6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1-2. § és a 8-19. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 20-21. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 3-7. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosítása

1. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Készségfejlesztő speciális szakiskola nem közismereti képzési célú évfolyamain az e rendeletben meghatározott, az "Egyszerű munkafolyamatok elsajátítása" és az "Önálló életkezdésre felkészítés" szakmai tantárgyi programok alkalmazandóak."

2. § Hatályát veszti

a) az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10. évfolyam) speciális szakiskolák 9-10. évfolyamai számára című kerettanterve,

b) az OM rendelet 1. számú melléklete a II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10. évfolyam) speciális szakiskolák 9-10. évfolyamai számára című kerettanterve kivételével.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

3. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet) 3. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a tantárgygondozó szaktanácsadást.

(2) Szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,

b) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,

c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított, a szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói továbbképzést.

(3) A (2) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki

a) a (2) bekezdésben meghatározott pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett legalább húsz óra időtartamban, vagy

b) az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést szakmai önéletrajzzal és legalább két szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell igazolni.

(5) Az országos tantárgygondozó szaktanácsadás szakmai irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el."

4. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni:

a) Tantárgygondozói szakterületek:

aa) Óvodapedagógusi,

ab) Tanítói,

ac) Magyar nyelv és irodalom,

ad) Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),

ae) Matematika,

af) Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,

ag) Erkölcstan, Etika, Filozófia,

ah) Biológia, Egészségtan, Természetismeret,

ai) Fizika, Természetismeret,

aj) Kémia, Természetismeret,

ak) Földrajz, Természetismeret,

al) Művészetek,

am) Informatika,

an) Technika, Életvitel és gyakorlat,

ao) Testnevelés és sport,

ap) Alapfokú művészetoktatási,

ar) Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),

as) Kollégiumi,

at) Iskolai könyvtári,

b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),

c) Intézményfejlesztési szakterület,

d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

e) Konfliktuskezelési szakterület,

f) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület."

5. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A "Pedagógusképzés támogatása" TÁMOP 3.1.5./12 elnevezésű kiemelt projekt megvalósítási időszakában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködhet a szaktanácsadás, tantárgygondozás, valamint a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítse pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásában."

6. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében "a hazai országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó" szövegrész helyébe "az intézményfejlesztési" szöveg,

b) 11. § (2)-(3) bekezdésében "A köznevelés-fejlesztési pályázati" szövegrész helyébe "Az intézményfejlesztési" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 27. § (3)-(4), (6)-(7) bekezdése és (9)-(10) bekezdése.

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

8. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) 2. §-a a következő (7a)-(7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja.

(7b) Az iskola a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja."

9. § A kerettantervi rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 1. számú mellékletében a 9-13. évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben a Nat. és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva.

(2) Az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10. évfolyam) speciális szakiskolák 9-10. évfolyamai számára című kerettantervét kizárólag az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó előkészítő szakiskolák alkalmazhatják a 9. évfolyam vonatkozásában 2014. augusztus 31-ig, a 10. évfolyam vonatkozásában 2015. augusztus 31-ig kifutó rendszerben."

10. § A kerettantervi rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § A 8. mellékletet, a 10. melléklet 10.6.2. A román nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei román nyelven alpontját és 10.8.2. A szerb nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerb nyelven alpontját, valamint a 12. melléklet 12.3. Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára alpontját első alkalommal a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni."

11. § A kerettantervi rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § A kerettantervi rendelet 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. § A kerettantervi rendelet 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § A kerettantervi rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. § A kerettantervi rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

16. § A kerettantervi rendelet 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

17. § A kerettantervi rendelet 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

18. § A kerettantervi rendelet 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

19. § A kerettantervi rendelet 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

4. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet módosítása

20. § A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendjéről szóló rendelet) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2013-2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2013/2014. tanévre az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet hatálybalépését követő három napon belül iratkozhatnak be."

21. § Hatályát veszti a tanév rendjéről szóló rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:24 mezőjében a "gazdasági ismeretek," szövegrész.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § a) pontja 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1-9. melléklet a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez*

* E rendelet 1-9. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_2014_11_6EMMIrend_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen közlöny 806-tól 1694-ig oldalait képezik.

Tartalomjegyzék