254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 5.,7., 21.,26., 36. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 8.,10., 12., 13., 19., 21., 25., 34. és 35. pontjában, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/C. § A Hivatal a szén-dioxid szállítására és tárolására alkalmas létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásában összegyűjti a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 5. pontja szerinti projektekre vonatkozó jelentéstételhez szükséges adatokat, és az 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet szerinti formában továbbítja azokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére."

2. § Az R1. 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal:)

"d) közreműködik a miniszter 3. § (2) bekezdésében meghatározott irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában;"

3. § Az R1. 10. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet 3/C. §-a)

"2. a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § Az R1.

a) 3. § (4) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)" szövegrész helyébe az "Áht." szöveg

lép.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 22/A. §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

"(1f) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő kezeli megbízottként, a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a hálózathasználati szerződésének felmondásáról is nyilatkozik."

6. § (1) Az R2. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 5-nél kevesebb munkanapból álló hét esetében az ügyfélszolgálatok nyitva tartásának a VET 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjának, valamint a (2) bekezdésnek való megfelelés érdekében történő módosítását az engedélyes köteles legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenteni és a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az e bekezdés szerinti eltérő nyitva tartást az üzletszabályzatban nem kell feltüntetni."

(2) Az R2. 23. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az ügyfélszolgálatok VET 50/A. § (2) bekezdése szerinti összevont kezelése akkor lehetséges, ha az adott járás területén az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 2500-at."

7. § (1) Az R2. 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató, kereskedő, termelői engedélyes, valamint a közvetlenül szervezett piacról vagy külföldről villamos energiát vásárló nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó köteles havonta, a tárgyhónap 7. munkanapjáig az átviteli rendszerirányító részére közvetlenül átadni a tárgyhónapot megelőző hónapra vonatkozóan a VET 147. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékesített vagy a VET 147. § (2) bekezdés b) pontja alapján vásárolt villamos energia mennyiségre vonatkozó adatokat a VET 147. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező befizetések számlázása céljából.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség mérlegkör felelős útján is teljesíthető, ha a kötelezett arra vonatkozóan a mérlegkör felelőssel megállapodott és a megállapodásról az átviteli rendszerirányítót tájékoztatta.

(1b) Ha a villamos energia mennyiségre vonatkozó adatokat a rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató, kereskedő, termelői engedélyes, valamint a közvetlenül szervezett piacról vagy külföldről villamos energiát vásárló nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó és a mérlegkör felelős is bejelenti, akkor az átviteli rendszerirányító a VET 147. § (2) bekezdése szerinti fizetésre közvetlenül kötelezettek által bejelentett mennyiség alapján állítja ki a (2) bekezdés szerinti számlát."

(2) Az R2. 114. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szervezett villamosenergia-piac tagja köteles a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére - a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban meghatározott módon és határidőig - nyilatkozni arról, hogy nem lakossági fogyasztónak minősülő rendszerhasználó-e.

(4b) A hiteles adatokon alapuló számlázás érdekében az átviteli rendszerirányító kérése esetén a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes köteles részére átadni a (4a) bekezdés szerinti nyilatkozatok alapján nem lakossági fogyasztónak minősülő tagok névsorát és havi összegzésben a VET 147. § (2) bekezdés b) pontja alapján általuk a szervezett villamosenergia-piacról vásárolt villamos energia mennyiségekre vonatkozó adatokat.

(4c) Ha a szervezett villamosenergia-piacról vásárló, nem lakossági fogyasztónak minősülő rendszerhasználó és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által bejelentett mennyiségi adatok egymástól eltérnek, akkor az átviteli rendszerirányító a szervezett villamosenergia-piacról vásárló, nem lakossági fogyasztónak minősülő rendszerhasználó által bejelentett villamos energia mennyiség alapján állítja ki a (2) bekezdés szerinti számlát."

(3) Az R2. 114. §-a a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A (2) bekezdés szerinti számla kötelezettje - az (5b) bekezdésben foglalt kivétellel - közvetlenül köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét.

(5b) Az (5a) bekezdés szerinti kötelezettség mérlegkör felelős útján is teljesíthető, ha a kötelezett arra vonatkozóan a mérlegkör felelőssel megállapodott és a megállapodásról az átviteli rendszerirányítót tájékoztatta. (5c) A mérlegkör felelős köteles havonta, a tárgyhónap 7. munkanapjáig az átviteli rendszerirányító részére a tárgyhónapot megelőző hónapra vonatkozóan tájékoztatást adni azon tagokról, amelyek nevében az átviteli rendszerirányító felé a VET 147. § (1) bekezdésén alapuló fizetési kötelezettséget teljesített. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell tagonkénti bontásban a fizetési kötelezettség jogcímét és a kötelezettség alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiséget."

