267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-a (1) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §[1]

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a bányászati ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik.

1/A. §[2]

(1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) Az elnök - jogszabályban meghatározottak szerint - munkáltatói jogkört gyakorol a Hivatal alkalmazottai felett.

2. §[3]

3. §[4]

(1)[5] Bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként a Kormány a Hivatalt és a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jelöli ki. A kormányhivatalok illetékességi területét és székhelyét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kormányhivatal bányafelügyeleti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a bányászati ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a Hivatal gyakorolja.

(4)[6] A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - az (5) bekezdésben, valamint a 3/A-3/C. §-ban és a 4. §-ban foglaltak kivételével - első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Hivatal jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt a Hivatal elnöke jelöli ki.

(5) A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:

1. a bányajáradék nyilvántartása, a bányajáradék számításának, a bányajáradék önbevallás alapjául szolgáló adatoknak és a bányajáradék fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a bányajáradék-folyószámla feletti rendelkezés;

2. a felügyeleti díj nyilvántartása, számításának ellenőrzése, a felügyeleti díj befizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, továbbá a Bt. 41. § (8) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott fizetési kötelezettség behajtása iránti intézkedés kezdeményezése;

3. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" Mellékletének, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének (a továbbiakban: Melléklet) 1. osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal, valamint a Melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok, a Melléklet 5.2 osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatok;

4. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-ában meghatározott feladatok ellátása;

5.[7] a hites bányamérő tevékenységének hatósági felügyelete, illetve a tevékenység végzésének bejelentésével kapcsolatos ügyek, a hites bányamérői tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése, az évenkénti adatszolgáltatási kötelezettség keretében leadott bányaművelési térképek hatósági felügyelete, ellenőrző bányamérések végzése;

6. a biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyezése;

7. a miniszter ásványvagyon-gazdálkodással, valamint a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítése;

8. a Bt. 34. § (2) bekezdésében foglalt bányászati, gázipari biztonsági szabályzatok előkészítése;

9. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása;

10. a Bt. 26/A. § (4) és (6a) bekezdése szerinti határidő hosszabbítási kérelem elbírálása;

11. a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, a mélyfúrási magminta gyűjtemény, valamint a földtani és bányászati információs rendszer működtetése;

12. az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás vezetése, ebből adatszolgáltatás és igazolás kibocsátása;

13.[8] a földtani szakértői tevékenység hatósági felügyelete, a földtani szakértők nyilvántartása;

14. a Bt. 24. § (3) bekezdése szerint a szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény, egyéb gáz és gáztermék vezeték és a szén-dioxid szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a szén-dioxid szállítóhálózat üzemeltetője által kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása;

15.[9] a Bt. 44. § (4) bekezdése szerint a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység hatósági felügyelete, illetve a tevékenység végzésének bejelentésével kapcsolatos ügyek, és a tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése;

16. a Bt. 42/E. § (8) bekezdése szerint a szén-dioxid geológiai tárolására kiadott tárolási engedélyekre, valamint a bezárt tárolóhelyre és az azt övező tároló-komplexumra vonatkozó nyilvántartás vezetése;

17. a Bt. 42/I. § (4) bekezdése szerinti szén-dioxid szállítóhálózathoz vagy tárolóhelyhez való hozzáférés megtagadásával kapcsolatban kezdeményezett eljárás lefolytatása;

18. a Bt. 42/J. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás hiánya esetére előírt eljárás lefolytatása;

19. a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti, Európai Bizottságnak megküldendő jelentés előkészítése a miniszter számára;

20. a Bt. 26/A. § (6) bekezdése, valamint a Bt. 42/R. § (1) bekezdése szerinti pályázat lebonyolítása és a bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottjának, valamint az új tárolási engedély engedélyesének kijelölése;

21. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/B. § (12) bekezdése szerinti igazolás kiadása;

22. a Bt. 25. §-a szerinti földtani adatszolgáltatással és kezeléssel kapcsolatos eljárások;

23. a Bt. 22/B. § (5) bekezdése szerint a geotermikusenergia-hasznosító létesítményekre, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségére, valamint a megállapított geotermikus védőidomokra vonatkozó nyilvántartás vezetése,

24. a koncessziós szerződésben foglaltak, illetve a koncessziós szerződésből a bányavállalkozóra vonatkozó kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése;

25. a szénhidrogének felszín alatti tárolására bányatelek megállapítása, valamint a szén-dioxid geológiai tárolása tekintetében a földtani kutatás, illetve a tárolás engedélyezése, és a széndioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás;

26. a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek meghatározása;

27. adatszolgáltatás, jelentéstétel, valamint az ezekben való közreműködés

a) az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló rendeletben meghatározott adatok,

b) az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott adatok,

c) a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott adatok,

d) az Európai Parlament és Tanács a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 2013/30/EU irányelvében meghatározott előírások

tekintetében;

28. a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendelet szerinti képzési program jóváhagyása;

