesítménymutatók (1)
211A hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések— a hegyvidéki területeken támogatott gazdaságok száma
— a hegyvidéki területeken támogatott mezőgazdasági földterület
212A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések— a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területeken támogatott gazdaságok száma
— a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területeken támogatott mezőgazdasági földterület területe
213Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések— a Natura 2000 területeken/a 2000/60/EK irányelv alapján támogatott gazdaságok száma
— a Natura 2000 területeken/a 2000/60/EK irányelv alapján támogatott mezőgazdasági földterület
214Agrár-környezetvédelmi kifizetések— a támogatásban részesülő gazdaságok és az egyéb gazdálkodók gazdaságainak száma
— az agrár-környezetvédelmi támogatás szerinti összes terület
— az ezen intézkedés szerinti agrár-környezetvédelmi támogatás fizikai területe
— a szerződések összes száma
— a genetikai forrásokhoz kapcsolódó intézkedések száma
215Állatjóléti kifizetések— a támogatásban részesülő gazdaságok száma
— az állatjóléti szerződések száma
216Nem termelő beruházások— a támogatásban részesülő gazdaságok és az egyéb gazdálkodók gazdaságainak száma
— a beruházások összvolumene
221Mezőgazdasági földterületek első erdősítése— az erdősítési támogatásban részesülő kedvezményezettek száma
— az erdősített földterület hektárjainak száma
222Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken— a kedvezményezettek száma
— az új agrár-erdészeti rendszerek szerinti hektárok száma
223Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése— az erdősítési támogatásban részesülő kedvezményezettek száma
— az erdősített földterület hektárjainak száma
224Natura 2000-kifizetések— a Natura 2000 területen támogatásban részesülő erdőgazdaságok száma
— a Natura 2000 területen a támogatott erdős földterület (ha)
225Erdészeti-környezetvédelmi kifizetések— a támogatásból részesülő erdőgazdaságok száma
— az erdészeti-környezetvédelmi támogatás szerinti összes erdőterület
— az erdészeti-környezetvédelmi támogatás szerinti fizikai erdőterület
— szerződések száma
226Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése— a megelőző/helyreállító intézkedések száma
— a sérült erdők támogatott területe
— a beruházások összvolumene
227Nem termelő beruházások— a támogatott erdőtulajdonosok száma
— a beruházások összvolumene
(1) Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

3. TENGELY: AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA A VIDÉKI TERÜLETEKEN ÉS A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA

KódIntézkedésTeljesítménymutatók (1)
311Nem mezőgazdasági tevékenységekké történő diverzifikálás— a kedvezményezettek száma
— a beruházások összvolumene
312Vállalkozások létrehozása és fejlesztése— a támogatott/létrehozott mikrovállalkozások száma
313A turisztikai tevékenységek ösztönzése— a támogatott új idegenforgalmi intézkedések száma
— a beruházások összvolumene
321A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások— a támogatott intézkedések száma
— a beruházások összvolumene
322A falvak megújítása és fejlesztése— azon falvak száma, ahol intézkedéseket tettek
— a beruházások összvolumene
323A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése— a vidéki örökséggel kapcsolatos, támogatott intézkedések száma
— a beruházások összvolumene
331Képzés és tájékoztatás— a támogatott tevékenységekben részt vevő gazdasági szereplők száma
— azon képzési napok száma, amelyekben a résztvevők részesültek
341Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása— a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedések számra
— az intézkedésekben részt vevők száma
— a támogatott köz- és magánszférabeli partnerségek száma
(1) Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

