Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §[1]

A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján bejegyzett fő tevékenysége "93.19. Egyéb sporttevékenység", "93.29. Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység" vagy "96.04. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás", egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére munkaszerződést, megbízási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktató, sportedző, rekreációs mozgásprogram-vezető animátor, aqua tréner, fitness instruktor, gyermekkori mozgásprogram-vezető, orientális táncoktató, személyi edző, szenior tréner és wellness tanácsadó szakirányokban, szakedző, okleveles szakedző, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár vagy gyógytornász képesítéssel rendelkeznek.

3. §[2]

(1) 2012. december 31-ig mentes a szakedzői, okleveles szakedzői képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az az edző, aki a 60. életévét 2009. december 31. napjáig betölti, és a sportágában legalább öt évig folyamatos edzői tevékenységet végzett. A mentesség fennállását az érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) igazolja.

(2) A kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) az igazolását az edzői tevékenységről.

(4) E rendelet értelmében kiemelkedően eredményes edzői tevékenységnek minősül a sportoló által felnőtt, illetve a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban olimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon, valamint speciális világjátékon elért 1-6. helyezés.

4. §

A sportszövetség - szabályzatában meghatározottak szerint - köteles sportszervezet tagjai tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokat érvényesíteni.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[3]

(3)[4] A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:

a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a rekreáció szakokon szerezhető képesítésekkel,

b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel

c)[5] testnevelő-edző (a sportág megjelölésével) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű szakedzői szakon szerezhető képesítéssel,

d)[6] sportszervező alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű sportmenedzser szakon szerezhető képesítéssel,

e)[7] rekreációszervezés-egészségfejlesztés (rekreációszervezés szakirány) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű rekreáció szakon szerezhető képesítéssel

egyenértékű képesítést igazol.

(4) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:

a) segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel,

b) a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, -menedzser képesítéssel

egyenértékű képesítést igazol.

(5) E rendelet alkalmazásában a korábban a táncsportban szerzett "B" vagy "C" kategóriás művészeti oktatói engedély a táncpedagógus képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.

(6)[8] Az Stv. 77. § p) pontja alapján a sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel.

(7)[9] A sportszövetség szabályzatában foglaltak megvalósulását a minisztérium a sportszövetség által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján ellenőrizheti.

(8)[10] A melléklet 4. pontjának a 17/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő, állam által el nem ismert szakképesítés eredményeként szerzett edzői tevékenység végzésére jogosító képesítésekre is alkalmazni kell.

(9)[11] A melléklet 6. pontjának az egyes sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, állam által el nem ismert szakképesítés eredményeként szerzett edzői tevékenység végzésére jogosító képesítések alapján végzett tevékenységre is alkalmazni kell.

6. §[12] E rendelet a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelethez[13]

JEGYZÉK

az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekről

Jelmagyarázat

a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés

k = középfokú képesítés

r = ráépülés (a bementi követelményt a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg)