29. egyes gázipari engedélyesek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-biztonsági szempontú minősítése;

30. a geotermikus védőidom kijelölése;

31. a komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatása;

32. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságának munkájában való részvétel;

33. a Magyar Államkincstár beszámolási és könyvvezetési feladatainak teljesítéséhez, a bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek tekintetében nyilvántartás vezetése és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás;

34. a Bt. 26/B. § (3a) bekezdése szerint a kutatási területre és a bányatelekre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

35. a Bt. 28. § (4) bekezdése szerint a bányaüzemi felelős műszaki vezetőkre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

36. a Bt. 36. § (8) bekezdése szerint a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokra vonatkozó nyilvántartás vezetése;

37. a Bt. 44. § (2) bekezdése szerint a robbantómesterekre és a robbantásvezetőkre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

38. a Bt. 44. § (1) bekezdése q) pontja szerinti hatáskörében közreműködés a Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértői Bizottság munkájában.

(6) A Hivatal bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

(7)[10]

(8)[11]

(9)[12]

(10)[13]

(11) A Hivatal által a (4) bekezdés 15., 34., 35. és 37. pontjában foglalt közhiteles nyilvántartások vezetéséhez a kormányhivatalt adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

3/A. §[14]

A Kormány a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári robbantási tevékenység, a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

3/B. §[15]

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése tekintetében műszaki biztonsági hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

3/C. §[16]

A Hivatal a szén-dioxid szállítására és tárolására alkalmas létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásában összegyűjti a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 5. pontja szerinti projektekre vonatkozó jelentéstételhez szükséges adatokat, és az 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet szerinti formában továbbítja azokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

3/D. §[17]

(1) A Bt. 43. § (9) és (9a) bekezdése alapján évente megfizetett felügyeleti díjat a Hivatal szedi be. A felügyeletidíj-bevételből a kormányhivatalokat 21,6% illeti meg. A felügyeletidíj-bevétel fennmaradó része a Hivatal bevétele.

(2) A Hivatal az évente megfizetett felügyeleti díjból az egyes kormányhivatalokat - az 1. mellékletben meghatározott arányban - megillető összeget két részletben, minden év április 1-jéig, illetve augusztus 1-jéig átutalja az érintett kormányhivatalok számára.

4. §[18]

A Hivatal:

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;

b) mint kijelölt nemzeti hatóság, feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Unió szerveinél és más nemzetközi szervezeteknél mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy nemzetközi megállapodás a kijelölt nemzeti hatóságra hárít;

c) kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint a földtani kutatási tevékenység és az ásványinyersanyag-kutatási tevékenység során nyert földtani adatokra vonatkozóan irányítja és összehangolja az információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző és -szolgáltató tevékenységet;

d)[19] közreműködik a miniszter 3. § (2) bekezdésében meghatározott irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában;

e) szakmai informatikai rendszereket működtet a kormányhivatalok közreműködésével;

f) a 3. § (5) bekezdésében foglaltakon túl országos adatbázisokat működtet, amelyhez a kormányhivatal adatokat gyűjt és továbbít, nyilvántartásokat vezet, jelentéseket készít;

g) szakmai képzéseket, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez, melyeken a kormányhivatal munkakörükben érintett kormánytisztviselői vesznek részt.

4/A. §[20]

(1) A Kormány a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes használatbavételének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első- és másodfokú engedélyezési eljárásában - az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével -, a 2. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 2. melléklet A. pontja szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a kormányhivatal a 2. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdéseket vizsgálja. Az (1) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a Hivatal a 2. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt hatóságot rendelheti ki szakértőként.

(3) A Kormány a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban, a 3. mellékletben meghatározott feltételek esetén és szakkérdésben, a 3. melléklet A. pontja szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(4) A (3) bekezdés szerinti eljárásokban a kormányhivatal a 3. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdéseket vizsgálja. A (3) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a Hivatal a 3. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára az ott megjelölt hatóságot rendelheti ki szakértőként.

(5) A Kormány a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok

a) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e - elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint területileg illetékes megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságot, másodfokú eljárásban az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak - elsőfokú eljárásban a tevékenység szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(6)[21] A kormányhivatal a polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetén történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, a tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltaknak vagy további feltételek fennállásának megfelelőségét szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált szakkérdést, a Hivatal a szakkérdés vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt rendelheti ki szakértőként.

(7) A Kormány a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása kérdésében elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(8) A kormányhivatal a (7) bekezdés szerinti eljárásban a helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelést szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban a Hivatal a szakkérdés vizsgálatára az építésügyért felelős minisztert rendelheti ki szakértőként.

(9) A Kormány a bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában -haa bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik - a katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség szakkérdésében az elsőfokú eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltséget, a másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(10)[22] A kormányhivatal a (9) bekezdés szerinti eljárásban a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget szakkérdésként vizsgálja. Az e bekezdés szerinti másodfokú eljárásban a Hivatal a szakkérdés vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt rendelheti ki szakértőként.

(11)[23]

(12)[24]

4/B. §[25]

(1) A Kormány a Hivatalnak a geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárásában - ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges -, a geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatása vizsgálatának szakkérdésében, vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hivatalnak a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban a 4. mellékletben meghatározott feltételek esetében és szakkérdésben a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

5. §

(1) A Kormány a Magyar Bányászati Hivatal nevét Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (Hivatal) változtatja.

(2) A Kormány a Magyar Geológiai Szolgálat és a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ megnevezésű szerveket megszünteti.

(3) A Hivatal a Magyar Geológiai Szolgálat, valamint a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ jogutódja.

6. §[26]

(1)[27] A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) a miniszter által irányított központi költségvetési szerv. Az MFGI gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági feladatait a Hivatal gazdasági szervezete látja el.

(2)[28] Az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott irányítási jogokat az MFGI tekintetében középirányító szervként a Hivatal elnöke gyakorolja.

(3)[29] Az MFGI a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet névváltozásával létrejövő központi költségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja.

(4)[30] Az állami földtani feladatok, valamint a Hivatal bányászati és földtani feladatai ellátásában az MFGI közreműködik, a közreműködés részleteit és ezek anyagi forrását a Hivatal és az MFGI közötti megállapodásban kell rögzíteni. Az MFGI a Hivatal bányamérési tevékenységet igénylő hatósági eljárásaiban szakértőként jár el.

(4a)[31] Az MFGI ellátja az e rendeletben megállapított és alapító okiratában rögzített állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggő feladatokat.

(5) Az MFGI állami földtani és geofizikai kutatási, valamint klímapolitikával összefüggő feladatai a következők:

a) a földtani erőforrásokkal történő gazdálkodás és azok hasznosítását megalapozó tevékenység végzése:

aa) az ásványi nyersanyagok, valamint a geotermikus energia kutatásához, kitermeléséhez és hasznosításához kapcsolódó feladatok,

ab) koncessziós eljárásokhoz kapcsolódó feladatok,

ac) ásványvagyon gazdálkodással és geotermikus energiavagyon-gazdálkodással kapcsolatos feladatok;

b) földtani közeg igénybevételéhez kapcsolódó kutatások:

ba) az ipari eredetű szén-dioxid földalatti elhelyezésével kapcsolatos kutatási feladatok,

bb) földalatti gáztárolással összefüggő kutatási feladatok,

bc) a földtani közeg egyéb célú igénybevételével kapcsolatos feladatok;

c) földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó feladatok:

ca) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretség növelésére irányuló kutatások végzése,

cb) az ország földi erőtereinek folyamatos mérése,

cc) a geodéziai gravimetriai és mágneses alaphálózat, valamint a kezelésében lévő, a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felszín alatti vízszint megfigyelő hálózat üzemeltetése,

cd) települési, ipari, bányászati és radioaktív hulladékok elhelyezéséhez szükséges földtani védelem követelményeinek meghatározása, telephelytípusok definiálása,

ce) országos, regionális és eseti környezetföldtani, vízföldtani és építésföldtani, mérnökgeológiai vizsgálatok, valamint közreműködés a földtudományi természetvédelmi értékkataszter gondozásában,

cf) az ország rendszeres földtani és alkalmazott földtani térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának készítése, közreadása;

d) földtani veszélyek megelőzése:

da) a földtani veszélyforrások országos nyilvántartásának fejlesztése, karbantartása, kiegészítése, a nyilvántartott területek helyszíni reambulációja,

db) bezárt bányászatihulladék-kezelő létesítmények felmérése, környezeti kockázati besorolása, javaslat az esetlegesen szükséges kármentesítési munkákra,

dc) a bányászati hulladék minősítésének és képződött mennyiségének hiteles ellenőrzése akkreditált laboratóriumi és terepi mérések alkalmazásával,

dd) a földalatti bányászattal és hatásaival érintett területek felmérése, nyilvántartása, kockázati besorolása és a szükséges intézkedések megtételéhez a szakmai javaslatok elkészítése,

de) az országos és regionális, valamint helyi területrendezési tervek földtani veszélyforrás övezeteinek kijelölésében, és az adatok közzétételében való közreműködés,

df) földrengés-veszélyeztetettségi terület-besorolások aktualizálása és települési szintű kataszterének szolgáltatása;

e) földtani információ kezelése, szolgáltatása:

ea)[32] földtani, geofizikai adatok és információk gyűjtése, közreműködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, valamint a földtani és bányászati információs rendszer kiépítésében, fejlesztésében és működtetésében,

eb) az ország földtani, geofizikai tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése, adatszolgáltatás,

ec) közhasznú információszolgáltatás,

ed) szakmúzeum, szakkönyvtár, obszervatóriumok, mérőhálózatok, laboratóriumok fenntartása;

f) kapcsolattartás a hazai és nemzetközi földtani és geofizikai szervezetekkel;

g) az Európai Unió jogából és más nemzetközi együttműködésből következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel, valamint a felszín alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átvételéhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok végzése, azokban történő közreműködés;

h) a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához szükséges bányászati ellenőrző geodéziai mérési és térképi ábrázolási feladatok elvégzése és geodéziai nyilvántartások vezetése;

i) bányászati és földtani közeget hasznosító létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban közreműködés, műszaki biztonsági kérdésekben szakvélemény készítés;

j) a klímaváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos feladatok ellátása, az MFGI szervezeti egységeként működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretében részvétel a klímapolitikát szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák elkészítésében.

(6) Az MFGI élén igazgató áll. Az MFGI dolgozói közalkalmazottak, jogviszonyuk részletes szabályaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.

(7) Az MFGI éves kutatási munkaprogramját - az MFGI igazgatójának javaslata alapján - a Hivatal elnöke az MFGI éves költségvetési keretének ismeretében hagyja jóvá. Jóváhagyás előtt a munkaprogramot a környezetvédelemért és a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt szervezetnek véleményezésre megküldi, tekintettel a hulladékgazdálkodást és a vízgazdálkodást érintő feladatokra. A kutatási munkaprogram teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról a Hivatal elnöke az éves költségvetési beszámoló ismeretében dönt.

6/A. §[33]

7. §[34]

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

a)[35]

b)[36]

c)[37]

d)[38]

e)[39]

8. §[40]

E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

8/A. §[41]

E rendeletnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésével megállapított 1. mellékletének illetékességi területre vonatkozó rendelkezését a Korm. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben kell alkalmazni.

8/B. §[42]

E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr2. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

9. §[43]

Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének,

c) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdésének, 23. cikkének, 25. cikk (1) bekezdésének és 27. cikkének

való megfelelést szolgálja.

10. §[44]

E rendelet 3/C. §-a

1.[45] az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

2.[46] a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez[47]

ABC
1.A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró
kormányhivatalok megnevezése
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró
kormányhivatalok illetékességi területe
Az éves felügyeleti díjból
a kormányhivatalokat
megillető rész (%)
2.Baranya Megyei KormányhivatalBaranya, Tolna, Somogy és Zala megye4,8
3.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
4,5
4.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megye
3,7
5.Pest Megyei KormányhivatalBudapest főváros, Komárom-
Esztergom, Nógrád és Pest megye
3,8
6.Veszprém Megyei KormányhivatalFejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és
Veszprém megye
4,8

2. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez[48]

A) A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

ABCD
1.Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban
2.A fővárosi kerületi
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében,
ha az építmény építése,
megszüntetése közutat vagy
annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az
útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
közút területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a
közúti forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Fővárosi főjegyzőBudapest Főváros
Kormányhivatala
3.A vasúti pálya szélső
vágányának tengelyétől
számított 100 méteren
belüli építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése
esetén, ha az építtető a
vasúti pályahálózat
működtetője
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
vasúti pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett - a tervezett igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
közlekedésért felelős
miniszter
4.A létesítmény helye
magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 4 kilométeren
belüli kijelölése, 60
méternél magasabb
létesítmény létesítése, 20
méternél magasabb
létesítmény magyarországi
repülőtértől, fel- és
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli létesítése esetén.
Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen és
közvetett hatása a légiközlekedésre, a
földi telepítésű berendezések működésére
és a légiközlekedés biztonságára.
légiközlekedési hatóság
5.Az eljárás - a bányák föld
alatti létesítményei
kivételével - honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény működési vagy
védőterületén tervezett
létesítmény megvalósítására
irányul.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
honvédelemért felelős
miniszter
6.Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati engedél
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni
vízfolyást, állóvizet, vagy
kijelölt vízbázist érint, kivév
a belterületi földgázelosztó
vezetéket és az egy ingatlan
ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító
létesítményt.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti
vizek védelme jogszabályban foglalt
követelményei.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság (vízvédelmi
feladatkörében eljárva
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
(vízgazdálkodási
feladatkörében eljárva)
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága
(vízvédelmi
feladatkörében eljárva)
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága
(vízgazdálkodási
feladatkörében eljárva)
Annak elbírálására, hogy biztosítható-e a
vízbázisvédelem jogszabályban foglalt
követelményeinek teljesülése
7.Helyi jelentőségű védett
természeti területen vagy
arra közvetlen hatást
gyakorló módon
megvalósuló létesítmény
esetében, és a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
létesítmény vagy tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban a
főjegyző
megyei
kormányhivatal
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
8.Az államhatártól számított
100 méteren belül épülő
létesítmény esetében.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
létesítmény a kérelemben foglaltak
szerinti vagy további feltételek melletti
megvalósítása esetén az államhatár
rendje biztosított-e, a határrendsértések
és határesemények megelőzhetők-e.
megyei, fővárosi rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-
főkapitányság
9."A" osztályú bányászati
hulladékkezelő létesítmény
építési és használatbavételi
engedélyezési eljárásában
belső vészhelyzeti terv megfelelőségének
kérdésében
katasztrófavédelmi
kirendeltség
megyei, fővárosi
katasztrófavédelmi
igazgatóság