4. TENGELY: LEADER

KódIntézkedésTeljesítménymutatók (1)
41A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása
411 — versenyképesség
412 — környezetkezelés/földgazdálkodás
413 — életminőség/diverzifikálás
— a helyi akciócsoportok száma
— a helyi akciócsoportok tevékenységi területének teljes mérete
— a helyi akciócsoportok tevékenységi területén a lakosság összlétszáma (km2)
— a helyi akciócsoportok által finanszírozott projektek száma
— a támogatott kedvezményezettek száma
421Az együttműködési projektek végrehajtása— az együttműködési projektek száma
— az együttműködő helyi akciócsoportok száma
431A helyi akciócsoport működtetése, a készségek elsajátítása és a terület ösztönzése, az 59. cikkben említettek szerint— a támogatott intézkedések száma
(1) Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

III. KÖZÖS EREDMÉNYMUTATÓK

Tengely/CélkitűzésMutató
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása(1) Mezőgazdasággal és/vagy erdészettel kapcsolatos képzési tevékenységet sikeresen befejező résztvevők száma
(2) A bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott gazdaságokban/vállalkozásoknál
(3) Az új termékeket és/vagy új technikákat bevezető gazdaságok/vállalkozások száma
(4) Az elismert minőségi címkék/előírások szerinti mezőgazdasági termelés értéke
(5) A piacra belépő gazdaságok száma
A környezet és a vidék földgazdálkodás segítségével történő fejlesztése(6) Az alábbiakhoz hozzájáruló, sikeres földgazdálkodással érintett területek:
(a) biológiai sokféleség és magas természeti értékű gazdaság/erdészet
(b) vízminőség
(c) éghajlatváltozás
(d) talajminőség
(e) a marginalizáció és a földterület művelésből való kivonásának elkerülése
Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenységek diverzifikációjának előmozdítása(7) A nem mezőgazdasági bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál
(8) A megteremtett munkahelyek bruttó száma
(9) A turisták további száma
(10) A javított szolgáltatásokból részesülő vidéki területeken élő népesség
(11) Az internet térhódításának javulása a vidéki területeken
(12) Valamely képzési tevékenységet sikeresen befejező résztvevők száma

IV. KÖZÖS HATÁSMUTATÓK

Mutató
1Gazdasági növekedés
2Munkahelyteremtés
3A munkaerő termelékenysége
4A biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása
5A magas természeti értékű mezőgazdasági és erdészeti területek fenntartása
6A vízminőség javítása
7Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás

( 1 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

( 3 ) HL L 328., 2000.12.23., 2. o. A legutóbb a 2060/2004/EK (HL L 357., 2004.12.2., 3. o.) rendelettel módosított rendelet.

( 4 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 1698/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

( 5 ) HL L 153., 2004.4.30., 30. o. A legutóbb az 1360/2005/EK (HL L 214., 2005.8.19., 55. o.) rendelettel módosított rendelet.

( 6 ) HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

( 7 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

( 8 ) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

( 9 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

( 10 ) HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

( 11 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

( 12 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

( 13 ) HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

( 14 ) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

( 15 ) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

( 16 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

( 17 ) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

( 18 ) HL L 25., 2011.1.28., 8. o.

( 19 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

( 20 ) HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

( 21 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 22 ) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

( 23 ) HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

( 24 ) HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

( 25 ) HL L 299., 2007.10.2., 1. o.

( 26 ) HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

( 27 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

( 28 ) HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

( 29 ) HL L 42., 2006.2.14., 1. o.

( 30 ) HL L 265., 2006.9.26., 1. o.

( 31 ) HL L 55., 2006.2.25., 20. o.

( 32 ) HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

( 33 ) HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

( 34 ) HL L 243., 2006.9.6., 6. o.

( 35 ) HL L 69., 2007.3.9., 5. o.

( 36 ) A 6.2. táblázatot meg kell ismételni a 6.1. táblázatban szereplő EMVA-hozzájárulás valamennyi alösszege tekintetében.

( 37 ) HL L 325., 2004.10.28., 4. o.

( 38 ) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

( 39 ) HL L 140., 2004.4.30., 1. o.

( 40 ) HL L 379., 2006.12.28., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1974 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1974&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1974-20130420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1974-20130420&locale=hu

Tartalomjegyzék