t = szakirányú továbbképzési szak

f = felsőfokú szakképzettség

[14]
TevékenységKépesítés/szakképzettség megnevezése
1. Nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtása, a diákok versenyekre való felkészítésesportedzo (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezeto következo szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), személyi edzo (r), wellness tanácsadó (r), gyermekkori mozgásporgram-vezeto (r), orientális táncoktató(r); testnevelo tanár (f), okleveles testnevelo tanár (f), szakedzo (f), testnevelo-edzo (f), okleveles szakedzo (f), rekreáció-szervezo (f), rekreációszervezo-egészségfejleszto (f), okleveles rekreáció-irányító (f)
2. Természetes személy vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegorzo és sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezésesportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedzo (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezeto szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezeto (r), orientális táncoktató (r), személyi edzo (r), szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r); fitness-wellness asszisztens (k), sportszervezo, -menedzser (k), szakedzo (f), testnevelo-edzo (f), okleveles szakedzo (f), sportszervezo (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelo tanár (f), okleveles testnevelo tanár (f), rekreáció-szervezo (f), rekreáció-szervezo-egészségfejleszto (f), okleveles rekreáció-irányító (f), okleveles gyógytestnevelo tanár (f)
3. Természetes személy vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegorzo és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetésesportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedzo (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezeto szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezeto (r), orientális táncoktató (r), személyi edzo (r), szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r); szakedzo (f), testnevelo-edzo (f), okleveles szakedzo (f), gyógytornász (f), testnevelo tanár (f), okleveles testnevelo tanár (f), rekreáció-szervezo (f), rekreáció-szervezo-egészségfejleszto (f), okleveles rekreáció-irányító (f), okleveles gyógytestnevelo tanár (f)
4. Edzoi tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való felkészítésesportoktató (a sportág megjelölésével) (a), nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzoképzésben szerzett végzettség (a sportág megjelölésével) (a), sportedzo (a sportág megjelölésével) (k), testnevelo tanár (f), okleveles testnevelo tanár (f), testneveloedzo (f), szakedzo (f), okleveles szakedzo (f), táncpedagógus (f)
[15]
TevékenységKépesítés/szakképzettség megnevezése
5. Sportszervezeteknél mozgásterápiás, sportrehabilitációs szolgáltatások irányításapreventív mozgásterapeuta (t), humánkineziológus (f), okleveles humánkineziológus (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), gyógytornász (f)
6. Sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző segítésenemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű végzettség (a sportág megjelölésével) (a), szakedző (f), okleveles szakedző (f), illetve az adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f), táncpedagógus (f)
7. Sportszövetség, valamint a nemzeti sportszövetségek hivatali munkáját irányító (főtitkár vagy azzal azonos feladatokat ellátó) személy*sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező (f), rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f)
8. Helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátása*sportedző (a sportág megjelölésével) (k), sportszervező, -menedzser (k), sportszervező (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f), szakedző (f), okleveles szakedző (f), testnevelő-edző (f), rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f), humánkineziológus (f), okleveles humánkineziológus (f)
9. Sportszervezeteknél, sportszövetségeknél masszázs kezelések végzésesportmasszőr (k)
10. Sportmasszőr-vállalkozások vezetésesportmasszőr (k), humánkineziológus (f), okleveles humánkineziológus (f)
11. Lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátásalovastúra-vezető (k), sportedző (lovas sportágban) (k), lovaskultúra oktató (t)
12. Fitness-wellness asszisztensi tevékenység ellátásafitness-wellness asszisztens (k)
13. Szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése és vezetésesportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r); testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), szakedző (f), okleveles szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), gyógytornász (f)
14. Uszodákban, medencével rendelkező szállodákban, aqua-parkokban vízi rekreációs foglalkozások tervezése, szervezése és vezetésesportedző (úszás, vízilabda sportágban) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: aqua tréner (r); szakedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), okleveles szakedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), testnevelő-edző (úszás, vízilabda sportágban) (f), gyógytornász (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f)
15. Sportszervezeteknél, fitness termekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban fitness programok szervezése és vezetésesportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), személyi edző (r), szenior tréner (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f),táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
16. Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és vezetése a közoktatási intézmények - kiemelten a 4-8 éves korosztály - tanórán kívüli és szünidei sportrekreációs foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részéresportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: gyermekkori mozgásprogram-vezető (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
[16]
TevékenységKépesítés/szakképzettség megnevezése
17. Sportszervezeteknél, táncklubokban, fitness termekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban orientális tánctanfolyamok programjának szervezése és vezetéserekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: orientális táncoktató (r); táncpedagógus (f)
18. sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban - az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként - edzések tervezése és közreműködés azok végrehajtásában, a résztvevők egészséges életvitelének kialakításábansportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: személyi edző (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
19. sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban, művelődési házakban, idősek klubjában, fitness termekben, szabadidős programszervező cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító foglalkozások szervezése és vezetésesportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: személyi edző (r), szenior tréner (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
20. a wellness turizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén szakértőként közreműködés modern, közérzetjavító és élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésébenrekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: wellness tanácsadó (r); sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), rekreáció-szervező (f), rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f)
21. teljesen önállóan biztonságos síoktatási
foglalkozások tartása havas, hegyvidéki környezetben
(kivéve az olyan területeket, ahol hegymászási
technikák szükségesek)
sportoktató (sí sportágban) (a), sportedző
(sí sportágban) (k), közös képzési vizsga (CTT) (a),
szakedző (sí) (f), okleveles szakedző (sí) (f)

Megjegyzés:

A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti jogi képzési területen szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség.[17]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[2] Beiktatta a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 683. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Megállapította a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.09.09.

[5] Beiktatta a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[6] Beiktatta a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[7] Beiktatta a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[8] Beiktatta a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[9] Beiktatta a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.11.21.

[10] Megállapította a 17/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.04.

[11] Beiktatta a 137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.04.27.

[12] Beiktatta a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.08.24.

[13] Megállapította a 256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.21.

[14] Módosította a 46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[15] Módosította a 137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.04.27.

[16] Módosította a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.08.24.

[17] Módosította a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.09.01.

Tartalomjegyzék