46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosítása

1. § Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 13/A. § (2) bekezdésében a "korlátozottan cselekvőképes, illetve a teljesen cselekvőképtelen személy" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú személy" szöveg lép.

2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) egészségügyi intézmény: az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egészségügyi szolgáltatást végző szervezet, amely

aa) jogi személy,

ab) az egészségpénztár belső szervezeti egysége, vagy

ac) az egészségpénztárral kötött üzemeltetési szerződés alapján működik;"

(2) Az R1. 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"g) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozó, valamint a bejegyzett élettárs és az élettárs."

3. § Az R1. 4. §-ában az "A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság formájában" szövegrész helyébe az "A jogi személyként" szöveg lép.

3. A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Összeférhetetlenségi ok áll fenn, ha a TÁTB tagjának gazdasági érdekeltsége összefügg a gyógyszert, egészségügyi terméket gyártó vagy forgalmazó, illetve a gyógyászati ellátást nyújtó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet gazdasági érdekével. Ilyen érdekeltségnek tekintendő, ha az érintett személy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetben tulajdonrésszel rendelkezik, e szervezetben igazgatótanácsi tag, felügyelő bizottsági tag vagy vezető tisztségviselő, illetve a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, továbbá ilyen személyek Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy ezektől természetbeni juttatásban, támogatásban vagy más előnyben részesült."

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 8. § (4) bekezdés d) pontjában a "kár megtérítésére" szövegrész helyébe a "kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére",

b) 8. § (5) bekezdés a) pontjában és 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet",

c) 20. § (2) bekezdés a)-c) pontjában a "magánszemély" szövegrész helyébe a "természetes személy"

szöveg lép.

5. A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:)

"a) az eljárás alá vont versenyző, sportszakember Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozója;"

7. § Az R2. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 46/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet2.) megállapított 3. § (1) bekezdés a) pontját a módosító rendelet2. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfegyelmi eljárásokra is alkalmazni kell."

6. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 7. § l) pontjában a "korlátozottan cselekvőképes" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú",

b) 24. § (3) bekezdésében és 33. § (5) bekezdésében a "Kiskorú cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy" szövegrész helyébe a "Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy",

c) 24. § (3) bekezdésében és 33. § (5) bekezdésében a "cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti cselekvőképtelen nagykorúak" szövegrész helyébe a "cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen, illetve teljesen korlátozott nagykorúak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:9. §-a szerint cselekvőképtelen nagykorúak",

d) Melléklet 16. pont t) alpontjában a "kártérítés" szövegrész helyébe a "kártérítés és sérelemdíj"

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R3. 2. § d) pontjában, 22. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság," szövegrész.

8. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

11. § A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 233. §-ának" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:136. §-ának",

b) 3. § (2) bekezdésében az "a Ptk. 233. §-ának" szövegrész helyébe az "a Ptk. 6:136. §-ának"

szöveg lép.

9. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 228. § (2) bekezdése szerinti," szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti," szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 46/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

a) Mellékletében foglalt táblázat 2. pontjában a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet" szöveg,

b) Mellékletében foglalt táblázat 3. pontjában a "Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék