392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjára tekintettel, a 12. § (3) bekezdésében és az (5) bekezdés a)-b), és e)-f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében;

a 3. § (3) bekezdés a)-b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. alpontjában;

a 3. § (3) bekezdés c) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat 2. a) pontjában kitűzött cél elérését szolgáló,

a) részben vagy egészben európai uniós vagy költségvetési támogatásból megvalósuló, vagy

b) európai uniós vagy költségvetési támogatást nem tartalmazó, de a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltételt teljesítő

szélessávú internetelérést biztosító hálózatfejlesztési projektek beruházásaival összefüggő, az ilyen hálózatok fejlesztéséhez, kiépítéséhez, és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez közvetlenül szükséges, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3]

2/A. §[4] (1)[5] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt (a továbbiakban: főispán) jelöli ki.

(2)[6] A főispán az (1) bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó főispánok felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó főispánok által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3-6. mellékletében foglalt - kitöltött - táblázatok megküldésével tájékoztatja a miniszterelnöki biztost a kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos intézkedéseiről és a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(2)[7]

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) építésügyi hatósági ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

4. § (1)[8]

(2)[9]

(3)[10]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárások,

2. elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások,

3. villamos művek, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

4. környezetvédelmi hatósági eljárások,

5. természetvédelmi hatósági eljárások,

6. építésügyi hatósági eljárások,

7. telekalakításra és szolgalmi jogra irányuló hatósági eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

11. területrendezési hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. közúti, vasúti, vízi, vagy légiközlekedést érintő közlekedésügyi hatósági eljárások,

14. nyomvonal kijelölésével és használatba vételével kapcsolatos hatósági eljárások,

15. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

16. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági eljárások,[11]

20. tűzvédelmi hatósági eljárások,

21. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

22. az államhatár rendjének biztosításával kapcsolatos hatósági eljárások,

23. az építési, illetve a bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó megfelelőségre irányuló eljárások,

24. a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek és a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó hatósági eljárások,

25. helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén a követelményeknek való megfelelőség elbírálására vonatkozó eljárások,

26. a honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén építmény vagy egyéb műtárgy elhelyezésével kapcsolatos eljárások,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 64. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 64. § c) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[7] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 239. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 170. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2018.01.05.

[10] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 102. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[11] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 238. §-a. Hatályos 2016.01.01.

Tartalomjegyzék