8. § Az R2. 130. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet

24. számú melléklet IV-V. alcíme)

"bb) a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet, és"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

9. § Az R2. 24. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § Az R2. 23. § (8) bekezdésében az "az 500-at" szövegrész helyébe az "a 2500-at" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R2. 130. § (1) bekezdés g) pontja.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 26/A. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában a rendszerüzemeltető köteles gondoskodni a záró mérőállás távleolvasással történő meghatározásáról.

(7) Nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállás meghatározására a felhasználó, a korábbi és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó. Ennek keretében a felek a felhasználó által közölt mérőállás vagy az ÜKSZ szerinti felhasználói profilbesorolás alapján történő becslés elfogadásáról is megállapodhatnak.

(8) Ha a felek a (7) bekezdés szerint nem állapodnak meg, akkor az új földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését megelőzően legalább 5 munkanappal kezdeményezi a rendszerüzemeltetőnél a fogyasztásmérő berendezés leolvasását. Ebben az esetben a rendszerüzemeltető a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napjáig gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A leolvasás költsége a korábbi és az új földgázkereskedőt egyenlő mértékben terheli. A rendszerüzemeltető a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

(9) A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat a (8) bekezdés szerinti leolvasást vagy a (7) bekezdés szerinti becslést követő 3 napon belül közli a korábbi és az új földgázkereskedővel, amely alapján a korábbi földgázkereskedő köteles végszámlát kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül. Az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásának a korábbi földgázkereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállással azonosnak kell lennie."

13. § (1) Az R3. 53. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az 5-nél kevesebb munkanapból álló hét esetében az ügyfélszolgálatok nyitvatartásának a GET 63/A. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint a (3) bekezdésnek való megfelelés érdekében történő módosítását az engedélyes köteles legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenteni és a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az e bekezdés szerinti eltérő nyitva tartást az üzletszabályzatban nem kell feltüntetni."

(2) Az R3. 53. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ügyfélszolgálatok GET 63. § (5) bekezdése szerinti összevont kezelése akkor lehetséges, ha az adott járás területén az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 2500-at."

14. § Az R3. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében jogosult díjvisszatérítési és pótdíjfizetési kötelezettség nélkül évente egy alkalommal, legfeljebb 48 óra időtartamú

a) gázszünettel vagy

b) a kapacitás átmeneti csökkentésével

(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: gázszünet) járó karbantartást végezni a betáplálási-kiadási és az összekapcsolási ponton."

15. § Az R3. 115. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A profil alapú felhasználó esetén a részszámla akkor alapulhat a földgázelosztó általi statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított földgázmennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor

a) a fogyasztásmérő-berendezés földgázelosztó általi leolvasására, vagy

b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fogyasztásmérő-berendezés mérőállásának bejelentésére a földgázelosztónál."

16. § Az R3. 115/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti becslést követően a (3) bekezdés szerint rendelkezésre álló, földgázelosztó által leolvasott valós mérőállás esetén a tényleges fogyasztásmennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzatban meghatározott módon fel kell osztani, és a becslés alapján kibocsátott számlát el kell számolni."

17. § Az R3. a következő 115/F. §-sal egészül ki:

"115/F. § (1) A 20 m3/h feletti névleges összteljesítményű fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználási helyen

a) nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén,

b) távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén, ha nem állnak rendelkezésre elszámolásra alkalmas adatok

a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést havonta leolvasni a tárgyhónapot követő hónap első napját

megelőző és követő 3 munkanap közötti időszakban.

(2) Az (1) bekezdés szerint leolvasott mérőállás képezi az elszámolás alapját."

18. § Az R3. 120. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Földgázkereskedő felhasználót kizárólag abban az esetben láthat el földgázzal, ha a GET-ben és az e rendeletben előírtak szerinti, felhasználóra vonatkozó előírásokat üzletszabályzata tartalmazza.

(3a) Ha a földgázkereskedő nem lát el felhasználót, akkor

a) üzletszabályzatában a felhasználókkal kapcsolatos rendelkezéseket nem kell feltüntetnie,

b) üzletszabályzatának kizárólag a szerződéses partnereire kiterjedően szükséges a 4. számú melléklet 1.5. pontja szerinti elemeknek megfelelő szabályokat tartalmaznia, és

c) nem vonatkozik rá a 123. § (2) bekezdésében foglalt érdekképviseletekkel történő egyeztetési kötelezettség."

19. § Az R3. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"123. § (1) Az engedélyes üzletszabályzata tervezetét az érintett engedélyesekkel történő egyeztetés céljából a honlapján közzéteszi.