B) A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában a kormányhivatal által vizsgált szakkérdések és a másodfokú eljárásban a szakértőként kirendelhető hatóságok

ABC
1.Szakkérdés vizsgálatának feltételeSzakkérdésMásodfokú
eljárásban
szakértőként
kirendelhető
hatóság
2.Ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták, és - az elvi építési, a
használatba vételi, a megszüntetési és a rendeltetés
megváltoztatása iránti eljárás kivételével - az
építési tevékenység vagy beruházás termőföldön
vagy erdőben valósul meg.
A termőföld minőségi védelmére vonatkozó
jogszabályi követelmények érvényre
juttatása, valamint az erdőre gyakorolt
hatások.
talajvédelmi és
erdészeti
hatáskörében eljáró
Pest Megyei
Kormányhivatal
3.Ha az építmény építése, megszüntetése az e
melléklet A. pont 2. sora kivételével országos vagy
helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt
feltételt sérelmesnek tartja.
A közút területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján történő engedélyezhetősége.
közlekedésért
felelős miniszter
4.Ha az építési tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem szükséges -
kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az
egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő,
hasznosító létesítményt.
a) A tevékenység természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerinti vagy további feltételek melletti
megfelelősége.
b) A keletkező hulladék elhelyezése,
előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása
hulladékgazdálkodási előírásoknak való
megfelelősége, továbbá a
hulladékgazdálkodásból eredő környezeti
kockázatok felmerülése.
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pest Megyei
Kormányhivatal
5.Ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt
vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági
eljárásban nem került sor, a következő
létesítmények esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő, hasznosító
létesítmény nem ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén, nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen 20 MW villamos
teljesítmény alatt, kivéve az egy ingatlant ellátó
létesítményeket,
b) külterületi földgáz elosztóvezeték 40 barra
tervezett üzemi nyomás alatt,
c) földgáz felszíni és felszín alatti tárolója és egyéb
égethető gázok felszín alatti tárolója védett
természeti területen, Natura 2000 területen 50-500
m3 össztároló-kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura 2000 területen,
egyéb éghető gázok (nem földgáz) esetében 50-10
000 m3 össztároló-kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura 2000 területen,
földgáz esetében 50-20 000 m3 össztároló-
kapacitás között,
d) mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel nem
vízbázis védőövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen és nem
barlang védőövezetén,
e) kőolaj-, kőolajtermék tároló létesítmény nem
vízbázis védőövezetén, nem barlang védőövezetén,
nem védett természeti területen, nem Natura 2000
területen és belterületen védett természeti területen
100 000 tonna tárolókapacitás alatt.
A Khvr. 5. számú mellékletében foglalt
követelmények alapján a tervezett
létesítmény kapcsán jelentős környezeti
hatások feltételezhetők-e.
környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pest Megyei
Kormányhivatal
6.Ha a létesítményt a kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet területén, műemléki területen
vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék
telkén valósítják meg, és a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély nem
szükséges.
A létesítmény a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek melletti megfelelősége.
kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményei esetében, ha az építmény
építése, megszüntetése közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az
útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek
tartja.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
közlekedésért
felelős miniszter
8.A bányák föld alatti létesítményei kivételével, ha
vízi utat, vízi közlekedést érint az építmény
építése, megszüntetése.
Annak elbírálása kérdésében, a keresztező
műtárgy méretei megfelelnek-e a vonatkozó
jogszabály követelményeinek, továbbá a
Dunán a Duna Bizottság hatályos
ajánlásainak, a tervezett, felújított vagy
átalakított keresztező műtárgy és tartozékai
alkalmasak-e a zavartalan és biztonságos
hajóforgalom lebonyolítására és megfelelnek-
e a nemzetközi gyakorlatnak.
közlekedésért
felelős miniszter

3. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez[49]

A. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése

ABCDEFGHIJ
1.Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElsőfokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
Kutatásra
vonatkozó
műszaki
üzemterv
jóváhagyása
(kivett hely
esetében a
hatáskörrel
kivett helyre
vonatkozó
állásfoglalása
is)
Bányatelek
megállapítása
Feltárásra és
kitermelésre
készített
műszaki
üzemterv
jóváhagyása,
módosítása,
szüneteltetési
műszaki
üzemi terv
jóváhagyása
Védőpillér
kijelölése,
módosítása,
meggyengítése
és lefejtése
Bányabezárás
i műszaki
üzemi terv
jóváhagyása
(módosítása);
bányabezárás
, tájrendezés
végrehajtása
elfogadása
Föld alatti
bánya-
térségek és
egyéb
bányászati
létesítmények
más célú
hasznosítása
jóváhagyása
2.Az eljárás vasúti
pályát, vagy
szélső
vágányának
tengelyétől
számított 100
méteren belüli
területet érint, és
az építtető a
vasúti pálya-
hálózat
működtetője
hozzájárulásá-
nak a meg-
tagadását vagy a
hozzájárulás-ban
előírt feltételeket
sérelmesnek
tartja.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
vasúti pálya területének
nem közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
tervezett igénybevétel a
vasút állagára, a vasúti
forgalom biztonságára,
a vasút kezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
közlekedésért
felelős
miniszter
-IGENIGENNEMIGENNEMNEM
3.Ha az eljárás
tárgya
meddőhányó
vagy 40 m-nél
magasabb
építmény.
A létesítmény
elhelyezkedésének,
magassága, jellege
közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a földi
telepítésű berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
közlekedésért
felelős
miniszter
-IGENNEMIGENNEMIGENNEM
4.Az eljárás
honvédelmi és
katonai célú
létesítmény
működési vagy
védőterületét
érinti.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.
honvédele-
mért felelős
miniszter
-IGENIGENIGENNEMIGENIGEN
5.Ha a tevékeny-
ség megkezdésé-
hez környezetvé-
delmi engedély
vagy egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges vagy a
tevékenység
továbbfolytatásá
hoz környezet
védelmi
működési
engedély nem
szükséges és a
tevékenység
felszíni
vízfolyást,
állóvizet, vagy
kijelölt vízbázist
érint.
Annak elbírálása kérdé-
sében, hogy
biztosíthatóak-e a
felszíni és felszín alatti
vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei
megőrzése
jogszabályban foglalt
követelményei.
megyei
katasztrófa-
védelmi
igazgatóság
(vízvédelmi
feladat-
körében
eljárva)
BM
Országos
Katasztrófa
védelmi
Főigazgató-
sága
(vízvédel-
mi
feladatkö-
rében
eljárva)
IGENIGENIGENIGENIGENIGEN
Annak elbírálására,
hogy biztosítható-e a
vízbázis-védelem
jogszabályban foglalt
követelményeinek
teljesülése
megyei
katasztrófa-
védelmi
igazgatóság
(vízgazdál-
kodási
feladatköré-
ben eljárva)
BM
Országos
Katasztrófa
védelmi
Főigazgató-
ság
(vízgazdál-
kodási
feladat-
körében
eljárva)
6.Ha az eljárás
helyi jelentőségű
védett természeti
területet érint, és
az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelm
i engedély vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges vagy a
tevékenység
továbbfolytatásá
hoz
környezetvédelm
i működési
engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
létesítmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben és a helyi
építési szabályzatban
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
települési
önkormányza
t jegyzője, a
fővárosban a
főjegyző
Megyei
kormányhiv
atal
természetvé
delmi
hatáskörébe
n eljáró
járási
hivatala
IGENIGENIGENNEMIGENIGEN

B. A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban a kormányhivatal által vizsgált szakkérdések és a másodfokú eljárásban a szakértőként kirendelhető hatóságok