(2) Az üzletszabályzat tervezetét az engedélyes az érintett felhasználói érdekképviseletekkel, továbbá a rendszerüzemeltetői üzletszabályzatot a földgázkereskedők érdekképviseleteivel egyeztetve, a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra.

(3) Az engedélyes az észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt biztosít. A beérkezett véleményeket és az egyeztetés eredményét rögzíteni kell. Ha az érdekképviselet vagy az érintett engedélyes véleménye az üzletszabályzatba nem kerül beépítésre és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt kéri, a Hivatalhoz az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelem mellékleteként be kell nyújtani az észrevételt tevő véleményét is.

(4) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében a (3) bekezdés szerinti, fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja."

20. § Az R3. 145. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a működési engedélyben - a 100. §-ban foglaltakkal összhangban - meghatározza

a) az engedélyköteles tevékenység a Hivatal hozzájárulásával más által végezhető részét és e tevékenység más általi végzésének feltételeit, és

b) a Hivatal hozzájárulása nélkül kiszervezhető támogató tevékenységet."

21. § Az R3.

a) 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "29. § (3)" szövegrész helyébe a "28/A. § (3) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében vagy 29/B. § (1)" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a "telephelyi felhasználó" szövegrész helyébe a "telephelyi vezetéken földgázt vételező fogyasztó" szöveg,

c) 65. § (1) bekezdésében, 77. § (1) és (2) bekezdésében, 137/A. §-ában, 138. § (3) bekezdés 5. és 6. pontjában, 141/A. §-t megelőző címben, 154. §-ában és 15. számú mellékletében a "földgáztároló engedélyes" szövegrész helyébe a "földgáztárolói engedélyes" szöveg,

d) 17. § (5) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 74. § (5) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, 86. § (5) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 109. § (1) és (2) bekezdésében a "földgáztároló" szövegrész helyébe a "földgáztárolói engedélyes" szöveg,

e) 20/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "1 évre" szövegrész helyébe az "előző évi mérleggel és eredménykimutatással, ennek hiányában 1 évre" szöveg,

f) 20/A. § (3) bekezdésében a " , a 126. § (1) bekezdésében és a 131. §-ban" szövegrész helyébe az "és a 126. § (1) bekezdésében" szöveg,

g) 25. § (1) bekezdésében a "fogyasztót a GET" szövegrész helyébe a "fogyasztót legkorábban a GET" szöveg,

h) 53. § (8b) bekezdésében az "az 500-at" szövegrész helyébe az "a 2500-at" szöveg,

i) 96. § (1) bekezdésében a "június 30" szövegrész helyébe a "május 31" szöveg,

j) 101. § b) pontjában a "földgáztároló engedélyessel" szövegrész helyébe a "földgáztárolói engedélyessel" szöveg,

k) 101. § d) pontjában a "földgáztárolónak" szövegrész helyébe a "földgáztárolói engedélyesnek" szöveg,

l) 141/A. §-ában a "földgáztároló engedélyes" szövegrészek helyébe a "földgáztárolói engedélyes" szöveg,

m) 144. § (2) bekezdésében az "az engedélyében" szövegrészek helyébe az "a működési engedélyében" szöveg,

n) 1. számú melléklet 12. pont 12.5. pontjában a "követő időszakra" szövegrész helyébe a "megelőző időszakra" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R3.

a) 20. § (1) bekezdés f) pontja,

b) 27. § (1) bekezdés f) pontja,

c) 131. §-a,

d) 164/D. §-a,

e) 5. számú melléklet VI. Fejezet 11. pontja,

f) 5. számú melléklet VII. Fejezet 11. pontja.

4. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 12. § és a 15. § a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 17. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

24. § Ez a rendelet a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 24. számú melléklete szerinti táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

26.V.A Bizottság (EU) 1113/2014/EU
végrehajtási rendelete
a 256/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke
szerinti adatközlés formájáról
és egyéb technikai részleteiről,
valamint
a 2386/96/EK és
a 833/2010/EU, Euratom
bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről
1. cikkAz 1113/2014 végrehajtási
rendelet 1. cikkében említett
értesítések formai követelményeit
határozza meg.
Az első jelentéstételi
évben 2015. július 31.
napjáig, majd ezt követően
kétévente közlik.
- Adatgyűjtés villamos energia,
kőolaj és földgáz esetében: Hivatal;
Adatgyűjtés bioüzemanyag esetében:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal összegyűjti,
és a Hivatal részére továbbítja;
- Adatgyűjtés szén-dioxid esetében:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
összegyűjti, és a Hivatal részére
továbbítja
- Az összegyűjtött adatokat a Hivatal
megküldi a Bizottság részére

2. Hatályát veszti az R2. 24. számú melléklet A:28-F:30 mezője.

Tartalomjegyzék