ABCDEFGHI
1.Szakkérdés
vizsgálatának feltétele
SzakkérdésKutatásra
vonatkozó
műszaki
üzemterv
jóváhagyása
(kivett hely
esetében a
hatáskörrel
kivett helyre
vonatkozó
állásfoglalása
is)
Bányatelek
megállapítása
Feltárásra és
kitermelésre
készített
műszaki
üzemterv
jóváhagyása,
módosítása,
szüneteltetési
műszaki üzemi
terv
jóváhagyása
Védőpillér
kijelölése,
módosítása,
meggyengítése
és lefejtése
Bányabezárási
műszaki üzemi
terv
jóváhagyása
(módosítása);
bányabezárás,
tájrendezés
végrehajtása
elfogadása
Föld alatti
bánya-
térségek és
egyéb
bányászati
létesítmények
más célú
hasznosítása
jóvá-hagyása
Másodfokú
eljárásban
szakértőként
kirendelhető
hatóság
2.Ha ugyanezt a
szakkérdést korábban
önálló eljárásban nem
vizsgálták és a
bányászati tevékenység
termőföldet érint.
A termőföld mennyiségi
védelme.
IGENIGENNEMNEMIGENNEMföldvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
megyei
kormányhivatal
3.Ha ugyanezt a
szakkérdést korábban
önálló eljárásban nem
vizsgálták és a
bányászati tevékenység
termőföldön valósul
meg.
A termőföld minőségi
védelme követelménye.
NEMNEMIGENNEMIGENNEMtalajvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest
Megyei
Kormányhivatal
4.Ha ugyanezt a
szakkérdést korábban
önálló eljárásban nem
vizsgálták, és az eljárás
erdőt érint.
Az erdőre gyakorolt
hatások, továbbá ezen
felül a bányatelek
megállapítása iránti el-
járásban az erdő
igénybevételének
engedélyezhetősége is.
NEMIGENNEMIGENIGENNEMerdészeti
hatáskörében
eljáró Pest
Megyei
Kormányhivatal
5.Ha a bányászati
tevékenység az e
melléklet A. pont 2.
sora kivételével
országos vagy helyi
közutat vagy annak
biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező
az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételt sérelmesnek
tartja.
A közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján történő
engedélyezhetősége.
IGENIGENNEMIGENIGENIGENközlekedésért
felelős miniszter
Ha a
tevékenység a
fővárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában
lévő helyi
közutakat
érintően valósul
meg, Budapest
Főváros
Kormányhivatala
6.Ha az eljárással érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély, vagy
egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges vagy a
bányászati tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi
működési engedély
nem szükséges.
a) A természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai
uniós jogi
követelményeknek, a
tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek,
b) a földtani közeg
védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeinek, a
levegő tisztaság védelmi
előírásoknak,
d) a keletkező hulladék
elhelyezésére,
előkezelésére,
hasznosítására,
ártalmatlanítására
vonatkozó hulladék-
gazdálkodási
előírásoknak való
megfelelőség.
IGENIGENIGENIGENIGENIGENtermészetvédel-
mi hatáskörében
eljáró Pest
Megyei
Kormányhivatal
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő
létesítmény létesítése,
merülnek-e fel olyan a
hulladékgazdálkodásból
eredő környezeti
kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást
nem vagy feltételekkel
lehet megadni.
7.Ha az eljárás a
kulturális
örökségvédelmi
hatósági
nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott
vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét,
műemléki területet
vagy nyilvántartott
műemléki érték vagy
műemlék telkét érint, és
az eljárással érintett
tevékenység
megkezdéséhez,
bányatelek
megállapításhoz
környezetvédelmi
engedély vagy
egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
A régészeti örökség és a
műemléki érték védelme
jogszabályban
meghatározott
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek melletti
megfelelősége.
IGENIGENNEMIGENNEMIGENkulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatala
8.Ha az eljárás
gyorsforgalmi utat,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési
építményeit vagy azok
biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az
útkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket
sérelmesnek tartja.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele vagy a
tevékenység a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
IGENIGENNEMIGENIGENIGENközlekedésért
felelős miniszter
9.Az eljárás egyéb
víziközlekedési
létesítményt érint.
Az építmény nem
korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési
létesítmények
működését.
IGENIGENNEMIGENIGENNEMközlekedésért
felelős miniszter

4. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez[50]

A Hivatalnak a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése

ABCDEFG
1.Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésEljáró hatóságSzéndioxid
geológiai
tárolására
irányuló
földtani
kutatás
engedélye-
zése
Széndioxid
geológiai
tárolásának
engedélye-
zése
Szén-
dioxid
tároló-
hely
bezárá-
sára
irányuló
eljárás
Szénhidro-
gének felszín
alatti
tárolására
vonatkozó
bányatelek
megállapí-
tása
2.Az eljárás
ivóvízbázist
érint.
A tevékenység
ivóvízbázisra
gyakorolt hatásainak
vizsgálata
kérdésében.
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
IGENIGENIGENIGEN
3.Ha ugyanezt a
szakkérdést
korábban
önálló
eljárásban nem
vizsgálták és a
tevékenység
vagy beruházás
termőföldet
érint
A termőföld
mennyiségi
védelme.
földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró
járási hivatal, több
járási hivatal
illetékességi
területét érintő
esetekben a
megyeszékhely
szerinti járási
hivatal, Pest
megyében a
Budakeszi Járási
Hivatal, a
fővárosban Budapest
Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala
IGENIGENIGENIGEN
4.Ha ugyanezt a
szakkérdést
korábban
önálló
eljárásban nem
vizsgálták és a
tevékenység
vagy beruházás
termőföldön
valósul meg.
A termőföld
minőségi védelme
követelményeinek a
kérdésében.
megyei
kormányhivatal
talajvédelmi
igazgatási
hatáskörében eljáró
járási hivatala
NEMIGENIGENNEM
5.Ha ugyanezt a
szakkérdést
korábban
önálló
eljárásban nem
vizsgálták, és
az eljárás erdőt
érint.
Az erdőre gyakorolt
hatásoknak a
kérdésében.
megyei
kormányhivatal
erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró
járási hivatala
NEMIGENIGENIGEN
6.Ha az eljárás
közutat vagy
annak
biztonsági
övezetét érinti
és a kérelmező
az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását
vagy a
hozzájárulásba
n előírt
feltételeket
sérelmesnek
tartja.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
közút területének
nem közlekedési
célú igénybevétele
vagy a tevékenység
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a
közút fejlesztési
terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak
ellátására, a közút
állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
1. Országos
közútnál:
a) gyorsforgalmi út,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési
építményei esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala;
b) egyéb országos
közút esetében
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
2. Helyi közútnál:
a) a főváros
kivételével a
települési
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak
esetében a megyei
kormányhivatal
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró
járási hivatala
b) a fővárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak
esetében Budapest
Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
c) a Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak
esetében Budapest
Főváros
Kormányhivatala III.
Kerületi Hivatala
IGENIGENIGENIGEN
7.Az eljárás
vasúti pályát,
vagy szélső
vágányának
tengelyétől
számított 100
méteren belüli
területet érint,
és az építtető a
vasúti
pályahálózat
működtetője
hozzájárulásán
ak a
megtagadását
vagy a
hozzájárulásba
n előírt
feltételeket
sérelmesnek
tartja.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
vasúti pálya
területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett - a
tervezett
igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti
forgalom
biztonságára, a vasút
kezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak
ellátására, fejlesztési
terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
közlekedésért felelős
miniszter
IGENIGENIGENIGEN
8.Az eljárás
egyéb
víziközlekedési
létesítményt
érint.
Az építmény nem
korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan
mértékben a vízi
közlekedési
létesítmények
működését.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
IGENIGENIGENIGEN
9.Ha az eljárás
tárgya
meddőhányó
vagy 40 m-nél
magasabb
építmény.
A létesítmény
elhelyezkedésének,
magassága, jellege
közvetlen és
közvetett hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
közlekedésért felelős
miniszter
IGENIGENIGENIGEN
10.Az eljárás
honvédelmi és
katonai célú
létesítmény
működési vagy
védőterületét
érinti.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
Magyar Honvédség
nemzeti és
szövetségi védelmi
feladatai a
kérelemben
foglaltak szerinti
esetben vagy további
feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
honvédelemért
felelős miniszter
IGENIGENIGENIGEN
11.Ha az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdésé-
hez, bányatelek
megállapítás-
hoz környezet-
védelmi
engedély, vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges vagy
a tevékenység
tovább-
folytatásához
környezet-
védelmi
működési
engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti
és európai uniós jogi
követelményeknek, a
tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek,
b) a földtani közeg
védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és
rezgés elleni
védelem
követelményeinek, a
levegőtisztaság-
védelmi
előírásoknak,
valamint
d) a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Továbbá annak
elbírálása
kérdésében, hogy a
keletkező hulladék
elhelyezése,
előkezelése,
hasznosítása,
ártalmatlanítása
megfelel-e a
hulladék-
gazdálkodási
előírásoknak,
szükséges-e
hulladékkezelő
létesítmény
létesítése, merülnek-
e fel olyan, a
hulladék-
gazdálkodásból
eredő környezeti
kockázatok, amelyek
mellett a
hozzájárulást nem
vagy csak
feltételekkel lehet
megadni.
megyei
kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
IGENIGENIGENIGEN
12.Ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezet-
védelmi
engedély vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges vagy
a tevékenység
tovább-
folytatásához
környezet-
védelmi
működési
engedély nem
szükséges és a
tevékenység
felszíni
vízfolyást,
állóvizet, vagy
kijelölt
vízbázist érint.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
biztosíthatóak-e a
felszíni és felszín
alatti vizek védelme,
hasznosítási
lehetőségei
megőrzése
jogszabályban
foglalt
követelményei.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
IGENIGENIGENIGEN
13.Ha az eljárás
helyi
jelentőségű
védett
természeti
területet érint,
és az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdésé-
hez környezet-
védelmi
engedély vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges vagy
a tevékenység
tovább-
folytatásához
környezet-
védelmi
működési
engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
létesítmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben és a
helyi építési
szabályzatban
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője, a
fővárosban a
főjegyző
IGENIGENIGENIGEN
14.Ha az eljárás a
kulturális
örökség-
védelmi
hatósági
nyilván-
tartásban
szereplő
nyilvántartott
vagy védetté
nyilvánított
régészeti
lelőhelyet,
régészeti
védőövezet
területét,
műemléki
területet vagy
nyilvántartott
műemléki érték
vagy műemlék
telket érint, és
az eljárással
érintett
tevékenység
megkezdésé-
hez környezet-
védelmi
engedély vagy
egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
kérelem a régészeti
örökség és a
műemléki érték
védelme
jogszabályban
meghatározott
követelményeinek a
kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
fővárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében, eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
IGENIGENNEMIGEN

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[2] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (9) bekezdés. Hatálytalan 2015.04.01.

[4] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[5] Módosította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Módosította a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2015.09.11.

[7] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[8] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[9] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[14] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[15] Megállapította a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[16] Megállapította a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[17] Beiktatta a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[18] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[19] Megállapította a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[20] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[21] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[25] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[26] Megállapította a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[27] Megállapította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[28] Megállapította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[29] Megállapította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[30] Megállapította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[31] Beiktatta az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[32] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 85. § (8) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.04.01.

[34] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 231. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Beiktatta a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2011.09.15.

[41] Beiktatta a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.10.07.

[42] Beiktatta a 308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2012.01.07.

[43] Megállapította a 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[44] Beiktatta a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.10.07.

[45] Módosította a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 29. § d) pontja. Hatályos 2015.01.11.

[46] Megállapította a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[47] Megállapította a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[48] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[49] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[50] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék